Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Dagelijks Woord

יְהֹוָה

Matthéüs 10

23 Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn. (Dit zijn de landen waar de moslims nu zitten waar onze voorouders het beloofde land zou krijgen overal waar ze hun voeten gezet hebben).
25
 Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul (Leider van de demonen) hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

Het mes snijd aan twee kanten.

Het is handig als er een geautomatiseerd systeem is, maar men kan daar ook misbruik van maken. En er zijn grenzen.
Als men alles weet van een ander of denkt te weten omdat een derde zijn mening erin heeft verwerkt, maar niet de werkelijkheid van de persoon zelf.
En wij als individu vragen er niet om, om alles met iedereen te delen. Medicijnen verleden, voor een arts alleen, is niet nodig alleen maar als men ergens alergies voor is of vaste recepten heeft.
Maar nu wordt er zomaar in je dossier gekeken en je hele zogenaamde verleden staat erin verwerkt. Alles wordt erin verwerkt zonder dat jij er bewust van bent.
Ik ben onlangs van verzekering verwisseld, ik kom bij de apotheek en ik hoor "Oh, ik zie dat u onlangs van verzekering bent verwisseld". Ik heb niets laten aanpassen, dat heeft men (derden) voor mij gedaan zonder mijn tussenkomst.

Wat wordt er nog meer in "jou dossier" vermeld waar jij geen weet van hebt. Als men zegt dat jij geestelijke hulp nodig hebt want wij zien deze klachten hier in je dossier staan en dat moet waarheid zijn want een "zogenaamde" professional zijn mening "expertise" staat erin verwerkt. Het is een mens die een ander oordeeld, zonder daar het recht voor te hebben.
YHWH is de enige die dat recht heeft geen mens. Hun zogenaamde jaren lange ervaring en studie zegt niets als die persoon er geen verstand van heeft van een geestelijke wereld waarin wij als Christenen in zitten. Je leeft in twee werelden die niet met elkaar te vergelijken zijn. En een niet Christen kan en mag daar niet over oordelen.
Zelfs voor ons Christenen zit daarin gradaties en snapt men daardoor ook niet alles.

De NWO (Nieuwe Wereld Orde) is erop uit om iedereen als slaaf te gaan gebruiken en te onderdrukken en te doden.
En deze zogenaamde geautomatiseerde systemen werken eraan mee dat het voor hun wel zeer gemakkelijk is om dit te misbruiken. 

Vroeger had men al slaven maar hoe is dat eigenlijk ontstaan. SATAN, FARAO afstammelingen van SATAN.
REUZEN, NEPHILIM. De strijd die Satan heeft met onze YHWH en met ons is nog steeds niet over/voorbij. Het is wel al gewonnen door Yeshua onze Messias, maar het is nog in volle gang.
Er werd tegen mij gezegd het is toch goed dat alles vergemakkelijkt wordt voor ons. Maar men ziet niet in dat dit een heel andere reden of doel heeft. Het doel van Satan is uiteindelijk om mensen tot slaaf te maken. Een geautomatiseerde slaaf.

Steve Hill on It's Supernatural with Sid Roth - Spiritual Avalanche (Spirituele lawine)
1 March 2013 President Barak Obama connections to ISLAM - end times news update 3-1-13
Michael Coren Interviews Ayaan Hirsi Ali
Michael Coren: Ten Lies About Christianity
Arab uprisings: 10 key moments
Mass Media Hollywood's Alien Propaganda - Tribulation, Rapture, Wrath & New World Order
 

Different Bible Translations I Use (uitleg)
Online Hebreeuws vertaling
Orthodox Jewish Bible (OJB)
1611 King James Bible
The book of Jasher
 (Audio: het Boek des Oprechten)
Het Boek des Oprechten (PDF NL)
BIBLIJA.net
The Blue letter Bible
Bible Suite
Biblegateway
 (Audio en lezen tegelijk)
Book of Enoch new (Audio EN)
Book of Jubilees
 (Audio EN)
Book of Jubilees (PDF EN)
Testing the Book of Jubilees
The Antiquities of the Jews (FULL Audiobook) by Flavius Josephus - part (1 of 4)
Enoch - Audiobook (Truth about Giant Nephilim and the Annunaki)
PDF - Enoch
Jubilees-from-the-Ethiophic.pdf
Christianity Lite by Glen Berteau
YESHUA HAMASHIACH with Lyrics Messianic ישוע המשיח 

Best UFO Sightings of 2013 Illuminati Secrets Exposed! Incredible Footage!
(Dit is een NIET Christelijke programma)
Hierin bespreken Christenen en niet Christenen samen over deze onderwerpen:
Zie bij:
 9 min Hollywood 
speelt onder een hoedje met de NWO/regering/illuminatie en verteld hun plannen in films/muziek en documentaires, etc.
Zie bij: 16 minuten wordt verteld dat Jezus het niet is, maar wel bedrog en de illuminatie en regering die erachter zit.
Zie bij: 20 min regering en NWO, drugs, 
bestraling, mind control, manipulatie, educatie enz.
Zie bij: 24 minuten nadat men de Aliëns heeft onmoet willen ze van het Geloof afstappen en dat is precies wat hun (gevallen engelen/demonen enz.) daarmee willen bereiken.
Zie bij: vanaf 30 minuten regering en NWO, drugs, bestraling, mind control, manipulatie, educatie enz. en nog veel meer goede uitspraken.

"Finaly is someone telling the truth. What all the Aliens want you to do is for you to abandon God and religion. They are truly demonic and the governement is using this for the NWO and read your Bible all Kings and governements are going to fight Jesus in Armageddon." 

Bible tells lies
Larry King Live with Jews for Jesus
Biblical Prophecies 2012 And You Have A Front Row Seat What the hell is going on
7.5 Alaskan EQ n EXTREME 'HAARP' TTA PRESSURE THERE on 2 Merging TECTONIC PLATES ???
(Zie vanaf: 09:30 min) (Karma wordt gebruikt door satanisten)
Right Before The End
Was 9/11 a Warning from God? Amazing Biblical Secrets of America's Future
True Femininity From a Biblical Perspective - Jewish Voice with Jonathan Bernis, February 25, 2013

 

Handelingen 17:11.
En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica,
want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid
en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

(en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren).

1 Timótheüs 6

Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.
Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.

Er zijn 4 soorten hoorders van het woord: (Tot welke groep behoor JIJ?)
1. Degenen in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was.
2. Degenen die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, maar dat zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen.

3. Degenen 
die, horen het Woord maar, waarbij de zorgen van het dagelijks leven, de valse schittering van de rijkdom en de begeerte naar allerlei dingen nemen hen zo in beslag, dat het woord verstikt wordt en geen vrucht draagt.
4. 
Degenen die horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.

1 Johannes 5

Het geloof en zijn vruchten
Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?
Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is.
Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.
En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot één.
Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.
13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.
 
Openbaringen 22:7.
Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
Ziet, Ik kom haastelijk; zalig is hij, die de woorden der profetie dezes boeks bewaart.

M.a.w. lees in de bijbel alle boeken waarin profetie bij geschreven staat, die zijn nu heel erg van belang om te weten wat je te wachten staat voordat Jezus terug komt in de wolken.

 

Matthéüs 10

 16 Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.

Als je geen wolven rond je heen hebt, dan ben je geen schaap.
Hoe harder mensen tegen je zijn over je geloof, kijk naar Yeshua dan ben je op het juiste pad.

Maranatha

 

Luk 4:4
En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal, maar bij alle woord Gods.

Luk 8:11
Dit is nu de gelijkenis: Het zaad is het Woord Gods.

Luk 8:21
Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die Gods Woord horen, en dat doen.

Luk 11:28
Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn zij, die het Woord Gods horen, en het bewaren. 

1 Timótheüs 2

Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Yeshua;


Daniel 12:11-12. (2-8-2012 + 16-9-2012)
11 En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken.
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
12 Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt.
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.


Op 11:3.
En Ik zal twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.

Op 12:6.
En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

Marcus 4
De gelijkenis van de zaaier
En  Hij begon weer onderwijs te geven bij de zee; en er verzamelde zich een grote menigte bij Hem, zodat Hij in een schip ging zitten, op zee; en heel de menigte was op het land aan de zee.
Markus 4
Gelijkenis van den zaaier
1 En Hij begon wederom te leren omtrent de zee; en er vergaderde een grote schare bij Hem, alzo dat Hij, in het schip gegaan zijnde, nederzat op de zee; en de gehele schare was op het land aan de zee.
En Hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in Zijn onderricht tegen hen:
2 En Hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen, en Hij zeide in Zijn lering tot hen:
Luister! Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.
3 Hoort toe: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.
En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel; en de vogels in de lucht kwamen en aten het op.
4 En het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel zaads viel bij den weg; en de vogelen des hemels kwamen, en aten het op.
En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.
5 En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.
Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het.
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord.
En een ander deel viel in de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht.
7 En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve, en het gaf geen vrucht.
En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht; het kwam op en groeide, en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoudig.
8 En het andere viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies; en het ene droeg dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoud.
En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
9 En Hij zeide tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore.
10 En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heenwaren, met de twaalf, Hem naar de gelijkenis.
10 En als Hij nu alleen was, vraagden Hem degenen, die omtrent Hem waren, met de twaalven, naar de gelijkenis.
11 En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen,
11 En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; maar dengenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen;
12 opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden.
12 Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd bekeren en hun de zonden vergeven worden.
13 En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan?
13 En Hij zeide tot hen: Weet gij deze gelijkenis niet, en hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan?
14 De zaaier is hij die het Woord zaait.
14 De zaaier is, die het Woord zaait.
15 En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was.
15 En dezen zijn, die bij den weg bezaaid worden, waarin het Woord gezaaid wordt; en als zij het gehoord hebben, zo komt de satan terstond, en neemt het Woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was.
16 En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die, als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen,
16 En dezen zijn desgelijks, die op de steenachtige plaatsenbezaaid worden; welke, als zij het Woord gehoord hebben, terstond hetzelve met vreugde ontvangen;
17 en geen wortel in zichzelf hebben, maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelen zij meteen.
17 En hebben geen wortel in zichzelven, maar zijn voor een tijd; daarna, als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo worden zij terstond geërgerd.
18 En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord,
18 En dezen zijn, die in de doornen bezaaid worden;namelijk degenen, die het Woord horen;
19 maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
19 En de zorgvuldigheden dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen, inkomende, verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.
20 En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig-, en de ander zestig-, en de ander honderdvoudig.
De gelijkenis van de lamp
20 En dezen zijn, die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het Woord horen en aannemen, en dragen vruchten, het ene dertig-, en het andere zestig-, en het andere honderdvoud.
Gelijkenis van de kaars
21 Hij zei ook tegen hen: De lamp wordt toch niet binnengebracht om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden?
21 En Hij zeide tot hen: Komt ook de kaars, opdat zij onder de koornmaat of onder het bed gezet worde? Is het niet, opdat zij op den kandelaar gezet worde?
22 Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen.
22 Want er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden; en er is niets geschied, om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen.
23 Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen.
23 Zo iemand oren heeft om te horen, die hore.
24 En Hij zei tegen hen: Let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden.
24 En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat mate gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal meertoegelegd worden.
25 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft.
De gelijkenis van het zaad
25 Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.
Gelijkenis van het zaad
26 Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt
26 En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp;
27 en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe.
27 En voorts sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe.
28 Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
28 Want de aarde brengt van zelve vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
29 En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is.
De gelijkenis van het mosterdzaad
29 En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.
Gelijkenis van het mosterdzaad
30 En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen?
30 En Hij zeide: Waarbij zullen wij het Koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij hetzelve vergelijken?
31 Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn.
31 Namelijk bij een mosterdzaad, hetwelk, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden, die op de aarde zijn.
32 En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn schaduw kunnen nestelen.
32 En wanneer het gezaaid is, gaat het op, en wordt het meeste van al de moeskruiden, en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen.
33 En door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij het Woord tot hen, voor zover zij het horen konden,
33 En door vele zulke gelijkenissen sprak Hij tot hen het Woord, naardat zij het horen konden.
34 en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde alles aan Zijn discipelen als zij alleen waren.
Jezus stilt de storm
34 En zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet; maar Hij verklaarde alles Zijn discipelen in het bijzonder.
Jezus stilt den storm
35 En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant.
35 En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.
36 En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem.
36 En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem.
37 En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep.
37 En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd.
38 En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?
38 En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan?
39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.
39 En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.
40 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?
40 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof?
41 En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
41 En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?


 
Nieuws op main stream media is nep en mensen worden eindelijk wakker en switchen naar andere bronnen.Micha 7

De verdorvenheid van Sion
Ai mij! want ik ben, als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld; als wanneer de nalezingen in den wijnoogst geschied zijn; er is geen druif om te eten; mijn ziel begeert vroegrijpe vrucht.
De goedertierene is vergaan uit het land, en er is niemand oprecht onder de mensen; zij loeren altemaal op bloed, zij jagen, een iegelijk zijn broeder, met een jachtgaren.
Om met beide handen wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst, en de rechter oordeelt om vergelding; en de grote spreekt de verderving zijner ziel, en zij draaien ze dicht ineen.
De beste van hen is als een doorn; de oprechtste is scherper dan een doornheg; de dag uwer wachters, uw bezoeking, is gekomen; nu zal hunlieder verwarring wezen.

 Deuteronomium 6: 1-9.

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 
U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 
3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.

De HEER is de enige
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 
Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 
6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 
7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 
9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.


Dit is waarom satan je een chip in de voorhoofd en/of hand wil zetten.
Hij kopieert daarmee God. En mensen die de bijbel niet goed kennen die trappen daarin.


Daniël 7,25
Hij (satan/antichrist) zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. 

2 Korintiërs 3:6.

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar
 dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 

Matteüs 2:35, Marcus 13:31 en Lucas 21:33.
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Galaten 3

28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus.

You Don't Know Your Bible If You Don't Know Hebrew!

 

( Let wel: (Ingezonden en) gevonden artikelen, die wij plaatsen behoeven niet altijd onze persoonlijke mening en visie weer te geven!! Met name betreft dat als het dromen en/of visioenen aangaat, daar nemen wij dus geen ENKELE verantwoordelijk voor en deze verantwoordelijkheid blijft dus expliciet bij de schrijver/schrijfster van het desbetreffende (ingezonden) artikel. (S.V.)


Illuminati's "Obama War" on Christians (2012) 
Kijk bij 7.05 min. Geen Godsdienst vrijheid meer.Deuteronomium 6: 1-9
.
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.
2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden.
3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.

De HEER is de enige
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten.
6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.


Dit is waarom satan je een chip in de voorhoofd en/of hand wil zetten.
Hij kopieert daarmee God. En mensen die de bijbel niet goed kennen die trappen daarin.


Daniël 7,25
Hij (satan/antichrist) zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.

2 Korintiërs 3:6.

Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar
dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Matteüs 2:35, Marcus 13:31 en Lucas 21:33.
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

LEAKED?!!?? The new 2012-2013 President already selected.....

Geüpload door CourageousNerdz op 12 jan 2012

Leaked. information on america's funeral and how Barack Obama has already been chosen for November 2012 President. He will be the last president on the face of the earth. 
SEE HERE :
Categorie:
Nieuws & politiek
Licentie:
Standaard YouTube-licentie


Programmer under oath admits computers rig electionsDavid Icke's Theories on Jesus and Christianity Debunked (Hij is geen Christen)
Ze mogen bewijzen hebben maar hieronder is ook het tegendeel bewezen. Ik weet dat hij geen Christen is maar hij is zeer zeker ook geen freemason.
De stoel waar hij op zit is wel degelijk als grap op foto gezet. Zoals ik hem tijdens interviews gezien heb is hij daartoe in staat gewoon om te tarten en te laten zien dat het onzin is. Maar niet omdat hij erin gelooft of het volgt.

The Second Coming of David Icke

DAVID ICKE IS NOT A FREEMASON (THE END OF GORILLA199?)
Banner Dedication

Grand junction lodge no. 9775
Left to right: W.Bro. Max Bayes Asst.PGM; W.Bro. Rev. Tony Avery PGChaplain; V.W.Bro. Barrie Hall Dep.PGM; W.Bro. Andrew Woodward WM; W.Bro. John Sermon Chaplain; W.Bro. Neville Manning PGDC


The Truth

Dick Icke is not a Jesus following person, but he tells all what you need to know about the Satan's evil (scam) work.

The Official David Icke Channel
 (Hij is geen Christen)
TheAlexJonesChannel 

The Vigilant Christian
This is a Christian


CIA WhistleBlower EXPOSES Everything! "Extreme Prejudice"

*AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order (zie vanaf 02.00.40 min.) Zie hieronder de originele versie van de documontaire.
madness.in.the.fast.lane.shocking documentary.excited delirium/puff of madness. 
(Dit is precies waar ik mensen van probeer te waarschuwen. Mensen met demonen in hun die je alleen kunt uitdrijven door het bloed van Jezus Christus). De wereld noemt het psychotisch of psychisch gestoord, maar wij Christenen noemen het bezeten door demonen/vloeken. (mind control)

Revelations Of A Mother Goddess
Een bekentenis van een vrouw die misbruikt is door de illuminati om redenen dat je van gaat schrikken.

Arizona Wilder in this lecture tells how world leaders, Illuminati are abducting people and creating mind controlled slaves. She exposes some of the methods that they use to abuse and mind control people and children. She talks about the Illuminati and trans-dimensional reptilian beings and also about the New World order agenda.

Girl Goes To Hell And Lives paints pictures of hell, hell pictures, Korean Girl paints hell is real

David Icke - The Change

HAARP-- What is HAARP IS HAARP Dangerous HAARP and Weather Control.flv

SOUND of HAARP WEAPON IN ACTION !!! SCARY Lights & Noise!! 2011


Massive Weird Cloud Indonesia 2010

nazi alien images

WATCH!!! real footage of a real alien caught in mexico!!!!!!

REAL ALIEN 
Hierin hoef je niet te geloven maar het is wel online te vinden. Ik weet het nog niet bij sommige dingen.


 


7-11-2012

1 Tessalonicenzen 5: 1-28
Waakzaamheid

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt:
2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.
3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:
5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;
6 laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken,
8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid;
9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,
10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.
11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

Vermaningen – Groet
12 Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen,
13 en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander.
14 Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen.
15 Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
16 Verblijdt u te allen tijde,
17 bidt zonder ophouden,
18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
19 Dooft de Geest niet uit,
20 veracht de profetieën niet,
21 maar toetst alles en behoudt het goede.
22 Onthoudt u van alle soort van kwaad.
23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. 24 Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
25 Broeders, bidt [ook] voor ons.
26 Groet al de broeders met een heilige kus.
27 Ik bezweer u bij de Here, dat deze brief aan alle broeders voorgelezen worde.
28 De genade van onze Here Jezus Christus zij met u.


30-10-2012

Ik heb een voorbeeld voor jullie waar ik jullie voor aan het waarschuwen ben. Het is trouwens een hele slechte film en heel erg duister.... dus niet van God.
Nu heb ik de film gedeeltelijk moeten kijken Universal.Soldier.Day.Of.Reckoning.2012. Deze film gaat over mind control. En is zeer wreed. Wat heb ik van de week al proberen uit te leggen dat Satan subliminal messages geeft aan mensen.
Nog een bijvoorbeeld deze site Deep trance now. (dit is niet van God).

Nog een voorbeeld van hoe het werkt: Perception Without Awareness - Money  Ook dit is niet van God maar laat je wel zien hoe het werkt.

Dit zijn voorbeelden van zoals men dat noemt Perception Without Ewareness. Dit systeem kan/wordt ook via Haarp (High Freqency Active Auroral Research Program) signaal doorgegeven via geluid in films en muziek. Dat signaal wordt doorgegeven via speciaal ontwikkelde media systemen. Daardoor is het dus ook mogelijk bose geesten en verkeerde ideeën en gedachten aan mensen door te geven. Die mensen (kinderen) krijgen jullie dan op jullie praktijk/werk. Die mensen (kinderen) kan je alleen maar dan nog helpen met de Heer Jezus Christus d.w.z. met het bloed van Jezus Christus rein maken en de Heilige Geest daarvoor in de plaats te laten komen. Dat kan je alleen als je in de Heer Jezus Christus geloofd en door bidden. Dus je moet met de mond alles belijden.


Er staat in de bijbel:
1 Johannes 5:7
Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén.
Efezieërs 6: 12
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
2 Johannes 1: 7
Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!
Romeinen 10: 10
Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
2 Tessalonicensen 2:8
Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.
Jacobus 3: 10
Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking.
Romeinen 10: 8 + 9
Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Romeinen 3: 14
hun mond is vol vervloeking en venijn.
1 Johannes 1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
Hebreeën 3: 14
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.
Lukas 7: 21
Hij (Jezus) genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van boze geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug.
Handelingen 5: 16
Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreinegeesten gekweld werden, en allen werden genezen.
Handelingen 8: 7
veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen.
Openbaringen 16: 14
Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.
(Deze Koningen zijn degene die Satan dienen dus tegen Jezus gaan vechten. D.w.z. bijvoorbeeld onze Koningin nu is degene die dus niet is wat je denkt maar zij volgen allemaal Satan-Illuminati dat zijn dus Nazi´s)


Waarschuwing hier zitten ook verborgen messages in en het is niet van God maar je moet wel kennis ervan hebben.
Mind Control part 1 of 6
Mind Control part 2 of 6
Mind Control part 3 of 6
Mind Control part 4 of 6
 
Deze gaat over kinderen die op school verkeerde informatie krijgen.

Mind Control part 5 of 6 
Deze gaat over kinderen die op school verkeerde informatie krijgen en hoe de onzichtbare regering werkt.

Mind Control part 6 of 6 FINAL
Laatste nieuws: 24-10-2012

Mijn kinderen zijn bij mij uit huis geplaats omdat ik mijn Heer Jezus Christus niet verloochenen wilde.

De psychiater/psycholoog vroeg aan mij of ik niet meer over mijn Jezus wilde praten en toen zei ik, dat kan ik niet want als ik hem verloochen dan hoor ik niet meer bij hem.
Toen zei de arts dat ik dan ook wist wat de gevolgen daar van zou zijn. Ik zei ja. Want in de bijbel staat dat Jezus Christus zei dat ik om Hem vervolgd zou worden tot in de Rechtbank, gouverneurs en koningen toe. En ik blijf Hem nog steeds niet verloochenen.

Er staat in de wet geschreven dat ik
vrijheid van Godsdienst heb. En daar in wordt ik in belemmerd en dat is tegen de wet.

Ze hebben tegen mijn dochter van 13 verteld dat ik ziek ben. Wat duidelijk niet waar is ook niet in mijn hoofd.
Ze hebben mij ook geen hulp aan geboden. Alleen maar mocht ik niets meer over God en Jezus vertellen. Van deze dingen die ik hier op mijn internet site heb gezet over de Illuminati en hun NWO.
Mijn openbaringen/inzicht/mijn kennis hierover: Die ik dus ook aan anderen zat te verkondigen. En dus ook mag blijven vertellen aan anderen.

Ik heb deze informatie alleen verteld aan de hoofd van de lagere school, aan het AMK (jeugdzorg), en aan de manager van de BSO.
Ze komen met een heleboel leugens om zichzelf in te dekken om vooralsnog mijn kinderen bij mij weg te kunnen houden, maar eerlijkheid duurt het langst en overwint.
Ik kan alles wederleggen door o.a. mijn dochter van 13 jaar en ander soort bewijzen. Ze beweren zelfs dat ze mij hulp hebben aangeboden, maar ik kan mij daar niets van herinneren. Het enige wat ik mij zeer bewust van ben is wat die arts vroeg aan mij. Maar weet 1 ding Jezus Christus overwint en de leugenaar verliest altijd.

Lukas 12: 9
Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God.

Lukas 21: 12-19
12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam.
13 Dan zullen jullie moeten getuigen.
14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden.
15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.
16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld,
17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam.
18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.
19 Red je leven door standvastigheid!

Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

PDC logo/Nederlandse grondwet

 
5 Artikel 6 7
 • 1. 
  Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • 2. 
  De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

 • 1. 

1.

   Toelichting

Kloosterkerk Den Haag

Grote kerk Den Haag

Iedereen mag zijn eigen godsdienst of levensovertuiging kiezen en zich op zijn eigen manier daarnaar gedragen, mits dit past binnen de wettelijke regels.

Voor het uitoefenen van dit recht op een openbare plaats (buiten gebouwen of besloten plaatsen) kan de wetgever regels maken, maar alleen als dit moet ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

In de Wet openbare manifestaties i zijn zulke regels vastgelegd.

2.

   In eenvoudig Nederlands

In Nederland is iedereen vrij om zijn godsdienst of levensovertuiging te kiezen. En iedereen is vrij om te laten zien wat zijn godsdienst of levensovertuiging is. Dit mag je alleen doen of samen met anderen. Binnen de muren van een gebouw, maar ook daar buiten. Dit laatste mag alleen als je je houdt aan de andere artikelen van de Grondwet en aan andere wetten.

Uitleg

In Nederland mag je zelf je geloof of je levensovertuiging kiezen. Je mag ook aan anderen laten zien wat jouw geloof of levensovertuiging is. Er zijn natuurlijk wel regels. Als je dingen doet die horen bij je geloof, maar volgens andere regels niet mogen, dan ben je strafbaar.

Je mag in Nederland ook buiten de muren van een gebouw laten zien wat je geloof is, ook met een groep. Maar als de groep dan bijvoorbeeld grote verkeersproblemen veroorzaakt, dan mag het niet. Je mag dus overal jouw geloof of overtuiging laten zien, behalve als je je niet aan andere regels of wetten houdt.


Bron:
Het Oude Testament (O.T.)

Het eerste gedeelte van de bijbel is ook het oudste gedeelte. Het bestaat uit 39 boeken uit het oude Israël en het vroege jodendom. Oorspronkelijk zijn deze boeken in het Hebreeuws en het Aramees geschreven. Voor de joden vormen deze boeken hun bijbel die ze Tenach noemen. Het woord Tenach komt van de beginletters van de drie gedeeltes waarin we de Tenach kunnen verdelen. De Tora (wet, de eerste 5 boeken van het O.T. die aan Mozes worden toegeschreven), de Nevieiiem (de profeten) en de Chetoeviem (geschriften). In alle Nederlandse bijbels is niet de volgorde volgens de joodse traditie aangehouden, maar de volgorde van de Septuagint. De Septuagint is de oudste Griekse vertaling van de het Oude Testament. Het Oude Testament begint met de Thora, de boeken van de wet waarin verhalen staan over het ontstaan van de aarde het heelal en de mensheid en het ontstaan van het volk Israël en de wet die God aan Zijn volk gaf. Verder historische boeken met de geschiedenis van Israël en een vijftal poëtische boeken en wordt het Oude Testament afgesloten met profetische boeken. In het Oude Testament vinden we een grote verscheidenheid aan literaire genres. Wetten en wijsheidsboeken, proza en poëzie, profetische aanklachten en visioenen over de toekomst, klaagliederen en lofprijzingen. Binnen een boek kunnen verschillende van deze genres voorkomen. In veel boeken van het Oude Testament wordt gewezen op de komst van de Messias. Deze teksten worden vervuld in de komst van Jezus Christus en worden vaak aangehaald door Jezus in het Nieuwe Testament.

De boeken van het Hebreeuwse Oude Testament worden gewoonlijk gerangschikt in drie afdelingen:
1. De Wet (Thora, instructies): De Wet bestaat uit de boeken: Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri en Deuteronomium.

2. De Profeten (Neviiem): De Profeten bestaan uit de vroege en de late profeten.

 • De vroege profeten zijn: Jozua, Richteren, Samuël en Koningen.
 • De late profetenJesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf ‘kleine profeten’.

3. De Geschriften (Chetoeviem): De Geschriften bestaan weer uit de dichterlijke
boeken, de vijf boekrollen en de historische boeken.

 • De dichterlijke boeken zijn: Psalmen, Spreuken en Job.
 • De vijf boekrollen (Megillot) zijn: Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Ester en Prediker. 
 • De historische boeken zijn: Daniël, Ezra-Nehemia en Kronieken.


Het Oude Testament wordt ook wel eens kortweg aangeduid als ‘de wet en de profeten’ of als ‘de wet’.

Bijbelboeken van het Oude Testament

Pentateuch
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Historische boeken
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester

Poëzie en wijsheid
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

Profeten
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi


Het Nieuwe Testament (N.T.)

Het tweede gedeelte van de bijbel bestaat uit 27 boeken uit boeken van de eerste christenen. In het Nieuwe Testament staat de persoon van Jezus Christus centraal. Christenen geloven dat met de komst van Jezus Christus een nieuwe tijd is aangebroken waarin God een nieuwe relatie met de mensheid is aangegaan. Oorspronkelijk zijn deze boeken in de toenmalige voertaal het (Koine) Grieks geschreven. In de eerste vier boeken, ook wel de evangeliën (evangelie=blijde boodschap) wordt de geboorte het leven en sterven en de opstanding van Jezus Christus verteld door vier verschillende personen. Ieder beschrijft de gebeurtenissen op zijn eigen manier waardoor we een goed beeld krijgen van wat Jezus verkondigde. Hierna komt het boek Handelingen dat het ontstaan van de eerste christengemeenten beschrijft en de uitstorting van de Heilige Geest. Verder bevat het Nieuwe Testament een groot aantal brieven van ondermeer Paulus, een van de zendelingen van het eerste uur. Sommige brieven gaan in op specifieke vragen, andere hebben een vermanend of juist bemoedigend karakter. Het Nieuwe Testament wordt afgesloten met de Openbaring van Johannes. Een boek waarin door middel van luisterrijke visioenen wordt geprofeteerd over de toekomst.

Bijbelboeken van het Nieuwe Testament

Evangeliën
Het evangelie volgens Matteüs
Het evangelie volgens Marcus
Het evangelie volgens Lucas
Het evangelie volgens Johannes
Handelingen van de apostelen

Brieven van Paulus
De brief aan de Romeinen
De eerste brief aan de Korintiërs
De tweede brief aan de Korintiërs
De brief aan de Galaten
De brief aan de Efeziërs
De brief aan de Filippenzen
De brief aan de Kolossenzen
De eerste brief aan de Tessalonicenzen
De tweede brief aan de Tessalonicenzen
De eerste brief aan Timoteüs
De tweede brief aan Timoteüs
De brief aan Titus
De brief aan Filemon

Brieven
De brief aan de Hebreeën
De brief aan Jakobus
De eerste brief van Petrus
De tweede brief van Petrus
De eerste brief van Johannes
De tweede brief van Johannes
De derde brief van Johannes
De brief van Judas
Openbaring van JohannesApocriefe Boeken

Boeken die in de bijbel staan noemen we canonieke boeken. Er is in de in de kerkgeschiedenis veel te doen geweest welke boeken wel en welke niet tot de canon behoren. Er zijn dus boeken waarover getwijfeld werd of ze wel het gezag hebben dat de canonieke boeken wel hebben. Deze boeken noemen we apocriefe boeken.
Het woord apocrief komt uit het Grieks en betekent verborgen. Met apocriefe geschriften worden religieuze teksten bedoeld die niet tot de officiële bijbelteksten (canon) gerekend worden. De meeste zijn ontstaan tussen de tweede eeuw voor Christus en de tweede eeuw na Christus. De term apocrief werd geïntroduceerd door Hieronymus (ca. 342-420), die er de boeken mee bedoelde die wel opgenomen waren in de Septuaginta (de oudste eerste Griekese vertaling van het Oude Testament) maar niet in de Tenach, de Hebreeuwse bijbel.
Er is nog verschil binnen christelijk Nederland welke boeken wel of niet apocrief zijn. De Rooms-Katholieke kerk rekenen Tobias, Judith, Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, 1 en 2 Makkabeeën en enkele hoofdstukken en aanhangsels van Daniël en Esther wél tot het Oude Testament en noemen die geschriften deuterocanoniek. De Protestanten zien al deze geschriften als apocrief.
De apocriefen zijn voornamelijk overgeleverd in het Grieks. Een aantal ervan zijn hoogst waarschijnlijk
oorspronkelijk in het Hebreeuws opgetekend, maar doordat ze door joodse schriftgeleerden niet tot de
Tenach, de joodse bijbel, werden gerekend zijn veel van die oude oorspronkelijke versies verloren gegaan.
Alleen van het boek Jezus Sirach is wel een Hebreeuwse versie bewaard gebleven.

Apocriefe of deuterocanonieke boeken

Tobit
Judit
Toevoeging op Esther
1 makkabeeën
2 makkabeeën
De wijsheid van Salomo (Wijsheid)
De wijsheid van Jezus Sirach (Sirach)
Baruch
Toevoeging bij Daniël
Het gebed van ManasseTobit
Dit boek bevat het levensverhaal van de vrome Tobit uit de stam Naftali, die in 722 voor Christus na de val van het Tienstammenrijk naar Nineve is gedeporteerd. Het boek geeft een beeld van het joodse gezinsleven in den vreemde.De schrij­ver wil zijn volksgenoten bemoedigen en aansporen tot trouw aan God en gehoorzaamheid aan de wet. Daarbij waarschuwt hij tegen de gevaren van het omringende heidendom. Het boek is waarschijnlijk geschreven in Egypte, omstreeks 200 vóór Christus
Lees hier Tobit


Judit
Dit boek vertelt hoe de aan­trekkelijke weduwe Judit die haar stad Betulia gered heeft tijdens de belegering door Holofernes, een generaal van koning Nebukadnessar. Deze novelle is waarschijnlijk geschreven in de woelige tijd van de Makkabbeeërs (2e eeuw voor Christus) en heeft de bedoeling het volk te bemoedigen in een tijd van beproeving. De zonde van Israël wordt als de oorzaak van de ellende aangegeven. Door vertrouwen op God en gehoorzaamheid aan zijn wet zal Israël echter gered wor­den. Judit zelf is een voor­beeld van deze vroomheid. 
Lees hier Judit


Toevoegingen bij Ester
De Griekse tekst van het boek Ester is uitgebreider dan de Hebreeuwse. Het verschil tussen beide teksten zit in de uitvoe­righeid waarmee de Griekse versie op de figuren van Mordekai en Ester ingaat.
Lees hier toevoegingen bij Ester


Het eerste boek der Makkabeeërs
Het eerste boek der Makkabeeërs dankt zijn naam aan de bijnaam Makkabeeër (= strijd-hamer) die oorspronkelijk aan de vrijheidsstrijder Judas werd gegeven en vervolgens ook aan zijn opvolgers en hun aanhan­gers. Het boek geeft een uitvoerig verslag van de Makkabese vrij­heidsstrijd tegen de koningen van Syrië, 175 -134 voor Christus. De gebeurtenissen worden over het algemeen in historische volgorde behandeld. Het boek dat waarschijnlijk omstreeks 100 voor Christus is geschreven, wil de lezers aanzetten om het joodse geloof zuiver te houden en tegen alle Griekse invloeden te verdedigen.
Lees hier het eerste boek der Makkabeeërs


Het tweede boek der Makkabeeërs
Het tweede boek der Makkabeeërs is geen vervolg op l Makkabeeërs, maar het heeft wel een periode uit de tijd van de Makkabeeërs tot onderwerp, namelijk de jaren 175 -161 voor Christus. Het boek is een verkorting van een bestaand geschiedeniswerk, geschreven door een zekere Jason van Cyrene (hoofdstuk 2:23-25) en zou kunnen stammen uit 124/123 voor Christus. Op heel emotionele wijze betrekt de auteur zijn lezers bij de gebeurtenissen die hij beschrijft. De tempel in Jeruzalem neemt een belangrijke plaats in. Na de plundering volgt een nieuwe inwijding. Dramatisch is het verhaal van de moeder en haar zeven zonen, die om hun trouw aan de joodse wet een voor een worden omgebracht. In dit verhaal wordt ook het geloof in de lichamelijke opstanding uitgesproken.
Lees hier het tweede boek der Makkabeeërs


De Wijsheid van Salomo
Het boek Wijsheid van Salomo behoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur. Het is in het Grieks geschreven, waar­schijnlijk omstreeks 100 voor Christus te Alexandrië in Egypte. De naamgeving 'van Salomo' dient om het boek meer gezag te geven. Levend in de Griekse cultuur wil de auteur de oude wijsheden van Israël in nieuwe omstandigheden aan zijn joodse medebur­gers doorgeven. De ware wijsheid komt van God en is een bron van leven, zoals blijkt uit de geschiedenis van Israël.
Lees hier de Wijsheid van Salomo


De wijsheid van Jezus Sirach
Ook de wijsheid van Jezus Sirach behoort tot de wijsheidsliteratuur. Het is in de omgeving van Jeruzalem rond 185 voor Christus door een zekere Jezus Sirach in het Hebreeuws geschreven. Ongeveer 60 jaar later maakte een kleinzoon van de auteur er een Griekse vertaling van ten behoeve van de Joden in Egypte. Rond 1900 en later nog in 1955 zijn fragmenten van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst teruggevonden.
De hoofdstukken l tot en met 42 bestaan uit wijsheidsspreuken die naar onderwerp gesorteerd zijn.
In de hoofdstukken 43 tot en met 50 wordt de wijsheid in verband gebracht met Gods schepping
en de geschiedenis van Israël.
Lees hier de wijsheid van Jezus Sirach


Baruch
Het boek Baruch staat op naam van de secretaris van de profeet Jeremia (zie Jeremia 32:12-13) en is waarschijnlijk geschreven in de tweede eeuw voor Christus. De namen Baruch en Jeremia worden gebruikt om het boekje een zeker gezag te geven en het te plaatsen in de traditie van de joodse geschriften. Het bevat een lang gebed van de ballingen in Babel, beschrijft vervolgens de wet als de ware wijsheid en eindigt met de belofte van herstel voor Jeruzalem Hoofdstuk 6 is een brief die op naam gesteld is van de profeet Jeremia en die in sommige bijbeluitgaven als een apart geschrift wordt afgedrukt. Het onderwerp is de dwaasheid van de afgo­dendienst.
Lees hier Baruch


Toevoegingen bij Daniël
De toevoegingen bij Daniël bevat de Griekse vertaling van het boek Daniël met enige aanvullin­gen waarin de wijsheid en het oordeel van Daniël worden uitge­werkt (Daniël betekent: God is mijn rechter). De aanvullingen betreffen: het verhaal van Susanna, het verhaal van Bel en de slang, en dat van Daniël in de leeuwenkuil, het Gebed van Azarja, en de Lofzang van de drie mannen in de Oven.
Lees hier toevoegingen bij Daniël


Het gebed van Manasse
In de Griekse tekst van het oude testament wordt na 2 Kronieken 33:12 een tekst overgeleverd die de woorden van het gebed van Manasse zou bevatten. De tekst van het gebed van Manasse bestaat grotendeels uit aanhalingen uit de boeken van het oude testament.
Lees hier het gebed van Manasse


Hieronder gebruik ik bijbel teksten waarvan ik een eigen betekenis van heb kunnen invullen. Deze teksten werden naar mijn email adres toegestuurd door de website 'Dagelijks Woord'.

* 24 juni 2012


Spreuken 19:23.

De vreze des Heren, is ten leven;
men overnacht verzadigd, door het kwaad niet bezocht.


Betekenis:
Als je de Heer vreest, dan blijf je leven want je leeft in zijn woord. Zonder zonde.
Als je zijn woord leest ben je verzadigd in zijn woord dus je hebt geen honger, je zit vol van zijn brood het woord van God. Daardoor kan het kwaad je niet bezoeken, want zijn woord beschermd jou.

* 27 juni 2012


Gepakt en gezakt.

Opfrisser met de 7 w’s
En de HEER zal koning worden over de hele aarde; Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Zacharia 14:9
(En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één zijn, en Zijn Naam één. -- Zacharia 14:9)

Wie? De HEER, JHWH, de God die is, die was en die komt

Wat? Hij zal koning worden over de hele aarde, Hij zal dan de enige God zijn en Zijn Naam de enige Naam

Waar? op de gehele aarde

Waarom? Er is niets anders overgebleven. Dat wat nu nog als afgod aanbeden wordt, hetzij Allah, hetzij een hindoestaanse god, of wat dan ook, zal verdwenen zijn, omdat elke knie zich zal buigen en iedere tong belijden dat Jezus Heer is.

Wanneer? Bij zijn wederkomst, deze profetie uit Zacharia is een oudtestamentische profetie over de eindtijd. Ik denk dat dit slaat op het duizendjarig rijk.

Waarvoor? God zal dan laten zien, dat Hij de Enige en Waarachtige is. Buiten Hem is er geen andere god. Het is beter om dat nu al te erkennen, vrijwillig dan straks gedwongen.

Waartoe? De wereld loopt op zijn eind, wie de krant leest en het nieuws bekijkt, ziet dat. Hoe lang het nog duurt? Ik weet het niet. Ik wil er klaar voor zijn, klaar voor de grote opwekking die nog komen gaat, maar ook klaar om mijn Heer en Heiland tegemoet te gaan. Ik ben gepakt voor de reis, jij ook?

Gebed: U komt terug, Here Jezus. We weten niet wanneer het zal zijn, maar vandaag weer een dag dichter bij dan gisteren. Ik wil er klaar voor zijn om U te ontmoeten en U te zien in al Uw glorie en heerlijkheid.

Arie de Paauw 


* 3 juli 2012 

Jesaja 54:1. (Dit is een combinatie van deze bijbelvertalingen van zie bron. Ik vindt sommige zinnen duidelijker bij de ene dan weer bij de andere vertaling). 

Bron:

Zing vrolijk, gij onvruchtbare, jij die nooit een kind hebt gebaard; breek uit in vreugdegejubel en gejuich, u die geen weeën heeft gekend (geen barensnood gehad hebt),
want de kinderen (zonen) van de verlaten vrouw zullen talrijker zijn dan de kinderen der getrouwde (dan die van de vrouw die een man heeft), zegt de HEERE.


Betekenis:
Ik als moeder van 5 kinderen zonder man ben niet de enige vrouw die verlaten (welke reden dan ook....verlaten is hier een breed woord en dat laat ik open....) is door een man. En het is ook heel erg moeilijk om iemand te vinden, want zelfs in deze bijbeltekst wordt kenbaar gemaakt dat het er meer zijn die veel kinderen hebben en er alleen voor staan (zonder man) dan die gehuwd zijn.
Ik zeg altijd de eerste man die mij waard is om mee te trouwen die moet ik nog tegenkomen. En vooral in deze tijd zijn er veel mannen die zeer onrein zijn en dus niet klaar zijn voor een huwlijk.

Zie ook bij:
Galaten 4: 27.

4
Wees niet bevreesd, want u hoeft zich niet te schamen; voel u niet vernederd, want reden tot blozen hebt u niet. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren.

5 Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde.

6 Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.

7 Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen.

13 Al uw kinderen worden dan door de HEER onderricht, en voor uw kinderen zal er diepe vrede zijn;

14
gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur (van verschrikking) blijf je gevrijwaard (want zij zal u niet naderen).

15 Word je toch aangevallen, het komt niet van mij. Wie zich tegen u vergaderen zal (maar wie u aanvalt), die zal om uwentwil vallen. (zal voor u bezwijken).

* 6 juli 2012  

Leviticus 19 (delen ervan)

1 De HEER sprak tot Mozes:

2
‘Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de HEER uw God, ben heilig.

3
Ieder van u moet eerbied hebben voor zijn moeder en vader en moet mijn sabbatdagen onderhouden. Ik ben de HEER uw God.

4
Laat u niet in met afgoden en maak geen metalen beelden. Ik ben de HEER uw God.
Gij zult u tot de afgoden niet keren, en u geen gegoten goden maken; Ik ben de HEERE, uw God!

Betekenis: 
Er staan een heleboel metalen beelden verspreid over de wereld.

9 Als u de oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen niet bijeenrapen.

10
U mag in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de HEER uw God.

11
U mag elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen.

16
Strooi geen
lasterpraat rond over elkaar en sta uw naaste niet naar het leven. Ik ben de HEER.

17
Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander.

Betekenis:
Broeder: een lid van een christelijke gemeente.

18
Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEER.

19
Onderhoud mijn wetten. U mag geen dieren van verschillende soort kruisen; u mag op uw akker geen twee gewassen zaaien; u mag geen kleren dragen van twee soorten stof.

26
Iets waar het bloed nog in zit mag u niet eten. U mag u niet inlaten met waarzeggerij of dodenbezwering.


Betekenis:
Zie Marcus 7: 15 + 19.
15 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’  
19 omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein. 
Het bloed is onrein, een varken is ook onrein in het oude testament, maar in het nieuwe testament staat dat alles wat in de maag komt niet als onrein hoeft worden gezien, want het komt in de buik en gaat er ook weer uit met alle overgebleven troep. Dus het kan de mens niet onrein maken.


Marcus 7: 1-23
Rein en onrein

[7] 1 Ook de Farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op.
2 En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen
3 (de Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden,
4 en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels ),
5 toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’
6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:

“Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij;
7 tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.


8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’
9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden!
10 Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”?
11 Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent),
12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen,
13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’
14 Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht.
15 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’
17 Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak.
18 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken
19 omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein.
20 Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.
21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord,
22 overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid;
23 al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

1 Korinthiërs 10: 25-33.
25. Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar,
26. want  de aarde en haar volheid is des Heren.
27. Indien een der ongelovigen u uitnodigd en gij wenst te gaan, eet dan alles, wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar.
28. Doch indien iemand tot u zegt: Dat is gewijd vlees, eet het dan niet, om hem, die u dat te kennen gaf, en om het geweten.
29. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten maar dat van die ander. Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten?
30. Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets, waarvoor ik dankzeg?
31. Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.
32. Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot; (respecteer hun gebruiken)
33. zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden.

Deuteronomium 12

15 Doch naar allen lust uwer ziel zult gij slachten en vlees eten, naar den zegen des HEEREN, uws Gods, dien Hij u geeft, in al uw poorten; de onreine en de reine zal daarvan eten, als van een ree, en als van een hert.
16 Alleenlijk het bloed zult gijlieden niet eten; gij zult het op de aarde uitgieten als water.

28
U mag uw lichaam niet kerven voor een dode en u niet laten
tatoeëren. Ik ben de HEER.
28 Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch (niet) schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de HEERE! (YHWH)

Betekenis:

Je mag geen beelden maken en aanbidden zoiets is tatoeëren ook.

30
U moet mijn
sabbatdagen onderhouden en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de HEER.

Betekenis:
Mijn 
sabbat is: de tijdsperiode vanaf vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsondergang. Net zoals Jezus dat ook deed. God is niet veranderd in zijn woord zo ook zijn sabbat niet.
Eerbied hebben voor mijn heiligdom, daar kan Hij (God) ook mee bedoelen je eigen lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Die moet je respecteren en schoon houden. Ook geestelijk gezien. Door er tatoeages op te zetten/kerven maak je het onrein je eert God daar niet mee, maar dat wat je erop gezet hebt. Ook kan je er geen beeltenis van God en Jezus op zetten want wij weten niet hoe hij eruit ziet en het is Geestelijk en iets Geestelijks komt van binnenuit.

Ook weten de echte Christenen elkaar Geestelijk te herkennen. Wanneer je God werkelijk Geestelijk kent en dient dan herken je degene die echt van God zijn en erbij horen en wie niet. Je kan dan ook over alles praten zonder dat er misverstanden komen. Dat wil niet zeggen dat wij als mensen geen fouten meer maken. Zo zit het ook weer niet in elkaar. Maar het is toch altijd handig om die ene broeder of zuster tegen te komen. Maar ik moet je er wel bij zeggen dat er maar zeer weinig zijn die echte Christenen zijn. Het is hier op aarde best wel een eenzaam bestaan. De meeste kennen hem niet echt of niet goed genoeg.
Je kan wel zeggen dat ik bijvoorbeeld niet hoog geschoold ben, maar dat is in wereldse begrippen. In Geestelijke begrippen kunnen maar weinigen momenteel er maar aan tippen juist ook degene die zogenaamd hoog geschoold zijn. Vaak krijgen zij daardoor hoogmoed en trots. (Blindheid en die balk in hun ogen niet. splinter, Spreuken Hoogmoed komt voor de val, zalig zijn de armen van Geest, want van hun is het koningkrijk der hemelen.)
Ik ben best wel benieuwd in hoeverre onze Koningin Beatrix en haar zoon Willem Alexander God en Jezus echt kennen en op wat voor Geestelijk niveau hun zitten.
Want met al hun rijkdom en macht op deze wereld komen ze er niet mee in de Hemel.

 


31
U mag geen contact zoeken met de geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen. Daardoor zou u zich verontreinigen. Ik ben de HEER uw God.

Betekenis:
Gebeurt dit niet iedere dag op tv met al dat soort programma's. Bijvoorbeeld bij het RTL 4 programma: Derek Ogilvie. Het Schotse medium beschikt over de gave om contact te maken met geesten, van wie hij gedetailleerde informatie doorkrijgt.
God zegt het mag niet maar het gebeurd dus onder onze neus voor iedereen op televisie 
te zien en dat is voor God een gruwel.


32
U moet opstaan voor een grijsaard en eerbied hebben voor een bejaarde. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de HEER.

Betekenis: 
Je moet in de tram/metro/trein/bus voor oudere mensen en zwangere vrouwen opstaan. En wanneer een ouder persoon hulp nodig heeft dan moet men die gewoon geven. In de vorm van boodschappen doen, het huis op orde houden eten en drinken geven verzorging van de persoonlijke hygiëne, helpen met oversteken, naar de dokter/ziekenhuis/specialist brengen.

33 Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, mag u die niet slecht behandelen.

34
Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hen beminnen als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de HEER uw God.

37
Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Ik ben de HEER.’


* 15 juli 2012   

Jesaja 58
Het vasten en de sabbat 

11 Dan zal de HEER u steeds blijven leiden, in verschroeide oorden uw honger stillen. Hij zal uw krachten sterken en u zult als een rijk besproeide tuin zijn, als een bron die nooit teleurstelt als men om water komt.
12 De oude ruïnes worden door u weer opgebouwd, u herstelt de fundamenten van vroegere geslachten. Een hersteller van bressen zal men u noemen, herbouwer van straten.

Betekenis:  
Wanneer je de Heilig Geest in je laat wonen dan zal hij je honger (het woord Gods is je voedsel) stillen en dorst (dat is de Heilige Geest= de plaats vervanger van Jezus Christus= het levend water) lessen.
Wanneer je geestelijk om herstel vraagt dan geeft God die in de vorm van de Heilige Geest.

Ik geef je een voorbeeld:
Wanneer men naar een discotheek of naar een event dan gaat men er (geestelijk) met honger naar toe en komt men er met honger weer mee thuis.
Wanneer men naar een samenkomst gaat en luistert naar prediking (waar dan ook ter wereld bijvoorbeeld ook in een kerk) dan gaat men er hongerig heen maar komt met een volle buik weer thuis. (Geestelijk gezien)


Mijn eigen dingen tussendoor:

Marcus 1: 15
Bekeert u en gelooft het evangelie. (blijde boodschap)

Marcus 1:4
De doop der bekering tot vergeving van zonden.

Matteüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie , Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.


Blinde en slecht ziende:
Marcus 8: 23-26
23 En Hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem: Ziet gij iets? 
24 En hij zag op en zeide: Ik zie mensen, want ik zie hen als bomen wandelen.
25 Vervolgens legde Hij weder de handen op zijn ogen, en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp.
26 En Hij zond hem naar huis en zeide: Ga het dorp zelf niet in.

Marcus 10: 19-23 en

Deuteronomium 5: 7-22
7 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
8 Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van het geen boven in den hemel, of onder op de aarde is; of in het water onder de aarde is;
9 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
10 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
11 Gij zult den Naam des HEEREN, uws Gods, niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden dengene, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.
12 Onderhoudt den sabbatdag, dat gij dien heiligt; gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft.
13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;
14 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.
15 Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de HEERE, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u de HEERE, uw God, geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.
16 Eert uw vader, en uw moeder, gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
17 Gij zult niet doodslaan.
18 En gij zult geen overspel doen.
19 En gij zult niet stelen.
20 En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
21 En gij zult niet begeren uws naasten vrouw; en gij zult u niet laten gelusten uws naasten huis, zijn akker, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.
22 Deze woorden sprak de HEERE tot uw ganse gemeente, op den berg, uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid, met een grote stem, en deed daar niets toe; en Hij schreef ze op twee stenen tafelen, en gaf ze mij.


Betekenis: 
De Katholieke kerk en vele anderen geloven gebruiken wel degelijk deze beelden en vereren ze.
Goden vereren is ook een gebod van God dat NIET mag.
Zie d
e van Olympische spelen van 2012. Oorsprong: Dit zijn openbare spelen voor alle Grieken die de goden vereren. Nu doet de hele wereld (alle landen) eraan mee. Was dit ook niet een gebod van God dat je dit juist NIET mocht doen. 
Adolf Hitler was een Anti Christ is dit niet duidelijk genoeg.

 
Grootse geschiedenis

De oude Olympische Spelen werden in de Griekse stad Olympia gehouden. Al tijdens de tiende eeuw voor Christus was deze stad een ontmoetingsplaats voor religieuze en poilitieke taferelen. Rond die tijd kwamen uit het noorden de Eliërs naar het Griekse schiereiland Peloponnesos. Zij kwamen zich vestigen in de streek van Olympia. Dat gebied was toen in handen van de Pisaten. Rond de zesde eeuw voor Christus braken de eerste relletjes tussen hen los. Er volgde een oorlog tussen beiden.

Waarschijnlijk wilden de immigranten de plek aan oppergod Zeus schenken en noemden hem Olympia. Dat deden ze ter herinnering aan de berg Olympos uit Thessalië. De allereerste Spelen werden echter ter ere van Pelops gehouden. Hij had het wedrenne van Oinomaos gewonnen, die toen koning van Pisatis was. Al de volgende Spelen werden gehouden om Zeus te vereren. Sinds 776 voor Christus werden de namen van de overwinnaars opgeschreven. Dit waren de eerste officiële Olympische Spelen. Dit was ook het begin van de Griekse jaartelling.


Eerst werden de Spelen op de velden voor de tempel gehouden maar later ging men steeds meer bouwen ten voordele van de Spelen. Uiteindelijk bouwden men in Olympia een stadion dat plaats bood voor 40.000 toeschouwers. De Olympische Spelen werden om de 4 jaar georganiseerd en waren één van de vier Panhelleense Spelen. Dit zijn openbare spelen voor alle Grieken die de goden vereren. Het doel van die Spelen was om de jonge mannen hun fysieke kwaliteit te laten tonen en om de relaties tussen de steden te verbeteren. Enkel de Griekse mannen mochten deelnemen aan de Spelen, vrouwen waren ten strengste verboden. Toen de Romeinen het voor het zeggen kregen in Griekenland werden de Spelen als minder belangrijk bevonden. Vanaf dat het christendom overheerste in het Romeinse Rijk werden de Olympische Spelen beschouwd als een heidens feest. In 393 verbood Theodosius I, de toenmalige keizer, de Olympische Spelen.

De huidige Olympische Spelen werden terug ingevoerd in 1896 door baron Pierre de Coubertin.

Het Olympisch symbool
De Olympische beweging hanteert veel verschillende symbolen, vooral ideeën en idealen van Pierre de Coubertin. Het bekendste symbool is de Olympische vlag met de inééngeschakelde ringen in vijf verschillende kleuren op een witte achtergrond. De zes kleuren zijn wit, geel, groen, zwart, rood en blauw. Deze zijn gekozen omdat in elke vlag van alle landen in de wereld één van deze kleuren zit. De vijf ringen staan symbool voor de vijf werelddelen en ook voor de éénheid die ze vormen tijdens de Olympische Spelen. De vlag werd al sinds 1914 aangenomen maar werd pas sinds 1920 tijdens de Spelen van Antwerpen gebruikt. De Olympische slogan is zoals de idealen van Pierre de Coubertin waren." Deelnemen is belanrijker dan te winnen, zoals ook in het leven het belangrijker is te hebben gevochten dan te hebben veroverd". De Olympische vlam wordt in de heilige stad Olympia door middel van zonnelicht aangestoken en wordt dan door een estafetteteam naar de bestemming gebracht. Het Olympische vuur werd voor het eerst tijdens de Spelen van Amsterdam in 1928 aangewakkerd. Maar de estafette werd pas in 1936 voor de Spelen van Berlijn gehouden. Die Spelen werden geopend door Adolf Hitler.


Zie het verhaal Simson die met lang haar heel sterk werd en de twee pilaren omgooide wegens alle goden verering.


Ik had ± 23 jaar een beste vriendin (ze is helaas overleden in 2011) en voordat ze overleed werd ze lesbisch. (1 lesbische relatie) Ik als gelovige ben haar vriendin gebleven, maar ze wist dat ik het er niet mee eens was maar dat ik haar nooit zou oordelen dat zij lesbisch geworden was. Ze bleek ook verslaafd te zijn aan alcohol en weed (cannabis). Ze was als kind jaren verkracht door haar broer. En na heel veel jaren haar niet persoonlijk gezien te hebben kwam ze over (ze woonde in NY) met haar lesbische levenspartner en kwam ik erachter dat ze dus verslavingsproblemen had. (Ze miste echte liefde en hield niet van zichzelf door de misbruik) Ze ging weer terug naar de USA en niet lang daarna vroeg ze aan mij of ze bij mij mocht verblijven wanneer ze weer zou komen naar Nederland. Ik vertelde haar toen dat ze alleen mocht op bezoek komen in mijn huis (ik had toen kleine kinderen) wanneer ze niet high en dronken was en dat ze niet kon verblijven in mijn huis als ze dat niet kon. Natuurlijk kon ze dat niet. Maar ze is tot haar dood altijd mijn beste vriendin gebleven. En kon ze bij mij terecht als ze over dingen wilde praten.

Matteüs 7:1-23.
Niet oordelen
1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;
2 want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
3 Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
4 Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?
5 Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.
6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Gebedsverhoring
7 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.
9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?
10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?
11 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.
12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Ingaan in het Koninkrijk der hemelen
13 Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;
14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.
15 Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.
19 Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
20 Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.
21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.
22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?
23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.


 

Zacharia 14:19.
19. Dit zal de zonde der Egyptenaren (Lucifer en zijn aanhangers) zijn, mitsgaders (alsook, bovendien) de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.

  Zec 14:19   Dit zal de straf zijn 2403 van Egypte 4714 , en de straf 2403 van alle naties 1471 die niet komen 5927om 2287 het feest 2282 van tabernakels 5521 .
  Zec 14:19   This shall be the punishment 2403 of Egypt 4714, and the punishment 2403 of all nations 1471 that come not up 5927 to keep 2287 the feast 2282 of tabernacles 5521.

Loofhuttenfeest

16-10-2008 11:48

JERUZALEM - Joden vieren van 14 tot 21 oktober het Loofhuttenfeest.
Tijdens dit feest, waarvoor God de opdracht gaf in Leviticus 23, herdenkt het Joodse volk dat het door Hem uit Egypte geleid na veertig jaren in het beloofde land Kanaän aankwam.

      

                                        een Joods gezin in een loofhut.                   viering van het Loofhuttenfeest in een orthodoxe synagoge                             Loofhuttenfeest -

Vooral orthodoxe Israëliërs overnachten tijdens het feest in een hut, wat hen herinnert aan de jaren die de Joden tijdens de woestijnreis doorbrachten in tenten. Ook wordt er met de ”loelav” -een bundeling van een palmtak, drie mirtetakjes en twee wilgentakjes- gezwaaid tijdens het lezen van de Psalmen in de synagoge. De takken symboliseren, samen met een citrusvrucht, de natuur. Zo wordt God gevraagd voor al het groen te zorgen. Het Loofhuttenfeest staat verder in het teken van dankbaarheid dat de oogst is binnengehaald. Daarmee markeert het feest het einde van de oogst en het begin van het regenseizoen. Hoofdfoto: Israëliërs vragen om een Nederlandse vlag aan een deelneemster aan de jaarlijkse Jeruzalem Mars. Aan de mars deden gistermiddag duizenden christenen mee die in Jeruzalem het Loofhuttenfeest vieren dat door de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem is georganiseerd.

 


The book of Jasher (Audio: het Boek des Oprechten)
The book of Jasher (PDF)

2 Samuël 1

Davids klaagzang over Saul en Jonatan
17 En David zong dit klaaglied over Saul en zijn zoon Jonatan, 18 en hij gaf bevel, de Judeeërs (dit lied van) de boog te leren; zie, het is geschreven in het Boek des Oprechten.
Klaaglied van David over Saul en Jónathan
17 David nu klaagde deze klage over Saul en over Jónathan, zijn zoon;
18 Als hij gezegd had, dat men den kinderen van Juda den boog zou leren; ziet, het is geschreven in het boek des Oprechten.
  2Sa 1:18   (Also he bade 559 them teach 3925 the children 1121of Judah 3063 [the use of] the bow 7198: behold, [it is] written 3789 in the book 5612 of Jasher 3477.)


Jozua 10

12 Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gíbeon, en gij, maan, in het dal van Ajálon!
13 En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag.

  Jos 10:13   And the sun 8121 stood still 1826 , and the moon3394 stayed 5975 , until the people 1471 had avenged 5358 themselves upon their enemies 341 . [Is] not this 1931 written 3789 in the book 5612 of Jasher 3477? So the sun 8121 stood still 5975 in the midst 2677 of heaven 8064, and hasted 213 not to go down 935 about a whole 8549 day 3117.

 

Luk 3:37
Den zoon van Mathusala, den zoon van Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Maláleël, den zoon van Kaïnan,

Heb 11:5
Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want vóór zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.

Judas 1:14
En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;

Enoch - Audiobook (Truth about Giant Nephilim and the Annunaki)
PDF - Enoch


Genesis 5

18 En Jered leefde honderd twee en zestig jaren, en hij gewon Henoch.
19 En Jered leefde, nadat hij Henoch gewonnen had, achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.
21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methúsalach.
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methúsalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.
24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.

1 Kronieken 1:3

Henoch, Methúsalah, Lamech,


Gen 4:17
En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns zoons, Henoch.

Gen 4:18
En aan Henoch werd Hirad geboren; en Hirad gewon Mechújaël; en Mechújaël gewon Methúsaël; en Methúsaël gewon Lamech.

Gen 25:4
En de zonen van Midian waren Efa en Efer, en Henoch en Abida, en Eldaä. Deze allen waren zonen van Ketûra.

1 Kron 1:33
De kinderen van Mídian nu waren Efa, en Efer, en Henoch, en Abída, en Eldáä. Die allen waren zonen van Ketûra.

 
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen