Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Profetieën/Prophecies

Dit zijn Profetiën maar ik heb geen bewijzen of ze echt zijn.
Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik wel bijna dezelfde berichten krijg via mijn bijbel en via de informatie van wat hier op mijn site verwerkt is en dezelfde soort conclusies trekt.
Maar ik weet niet wanneer Yeshua ons komt halen dat weet ALLEEN YHWH.

SHARON'S DEATH, END-TIME PROPHECY, connects to APRIL 15, 2014, PASSOVER
1973 Prophecy David Wilkerson The Vision HD (Copy) [listen 16:45 - 18:16 min]
Ken Peters - I Saw The Tribulation (Cleaned Up Audio & Video)
You think we're NOT in the Last Days? PLEASE WATCH! (Prophetic Dream)
Prophecy of End Times by Sadhu Sundar Selvaraj, August 2012
Bible Prophecy and the Coming Muslim anti-Christ
End Times Prophecy Today! - Walid Shoebat
Fish living by the Dead Sea- Prophecy of Ezekial Unfolding

 

http://etabetapi.com/cmp
Will This
Prophecy Come True? 7 september 2015

Jesaja 41

22 Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen, die gebeuren zullen; verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen, en het einde daarvan weten; of doet ons de toekomende dingen horen.
23 Verkondigt dingen, die hierna komen zullen, opdat wij weten, dat gij goden zijt; ja, doet goed, en doet kwaad, dat wij verbaasd staan, en te zamen toezien.

Jesaja 46

10 Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

Genesis 47:
20 Alzo kocht Jozef het gehele land van Egypte voor Farao; want de Egyptenaars verkochten een ieder zijn akker, dewijl de honger sterk over hen geworden was; zo werd het land Farao's eigen.
21 En aangaande het volk, dat zette hij over in de steden, van het ene uiterste der palen van Egypte, tot aan het andere uiterste deszelven.
22 Alleen het land der priesteren kocht hij niet, want de priesters hadden een bescheiden deel van Farao, en zij aten hun bescheiden deel, hetwelk hun Farao gegeven had; daarom verkochten zij hun land niet. (De priesters hadden geen land het was al van de Farao).
23 Toen zeide Jozef tot het volk: Ziet, ik heb heden u en uw land gekocht voor Farao; ziet, daar is zaad voor u, opdat gij het land bezaait.
24 Doch met de inkomsten zal het geschieden, dat gij aan Farao het vijfde deel zult geven, en de vier delen zullen voor u zijn, tot zaad des velds, en tot uw spijze en van degenen, die in uw huizen zijn, en om te eten voor uw kinderkens.
25 En zij zeiden: Gij hebt ons leven behouden; laat ons genade vinden in de ogen mijns heren, en wij zullen Farao's knechten zijn.
26 Jozef dan stelde ditzelve in tot een wet, tot dezen dag, over het land van Egypte, dat Farao het vijfde deel zou hebben; behalve dat alleen het land der priesteren van Farao niet werd.
27 Zo woonde Israel in het land van Egypte, in het land Gosen; en zij stelden zich tot bezitters daarin, en zij werden vruchtbaar en vermeerderden zeer.

2014: Obama wil de mensen ook terug in de steden drijven.

Het dal van Jósafat

Joel 3
2 Dan zal Ik alle 
heidenen (Moslims) vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Jósafat; en Ik zal met hen aldaar richten (gerecht), vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;

Joel 3
12 De heidenen (Moslims) zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Jósafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom. (alle moslim landen)

Het zijn allemaal moslim landen.

Openbaring 19

Overwinning van Christus op den valsen profeet
11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hijzelf.
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.
14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.
15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.
16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.
17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods;
18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.
19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirleger.
20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.
21 En de overigen werden gedood met het zwaard Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging; en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees.
 
Joël 2

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer (voordat) dat die grote en vreselijke dag des HEEREN (YHWH) komt.


Bron:


 

Profetie in 1968 van een oude dame van 90 jaar oud in Scandinavië: 

It was as if a map was folded out before me. I saw it with my own eyes on the map all continents where present. I noticed Europe, Scandinavia and Norway. When I was shown where occurrences concerning the time before of Jesus return and the third world war breaks out.

Before Jesus return and the third world war breaks out there is a release of tension between the world super powers. People will make long term plans. In our country will there be a disarmament and we will once again be unprepared like we were at the 9th of April 1940. The third world war will start in a way that no one had expected and from an un expected place. There will be an apostasy like never before from through and real Christianity and a great coldness rips the heart of the believers. They will no longer be open for messages of correction. People will not want to hear about sin, grace, commandments, gospel and repentance. Instead a new kind of preaching takes over the pulpits preaching about happiness, prosperity and high standard of living. A kind of prosperity preaching spreads out. The churches are almost empty the same happens to independent churches, gatherings, small congregations and groups. The believers will not follow Jesus on the narrow road. Entertainment, art and cultural activities will more and more replace revival and repentance.

There will be a moral decline never before imaginable, people living like married without being married. (partnerships) There will be fornication before marriage and much infidelity within marriage. Yes even in Christian marriages there will be infidelity and broken marriages. Perverse sins will abound and it will even be excepted within the Christian community. The TV will play a big role. There will be many TV stations and the TV will be full of violence. The violence will become entertainment for everybody at this time and the violence that people see on TV will eventually spread to society. There will also be shown the most intimate scenes between a man and a woman. The most intimate things that pretends to marriage will be shown on the TV.

Comment: They are rules for those things.

When the time comes they won’t even care about that.

People from poor countries will flood the rich ones. They will come to Europe to Scandinavia and also to Norway there will be many. And people will start to dislike them and treat them harshly.
They will be more and more treated like the Jews during the war. And at that point the cup of our sins is full. The war breaks out first as a small conflict an insignificant conflict, but it doesn’t stop. It increases and grows. Finally it develops into a full scale war. At the end of the great war horrible weapons are used amongst them nuclear weapons. Air, soil and water gets poisoned and destroyed. People from the industrialized world America, Europe, Australia, Japan and similar arrears must flee they can’t live there any longer. They try to get to the poor countries that have avoided the worse affects of the war, but they won’t be willing to receive them.

Profetie 90 jarige vrouw uit Noorwegen in 1968

Een oude vrouw van 90 uit het plaatsje Valdres in Noorwegen heeft in 1968 een visioen van onze Heer Jezus ontvangen. De evangelist Emanuel Minos hield in die tijd diensten in haar woonplaats en hij heeft de mogelijkheid gehad om haar te ontmoeten; zij vertelde hem wat ze had gezien. Hij schreef dit op, maar bedacht zich dat het dermate onbegrijpelijk was, dat hij het maar in een lade opborg. Na zoveel jaren begreep hij, dat hij die ‘openbaring’ met anderen moest delen.

De vrouw uit Valdres was een behoedzame, betrouwbare en wakkere vroom mens, met een goede reputatie. Ze zag het volgende:

“Ik zag de ‘tijd’ kort voor de komst van de Heer Jezus Christus en het uitbreken van de derde wereldoorlog. Ik zag de gebeurtenissen met mijn natuurlijke ogen en de wereld als een soort map en ik zag Europa, land voor land. Ik zag Scandinavië, Noorwegen en bepaalde dingen, die zouden plaatsvinden, net vóór de wederkomst van Jezus, vlak vóór de laatste ramp, die zou plaatsvinden, zoals we die nog nooit ervaren hebben.

Eerst is er, vóórdat Hij komt en vóórdat de Derde Wereldoorlog uitbreekt, sprake van een ‘ontspanning’, een periode van rust en welvaart – zoals we die nog nooit eerder beleefd hebben. Er zal vrede zijn tussen de supermachten van Oost en West en er zal sprake zijn van een lange vrede (merk echter hier op dat deze vrede ná de koude oorlog tussen Oost en West plaatsvond). In deze periode van vrede is er sprake van ontwapening in vele landen, ook in Noorwegen; wij zijn dus niet voorbereid als er een oorlog uitbreekt. Deze oorlog zal beginnen op een wijze die niemand voor mogelijk houdt én vanuit een niet verwachte locatie.

Een lauwheid zonder weerga zal de christenen in de greep houden, evenals een afglijden van de waarheid. Christenen staan niet meer open voor diepgaande en doordringende prediking. Ze willen niet meer, zoals in voorgaande tijden, horen van zonde en genade, wet en evangelie, berouw en bekering. Er komt een soort van surrogaat, een vervanging voor in de plaats: een ‘welvaartsevangelie’. Het meest belangrijke aspect zal zijn: ’succes’; ‘hebben’; ‘wat betekenen’; en ‘materiële zaken te vergaren’; zaken die God nooit op die manier beloofd heeft. Kerken en gebedshuizen zullen leger en leger worden. In plaats van de prediking, die we al generaties gewend zijn, zoals: ‘Neem uw kruis op en volg Jezus’, komt er ontspanning, kunst en cultuur onze kerken binnen gelijk een invasie, en dat terwijl die kerklocaties zouden moeten zijn van bezinning, berouw en opwekking. Dit gebeuren zal merkbaar plaatsvinden juist vóór de wederkomst van de Heer.

Er zal in het bijzonder een morele terugval plaatsvinden zoals ‘Oud Noorwegen’, dat nog nooit heeft ervaren. De mensen zullen samenleven als getrouwd zijnde, maar zonder getrouwd te zijn. Veel zedeloosheid voor het huwelijk en ook veel ontrouw in het huwelijk wordt algemeen en als normaal ervaren en het wordt rechtgepraat vanuit haast elke optiek. Het zal zelfs in christelijke kringen gaan plaatsvinden en we zullen het gaan omhelzen, zelfs de zonde tegen de natuur. Vlak vóór de wederkomst van de Heer Jezus zullen er Tv-programma’s vertoond worden, zoals we nog nooit hebben beleefd. De televisie zal zo een vreselijk geweld vertonen dat het als het ware de mensen onderwijst om elkaar te vermoorden en te vernietigen. Er zal geen sprake zijn van één station (kanaal), maar de TV zal net zo zijn als de radio, ook daar hebben we vele stations (kanalen) en zij zullen gevuld zijn met geweld. De mensen in die tijd zullen dat zien als ontspanning. We zullen vreselijke scènes zien van moord en vernietiging van mensen tegen elkaar en dit werkt dan door in de maatschappij. Seks, open en bloot, zal ook te zien zijn op het scherm, zoals de meest intieme zaken, die in een huwelijk plaatsvinden. Alles wat we ooit van waarde achten, zal worden afgebroken en de meest decadente zaken zullen zich voor onze ogen afspelen.

Mensen uit arme landen zullen Europa binnenstromen (In 1968 was er helemaal nog geen sprake van immigratie). Zij zullen ook naar Scandinavië komen en Noorwegen. Er zullen er zoveel komen, dat de mensen hen gaan mijden en ze zullen zich hard tegen hen gaan opstellen. Ze zullen worden behandeld zoals men de Joden behandelde voor de tweede wereldoorlog. Dan zal de volheid van onze zonden ook bereikt zijn.

Bij deze oude vrouw stroomden de tranen over haar wangen en ze zei tegen de evangelist, die dit opschreef: “Ik zal het niet zien, maar u zult het wel zien. En dan – plotseling – zal Jezus verschijnen en de derde Wereldoorlog zal uitbreken. Het zal een korte oorlog zijn en eindigen met een nucleaire atoombom. De lucht zal dan zo vergiftigd zijn dat men amper kan ademhalen. Deze oorlog zal over verschillende continenten gaan: Amerika, Japan, Australië en de rijke naties. Het water zal besmet raken. We zullen niet langer kunnen zaaien. Slechts een overblijfsel, een klein aantal, zal overleven. De overgeblevenen in de rijke landen zullen proberen te vluchten naar de arme landen, maar zij zullen ons net zo hard behandelen als wij met hen hebben gedaan. Ik ben zo blij dat ik dit niet zal meemaken, maar als de tijd daar is, moet u de moed hebben dit openbaar te maken en te vertellen. Ik heb dit ontvangen van de Heer en niets daarvan gaat in tegen dat wat de Bijbel ons leert.

Degene wiens zonden vergeven is en die Jezus kent als Heer en Redder, die zal veilig zijn.”

Bron: zelfbeschouwing.info/derde wereldoorlog.htm


Joël 2

De dag des HEEREN komt

Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.
Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk (Nephilins), desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.
Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.
De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.
Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.
Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.
Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.
Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.
Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.
10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.
11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?
12 Nu dan ook, spreekt de HEERE (YHWH), bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.
13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.
14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.
15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.
16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.
17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?
Belofte van overvloed
18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.
19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.
20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.
21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.
22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.
23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.
24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.
25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.
26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.
27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.

Belofte van den Geest

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Handelingen 2

19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.

Lukas 21

Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten
En als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij:
Wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet een steen op den anderen steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. (Tempelverwoesting 70 A.D.)
En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen geschieden?
En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na.
En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet.
10 Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het anderekoninkrijk.
11 En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.
12 Maar vóór dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil.
13 En dit zal u overkomen tot een getuigenis.
14 Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, hoe gij u verantwoorden zult;
15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten.
16 En gij zult overgeleverd worden ook van ouders, en broeders, en magen, en vrienden; en zij zullen er sommigen uit u doden.
17 En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.
18 Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan.
19 Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.
De grote verdrukking
20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.
21 Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen.
22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.
23 Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk.
24 En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.
Wederkomst van den Zoon des mensen
25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;
26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen.
30 Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is.
31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.
32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.
33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
De waakzaamheid
34 En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome.
35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn.
36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.

Openbaring 6

Opening der eerste zes zegels
   
En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!
En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.
En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.
En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden.
10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
11 En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleinen tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
    12 
En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
 
Comet ISON and the Sign of Jonah exactly 40 days before Nov. 28 2013
WARNING: 8 Super-Signs in the Heavens
Prophecy And The Muslim Antichrist by Walid Shoebat
prophecy club 5 deceptions of islam from speaker Avi Lipkin full length

Jonathan Cahn with Sid Roth Part 1: Harbinger the Warning
Jonathan Cahn with Sid Roth Part 2: Harbinger the Shaking
The Harbinger - Rabbi Cahn, Full Version
Midnight Watcher's Blogspot
Boek 
PLACEBO By Howard Pittman
If You're a Christian You BETTER WATCH THIS!!! PLACEBO

Islam "END TIMES ALERT" Israel † Greece † Turkey † America † Αντίχριστος

Biblical allegories point to islamic nations.

Rev 13:2
Zechariah 9:13
Acient Greece (is Turkey today)
 

 
Islam "END TIMES ALERT" Israel † Greece † Turkey † America † Αντίχριστος
http://youtu.be/7g_Xv2YhJOo

Rev 13:3
Daniel 2:35
Rev 17:9-10
Headwound is an empire (is Turkey)

7 mountans are 7 kingdoms:
1 Syrie
2 Babylon
3 Egypt 
4 Perzie
5 aserie
6 Rome 
7 Greece (Turkey)

Prophecies often have Multiple Fulfillments

Caliph: The head of state in a Caliphate, the ruler of the islamic community ruled by the Shari' ah.

Muruna: "Flexibility"sancrions deception and lying.
Turkey will recover from its headwound and by peace they will deceive many.

1 Thessa 5:3

Head is an empire


Jesaja 10

34 
En Hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen; en de Libanon zal vallen door den Heerlijke (Mighty One).

Openbaringen 13
En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten (media perzië ), en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen (a headwound is an empire); en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.

Leopard is Greece (Turkey)

Daniel 2
35 Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde.

Openbaring 17

Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
 
Ezechiel 38
En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal!
En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen;
Perzen, Moren en Puteeërs met hen, die altemaal schild en helm voeren;
Gomer en al zijn benden, en het huis van Togárma, aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u.
Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht.

Jesaja 21
Een hard gezicht is mij te kennen gegeven: die trouweloze handelt trouwelooslijk, en die verstoorder verstoort; trek op, o Elam (Iran, Perzië)! beleger ze, o Media (Saudi Arabië)! Ik heb al haar zuchting doen ophouden.

Daniël 11

En nu, ik zal u de waarheid te kennen geven; ziet, er zullen nog drie koningen in Perzië (Iran) staan, en de vierde zal verrijkt worden met groten rijkdom, meer dan al de anderen; en nadat hij zich in zijn rijkdom zal versterkt hebben, zal hij ze allen verwekken tegen het koninkrijk van Griekenland (Turkey).
Daarna zal er een geweldig koning opstaan, die met grote heerschappij heersen zal, en hij zal doen naar zijn welgevallen.
En als hij zal staan, zal zijn rijk gebroken, en in de vier winden des hemels verdeeld worden, maar niet aan zijn nakomelingen, ook niet naar zijn heerschappij, waarmede hij heerste; want zijn rijk zal uitgerukt worden, en dat voor anderen, dan deze.


Ezechiël 28

Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart;
Daarom zie, Ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der heidenen; die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uwer wijsheid, en zullen uw glans ontheiligen.
Ter groeve zullen zij u doen nederdalen; en gij zult sterven den dood eens verslagenen in het hart der zeeën.
Zult gij dan enigszins, voor het aangezicht uws doodslagers, zeggen: Ik ben God? daar gij een mens zijt en geen God, in de hand desgenen, die u verslaat?
10 Gij zult den dood der onbesnedenen sterven; door de hand der vreemden; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.
 

Jesaja 19
De last van Egypte. Ziet, de HEERE (YHWH) rijdt op een snelle wolk, en Hij zal in Egypte komen; en de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van Zijn aangezicht, en het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen.

Zacharía 9

13 Als Ik Mij Juda zal gespannen, en Ik Efraïm den boog zal gevuld hebben; en Ik uw kinderen, o Sion! zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland! en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held.

Micha 5

Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard, en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal Hij ons redden van Assur, wanneer dezelve in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden.
5 And this man shall be the peace, when the Assyrian shall come into our land: and when he shall tread in our palaces, then shall we raise against him seven shepherds, and eight principal men. (KJV)

Daniël 7

24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen.

Libië (Gaddafi)
Tunesie
Egypt
(Irak/Saddam hoessein)

Key Points:
All Bible verses refer to Islamic Nations.
All verses where the Messiah fights refer to Islamic Nations.
Prophecies often have multiple Fulfillments.

Maruna (strategie):

"Flexibility" sanctions, deception and lying.
7 goede en slechte naties vechten tegen elkaar.

