Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
H.A.A.R.P. en T.T.A.

Matthéüs 8

Jezus stilt den storm
23 En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.
24 En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep.
25 En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan!
26 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte.
27 En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!


Markus 4

Jezus stilt den storm
35 En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde.
36 En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem.
37 En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd.
38 En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan?
39 En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte.
40 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof?
41 En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?


Lukas 8 

Jezus stilt den storm
22 En het geschiedde in een van die dagen, dat Hij in een schip ging, en Zijn discipelen met Hem; en Hij zeide tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af.
23 En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters, en waren in nood.
24 En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte.
25 En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem gehoorzaam?

Johannes 14
10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.
12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.
13 En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.
14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

CLASSIFIED DOCUMENTS on NANO DOMESTIC QUELL Kill Switch Program RELEASED by Dr Bill H. Weld
Dr. Bill H. Weld's Official Blog
'HAARP' Type TTA's - Mad Attempt to 
SET OFF THE RING OF FIRE with Domino Effect EARTHQUAKES ???
H.A.A.R.P., Agenda 21 and Google's Role In The Sinister DNA Plan - Mature Content
RevMichelleHopkins on "ONE TRUTH UNDER GOD" Radio Show with Kathy Rubio (T.T.A.)
BREAKING NEWS!!! ASTONISHING MASSIVE HAARP Sonic Sculpting to Deceive the Masses HAS
'HAARP' Chemtrails ~ Why MY TOWN is PLAGUED By Illness RIGHT NOW !!! (27-02-2013)
ARE WE FREE FALLING TO DESTRUCTION ??? BECAUSE OF CRIMES AGAINST HUMANITY !!!???
Chemtrail Plague Is Upon Us !!!
DIABOLICAL !!! 'HAARP' TTA SIGNATURE ~ SONIC SCULPTING ~ FACES IN THE STORM !!!
'HAARP' Antarctica DISCOVERED ~ Hydroacoustic WARMING ATTACK as WE are TAXED for CARBON FOOTPRINT
Super creepy sounds in the sky during a storm in Finland!
Strange Sounds in Terrace, BC Canada August 29th 2013 7:30am (Vid#1)
Strange Sounds [HD] - WORLD NEWS! - 2011 / 2012
Strange sounds in the sky Holland Sept 2012 *IS IT HAARP?*
SOUND of HAARP WEAPON IN ACTION !!! SCARY Lights & Noise!! 2011
Strange sound in Kiev again Aug.11.11. Опять странный звук в Киеве 11.08.11Er is in Amerika een systeem wat gebruikt door de regering de heet "HAARP".


SOUND of HAARP WEAPON IN ACTION !!! SCARY Lights & Noise!! 2011
Project Blue Beam, what you need to know!!
Project Blue Beam - Realtime Holograms & Augmented Reality
Project Blue Beam - 
Amazing light show, just think what they could do with lasers
Stuff They Don't Want You To Know - Project Blue Beam
VICIOUS 'HAARP' TTA n CHEMTRAIL ASSAULT with Biologicals n DESICCATED BLOOD on New Year's (31-12-2012)
Blue Beam Project and the Fake Rapture!!!
 
 
ILLUMINATING SECRET SOCIETIES (Youtube Friendly Edit) 

Perception
Without
Ewareness

Haarp
High Freqency Active Auroral Research Program

1 may is an important day for the illuminati.

1. Holders of the light (Lucifer) illuminati (intellectually inspired)
Money Monetary and Sex bribery (control of man in high places)
2. faculty of colleges and universities where to Cultivate the best students of the course
3. Influentially people and specially trained students under control of the brotherhood would be placed behind the scenes of all government, religious and financial institutions and used as agents
4. the secret society would develop absolute domination at the media so that all news and information could be slanted to convince the masses that their one world government is the only solution to our many problems
5. would employ all the sources in place to initiate military coups that would overthrow all opposing governments and put the world under one global government controlled by the illuminati.
6. Infiltrate and bring down the catholic religion.


Illuminating Secret Societies: The Mind Control Agenda is a 3 hour documentary film, which took almost a full year of my life to complete. It not only exposes the Secret Society networks that covertly run the entire world, but also the Mind Control and Propaganda used to subvert the every Human Being to their way of thinking. Topics covered in this film range from Secret Societies and Mind Control, to the deliberate dumbing down of the Educational System and finally, the birth of the New World Order. ENJOY !!!

Storm 23 mei 2012: HAARP in actie

 

Links

 

Cookies

Verplichte kost

24 mei 2012
Door Arjan Plantinga

HAARP, het 'High Frequency Active Auroral Research Program', ofwel het 'Onderzoeksprogramma voor [het effect van] Hoge Frequenties in een Actieve Ionosfeer', is met veel geheimzinnigheid omgeven. Officieel is het een onderzoeksprogramma van de Amerikaanse luchtmacht naar het verbeteren van de radiocommunicatie door het manipuleren van de Ionosfeer.

Maar zoals bij alles wat het Militair-Industrieel Complex uitvoert is die uitleg een wassen neus die de lading geenszins dekt. Naar wat het dan wel doet kunnen we alleen maar raden, en dat is dan ook precies wat talloze auteurs dagelijks doen.

De verschillende HAARP-installaties wereldwijd beschikken allemaal over eigen energiecentrales die ervoor zorgen dat het lokale elektriciteitsnet niet plat gaat wanneer de installatie in actie is.

Die actie bestaat uit het uitzenden van enorme uitbarstingen van elektromagnetische golven die onder andere de ionosfeer kunnen verhitten, in beweging brengen, omhoog duwen en naar beneden trekken en de dichtheid van de ionosfeer manipuleren. De installaties kunnen de golven echter niet alleen omhoog stuwen, maar via weerkaatsing tegen de ionosfeer naar om het even welke plaats op onze planeet dirigeren.

De installaties worden verdacht van het manipuleren van tijd en ruimte, van het veroorzaken van aardbevingen of van het beïnvloeden van de gedachten van mensen door energie-explosies los te laten op de bevolking in precies die frequenties die het menselijk brein gebruikt voor zijn mentale activiteit. Dat is natuurlijk heel handig als je mensen kalm en rustig wilt houden als je als machthebber weer eens klotestreek uithaalt, en het verklaart wellicht de onverklaarbare passiviteit van de burgers in het Westen, nu ze door de heersende klasse in een razend tempo van geld, goed en rechten worden ontdaan; in alle openheid, blij klaar daglicht, met instemming van de trouwe systeemzombies, en waarom de klokkenluiders die wijzen op de olifant(en) in de woonkamer worden uitgelachen. "Olifant? Waar? Oh die! Nou, die zat daar altijd hoor. Niks raars aan."

Het is uiteraard allemaal moeilijk te bewijzen, maar er zijn voldoende aanwijzingen om een congruent verhaal op te stellen. De basis van het HAARP-verhaal wordt gevormd door het werk van Nikolas Tesla, wiens ontdekkingen en verwezenlijking zich voor de gemiddelde burger volledig achter de horizon afspeelden. De Poppenspelers herkenden echter honderd jaar geleden al de mogelijkheden van het werk van Tesla en zaten sindsdien niet stil om zijn theorieën verder uit te werken, te verbeteren en toepasbaar te maken.

Honderd jaar!

En tot voor kort wisten de meesten van ons van niets. Middelbare scholen besteden nauwelijks aandacht aan de geniale wetenschapper en ook in het hoger onderwijs komt zijn werk slechts zijdelings en gedeeltelijk aan bod.

In alle stilte werkten corrupte wetenschappers ondertussen mee aan de gruwelijkste machines, zonder dat er toestemming werd gevraagd of zelfs maar meegedeeld waar men om ons heen mee bezig was.

Ik hoef niet te illustreren wat men in honderd jaar, met onbeperkte budgetten en zonder de nieuwsgierige blikken van media en overheden allemaal ineen kan sleutelen. Geschat wordt in ieder geval dat de zogenaamde black projects van bijvoorbeeld de CIA de technologie die op de markt verschijnt zo'n vijftig jaar vooruit. De inlichtingendiensten beschikten in de jaren '60 al over computers met kloksnelheden en geheugen dat voor de burger pas de laatste twee, drie jaar beschikbaar is.

Kunt u met die informatie bedenken waar ze nu staan? Denk eens de vele UFO-meldingen die we elke dag, elk uur tegenkomen in de overdonderende digitale informatiestroom van het speciale jaar 2012. Buitenaards? Of 'heel gewoon' de nieuwste vliegmachines van de USAF op een testvlucht? Uw giswerk is zoveel waard als het mijne, en ik heb geen idee.

Afijn. Ik hoop dat ik hiermee uw nieuwsgierigheid over deze materie gewekt heb. Ik kan u aanraden de HAARP-film in de kolom links eens te bekijken. Als u het allemaal niet wenst te geloven zult in ieder geval tot de ontdekking komen dat uiterst serieuze en evenwichtige mensen zich al met deze vraagstukken bezig houden, en het dus niet alleen maar grenswetenschappelijk fenomenologen zijn die aandacht hebben voor HAARP

Veel onzekerheid, uiteenlopende theorieën, onduidelijke verbanden; een diepe poel vol mysterie.

Een van de zaken waar de meeste auteurs het wel over eens zijn is dat a) het Amerikaanse leger al heel lang probeert het weer op onze planeet te manipuleren en b) daar middels HAARP al behoorlijk in geslaagd is. Eind jaren '90 meldden defensie-experts dat ze ervan uitgingen "binnen 20 jaar" het weer volledig onder controle te hebben.

Zoals altijd wanneer het dit soort zaken betreft lopen de openbare verklaring ver achter de feiten aan. Waarschijnlijker is het dat ze er eind jaren '90 al toe in staat waren en besloten dat het tijd was voor de gewone stervelingen een tipje van de sluier op te lichten om ze heel langzaam aan de idee te laten wennen dat 'we' niets kunnen uitrichten tegen de oerkrachten van de natuur.

Dat kunnen 'we' wel.

En het heeft uiteraard uitzonderlijke voordelen. Ik hoef u dat niet uit te leggen.

Helaas zal ook deze nieuwe techniek - zoals alles - eerst en vooral worden gebruikt voor militaire doeleinden, en heel misschien in een afgezwakte versie voor humanitaire.

Wie, zoals ik, met regelmaat de verschillende weerwebsites bekijkt zal hebben gezien dat er vaak opvallende weerpatronen zichtbaar zijn. Echt weer is grillig. Wolken en stormsystemen vertonen van nature de prachtigste vormen, die - zoals alles in de natuur - de vorm van fractalen aannemen. De natuur is weliswaar volledig te vatten in wiskundige formules, maar nooit neemt de natuur perfecte wiskundige figuren als lijnen, rechthoeken en cirkels aan.

De laatste paar jaar zien we de langgerekte, kaarsrechte neerslagzones, die zich uitstrekken over honderden kilometers en slechts een paar kilometer breed zijn. Ze zijn al geen uitzondering meer. Wie nu op buienradar.be of .nl gaat kijken zal ze ergens boven Europa - kort - zien verschijnen. Ze zijn het gevolg van de chemtrails.

Ook zien we zo nu en dan neerslagzones die uren stationair blijven. De lucht en de wolken die de neerslag produceren trekken verder, maar de neerslag blijft op het zelfde gebied vallen. Ik heb het al tientallen keren zien gebeuren en u zult het ook zien wanneer u oplettend naar de radar kijkt.

Met dit in gedachten naar de neerslagradar kijkend was ik dinsdag en - sterker nog - gisteren, 23 mei, niet zo heel erg verbaasd om een kleine onweersstoring boven Duitsland binnen vijftien minuten de vorm van een perfecte cirkel aan te zien nemen en in die zelfde tijd buitengewoon sterk in kracht te zien toenemen.

 

Het was overduidelijk een door mensenhand gemaakte vorm. De natuur maakt geen perfect cirkelvormige wolken.

De cirkel bleef een goede anderhalf uur - tussen 18u en 19u30 - perfect rond. Daarna - vermoedelijk toen de manipulatoren hun monstermachine 'uitschakelden' en de natuur weer zijn gang kon gaan - veranderde de cirkel in de gekende grillige vorm die een echte stormstoring hoort te hebben en viel het hele spel zelfs uiteen in twee delen, waarvan een deel zuidelijk trok en als een nachtkaars uitging en oploste, en het noordelijke deel de meeste energie leek op te zuigen en nog een paar uur voor een klank en lichtspel zorgde boven Nederland.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de door mensenhand gemaakte storm juist in de tijd dat hij perfect cirkelvormig was een uitzonderlijke hoeveel energie in zich bundelde, met meerdere windhozen, hagelstenen zo groot als ganzeneieren, extreme neerslag en enigszins normale elektrische ontladingen in de vorm van bliksem.

Het gegeven roept veel vragen op, die ik hier niet ga stellen. Ik doe in dit artikel slechts de vaststelling dat het overduidelijk was dat de stormstoring van gisteren (en eergisteren, boven Geel, Mol in Belgisch Limburg) gezien de perfect ronde vorm door mensenhand versterkt en gestuurd werd, en hoop hiermee u met grotere aandacht naar het weer boven ons hoofd te laten kijken.

Wie terugdenkt aan de 'toevallige' megastormen die vorige zomer losbarsten boven Pukkelpop, een festival in Indiana en het bezoek van de paus zal hopelijk begrijpen dat de doorgedraaide wetenschappers nergens voor terugdeinzen, en geen gedachten verkwisten aan de schade die hun experimenten hier beneden aanrichten.

Waarom gisteren juist Nederland?

Dat is wellicht wel toeval, want de onweersbuien van de afgelopen dagen waren ook zonder inmenging van HAARP wel opgetreden. Onze streken lagen de laatste dagen op het kruispunt van drie verschillende weerssystemen, met koudere lucht in het Westen, zeer warme continentale lucht in het oosten en de aanvoer van instabiele lucht uit het zuiden. Dat zijn perfecte omstandigheden voor het ontstaan van onweersbuien. De dames en heren van HAARP grepen de mogelijkheid waarschijnlijk gewoon aan om het een en ander uit te proberen. Want nogmaals: dat een storm plotseling een perfect ronde vorm aanneemt en dat die ronde vorm even plotseling uiteenvalt tot een natuurlijke vorm wijst op ingrijpen van 'hoger hand'.

Het is de zoveelste aanwijzing dat we zijn overgeleverd aan krankzinnige, gewetenloze wetenschappers, die hun kennis en talent niet ten dienste stellen van de mensheid, maar eropuit zijn de boel in rap tempo naar de klote te helpen.

Laat het u niet bang maken. Laat het u motiveren om nog energieker te werk te gaan bij het herkennen en ontmaskeren van de praktijken van een losgeslagen elite en de wetenschappers die er voor een vet salaris aan meewerken.INSIDER CONFIRMS - ARTIFICIAL SNOW FALLING OVER US & CANADA - SEE HOW THEY'RE DOING IT!

HAARPSTORMS ~ HOW MAN MADE TTA DIRECTED ENERGY TONADOES LAST NIGHT 2-11-2013

Bron:Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen