Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Welkom / This site is always under construction
Lees de Bijbelteksten/het Woord van YHWH op deze site.
(Alle profetieën moet je altijd met de schriften vergelijken want er zijn een hoop valse profeten en leraren)
Live bijbelstudie op de website van The Hebraic Roots Network.

Door de technische limitatie van de SiteBuilder krijg ik momenteel niet alles goed in beeld op mijn site mijn excuses hiervoor hier wordt aan gewerkt.
Nog even geduld dan komt mijn vernieuwde website. (26 juli 2016)
Vernieuwing website wordt uitgesteld daar het momenteel weer werkt. (10 september 2016)


Openbaring 1

3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

Genesis 2
7 En de HEERE (
יְהֹוָה Jehovah = "the existing One") God (אֱלֹהִים rulers, judges, divine ones) had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem (רוּחַ ruwach, wind, breath (of air), mind, spirit/(Heilige) geest) des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.


Adem heel diep in en blaas dan uit. Luister goed naar wat je zegt. DAT is ZIJN NAAM. 

Adam: אֲדָמָה 'adamah, earth substance (for building or constructing), ground, land
אָדָם 'Adam, man, mankind, human being, first man, to be red, red
אִשָּׁה woman, wife, female
חַוָּה (Chavvah) Eve = "life" or "living", the first woman, wife of Adam
חָוָה (Piel) to tell, declare, show, make known, (CLBL) to breath
 
Leviticus 17
11 Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.

Het bloed van Yahushua doet vergeving van zonden geven aan den mens. Daarin zit het leven en zonder Yahushua is er geen leven. En niemand komt tot Yahuweh komen zonder tussenkomst van Yahushua.
Je erft de zonden van Adam in het bloed van je voorvaderen. De moeder geeft geen bloed aan haar kinderen door dat doet het zaad van de man.
Vandaar dat Maria (Mary or Miriam = "their rebellion") de moeder van Yahushua onbevlekt (rein) ontvangen moest zijn en het sperma (ZAAD/het WOORD) van Yahuweh (het leven) moest ontvangen om zo de mens weer tot Hem te kunnen laten komen. Door Yahushua REIN BLOED kunnen wij weer tot Yahuweh naderen.
 
Jeremia 3
25 Wij liggen in onze schaamte, en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen den HEERE, onzen God, gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op dezen dag; en wij zijn der stem des HEEREN, onzes Gods, niet gehoorzaam geweest.

 

Genesis 3
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.


Messiah’s identity found in Genesis 3:15?
The Wheat & The Tares; The Seed of the Serpent vs The Seed of Adam
Serpent Seed - The New Nephilim Are No Longer Giants
Why Does the Bible Mention Unicorns!?

Mattheus 13
36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.
37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.
40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;
42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.
44 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.
45 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt;
46 Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.
47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt;
48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.
49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;
50 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
51 En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere!
52 En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schriftgeleerde (Kenners en onderzoekers van de Joodse heilige geschriften, ook wetgeleerden genoemd), in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.

 

 

RIP (7 juni 1958 - 21 april 2016)Op 21 april 2016 is Prince Rogers Nelson overleden/vermoord. Ik was vroeger een Prince volger/fan ik vond zijn muziek leuk/mooi (niet altijd de teksten). Ik heb hem persoonlijk ontmoet met hem gedanst en gesproken en was jaren bevriend met een ex vriendin van Prince. Ik weet dat hij altijd fris en lekker ruikte naar Parfum. Mijn ex (
Miko Weaver) waarmee ik samen een dochter heb werkte ooit samen met Prince van 1983 to 1990. Waarom denk ik dat Prince vermoord is, door de leugens in de reguliere media. Wat je ook zal horen over hem hij gebruikte geen drugs, drank of alcohol. Bovendien was hij gelovig. Welk geloof hij ook volgde hij was niet zoals wij bekeerd en zat bij de jehova's getuige waarvan wij weten dat zij ook satanisch zijn, maar dat wist Prince waarschijnlijk niet omdat hij net als bijna alle mensen op deze aardbodem in de maling is genomen door satan. Ik volgde Prince al 24 jaar niet meer, maar hij is en blijft de beste muzikant/zanger/componist/songschrijver ooit.

 
Miko Weaver met Prince
Zie link voor meer informatie:


 • Zie ook: MARITA/NOSTRADAMUS 2012
(Ik weet natuurlijk niet of deze informatie (van deze link/pagina) juist is en bovendien bestaat er altijd een mogelijkheid dat de illuminatie/NWO hun eigen plannen op deze manier zelf verspreid hebben en dit laatste is eigenlijk mijn mening).
 • Dumitru Duduman- America Will Burn In 1 Hour(Prophetic Warning To America Mystery Babylon The Great)
  Luister vanaf 1uur 13 minuten Luister naar de droom uitlegging Openbaring 12:17 wordt hierin ook vermeld.
 • 1973 Prophecy David Wilkerson The Vision HD (Copy)
  David heeft het over Rusland tegen USA dit is er nu aan de hand anno oktober 2016.
 • COMPLETE VIDEO English Subtitles Rabbi Rami Levy 15 Year Old Natan Testimony About End of Days
  Kijk vanaf 27 minuten Nathan (means=giver in Hebrew) heeft het hier ook over Zach 14 (Mount of Olives) net als Dumitri Dudeman.
  Gog is Barack Hussein Obama en begint deze Wereld oorlog 3. Hij is tot 20 jan 2017 nog President dus ik verwacht voor die tijd dat hij ermee begint.
 • The Harbinger - Rabbi Cahn (2006), Full Version (Jonathan Cahn)
  Obama wordt hierin ook vermeld zie daarvoor naar deze link hieronder de eerst 11 minuten.
 • ALERT! PROOF The Biggest EVENT in History is About to Happen!!! (zie bij 11:27 min en zie bij 9:33 min)
  Lees een bewerking hiervan op mijn andere pagina op deze site zie link

 • Hier mijn aanvulling ervan:
  "I just found out on 9th okt 2016 about the 2300 DAYS in Daniel 8:14
  20-01-2009 - 29-04-2015 = 2300 days

  Obama starts office and Johnathan Cahn on Capitol Hill.
  (Jonathan Cahn on Capitol Hill to leaders & members of Congress talking about the harbingers and repentence)
  (Author of The Harbinger http://www.theharbinger-jonathancahn.com/)

  Daniel 8:14
  And he said unto me, Unto two thousand and three hundred days; then shall the sanctuary be cleansed."
 • January 20, 2009 + 1290 days = August 2, 2012
  January 20, 2009 + 1335 days = September 16, 2012
  THE FEAST OF TRUMPETS!!!
Jeremia 23:
1 Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE.
2 Daarom zegt de HEERE, de God Israëls, alzo van de herderen, die Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE.
3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.
4 En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE.
5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit (Yahushua) zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.
7 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd.
8 Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land.
9 Aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich; ik ben als een dronken man, en als een man, dien de wijn te boven gaat; vanwege den HEERE, en vanwege de woorden Zijner heiligheid.
10 Want het land is vol overspelers, want het land treurt vanwege den vloek, de weiden der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is, en hun macht niet recht.
11 Want beiden profeten en priesters zijn huichelaars; zelfs in Mijn huis vind Ik hun boosheid, spreekt de HEERE.
12 Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid; zij zullen aangedreven worden en daarin vallen; want Ik zal een kwaad over hen brengen in het jaar hunner bezoeking, spreekt de HEERE.
13 Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria, die door Baäl, profeteerden, en Mijn volk Israël verleidden.
14 Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik afschuwelijkheid; zij bedrijven overspel, en gaan om met valsheid, en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren, een iegelijk van zijn boosheid; zij allen zijn Mij als Sodom, en haar inwoners als Gomorra.
15 Daarom zegt de HEERE der heirscharen van deze profeten alzo: Ziet, Ik zal hen met alsem spijzigen, en met gallewater drenken; want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land.
16 Zo zegt de HEERE der heirscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des HEEREN mond.
17 Zij zeggen steeds tot degenen, die Mij lasteren: De HEERE heeft het gesproken, gijlieden zult vrede hebben; en tot al wie naar zijns harten goeddunken wandelt, zeggen zij: Ulieden zal geen kwaad overkomen.
18 Want wie heeft in des HEEREN raad gestaan, en Zijn woord gezien of gehoord? Wie heeft Zijn woord aangemerkt en gehoord?
19 Ziet, een onweder des HEEREN, een grimmigheid is uitgegaan, ja, een pijnlijk onweder, het zal blijven op der goddelozen hoofd.
20 Des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan, en totdat Hij zal hebben daargesteld de gedachten Zijns harten;
in het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten.


Jeremia 24:
5 Zo zegt de HEERE, de God Israëls: Gelijk die goede vijgen, alzo zal Ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda, die Ik uit deze plaats naar het land der Chaldeeën heb weggeschikt, ten goede.
6 En Ik zal Mijn oog op hen stellen ten goede, en zal hen wederbrengen in dit land; en Ik zal hen bouwen, en niet afbreken; en zal hen planten, en niet uitrukken.
7 En Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hart bekeren.
8 En gelijk de boze vijgen, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden (want aldus zegt de HEERE), alzo zal Ik maken Zedekia, den koning van Juda, mitsgaders zijn vorsten, en het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven, en die in Egypteland wonen;
9 En Ik zal hen overgeven tot een beroering ten kwade, allen koninkrijken der aarde; tot smaadheid, en tot een spreekwoord, tot een spotrede, en tot een vloek, in al de plaatsen, waarhenen Ik hen gedreven zal hebben;
10 En Ik zal onder hen zenden het zwaard, den honger en de pestilentie, totdat zij verteerd zullen zijn uit het land, dat Ik hun en hun vaderen gegeven had.

Jeremia 25"
27 Gij zult dan tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Drinkt, en wordt dronken, en spuwt, en valt neder, dat gij niet weder opstaat, vanwege het zwaard, dat Ik onder u zal zenden.
28 En het zal geschieden, wanneer zij weigeren zullen den beker van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult: Zo zegt de HEERE der heirscharen: Gij zult zekerlijk drinken!
29 Want ziet, in de stad, die naar Mijn Naam genoemd is, begin Ik te plagen, en zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden; want Ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de HEERE der heirscharen.
30 Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiven treders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde.
31 Het geschal zal komen tot aan het einde der aarde; want de HEERE heeft een twist met de volken, Hij zal gericht houden met alle vlees; de goddelozen heeft Hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de HEERE.
32 Zo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, een kwaad gaat er uit van volk tot volk. en een groot onweder zal er verwekt worden van de zijden der aarde.
33 En de verslagenen des HEEREN zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn.
34 Huilt, gij herders! en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij heerlijken van de kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal, en van uw verstrooiingen, dan zult gij vervallen als een kostelijk vat.
35 En de vlucht zal vergaan van de herders, en de ontkoming van de heerlijken der kudde.
36 Er zal zijn een stem des geroeps der herderen, en een gehuil der heerlijken van de kudde, omdat de HEERE hun weide verstoort.
37 Want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden, vanwege de hittigheid des toorns des HEEREN.
38 Hij heeft, als een jonge leeuw, Zijn hutte verlaten; want hunlieder land is geworden tot een verwoesting, vanwege de hittigheid des verdrukkers, ja, vanwege de hittigheid Zijns toorns.

Jeremia 29:
4 Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, tot allen, die gevankelijk zijn weggevoerd, die Ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel:
5 Bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de vrucht daarvan;
6 Neemt vrouwen, en gewint zonen en dochteren, en neemt vrouwen voor uw zonen, en geeft uw dochteren aan mannen, dat zij zonen en dochteren baren; en wordt aldaar vermenigvuldigd, en wordt niet verminderd.
7 En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot den HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben.
8 Want zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dromers, die gij doet dromen.
9 Want zij profeteren u valselijk in Mijn Naam; Ik heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE.
10 Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats.
11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.
12 Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.
13 En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.
14 En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de HEERE, en Ik zal uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al de volken, en uit al de plaatsen, waarhenen Ik u gedreven heb, spreekt de HEERE; en Ik zal u wederbrengen tot de plaats, van waar Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren.
15 Omdat gij zegt: de HEERE heeft ons profeten naar Babel verwekt;
16 Daarom zegt de HEERE alzo van den koning, die op Davids troon zit, en van al het volk, dat in deze stad woont, te weten, uw broederen, die met u niet zijn uitgegaan in de gevangenis;
17 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal het zwaard, den honger en de pestilentie onder hen zenden; en Ik zal ze maken als de afschuwelijke vijgen, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden.
18 En Ik zal ze achterna jagen met het zwaard, met den honger en met de pestilentie; en Ik zal ze overgeven tot een beroering, allen koninkrijken der aarde, tot een vloek, en tot een schrik, en tot een aanfluiting, en tot een smaadheid, onder al de volken, waar Ik ze henengedreven zal hebben;
19 Omdat zij naar Mijn woorden niet gehoord hebben, spreekt de HEERE, als Ik Mijn knechten, de profeten, tot hen zond, vroeg op zijnde en zendende; maar gijlieden hebt niet gehoord, spreekt de HEERE.
20 Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevankelijk zijt weggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden!

Jeremia 30:
1 Het woord, dat tot Jeremia geschied is van den HEERE, zeggende:
2 Zo spreekt de HEERE, de God Israëls, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek.
3 Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda, wenden zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen wederbrengen in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten.
4 En dit zijn de woorden, die de HEERE gesproken heeft van Israël en van Juda.
5 Want zo zegt de HEERE: Wij horen een stem der verschrikking; er is vrees en geen vrede.
6 Vraagt toch en ziet, of een manspersoon baart? Waarom zie Ik dan eens iegelijken mans handen op zijn lenden, als van een barende vrouw, en alle aangezichten veranderd in bleekheid?
7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.
8 Want het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik zijn juk van uw hals verbreken, en uw banden verscheuren zal; en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen.
9 Maar zij zullen dienen den HEERE, hun God, en hun koning David, dien Ik hun verwekken zal.
10 Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke.
11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig houden.
12 Want zo zegt de HEERE: Uw breuk is dodelijk, uw plage is smartelijk.
13 Er is niemand, die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel; gij hebt geen heelpleisters.
14 Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u; want Ik heb u geslagen met eens vijands plage, met de kastijding eens wreden; om de grootheid uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn.
15 Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de grootheid uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen gedaan.
16 Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw wederpartijders, zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u beroven, zullen ter beroving zijn, en allen, die u plunderen, zal Ik ter plundering overgeven.
17 Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen genezen, spreekt de HEERE; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is Sion, zeggen zij; niemand vraagt naar haar.
18 Zo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal de gevangenis der tenten Jakobs wenden, en Mij over hun woningen ontfermen; en de stad zal herbouwd worden op haar hoop, en het paleis zal liggen naar zijn wijze.
19 En van hen zal dankzegging uitgaan, en een stem der spelenden; en Ik zal hen vermeerderen, en zij zullen niet verminderd worden, en Ik zal hen verheerlijken, en zij zullen niet gering worden.
20 En zijn zonen zullen zijn als eertijds, en zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht bevestigd worden; en Ik zal bezoeking doen over al zijn onderdrukkers.
21 En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal hem doen naderen, en hij zal tot Mij genaken; want wie is hij, die met zijn hart borg worde, om tot Mij te genaken? spreekt de HEERE.
22 En gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn.
23 Ziet, een onweder des HEEREN, een grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudend onweder; het zal blijven op het hoofd der goddelozen.
24 De hittigheid van des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij gedaan, en totdat Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns harten;
in het laatste der dagen zult gij daarop letten. 
(Zie ook de rest van Jeremia)

Daniel 12:
1 En te dier tijd zal Michaël (Michael = "who is like God") opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.
2 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
3 De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
5 En ik, Daniël, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van den oever der rivier, en de ander aan gene zijde van den oever der rivier.
6 En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?
7 En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.
8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?
9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.
10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel (World Trade Centre) zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen (1290).
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen (1335). 
13
Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.

Zacharia 14:

1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.
3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.
4 En Zijn (Yahushua) voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 
(Zie Nathan 15 jarig Joodse jongen 2015)
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!
6 En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis.
7 Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.
8 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.
9 En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE een zijn, en Zijn Naam een.
10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van den toren van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe.
11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.
12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; een eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren.
13 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er een groot gedruis van den HEERE onder hen zal wezen, zodat zij een ieder zijns naasten hand zullen aangrijpen, een eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan.
14 En ook zal Juda te Jeruzalem strijden; en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver, en klederen in grote menigte.
15 Alzo zal ook de plage der paarden, der muildieren, der kemelen, en der ezelen, en aller beesten zijn, die in diezelve heirlegers geweest zullen zijn, gelijk gener plage geweest is.
16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.
17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen.
18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.
19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.
20 Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De HEILIGHEID DES HEEREN. En de potten in het huis des HEEREN zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar;
21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den HEERE der heirscharen heilig zijn, zodat allen, die offeren willen, zullen komen, en van dezelve nemen, en in dezelve koken; en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des HEEREN der heirscharen, te dien dage.

Marcus 13:

1 En als Hij uit den tempel ging, zeide een van Zijn discipelen tot Hem: Meester, zie, hoedanige stenen, en hoedanige gebouwen!
2 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
3 En als Hij gezeten was op den Olijfberg, tegen den tempel over, vraagden Hem Petrus, en Jakobus, en Johannes, en Andreas, alleen:
4 Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken, wanneer deze dingen allen voleindigd zullen worden?
5 En Jezus, hun antwoordende, begon te zeggen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
6 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden.
7 En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt; want dit moet geschieden; maar nog is het einde niet.
8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten.
9 Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis.
10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.
11 Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.
12 En de ene broeder zal den anderen overleveren tot den dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.
13 En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël gesproken is, (Obama Stalen balk in de World Trace Centre NY op 2 augustus 2012) staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.
15 En die op het dak is, kome niet af in het huis, en ga niet in, om iets uit zijn huis weg te nemen.
16 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn kleed te nemen.
17 Maar wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen!
18 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters.
19 Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal.
20 En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.
21 En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet.
22 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.
23 Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!
24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.
25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.
26 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.
28 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
29 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het nabij, voor de deur is.
30 Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
33 Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is.
34 Gelijk een mens, buiten 's lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebood, dat hij zou waken;
35 Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond);
36 Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde.
37 En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.

Daniel 8:

3 En ik hief mijn ogen op, en ik zag, en ziet, een ram stond voor dien vloed, die had twee hoornen, en die twee hoornen waren hoog, en de een was hoger dan de andere, en de hoogste kwam in het laatste op.
4 Ik zag, dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet, en tegen het noorden, en tegen het zuiden, en geen dieren konden voor zijn aangezicht bestaan, en er was niemand, die uit zijn hand verloste; maar hij deed naar zijn welgevallen, en hij maakte zich groot.
5 Toen ik dit overlegde, ziet, er kwam een geitenbok van het westen over den gansen aardbodem, en roerde de aarde niet aan; en die bok had een aanzienlijken hoorn tussen zijn ogen.
6 En hij kwam tot den ram, die de twee hoornen had, dien ik had zien staan voor den vloed; en hij liep op hem aan in de grimmigheid zijner kracht.
7 En ik zag hem, nakende aan den ram, en hij verbitterde zich tegen hem, en hij stiet den ram, en hij brak zijn beide hoornen; en in den ram was geen kracht, om voor zijn aangezicht te bestaan; en hij wierp hem ter aarde, en hij vertrad hem, en er was niemand, die den ram uit zijn hand verloste.
8 En de geitenbok maakte zich uitermate groot; maar toen hij sterk geworden was, brak die grote hoorn, en er kwamen op aan deszelfs plaats vier aanzienlijke, naar de vier winden des hemels.
9 En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd, tegen het zuiden, en tegen het oosten, en tegen het sierlijke land.
10 En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze.
11 Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van Denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
13 Daarna hoorde ik een heilige spreken; en de heilige zeide tot den onbenoemde, die daar sprak: Tot hoelang zal dat gezicht van het gedurig offer en van den verwoestenden afval zijn, dat zo het heiligdom als het heir ter vertreding zal overgegeven worden?
14 En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens (2300); dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.
15 En het geschiedde, toen ik dat gezicht zag, ik Daniël, zo zocht ik het verstand deszelven, en ziet, er stond voor mij als de gedaante eens mans.
16 En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem, die riep en zeide: Gabriël! geef dezen het gezicht te verstaan.
17 En hij kwam nevens waar ik stond; en als hij kwam, verschrikte ik, en viel op mijn aangezicht. Toen zeide hij tot mij: Versta, gij mensenkind! want dit gezicht zal zijn tot den tijd van het einde.
18 Als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepen slaap op mijn aangezicht ter aarde; toen roerde hij mij aan, en hij stelde mij op mijn standplaats.
19 En hij zeide: Zie, ik zal u te kennen geven, wat er geschieden zal ten einde dezer gramschap; want ter bestemder tijd zal het einde zijn.
20 De ram met de twee hoornen, dien gij gezien hebt, zijn de koningen der Meden en der Perzen.
21 Die harige bok nu, is de koning van Griekenland; en de grote hoorn, welke tussen zijn ogen is, is de eerste koning.
22 Dat er nu vier aan zijn plaats stonden, toen hij verbroken was; vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan, doch niet met zijn kracht.
(Rusland, USA, Engeland en Europa)
23 Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande;
24 En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven;
25 En door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand; en hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen verderven, en zal staan tegen den Vorst der vorsten (Yahushua), doch hij zal zonder hand verbroken worden. (Zie
Nathan 15 jarig Joodse jongen 2015)
26 Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe.Daniel 7
And four great beasts came up from the sea, diverse one from another.
17 These great beasts, which are four, are four kingswhich shall arise out of the earth.

Periode duurt 1.260 dagen
ofwel 180 weken
ofwel 41 maanden
ofwel 3 jaren
2 augustus 2012 tot 14-01-2016

42 maanden (3.5 jaren)
20 Januari 2009 tot 2-2-2016


Ezechiel 39:
1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog (Obama), hoofdvorst van Mesech en Tubal (Turkey)!
2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls.
3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen.
4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven.
5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.
6 En Ik zal een vuur zenden in Magog (Turkey), en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.
8 Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere HEERE; dit is de dag, van welken Ik gesproken heb.
9 En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;
10 Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen, die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere HEERE.
11
En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog )(Obama) aldaar een grafstede in Israël zal geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgangers den neus stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte.


 
 THE TIME OF DARKNESS BEGINS SEPT 24, 2015
THE GREAT FALLING AWAY, THE COMING OF THE STRONG DELUSION
3 Blood Moons In 3 Nights Over Israel! - Remnant House

Near-death experience of 15 Years old that saw Heaven, Hell and the End of times prophecies
Rabbi Rami Levy & 15 year Old Natan English Subtitles - Testimony About The End of Days Coming Soon
Jewish Teen Sees Israel's Future

Boy Awakens From Death With Frightening Warning From God-Get Prepared Now!
STUNNING DISCOVERY!!! 4000 Year Old Artifact IDENTIFIES ALLAH as LUCIFER, the BEAST & More ASTOUNDIN


Jewish Teen Sees Israel's Future
15 Year-Old Secular Jewish Boy Nathan's Vision of WWIII on Blood Moon: Gog Magog Future of Israel
Prophetic News: 3 Months to the End...
A Holy Remnant - David Wilkerson

Was Prince ? By Illuminati Record Execs ? - Full Documentary - Alex Jones


ESV Audio Widget
Bible Hub
Biblestudytools.


Handelingen /Acts 4

26 De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer (YHWH) en zijn gezalfde (Yeshua).
26 The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord (YHWH), and against his Christ Yeshua.

Johannes 6
44
 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.

1 Johannes 2
27 En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

Psalmen 118
8 Het is beter tot den HEERE (YHWH) toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.

9 Het is beter tot den HEERE (YHWH) toevlucht te nemen, dan op prinsen (Obama/Willem Alexander) te vertrouwen.

Handelingen 5
29
 Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet God (YHWH) meer gehoorzaam zijn, dan den mensen.
Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. (KJV)

Handelingen 26
28 En Agrippa zeide tot Paulus: Gij beweegt mij bijna een Christen te worden. (Statenvertaling)
28.
Koning Agrieppas (Agrieppas) antwoordde hem: Wil je mij op dit moment een Meshiechie* laten zijn? (Een syrisch arameese bijbel vertaling) 

* letterlijk: Messiaans, gezalfde


1 Petrus 4

16
 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.
16 Maar indien iemand (Maar als) lijdt omdat hij een m’shiechie* is, dan zal hij niet beschaamd worden, maar laat hem Elohiem verheerlijke vanwege Zijn grote Naam. (Een syrisch arameese bijbel vertaling) 
*
Aanduiding: het is iemand die de Meshiach volgt.

Handelingen 11
26 En het is geschied, dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de Gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochië Christenen genaamd werden. (Statenvertaling)
26
Ongeveer een jaar lang waren zij toegevoegd aan die gemeente en onderwezen veel volk. In Antiochie werden de leerlingen voor het eerst Meshiechiem* genoemd. 
(Een syrisch arameese bijbel vertaling) 

*Letterlijk: gezalfden

 

Grace 2015
De Sluier van Mozes
De Besnijdenis van het Hart
Acts 15 - Obedience or Legalism - 119 Ministries
SEPTEMBER TWENTY THIRD
"We have 500 days to avoid a climate disaster", says Foreign Minister


Loofhuttenfeest (Sukkot) Dag 8 High Sabbath do 22 september 2016

Gewijzigd op dag 29
maand 8 
6016? (Mar Cheshvan) / 29 oktober 2016. 

 Calendar for year 2016 (Israel)


 
 
 
Maand 7 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag

Sabbat/שַׁבָּת

Tishri

        1 september 2 september 3 september
Nieuwe maan
1 september 2016

11:04:59
Voor zonsondergang
1 september
nieuwe maand
       

Nieuwe maan
Halve rustdag Sabbat/
שַׁ

2 3

Nieuwe maan
9 Maart 2016

02:55:59
Supermoon total solar eclipse 
Maart 8-9

       

  4 september
5 september 6 september 7 september 8 september 9 september 10 september
  4 5


6

 7

 

8 9

 

10
Verzoendag (Yom Kippoer) 
High Sabbaths

Barley/Gerst Aviv
Wild aviv barley Galilee
2016 #9
 

   

   11 september  12 september 13 september  14 september  15 september 16 september 17 september
  11
12
13 14

15
Loofhuttenfeest (Sukkot) 
High Sabbaths
Dag 1

16
Dag 2
17
Dag 3

Volle maan
16 september 2016
21:07:49

   18 september  19 september 20 september 21 september 22 september 23 september 24 september
  18
Dag 4
19
Dag 5
20
Dag 6
21
Dag 7
22
Dag 8
High Sabbaths
23
24
               
   25 september  26 september  27 september  28 september  29 september 30 september  
  25 26 27 28 29 30  
               

 
  

Friday, September 09, 2016, 6:53 PM - Saturday, September 10, 2016, 6:51 PM

Website: http://119ministries.com/moedim-yom-kippur

Yom Kippur
Begins at Sundown!

This is a Sabbath.
Leviticus 23:24-25
For more on Yom Kippur, Click Here!

*Times are for Sunset in Jerusalem, Israel.  Follow your own sunset times accordingly.

How does 119 Ministries calculate the calendar?  Find out here

Wednesday, September 14, 2016, 6:46 PM - Thursday, September 22, 2016, 6:35 PM

Festival of Sukkot/Tabernacles/Booths
Begins at Sundown! Let His Feast Begin!
Days of Rest Beginning at Sundown on Day 1 (09/14) and Day 8 (9/21)

Day 8 is the Last Great Day
Leviticus 23:33-43

*Times are for Sunset in Jerusalem, Israel.  Follow your own sunset times accordingly. 

How does 119 Ministries calculate the calendar?  Find out here

 

Maand 8 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag Sabbat/שַׁבָּת
Mar Cheshvan             1 oktober

Nieuwe maan
1 oktober 2016

02:13:14
Na zonsondergang
1 oktober
nieuwe maand

            Nieuwe maan
Halve rustdag Sabbat/שַׁ
             

  2 oktober
3 oktober 4 oktober 5 oktober 6 oktober 7 oktober 8 oktober
  2 3
4 5 6 7 8
     

   
  9 oktober 10 oktober 11 oktober 12 oktober 13 oktober 14 oktober 15 oktober
Volle maan
16 oktober 2016

06:25:07
9 10
11
12
13
14
15
     
  16 oktober 17 oktober 18 oktober 19 oktober 20 oktober 21 oktober 22 oktober
  16 17 18 19 20 21 22
   
  23 oktober 24 oktober 25 oktober  26 oktober 27 oktober 28 oktober 29 oktober
  23 24 25 26 27 28 29
     
30 oktober 31 oktober          
   30  1          
Nieuwe maan
30 oktober 2016

18:39:53
Na
zonsondergang
31 oktober
nieuwe maand

         


 
Maankalender
Actuele maanstand
Hebrew date converter
Time: Our Creator's Calendar - The Foundation - Part 1
Time: Our Creator's Calendar - The Foundation - Part 2

Openbaring 3
10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren (beschermen) uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

2014 PROFETIE: Verwoesting Komt Eraan! Verwoesting is Hier!

Apostle/Prophet/Pastor Elisabeth Elijah.
The Sparrow's Barn
6th seal, 6th trumpet, 6th bowl... man's days are numbered (458 days of darkness)
TRIBULATIONS BEGINS: MARCH 22ND 2015 (Dit zou kunnen maar dat is altijd een gokje)
TRIBULATIONS BEGINS MARCH 22ND 2015 Part 2
Profetie 5 december 2014 (Dit wil niet zeggen dat dit klopt het is wel om mee rekening te houden)
PROPHET EFRAIN RODRIGUEZ DEC 5, 2014-CONCERNING DATES AND MESSAGE TO THE SILENT PASTORS AND WATCHMEN
YAHSsheep777

 

California Earthquake and Judgement of God to the USA! Rapture Soon! - Dr David Owuor
Profeta Efrain Rodriguez - Profecías 2014, Terrible! (Meteorito,Terremotos,Destrucción)

Asteroid, Horsemen, RFID and Great Tribulation - Kelvin Mireku (Lord's Hour)
Heaven, Hell, Red Horse Rider, 3 Days of Darkness and Rapture - Kelvin Mireku: Revelation 6:4
1973 Prophecy - The Vision by David Wilkerson
Ken Peters - I Saw The Tribulation (Cleaned Up Audio & Video) (Copy)

June , 2014 VISION OF THE RAPTURE -Prophet Dr. Owuor
Messiaanse Studies van Werner Stauder

Do you think after being abused by Catholic nuns that I would become a Catholic again. Am I stupid. I am a Christian who practise Judaism like Yeshua Ha mashiach so now I am a Messianic Jew. I think you need both old testament and new testament. You need two legs to stand on. Otherwise you will fall.

You need the Torah (the instructions, law) and Yeshua Ha-Mashiach (salvation)
You got to ask yourself this question: What does the Bible say, not what does man say. (Rev 14:12 and Rev 12:17)

The Bible says: Keep My commandments, keep My Holy days, keep My Sabbaths, keep My Dietary Laws. Baptize yourself and believe in My son and repent.


Matteüs 24
  8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
  9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Wij zijn de laatste generatie op deze aardbol. Wij zullen de opname (Rapture) meemaken. Tenzij je NIET de Heilige Geest hebt.


Forget what hurt you, but never forget what it taught you.

Do you know that in Hebrew "Allah" means CURSE and OATH.
Must be SATAN don't you think.

Belangrijk nieuws 2 juli 2014:
       

                                              Zegel 18 maart 1460 Hillen de Gier      Familiewapen op zerk van Peter de Gier  op 5 maart 1505

Deze site is voor serieus zoekende mensen naar 
YaHuWeH (יהוה) en Yahushua (ישוע)
ישוע =The hand that destroys the establishment of the eye.
Op deze site staan zeer veel links waarbij je kennis krijgt van de leugens en waarheden van deze on-/zichtbare wereld.

Zacharia 11
17 Wee den nietigen herder, den verlater der kudde! Het zwaard zal over zijn arm zijn, en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten enenmale verdorren, en zijn rechteroog zal ten enenmale donker worden.MESSIANIC JEWISH FAMILY BIBLE (TLV)
Messianic Judaism

  7 Zegels van YHWH
7 zegels Openbaring 5
1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen.
7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat.

Deuteronomium 32

34 
Is dat niet bij Mij opgesloten, verzegeld in Mijn schatten?

Openbaring 7

Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods (YHWH) zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

Zegel 1
Wet
Jesaja 8
16 Bind de getuigenis toe; verzegel de wet onder mijn leerlingen.

Psalmen 119
18 Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.

Mattheus 5
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden (stoppen), maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

Zegel 2
HG/doop

Éfeze 4

30 
En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

Handelingen 5

30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.

31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.
32 En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.

Lukas 11

13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?

1 Korinthe 3

16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

Éfeze 1

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

2 Korintiërs 3:6.
Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar
 dat van zijn Geest (Heilige Geest). Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Handelingen 2
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus (Yahushua)  Christus (Ha-mashiach), tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
Zegel 3
Besnijdenis (hart/vlees)

Hooglied 8
Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN.

Romeinen 2
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

Romeinen 4

       11 
En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde;
12 En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

Ezechiël 44

Dewijl (terwijl) gijlieden vreemden hebt ingebracht, onbesnedenen van hart (Juda: genaamd Joden) en onbesnedenen van vlees (Israel, Christenen), om in Mijn heiligdom te zijn, om dat te ontheiligente weten Mijn huis; als gij Mijn brood, het vette en het bloed offerdet, en zij Mijn verbond verbraken, nevens (naast) al uw gruwelen.
9 Alzo zegt de Heere (Adonai) HEERE (YHWH): Geen vreemde, onbesneden van hart, en onbesneden van vlees, zal in Mijn heiligdom ingaan, van enigen vreemde, die in het midden der kinderen Israëls is.
Zegel 4
Het Woord/brood
Jesaja 29
10 
Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind.
11 Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld.
12 Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen.
13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;
14 Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen.
15 Wee dengenen, die zich diep versteken willen voor den HEERE, hun raad verbergende; en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons, en wie kent ons?
16 Ulieder omkeren is, alsof de pottenbakker geacht werd als leem, dat het maaksel zeide van zijn maker: Hij heeft mij niet gemaakt; en het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide: Hij verstaat het niet.
17 Is het niet nog om een klein weinig, dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden, en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden?
18 En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.

Johannes 6

27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.

Daniël 12

En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.
Zegel 5
Sabbath
Exodus 31
Het heiligen van den sabbat
12 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken (zegel, verbond) tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE (YHWH) ben, Die u heilige.
14 Onderhoudt dan den sabbat, dewijl hij ulieden heilig is! Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden; want een ieder, die op denzelven enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken.
15 Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is de sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN! Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden.
16 Dat dan de kinderen Israëls den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond.
17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken (zegel, verbond) in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en zich verkwikt heeft. (Israel = niet Joden oftewel de stam Juda alleen. dwz IEDER mens op aarde die YHWH zijn geboden en instructies opvolgd en zich aan de sabbath houdt)
De stenen tafelen
18 En Hij gaf aan Mozes, als Hij met hem op den berg Sinaï te spreken geëindigd had, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met den vinger Gods.

Zegel 6
Geloof

Romeinen 4

11 En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde;
12 En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.

13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

Handelingen 5

30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.

31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.
32 En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.

 

Zegel 7
Arm

Hooglied 8

Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN.
 

7 Seals:

(Rev 5:1,7; Deut 32:34)

1. Forehead: (Rev 7:3)

2. Law: (Isa 8:16)

3. Holy Ghost, Spirit/Baptism: (Eph 4:30; Acts 5:30-32; Luk 11:13; 1Cor 3:16-17; Eph 1:13-14; 2Cor 3:6; Acts 2:38)

4. Circumcision by HEART = Seal: (Songs 8:6; Rom 2:29; Rom 4:11-13; Eze 44:7,9)

   Circumcision by FLESH = a covenant: (Gen 17:10,12-14)

5. WORD/BREAD: (Isa 29:10-18; Jhn 6:27; Dan 12:9)

6. Faith: (Rom 4:11-13)

7. Arm: (Songs 8:6)

- Sabbath: (Ex 31:12-18) = NO SEAL = Oath/Agreement/Sign/Perpetual covenant.


1 Koningen 11
1 En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter van Farao: Moabietische, Ammonietische, Edomietische, Sidonische, Hethietische;

2 Van die volken, waarvan de HEERE gezegd had tot de kinderen Israëls: Gijlieden zult tot hen niet ingaan, en zij zullen tot u niet inkomen; zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen; aan deze hing Salomo met liefde.

3 En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven en zijn vrouwen neigden zijn hart.

4 Want het geschiedde in den tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet volkomen was met den HEERE, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David.

5 Want Salomo wandelde Astoreth, den god der Sidoniërs, na, en Milchom, het verfoeisel der Ammonieten.

6 Alzo deed Salomo, dat kwaad was in de ogen des HEEREN; en volhardde niet den HEERE te volgen, gelijk zijn vader David.

7 Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het verfoeisel der Moabieten, op den berg, die voor Jeruzalem is, en voor Molech, het verfoeisel der kinderen Ammons.

8 En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die haar goden rookten en offerden.

9 Daarom vertoornde Zich de HEERE tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van den HEERE, den God Israëls, Die hem tweemaal verschenen was.

10 En hem van deze zaak geboden had, dat hij andere goden niet zou nawandelen; doch hij hield niet, wat de HEERE geboden had.

11 Daarom zeide de HEERE tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden Mijn verbond en Mijn inzettingen, die Ik u geboden heb; Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren, en datzelve uw knecht geven.

12 In uw dagen nochtans zal Ik dat niet doen, om uws vaders Davids wil, van de hand uws zoons zal Ik het scheuren.

13 Doch Ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren; een stam zal Ik uw zoon geven, om Mijns knechts Davids wil, en om Jeruzalems wil, dat Ik verkoren heb.

14 Zo verwekte de HEERE Salomo een tegenpartijder, Hadad, den Edomiet; hij was van des konings zaad in Edom.
 

Amos 5
21 Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbods dagen niet rieken.
22 Want ofschoon gij Mij brandofferen offert, mitsgaders uw spijsofferen, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien.
23 Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen.
24 Maar laat het oordeel zich daarhenen wenden als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek.
25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls?
26 Ja, gij droegt de tent van uw Melech (Moloch), en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods (de genoemde 'Davidster'?), dien gij uzelf hadt gemaakt.
27 Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen.

26 But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the star of your god, which ye made to yourselves. (KJV)

Handelingen 7
43 Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden; en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon.

Act 7:43
Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.


Jesaja 1
13 Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen.
14 Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen.
15 En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed.
16 Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen.
 

Torah Processional & Sabbath Service | REVIVE 2012 | The Hebraic Roots Network


Bron:

Vandaag sta ik in de overwinning samen met YHWH en Yeshua Hamashiach (Messias) naam AMEN.

De Heilige Geest leeft in mij en leid mij vandaag tot in eeuwigheid.

"So many Christians do not know that!

Christianity is nothing more than Judaism with the acceptance of Yeshua as the Mashiach.
Hard to grasp for some... God bless you!"

There is a difference between/Er is een verschil tussen:
 • rabbinical judaism / rabbijnse jodendom
 • Messianic Judaism / Messiaanse jodendom 
 • Hebrew Roots / Hebreeuwse wortelen


Opgelet:
 
Op mijn site loopt niets in tijdlijn m.a.w. ik knip en plak continue van verschillende bronnen; van andere websites, zelf gevonden online informatie en passages uit boeken en dingen van YoutubeZodat jij je eigen mening kan vormen met de informatie dat ik op deze site heb gezet.
 
95% van de dingen op mijn website is niet door mij zelf geschreven, maar gevonden (verzamelden verwerkt op mijn site.
Ik doe deze verzameling online omdat ik 
door deze kennis zelf zo tot de Heer ben gekomen. Waarin waarheid en leugen bij elkaar staat, maar ook de waarschuwingen. Ik heb er ook vaak Bijbelteksten bij staan die daarover gaan. Zodat je kan zien wat het Woord van YHWH erover zegt.
 
Zodat je zelf kan toetsen wat juist wel van God is of niet. Zodat je dan tot de juiste conclusies kan komen en de juiste keuzes kan maken en YHWH kan vinden.

Veel informatie van de reguliere media is vaak niet gebaseerd op waarheid of wordt verzwegen. Ik tracht hierin een soort informatiebron te zijn, waarin WEL de verschillende aspecten in voorkomen, zodat je WEL zelfstandig kan kiezen welke weg je wilt bewandelen samen met Yeshua Hamashiach of niet.
 

Ik heb bijna alles verwijdert wat met mijn familie te maken heeft. (voor info hierover mail mij)

So close, Yet so far, Why is there an invisible bar.

Break free of the chains of slavery and stand up against it, now that you can see the bars that hold you down demand release and ascend yourselves above the invisible chains. This starts with knowledgeknowing what is going on and is duly followed by a potent desire to be all possibility once again.

Exodus 3
15 
Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE YHWH (iaoue/Yaweh)יְהוָה
de God uwer vaderen 
יְהוָה אֱלֹהֵי, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

Johannes 14

15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

1 Johannes 3

23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.

Openbaring 14

12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus (Yeshua).

Ezechiël 20

12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilige.

Walter Veith - (33) Signs & Wonders / Total Onslaught 1/6
☀WARNING☀ VERY DISTURBING IMAGES & SOUNDS !!! MARK OF THE BEAST INTRODUCED TO THE WORLD !!!
THE MARK OF GOD ✡ 2014 ✡ OFFICIAL VIDEO ✡ A113

Openbaring 14

En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, (denken en handelen)

Psalmen 119

142 Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid, en Uw wet is de waarheid.
151 Maar Gij, HEERE! zijt nabij, en al Uw geboden zijn waarheid.

Johannes 17

17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Johannes 14

Jezus (Yeshua) zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Handelingen 4

10 Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus (Yeshua Hamashiach), den Nazaréner, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.
11 Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.
12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Galaten 3

26 Want gij zijt allen (Joden en Christenen) kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

2 Korinthe 11

22 
Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook.

Hebreeër:
1) Hebreeuws 2) Israëliet (bijb.) 3) Joods 4) Bijbelse figuur of naam 5) Persoonsbenaming

 • Eber of Heber was een afstammeling van Sem, de oudste zoon van Noach.
 • De betekenis van het woord 'Eber' is: iemand die een rivier of weg oversteekt of door een land trekt. Abraham is dus de man van de overkant van de rivier de Eufraat. Zo kan Abraham voor ons een belangrijke gids zijn. Van Abraham kunnen wij leren om grenzen over te steken, weg te trekken uit onze zonden en fouten, onze vastgeroeste gewoontes achter ons te laten, onze middelmatigheid te overstijgen, en meer te luisteren naar de wil van God en die vervolgens ook te doen doorheen ons alledaagse bestaan.
Romeinen 2
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

Zegel / Verzegeld

Éfeze 4

30 
En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

Romeinen 4

Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid.
10 Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid.
11 
En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs (besnijdenis van het hart), die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde;
12 En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.
13 Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

2 Korinthe 1

21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;
22 Die ons ook heeft verzegeld (HG), en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.

Éfeze 1

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.


Hooglied 8

Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN.

Deuteronomium 32

34 
Is dat niet bij Mij opgesloten, verzegeld in Mijn schatten?

Jesaja 29

10 Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten, en uw hoofden, en de zieners heeft Hij verblind.
11 Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld.
12 Of men geeft het boek aan een, die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen.
13 Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;

Daniël 12

En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.

Johannes 6

27 
Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.

Openbaring 7

Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods (YHWH) zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

Exodus 28

36 Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert: De HEILIGHEID DES HEEREN!

37 En gij zult dezelve aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat zij aan den hoed zij; aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn.

38 En zij zal op het voorhoofd van Aäron zijn, opdat Aäron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben, in alle gaven hunner geheiligde dingen; en zij zal geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om henlieden voor het aangezicht des HEEREN aangenaam te maken.

Openbaring 14
1 En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.
9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,

Openbaring 17
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

Openbaring 20
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.


Bron: 9Nania Website 

Emergency Broadcast! New World Order Ahead!
Walter Veith (12) Hidden Agendas _Total Onslaught
The Ark of the covenant found - now revealed the blood of Christ on the mercy seat - Documentary
Revealing God's Treasure - Ark of the Covenant
Testimonial of a Christian Pastor who keeps the law
ISLAM will Collapse in 10 Years : Ex-MuslimVaticaan= goddelijke slang.

Varis = diviner, can= serpent, Vatican = divining serpent = goddelijk slang


Probeer om mensen te waarschuwen wat het echte MERKTEKEN van het BEEST is.

YHWH is mijn enige GOD en Yeshua Ha Mashiach is mijn redder. Joh 8:7

Handel steeds naar en denk voortdurend aan JHWH's WETTENEx 13:16, Matt 15:8-9, Deut 11:18

De paus (Jesuit) is de top van de Illuminati. Zij (de jezuïeten) zijn de NWO.

Het Merkteken van het Beest is: Verkeerde Sabbat Dag en te knielen voor beelden, de paus (priesters).

2 wetten van YHWH dat zij (jezuïeten) veranderd hebben en ze willen dat je hun moet gehoorzamen.

JHWH is de enige GOD in dit universum.

NIET satan en mensen. GEHOORZAMEN ALLEEN YHWH en Yeshua ha Mashiach. AMEN.

JHWH's zegeningen.

Amos 3

Gewisselijk, de Heere HEERE (YHWH) zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.

2 Korinthe 11

13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. (PAUS: jezuïet)
14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

1 Johannes 5

Het geloof en zijn vruchten
Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?
Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus (Yeshua), de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.
Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.
En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.
Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.
13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.

2 Thessalonicenzen 2

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. (PAUS: jezuïet)

Spreuken 28

Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn.

Exodus 13

16 
En het zal tot een teken zijn op uw hand (Handelen, doen), en tot voorhoofdspanselen tussen uw ogen (denken); want de HEERE heeft door een sterke hand ons uit Egypte uitgevoerd.

Deuteronomium 11

Daarom zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, en gij zult te alle dagen onderhouden Zijn bevel, en Zijn inzettingen, en Zijn rechten, en Zijn geboden.
    18 
Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw hand (doen er naar handelen), dat zij tot voorhoofdspanselen (eraan denken dag en nacht) zijn tussen uw ogen;
19 En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat; (24/7)
20 En schrijft ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten;

Binden: vasthouden
Vasthouden: [figuurlijk] volharden, in je handen houden en niet loslaten, het niet veranderen, je eraan houden

1 Korinthe 3

16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

Openbaring 22

14 
Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

Het Vaticaan
In deze contreien zou je wellicht niets verwachten dat in enige relatie met de verering van een slangenwezen verband houdt. Hoed je dan maar. Het woord 'vaticaan' is afkomstig uit het Latijn en het betreft een samentrekking van twee woorden en wel de volgende op de navolgende wijze:
1/ 'Vatis' = aanbidding of vergoddelijking
2/ 'Can' = serpent of slang
Samengenomen betekent dit dus:
'aanbeden slang' of 'vergoddelijkte slang' of misschien duidelijker…
'slang die als een god aanbeden wordt…!'
Het 'Vaticaan' is momenteel een rijkje in Rome. De vraag is dus: wat betekent het 'Vaticaan':
De plaats waar de slang als een god aanbeden wordt.

Het Wapen En De Vlag Van Het Vaticaan
De ‘elohim’ Marduk uit Babylon
In het museum in het Vaticaan is het pronkstuk van de collectie het wapen van het Vaticaan. Het is zo ongeveer het oudste stuk van de collectie; het is de oorsprong van het Vaticaan in wapenschild.
Marduk: het slangenwezen of de draak zonnegod uit het oude Babylon
Wapenschild Vaticaan is Marduk uit Babylon
De verering van de Babylonische oppergod 'Marduk' begon ongeveer in de 18de eeuw voor Christus. Hij werd vereerd in Babylon en erbuiten als 'schepper van het universum' onder andere tijdens het 'Akitu-festival'; het Babylonische Nieuwjaar dat jaarlijks tussen maart en april in de maand 'Nissan' valt.
Evenals Israël de vreemde (aliën) ‘elohim’ vereerden terwijl ze een relatie met de ware scheppende Elohim Yahweh had kom je opnieuw diezelfde rare vermenging tegen in het hart van het Vaticaan.

Marduk of Mardoek was in de Babylonische mythologie een Mesopotamische godheid die tot staatsgod uitgroeide.
Toch is Marduk nog niet zo'n oude god, want hij is pas geïntroduceerd in een later deel van de Mesopotamische geschiedenis.
Dit was niet zo gemakkelijk te aanvaarden voor de Babyloniërs van wie Marduk de staatsgod was. Daarom zochten zij manieren om hem te koppelen aan oudere belangrijke goden. Ten eerste deden ze dat via een woordspel. Ze gaven een nieuwe etymologische betekenis aan zijn naam, namelijk amar Utuk, (letterlijke vertaling het kalf van Utu). Utu was een belangrijke zonnegod en Marduk zou dan zijn zoon zijn. Dit werd niet algemeen aanvaard en dus werd hij ook met een andere god geassocieerd, de minder belangrijke Asalluki, die echter wel de zoon van Enki was. De priesters stelden Marduk met hem gelijk en zo werd Marduk de zoon van Enki.
Om Marduks prestige verder op te vijzelen werd het scheppingsverhaal Enuma Elish ontwikkeld. Hierin wordt Marduk daadwerkelijk als de zoon van Enki beschouwd.
Ook vernemen we hoe hij de nieuwe oppergod van de Mesopotamiërs wordt. Hij zal immers de oergodin Tiamat verslaan door een wind in haar muil te werpen en haar vervolgens te doden met pijlen. Met haar lichaam zal hij de aarde en de hemel scheppen. Hij zal eveneens de tablet met de lotsbestemmingen rond zich dragen waardoor hij de belangrijkste god wordt. Ook zal hij de stad Babel scheppen, die hij bijzonder zal koesteren. In zijn rol als hoofdgod van die stad wordt hij vaak Heer genoemd en in het Akkadisch is dat Bel. Deze titel kon echter ook voor andere goden gebruikt worden.
Marduk komt ook voor in de Bijbel, waar hij Merodach wordt genoemd.

Mythologie

Historici proberen al lang een link te vinden tussen Nimrod en mythologische figuren uit andere culturen. Men suggereert dat Marduk een mogelijke archetype voor Nimrod zou kunnen zijn.

Externe link: Gateway to Babylon

Jesaja 39:1
Te dien tijd zond Meródach Báladan, de zoon van Báladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hizkía; want hij had gehoord dat hij krank geweest en weder sterk geworden was.

Jeremia 50
2. Verkondigt onder de heidenen, en doet horen, en werpt een banier op, laat horen, verbergt het niet; zegt: Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Meródach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd!
Boodschapt onder de volken en laat het horen, verheelt het niet, zegt: Babel is genomen, Bel staat beschaamd, Merodak terneergeslagen, beschaamd staan zijn beelden, terneergeslagen zijn drekgoden.
‘Verkondig het nieuws aan alle volken, bazuin het rond, vertel het aan iedereen: Babel is gevallen, Bel is vernederd,
Mardoek is machteloos, zijn beeld is aan stukken gevallen; al hun goden zijn machteloos, hun beelden liggen in puin.
‘Maak bekend onder alle volken, laat het horen, geef het door, houd het niet verborgen, maak bekend: Babel wordt veroverd, Bel wordt te schande gemaakt, Marduk is ten einde raad. Babels beelden staan te schande, zijn afgoden zijn radeloos.

Jesaja 46

De (af)god Bel wankelt, de (af)god Nebo kanteltEens droeg men hun beelden rond. Nu laadt men ze op de rug van dieren, de beesten zuchten onder de last.

Jesaja 46

Profetie van den ondergang der Babyloniërs en hun afgoden
Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen, hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten.
Samen zijn zij nedergebogen, zij zijn gekromd, zij hebben den last niet kunnen redden, maar zijzelven zijn in de gevangenis gegaan.
Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls! die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.
En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal uopnemen, en Ik zal dragen en redden.
Wien zoudt gijlieden Mij nabeelden, en evengelijk maken, en Mij vergelijken, dat wij elkander gelijken zouden?
Zij verkwisten het goud uit de beurs, en wegen het zilver met de waag; zij huren een goudsmid, en die maakt het tot een god, zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor.
Zij nemen hem op den schouder, zij dragen hem, en zetten hem aan zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt van zijn stede niet; ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet, hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid.
Gedenkt hieraan, en houdt u kloekelijk, brengt het weder in het hart, o gij overtreders!
Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;
10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.
11 Die een roofvogel roept van het oosten, een man Mijns raads uit verren lande; ja, Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen.
12 Hoort naar Mij, gij stijven van harte, gij, die verre van de gerechtigheid zijt!
13 Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn heerlijkheid.
The Goat of Mendes
 
Try to warn people what the real MARK of the BEAST is.


YHWH is my only GOD and Yeshua Ha Mashiach is my saviour. Jhn 8:7
 
Act and THINK constantly about YHWH's LAWS. Ex 13:16, Matt 15:8-9, Deut 11:18
 
The Pope (Jesuit) is the top of the illuminati. They are the NWO
 
The MARK of the BEAST is: Wrong Sabbath Day and to kneel down to images and to the Pope and priests.
 
2 laws of YHWH that they (Jesuits) changed and want you to obey.
 
YHWH is the only GOD in this universe. NOT satan and people. OBEY ONLY YHWH and Yeshua ha Mashiach. AMEN.
 
YHWH's blessings.

 

Politiek is een grap: ook hier in Nederland (666 ex
 
CBN NewsWatch: March 15, 2013 - CBN.com

Walid Shoebat, endtimes (666 explained)
The Number of his Name χإلىς The BEAST χξς AntiChrist
Proof
islam and allah are the antichrist!!

"
ONE NATION FOR NEW HOLOCAUST"
ANTI-SEMITIC BANNER & CHANTS AT SOCCER GAME IN EGYPT (2011)

Zacharía 12

Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.

ALL AMERICA MUST SEE THIS! Breaking Reality ~ 2013? (Niet voor jonge kinderen)
WARNING SHOCKINGLY GRAPHIC IMAGES Hatred Against Christians ~ Spirit of Anti-Christ Alive Now !!!
Obama's 'possible' Antichrist connection to new 'false prophet' Pope?

Hebrew Date Converter: Hebcal Jewish Calendar
Actuele maanstand Nederland
Actuele maanstand Israel
Zonsondergang Nederland

Zonsondergang:
Jewish Calendar
Chabad.org Kalender
Bijbelse maand kalender

YESHUA HAMASHIACH with Lyrics Messianic ישוע המשיח (Lied)
Online Hebreeuws vertaling 
Talmud info
 
Best UFO Sightings of 2013 Illuminati Secrets Exposed! Incredible Footage!
(Dit is een NIET Christelijke programma)
Hierin bespreken Christenen en niet Christenen samen over deze onderwerpen:
Zie bij:
 9 min Hollywood 
speelt onder een hoedje met de NWO/regering/illuminatie en verteld hun plannen in films/muziek en documentaires, etc.
Zie bij: 16 minuten wordt verteld dat Jezus het niet is, maar wel bedrog en de illuminatie en regering die erachter zit.
Zie bij: 20 min regering en NWO, drugs, 
bestraling, mind control, manipulatie, educatie enz.
Zie bij: 24 minuten nadat men de Aliëns heeft onmoet willen ze van het Geloof afstappen en dat is precies wat hun (gevallen engelen/demonen enz.) daarmee willen bereiken.
Zie bij: vanaf 30 minuten regering en NWO, drugs, bestraling, mind control, manipulatie, educatie enz. en nog veel meer goede uitspraken.

"Finaly is someone telling the truth. What all the Aliens want you to do is for you to abandon God and religion. They are truly demonic and the governement is using this for the NWO and read your Bible all Kings and governements are going to fight Jesus in Armageddon." 
 


                             

LB= vader (Hillen Petersz de Gier)     RB= moeder (Heilwich? Humpusch)
LO= Grootmoeder van vader     RO= Grootmoeder van moeder

St. Maartenskerk te Zaltbommel

 
Een ZERK van onze familie waar ooit 5 lichamen onder begraven waren.
De vijf op de zerk genoemde personen vormen een recht stamreeks van het geslacht de Ghier.
- Peter de Ghier 16 mrt 1505  
(Rentmeester van Karel van Gelre)
Ann 15 c en 5 op te 16e dach in de mert
Sterf Peter de Ghier bidt voer de ziel
Hertogelijk Gelders Rentmeester Zaltbommel
- Hillebrant de Ghier 8 okt 1536  
(Rentmeester van Karel van Gelre)
Hier leyt begraven Hillebrant de Ghier die sterf Anno 1536 den 8 octbr
Hertogelijk Gelders rent meester, burgemeester en schepen van Zaltbommel. Collator der vicarie op het H. Geest altaar te Driel
- Dirck de Ghier 27 jan 1585 
(Schepen, burgemeester, gasthuismeester en heilige geestmeester)
A° 1585 sterf Dirck de Ghier de 27 dach januari.
- Hubert de Ghier 13 july 1622
Hubert de Ghier richter in Bommelerweert sterf den 13 july 1622
- Dyderick de Ghier 23 jan 1642
Dyderick de Ghier der rechten doctor secretari in Tuyl lantschrijver van Boemel en de Tielerweerden sterf 23 janw 1642

Ik stam persoonlijk rechtstreeks af van de eerste eerste 3 vanaf daar buigt mijn stamreeks af naar een andere zoon van Dirk de Ghier 1585.
De ZERK is in stukken geraakt door ondoordachtzaamheid en r