Cush = Sudan en Somalië

Iran 
Saudi Arabie
Israel
Elam 

Matthéüs 13

Gelijkenis van het onkruid
24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. (Terugkomst van Yeshua).
Gelijkenis van het mosterdzaad en het zuurdeeg
31 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid;
32 Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is ’t het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.
33 Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was.
34 Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet.
35 Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.
Verklaring van de gelijkenis van het onkruid
36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.
37 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.
40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen;
42 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.
De schat in den akker; de parel en het visnet
44 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.
45 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zoekt;
46 Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.
47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissensamenbrengt;
48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit inhun vaten, maar het kwade werpen zij weg.
49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden;
50 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.Exodus 34

      27 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf u deze woorden; want naar luid dezer woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gemaakt.
    28 
En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen brood, en hij dronk geen water; enHij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de tien woorden.
29 En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinaï afging (de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), zo wist Mozes niet, dat het vel zijns aangezichts glinsterde, toen Hij met hem sprak.
30 Als nu Aäron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel zijns aangezichts; daarom vreesden zij tot hem toe te treden.
31 Toen riep Mozes hen; en Aäron, en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem; en Mozes sprak tot hen.
32 En daarna traden al de kinderen Israëls toe; en hij gebood hun al wat de HEERE met hem gesproken had op den berg Sinaï.
33 Alzo eindigde Mozes met hen te spreken, en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd.
34 Doch als Mozes voor het aangezicht des HEEREN kwam, om met Hem te spreken, zo nam hij het deksel af, totdat hij uitging; en nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls, wat hem geboden was.
35 Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde; derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met Hem te spreken.

Matthéüs 13

43 
Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.

Daniël 12

De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels (hemel), en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.

 

Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 2 - Les 6Het gezag van de gelovige
Andrew Wommack

In de les van vandaag wil ik spreken over het gezag dat God ons als gelovigen heeft gegeven. Om dit te behandelen moeten we niet alleen ingaan op het gezag dat wij hebben, maar ook op het gezag van satan. Hij is buiten proporties opgeblazen. Christenen zijn misleid om te geloven dat we een wezen bevechten wiens kracht veruit superieur is aan de onze, en dat wij nauwelijks tegen hem opgewassen zijn. Maar dat is helemaal niet wat de Schrift ons leert. 

Er staat in Efeziërs 6:12 staat: 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Satan speelt dus wel degelijk een rol, hij bestaat. Hij beschikt over een hiërarchie van overheden en machten waar we mee te maken hebben, maar in het voorafgaande vers staat dat we moeten standhouden tegen de verleidingen (lett. listen, misleidingen of leugens) van de duivel. De enige macht die satan werkelijk tegen ons heeft is bedrog. Hij heeft geen macht om ons te overweldigen. 

In Genesis 3 zien we dat bij de eerste verleiding die tegen Adam en Eva werd ingezet, satan geen superieure kracht gebruikte. Hij gebruikte zo bijvoorbeeld niet een mammoet of een olifant om zijn voet bovenop Adam’s hoofd te zetten en hen te bedreigen: ‘Onderwerp je aan mij, want anders…’ Hij bewoonde een slang, het meest listige dier dat God had geschapen. Het woord listig, staat voor bedrieglijk, sluw, subtiel bedrog. De reden dat satan de slang gebruikte, was dat hij geen werkelijk macht bezat om Adam en Eva ook maar tot iets te dwingen. Het enige wat hij kon was bedriegen en misleiden. Hij viel de aard en het karakter van God aan en begon kritiek op God te leveren door te zeggen: ‘God houdt niet echt van jullie – Hij houdt iets voor jullie achter.’ Hij gebruikte misleiding om Adam en Eva te verleiden om tegen God te zondigen. Zij waren degenen die alle gezag hadden, en de reden dat satan zo te werk moest gaan, was dat hij geen werkelijke macht tegen God had. 

Er is zoveel meer dat ik zou willen zeggen, maar daar is hier geen tijd voor. Het voornaamste punt dat ik duidelijk wil maken over het gezag van de gelovige, is dat je moet beseffen dat satan nul komma niks macht of kracht of gezag over jou heeft. Hij is een verslagen vijand. De enige macht die hij heeft om jou aan te vallen is leugens en bedrog. Als jouw leven in puin ligt kun je zeggen: ‘Satan heeft mij aangevallen.’ Maar jíj bent degene die hem van munitie heeft voorzien. Jíj bent degene die op zijn leugens en bedrog is ingegaan. Als jij niet aan satan zou toegeven, had hij geen enkele toegang tot jou of macht over jou. 

In 2 Korintiërs 10:3-5 staat: ‘3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus’, Deze verzen spreken over de wapens van onze oorlogvoering, en ieder wapen dat hier wordt genoemd verwijst naar je denken en heeft met gedachten te maken. Satan heeft geen macht om wat dan ook maar tegen jou te doen, behalve door middel van bedrog. 

Ik wil hier kort wat dingen samenvatten. In den beginne had God natuurlijk alle autoriteit. Alle macht en autoriteit gaat van God uit. Hij is de enige die macht in Zichzelf heeft. Al het andere is van Hem afgeleid. Toen Hij de hemelen en de aarde schiep had Hij alle macht en gezag. Maar in Genesis 1:26 zei God toen Hij Adam en Eva schiep: ‘Laat hem heersen… over de hele aarde.’ Als je dat combineert met Psalm 115:16 waar staat: ‘De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven, is God de eigenaar van alles dat bestaat omdat Hij de Schepper is, maar Hij heeft de heerschappij, het gezag of de autoriteit aan fysieke menselijke wezens gegeven. Satan heeft nooit enig recht of enige macht gehad om over de aarde te regeren. Hij maakte zich daarvan meester door de mens te verleiden tot zonde. God gaf de macht aan de mensheid, en toen de mens in zonde viel, droeg hij zijn door God gegeven autoriteit en macht over aan de duivel. God heeft satan nooit enige macht gegeven om de mens te onderdrukken of om over deze aarde te heersen. De Schrift zegt dat satan de god van deze wereld is, maar dat komt niet omdat God hem god van deze wereld heeft gemaakt. God heeft satan nooit in een positie boven de mensheid geplaatst. Hij gaf de mensheid heerschappij en autoriteit over deze aarde. De enige reden dat satan ooit in staat is geweest om te onderdrukken, te overheersen of problemen te veroorzaken is, dat de mensen hun van God gegeven gezag aan hem overdroegen. 

Dit stelde God voor een echt probleem, omdat Hij een Geest is, en Hij de autoriteit over deze aarde aan fysieke menselijke wezens had overgedragen. Alleen mensen met een fysiek lichaam hadden nu de autoriteit en de macht om over de aarde te heersen en invloed op haar uit te oefenen. Satan is naar ons toe gekomen en heeft ons overgehaald om onze autoriteit aan hem te geven. In de Schrift is het duidelijk dat demonen een lichaam nodig hebben om te bezitten, omdat satan helemaal niets kan doen, tenzij hij een fysiek mensenlichaam heeft om door heen te werken. Omdat God geest is en het gezag aan fysieke menselijke wezens heeft gegeven, had Hij in zekere zin Zijn eigen handelen ingeperkt. Niet omdat God geen macht of gezag zou hebben, maar vanwege Zijn eigen integriteit. Hij heeft gezag aan fysieke menselijke wezens gegeven, en omdat Hij trouw is aan Zijn eigen Woord, kon Hij dat niet zomaar terugnemen en zeggen: ‘Dit is niet de manier waarop Ik het bedoeld heb. Stop, we gaan het anders doen.’ Nee, God heeft zichzelf verbonden aan Zijn eigen Woord. 

Heel de geschiedenis door heeft Hij gezocht naar iemand door wie Hij heen kon werken, maar het probleem was, dat alle mensen verdorven waren en zichzelf hadden overgeleverd aan satan. Wat moest Hij nu doen? Wat God daarom uiteindelijk deed, was dat Hij zelf naar de aarde kwam en mens werd. Als je dat begrijpt is dat echt fantastisch, want nu had de duivel een groot probleem. Hij had de macht van de mensheid gebruikt, en God kon niet rechtstreeks ingrijpen om alle problemen op te lossen, omdat de mens uit eigen wil en daardoor legaal zijn van God ontvangen gezag aan satan overdroeg. Het was verkeerd wat satan deed, maar de mens gaf hem de autoriteit en de macht waarover hij de beschikking had om die te geven. 

Maar nu kwam God in actie en was Hij niet langer een Geest, maar in de vorm van fysiek vlees. Dat bracht de duivel in de problemen, omdat God niet alleen meer de autoriteit in de hemel had, maar doordat Hij mens werd, ook de autoriteit op aarde. Jezus zei in Johannes 5:26-27 26 Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. 27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. Hij wees hierbij op Zijn fysieke lichaam. Jezus kwam en oefende Gods autoriteit uit. 

De duivel verzocht Hem, en Jezus gaf nooit aan hem toe. Satan verloor iedere strijd met Hem. Vervolgens nam Jezus onze zonden, stierf ervoor, ging naar de hel, herrees en zei in Mattheüs 28:18 ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.’ Hij herwon de autoriteit die God de mensheid had gegeven, die de mens misbruikt had, en als God in het vlees, had Jezus nu alle macht in de hemel en op aarde. In het volgende vers zegt Hij: ‘Gaan jullie nu en doe deze dingen.’ In feite zei Hij: ‘Ik heb nu alle macht in hemel en op aarde en die deel Ik met jullie.’ Deze keer is er echter een uniek verschil in de macht die God aan ons als gelovigen heeft teruggegeven. Het is nu een gemeenschappelijke macht tussen ons en de Heer Jezus Christus. Ze is nu niet meer alleen aan ons gegeven, zoals aan Adam en Eva. Zij konden hun autoriteit weggeven en de duivel in staat stellen hen te overweldigen, en waren in principe hulpeloos. Maar vandaag de dag is onze autoriteit in gemeenschap met de Heer Jezus Christus. 

Het werkt precies als met een gezamenlijke bankrekening, waarbij beide handtekeningen nodig zijn om een cheque uit te schrijven. Onze autoriteit is gedeeld met de Heer Jezus, en Zijn autoriteit is gedeeld met de kerk. Ook al falen wij, God zal deze autoriteit nooit meer aan de duivel overdragen. Satan is absoluut machteloos. Hij heeft geen enkel vermogen om ook maar iets in jouw leven te doen, tenzij hij jou ergens in kan bedriegen en jij vrijwillig aan hem toegeeft. Je kunt hem autoriteit in jouw leven geven, je kunt er persoonlijk onder lijden, maar de door God gegeven autoriteit die aan de mens is gegeven, zal nooit meer eenzijdig naar de duivel gaan. Ze is nu gemeenschappelijk bezit van ons en de Heer Jezus, en Hij zal onveranderlijk trouw blijven. 

Je moet beseffen dat jij degene bent die nu de autoriteit en de macht heeft. Satan bestrijdt jou met gedachten, en jouw wapens zijn zo, dat je deze krijgsgevangen kunt maken. Je kunt beseffen dat het verkeerd is dat de duivel jou fysiek aantast, en ontdekken wat de Schrift over genezing zegt. Johannes 8:32 zegt: 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Jíj bent degene met de macht en de autoriteit. God heeft haar aan jou gegeven en het enige dat jou weerhoudt om haar te gebruiken, is dat je je gedachten nog geen krijgsgevangene hebt gemaakt. Je hebt deze geestelijke wapens nog niet gebruikt om je denken te vernieuwen en om te beseffen wat je hebt. 

Het is bemoedigend om te ontdekken dat jij degene bent met het gezag en de macht. Ik bid dat je dit aanvaardt, er over mediteert en dat God je de openbaring zal geven dat jij degene bent voor wie satan siddert van angst. Jij zou helemaal niet hoeven te sidderen voor satan, omdat jij degene bent, die de van God gegeven macht en autoriteit heeft. Als jij de duivel weerstaat, zal hij van jou vluchten (Jakobus 4:7).


Discipelschapvragen

1. Lees Genesis 3:1 Satan bestaat, maar zijn werkelijke kracht zit in zijn vermogen om ons te misleiden. Waarin probeerde de slang (de duivel) Eva aan het twijfelen te krijgen?

2. Lees Genesis 3:1. Waarom denk je dat satan misleiding gebruikt?

3. Lees Genesis 1:26, 28. Wie gaf de mens zijn autoriteit?

4. Lees Psalm 8:4-8. Hoe schiep God de mens?

5. Lees 2 Korintiërs 4:4. Wat vertelt dit vers dat er gebeurd is?

6. Lees Mattheüs 4:8-9. Ondersteunen deze verzen dit punt?

7. Lees Mattheüs 28:18. Wie heeft nu na Jezus dood en opstanding alle macht in hemel en op aarde?

8. Lees Mattheüs 28:18-19. Aan wie is deze autoriteit gedelegeerd volgens dit vers?

9. Lees Efeziërs 1:19. Aan wie blijkt de overweldigende grootheid van God kracht?


Bijbelverzen bij de vragen.

Genesis 3:1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?

Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Genesis 1:28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Psalm 8:5-9 5 wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? 6 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. 7 Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, 9 de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

2 Korintiërs 4:4 4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Mattheüs 4:8-9 8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

Mattheüs 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.

Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Efeziërs 1:19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,


Antwoorden

1. Lees Genesis 3:1 Satan bestaat, maar zijn werkelijke kracht zit in zijn vermogen om ons te misleiden. Waarin probeerde de slang (de duivel) Eva aan het twijfelen te krijgen?
- Aan Gods woord. (Heeft God werkelijk gezegd??)

2. Lees Genesis 3:1. Waarom denk je dat satan misleiding gebruikt?
- Hij kon ze niet met geweld tot ongehoorzaamheid dwingen. Hij moest ze misleiden om ze zover te brengen dat ze hun gezag opgaven.

3. Lees Genesis 1:26, 28. Wie gaf de mens zijn autoriteit? - God

4. Lees Psalm 8:4-8. Hoe schiep God de mens? - Met heerschappij over de werken van Zijn handen.

5. Lees 2 Korintiërs 4:4. Wat vertelt dit vers dat er gebeurd is?
- satan roofde het gezag van de mensen en werd de god van deze wereld (systeem, tijdperk)

6. Lees Mattheüs 4:8-9. Ondersteunen deze verzen dit punt? - Ja

7. Lees Mattheüs 28:18. Wie heeft nu na Jezus dood en opstanding alle macht in hemel en op aarde? - Jezus

8. Lees Mattheüs 28:18-19. Aan wie is deze autoriteit gedelegeerd volgens dit vers?
- De gelovigen.

9. Lees Efeziërs 1:19. Aan wie blijkt de overweldigende grootheid van God kracht?
- aan ons, die geloven.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Nicole - Oct 24, 2012

Dream Morning of 10/23/2012

Here is my dream: I saw a large athletic stadium where a ball game was being played. I was not sure if it was football or baseball. Anyways I saw Obama sitting in the audience. And everyone seemed to be exhilarated about the game, and the fact that Obama was there. 

All of a sudden Obama's facial features changed and he was not the same man. He has the arrogance and mocking personality that I had once seen of Lucifer in a dream... where Obama was in Hollywood at a party with celebrities and Lucifer was sitting behind him with blonde hair and red around his eyes (the same kind of red around the eyes that the new Superman just came out with in the comic books) ready to take over if you know what I mean. Anyways it had seemed that Obama and his people had watched all of our videos and read our blogs and they were using it against us. But the fact is that we were right with the information, but they wanted to mock us in order to keep the "sleeping" masses still asleep, think we were crazy holy rollers that hallucinated and need psychological evaluation.

Anyways Obama started mocking us. He put his hand over his eye and he was like "LOOK the all seeing eye, the Illuminiati." And he let out a loud laugh that was really scary. 

But the thing was, in this dream I was shown it was the time that he became the all seeing eye... meaning he was becoming the beast and would implement the mark of the beast (microchip) to link to every form of computer system and database to know everything about a person to monitor them.

After his mocking I heard a loud booming voice of an angel and he proclaimed REVELATION 12.

Nicole
(Vertaald met Google Vertalen – Google Toolbar!)
  

 
In de ochtend van 12 september 2012 rond 01:38 had ik een bovennatuurlijke droom. En in deze bovennatuurlijke droom, vond ik mezelf het kijken naar een gemeenschappelijke film met een groep van zeer veel mensen in een zaal/ruimte. De film was ingericht om bekeken te worden door de Verenigde Staten van Amerika administratie.

 
 
Deze film ging over de aanstaande vervolging van christenen (De achtergelaten lauwe, enz.). Toen ik keek zag ik de VS President Barack Obama en ik voelde het volgende te begrijpen in mijn hart in de droom:

 
 
1-Dat de verandering van het regime in de Arabische wereld die in 2011 en 2012 opgetreden als gevolg van de protesten was een regeling georkestreerd door de VS President Barack Obama. En ik was gemaakt om te begrijpen in de droom dat hij dit deed om regeringen te kunnen controleren, manipuleren en werken volgens zijn verlangen die hij heeft.
 
 
 
 
En ik was ook te begrijpen dat de Arabische naties en regeringen die werden omvergeworpen had/geen idee wie was de echte architect van de verandering van het regime in die landen hebben.

 
2-Ik werd gemaakt om te begrijpen dat Barack Obama is degene die was om te doen wat werd getoond in de film. En infact wanneer de film aan de hand was, was hij eigenlijk verbergt zijn gezicht op zijn schoot. En ik voelde dat niemand in de kamer te begrijpen op de hoogte was van wat de VS President Barack Obama stond te doen, waaronder een aantal leden van zijn regering.

 
3-Zoals ik werd getoond al deze, was ik te begrijpen dat Barack Obama is de sinds lang voorspelde man in de bijbel die naar het wereldtoneel betreden en de Anti-Christ/The mens der wetteloosheid / de zoon des verderfs / de Het Beest.

 
4-Ik werd gemaakt om te begrijpen dat de invoering van een wereldreligie (Chrislam) omwille van de "World Peace" werd gemanifesteerd. En het gaat om het bijeenbrengen van alle wereldreligie samen in het belang van "de wereld te verenigen en ter wille van de wereldvrede ". En zo christendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme, new age beweging, positieve denkers etc zijn bij elkaar gebracht om samen te "aanbidden". En dat alle religies moeten worden beschouwd als gelijk en aanvaardbaar.

 
 
Wanneer de film eindigde, een dame stond op en sprak over de leer in de Bijbel. En dan USA president Barack Obama, die was tegen die tijd nog in deze zaal / kamer stond op en vertelde haar het volgende: "Alsjeblieft niet prediken, want we hebben verschillende programma's (Religions) hier. Maak je opmerking, maar niet prediken! ".
 
 
Na deze, terwijl nog steeds in de droom, zag ik beelden / foto 's / scène waar heel vrees getroffen mensen zaten ondergedoken. Ze waren verstopt onder voertuigen, etc structuren vrezen voor hun leven toen de vervolging begon.
Vervolgens heb ik werd wakker uit de droom.
 

OPMERKING
:
Dit is de 13 ste keer dat ik heb een bovennatuurlijke droom over USA president Barack Obama en ik ben gemaakt om te begrijpen dat hij de lang voorspelde man in de bijbel die naar het wereldtoneel betreden en de Anti-Christ/The worden mens der wetteloosheid / de zoon des verderfs / The Beast.

 
 
Ik wil een korte opmerking hieronder over Waarom de Heer heeft mij meerdere malen over de persoon-lijkheid van de Anti-Christ en zijn agenda te maken?:

De Anti-Christ was een man die zou verschijnen in een tijd die bekend staat als de eindtijd. En deze man was om kris-kras door vlak voor opname en  vervolgens speelt de satanische rol als een Anti-Christ na de opname gedurende een periode die bekend staat als de Grote Verdrukking. En dus door de HEERE nu waaruit duidelijk en meerdere keren dat de man hier is en zijn agenda zijn dit en dit, dan moet dit een zeer duidelijke boodschap aan de mensen van de aarde die tijd is absoluut voorbij. En dus is de HEER Jezus Christus kan komen nu elk moment naar vervoering Zijn bruid.  

 
 
De meeste van de dingen die de Anti-Christ gaat doen zal zijn na de opname, wanneer de Heilige Geest zal met de bruid van Christus te gaan naar de hemel door de opname. En dan satan zal gebruik maken van de Anti-Christ aan de satanische agenda die de uitvoering van het merkteken van het beest (RFID Micro-chip) in een wereldwijde schaal zijn te bestendigen.
 
        
 
    Neem geen enkel geval het merkteken van het beest (De RFID Micro-chip), zelfs als u dood van de honger of is onthoofd, want als je het merkteken van het beest brengt u tot in eeuwigheid, naar de hel en de duivel: je kunt niet gered worden zelfs als je je bekeert.
 
 
 
     3 -  De HEER zegt in essentie dat, hoewel de Anti-Christ zal worden onthuld op een geschikte tijd om de hele wereld in termen van zijn agenda van de uitvoering van het merkteken van het beest en vervolging van christenen tijdens de Grote Verdrukking. Maar de HEERE is nu openbaart aan bepaalde mensen en zelfs voor iedereen die oren heeft om te horen wat de Geest des HEEREN zegt met betrekking tot gebeurtenissen op het punt te ontvouwen op dit cruciale punt in de tijd waarop de opname is ongeveer plaatsvinden, zodat mensen gewaarschuwd om plaats te nemen in de ark voordat het te laat is. En dit is goed uiteengezet in het boek van 2 e Tessalonicenzen 2:1-12 hieronder.
 
    2e Thessalonicenzen 2:1-12 betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze verzameld om hem (The Rapture), vragen wij u, broeders en zusters, niet gemakkelijk onrustig of gealarmeerd door het onderwijs zou worden van ons, of het nu door een profetie of mondeling of per brief-te beweren dat de dag des Heren reeds is gekomen. Laat niemand u misleiden, op welke wijze, voor die dag zal niet komen totdat de opstand komt en de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard , de man gedoemd tot vernietiging . Hij zal zich verzetten tegen en zal verheffen zich boven alles wat God genaamd, of wordt vereerd, zodat hij zelf vestigt zich in Gods tempel, verkondigt zichzelf als God.  Herinnert u zich niet dat toen ik met u Ik gebruikte om vertel u deze dingen? En nu weet je wat hem tegen-houdt, zodat hij kan worden onthuld op het juiste moment. 7 Voor de geheime kracht van de wetteloosheid is reeds in werking, maar degene die het heeft nu het terug zal dat blijven doen totdat hij wordt genomen uit de weg. En dan de wetteloze geopenbaard zal worden, die door de Heer Jezus zal omverwerpen met de adem van zijn mond en vernietigen door de pracht van zijn komst. De komst van de wetteloze zal in over-eenstemming zijn met de manier waarop Satan werkt. Hij zal gebruik maken van allerlei uitingen van macht door middel van tekenen en wonderen die de leugen dienen en alle manieren waarop goddeloosheid hen die verloren gaan bedriegt. Zij omkomen omdat ze weigerden om de waarheid lief te hebben en dus gered worden. Daarom heeft God stuurt ze een krachtige dwaling, zodat zij de leugen geloven en zo dat alles zal veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd, maar zijn blij in het boze.

 

    SHALOM! 

 
   Openbaring 13:1-10
 
   En de draak stond aan de oever van de zee. En ik zag een beest opkomen uit de zee. Het had tien horens en zeven koppen, met tien kronen op zijn horens, en op elke kop een godslasterlijke naam. Het beest zag ik leek op een luipaard, maar had voeten als die van een beer en een bek als dat van een leeuw. De draak gaf het beest zijn kracht en zijn troon en grote macht. Een van de hoofden van het beest leek te hebben gehad een fatale wond, maar de dodelijke wond genezen was. De hele wereld was vervuld met verbaasdheid en het beest. Mensen aanbaden de draak, omdat hij had gegeven bevoegdheid om het beest, en zij aanbaden het beest en vroeg: "Wie is aan het beest gelijk? Wie kan oorlog voeren tegen het?"   
 
     Het beest werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en haar gezag uit te oefenen tweeënveertig maanden. Het opende zijn mond om te lasteren God, en te belasteren zijn naam en zijn woonplaats en degenen die wonen in de hemel . Het werd gegeven macht om oorlog te voeren tegen heilige mensen Gods en hen te overwinnen. En het werd macht gegeven over elke stam, volk, taal en natie. Alle inwoners van de aarde zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet geschreven in het boek van het Lam van het leven, het Lam dat geslacht werd vanaf de schepping van de wereld .  Wie oren heeft, die hore "Indien iemand is om te gaan in ballingschap, in gevangenschap zullen ze gaan. Als iemand wordt gedood met het zwaard, met het zwaard zullen zij worden gedood. "Dit vraagt ​​om lijdzaamheid en trouw van de kant van Gods volk.
 Openbaring 13:16-18  Ook dwong alle mensen, groot en klein, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, zodat ze niet zou kunnen kopen of verkopen, tenzij ze het merkteken , dat is de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dit vraagt  ​​om wijsheid. Laat de persoon die inzicht berekenen het getal van het beest, want het is het getal van een mens. Dat aantal is 666.

Daniel 7:24-25  De tien horens zijn tien koningen, die zal komen van dit koninkrijk. Na hen een andere koning zal opstaan, anders dan de eerdere, hij zal drie koningen ten val. Hij zal spreken tegen de Allerhoogste en onderdrukken zijn heilige mensen en proberen de ingestelde tijden en de wet te veranderen . De heilige volk zal worden geleverd in zijn handen voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Daniël 11:36-39
De koning zal doen wat hij wil. Hij zal u verhogen en zich grootmaken boven elke god en zal zeggen ongehoorde dingen tegen de God der goden. Hij succesvol zal zijn tot het moment van toorn is voltooid, want wat is vast-gesteld dient plaats te vinden. Hij zal geen respect voor de goden van zijn voorouders of voor de ene gewenst door vrouwen te laten zien, noch zal hij beschouwen een god, maar zal verheffen . zich boven hen allen plaats van hen, zal hij eren een god der vestingen, een god onbekend zijn voorouders zal hij eren met goud en zilver, met edelstenen en kostbare geschenken. Hij zal de machtigste vestingen te vallen met de hulp van een buitenlandse god en zal sterk eren hen die erkennen hem. Hij zal hen heersers over veel mensen en zal het land tegen een prijs te verdelen.

 

    Daniel 11:42-45  Hij zal zich uitstrekken zijn macht over een groot aantal landen, Egypte zal niet ontkomen. Hij zal onder controle krijgen van de schatten van goud en zilver en alle rijkdommen van Egypte, met de Libiërs en Cushites in onderwerping.Maar rapporten uit het oosten en het noorden zullen hem alarmeren, en hij zal in een grote woede te vernietigen en vernietigen velen. Hij zal zijn koninklijke tenten tussen de zeeën aan het prachtige heilige berg . Maar hij zal tot zijn einde komen, en niemand zal hem helpen.

    Bereid de weg IN ABSOLUTE BEKERING, waarheid, gerechtigheid, heiligheid en volle overgave aan de Heer Jezus Christus (YAHUSHUA). TIJD IS ABSOLUUT OVER;! DE MESSIAS JEZUS CHRISTUS IS DREIGENDE KOMT OM ZIJN BRUID PICK

BEKERING GEBED  

Precious Jezus, ik erken vandaag dat je Heer en Verlosser van de hele mensheid, en vandaag heb ik herkende mijn tekort, ik berouw tonen en zich afkeren van alle zonde. Gelieve bedekken mij met uw dierbaar bloed, en het vaststellen van uw woord in mijn leven, dat ik kan worden gevonden in gerechtigheid en heiligheid en schrijf mijn naam in uw boek van het leven en dopen me met de kracht van de Heilige Geest in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Shalom! Shalom! Shalom!


Kevin Mirasi

5 AUGUSTUS 2012

In de hemel viert men reeds feest! Een profetische boodschap

4-08-2012:  IN DE HEMEL VIERT MEN REEDS FEEST!


Gepubliceerd op 4 aug 2012 door eindtijdspace

PROFETISCHE BOODSCHAP ONTVANGEN DOOR BENJAMIN COUSIJNSEN: HET IS NU GEOPENBAARD. MET VREUGDE VERTELT DE BODE ENGEL GODS, DAT DE OPNAME NU BEKEND IS IN DE HEMEL! NEEM DEZE BELANGRIJKE BOODSCHAP SERIEUS!
Please share, but don’t change! ©Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin.
Terwijl ik sliep, kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods in mijn droom op 4 augustus 2012.

Shalom Benjamin!
Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach. Mijn naam is Effron.
Benjamin, u ziet mij in uw droom. Als u wakker bent, schrijf dan alles op, wat ik, de bode engel Gods, u verteld heb.


1 Petrus 5, vers 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, Obama, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Mattheüs 2, vers 2 Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.
Waren dit niet de Wijzen uit het Oosten, Benjamin?

Het is nú geopenbaard, nu aan Yeshua HaMashiach en de engelen Gods
God de Vader vertelde dit. En het hemelse Koninkrijk juichte, en men viert nu reeds feest. Maar Satan brult; Obama heeft zijn krachten gebruikt.

Openbaring 2, vers 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel, Obama, zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

Benjamin, wou je iets zeggen?
Toen zei ik tegen de bode engel Gods, “Men mag toch niets toevoegen in de geschriften, in Openbaring?”
Klopt! sprak de bode engel Gods. Maar God wél, want Hij is de Uitgever.

Luister goed!

Met vreugde kan ik u vertellen, ‘Maak u klaar voor Rosh Hashanah. De Opname is bekend!’

Bekeer u nu meteen en geef uw leven aan Yeshua HaMashiach. Anders zou u weleens als achterblijver het zeer zwaar kunnen krijgen. Het is kiezen: hemel of hel.


De VS heeft contact opgenomen en werkt samen met verschillende landen, maar men breidt zich nu uit.

Openbaring 12, vers 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel, Obama, is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

De kampen zijn uitgebreid met sadistische werktuigen. Ook voor vele kampen in het verborgene gebruikt men oude terreinen…, ‘voor militaire oefeningen’, zegt men. Dit is niet waar. Maar, men gebruikt de terreinen juist óók als kampen. Ook in Europa is men bezig met het opzetten van FEMA kampen. Overal worden wereldwijd orders aangenomen van Obama, de antichrist.

Openbaring 13, vers 6 en 7 En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd de macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Men is nu aan het trainen
En ook met zware helikopters om de mensen te laten wennen.
Benjamin, daarom hoorde u en vele anderen, vele zware geluiden, in Brabant onder andere.
Obama, mijn ogen hebben u gezien.

Openbaring 20, vers 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren…
Tot zover, Benjamin.

U daar, de tijd is nabij!
Yeshua HaMashiach roept u al zó lang, en u raakt maar dieper en dieper in de put. Kom tot Hem, die u wil redden, nu het nog kan. Het enige is u overgeven aan Hem, die u liefheeft. Maak uw keus vandaag, dan zal Hij u redden.

Openbaring 21, vers 5 Zie, Ik maak alle dingen nieuw!

Ik ga nu, Benjamin, en sluit af: Wie niet wil horen, gaat verloren. Knoop dít in uw oren. Wie wel wil horen: Maak u klaar voor Rosh Hashanah!

SHALOM

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven & slechthorenden en anderstaligen... of als je niet in de gelegenheid bent de video te bekijken. Gebruik bijv. Google Vertalen en zet deze in je Favorieten. Use Google Translation.

Inzake Copyright:
Lieve mensen, geef deze boodschap (zonder veranderingen aan te brengen) door!
Please, share these video’s, but without changing it!

Meer video’s, ook in het Engels en Spaans, ga naar:
http://www.youtube.com/user/eindtijdspace/videos

Bron: Eindtijd.startspot.nl

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws


7-11-2012 PROFETIE: 1+1=OBAMA DE ANTICHRIST GEOPENBAARD!
http://www.youtube.com/watch?v=f_6VRdeasEY&feature=youtu.be

Published on Nov 7, 2012 by Evangelische EindtijdSpace
Video volgt...

07-11-2012 OM 5.00 UUR IN DE OCHTEND BRACHT DE BODE ENGEL GODS DEZE BOODSCHAP MET DE VOLGENDE MEDEDELING: HIJ ZAL ZIJN MACHT TONEN EN OVERWINNEN, TOTDAT IK, DE GOD VAN ISAAC, JACOB EN ABRAHAM HEM VERSLA!
Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo! Op 7 november 2012 bracht een bode engel Gods, ’s nachts, aan Benjamin Cousijnsen deze boodschap over.


Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Adinia. Hoe laat is het, Benjamin?
“Vijf uur ’s ochtends”, sprak Benjamin.
En welke dag?
“7 November 2012”, zei Benjamin, toen hij op zijn horloge keek.

Benjamin, en nu zeg ik u ook: Hoeveel is 1+1?
Benjamin dacht na en zei: “Is het niet: Obama geopenbaard?”
Klopt! Vanwaar komt van u deze kennis?
Benjamin zei, “Van de vorige boodschappen. Dit werd ook tegen mij gezegd door een bode engel Gods”.
Nee, sprak de bode engel Gods, het kwam van God zelf, en Hij sprak zelf! Ik zeg u, net als bij:

Jeremia 32, vers 26 tot 30 Toen kwam het woord des HEREN tot Jeremia: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? Daarom zegt de HERE aldus: Zie, Ik geef deze stad wel in de macht van de Chaldeeën en van Nebukadressar, de koning van Babel, die haar innemen zal; en de Chaldeeën die tegen deze stad strijden, zullen komen, deze stad in vlam zetten en haar verbranden, met de huizen, op welker daken men voor de Baäl offers ontstoken en plengoffers aan andere goden gebracht heeft, waarmee men Mij heeft gekrenkt.
Jeremia 32, vers 31 Want deze stad heeft mijn toorn en mijn gramschap opgewekt sedert de dag dat men haar bouwde, tot op heden, zodat Ik haar moet wegdoen uit mijn ogen…

Benjamin, deze woorden zijn profetisch van toepassing voor de VS van Amerika.
Hier is wijsheid voor nodig. “Laat ik mij dan maar stilhouden”, zei Benjamin Cousijnsen.
De engel Gods zei: U hebt zoveel hersencellen, Benjamin, meer dan één, meer dan een geleerde, wist u dat?
“Wow, nee!” zei Benjamin.
Toch is het zo, sprak de engel Gods, omdat u het gebruikt voor later. U bewaart alles en overdenkt alle boodschappen. U bent Gods eenvoudige profeet. God kent uw hersens en elke werking.
“Ik ook”, zei Benjamin en moest erg lachen.

De bode engel Gods sprak: De engelen lachen vaak om u, en God schudt met Zijn hoofd.
Daarom, om uw eenvoudigheid en uw hart koos de Vader juist u als Zijn geliefde profeet.
1 Plus 1 = Obama, de antichrist geopenbaard. Zou hij u dit zeggen? Zie, ik Obama ben de God van al wat leeft, zou voor mij iets te wonderlijk zijn?
Hij zal zijn macht tonen en overwinnen. Hij wint totdat Ik, de God van Izaäk, Jakob en Abraham hem versla! Zie Openbaring 19, vers 19 en 20.

Ik ga nu, Ruacha, Jeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen...
Use Google Translation and bookmark it.

Copyright: PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES!

ALERT! Obama zal er spoedig voor zorgen dat deze boodschappen verwijderd worden van het internet, print en brand het daarom z.s.m. nu het nog kan – Benjamin.

Prophecies, Dreams, and Vision Through Brother Dumitru Duduman

The following is copied with permission of Brother Dumitru Duduman's ministry, Hand of Help..

In 1984, after years of intense persecution, a Romanian Pastor, Dumitru Duduman, was thrown out of his country for smuggling Bibles into Romania and Russia. With the help of the American Consulate, Dumitru and his family came to America. They were picked up at the airport by a Russian agency and taken to a small apartment in Fullerton, California. The apartment had no furniture or beds and to make matters worse, the previous occupants had allowed their dogs to urinate all over the carpeting. Feeling abandoned and discouraged, Dumitru asked God why he had brought him to America. God began to show Dumitru why he was brought to America and the incredible task that lay before him. The following are excerpts from Dumitru's books, "Through the Fire Without Burning" and "Dreams and Visions from God", from his video, "Wake Up America" and from his "Hand of Help" newsletter. These excerpts are not meant to form a message of fear, but to present a message of hope to all those who will stop sinning and turn to God.

Introduction

This booklet is a compilation of dreams, visions, and prophecies God gave to Brother Dumitru Duduman since 1984 that he feels compelled to share. They are shared for one purpose: to stir the heart of mankind that we will turn from ALL things that are displeasing to God, and live a holy life and live in His protection now as well as when persecution comes upon our lives.

This is NOT meant to be a message of fear, but a call to holiness. We are commanded by God to proclaim that which He tells us, lest we be held accountable.

"Son of man, I have appointed you a watchman to the house of Israel; whenever you hear a word from My mouth, warn them from Me. When I say to the wicked, 'You shall surely die'; and you do not warn him or speak out to warn the wicked from his wicked way that he may live, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood I will require at your hand. Yet if you have warned the wicked, and he does not turn from his wickedness or from his wicked way, he shall die in his iniquity; but you have delivered yourself. Again when a righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity, and I place an obstacle before him, he shall die; since you have not warned him, he shall die in his sin, and his righteous deeds which he has done shall not be remembered; but his blood I will require at your hand However, if you have warned the righteous man that the righteous should not sin, and he does not sin, he shall surely live because he took warning; and you have delivered yourself."

-- Ezekiel 3:17-21 (NAS)

AMERICA WILL BURN

September 1984 Late one night I could not sleep. The children were sleeping on the luggage. My wife and daughter were crying. I went outside and walked around. I didn't want them to see me cry. I walked around the building, crying and saying, "God! Why did you punish me? Why did you bring me into this country? I can't understand anybody. If I try to ask anybody anything, all I hear is, 'I don't know."'

I stopped in front of the apartment and sat on a large rock. Suddenly a bright light came toward me. I jumped to my feet because it looked as if a car was coming directly at me, attempting to run me down! I thought the Romanian Secret Police had tracked me to America, and now they were trying to kill me. But it wasn't a car at all. As the light approached, it surrounded me. From the light I heard the same voice that I had heard so many times in prison. He said, "Dumitru, why are you so despaired?"

I said, "Why did you punish me? Why did you bring me to this country? I have nowhere to lay my head down. I can't understand anybody."

He said, "Dumitru, didn't I tell you I am here with you also? I brought you to this country because this country will burn."

I said, "Then why did you bring me here to burn? Why didn't you let me die in my own country? You should have let me die in jail in Romania!"

He said, "Dumitru, have patience so I can tell you. Get on this." I got on something next to him. I don't know what it was. I also know that I was not asleep. It was not a dream. It was not a vision. I was awake just as I am now. He showed me all of California and said, "This is Sodom and Gomorrah! All of this, in one day it will burn! It's sin has reached the Holy One." Then he took me to Las Vegas. "This is Sodom and Gomorrah. In one day it will burn." Then he showed me the state of New York. "Do you know what this is?" he asked.

I said, "No."

He said, "This is New York. This is Sodom and Gomorrah! In one day it will burn."

Then he showed me all of Florida. "This is Florida," he said. "This is Sodom and Gomorrah! In one day it will burn."

Then he took me back home to the rock where we had begun. "All of this I have shown you - IN ONE DAY IT WILL BURN!"

I said, "How will it burn?"

He said, "Remember what I am telling you, because you will go on television, on the radio and in churches. You must yell with a loud voice. Do not be afraid, because I will be with you."

I said, "How will I be able to go? Who knows me here in America? I don't know anybody here."

He said, "Don't worry yourself. I will go before you. I will do a lot of healing in the American churches, and I will open the doors for you. But do not say anything else besides what I tell you. This country will burn!"

I said, "What will you do with the Church?" He said, "I want to save the Church, but the churches have forsaken me." I said, "How did they forsake you?"

He said, "The people praise themselves. The honor that the people are supposed to give Jesus Christ, they take upon themselves. In the churches there are divorces. There is adultery in the churches. There are homosexuals in the churches. There is abortion in the churches; and all other sins that are possible. Because of the sin, I have left some of the churches. You must yell in a loud voice that they must put an end to their sinning. They must turn toward the Lord. The Lord never gets tired of forgiving. They must draw close to the Lord, and live a clean live. If they have sinned until now, they must put an end to it, and start a new life as the Bible tells them to live."

I said, "How will America burn? America is the most powerful country in this world. Why did you bring us here to burn? Why didn't you at least let us die where ALL the Duduman's have died?"

He said, "Remember this, Dumitru. The Russian spies have discovered where the nuclear warehouses are in America. When the Americans will think that it is peace and safety - from the middle of the country, some of the people will start fighting against the government. The government will be busy with internal problems. Then from the ocean, from Cuba, Nicaragua, Mexico,..." (He told me two other countries, but I didn't remember what they were.) "...they will bomb the nuclear warehouses. When they explode, America will burn!"

"What will you do with the Church of the Lord? How will you save the ones that will turn toward you?" I asked.

He said, "Tell them this: how I saved the three young ones from the furnace of fire, and how I saved Daniel in the lions den, is the same way I will save them."

The angel of the Lord also told me, "I have blessed this country because of the Jewish people who are in this country. I have seven million Jews in this country, but they do not want to recognize the Lord. They didn't want to thank God for the blessings they received in this country."

"Israel doesn't want to recognize Jesus Christ. They put their faith in the Jewish people in America. But, when America burns, the Lord will raise China, Japan and other nations to go against the Russians. They will beat the Russians and push them all the way to the gates of Paris. Over there they will make a treaty, and appoint the Russians as their leaders. They will then unite against Israel."

"When Israel realizes she does not have the strength of America behind her, she will be frightened. That's when she will turn to the Messiah for deliverance. That's when the Messiah will come. Then, the church will meet Jesus in the air, and He will bring them back with Him to the Mount of Olives. At that time the battle of Armageddon will be fought."

When I heard all of this I said, "If you are truly the angel of the Lord, and everything you have told me is true, then all you have said must be written in the Bible."

He said, "Tell everyone to read from Jeremiah 51:8-15, Revelation chapter 18, and Zechariah chapter 14, where Christ fights against those who possess the earth. After His victory," the angel said, "there will be one flock and one Shepherd. There will be no need for light. The Lamb of God will be the Light. There will be no sickness, no tears, and no deaths. There will only be eternal joy and God will be the ruler. There will be only one language. Only one song. And no need for a translator!"

"And, Dumitru," he continued, "a word of warning. If you keep anything from the American people that you are told, I will punish you severely."

"How will I know that this is for real - that it will really happen?" I asked.

"As a sign that I have spoken to you, tomorrow before you wake I will send someone to bring you a bed, and at noon I will send you a car and a bucket of honey. After which, I will send someone to pay your rent." (see chapter 10, "THROUGH THE FIRE WITHOUT BURNING")

Then the angel left.

Why did God name America MYSTERY BABYLON? - 1984

"Tell them, because all the nations of the world immigrated to America with their own gods and were not stopped. Encouraged by the freedom here, the wickedness began to increase. Later on, even though America was established as a Christian nation, the American people began to follow the strange gods that the immigrants had brought in, and also turned their backs on the God who had built and prospered this country."

ANGEL ON A RED HORSE

February 19, 1989

I was asleep this afternoon, when I was awakened by the whinny of a horse, and the crack of a whip! As I opened my eyes, I saw a man on a red horse."Get up, Dumitru!" the man said. As I stood up, I was immediately knocked down by his power. "Get up!" he repeated. I stood up, but I was knocked down again. I got up, and was knocked down a third time. I asked him why he did that to me. "To show you my power," he said.

The man was ready for war. He wore a helmet, had guns and knives all around his waist, a machine gun hung around his neck, and he had a sword in one hand. He said, "I am an angel, and have been sent down by Gabriel. Why is your heart so sad because many people don't accept the message? People are happy because there is peace here, but in a short while it will change into war!! I am sent to take peace off the earth." (Revelation 6:3-4)

The angel went on, "In some places, wars will start. People will raise their swords against one another." He continued, "Don't be worried, but be happy! Why are you worried about the money? The cries, prayers, and fasting of the ones in your country (Romania) have reached God. Don't be Worried!Gold, silver and wealth belong to God. He will not let you down. You see, some people," said the angel, "don't want to believe the truth or the things that will happen. ONLY THE ONES WHO'S NAMES ARE WRITTEN IN THE BOOK OF LIFE WILL LISTEN AND REPENT! Fight hard, because the fight will be harder as you continue. It will be harder than it has ever been until now," he said. "The days are numbered, and what I have told you z happen."

With a noise like thunder and a flash of bright light, he knocked me down a final time and disappeared.

Op 22 december 1989, tijdens de anticommunistische revolutie, weerklonk het lied door de straten, waar het de mensenmassa's begeleidde en verenigde. Het is sindsdien weer het nationale volkslied geworden.

THE VISION OF THE MOUNTAIN

- June 1989

While I was in Wisconsin at a pastor's home, during a time of fasting and prayer, a sadness flooded me. I went into my room and began to pray in tongues. Suddenly, a huge mountain appeared before me. Half of the mountain flourished with green trees, and the other half was barren and desolate. Then I heard a big explosion, and a powerful voice said, "California is burning! California is burning! Climb to the top of the mountain! There you will be safe!"

I was desperate because my family was not with me, but in California. So I began to call for them. I saw California engulfed in flames. I began to climb the mountain, and when I looked back, I saw my wife dragging my three grandsons by the hand. "Get up here faster so you won't burn!" I shouted. Then I saw my daughter helping her husband along, because he was afraid of falling. "Tell them not to look back," the voice called. I yelled his instructions to them, and told them to hurry so they wouldn't catch on fire.

Finally, all of us were on the top of the mountain. "Look down." the voice said. Looking down, I saw fire bursting out of the ground, while trees and houses disintegrated before my eyes. People were screaming in agony and pain. I saw some of them trying to climb up the mountain, but most of them weren't able to. Then, two men dressed in white appeared. One of them said in a loud voice, "Do you see how California is burning? This is how it will happen."

Trembling with fear, I reappeared in the pastor's backyard. Flames were erupting out of the ground, so I began to scream, "Get out of the house and climb up the mountain so you won't burn! America is burning!" Running out of the house, they screamed, "Save us, Jesus!" Confused, I saw the two men dressed in white appearing again. One of them said, "See what I have shown you? This is how it will happen. The mountain that you see before you is Jesus Christ. Those who live a holy life will be saved. When the attack comes and the country burns, only those who's names are written in the Book of Life will be saved. Remember to tell everybody what I have shown you."

When the vision ended, I told the pastor what happened and called my family right away. "Is there any fire? Has anything happened?" I asked. Hearing that nothing happened, I was overjoyed.

By standing on the mountain, we will be saved.
California Wildfires 2007  (Oktober)
California Wild Fires 2007
October 2007 - California had over 14 fires going- some started by arson- over 500,000 people had to evacuate, over 1100 homes were destroyed, this is a dedication to the hero's.


REVOLUTION IN ROMANIA

- June 1989

As we continued to pray, asking the Lord when these things would happen to America, I had a message from God telling me, "Don't be afraid. First, there will be a revolution in Romania, and then the troubles will come upon America. However, things will get better in Romania before anything happens to this country."

THE STAR

- December 5, 1989

I had just returned home from Wisconsin. Every time I prayed, a very big star would appear in front of me. This happened about sixteen times in a period of a few days. Every time the star would appear, it would make a great noise and I would always tremble. For a few seconds it would just stand up high and then, at great speed it would fall to the ground! I prayed together with my family for an answer.

After the 16th time, the answer came. I heard a voice say, "Do you see this star? It represents America. This is how fast the fall of America will be! As fast as that star fell!"

Then the voice said, "I love the Christians in this country because of all the good deeds they have done, and for the help they have given those in need. I blessed this country so other people would be fed from it."

The voice also said, "There will be a time of preparation for the people. The ones who need to repent should do it now, before it is too late. The time without trouble will last until the total number of the chosen is fulfilled." (Obadiah 1:4)

Obadiah 1:1-4
Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, 
thence will I bring thee down, saith the Lord.


My prayer is that God will have mercy on this nation.

RETURN TO ROMANIA

- January 1990

I had resigned myself to the fact that I would never be able to return to Romania.

While I was sitting on my bed in a motel room in Michigan, a pillar of light appeared before me. The light was very powerful. Inside the light I saw a face. A voice said, "You will be going to Romania, but do not be afraid, for I will be with you and nothing will happen to you. You will return to your home in peace."

Then he told me, "Do not cease to tell my people to repent, for a short time will pass, then I will start judging the ones who now dishonor and disobey me." Then the light disappeared.

With joy and courage in my heart I said, "If God is with me who can be against me?"

BIRD ON THE PLANE

- April 1990

While coming back from Romania I was given this vision: As I was sitting in the seat, a white bird with a golden and shiny beak appeared. In it's beak it had a letter which it opened with it's feet and a voice said, "Read." The letter said, "I was with you in Romania and I am with you now while you return. Because you were not partial and you gave to everybody....because you obeyed and did as I told you to do...my blessings will be over you even more than they have been. Do everything that I put in your heart to do, and I the Lord will help you. I will open the doors which were not opened until now, and I will bless you so you can work for Me. I am with you." Then the bird closed the letter, and waving good bye with it's wing, disappeared.

THE CAMP OF GOD

- June 6, 1990

On the night of June 6th I couldn't sleep, but with troubling thoughts, the time passed fast enough. When I looked at the clock it was already midnight. Getting on my knees I spent quite a while praying, and afterwards I went to bed. The dream that I had that night made me shake all over. It terrified me.

In front of me appeared a man with a handsome face, but he was very big. Standing, he could reach the heavens with his head, but his feet were not on anything solid. There was thunder coming out of his mouth. He took the stars, the moon, and the sun and put them in a tent. Then I saw no more land or people, but only the skies which were like water. I became frightened and asked, "What is happening here? Where are all the people?"

He then showed me a very big tent. Through the crack of the door I saw a very bright light. It was so powerful that I couldn't look at it straight. Through the lightning I heard a voice that said, "Behold, this is the camp of God, in which sit the chosen ones."

When I looked through the light of the tent I saw Christ. Then I heard a voice say, "These are all my redeemed which are on the earth who have a clean life and who are washed in my blood."

After that I heard a loud clap of thunder. Then I woke up. I went and told my family and now I wanted to share it with you.

Revelation 21:3, "And I heard a loud voice from heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself will be with them and be their God."

WHEN WILL IT HAPPEN?

- 1991

So many people were asking, "When will it happen? When Will America burn?" I prayed and asked God, "What will I tell people when they ask me when it will happen?" That night an angel came and touched me on the hand and said, "Dumitru, wake up! Sit up! Get your Bible and read Hosea 4:6-9 and Hosea 6:1-3."

"Tell the people of America that one day with the Lord is as a thousand years, and a thousand years as one day. If they will repent and turn back to God, they will make it through the second day to the third day. If they don't, they will not make it."

II Peter 3:8, "But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day."

FEAR ME & DRAW CLOSER

- March 1991

Romans 1:18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness."

The angel of God visited me two times in one week. The first visit was on the ninth of March at about 5:00 p.m. Suddenly I felt a great weakness pass over me. I went and laid in bed thinking that I was exhausted and needed to rest. At once a being appeared before me. He was dressed in white, and his face shone so brightly that you could not see his features. He shook me and said, "Wake up, for I must tell you something." When I opened my eyes I saw the angel of God had a piece of paper that was written in Hebrew. He said, "Read". When I began to look at the letters they turned into Romanian. The scroll read: "Do not cease to tell people to fear me and draw closer to me..." That was all I had a chance to read because one of my grandsons jumped on my legs, and everything disappeared.

I was very saddened, so I began to pray earnestly that the angel would return with the rest of the message. I spent the next few days mostly in prayer. Then, a man dressed in white appeared. He looked very strange to me because he looked like an ordinary man. I thought of asking him who he was, but before I got a chance to say a word, he began to talk to me. "Everything I have shown you, and told you are things that happened, are happening, and will happen. Do not forget to tell everyone to worship God with all their heart." He continued with encouragement, and some direction for me personally, and for my family. When he finished, I asked, "Who are you?"

"I am the one who is, and was, and will always be with you," he said. When he finished this sentence he was suddenly surrounded by a powerful burst of light, and he disappeared.

A FLICKER OF LIGHT

- May 1991

In my dream, the sun and the moon appeared in the heavens in a more powerful intensity than I had never seen before. Suddenly two men came out of the light; one out of the sun, and one out of the moon. The one in the sun began to speak. "I am the Son of Righteousness, and I will soon come to judge the world! Get up and work NOW while it is still day, for night is soon coming when you no longer shall be able to work. I want to strengthen you, for I still have work for you to do. Look to your left."

When I looked to my left, I saw a black cloud furiously approaching, with lightning and thunder booming out of it! It covered the horizon, and soon covered the sun and moon. A heavy smell filled the place where I stood, making it very difficult to breathe. "What can this horrible stench be?," I asked.

"This is how nuclear fallout smells," He replied.

Then suddenly, in the darkness of the cloud, far away from where I stood, there was a little flicker of light. The Voice in the sun said, "Walk toward the light."

As I began to follow the flicker of light, all of my family was suddenly with me. We kept walking on a very narrow path, and after a very long and exhausting trip we arrived at the bank of a big body of water. Again the Voice spoke, "You must get across the water!" I became troubled, because there was no way we could cross. Then something like a ski lift appeared before us. The voice again spoke, "Get on." Before we even had time to think, we arrived on the other side of the body of water. Then the voice said to me, "Do not be quiet. Tell the people that time is very short, and the trouble WILL come onto the earth. I will still allow a time for the souls of those that I want to save. Tell the people that I am a jealous God, and I want them all for me. Tell them to pray more and worship me with all their hearts in holiness, and cleanliness."

Then I awoke......

A PEACEFUL HEART

- July 4, 1991

On the morning of July 4, 1991, I was counseled by the Holy Spirit who told me this: "What l ask of my people is to keep peace in their hearts. I do allow trials to come over them. This is to keep them humble. Do not wait, but try to get closer to God. For hard days are at hand when a powerful darkness will set over this country. Wickedness and sin have reached their end, and the Almighty and Righteous One will take revenge on the sin. Be holy, and draw near the Lord with your life and a clean heart - with fasting and praying - so I can spare you in the days of trouble. The day of the Holy One's terrible wrath is getting close, and everyone will receive their just reward; for God is a righteous judge. Do not be lazy, but come before me on your knees more often."

Afterwards, the Spirit of God encouraged me, telling me to be strengthened because my fight will get harder still, but God will make me more than victorious over everything.

HEAVENLY VISITORS

- August 1991

It was hard for me to fall asleep last night. I prayed a lot. When I finally fell asleep, I had a dream.

I was in a valley with mountains around it. Someone yelled at me, "Run and hide! Rain is coming!"

I thought, "I'm not afraid of the rain." I looked around and could not see anyone. Then I heard peals of thunder! A powerful bolt of lightening passed right by me! Out of it came two beings!

They asked if I was afraid. I said, "Yes." They asked if I knew who they were. I said "No."

They said, "We are heavenly beings." Their clothes were white as snow. They had eyes that were penetrating. There was a light in them so bright I could hardly look at them. Their hair was white as wool, and it was long, going down their backs. One of them had a book and the other had an ink well attached to his belt, and a large pen in his hand. There was an eraser on one end.

The one with the pen said, "I was sent to complete the book of the Gentiles. Do you want to see your names?" I looked and saw that all the names of my family were written there, and they were circled. I asked why the were circled. He said, "The devil doesn't like what you do and fights powerfully against all you do. I have circled your names so I can give you extra protection."

He opened the back of the book and counted out 4 remaining blank pages at the end. "When these are filled," he said, "the book of the Gentiles will be complete. Then I will return to my people. Some of the names that are listed here will be erased. I will erase the names of those who have mocked God and tested the Spirit of Grace. I will replace them with other names."

I started to ask what the 4 pages meant, but before I could ask the meaning, he thrust the pen into the ink well, as though slipping a sword into a scabbard. As he did, there was such tremendous thunder and lightening that I fell down. Then I woke up.

CLOUDS IN THE SKIES

- 1991

After I prayed I went to sleep. While I was sleeping I dreamed someone was telling me, "Rain is coming!"

I looked around but saw no one. But suddenly there was thunder and lightening, and a red cloud appeared. In it's midst were the hammer and sickle of Communism. On the other side was another cloud, but with no unusual colors. Suddenly, an intensely bright star appeared out of the cloud. Then the red cloud began to surround the cloud with the star, and tried to capture it. Immediately, a white cloud appeared, bursting forth with great thunder and lightening. When it appeared, the red cloud was dismembered. Then two men appeared out of the white cloud. One had a face like the sun. It was so bright I could not look at it. The other had a humble face, and had a book in his hand. He opened the book, and said, "Look." He began to count the blank pages of the book. There were only three and a quarter empty pages! Then he said. "It won't be long. Be prepared. When these pages are filled, The Grace will leave the gentiles. Draw closer to me now, more than ever - and be holy, because hard times are coming." Then the man with the book said ,"Look to the right." When I looked to the right, I saw a beautiful garden filled with all kinds of flowers. But I had never seen ANY of these kinds before.

Then I woke up.

AMERICA. THE FALLING STAR

- January 23, 1992

It was late. After prayer I went to sleep. In my dream, I heard a loud noise. I began to look around me. When I looked up, I saw a big star in the sky but, it's tips were bent. Suddenly, I heard the sound of hoof beats, which were getting closer and closer. When I looked where the noise was coming from, I saw four horses pulling an old fashioned chariot. In the chariot were four men. They were armed with heavy artillery and they began to shoot at the star. The star began to burn. Then it fell from the sky. I woke up and told Mike the dream. He asked me what it meant. When I told him I didn't know, he told me to pray, and if it was of God, He would let me dream it again.

I prayed, and again tried to fall asleep. I was nodding off, when again I heard the noise and saw the star with it's bent tips. Again I heard the hoof beats. But this time when I looked up, there were six horses; and six men were in the chariot. All of them had masks on and they were armed. Again they began to shoot at the star. The star began to burn again and fell. Frightened, I woke up. Being troubled, I prayed again and asked God for an explanation. I could not fall asleep for a few hours, but when I did, the same dream came again. This time the noise was even greater. Again the star appeared, with the same crooked tips. Again I heard the horses. This time though, there weren't four or six horses. There were eight horses; and eight men were in the chariot. Again they fired upon the star, and it fell. This time, when it hit the ground, it blew up. In the same place where the star used to be, appeared a man dressed in white. He said, "The star represents America. The reason the tips are crooked, is because America has fallen away from the Truth, and the Way of God. The eight horses, and the men in the chariot, represent eight kings that will rise up against America and will overcome her." Then the dream ended.

That same morning, during my prayer time, I saw a red flag with light blue and white in the left corner. It was bleeding. May God keep us awake, and ready.

MAN HOLDING THE MOON

- June 3, 1992

I dreamed I was on the shore of a river. When I looked into the water I saw that it was very dirty. I wanted to catch fish, but I couldn't because the waters were so muddy. I asked myself, "How can I catch fish from this river? There is no clean water anywhere to clean up afterwards."

When I looked further up the river, I saw a large patch of clean water coming. When it came by me, I checked the clean water with my hand to see if it was cold. When I felt the water, a powerful ray of light came down surrounding me. The light enabled me to see many fish. I was surprised to see how many fish were there.

When I looked up, I saw the light was coming from the moon. When I looked closer, I saw a man in the moon. His face was so shiny I could not look long. I looked back into the water. A voice told me, "Start fishing now, because the time is very short. Soon there will be no more opportunity to fish." The voice sounded so close it frightened me. The man looked so far away, but the voice was close. I looked up. Then I heard the voice again. The man said, "The ray of light that you see is my voice."

Then he said, "Look how many fish are before you." When I looked down I saw many more fish than before. The man said the second time, "Catch them now. Fish now. Fish while you can. For in a short time the fishing shall be over." When I looked back toward the moon, it had changed into a red arch, like a rainbow. The man was holding it in his hand by a corner. He said to me, "See this moon? Soon it's light will go out." I asked, "Where am I?" Then I woke up.

Revelation 8:12, "Then the fourth angel sounded: and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them were darkened; and a third of the day did not shine, and likewise the night. "

Isaiah 13:10, "For the stars of heaven and their constellations will not give their light; The sun will be darkened in its going forth, and the moon will not cause its light to shine. "

Isaiah 24:21, "It shall come to pass in that day that the Lord will punish on high the host of exalted ones, and on the earth the kings of the earth. "

A REVELATION

- November 8, 1992

(a prophecy) "Dark days and days of sadness are soon coming," says the Lord. "Not long will pass and the One who is to come will come and He will not tarry. The days are coming when the kings of the earth will wail loudly. The evil that you see being allowed over Romania is because the people, in their greed, have become corrupt. They have started to practice wickedness and they are proud. Even some of My people whom I have chosen have given in to sinful things believing that they are fighting only for themselves. This is why I the Lord have allowed, and do allow the hardships. Do not be astonished by what you see, for the poverty and hunger will grow. The hardships will be even greater. But it will not be allowed for long because the prayers of the hungry children have reached Me."

"Everything is prepared for the killing, the battles and the crimes. The plunders and the troubles are close and shall come to pass in a short time. After all this, things will change in such a way that you did not think possible. Those that are haughty, I the Lord will humble. You will receive with the same cup that you give - if you are poor or if you are a king. God is no respecter of persons. After all these things happen in Romania, the evil will turn toward the country that you now live in."(USA)

"Tell my people to be prepared and be careful," says the Lord, "for everything I have decided will happen. Do not say in your hearts that the Lord has said many things that have not happened yet because all things are decided by Me and everything has it's appointed time. Draw closer to the Lord your God and cease doing evil things that I may give you victory. I the Lord will work in ways that you cannot even imagine, but be holy."

"The sin of the great whore has spread throughout the world. The stench of her sin has reached me and it will not be long until I will raise the whole Arab world, the Russians and other countries against her, that they may destroy her."

THE BLACK BIRD

- December 12, 1992

In my dream it seemed I was in front of the apartment building where I live. As I was standing and looking at the overhead clouds, a black bird, of a gigantic size, suddenly appeared. It was coming toward the ground with great speed. As it approached, it spread it's wings. When I looked, I saw that something was written on the wings. It said, "Power has been given to me to be able to come against the Christians in a short time."

On the beak of the bird was written, "I want to make war against the true Christians - those that serve God with their hearts, their lives, and their actions not only in name. We'll see if they will be able to stand up against me... We'll see... I am a warrior. I fight against Christ."

This bird, of indescribable size, was never calm. It soared up and down. As I watched, I was able to see how terrifying and mean it looked. Suddenly, it dropped a ribbon which said, "It will not be long before I will declare war against the Christians. I myself will fight with all my strength." Again it began to soar upwards. Then, suddenly, a cloud of rain, thunder, and lightning appeared! A lightning bolt hit the bird and it fell to the earth. To me it seemed dead. Feeling great joy that it was dead, I went to study it more closely. As I was looking at it, it raised it's head and said, "Do you really think I'm dead? I just played dead because I did not want Christ to be mad at me. In a short time, though, I will be allowed to fight against the Christians in this country." Then it shot up like an arrow, and circled over me once. It dropped a letter, that was written in English. I gave the letter to my daughter to read. It said, "I was given power on earth to fight against all those that serve and do the work of God. I have succeeded in destroying some, and others I have taken prisoner. In a short time I will be allowed to fight against you, and others like you. -Lucifer." Terrified and troubled by my dream, I woke up and told my family. Now I am also telling it to you.

WHEN CHRIST RETURNS

- January 1993

While in a motel room in Florida, I had the most awesome dream I have ever had. I dreamed that I woke up and I was looking toward a far wall. While looking at this wall I saw Jesus Christ appear with many crowns. Legions of angels were surrounding Him. In the dream I must have thought it was the returning of our Lord, because I began to cry out, "Lord, I thank you for coming for me! Lord, I thank you for coming to take me home!" I was yelling so loudly that I woke up from my own screams. I then realized that when that moment comes, I will have no time to think about anyone else. I will just be caught up in the great joy that Christ has come to take me home.

HAND THAT WROTE ON THE SKY

- March 5, 1993

In my dream, it was as if my family and I were in a garden and we wanted to pick flowers. We were all looking around trying to see which flowers were the most beautiful. I looked toward the sky. As I looked at the sky, I saw the head and hand of a man. As I continued to look I saw the hand beginning to write: "Tell the people not to believe that the things I have said are fairy tales and untruths. The day of terror is fast approaching: it is close. I will not let one word that I have said go undone."

As I was reading what the hand had written, two men dressed in white suddenly appeared. They positioned themselves on each side of the head and hand. One of the men began to speak. "Tell the people to prepare, for the day of terror will soon be upon them. I will have mercy on those who today obey me: those that depart from sin and draw closer to me. I will give victory to those that will obey today." The second man spoke, saying the same words. Then everything disappeared, and again I was aware of my surroundings. I was in the garden looking at the most beautiful flowers I had ever seen. Their beauty was beyond words or description. Everything began to fade and I woke up.

THE BLACK ARMY

- May 7, 1993

One night, while in Oregon, I dreamed the sky was getting dark. Then suddenly it turned pitch black! It was as if the whole world had gone dark at that moment! All the people were in a frenzy! They became disoriented, and some were even screaming. After some time, we heard the sound of an army approaching. Soon, we saw them coming out of the black mist. All were dressed in black, except one. That one seemed to be their leader. He was dressed in a red robe with a thick black belt over his waist. On his head, he had a sign. As I looked, I saw that in his hand he held the same kind of sharp spear as everyone else in his army.

"I am Lucifer!" he exclaimed. "I am the king of this world! I have come to make war against the Christians!"

It looked as though all the Christians were huddled together in one big group. Some began to cry when they heard this. Others began to tremble, while some just stood without saying anything. Lucifer continued to speak. "All of those that want to fight against my army and think they can be victorious; go to the right. Those that fear me; go to the left."

Only about a quarter of the group stepped to the right. All the others went to the left. Then Lucifer ordered his army, "Destroy those on the right!"

The army began to advance and quickly surrounded the Christians on the right. As they began to close in on us, a powerful light appeared and encircled us. Then, an angel of the Lord spoke. "Take out your swords and fight. Defend yourselves and be victorious over the enemy."

"What swords?" A man in the group asked.

"The Word of the Lord is your sword," the angel answered. When we understood what the angel meant, we began to quote verses from the Bible. Then suddenly, as if we were one voice, we began to sing a song. Our voices thundered so loudly, that the Dark army began to retreat in fear. They did not have the courage to come against us anymore.

Lucifer, then filled with rage, turned to those on the left. "You, who all of your life have been trying to please two masters, because you could not stand against me; I have the power to destroy you."

He then ordered his army to attack. It was a total massacre. The ones on the left could not defend themselves. One by one they all fell. This killing seemed to go on for a long time. After a while we could actually smell the stench of the dead.

"Why could they not be protected also?" someone asked.

The angel answered: "Because all their life they have been lukewarm. Because of their hypocrisy, the true church has been blasphemed. They have brought disrespect to the word of God. They were not clean."

As we continued to look, we saw the sun coming over the horizon. The black clouds began to break up. Then they disappeared. Only one was left - on which Lucifer and his army stood. Lucifer looked at me shaking his fists and said, "I will destroy you even if I have to throw my spear at you from here!" Then that cloud disappeared too.

As I looked around I began to see faces that I recognized among our group. I saw a pastor from Bellflower - another from Indiana - one from Michigan - as well as many of my American friends. This strengthened me greatly. Then I awoke. The first thought that came to my mind as I awoke was that this had been the last fight of the devil against the church. If we remain faithful, we will be victorious.

THE MORNING SUN

- June 19, 1993

I dreamed I was in a field with some baskets of cherries, and strawberries. I was supposed to go somewhere with them. Suddenly a huge sun appeared in the heavens. It was about three times larger than a normal sun. It became so hot I could barely breathe. A very great number of angels were singing around the sun. There was a very narrow strand of light coming from the sun, all the way down to earth.

All of the angels began to sing with their trumpets. When they began to sing by mouth, the words to the song were:

"My people, wake up! Do not tarry! Do not wait! The time is very short! Until now many have traveled on the wide path, but now you must travel on the narrow path that you may be saved. This is the final battle of the devil. Wake up! Wake up! Now the enemy is making war against all the children of God! It is the final battle! Many have been taken prisoner, but you must be strong."

Again the trumpets began to sound. The angels of God, began traveling up and down the narrow strand of light while blowing their trumpets. One of the angels looked toward me and said, "Why are you discouraged and sad? Do not lose your faith. I will repay all your work and suffering. The eyes of many are looking toward your wife to see if she will be healed. In a short time she will be."

"Where is the rest of my family?" I asked.

"Look. They are coming," the angel responded.

As I looked behind me, I saw not only my family, but many other people. All were dressed in white robes, and were walking toward the narrow strand of light. "This is the way toward salvation," the angel said. "The sun that you see is Christ, The Morning Sun that will shine so brightly, all the world will see Him." Then I woke up.

A CALL TO WAR

- September 1993

(a prophecy) "Cease heading the way you have been going and turn to me," says the Lord. "Lucifer, who is armed for war on his horse, is coming with a powerful army behind him to take vengeance against the children of God. The day is close: a day of terror when Lucifer will try to annihilate all those that live a clean life! A day of pain and terror is near."

"If you could see what is being prepared and what will happen, you would surely quit doing everything you know in your heart to be wrong, and would seek peace more than ever. Be prepared, be holy, and don't give in to the temptations and impulses of the enemy. Seek the Lord your God with all your heart. Those who will be clean, those who will be holy, I will not forget. I will save them," says the Lord. "The armies of the devil are coming with great fury against those who worship Me, and truly seek Me. Pray that I may give you strength, so that before the storm comes I may save you and give you the joy."

"Those that live in defilement, that meditate upon evil things, will have no escape. They will not have My protection. I will destroy Babylon," says the Lord, "because of the wickedness and blasphemy of this country. Not only here, but wherever there is sin, I will punish it harshly. Only the righteous will I save; some even out of the midst of the fire."

"Again I tell you, a dark cloud is gathered. Lucifer, standing on his black horse, is ready for war. The trumpets of the devil are sounding day and night, to all the demons of the deep to be prepared to make war against those who truly live their lives for God. There will be such great turmoil that only few will escape. Those that today only carry the name of "believer" will fight with fury against those who worship Me with a clean heart. This is why I have revealed this to you. Because the days are numbered."

"I reveal to you, I speak to you, I show to you," says the Lord, "but many do not want to remember, saying to themselves, 'Is it truly the Lord speaking this?' Others become scared for the moment, but then they forget and never become pure. Many of those who carry the name of 'Christian' are overcome by greed, fornication, drunkenness, and a pursuit for great wealth. There is no time to lose. The day of destruction and terror is coming soon. The devil is agitated, and a great deception is being prepared. But I tell you, do not fear. I have the power to protect those who obey me. You must remember the word of God, for if you will not obey, the day of terror will come and you will suffer together with the wicked and defiled. I will punish all the wickedness of this world, and all the sin of this place. Be awake and waiting, because if you will not, you will be punished as the wicked, and also lose your salvation for your disobedience. Disobedience is punished more than anything," says the Holy Spirit. "Pray for your children, and stop them from doing worldly things. Tell them that the wrath of God is coming, and that they must be prepared for that day. Tell them to read the Bible and pray, that I may also save them."

"The great day, the day of terror, the day of affliction, of pain; the day of the punishment of Babylon, prophesied in the Bible, is soon coming, and I will only spare the righteous," says the Lord. "I forgive who I want, I make holy who I want, and I prepare who I want. Judge no one, for Mine is the judgment," says the Lord. "Each of you judge yourself. Pray and draw close to me, and if you will obey I will come to your aid. I will send a chariot of salvation and take each one out in his appointed time."

BOOK OF THE GENTILES

- November 7, 1993

On the 6th of November I had a dream, and then as usual I prayed and said, "If this dream is of You Lord, let me dream it one more time." Then, on the night of the 7th, God gave me the dream once again.

In my dream I heard a great commotion, and as I looked, I saw a black cloud coming. From this great darkness a man was riding on the back of a dragon. The man was Lucifer. He was yelling as loud as He could, "We are coming to make war against the holy! We come to be victorious over the holy. We will beat the holy! Victory is ours!"

Then, I saw men, women and children - yelling terrified - and running!

I saw others whom I knew were Christians getting on their knees, praying, "Lord, save us! Lord, give us victory! Send your glory! Save our lives Lord! Don't let us down! This is our last battle, when the devil wants to defeat us!"

As everyone was kneeling, and praying, suddenly I heard the devil yelling, "Grab him!" I then realized that he was referring to me. I tried to run, but I could not because my feet hurt. So I just started walking. But from behind, I heard the voice which continued to yell, "Grab him! Grab him, and let us tie him in chains because he has caused me much destruction!"

When I thought that they would grab me, all the people of God, although scared, began to cry out, "Jesus! Jesus!"

Suddenly I saw the black cloud disappear. Then two men dressed in shining clothes, appeared. They were of gigantic size, because I remember I could not see their heads too well. They both spoke with thundering voices; "Do not fear. Christ is the Victor." Each of them had a book in his hands. The books, each the size of a table, were covered with gold thread. Then the two men put the books down on a great table and spoke to me saying, "Open, and read!"

I opened the first book and was told, "This is the Book of Life." The man on my left said, "Whoever finds his name in this book will be saved!" Then He said, "Open the second book!" The words "Book of the Gentiles" was scrawled on it. I opened it and began to turn page after page, upon which I saw all kinds of different names written. When I reached the end of the book, I found that there were one, and three quarter pages left blank - unwritten. Then one of the two men said to me, "When the total number of the gentiles is completed, the writing in this book will be finished. At that time, what I have shown you will happen: it is then that the beast will try to do battle against the Holy. Remember what I tell you - be prepared, live a holy life, and do not think that you have much time to live on this earth! Jesus is soon returning!"

Then I began to hear a choir singing, "Jesus is returning! Jesus is returning! Be prepared, and be holy. Be ready, for the victory shall be His!" When I looked, there was a choir of angels. Their voice echoed stronger, and stronger, "Jesus is returning!"

While they were singing, the table with the books was lifted up and the two men spoke: "One of us is the angel of the Gentiles, and one of us is the angel of the people of Israel. Do not be afraid. Seek the Lord now. Time is very short and, as you saw the armies of Satan advancing, this is how it will happen." Then the two men were lifted up. I looked around to see what was happening. Everyone was crying. But they were tears of joy. Victory was ours. Then, another choir of angels appeared which began to sing, "Jesus the Savior, wants to save the people, but not those who have blasphemed, and cursed Him. Only those that have lived a clean life, and have fought for Jesus, without holding on to this life, but giving it all to Christ."

The angels once again began to sing with all sorts of instruments. They sang so beautifully! While the choir of angels sang, a garden of indescribable beauty appeared. It was very big, and in it were all kinds of flowers which gave off a lovely fragrance. The smell of the flowers was so strong it almost made me dizzy. At every corner of the garden there was an angel with a fiery sword which he swung around. I tried to go in and see what was in the garden. When I got there I was stopped and told, "No one, no foot of earthly man is allowed to enter here. Only the holy will enter. It is not your time to enter now. When you are called, that is when you will enter. Now, go back." The angel spun the sword before me, and this frightened me.

Then another choir of angels the size of children, appeared. While holding hands they began to sing, "Jesus is returning! Wake up, people; be holy, for your salvation is Jesus. He is victorious!"

Their voices - their song - echoed in glorious splendor, and while they continued to sing I heard a loud noise. Everything disappeared, and I awoke.

EXAMINE YOUR HEART

- December 9, 1993

(a prophecy) "Many are those who sit neglectful loving the world and the things of the world. Many seek the life of the earth, but they do not prepare themselves to meet the Holy One. Jesus is coming! Do not be lazy! Terror and great pain is coming upon the earth. The devil will take upon himself power, and he will attempt to make war with the holy. But Christ the victorious one will come and will save His people. Proud men; all those who pretend to be teachers, yet never living the life; all those who say they worship Me, yet their hearts are far from Me," says the Lord, "I will make them part of the suffering, torment, and terror so they will call upon Me. But I will not answer. Those that today humble themselves and seek Me with a clean heart, in that day, the hard day, will be glad and will rejoice. The power of the devil will increase greatly in this country, and many Christians will fall in it's chains, because they have dishonored Me with their lives - in their pride, their arrogance and their vanity; thinking they are holy and worshiping me, yet NEVER REALLY worshiping Me."

"The winds and the storms that will begin against the Christians in this country will take many. Those who remain standing will be very few. Humble yourselves. Be holy. Seek Me more than ever, kneeling before Me often, that in the hard days I may save you," says the Lord.

I WILL SPEAK TO THEM

- January 1994

One night, during a visit to Texas, I was unable to sleep because I was not feeling well. In my frustration I began to tearfully pray to God, "Lord, if you want me to continue this work, and travel where you send me, give me health, I pray. Give me strength because I feel like I can't do it anymore."

I continued praying fervently with all my heart. Suddenly, a white-haired man with a meek appearance appeared beside my bed. I became tense, but he looked at me with mercy. He put his hand on my head and began to stroke my forehead saying to me, "It is hard for you. I know you are suffering! But it won't be much longer before you will leave these places, because only in this way can I protect you!"

Surprised by what I had just heard, I asked, "Lord! But there are so many in this country who love you - who have devoted their lives to worshiping you - what will you do with them?"

"At the appointed time," he said, "I will speak to them, like I speak to you, as to what they must do."

Without really thinking about it, I raised my hand, and placed it on my forehead over his hand. I felt him withdraw his hand from under mine. Then everything disappeared.

FIRE IN THE HEAVENS

- January 3, 1994

It was past midnight. Unable to sleep, I got on my knees and began to pray. I do not know how long I prayed, but suddenly I began to see a great fire in the heavens. It was so powerful that to me it seemed like the sky was burning. Then a man dressed in shiny clothes stepped out of the fire. On his head He had a helmet. In His right hand He had a sword out of which flames of fire kept erupting. In His left hand He had a trumpet into which He began to blow. The sounds that the trumpet made were actually words which were uttered in many different languages. I did not understand what they were saying, but I caught some Hebrew words and also some English words. When I was straining to understand and troubling myself over what the voice had said, I heard it speak in Romanian. "This is the last warning," the trumpet blew, "The day of God's vengeance is coming upon the earth and upon this place! Be prepared and be holy, My people, that I may save you!"

After these words, arrows of fire began to dance on the sky. They were so powerful that I became scared. Beginning to pray again, I saw the same thing all over. Then, while still praying, the same thing was shown to me a third time.

THE SAVIOR RETURNS AS JUDGE

- January 24, 1994

It was seven o'clock in the morning when I woke up. I still felt a little tired, so I stayed in bed longer to rest. Then I fell asleep and dreamed that I was in an American church service, when the building began to move violently. Because they did not know what was happening, the people inside panicked and quickly began to run out. I succeeded in walking out also, but with every step I tried to take, it seemed like I was sinking into the ground. I began to look around to find something to support myself with so I could walk. I heard a voice that said, "Look up, and see the heavens!"

I looked up. As far as the eye could see, all the sky was blood red. I said, "Lord! What does this mean? Why is the sky red?" Then I remembered my father telling me that before the great war the sky turned blood red.

As I stood looking toward the sky a cloud suddenly appeared. Three men came out of the cloud. The middle one was dressed in shiny clothes and was of very great stature. He shined so brightly that I could not look at him. The other two, one on his right, and one on his left, were prepared for war. They had weapons in their hands that were pointed toward the inhabitants of the earth. Trembling, I asked, "Lord, what am I seeing? What does all this mean?"

When the one in the middle spoke in a thunderous voice, all those around me were able to see him: "I am Jesus Christ who gave my life for you. Many of those whom I gave my life for, today dishonor me, living in sin and things that are wrong. The honor and glory I deserve is not given to Me. For this I have no more mercy, but will soon return in glory and honor as judge to judge all the inhabitants of earth. But first, I will judge those that carry the name of Christians, yet have tried to deceive Me. Because of them My name was, and is, dishonored and blasphemed before those that do not know Me".

"And about you", He said to me, "be awake! Be on guard more than ever, for you will go through many trials. Now the battle will begin to get harder. The devil is ready to begin war against the Christians, and I have allowed this."

Then the two men beside him began to fire their weapons. A salvo of fire came out, lighting the sky, and it began to burn. The one who shone brightly stood in the midst of the flames, crying out with a loud voice, "Do not fear! All those who worshiped Me and have lived a clean life - those that suffered here on earth - will have joy. For I am the one who will judge all of the nationalities of the earth. I will spare no one, and will not have mercy or grace for anyone. The day when I will punish and condemn is coming. I tell these things for everyone to hear. Hard days of suffering are coming to this place and over the whole earth. The hardships will be so great that the minds of man will not be able to understand it. It will be so hard that men will kill themselves. I will judge through torment, pain and suffering, and will take revenge with great harshness for all sin. The Father has allowed me to avenge my spilled blood."

The other two began to fire their weapons again, but this time a blue flame came out. I fell with my face to the ground. The one in the middle yelled, "Get up! I want to show you the judgment of the people and the wicked. But the hardest judgment will be received by the church because they knew My word and My power, but many of them dishonored Me, giving into defilement, adulteries, wickedness, and dishonored My name before men who did not know Me. For this, I am filled with rage, and I have been given the authority to take revenge against the inhabitants of the earth - those who have dishonored Me."

The two that stood at either side of Him began to fire again. A heavenly choir appeared and began to sing a song in the most beautiful splendor: "Jesus is alive. Jesus lives. Jesus is alive. Jesus reigns. Jesus is coming in glory. Jesus is no longer Savior, but returns as Judge." I began to cry. I cried with tears of joy. I was in an atmosphere of incredible beauty.

The choir continued to sing as the two men with the weapons introduced themselves. The one on the right said, "I am the head of the Lord's armies, Gabriel". The one on the left said, "I am Michael, the leader of the Lord's armies. We are at the Lamb's command, and wherever the Lamb goes, we accompany Him." The choir continued to sing and everything began to fade. I woke up with the words, "Jesus is no longer coming as a Savior, but as a judge".

LETTERS TO THE CHURCHES

- March 1994

I had gone to bed early - about 8:00 p.m. I woke up between midnight and 1:00 a.m. I got up and prayed, then went back to bed. I dreamed there was a lot of turmoil outside, and I kept hearing everyone yell, "Jesus is coming! Jesus is coming!" I looked out, and saw a very large red cloud. When I looked at it, it's outer edges could not be seen. As I continued to look, I saw a tall man come out of the cloud. He was so tall that, although his feet touched the ground, I could not see his head. Rays of light began to explode out of the man. When one would pass by me, I would fall to the ground. I could not look at him with my eyes because he was too bright. He then began to hand me letters. They were addressed to certain churches. I knew that these must be American churches because I did not recognize the names as being Romanian. The first letter said, "My people who are discouraged and beaten by the storms, many who have let themselves be beaten by the enemy, stand up! Cry out before God, that He may save you!"

The man kept coming and giving me more letters with names of churches of different denominations, and also independent churches. He gave me very many papers. Then he said to me, "When you finish taking these papers where you are supposed to, you will see something that you have never seen before."

There was a thunder and the voice spoke again: "Tell all my people to pray and to repent. The days have been shortened because of all the iniquities. My people, repent, because the days are numbered."

I began to see the days passing by, but whenever the ray of light would pass by me, I would fall. The days were passing so quickly that I could not count them.

The voice spoke again, "Tell my people that I tried to wake them up through powerful storms, fires, floods and earthquakes, but even then they would not wake up. This is why I will pour out my wrath when they least expect it."

The angel gave me a scripture: Joel 2:12-13, "Now therefore says the Lord, Turn to Me with all your heart, with fasting, with weeping and with mourning. So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness; and He relents from doing harm. "

After these things, the cloud, and the angel began to fade away.

When I awoke, I was wet with sweat...

THE THREE SCROLLS

- July l, 1994

It was past midnight. I could not sleep because I felt inside that God was going to speak to me, so I began to pray. After I prayed, I went to bed and fell asleep. I dreamed that I began to hear thunder and see lightning. The earth began to move and shake violently. I yelled to my family, "Wake up, because something is happening outside!" When I got outside there was such a darkness that I could not see anything. Yet, in that great darkness, I could hear the voices of children, women and men screaming. I told my family to be careful of how they walked.

From the clouds that released this darkness on the earth, I heard a powerful voice say, "I am taking revenge against the sin. I am taking revenge that they may see my power! With as much as I've blessed them, that is how much I will send destruction! I will send storms, heavy rains, flooding, earthquakes, hurricanes and tornadoes, because I want them to see my power, and know that without Me they can do nothing. They trusted in themselves and in their own strengths. This is why I will punish this place."

The earth moved as if it were on water. The people lived in a complete terror; each one yelling louder then the other - not being able to understand anything. The earth shook so violently that I was unable to walk. Suddenly, in the midst of all the tumult, a light appeared - more powerful than any I've ever seen! In the shining light there were two men. One of them said to me, "I came to talk with you. I will send great plagues over America and I want you to be aware. I am the one who talked with you in the past and I am talking with you now. I told you what will happen in this place. Be cautious, for the time is drawing near!"

After saying these words, he took out a scroll which began to unroll very quickly. It was so long that I could not see it's end. On this first scroll of paper were written all kinds of names. Beside each name was listed either "punish," a type of disease, (all kinds were listed), "trial," or "torment." Those named will have to go through what is listed by their name, in order to be cleansed and be able to stand.

That scroll was then rolled up and sealed, and a second one was brought out. On it was written, "Peace, joy in the Holy Spirit, salvation or victory for those that loved Me and worked for Me and kept their life clean - not for the hypocrites, the proud, the boastful, the hateful..." (...nor others which I cannot recall.) The scroll continued to pass by slowly before my eyes until it finished passing.

Then a third scroll was opened which had names written on it, also. Yet there was something written only beside the names on the top half. From the halfway mark down by each name there were flashing stars. I asked what this meant. One of the men said to me, "These are those with whom the number will be completed. The seed of God has reached their hearts, and is even now working toward repentance. When the total number will be complete, all of the devastation will begin. Until then, I will send great plagues over America that they may wake up from the sleep with which they are sleeping, and from their self reliance; that they may see their pride and boastfulness."

It then began to rain ice and hail. The people were scattering all over not knowing which way to go. From the terror of the screams I woke up.

This dream was so real to me, that I went directly outside to see if it were not happening at that moment.

NUMBERED DAYS

- November 21, 1994

(a prophecy) "Awaken my people", says the voice of the Lord. "Be passive no longer. Draw closer today more than ever, for the day of my vengeance is ready to begin. I will shake the earth from it's foundation, and I will require punishment of all those that say they do my will, yet through what they do they blaspheme my name. I will punish prophets, preachers, singers, and all those that do a work, yet they do it for their own glory. I will judge, and punish the entire world. Only those that today sit at my feet in meekness, weeping, and worshiping me, asking for my help, will rejoice in the protection of the arm of the Lord on that day."

"Forsake every evil thought, all the empty words, all covetousness, pride and hypocrisy, because in whatever you are used, it is not you doing it but I the Lord. Where are my clean gifts that I have poured among you; speaking in tongues, prophecy, and other gifts that were given unto you? Where is my power?" says the Lord.

"Change your hearts today, my people, for the days are numbered until I will begin to avenge. My eye sees in the light, as well as in the darkness, my people. There is no where you can hide from the eye of God. Liars, impostors, those that are covetous, and all those that have only a form of Godliness, but deny the power of God, I will judge them, and then I will judge the whole world. I will shake it from it's foundations. In many places there will be massacres. Those that today worship me with faithfulness will be the only ones protected on that day. The horn is ready to sound for the start of the battle. The days are numbered until you will hear the sound, when the armies of heaven will begin the battle against the inhabitants of earth. No army in the world will be able to stand against the armies of heaven, and the army of hell will not be able to raise it's head against the Lord's army. Yet, those that worshiped me in spirit and in truth, I will protect, for I am God. Everything you see around you will be no more. Everything will be destroyed and burn in fire. Do not be passive. Draw close to me, for I come to avenge, and fulfill all that was said in the past," says the Lord.

THE BEAST STRIKES

- January 21, 1995

(Brother Duduman was in Romania at this time) I fell asleep sometime around midnight. About 2:00 a.m. I heard a loud voice saying to me "Dumitru! Wake up! I must show you something!" Even though I was ill, I jumped to my feet, without realizing that I was awake. Then I realized I wasn't even in Romania. I saw myself in America.

A powerful voice spoke sternly to me, "Why have you become discouraged? Why did you try to question God, thinking in your heart that I have left you? Why do you keep so much sadness in your heart, and such a great mourning because I took your wife? Why have you allowed yourself to become discouraged so that you will no longer be able to work for me as you have until now? This is why I have come to you, to show you a revelation, which you must tell the American people."

The voice boomed at me, telling me to look to my right. I was awake - not sleeping. I was standing, and I turned my head as ordered. When I looked, I saw that there was a great flock of black birds, with very sharp, large beaks. Out of the beaks came a blinding light, which you could barely look at. From their tails I saw flames of fire shooting out. I became very frightened. I rubbed my eyes, thinking I was asleep and dreaming. But I was neither sleeping nor dreaming.

This flock of birds suddenly turned into airplanes that did not make any noise. American airplanes would go up, trying to attack. But as they would draw close, they would fall to the earth in a blaze of fire.

Once again, I heard the voice, but I could not see who was speaking to me. The voice said, "Look higher than the black planes." When I looked, above the planes, I saw a helicopter which hovered above them. On the side of the helicopter there was a plank, like on a ship, where soldiers were lined up, dressed in black, all armed the same, and of about the same size. From the center of the helicopter, a platform began to raise up. It rose higher than the helicopter itself.

On the platform was a throne. The Pope was on the throne, yelling with a loud voice, "I have been given the power to rule the earth and to fight against the protestants, that I may overtake them."

As I watched him with terror and fear - because he was surrounded by a powerful force which was formed by planes and personnel - suddenly a white cloud appeared and covered them, so I could no longer see anything. Out of the midst of the white cloud came a man dressed in shining clothes, wearing a shiny crown on his head. He spoke to me. His voice sounded like thunder. When I heard his voice, I fell to the ground.

He said, "Remember everything you've heard, everything you've seen, and everything you will hear. Tell my people, because once again I want to work with you more than I have until now. The armies, and the planes that you saw, and the Beast that sat upon the helicopter - these are the catholic powers which will overtake the holy, that the words prophesied in Revelation may come to pass. A majority of my people will be overtaken and trampled because their lives are not clean before their Lord. Tell this message to them! Do not be quiet! For if you are quiet, I will punish you! The churches are fraudulent (counterfeit, fake). They live a life as their hearts desire, with their hands stained in blood - in adultery, in sodomy, and worshiping strange and foreign gods. Because they have forsaken the true God, He has allowed them to go as their hearts desired. Now, tell them! Cry out loud! Tell them to stop treading the path their hearts desire - to repent with all their hearts, that in the day of the Beast's anger I may be able to save them, so they would not deny me. The time is very short, and the army of their salvation is already prepared."

Again, He spoke to me, "Look to your right." When I looked, I saw such a vast army that my eyes could not encompass it. "This is the army I have prepared to save my people from the Beast's grasp. Do not forget to tell them the words that I have told you. I will give you a spirit of remembrance." The voice continued speaking to me, "I will come and bring you more revelations about the times of the end."

Then again, I heard a thunder. Then the white cloud and the being disappeared. I was so terrified that I was unable to sleep the rest of the night.

A PROPHECY RECEIVED BY BROTHER DUDUMAN

- November 22, 1995 -

It was as if, I was in Israel. A tall man came, took me by the hand, and said, "Come, let me show you the Holy City." When we reached the Holy City, all of it was covered in a lack netting, from top to bottom. On top, at it's peak, the city had a black flag.

After seeing these things, I asked the man that was with me, "What does this mean? "

"Look up, and you will see the meaning," he said. When I looked up, I saw a black emblem, on which there was gold writing. It said, "Israel! You dishonor Me and you mock Me. You trust in the powers of men. Because you will not return unto Me, I have this against you, and I will punish you with great fury. This is also to purify some who want to call upon me with a clean heart. The shame and blasphemy that they have caused has reached heaven."

After I read these things, the man standing beside me said, "Let us leave this place, or we will be caught in the wrath." It seemed I was suddenly on an American plane, which was about to land with me in California. When I was about to disembark, I heard sirens which howled loudly, and a great sound of many plane engines was heard. The man with me said, "The punishment draws closer. Look closely and read."

When I looked up, I saw a written scroll appear before my eyes. The writing was in Romanian. It said, "American people; those of you who have dishonored and mocked me; you who have brought hatred and blasphemy against My name throughout the world; for these things My vengeance draws closer. As for My children, those who have worshiped Me with all their hearts, I will fight before them and I will give them victory and safety. I will separate those who have worshiped Me from those who have not, as I separated Goshen and Egypt." I tried to read it one more time, but I could not. The writing had gathered into the scroll.

The noise of the engines grew even louder. The man beside me turned to me and said, "These are planes loaded with atom bombs, and no one, and nothing will be able to stop them." Then, suddenly, a great number of black planes lifted off the ground like a flock of birds. I knew the planes were American, but I had no knowledge of what their purpose was or what they were supposed to do. Then the written scroll was thrown before me. I stepped closer to pick it up, but when I drew near, I saw that it burned with a blue flame. The flame began to climb into the sky. As I was looking at the flame, I heard a voice coming from it saying, "My Word is righteous. I am the Christ who has brought this news to you. Do not be quiet. Tell the American people all that I have told you, and all that I have revealed to you ahead of time; for the destruction which is coming over them I did not allow to come unannounced . The punishment is even at the door."

The man beside me spoke again, "Look up. " When I looked I could not see the sky because there were so many planes. Then the man said to me. "Thank the Lord for what He has shown you." Then, I began to pray and thank God.

While I was praying I heard a prophecy for myself. "Get ready, and sanctify yourself, you and yours, that you and yours may not take part in the trials that are ahead. This is why I have shown. you these things. I have shown you what is to come in a short while. All that you have seen is at the door, because the sin and wickedness have reached the throne of God's mercy." Then there was great lightening and thunder. I fell to the ground and was awakened from my sleep.

ONE PAGE REMAINS
January 1996

 As I was riding in the car from Kansas toward Nebraska, I saw a large star appear before me. This star appeared, and disappeared before my eyes 4 times. I told my grandson what I had seen, and he said, "pray, and see what God shows you.

The next evening as I was praying, I saw the star again. It shone with such intensity, that it took my eyesight away. Two men walked out of this star, dressed in shining garments. One spoke to me: "Dumitru, listen and remember. Your returning to America was my plan, and my decision. I still have names to add to the number before all the things that I have shown you will happen."

They opened a great book and said, "do you remember how many pages
were left to fill when I showed you last time? Now, there is but one page left. When this is completed, what I have told you will happen to America." The man proceeded to tell me that the time it would take for this page to be filled, would not be longer, but shorter. He closed the book, and sounds of thunder reverberated.

Frightened of what I had seen, I continued to pray.

 

CHINA AND RUSSIA STRIKE

A Vision Received by Brother Dumitru Duduman April 22, 1996

I prayed, then went to bed. I was still awake, when suddenly I heard a trumpet sound. A voice cried out to me, "Stand!"

In my vision, I was in America. I walked out of my home, and began to look for the one who had spoken to me. As I looked, I saw three men dressed alike. Two of the men carried weapons. One of the armed men came to me. "I woke you to show you what is to come. he said. "Come with me."

I didn't know where I was being taken, but when we reached a certain place he said, "stop here!"

A pair of binoculars was handed to me, and I was told to look through them.

"Stand there, don't move, and look," he continued. "You will see what they are saying, and what they are preparing for America."

As I was looking, I saw a great light. A dark cloud appeared over it. I saw the president of Russia, a short, chubby man, who said he was the president of China, and two others. The last two also said where they were from, but I did not understand. However, I gathered they were part of Russian controlled territory. The men stepped out of the cloud.

The Russian president began to speak to the Chinese one. "I will give you the land with all the people, but you must free Taiwan of the Americans. Do not fear, we will attack them from behind."

A voice said to me, "Watch where the Russians penetrate America."

I saw these words being written: Alaska; Minnesota; Florida.

Then, the man spoke again, "When America goes to war with China, the Russians will strike without warning."

The other two presidents spoke, "We, too, will fight for you." Each had a place already planned as a point of attack.

All of them shook hands and hugged. Then they all signed a contract. One of them said, "We're sure that Korea and Cuba will be on our side, too. Without a doubt, together, we can destroy America."

The president of Russia began to speak insistently, "Why let ourselves be led by the Americans? Why not rule the world yourselves? They have to be kicked out of Europe, too! Then I could do as I please with Europe!"

The man standing beside me asked, "This is what you saw: they act as friends, and say they respect the treaties made together. But everything I've shown you is how it will REALLY happen. You must tell them what is being planned against American. Then, when it comes to pass, the people will remember the words the Lord has spoken."

Who are you?" I asked.

"I am the protector of America. America's sin has reached God. He will allow this destruction, for He can no longer stand such wickedness. God however, still has people that worship Him with a clean heart as they do His work. He has prepared a heavenly army to save these people."

As I looked, a great army, well armed and dressed in white, appeared before me.

"Do you see that?" the man asked. "This army will go to battle to save My chosen ones. Then, the difference between the Godly and the ungodly will be evident."

THE FUTURE OF ISRAEL

A Dream Received by Brother Dumitru Duduman, June 17th, 1996 Jerusalem Israel

A dream received by Brother Dumitru Duduman June 17th and 18th, 1996 in Tiberius, Israel. The dream was first received on the 17th and then again on the 18th. For two days afterwards Dumitru was physically sick every time he tried to recount this dream so it could be recorded.

After eight days of traveling through Israel, I asked myself: "Why did I come here? All I see is land and a people that are wicked. Why did I come here? After I thought about this, I prayed and fell asleep.

In this dream the five of us; myself, my two grandsons and the couple we were staying with in Israel, were on the Sea of Galilee in Israel and we were looking around. We noticed how nice and warm it was. A good place for a vacation. At once, I heard a voice from my left side. It said: "You didn't come just for this. Look at me." I looked and saw a man in white, shining clothing. He was crying with tears running down his cheeks.

"Who are you, and why do you cry?" I asked.

"I am Jesus Christ, and I am looking over my blood relatives and my people for whom I gave my life. Their sins have put a wall between God and themselves. God has decided to bring back all of the scattered people from the nations. Instead of thanking God for watching over them, giving them safe passage, they have become even more wicked than they were in the nations they left. I am crying because of the tribulation that is to overcome them. They say they keep the Sabbath, but they don't. They say the keep my laws, but they do not. All the nations of the world have their eyes on this place, thinking that this place is holy. They come to seek holiness, and see an example in this place. This place is not holy, but has become defiled. Because of this, God has decided to take peace from this country. They do not trust in the peace God provides, but seek to make their own peace. God can no longer stand their sins. Because of their wickedness, look and see how punishment will come upon Israel."

I then saw a cloud of airplanes, in formation from the left (Golan Heights*) and a large army coming from a corner (Yarmouk River valley*) with every kind of weapon. They had horses, carriages, cars, tanks, and soldiers on foot. I began to hear screaming from my right, and asked: "Can you stop this?"

"Until they pass through hard times, they will not recognize me as God, and will not call upon me for help." He answered. "You will be sad, and sorrowful when you leave this place," Jesus said, "but after a time your heart will be full of joy. Tell those who love me, that I first loved them. They will be saved. I am the eternal One. I do not change. Everything that I have told you will come to pass."

"You will go in peace" Jesus said. Then there was a loud roar of thunder, and we were looking for a place to hide because we thought that the war had started. A lightning bolt came down in front of us, but Jesus said: "Do not be afraid, you will leave this place in peace. Tell the people what you have seen."

*We were visiting the Galilee and I pointed in the direction where the airplanes and army came from, and the people I was staying with identified these places.

 

MAYBE THREE YEARS

Vision received November 29, 1996

As I was laying in my hospital bed, looking over the faces of my family, three men appeared beside me. One had a globe in his hand, and he began to rotate it and point out certain countries saying: "This is where the destruction will come from." I don't remember all the places he pointed to, but I remember I saw Mexico, Cuba, and the Alaskan border. Then one of the men spoke to me; " We fought against death for you. It was a hard fight. Do not fear you will still have work to do." Suddenly, 3 stars appeared behind them. One of them asked; "Do you know what that means?"

"No" I answered.

"We won't say exactly, but it probably means that in another 3 years a great massacre will occur." The stars turned into blood, and everything disappeared.

A DREAM

March 29, 1997

I was fishing with Sergiu and Daniel, my two grandsons. We were in a place called Hot Springs. Suddenly, a moon appeared, which shined exceedingly bright. Six smaller moons came out of the large one. As every moon appeared it would cause winds, storms and tornadoes to start. The people seemed very agitated; they would run from place to place. I then told my grandson, "We have nowhere to run. There are mountains all around us and the storms are getting worse." Trees were flying around, homes were being
demolished and although the wind was blowing with such intensity, we did not feel it. Daniel was very scared. A man appeared at the edge of the moon holding a smaller moon in his hand. "These will be just some of the punishments this country will endure" he said. "Through wind, storms, tornadoes and disasters I will weaken their strength." Then I awoke.

A GREAT BEAR

(Virginia Boldea)

Two days before taking my father to the hospital, I heard his voice in the early morning hours. " I saw something." As usual I got my recorder and went to his bedside. He would not let me record it. I don't remember everything he said, but I would like to share with you that which I do remember. My father stated, "The Lord showed me a very large bear. It was as big as a building, and it began to do battle with an unarmed man." "Do you see what I have shown you" a voice said, "This is how it will be when the hardships come over America. No one will be able to defend her.
Only those that trust in Me will be spared. Everything will start as a heavy rain on a sunny day. At a time you least expect it." There was more, but I do not remember the rest.

Virginia Boldea.
Dumitru's daughter

HAND OF HELP

P. O. Box 571005

Dallas, TX 75375

972-613-9148

http://www.handofhelp.com/I Saw The Tribulation (Ken Peters Prophecy)

  > > > ***
  <<< follow Satan < < < Your Choice is Your Eternity > > > follow Christ >>> 
  
~ I Saw The Tribulation.  - Prophecy / Dream given to Ken Peters, August 1981. 
- (I had this dream almost twenty years ago, but I am only now allowed to release it.) 
The Prophecy Club, P. O. Box 750234, Topeka, KS 66675,  Phone (785) 266-1112.

Outline of, and subject links to, "I Saw The Tribulation"  (or scroll to text below). ]

Background ]

I was baffled, and at times extremely frightened.

  I was NOT a born-again, spirit-filled Christian at the time of the dream,
   nor was I a biblical scholar,
   but I know the dream was from God!
  At the time of this dream I was a sinner, rebellious of Gods ways
   with no desire to serve or follow any Christian doctrine.
  I was a semi-practicing Roman Catholic,
   but did so out of obligation to family traditions.
  Being Irish and Portuguese, I was obligated to follow family beliefs or be disowned by all loved ones.
  Let me remind the reader at no time did I ask for, or seek any dream.  I was just living my life.
I went to sleep as any other night.  I began to dream in vivid color.  At times these events seemed chronological, at other times seemed to be more panoramic.

The Dead in Christ Rise First.  TV & Radio shut down for several Weeks. ]

The dream began with an extremely loud noise.

  I saw the dead in Christ rise from their graves.  [ 1TH 4:16 ]
  I saw people instantly come out of their graves.
   They were dressed in glimmering, glowing white clothing.
   Then they instantly vanished.
    I did NOT see them go in the air,
    I don't know where they went.
   I did NOT see anyone ALIVE that REMAINED taken anywhere!
    I did NOT see a rapture, only the resurrection of the dead!
This created mass hysteriapandemoniumdespair and chaos permeating all society.
  I could supernaturally see many regions of the earth and this chaos filled the whole planet.  [Ordo Ab Chao]
  Everyone wanted to know what happened and where did the people go that came out of the graves?
  Absolute hopelessness was in every heart, people were totally perplexed.
  The whole world was in absolute disarray.
  Television and radio communications were completely shut down for several weeks.
   [This temporary worldwide shut down could be caused by a significant solar flare (leaping out from the sun).  (Note: Any damage caused by the EMP from a regional nuclear explosion, would be permanent (not temporary, and not worldwide).)]
   ^  Events
  surrounding this prophecy.]
TV & Radio return:  Antichrist promoting world citizenship 12-14 hours/day. ]

I walked the streets in shock.  Everywhere there was absolute fear and lawlessness.  Looting and murdering everywhere.

  After several weeks, television and radio communications began to slowly come back on line; however, all radio and television broadcasts were the same man promoting a "New Governmentand Leadership".
This new man, whom I believe was the Antichrist, was emerging to lead us.
  This man, with olive skin and dark hair, spoke with great eloquence and charisma.
  He was soothing and promised answers to all the problems.
  This man was smooth and extremely convincing — he was a master communicator.
   He explained how this removal of people was God’s judgment upon them.
  He began to communicate through largeflat screen televisions strategically placed nearly everywhere.  Everywhere I looked all radios and televisions on all channels and frequencies were his speeches.  That is all you could get on all radio and television twelve to fourteen hours a day.
   Hitler was not accepted when he first began, but this man was immediately accepted by almost all people.
  He gave new direction for the whole world.  He spoke of the "new times" upon us as human beings, new directives for global peace and
   the need to give up current citizenship for "world citizenship".
  This man constantly spoke of "World Order" and the benefits of all men dwelling together in peace.
This alarmed me to think of relinquishing my US citizenship,
  I was not convinced of this man’s "New Order".
   My freedoms and patriotism were instantly eroded.
  People around the globe in staggering rates accepted his new plan.
   I was amazed to see how quickly and without resistance people surrendered their rights.  [ JOH 5:43 ...if another shall come in his own name, him ye will receive.]
I became depressed.  How could this be?  Was this the so-called "End of the World"?  [ 2TH 2:3 ]   ^  Events surrounding this prophecy.]

Searching for Answers leads to accepting Jesus Christ as my Lord & Savior. ]

Nearly hopeless, I began to search for answers.  While walking the streets one day, I met an elderly gentleman.  Everyone else was in despair but this man was friendly looking.  I asked him if he knew what was going on in the world?

  He told me the end was coming and that he had not prepared for the time of the Lord.  At this statement sadness filled his countenance.  He said to me he had not been right with the Lord and began to tell me
   God’s plan for man’s salvation.  He carefully pulled a small Bible from his back pocket and began to show me scriptures revealing my need for a Savior.  My heart began to fill withjoy as
    I asked Jesus Christ
     to forgive me for my sinful ways and
     to fill my heart!
  This man had a small following of others who had accepted the message of Jesus Christ.  Even though we were a small group, we began to make significant progress in spreading the gospeland meeting the physical needs of others.
   Our spreading the gospel seemed to work out in the most unusual ways.  We could tell God was with us.  This small band of Jesus followers had faith.  This was completely abstract to my thinking that God would actually be involved in the everyday affairs of those who followed him faithfully.   ^  Events
  surrounding this prophecy.]
Worldwide Earthquake kills millions of people. ]

One day a great earthquake shook the whole earth with extreme magnitude.  [ MAT 24:7MAR 13:8LUK 21:11REV 6:128:511:1311:1916:18ISA 24 ]  Millions of people were killed and the whole world was stunned by the devastation and loss of property and life.  [ LUK 21:26 ]

  I saw a tall triangular building with a glass exterior fall and kill two hundred people.  This building was not in existence when I had this dream, but it is now in the very place I saw it fall.

  The earthquake was worldwide and I had never heard of such an event reaching global proportions.   ^  Events

  surrounding this prophecy.]

Weather chaotic:  Crops perish, Droughts, Famines, Pestilence. ]

The weather completely changed.  I saw winter weather in the summertimesummer weather in the winter.  Winter became summer and summer became winter.

  No one could predict weather patterns.  All weather forecasts proved useless, it was as though the weather now had its own mind.

  Crops perished.  Droughts brought famines and deaths.  Deaths brought global pestilence.   ^  Events

  surrounding this prophecy.]

Local Police replaced by UN world Military Police. ]

Local police departments were replaced with world military police.

  They drove very unusual looking vehicles — now known as Hummvees or Hummers.

  The men that were in them were dressed in all black uniforms with powder blue helmets.  Some wore what looked like baseball caps.  All of them were powder blue — now I know it to beUnited Nation’s blue.   ^  Events

  surrounding this prophecy.]

Military Police & TV Sets track and monitor Everyone & Everything. ]

The new leader and his laws were not resisted.  There were no longer any elected officials.  The Constitution was not the law of the land.  It was shocking how easily our Constitution was replacedwith a peaceful "martial law". There was no privacy.  Military police were everywheretracking and monitoring everyone and everything.  I thought, "How did this happen to America so quickly and easily without resistance? Where were the ideas of our founding Fathers?"

We were totally monitored and tracked.  As time passed we came to realize that our television sets not only broadcast to us but also transmitted signals back to the military about us.  We discovered our television sets were somehow watching us as if they were cameras with microphones!  Television continually explained to us that we were now being saved from all their troubles by aligning ourselves with this "New Order".  The "New Order" was said to have all the answers to our problems.  This new leadership was necessary to bring change, to finally bring in the "New Order" of envisioned global peace.   ^  Events surrounding this prophecy.]

For awhile, many "Christians" return to Jesus Christ in total surrender. ]

My work with the "Evangelist man" continued to increase.  Many so-called "Christians" were being changed by the power of the Gospel this man taught us.  These backslidden Christians explained how they had once had a relationship with Jesus but became cold in their faith and fell away from a life of holypassionatepursuit of God.  For a short period of time, many people came to Christin total surrender.  [ JER 16:19-21 ]   ^  Events surrounding this prophecy.]

Avoid getting the Mark, Regardless of the Consequences! ]

One day a man approached me and told me that I should get my identification mark.  He told me we could no longer conduct business transactions without this identification mark on our right hand or forehead.  It looked like the sun with a hand in the middle. 
 

You could see the flames coming out from it.  It was about the size of a nickel and was located in the web of the right hand between the thumb and first finger.  He encouraged me to get my identification mark to avoid the hassle. At that very instant a very strong impression came to me emphatically telling me to not get this mark under any circumstances — my mind began to hear a word directly from Revelation 13:16-18 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.  Here is wisdom.  Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of aman; and his number is Six hundred threescore and six. [666]

This was to my utter amazement, seeing that I had never read the scriptures nor had heard of such an identification mark.  The New Order began to recommend people get their identification mark.  They sold the idea to the people much the same way the idea of using checks and credit cards convinced the public of their value.  Soon pressure was increased to the point that you could not buyor sell without this mark of identification.   ^  Events surrounding this prophecy.]

The voice of the Lord tells me not to return to my home. ]

More words rang in my mind, this time from Matthew 24:15-22  When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) Then let them which be in Judaea flee into the mountains: Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: Neither let him which is in the fieldreturn back to take his clothes.  And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!  But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.  And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for theelect’s sake those days shall be shortened.

I knew the end was coming fast and I needed to get to my wife.  A strong internal voice was trying to lead me along.  A voice kept telling me not to return to my home.  I did not know to obey thevoice of the Lord.  I ran to my home to check on my wife as fast as I could.  When I arrived shock and fear overwhelmed me.  I began to understand what was happening on the earth.  It hit me like a ton of bricks.  I reached for my door knob, and I saw the door lock had been replaced with new locks.  My privacy was totally violated.  I will never forget the emptiness I felt as I saw the paint on the door from the previous locks.  I was locked out of my own home.

Again a voice spoke to me saying, "Don’t open the door."  I did not recognize the voice of God.  In fear, I opened the door and was greeted by a devilish, sinister looking being.  I asked, "Who are you?"  It was a demon.  I screamed in great fear and shut the door and woke up.

Petrified and paralyzed from fear, I found myself lying in a pool of sweat, drenched from the agony of what I had seen.  It was three o’clock in the morning and I was beside myself in anguish.  I awoke my wife looking for solace, but she said it was just a nightmare and told me to go back to sleep.  I knew God was trying to tell me something, but why?  And why me?  I got up and began to pace the floor of our living room but peace was not to be found.  I was impressed to read the Holy Bible.  I did not even know if I owned a Bible.  I began to realize the absolute emptiness of my life — I knew no way out.  I went outside to my garage and began to search frantically through many boxes of discarded items for a Bible.  At last, I found it — a Saint Joseph Catholic Edition Bible.  How it got there I have no idea.

I went inside and began to read the book of the Apocalypse.  I must have read four or five chapters before falling back asleep.   ^  Events surrounding this prophecy.]

Dread, Suicides, Nations loose sovereignty, Evil pervades, Spiritual Darkness. ]

As soon as I fell asleep the dream began again exactly where it stopped.  Once again I was facing this sinister being.  I was gripped with tremendous fear and ran off.  I began walking the streets. Everyone was spiritually dead. Men’s faces everywhere were filled with the dread.  They looked as though they were in a catatonic state.  Suicide rapidly became the answer to the dreadsurrounding mankind, men’s hearts were literally failing them from fear.  People by the thousands were committing suicide.  The huge screen televisions kept broadcasting world events as though they were local news. By now nearly all nations were in the New Order.  This was very strange. There were almost no sovereign individual nations.  The world was now divided into global regions— no longer as continents and countries.  [ REV 17:13 These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.]

The awareness of God being on the Global scene was nearly impossible to detectEvil had pervaded all aspects of society, gross spiritual darkness was covering the earth.  The actual gravity of despair and hopelessness was seen on every face.  People acted as robots, the love of many had waxed cold, showing little or no emotions; such as joypeace and hope.  [MAT 24:12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.]   ^  Events surrounding this prophecy.]

The Lord's people do Awesome Miracles worldwide for maybe 6 months. ]

The old Evangelist launched what he called the final all-out thrustspeaking the Word of God with reckless abandon.  In pockets all over the earth, others began doing the same.  I was able to see this awesome display of Almighty God’s power at work.  I could see the Global scene in full demonstration of who Jesus was and just what He could do.  I saw miracles everywhere.  God’s people working miracles on a wholesale basis by all who were truly the Lord’s people.  The difference was the real servants of God were able to do awesome miraculous works; creating miracles, including the dead raised to life, and healing after healing of incurable diseases.  This was happening all over the world.  It was as though Jesus himself was everywhere doing His work through ordinary people.  Unbelievable miracles were now commonplace.  [ JOE 2:23 ...he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month.]

This great outpouring of God’s Spirit was tremendous and very widespread.  Whole nations were being brought into the Kingdom of God.  It only lasted a very short time.  I was not clearly shown the time-frame, possibly six months.  Then gross darkness once again began engulfing the minds of all who would not hear the message of hope.   ^  Events surrounding this prophecy.]

The "New Order" plan is revealed:  Totally eliminate all Christians. ]

Not long after the evangelistic thrust began, we were captured by "militaryagents.  We were taken into custody and questioned regarding our affairs. These agents had firsthand knowledge of all our actions.  It was as though they were with us the entire time.  The questioning was kind at first.  We were given an explanation of the "New Order" and it was stressed to us the need for our allegiance, since there was no more United States of America.  The men speaking to us were very polished in their delivery and quite convincing about the need for our cooperation.  We were eventually told we must not propagate the Gospel.  We refused to stop our evangelism and were taken to another level of interrogation.

  The true heart of the "New Order" was finally revealed.  The threats and taunts were now at full power.  It was frightening.
   They told us their plan was to totally eliminate all Christians.

   They said our outdated religious practices were futile and that many Christians had cracked under the pressure of the "New Order", thus proving the emptiness of their faith.

   Mockery and insolence was the scheme of the interrogation, which lasted for hours.

    They began to ask us to deny "Him".
    They would never say the name "Jesus", they called Jesus, "Him."
    They could not say the name!   ^  Events
  surrounding this prophecy.]
I knew now that the only way to be saved was to die for Jesus. ]

If a man was not truly on The Rock of Jesus it would be easy for them to break — even the strongest.  We were given divine strength and courage and would not back down at their threats.  Finally, after many hours of interrogation, we were led down a very long corridor.  Hundreds of people were in a single file line.  Several doors separated this long corridor and at random times, more interrogators would burst forth and more in the line would fall away. I saw many step out of the line.  As they stepped out of the line they would begin to cry.  We began to realize this was a line of Christians on their way to some type of torture or something.  [ Rev 17:6Rev 20:4 ]

After many hours we reached the last visible doorway.  The door opened revealing an executioner and several agents.  Now the full realization of what this was came to us.  Fear gripped me!  Never before had I experienced such fear! I began to shake.  It was not shaking as if I were cold.  I was shaking violently. I began to shake like a washing machine severely out of balance.  Extremechills engulfed my whole body.  I could barely stand.  My jaws became locked!  This man had a black hood with holes for the eyes and mouth.  He had a sword that looked like Sinbad’s sword in movies.  It looked like the sword on the Masonic emblems.  The presence of evil was thick, it was literally tangible. The whole experience was horrifying and

  I knew now that the only way to be saved was to die for your faith.

  The time had come when the only way to be saved was to die for Jesus. 
   

   Only a few times had I heard the term "martyr" and now I was about to become one.   ^  Events
  surrounding this prophecy.]
Tormenting voices:  You will deny ‘Him!’  You are a coward!  Give up and live! ]

I began to hear loud voices around me shouting, "It is not to late.  Deny your faith in ‘Him’ and you may live!  Deny Him and you will live!  Deny Him and you will live!"  [ MAT 10:33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.]

I did not know what would be better — to live in the earth the way it was, or to die.  Confusion assaulted my mind.  My old Evangelist friend was executed — right before my very eyes.  I knew the end was coming, one way or another.  The old man was not fearful at all.  Next was my wife, I could not bear it all!

I was tormented by voices saying, "You will deny ‘Him!’ You are a cowardGive up and live!"   ^  Events surrounding this prophecy.]

[ "Lord save me, I don’t want to deny you!"  was my call on the Lord for help. ]

My mind was in complete hysteria and worst of all, I could not even speak out loud!  I was emotionally paralyzed.  Here my wife is now about to die and I can’t even speak.  Suddenly the door shutand I know she too is gone.  It felt as though I would freeze, it was so cold and dreadful.  I began to fear I would deny Jesus and renounce my faith in His Lordship.  I felt complete hopelessness — the reality of denying the Lord was overwhelming!  I could not speak to call on the Lord for help, so deep inside I said,

  "Lord save meI don’t want to deny you!"
   
   Instantly I felt a hand touch my right shoulder and great warmth and peace flooded my whole being.  I looked back to see who was with me, and there stood Jesus.
I am not sure how he got there or if he was noticed by others, but there He was and He was glorious!  His eyes were like fire — blazing lamps looking deep into my soul.  Strong yet comforting, He spoke to me and told me,
  "Fear not, for death shall never hold you, my son."

  PHI 4:7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.]

All at once courage and boldness took hold of me and I declared, "I shall never deny Jesus Christ, for He is Lord of all and desires you to be saved from your sin!" [ MAT 16:25 For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.]   ^  Events surrounding this prophecy.]

My execution is painless:  ... absent from the body ... present with the Lord. ]

The door opened again.  This time it was my turn.  I was laid face up on a table in the shape of a cross.  My body was strapped to the table on what would be the vertical part of the cross and my arms were strapped to what would be the horizontal part.

The executioner stood to take my life.  I saw the sword raised.  I saw it fall, but as soon as the blade of the sword touched the front of my neck I was gone, literally gone from my body.  I felt no pain!!  I was instantly standing beside Jesus looking upon the whole scene.  [ 2CO 5:8 ...to be absent from the body, and to be present with the Lord.]

I saw my body bleeding profusely.  The executioner and the agents made several comments about how much more I bled than most.  I bled so much that the executioner took off his mask shouting, "I will not kill another one of these people."  I awoke from the dream, very, very shaken and needing many answers from this dream.   ^  Events surrounding this prophecy.] 
 

Home Events  Prophecies  Seeking  Bible  Index your Bible Prophecy website  888c.com  ^   <<  |<<=  => >|  >>
 


Gaza:

Zefánja 2

Bedreigingen tegen verschillende volken
Doorzoekt u zelf nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt!
Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt.
Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN.
Want Gaza zal verlaten wezen, en Askelon zal ter verwoesting wezen; Asdod zal men in den middag verdrijven, en Ekron zal uitgeworteld worden.
Wee den inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Cherétim! Het woord des HEEREN zal tegen ulieden zijn, gij Kanaän, der Filistijnen land! en Ik zal u verdoen, dat er geen inwoner zal zijn.
En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders, en betuiningen der kudden.
En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de HEERE, hunlieder God, hen zal bezocht, en hun gevangenis zal gewend hebben.
Ik heb de beschimping van Moab gehoord, en de scheldwoorden der kinderen Ammons, waarmede zij Mijn volk beschimpt hebben, en hebben zich groot gemaakt tegen deszelfs landpale.
Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Moab zal zekerlijk zijn als Sódom, en de kinderen Ammons als Gomórra, een netelheide, en een zoutgroeve, en een verwoesting tot in eeuwigheid! De overigen Mijns volks zullen ze beroven, en het overige Mijns volks zal ze erfelijk bezitten.
10 Dat zullen zij hebben in plaats van hun hoogmoed; want zij hebben beschimpt, en hebben zich groot gemaakt tegen het volk van den HEERE der heirscharen.
11 Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.
12 Ook gij, Moren! zult de verslagenen van Mijn zwaard zijn.
13 Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het Noorden, en Hij zal Assur verdoen; en Hij zal Ninevé stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn.
14 En in het midden van haar zullen den kudden legeren, al het gedierte der volken; ook de roerdomp, ook de nachtuil zullen op haar granaatappelen vernachten; een stem zal in het venster zingen, verwoesting zal in den dorpel zijn, als Hij haar cederwerk zal ontbloot hebben.
15 Dit is die stad, die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en buiten mij is geen meer; hoe is zij geworden tot woestheid, een rustplaats van het gedierte! Een ieder, die daardoor trekt, zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen.

 

BEHOLD THE MIRACLES OF G_D FOR HIS PEOPLE ISRAEL IN GAZA THAT EVEN THE PALESTINIANS PROFESS !!!


Rabbi Receives Heavenly Message in the Cave of Elijah the Prophet

“And he came there to the cave, and he lodged there. And behold! The word of the Lord came to him. And He said to him: “What are you doing here, Elijah?” (1 Kings 19:9)

On the morning of Tuesday, June 9, Israeli mystic Rabbi Amram Vaknin, led a prayer service at the Cave of Elijah the Prophet in Haifa, Israel, along with approximately 30 Jewish men and 30 Jewish women, to pray for the welfare of the Jewish people.

Gil Nachman, an aide to the Rabbi and an eyewitness, told Breaking Israel News that at approximately 11:30 AM, Rabbi Amram Vaknin suddenly fell to the ground, into the mud and water on the floor of the cave.

Photo Credit: Adam Alioa
Photo Credit: Adam Alioa

In this world, Rabbi Vaknin was lying on the floor, but what happened in that cave, according to Nachman, “was above this world. The rabbi received a message for the Jewish people from Eliyahu haNavi (Elijah the Prophet) that there is a decree from Heaven that war will be starting in the south of Israel, will move to the north of Israel and will continue inside of Israel. Thousands of people will die, God-forbid.”

All Jewish people throughout the world are being urgently requested to unite, to pray together in groups, to fast and to give charity in order to avert this decree. Jews are being urged to direct the power of their prayer to beg God to have mercy on the Jewish nation.

Further, according to Nachman, people are being asked to polish their character traits, their fear of Heaven and to improve their interpersonal interactions, in order to change the decree in Heaven.

In an interview with Breaking Israel News, Nachman, speaking for Rabbi Vaknin, passionately appealed to the Jewish people to unite. “We have to be together! No matter what a person wears on the outside, we have to have the intention to love one another.”

Yehudis Schamroth of Beit Shemesh, Israel began attending Rabbi Vaknin’s prayer gatherings six months ago. She told Breaking Israel News, “I first went to Rabbi Vaknin for brachot (blessings) for me and my family. He took a genuine interest in me in a grandfatherly way. He became especially animated in conversation when I asked him how I could help bring along the geula (the final redemption of the Jewish people).”

Photo Credit: Adam Alioa
Photo Credit: Adam Alioa

Rabbi Vaknin, a 76 year-old mystic who lives in striking poverty in the port city of Ashdod, comes from a family of mystics. His mother and his grandmother had the same gift of receiving revelations from Heaven.

Through these messages, Rabbi Vaknin accurately predicted the “Gaza Freedom Flotilla” in May, 2010, the deadly fire in the Carmel forest in December of 2010 as well as Operation Pillar of Defense in 2012 and Operation Protective Edge in 2014.

In the coming days, Rabbi Vaknin is expect to announce a large prayer gathering in Israel. Although a video of the revelation was posted to Facebook, it is difficult to understand. Nachman told Breaking Israel News that some Hebrew subtitles have been added..

The location where this message was received by Rabbi Vaknin is significant. The cave is the very place where God spoke to Elijah when he was hiding from King Ahab and Queen Jezebel.

Further, in Jewish tradition, it will be Elijah the Prophet who announces the ultimate redemption of the Jewish people.


Read more at http://www.breakingisraelnews.com/43075/rabbi-receives-heavenly-message-in-the-cave-of-elijah-the-prophet-inspiration/#A44CbkocEw8wzaBJ.99

Bron:


 

The Woman Behind the Viral Dead Sea Prophecy Coming to Life

And it shall come to pass that fishers shall stand by it from En-gedi even unto En-eglaim; there shall be a place for the spreading of nets; their fish shall be after their kinds as the fish of the Great Sea exceeding many. Ezekiel 47:10 (The Israel Bible™)

On Wednesday, Breaking Israel News reported to the world the discovery of freshwater ponds teeming with fish and wildlife on the shores of the Dead Sea, precisely as written in the Prophets, with a viral article that was viewed over 140,000 times and shared 22,000 times in 24 hours. This inexplicable phenomenon has gone entirely unnoticed by scientists and the media, and no mention of it can be found on the internet. The story behind the story is a Jew, a young woman of simple faith and a love of the Land of Israel, who had the eyes to see what no one else could.

image

Samantha Siegel discovered fish on the shores of the Dead Sea. (Facebook)
Samantha Siegel discovered fish on the shores of the Dead Sea. (Facebook)

Samantha Siegel, a remarkable young woman originally from America, lives in the Nachlaot neighborhood in Jerusalem, an enclave where artists and Orthodox Jews live side-by-side in ancient buildings. A frequent visitor to the Dead Sea, Siegel related to Breaking Israel News how she first realized she was witnessing a realization of prophecy.

“Last year, when I saw the fish in the pond, I remembered the prophecy, but I didn’t realize the significance,” Siegel explained. “I wasn’t really blown away. I just thought, ‘Gee, that is pretty cool. The Dead Sea is coming back to life.’

“A few months later, when I reread the prophecy, it clicked,” she continued. “Once you see it, the connection is so undeniable. It is right in front of your face.”

Like Isaac Newton’s apocryphal discovery of gravity by way of an apple falling on his head, or Alexander Fleming’s discovery of penicillin, a serendipitous accident which occurred after a petri dish was mistakenly left open in his lab, Siegel’s discovery was unlooked for but earth-shattering.

The prophecy was apparent down to the smallest detail.

And it shall come to pass that every living creature wherewith it swarmeth whithersoever the rivers shall come shall live; and there shall be a very great multitude of fish; for these waters are come thither that all things be healed and may live whithersoever the river cometh. Ezekiel 47:9

“Not only are there fish, but a family of ducks comes to greet me every time I go there,” Siegel related to Breaking Israel News. “Scientists in the media say the Dead Sea is dying, which is a double negative that means the opposite. They are really saying the Dead Sea is coming back to life. So it is really like the prophesied resurrection of the dead. It shows how much power for life is coming out into the world.”

Samantha visits the Dead Sea frequently in order to escape from the city and soak in the serenity of the desert.

“I won’t go to Tel Aviv. It’s full of people. In the desert, you can really feel God,” Siegel told Breaking Israel News. “That’s where the Jews received the Torah.”

This is also the path Siegel took to connect with the Torah.

“For my first five years in Israel, I lived outdoors, in abandoned train-cars, teepees, greenhouses. I was a nomadic wanderer,” said Siegel. “I spent a lot of time outdoors reading the Torah by candlelight.”

The Talmud (Baba Kama 17A) compares Torah to water. Siegel understands water in a way that would be lost on most city dwellers.

“There’s nothing better in the world than water in the desert,” Siegel enthused. “It is the most beautiful thing, the best of both worlds.”

The Dead Sea is especially so: a sea in the desert, it is its own world of contradictions. It is only a half-hour drive from the bustling streets of Jerusalem, but hiking the barren hills surrounding the sea is like exploring a different planet.

“It’s very difficult to get to, and maybe even a little dangerous. You have to jump down and walk down some difficult trails,” Siegel said. “It is otherworldly, with deep craters, full of sand in so many colors, yet it is so close to my home in Jerusalem.”

The experience has influenced Samantha in many ways, making her strong belief even stronger. She sees the fulfillment of the prophecy as a life lesson.

“The Dead Sea is the lowest place on earth and you float in the water. Even if you don’t know how to swim, or even tried to drown, you couldn’t,” she explained. “You can fall so low, to the lowest you’ve ever been, but God will always be there to lift you up.”


Read more at http://www.breakingisraelnews.com/72816/story-behind-viral-dead-sea-prophecy-coming-life/#mDFWmzuscGlUAedy.99Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen