Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
HAARP via muziek in films en videoclips

Eén in Christus
Efeziërs 2.
2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht (muziek), de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
Openbaring 12:9
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik,
geworpen op de aarde; en zijn 
(gevallen) engelen zijn met hem geworpen.

Lukas 4.
Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien.
En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds.
De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil;
En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil;
als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’
Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.
Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven:Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.

Johannes 18:11.
11 En van oordeelomdat de overste dezer wereld geoordeeld is


If we were to be taken out before the testing, how would we have the opportunity to become an overcomer?

In just a moment 
I am going to ask:

What are the fruits of the rapture doctrine?


  Mat 7:16   Ye shall know 1921 them 846 by 575 their 846 fruits2590 3385. Do men gather 4816 grapes 4718 of 575thorns 173, or 2228 figs 4810 of 575 thistles 5146?
  1Ti 4:1   Now 1161 the Spirit 4151 speaketh 3004 expressly4490, that 3754 in 1722 the latter 5306 times 2540some 5100 shall depart from 868 the faith 4102, giving heed 4337 to seducing 4108 spirits 4151,and2532 doctrines 1319 of devils 1140;


  Hoe ontstaat er een binding via muziek?
Geestelijke wereld
De Bijbel leert ons dat er een geestelijke wereld is die niet met de natuurlijke ogen te zien is. In deze wereld, die om ons heen is, zijn er twee kanten. De ene kant van God de Vader, Zijn Zoon Jezus, de Heilige Geest en Gods engelen, de kant van het licht; en de andere kant van de duisternis, de satan en zijn gevallen engelen (=demonen). Met beide kanten van de geestelijke wereld kan er een binding ontstaan. Hoe deze binding ontstaat, zullen we in dit hoofdstuk beschrijven.
Binding met God
Allereerst zullen we vertellen hoe we een binding met God kunnen aangaan. Wij kunnen als mensen de keuze maken om Gods aanbod, om met Hem in contact te komen, te accepteren en een relatie, een liefdesverbinding, aan te gaan met God. Dit is mogelijk door bekering van het oude zondige leven en door in gebed de Here Jezus welkom te heten in ons hart. God zal mensen die deze keuze maken dan steeds meer laten zien wie Hij is en hen van binnenuit vernieuwen en vormen zodat ze steeds meer een afspiegeling worden van de levende God. De mate waarin wij ons overgeven aan Gods werk is bepalend voor de snelheid en de mate waarin we op Jezus zullen lijken. Op deze manier verbindt God ons aan Zich en kunnen wij ons door een bewuste keuze aan Hem laten verbinden. Deze verbinding is geen knellende band, maar een band van liefde waarin een vrijheid, vrede en rust te vinden is die nergens anders geboden wordt. In een levende relatie met God wordt ons karakter gevormd en worden we een afspiegeling van God op deze aarde.
Binding met de duivel
De duivel gaat anders te werk. In tegenstelling tot onze liefdevolle, geduldige God, die op onze keuze wacht, komt de duivel ongevraagd mensenlevens binnen. De Bijbel zegt dat de duivel een dief is, die ongevraagd binnenkomt om te roven en te stelen. Hij rooft de vrijheid en vrede van mensen en uiteindelijk is hij er op uit ook de ziel van de mens en het leven van de mens te roven. Satans eerste stap hiervoor is de geest van de mens te openen via allerlei middelen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het leggen van tarotkaarten, het oproepen van geesten, drugsgebruik, et cetera. Eén van de middelen die hij gebruikt om mensen te openen is muziek. Vooral wanneer dit gebeurt in combinatie met geestverruimende middelen. De naam van deze middelen draagt het al in zich: ze verruimen je geest. Deze middelen zorgen ervoor dat de natuurlijke bescherming, die we van God hebben gekregen om met onze wil dingen uit te selecteren, doorbroken wordt. Vooral wanneer iemand in trance is, en dus in een ander bewustzijnsniveau, is dit het geval. Dat is de eerste fase in de methode van satan om mensen aan zich te binden. Doordat mensen dan open zijn, gaat muziek meteen naar de emotie en opent hen nog sterker. Dan wordt het zaad van de duisternis (o.a. teksten, beelden) bij de persoon naar binnen gebracht, vaak urenlang achter elkaar. Dat dit invloed heeft op mensen is onvermijdelijk. Jongeren veranderen enorm door de invloed van muziek. En ook hier geldt: hoe meer men zich overgeeft, hoe meer men een afspiegeling wordt van de duisternis. Zo krijgt de duisternis gestalte en wordt de binding gelegd in mensenlevens.
Onderbewustzijn
Er is onderzoek gedaan naar de invloed van het onderbewustzijn van de mens op zijn gedrag. Men heeft dit bijvoorbeeld gedaan door tijdens een bioscoopfilm een korte flits van een Coca-cola logo te laten zien. Deze flits was zo kort dat men het ‘bewust’ niet eens opmerkte. Toch zorgde de opname in het onderbewustzijn ervoor dat de verkoop van Coca-cola in de pauze steeg. Als zo’n kort beeld, opgenomen in het onderbewustzijn, al invloed op het gedrag van mensen heeft, is het effect van een avond of nacht jezelf (onder invloed van geestverruimende middelen) overgeven aan muziek uiteraard enorm. De duivel grijpt deze kans om jongeren vol te stoppen met alles wat uit de wereld komt. Onreinheid, goddeloosheid, hardheid, haat, zelfzucht, et cetera. Dit doet hij via al de menselijke zintuigen. Teksten via de oren. Harde, duistere, onreine beelden door films, dia’s en acts via de ogen. Monden gebruikt hij om de duisternis mee te zingen en via het gevoel brengt hij zijn sfeer urenlang achter elkaar over mensen heen. Onder invloed van al deze invloeden worden karakters vervormd, normen en waarden vervagen of verdwijnen volledig, ideeën veranderen en men gaat de duisternis fijn vinden omdat het ‘klikt’ met de zondige natuur van de mens. Dit is de werkwijze van satan om mensen te vormen en hen te binden, in dit geval gevangen te nemen.

2 Koningen 3
15 Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des HEEREN op hem kwam.

1 Samuël 16
13 Toen nam Samuël den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuël op, en hij ging naar Rama.
14 En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem.
15 Toen zeiden Sauls knechten tot hem: Zie toch, een boze geest Gods verschrikt u.
16 Onze heer zegge toch tot uw knechten, die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken, die op de harp spelen kan; en het zal geschieden, als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spele, dat het beter met u worde.
17 Toen zeide Saul tot zijn knechten: Ziet mij toch naar een man uit, die wel spelen kan, en brengt hem tot mij.
18 Toen antwoordde een van de jongelingen, en zeide: Zie, ik heb gezien een zoon van Isaï, den Bethlehemiet, die spelen kan en hij is een dapper held, en een krijgsman, en verstandig in zaken, en een schoon man, en de HEERE is met hem.
19 Saul nu zond boden tot Isaï, en zeide: Zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is.
20 Toen nam Isaï een ezel met brood, en een lederen zak met wijn, en een geitenbokje; en hij zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul.
21 Alzo kwam David tot Saul, en hij stond voor zijn aangezicht; en hij beminde hem zeer, en hij werd zijn wapendrager.
22 Daarna zond Saul tot Isaï, om te zeggen: Laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden.
23 En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp, en hij speelde met zijn hand; dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem, en de boze geest week van hem.


1Sa 16:23
And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him. (KJV)

Ezechiël 28
12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!
13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.
14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.
15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.
18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.
19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.

Illuminati Slowly Destroying DMX
The Truth May Scare You (Part 16)
Michael Jackson's Death
 - The Truth Revealed (MUST SEE) The Illuminatie heeft hem vermoord.
DMX- Lord Give Me A Sign w/ lyrics
Kanye West Dec 2009 "Sold His Soul To The Devil?" and Snoop Dogg?
Snoop Dogg Explains How He Sold His Soul to the Devil
Illuminati Super Bowl Half Time Show Symboliek Explained - Madonna, Nicki Minaj, MIA
Kanye West admits he sold his soul to the Devil 1/2
Kanye West admits he sold his soul to the Devil 2/2
Kesha:  The Satanic Cult Leader (11 juni 2013)

Satanic Music Industry Part 1 (illuminati)
The Truth May Scare You (Part 4) - Block Removed for Mobile

LADY GAGA ADMITS POSSESSION - NEW SATANIC CONNECTIONS (DEMONIC POSSESSION)

Katy Perry Tells young girl to sell her soul to Satan for power
Lady Gaga Satanic messages Born this way illuminati symbolism

Michael Jackson admitted he sold his soul to the devil (and other artists)
SUPERBOWL SYMBOLISM NEPHILIM_GIANTS AND THE WHORE OF BABYLON , MADONNA
ILLUMINATI LADY GAGA BUSTED BATHING IN BLOOD (THE WHOLE STORY)
John todd, ex Illuminati, explaining the Illuminati, full video. (Zie bij 43 min, dat gaat over muziek)
The Occult in Christian Music (Zie bij 43:46 min; kinderen en tekenfilms)
Kerli an MK Ultra Victim EXPOSED Illuimanit Puppet and Slave
Friday Night with Jonathan Ross - Annie Lennox Interview

Illuminatie symbolen:
Annie Lennox: "Realy squeaky clean". (6:40 min: zie haar handen)           Dave Stewart (1 oog op foto)


6 gemaakt met: 1e vinger, 2e vinger, 3e vinger.


Ke$ha - Die Young (Official)

 (Zie je al die symbolen in deze video clip). Deze videoclip en tekst is zeker ook een waanidee.

Jay-Z says he Rapes Children - Illuminati Musical Satanism: The Documentary


Zo werkt satan: Kijk naar de titels van de liedjes, luister daar de teksten en zoek in de videoclips/films naar de symbolen die men gebruikt daarbij.

Black Veil Brides - Fallen Angels 
(Satans werk) Zie tekst hieronder.

Dit was een bericht van mij aan hun: 
All of you on this channel are all 666 slaves - I am free - I hope you all wake up on time.
The blood of Jesus Christ has also shed for your soul to live forever in peace.
666 lies about all his promises, are you sure he lives up to the end of his bargain.
Like the 666 always says YOU FOOLS.

Dit was het antwoord van hun:
You are not free. You are an ignorant hypocrite who has nothing better to do than spam videos. 
Some kids on here are like twelve years old. They don't want to listen to your religious bullshit. 
God is just as imaginary as santa or the easter bunny lol
 
Ons wapen is het woord van God.
Black Veil Brides - Perfect Weapon
(kern van de tekst: kinderen worden ingezet als wapen) Zie tekst hieronder.


Kinderen vanaf 12 jaar oud 

 
                                               666  hand symbool

Hij gaat hier op zijn knieën zitten en doet net alsof hij bid en hij kijkt met 1 oog naar de camera.  

 
Weer een 666 hand symbool                          Aanbidding van een valse GOD (de zanger, idool)
   
         
Het kruis wordt hier gehangen een verwijzing naar Jezus aan het kruis. Roken wordt gepromoot. 

                  
Bidden met een skelet op de achtergrond.   De zanger maakt een soort kruis die iedereen aanbid, maar dan naar hem en niet naar Yeshua.    

 

                     Wigi board op de gitaar  

 
      Ster als symbool

  
1 oog en ster als symbool. Een kruis met een doodshoofd en jonge kinderen op de achtergrond met satans teken/handsymbool.         


Een skelet met een kruis.

  
                                               1 oog in een 3 hoek           
                                                                                                     

  
Een spiegel. Ik weet nog niet wat de precieze betekenis hiervan is maar je spiegelbeeld of afspiegeling van je ziel of het kopieren van de slechte dingen?

 

 
De zanger staat hier tussen de jonge kinderen. m.a.w, wat doe je nu eraan, want ik heb ze nu. Deze satanische teksten hieronder van deze 2 video clips van deze band zijn duidelijk niet geinspireerd om je er gelukkig mee te voelen en jezus te dienen.

Black Veil Brides - Perfect Weapon lyrics
GO!

Awake at night you focus,
On everyone whose hurt you,
And write a list of targets,
Your violent lack of virtue.

Leave us alone!
You're on your own!
Go!

We are breathing,
While you're sleeping, go, (GO! )
And leave us alone,
The liars cheating,
Our hearts beating, go, (GO! )
And now you're on your own.

Here's to your perfect weapon,
Crack bones with blind aggression,
Like birds whose wings are broken,
You live without direction.

Leave us alone!
You're on your own!

We are breathing,
While your sleeping, go, (GO! )
And leave us alone,
The liars cheating,
Our heart's beating, go, (GO! )
And now you're on your own.

GO!
And now you're on your own!
GO!
And leave us alone! (ahahahahahaha)

We are breathing,
While your sleeping, go, (GO! )
And leave us alone,
The liars cheating,
Our heart's beating, go, (GO! )
And now you're on your own.

Black Veil Brides - Fallen Angels Lyrics
Scream, Shout
Scream, Shout
We are the Fallen Angels

We are the in between
Cast down as sons of war
Struck to the earth like lightning
On this world we're torn
We won't cause the pain
Of living out their law
Take joy in who you are
We know our wings are flawed

Woah....

We're bored to death in heaven
And down alone in hell
We only want to be ourselves

We Scream, We Shout
We are the Fallen Angels
We Scream, We Shout
Woah oh, Woah oh oh oh...

To those who sing alone
No need to feel the sorrow
We Scream, We Shout, Woah oh..
We are the Fallen Angels

Follow the morning star
A land when darkness fell
The passion left unholy
Now you find yourself

We have no where to go
No one to wish us well
A cry to find our home
Our stories they will tell

Woah...

We're bored to death in heaven
And down alone in hell
We only want to be ourselves


We Scream, We Shout
We are the Fallen Angels
We Scream, We Shout
Woah oh, Woah oh oh oh...

To those who sing alone
No need to feel the sorrow
We Scream, We Shout, Woah oh...
We are the Fallen Angels

Scream, Shout
We are the Fallen Angels

Scream, Shout
Woah oh, Woah oh oh oh... 
          Bron:                                                                                
Bron:

BEYONCE "RUN THE WORLD" ILLUMINATI SYMBOLISM 

UnMasking Twilight & Marvel's Occult Deceptions (HD)

Dit zijn mijn interpretaties/bevindingen: Hier in het super kort mijn bevindingen van wat Satan zijn plannen zouden kunnen zijn voor in de toekomst. (eigenlijk is hij er al jaren mee bezig)

Ik heb een film van The Sound of Music uit 1965. Op de cover van de (oude) videoband staat 3 keer 666. Zoals bijna iedereen weet is dat het teken van de Duivel. Het staat in de bijbel.
God heeft mij ongeveer 14 jaar geleden via iemand uit de kerk gezegd dat ik een bediening met kinderen had.
Nu in oktober 2012 heeft het pas voor mij een betekenis.
Ten eerste heeft God mij 5 van zijn mooie kinderen aan mij geschonken om er voor te zorgen en ten tweede vindt ik door mijn kennis dat ik de taak om aan de mensen/instanties die voor kinderen zorgen te waarschuwen wat volgens mij zou kunnen gebeuren.

Deze film lijkt onschuldig maar er zit een verborgen boodschap achter:


 
    


 M.a.w. Dit is Lucifer zijn reclame, hij gaf toen al te kennen hoe hij de mensheid onder controle zal proberen te krijgen via het geluid van muziek. Zie het nr. 666 op zijn kop.
Voor geestelijk blinden persoon lijken het 3 muziek noten.
De illuminatie gebruiken speciale tekens/symbolen.

In de film worden tekens/symbolen gemaakt bij bepaalde woorden en zinnen. (Dit is duidelijk door Satan geïnspireerd)
Ik heb er drie gevonden in de eerste 17 minuten van de film.

Sound of music _3_wolk_1.png Sound of music _5_It is Gods Will 16,42 min_1.png
 Hier gebruikt ze het woord "Wolk". (How do you catch a "cloud")        Hier wordt er gezegd "het is Gods wil". (It is Gods Will 16,42 min)

 

  2 Korinthe 11  

13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.

14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.


Exodus 19:9
waarop de HEER tegen hem zei: ‘
Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozes de HEER vertelde wat het volk had geantwoord,

Exodus 20:21
En terwijl het volk op een afstand bleef staan, 
ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.

Exodus 24:15
Terwijl Mozes de berg op ging, 
werd deze overdekt door een wolk:

Exodus 24:16
de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. 
Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk.

Exodus 24:18
ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.

Exodus 34:5
De HEEREN YHVH nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde Zich aldaar bij hem; en Hij riep uit den Naam des HEEREN YHVH.

Exodus 40:35
Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, 
want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel.

Leviticus 16:2
zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen je broer Aäron dat hij niet zomaar de heilige ruimte achter het voorhangsel mag binnengaan. Het zou zijn dood betekenen, want daar, 
boven de verzoeningsplaat die op de ark ligt, is de plaats waar ik in een wolk verschijn.

Numeri 11:25
Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd.

Numeri 17:7
Toen ze tegen Mozes en Aäron te hoop liepen en naar de ontmoetingstent keken, zagen ze 
hoe die overdekt werd door de wolk en hoe de majesteit van de HEER verscheen.

1 Korintiërs 10:2
dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.

2 Makkabeeën 2:8
Dan zal de Heer deze voorwerpen weer tevoorschijn brengen, en zijn majesteit zal verschijnen in de wolk die ook zichtbaar was in de tijd van Mozes, en ook later, toen Salomo bad dat de Heer de tempel op grootse wijze in bezit zou nemen.’


Ezechiël 22

26 Haar priesters doen Mijn wet geweld aan, en zij ontheiligen Mijn heilige dingen; tussen het heilige en het onheilige maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen het onreine en reine geven zij niet te kennen; daartoe verbergen zij hun ogen van Mijn sabbatten; ja, Ik word in het midden van hen ontheiligd.

27 Haar vorsten zijn in het midden van haar als wolven, die een roof roven, om bloed te vergieten, en om zielen te verderven; opdat zij gierigheid zouden plegen.

 


 
Sound of music _5_It is Gods Will 16,42 min_1.png
   Oscar Hammerstein  
Sound of music _2Oscar Hammerstein II.png Lucifer.png

 Dit bedrijf is de ontwikkelaar van de RFID chip                                                                 

Lucent Technologies heette eerst lucifer cooperation. Dit bedrijf heeft de chip uitgevonden die in de rechterhand en op je voorhoofd alleen geplaatst kan worden. Carl Sanders is degene die dit ontwikkeld heeft een keer de bijbel gelezen en schrok zich dood en heeft om God vergeving gevraagd dat hij het ontwikkeld heeft.

Kijk naar het adres van het bedrijf hieronder:
Cortera Company Profile For:
LUCENT TECHNOLOGIES INC
666 5TH AVE
NEW YORK, NY 10103-0001
(212) 841-4900 


Nu heb ik via internet vernomen dat er een systeem HAARP wordt gebruikt door de regering in Amerika. (Pentagon)

Er is in Amerika een systeem wat gebruikt door de regering de heet "HAARP".

HAARP_1.jpg 
High Frequency Active Auroral Research Program (wikkipedia)


Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Andere onderzoeksgebieden zijn inzicht verkrijgen op het gebied van radiogolven, communicatie en navigatie. In verschillende andere landen staan soortgelijke installaties, waaronder Noorwegen en Rusland.

 

Het project is gestart in 1993, en zal 20 jaar duren. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door de United States Air Force, de United States Navy, de Universiteit van Alaska en Defense Advanced Research Projects Agency  (DARPA). 

Dit systeem is zeer geheim en wordt uitgetest ook bij de gevangen van de golfoorlog en in guantanamo bay, men maakt er misbruik van om bijvoorbeeld het weer te veranderen waarschijnlijk wordt ook via dit systeem misbruik gemaakt tegen de mensen via ijzingwekkende geluiden constant keihard 24/7 te laten horen (De bewijzen zijn allemaal op internet te vinden).

 
Guantánamo Bay

 

SOUND of HAARP WEAPON IN ACTION !!! SCARY Lights & Noise!! 2011
GOVENMENT AT IT AGAIN ! STRANGE SOUNDS FROM SKY haarp project blue beam Gepubliceerd op 3 jun 2012 
HAARP Sound 5/4-5/12 3250KHZ to 5500KHZ Gepubliceerd op 7 mei 2012


RFID/chip=Radio Frequentie IDentification-chip. 

 

RFID chips noemt men ook wel superslimme of smart chips omdat ze niet alleen gegevens kunnen bevatten maar ook geprogrammeerd kunnen worden om bepaalde handelingen te verrichten/ reacties in gang te zetten. Er bestaan intussen chips die in staat zijn om DNA profielen te kunnen herkennen.( waardoor men bijvoorbeeld in één test met een ‘Food Expert-ID’ apparaat van voedsel kan bepalen welke van 32 verschillende soorten vlees aanwezig zijn. Zo kan dus gecontroleerd worden of kippenvlees is aangevuld met varkens- of rundvlees of er stukjes muis, rat of mens in de gehaktmolen terecht zijn gekomen of dat er misschien diermeel is gebruikt in veevoer).Wetenschappers in Canada hebben uitgevonden dat zenuwcellen die men op een microchip laat groeien informatie kunnen leren en onthouden en deze dan aan de hersenen kunnen doorgegeven. Dit is het soort wat leeg te maken is en daarna weer beschreven kan worden. De schrijfbare variant heeft de mogelijkheid dat er (zolang het geheugen nog niet vol is) door scanners informatie bij te zetten is.

 

Maar na deze opgedane kennis. Kwam ging ik in de media markt om iets te kopen. In de media markt hebben ze sinds kort zware beveiliging en dat vond ik vreemd.

(Nu dat ik van de Illuminatie en hun geheime tekens/symbolen afwist kon ik hiermee verband leggen met dit alles).

Ik zag toen ik naar buiten wilde gaan verschillende grote televisies bij de uitgang aan de plafond (hangend) met daarbij een zeer schrikwekkende reclame over mensen die net als de joden die naar Auswitz gingen. En nog veel meer.

Ik had deze reclame al een keer op tv gezien en nu zag ik het op die tv’s. En toen zag ik waar die reclame voor was het is het merk PEAQ. De A is een omgedraaide V.

Ik ging toen terug naar boven en toen vond ik wat het was en toen kreeg ik het Spaans benauwd, want ik moest een foto maken ervan en een kwartier eerder maakte ik een foto van een ander product en werd erop aangesproken door de beveiliging. Ik zocht thuis op wat Peaq was en het blijkt een Multi media systeem te zijn. Toen ik het merknaam `Peaq` op youtube opzocht kreeg ik door wat het systeem is toen kreeg ik dit hieronder.

Peaq is een Multi media systeem. Wanneer je Peaq op youtube op zocht kreeg ik door wat het systeem is toen kreeg ik dit hieronder.


Het multi media systeem PEAQ.png

 

 

Zoals U kunt zien wordt er rechts onderin reclame gemaakt, maar wat mij opviel was dat het apen waren. Het is toeval maar ik vond dat op dat moment zo op mijn internet. (Maar ook toeval of niet: als kind werd ik 6 jaren lang (tijdens mij verblijf bij de pensionaat katholieke nonnen gepest en voor aap uit gescholden door iedereen).  De Illuminatie (NWO)heeft de leer van Darwin gebruikt en de mensen laten denken dat de mens van apen afstamt. En toen kwamen en ineens dinosauriërs, deze verhalen waar ik als kind nog nooit had gehoord  werd door Hollywood nog meer versterkt. 

Toen zag ik ergens dat men via bepaalde geluiden geesten/demonen kan oproepen. Met als gevolg dat je ten minste “mind controlles slaves” kan krijgen. (of dit op waarheid gebaseerd is dat kan ik je niet zeggen vanuit mijn geloof weet ik dat dit waar is)

 

En toen kwam ik tot de conclusie dat de Illuminatie degene die aan de macht zijn wereldwijd  in verschillende regeringen/overheid, bedrijven en banken. Dat zij via deze verschillende soorten geluid-/mediasystemen in mensen hun huizen met het HAARP systeem zou kunnen misleiden en hun geesten/demonen in hun huizen en dus ook in de mensen zouden kunnen laten oproepen via het geluid/muziek van films en videoclips van bijvoorbeeld. 

Lady Gaga, Beyoncé zegt dat ze zelf niet kan zingen maar dat wat zij in haar heeft zitten dat maakt dat ze geweldig op het podium is en alles durft wat zij normaal niet zou durven te doen, zij noemt zich dan op het podium Sasha Fierce dit wordt gezien als een representatie van een Demonische bezit, Jay Z zegt zelf dat hij possessed is by the spirits, Nicki Minaj zegt ook dat er een Roman in haar is opgeroepen door anderen en in haar is geplaatst dat hij er is om een reden en dat hij nooit meer weg gaat. Daar luisteren en kijken jongeren naar en als je kijkt naar hun optredens, videoclips en op hun teksten luistert dan schrik je enorm. (De jeugd weet van deze dingen af ik wist dit totaal niet en met mij nog vele anderen). Diezelfde jeugd wil God daardoor niet leren kennen en dat baart mij als christen natuurlijk zorgen.

Lady Gaga.pngMichael W. Smith.png  

Hebreeuws/hebrewy                          Zie je de letters nu bij dat groene energie drankje (WWW=666).                                                                                 

Als het aan Australische onderzoekers ligt komt er een waarschuwing op energiedrankjes te staan. Energiedranken, zoals Red Bull en Golden Power, vormen namelijk een steeds groter gevaar voor de volksgezondheid.

In het wetenschapsblad Medical Journal of Australia schreven onderzoekers dat energiedrankjes een steeds groter gevaar voor onze gezondheid vormen en daarom voorzien moeten worden van een waarschuwing. De onderzoekers baseerden dit advies na een onderzoek waarbij ze keken naar de oproepen voor het alarmnummer.

Alcohol
In het onderzoek werd er gekeken naar de oproepen voor de alarmnummer in de Australische staat New South Wales in de afgelopen jaren. In 2010 werden de hulpdiensten ruim 5 keer vaker gebeld als in 2004. De meeste telefoontjes kwamen ’s avonds en ’s nachts binnen en ging het om jongeren die energiedrankjes hadden gemengd met alcohol.

Volgens de onderzoekers kunnen de energiedrankjes zorgen voor een overdosis cafeïne. Dit kan bij sommige mensen leiden tot
hallucinaties of epileptische aanvallen. 


De Illuminatie symbolen:


                           1                                                   2                                       3                                             
 
                        4


1: Magic
2: Een pentagram uit Dogme et Rituel de la Haute Magie, Eliphas Levi, 1855(Levi) 
3: Pentagram als magisch symbool, de tekens zijn astrologisch_and_human_body_(Agrippa)    
4: Het zegel of pentagram van Solomon uit de Goetia, een grimoire uit de middeleeuwen 
                                                                                                                                                                                                   
Beyonce-illuminati-devil-666-satanic-new-world-order-sasha-fierce-motorcycle-bustier-evil-lucifer-occult-golden-dawn-jay-z-lady-gaga-rihanna-kanye-prodigy-mc-hammer-mind-control-egypt-freemason-mason.jpg
Satanism In The Music Industry: Lucifer Shows up at Super Bowl 47- Beyonce EXPOSED

  


Bohemian Grove - Alex Jones (ZIE BIJ 01:01:50)BEYONCE "RUN THE WORLD" ILLUMINATI SYMBOLISM
The Truth May Scare You (Part 1) Kijk vanaf 11.25 min
The Truth May Scare You (Part 2)
The Truth May Scare You (Part 3)
The Truth May Scare You (Part 4
The Truth May Scare You (Part 5

Illuminati Controls Hollywood (watch all)
Illuminati control of Music Industry - David Icke (Hij is geen Christen)

 


The Police State Coming Soon - The Prophecy Club FULL LENGTH.avi

 

Baphomet  (Vrije metselaars hun God) die wordt veelvuldig gebruikt door Beyoncé in haar video clips. (Eigenlijk de meeste illuminatie tekens/symbolen).
Magische occultisme gebruikt het Pentagram die de  vrije metselaars ook als symbool gebruikt.

In uw onderzoek, zult u merken dat alle geheime genootschap en Illuminatie insiders hetzelfde verhaal over demonen hebben. (Of wij het geloven of niet hun geloven hierin)

 

(NWO=New World Order= 1 regering en 1 religie over de hele wereld onder controle gehouden door een RFID chip in je rechterhand of voorhoofd=666 teken/symbool). Hier praat Obama en andere USA presidenten sinds Bush senior in 1991 over. Voor mij als Christen komt dit dicht bij de eindtijd omschreven in de bijbel. Dit hierboven beschreven is 1 van de verhalen die ik dus heb gevonden door online te onderzoeken naar dingen. Die mij heeft laten beslissen om mijn God (Jezus Christus) meer te gaan dienen dan ooit te voren.   
Na dit gezien te hebben en dat ik van de Illuminati en hun tekens afwist kon ik hiermee een verband leggen met dit alles.
Ik wilde iets gaan kopen in de Media markt en sinds kort hebben
ze daar zware beveiliging en dat vond ik vreemd.
Ik was foto's aan het maken voor het product wat ik wilde vergelijken en toen werd ik door de beveiliging gewaarschuwd.
Ik ging even weg en toen kwam ik om toch dat ding te kopen wat ik nodig had.
Maar onderweg naar de uitgang zag ik per toeval de reklame op 3 grote televisies links bij de uitgang
het was een zeer verontruste reklame en toen zag ik waar die reclame voor was, het merk "PEAQ". De A is een omgedraaide V.
Ik had deze reklame maar 1 keer op tv gezien en nu zag ik het voor de tweede keer. Die reklame ging ongeveer over mensen die net als de joden die naar
Auschwitz  gingen. En nog veel meer. Iets met geld in de hand dat op een bepaalde manier wordt gegeven aan de taxi chauffeur door een vrouw. Een omgedraaide V  in een restaurant en net als bij X factor waren er 2 grote deuren met een omgedraaide V erop. Dat mensen in een lift moesten stapppen enz....
Ik ging toen terug naar boven en toen vond ik wat het was en toen kreeg ik het spaansbenauwd, want ik moest een foto maken ervan en een kwartier eerder maakte ik een foto van een ander produkt en werd erop aangesproken door de beveiliging.

Peaq is een Multi media systeem. Wanneer je Peaq op youtube op zocht kreeg ik door wat het systeem is toen kreeg ik dit hieronder.Nu blijkt dat een multi media systeem te zijn. Doordat ik van youtube wist dat boze geesten konden opgeroepen worden via geluidsgolven. Toen schrok ik mij een hoedje.
Wat als al die, vaak onwetende, mensen zo'n systeem in hun huis halen dan halen ze via de muziek van oa: Beyoncé, Jay Z, Rijana,
Nicki Minaj en vooral Lady Gaga. Boze geesten in huis.
Ik vond dat ik dit aan de school, Bso, kinderbescherming, jeugdzorg en aan de kinderrechter moest laten zien.
Want je weet maar nooit.

Lady Gaga: "I SWEAR TO LUCIFER"
Lady Gaga Jimmy Kimmel Live Full Interview

 
                Zie je het SS teken van de Nazi's.                                     En dit skelet is ook al niet iets voor kinderen/jeugd.

Heb je de tekst van dit lied "Judas" al eens gelezen en de video clip gezien (zonder geluid). Dit is gewoon Satan die een oorlog begint met Jezus Christus, wat hij nu echt wil gaan uitvechten.
Dit maakt dat mijn kinderen niet meer naar de tv mogen kijken en naar muziek mogen luisteren zonder dat ik het gechecked heb.

De openlijke oorlog verklaring van Satan tegen Jezus Christus zoon van God <><
Lady Gaga-
Judas
Oh, oh, oh, oh, oh!
I´m in love with Judas-as, Judas –as
Oh, oh, oh, oh, oh!
I´m in love with Judas-as

Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Gaga

Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Gaga

When he comes to me, I am ready
I’ll wash his feet with my hair if he needs
Forgive him when his tongue lies through his brain
Even after three times, he betrays me (3 wereld oorlogen zal er ook mee te maken kunnen hebben)

I’ll bring him down, bring him down, down
A king with no crown
King with no crown
I’m just a Holy Fool
Baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
I’m just a Holy Fool
Baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
Oh, oh, oh, oh, oh!
I’m in love with, Judas –as
Judas –as
Oh, oh, oh, oh, oh!
I’m in love with Judas, Judas –as

Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Gaga

Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Gaga

I couldn’t love a man so purely
Even darkness forgave his crooked way
I’ve learned our love is like a brick
Build a house or sink a dead body

I’ll bring him down, bring him down, down
A king with no crown
King with no crown
I’m just a Holy Fool
Baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
I’m just a Holy Fool
Baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
Oh, oh, oh, oh, oh!
I’m in love with, Judas –as
Judas –as
Oh, oh, oh, oh, oh!
I’m in love with Judas, Judas –as

I am beyond repentance
Fame hooker, prostitute wench, vomits her mind
But in the cultural sense

Judas kiss me if offenced
Or wear an ear condom next time
I wanna love you
But something’s pulling me away from you


Jesus is my virtue
And Judas is the demon I cling to
I cling to
I’m just a Holy Fool
Baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby
I’m just a Holy Fool
Baby he’s so cruel
But I’m still in love with Judas, baby

Oh, oh, oh, oh, oh!
I’m in love with, Judas –as
Judas –as
Oh, oh, oh, oh, oh!
I’m in love with Judas, Judas –as

Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Judas –as
Judas, Gaga


Jay-Z ft Kanye West & Rihanna:
Run This Town
(Rihanna)
Feel it coming in the air,
hear the screams from everywhere,
I'm addicted to thrill,
It's a dangerous love affair,
Can't be scared when it goes down,
got a problem tell me now,
Only thing that's on my mind is who´s gonna run this town tonight,
who gonna run this town tonight,
We gonna run this town!

Wassup
Wassup

(Jay-Z)
We are,
yeah I said it we are,
this is Roc Nation,
Pledge your allegiance,
get your fatigues on,
all black everything,
black cards, blacks cars,
all black everything,
and that girls a black birds riding with their dillingers,
i get more in depth,
if you boys real enough
This is la Familia, Ill explain later,
but for now let me get back to this paper,
Im a couple bands down,
and im tryin get back,
I gave the other grip I lost a flip for five stacks,
me im talking 5 comma 6 zeros, dot zero, here it go
back to running circles round..
now we squared up, Hold up
  
                                        Jay Z heeft zelf gezegd dat hij nog nooit de bijbel heeft gelezen.(Rihanna - Chorus)

Life's a game and but it's not fair,
I break the rules so I dont care,
So I keep doing my own thing, (Do what Thy Wilt)
walking tall against the rain,
victorys within the mile,
almost there don't give up now,
only thing that's on my mind is who´s gonna run this town tonight,
heeeeey-hey-hey-hey-hey-heyy, heyy-hey-hey-heey, heeeey-hey-hey-hey-hey-heyy,
who's gonna run this town tonight,

[Jay-Z]
We are,
Yeah I said it we are,
you can call me Ceasar,
in a dark czar,
please follow the leader,
So Eric B we are,
Microphone fiend, it's the return of The God,
Peace God,
ah ah,
and ain't no nobody fresher,
I'm in mason, ah, martin, margiella,
on the tape we're screaming f-ck the other side they jealous,
we got a bankhead full of broads,
they got a table full of fellas,
yeaaaahh, and they aint spending no cake,
they should throw they hand in cause they ain't got no spades,
yeah, my whole team got dough,
so my banquet is looking like millionaires fro.
yeaaaaah.

[Chorus]

[Kanye West]
Its crazy how you can go from being Joe Blow,
to everybody on your d-ck, no homo,
i bought my whole family whips, no volvos
Next time I'm in Church please no photos,
police escorts, everybody passports,
this the life that everybody ask for
This the fast life we are on a crash course
what you think i rap for to push a f-cking Rav 4,
but i know that if I stay stunting,
all these girls only gonna want one thing,
i can spend my whole life good will hunting,
only good gon come is as good when I'm .,
she got an ass that will swallow up a G-string,
and up top ahh, 2 bee stings,
and im beasting off the re sling,
and my n-gga just made it out the precinct,
we give a damn about the drama that you do bring,
im just tryin change the color of your mood ring,

Reebok baby, you need to drop some new things,
have you ever had shoes without shoe strings?
whats that Ye? baby these heels,
is that a may?
whaaat,
baby these wheels,
you trippin when you ain't sippin, have a refill
you feel like you running huh, now you know how we feel,

Wassup (Jay-Z)

[Rihanna]
Heeeeey, heeeey, heeeeey,
we gon run this town tonight,
Wassup (Jay-Z)Run This Town
Rhianna Jay-Z "Run This Town" Anti NWO Song -Chris Geo Remix - Illuminati, Masons, Ron Paul
Feel it coming in the air
Masonic symbols everywhere
I´m addicted to the truth
It´s a dangerous love affair
Can´t be scared when it goes down
Stand for freedom here and now
Only things that´s on my mind
Who´s gonna free this town tonight?
New World Order’s going down

We are
Yes I said it we are
Watch the truth rising
Global resistance
Get you fatigues on,
Cause they sold out every one

Black people, white people
Sold out every one
Jay Z is another busta kneeling down to Bilderberg
I’ll get more in depth
Cause you boys really need a word
Throwing up a pyramid,
It’s all Illuminati
Now I’m jamming Pac,
And I’m trying to find my shotti
Cause I hear the prophets calling
Trying to calm me
I’m trying to spit the facts
It’s xis, triple six
When you play it from the back
Yeah I’m talking’ more drama
Rockefeller (want to see) 80% (of you) DEAD

That’s the threat don’t forget
When they come,
They come for the neck don’t forget

Deaths their game and it’s not fair
They make the rules and you don’t care

You just blindly sell your soul
Hypnotized they’re in control
In a trance you go along
Indoctrinated by their psalm

Only thing that’s on my mind
Who’s gonna free this town tonight?New World Order’s got to die
Fema yea I said it FEMA
Make you a believe a
Drag you by your feet a
Now follow your leader
Straight to the creama
Auschwitz wanna be fiends
Dekcuf up control freaks
It’s the return of Rudolph Hess HR 645 (Rudolf Höss was de commandant van Auschwitz, waarvan de "bekentenissen" hebben "bewezen" dat Hitler zes miljoen Joden (of vijf miljoen, het cijfer meestal genoteerd in Neurenberg) vergast.)
And PDD 51 the capstone to the eye
You think the deed is done?
They took you for a ride
You think they run this town
They running game that’s no lie
And they ain’t spending no cake
Those federal reserve notes
You know they all fake
I dumped those and bought gold
So my bank heads looking like my boy Ron Paul

Deaths their game and it’s not fair
They make the rules and you don’t care
You just blindly sell your soul
Hypnotized they’re in control
In a trance you go along
Indoctrinated by their psalm

Only thing that’s on my mind
Who’s gonna free this town tonight?


It’s crazy how you can go from being joe blow
To sucking New World Order like a homo
CIA recruitment that’s for sure
We know you like the fish sticks sucka
We got photos gay escorts
Bohemian (grove) passports


Little bitch at the grove
That everybody asks for
If ask Taylor Swift
She’ll say he’s an asshole
But behind closed doors
He’s Jay Zs favorite backdoor
Turned out sold out
No love for his people
Just like Barack Obama same evil
Now they’ll probably call me racist
Like we’re living in the 50’s
Even though my countless vote
Went to Cynthia Mc Kinney
But they can’t understand
How Bilderbergs hand
Is behind this racial plan
White power black power
Better read The Art of War
No power one power
What the fuck we fighting for?

We’re standing up to the drama that they do bring
Just check the left hand see the G Ring
And mock rituals
What are they unleashing
Masonic rituals live on TV

It’s all been exposed
Like Versace clothes
Just like MK Ultra
It’s all mind control
You tripping when you ain’t sipping have a refill
You feeling like you in prison huh
That’s cause that’s real

The New World Order’s got to die!
The New World Order’s got to die!
The New World Order’s got to die!

Global resistance Chris GEO
     
Dit is Rijana in haar alter ego maar ik denk eerder possessed     En dit is wat ik kon vinden online van speciale contactlenzen.

Zie je de letter V hieronder die wordt nu veelvuldig door de Illuminati gebruikt:

                      Possessed (geen bewijzen gevonden of het waar is of niet)
                                              
MUST SEE!! Reptilian EYES caanannite hybrid witch

 

Hieronder zie je een plaatsje met een oog in een driehoek en iets eromheen dat stralen van de zon (zonnen god) Dit symbool wordt in de Katholieke kerk in en om de gebouwen /kerkengebruikt. De vrijmetselaars gebruiken dit symbool ook en zo ook de illuminatie.

illuminatie_8.png Free masons Tempel_1.JPG

De Rooms-Katholieke Sint Petrus’ bandenkerk is in 1810 gebouwd_Rijsenburg_1.jpg De Rooms-Katholieke Sint Petrus’ bandenkerk is in 1810 gebouwd_Rijsenburg.jpg

 

Magie mag niet van God en de Illuminatie zijn met magie bezig.

2 Kronieken 33:6.
Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, magie, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen.

Handelingen 8:9
.
Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken,

Handelingen 19:19.
Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken.

Nu kwam ik hier achter:

Afscheidskadoo van Jan Peter Balkenende van de CDA  (Harry Potter look alike) aan Mark Rutte van de VVD. 2010.png Afscheidskadoo van Jan Peter Balkenende van de CDA  (Harry Potter look alike) aan Mark Rutte van de VVD. 2010_1.png
Mark Rutte zei dat dit een gift was van Jan Peter Balkenende en het zit goed vast. Waar of niet maar dit liet mij wel schrikken.

                                    baphomet_pentagram.jpg

Harry Potter.jpg De illuminati gebruiken de tekens van magie als geheimschrift.png Jan Peter Balkenende.jpg
Film/boeken: Harry Potter                                                      Magie                                                      Balkenende


Toen besloot ik deze kennis door te geven aan de betrokkenen instanties:

Op 15 oktober heb ik de manager van de BSO, de hoofd van de school en het AMK opgebeld omtrent dat ik mij zorgen maak over alle kinderen waar instanties mee werken. 

Vanuit de liefde van Christus heb ik mijn getuigenis en openbaringen en bevindingen door willen geven aan degene die voor mijn kinderen en kinderen in het algemeen zorgt. Ik heb ze niets opgelegd alleen verteld.

(In dit geval de betrokken instanties) Misschien was het te direct en niet subtiel genoeg maar het kwam vanuit een goed hart. Ik ben al heel mijn leven gelovig en waarom zou ik nu dan ineens anders moeten zijn.

Deze kennis wilde ik met liefde graag doorgeven aan andere mensen en instanties om te laten weten dat de mogelijkheid bestaat, dat via sommige verschillende geluid-/mediasystemen (bijvoorbeeld het merk “PEAQ” de reclame ervan is niet in orde het gaat over Auschwitz of zoiets in die trend), films, muziek en (school)boeken waardoor vloeken, boze geesten en demonen in de mensen zouden kunnen komen en dat men deze mensen niet kan helpen of genezen met medicijnen, therapie of door ze in de gevangenis op te sluiten. Alleen door te bidden en vasten kan je deze mensen helpen om ze te bevrijden en genezen. Het is mij nu wel sindsdien opgevallen dat de jeugd, jongeren van rond de 20 jaar, dit wel weet (illuminatie) maar hun ouders vaak niet.(waaronder ik tot voor kort). Ik heb dit in het begin niet al te tactisch/pedagogisch verantwoord overgebracht en ik probeer dat dus bij deze wel te doen op de juiste manier. (M.a.w. ik ben wijzer geworden) Misschien is het zelfs vanuit een geestelijk opzicht alleen maar duidelijk, maar ik hoop erop dat het misschien ook op een wereldse manier voor U duidelijk is.

Een spycholoog/psychiater notabene heeft in zijn hoofd dat zij (Lady Gaga) alleen maar reacties wil uitlokken/rebelleerd. En nu zou ik geestelijk (ziek) gestoord zijn. Go figure.
Hij moet toch eerst zijn eigen hoofd maar eens na gaan laten kijken. Want ik ben niet geestelijk verblind (hij wel) en ik ben niet dom of gek.

Ik maak mij echt zorgen om de kinderen van de toekomst die volwassen zullen zijn nadat ze dit voor als normaal hebben meegenomen in hun jeugd.
Wat zullen de instanties die met deze kinderen te maken hebben het moeilijk gaan krijgen.
Zeer zeker wanneer er een heleboel kinderen en jeugd vol met demonen en alter ego's zitten. Dan weet men niet hoe men dit moet oplossen.
Tenzij je een Christen bent die oprecht de Here Jezus Christus kent. En weet hoe de geestelijke wereld in elkaar steekt.
Want zonder de Heilige Geest en zonder het Bloed van Jezus Christus krijg je de vloeken, boze geesten en demonen niet uit deze mensen.
Nu al zitten de spychiatrische klinieken vol met mensen die ze onder een hokje plaatsen van bijvoorbeeld: schizofreen, maar eigenlijk zijn dat mensen met de duisternis, demonen, gevallen engelen, enz... in hun lichaam hebben, dat alleen maar genezen kan worden met Het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest en vloeken verbreken en demonen verwijderen onder het woord van God en Jezus Christus en het bloed van Jezus Christus.

Je kan geesten niet vastbinden zoals de mens. Geesten bind je alleen met het woord van God. En dat kunnen mensen (instanties) niet als ze de Heer niet kennen.


Dit is verwerkt in de laatste week van oktober 2012:


GOD WILL RETURN BEFORE 2018

2012 URGENT WORD FROM JESUS To All Christians And The ChurchPsalmen 147:4.
Hij bepaalt het getal van de sterren, hij roept ze alle bij hun naam.

Judit 9:11.
Want niet de macht van het getal bepaalt uw kracht, niet op geweldenaars steunt uw heerschappij. U bent juist de God van de vernederden, de helper van onaanzienlijken, de steun van zwakken, de beschermer van moedelozen, de redder van wanhopigen.

Wijsheid 11:20
.

Ook zonder dat alles hadden ze in één ogenblik kunnen bezwijken wanneer het recht hen zou vervolgen en uw machtige adem hen zou wegvagen. Maar u hebt van alles maat, getal en gewicht bepaald.

Openbaring 13:17
.

Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam (Stigma)– konden iets kopen of verkopen.

Openbaring 13:18.

Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Openbaring 15:2.
Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam
(Stigma) hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God.


 


Nog een vreemd verschijnsel zijn de geluiden die overal ter wereld opduiken. Ik ben me bewust dat er ook filmpjes tussen zitten die vals of nep zijn. Echter zoveel meldingen op het zelfde moment lijkt me wat vreemd dus zal toch een kern van waarheid in zitten. Dan komen we bij de oorsprong van die geluiden. Waar komt dat vandaan? Hierover zijn verschillende theorieen. Het zou kunnen zijn dat de kern van de aarde wat slipt en deze trillingen in de ionosfeer van de aarde hoorbaar worden. (dan horen wij mensen maar een deel van de daadwerkelijke geluiden door de frequentie.) (Dit zou kunnen duiden op poolshift) Of wat uiteraard ook kan dat het veroorzaakt wordt door de HAARP. Een machine gebouwd door mensen op canada. En nog wat plekken van de wereld. Het zijn velden Met talloze antennes. Deze zijn in eerste instantie officieel bekend als onderzoeksmachines. Echter deze zouden het weer kunnen beinvloeden. Of nog ernstiger een oorlogswapen om de mens te manipuleren. (Het schijnt een nog krachtiger wapen te zijn dan de atoombommen.) Uiteraard wordt dit in alle toonaarden ontkent.

Wat het ook is het lijkt mij geen goed voorteken. En weer een teken dat er wat gaat veranderen. Hieronder filmpjes van de geluiden en een kaartoverzicht waar de geluiden overal zijn waargenomen.

 Strange Noise from the Sky - Edmonton, AB, Canada - October 8, 2012
Strange Sounds From the Sky over England-Sept 29, 2012
New Video!! Strange sounds over Lubbock Amarillo Texas 2012!!
Strange Sounds recorded on Google Earth Map

 


28-10-2012: God laat mij al ± 2 weken dingen zien/lezen over Babylon en de Egyptenaren. Ik ben mij er alleen nog niet van zeker wat de bedoeling daarvan is. Maar een ding is wel zeker het is wel nu aan de gang.

Bron: http://davidb.mystarband.net/Duduman.html
"Those that live in defilement, that meditate upon evil things, will have no escape. They will not have My protection. I will destroy Babylon," says the Lord, "because of the wickedness and blasphemy of this country. Not only here, but wherever there is sin, I will punish it harshly. Only the righteous will I save; some even out of the midst of the fire."

"The great day, the day of terror, the day of affliction, of pain; the day of the punishment of Babylonprophesied in the Bible, is soon coming, and I will only spare the righteous," says the Lord. "I forgive who I want, I make holy who I want, and I prepare who I want. Judge no one, for Mine is the judgment," says the Lord. "Each of you judge yourself. Pray and draw close to me, and if you will obey I will come to your aid. I will send a chariot of salvation and take each one out in his appointed time."

Dit vond ik halverwege de maand oktober 2012.
Ik kwam nog ergens achter dat de Illuminati waarschijnlijk ook al hier in Capelle aan den IJssel zit en in onze regering?

   
Minister president Mark Rutte is degene die zei dat hij dit als gift gekregen heeft van Jan Peter Balkenende en het zit goed vast..... Lijkt dit niet op.....

Ja echt wel dit lijkt erop en dat kan dus een teken zijn dat ze van de Illuminati zijn dat is ding hangt in het torentje in Den Haag.

  
Jan Peter Balkenende woont in Capelle aan den IJssel en hij lijkt op..... Echt wel op Harry Potter. Waarom denk je dat dat hij minister predsident was tijdens dezelfde tijd dat Harry Potter populair was. En Harry Potter is Magie. Kijk nu eens goed op het bord van Capelle woonboulevard. De XL staan dicht naast elkaar en zie wat krijg je dan de illuminati teken de "driehoek".
Dus de eindtijd is nu..... Het duurt niet lang meer en dan komt Jezus Christus terug.
Ik moet er wel bij melden dat ik geen bewijzen heb van Balkenende zelf, maar zoals ik het nu zie vertrouw ik het zaakje helemaal niet.

Maak je klaar en aanbid de Heer. Want zonder aanbidding ben je niet veilig en hoor je niet bij God, het woord en de Heilige Geest de plaatsvervanger van Jezus Christus. ( de drie in een).
1 Johannes 5:7. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Eén.
 
The Antichrist Has Come Hij heeft een punt dat er iets mis is, maar of hij helemaal gelijk heeft daar ben ik zelf nog niet over uit. 
Dit is wat God mij al in september 2012 liet zien tijdens mijn onderzoekingen:
 
Jesaja 9:4-6 (HET BOEK)
Op die glorieuze dag van vrede zal het oorlogstuig niet meer worden gebruikt;
de met bloed doordenkte mantels en de dreunende laars zullen worden verbrand. 
(Onderdrukking en verzet, oorlog en bloed en vuur. Dreunende laarzen en dreunend geschut).
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van Vrede.
Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren. Hij zal alle volken van de wereld echte rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren , omdat de brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen!

Jesaja 9:4-6
 (NBG vertaling 1951)
4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Dit hieronder heb ik een paar maanden geleden tussen juli en september 2012 bij elkaar geschrapen tijdens mijn onderzoekingen.
Genesis 1: 10-14.

10. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen.
11. De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het hele land Chawila waar het goud is;
12. en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas.
13. De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopië.
14. De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.

De rivieren Pison en Gichon zijn verdwenen. Niemand weet wat er van hen geworden is. De wateren van de Eufraat (Irak) zullen spoedig opdrogen.

Jesaja 11: 15-16.
15 Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen (verwijderen), en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen (ook hier wordt alles droog), en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan.
16 En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks (allen die Jezus als Heer hebben aangenomen), dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit Egypteland optoog.

Openbaringen 16: 12-16
12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat; en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de 
opgang der zon komen.
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit de mond de valse profeet, drie onreine geesten gaan, als kikvorsen;
14 Want het zijn geesten van duivelen, en zij doen tekenen (bewijzen), welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtigen God.
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.


Belegering en bevrijding van Jeruzalem
Zacharia 12:2-3.
2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 
Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Revelation 19: 19.
And I saw the beast and the Kings of the earth and their armies gathered together to make war against him who sad on the horse "Jesus".

Openbaringen 19: 19.
Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zit en tegen Zijn leger.

1 Johannes 4: 1-6. 
Het beproeven der geesten
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 
3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 
4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 
5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 
Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.


Dit zijn mijn eindconclusies halverwege oktober 2012: In die zelfde tijd werden mijn kinderen uit huis gehaald. (Go figure):
Katholieke kerkenDie hebben
 Gothische kerken gebouwd met behulp van "Free Masons" VRIJMETSELAARS.
Monargie: heeft de  "
Gotha" die hebben ze van Illuminati (Nazi, SS) oprichter Johann Adam Weishaupt.
Vaak onwetende burgers die gebruikt worden en Satan aan hangers:
 
Gothic
 

    
 
    
 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Queen Elizabeth II meets Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum Ruler of Dubai and Prime Minster of the UAE at Emirates Palace on November 25, 2010 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh are in Abu Dhabi on a State Visit to the Middle East. The Royal couple will spend two days in Abu Dhabi and three days in Oman.  

                                                            Dit zegt niets zolang er geen echte bewijzen zijn. 

 

 
   

 

   
 
         


Er wordt gezegd dat Obama een bepaalde ring zou hebben, maar die heb ik nog niet kunnen spotten.
Alleen zijn trouwring.
                          
Pope/Paus, Prince William, rabbi Yitzchak Ginsburgh en Jay Z

Katholieken, Koningshuizen, Joden, moslims, filmwereld en muziekanten.

Openbaringen 3: 7-12.
7. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. 
8. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. 9. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. 
10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 
11. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
12. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.Overal
Waar geld en macht en verafgoden achter staat.
Dit zijn allemaal 
satanisten.
     
                                                                                                                      Satanist Anton Lavey


Bilderbergconferentie

Dit zijn de Koningen der aarde en der gehele wereld die dan door de duivel gebruikt worden in de eindtijd.
The truth of it all is we're being controlled by the world elites: 
BilderbergsRothchildsRockefellers
De waarheid is dat we allemaal worden geregeerd/bestuurd door de werelds rijken der aarde. 

Maar Jezus overwint.

Former High Priest Satanist Stephen Dollins.

Ex-satanist talks about his life as a High-Priest in the church of satan, also exposes secret signs and symbols used in todays media, with a focus on The Japanesse cartoon "POKEMON

Daniël 11: 41-43. (Delen ervan)
Ook het Sieraadland (Chawila?) zal hij binnenvallen en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn.
De droom van Nebukadnessar

Daniël 2:19.
19
 Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels; 
20 Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! 
21 Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. 
22 Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. 

23 U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.

36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 
37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 
38 ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt gij zijt dat gouden hoofd. 
39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 
40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 
41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 
42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 
44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 
45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. 
46 Toen wierp koning Nebukadnessar zich op zijn aangezicht, en aanbad Daniël; ook beval hij een offer en reukwerk aan hem op te dragen. 
47 De koning gaf Daniël ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. 
48 Toen verhief de koning Daniël en schonk hem vele, grote geschenken; ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. 
49 Op Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur van het gewest Babel op aan Sadrak, Mesak en Abednego, terwijl Daniël aan het hof des konings bleef.8-10-2012

De eindtijd - HD

Eindtijd in beeld.

De wereld is een vrouw (Rom. 8:22) die in barensnood verkeerd.
Zij lijdt pijn. Haar lichaam zucht. (Rom. 8:22)
Haar lichaam rilt. (Matt. 24:7) (aardbevingen)
Zij vloeit bloed. (vulkanen) (Ps. 11: 6, Jes. 34:9)
Haar temperatuur is ontregeld. (Jes. 50:2)
Haar vliezen breken. (
tsunami's) (Luk. 21:25)
Haar lichaam is in strijd (Matt. 24:6) (oorlog na oorlog)


Hormonen gieren door haar lichaam. (Joël 2:30) Blinksem inslag en tornado's)
De wereld komt in persweeën. (Jes. 26:17) (Alle ellende en onrust verzamelt zich en komt tot uiting).
Haar lichaam (de wereld) wordt geregeerd door wereldleiders. (Ef. 6:12).

Zie het teken van de Satan: die de wereld leiders geven onder elkaar vandaag de dag. (2012)

                        

(Masonic horns symbol = Satan)    (Only those at the very top, black shaded area, really know what is going on)


                                            
                           
(Medical association symbol)                    (Serpent & Tree of knowledge)
 


                 


Citaat van George W. Bush"When our founders (?) declared a new order of the ages"

New World Order: (Satan´s rulers of the world).

Welke onze oprichters? Niet die van mij in ieder geval.

They say/ze zeggen:
To meet the demands of the new age. They say there is a need for a new world order. (Jezus) but Satan comes first to steal his place.

En de mensheid te verzamelen onder één man. (Hab. 2:5)


En dan in een oogwenk... De wegneming van Christenen.

De bestuurders (vliegtuigen, auto's etc. zijn weg! Dit is de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis.

De vrouw is bevallen. Haar zoon is weggerukt. (7 jaren 2 X 3,5 jaar zit Satan op de troon van Jezus in Israël)

Revelation 2:12+13
12 And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges; 
13 I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is:
NWO - Seat of Satan - Revived Roman Empire - 
Part 1 of 6.mpg
NWO - Seat of Satan - Revived Roman Empire - Part 2 of 6.mpg
NWO - Seat of Satan - Revived Roman Empire - Part 3 of 6.mpg
NWO - Seat of Satan - Revived Roman Empire - Part 4 of 6.mpg
NWO - Seat of Satan - Revived Roman Empire - Part 5 of 6.mpg
NWO - Seat of Satan - Revived Roman Empire - Part 6 of 6.mpg


De duivel is op aarde geworpen. Hij zal die "New Age" inleiden en de New World Order Leiden.
(de mensheid onder leiding van satan te brengen).

(naar Openbaring 12).


Zeven jaren zal die strijd en ellende duren.
Hierna zal de vrouw (de aarde) haar Zoon, Jezus Christus met de Gemeente zien. (Gemeente: de echte Christenen die Jezus "echt" dienen)

Maak geen deel uit van de wereld, maar van het Nieuwe Leven!Tekenen eindtijd

De komst van de Mensenzoon.
Op de Olijfberg ging hij zitten met Zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: "Vertel ons wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we Uw komst en de voltooing van deze wereld herkennen? Jezus antoordde hun:
"Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die Mijn Naam gebruiken en zeggen: "Ik ben de Messias,"
Beware of false prophets (Matthew 7:5)
en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreigingen. Laat het je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken.

"Geen volk is vrij dat een ander volk onderdrukt!

En het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken. 

(30 miljoen mensen per jaar waarvan 75% kinderen sterven aan hongersnood)

en zal de aarde beven dat alles is het begin van de weeën en doordat de wetteloosheid toeneemt zal bij velen de liefde bekoelen.
Pas als het goede nieuws over het koninrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen.


De laatste dagen. Eindtijd


HET MERKTEKEN AAN RECHTERHAND EN VOORHOOFD.

Openbaring 14:9 zowel als in Openbaring 13:16 is er sprake van twee klassen die het merkteken dragen. De ene klasse heeft het merkteken aan de rechterhand. De rechterhand is het symbool van menselijke kracht, terwijl het voorhoofd heenduidt op geestelijke en verstandelijke vermogens.Openbaring:15-18.
15. Dat allen die, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. (zie: Lucas 12)
16. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.
17. [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van een mens, en zijn getal is 666.

Openbaring 9:4.
4. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.

Deze bijbeltekst zal de Antichrist tegen gelovigen gebruiken om hen het merkteken aan te smeren. Maar als je goed luisterd naar de Heilige Geest, dan weet je wanneer dat een valse leer is. Vraag aan die persoon of personen of Jezus hun Heer is en of de Heilige Geest in hun woont en ze willen knielen voor hem zijn troon.

Deuteronomium 6: 1-9.
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 
2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 
3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.

De HEER is de enige
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 
6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 
7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 
9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Dit is waarom satan je een chip in de voorhoofd en/of hand wil zetten.
Hij kopieert daarmee God. En mensen die de bijbel niet goed kennen die trappen daarin.


Lucas 12: 11+12+15.
11. Wanneer ze u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, maakt u niet bezorgd hoe of wat gij ter verdediging moet spreken.
12. Want de heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.
15. Beëlzebul, de overste der boze geesten.

Lucas 3: 3-8.
3 En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonden
4 gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja:
De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden. 
5 Alle kloof zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal geslecht worden, en de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden, 
6 en alle vlees zal het heil Gods zien.
7 Hij sprak dan tot de scharen, die uitliepen om zich door hem te laten dopen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? 8 Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. 


Lucas 21: 10-20.
Satan komt in de vorm van een 
koning die op de troon in Israël gaat zitten die een geloof beleid waarbij hij een tulband om doet en hij zal zich voor doen alsof hij Jezus is.
Er staat in Ezechiël 21: 25-27.
25. En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening,
26. zo zegt de Here Here: Neem weg die tulband! zet af die kroon! Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is; verlaag wat hoog is.
27. Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal.

Staten vertaling:
25 En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid;
26 Alzo zegt de Heere HEERE: 
Doe dien hoed weg, en hef dien kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen dien, die nederig is, en vernederen dien, die hoog is.
27 Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat hij kome, die daartoe recht heeft, en dien Ik geven zal.
28 En gij, mensenkind, profeteer en zeg: Alzo zegt de Heere HEERE, van de kinderen Ammons, en van hun smading; zo zeg: Het zwaard, het zwaard is uitgetrokken, het is ter slachting geveegd om te verdoen, om te glinsteren;
29 Terwijl zij u ijdelheid zien, terwijl zij u leugen voorzeggen, om u op de halzen te stellen dergenen, die van de goddelozen verslagen zijn, welker dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid.
30 Keer uw zwaard weder in zijn schede! In de plaats, waar gij geschapen zijt, in het land uwer woningen zal Ik u richten.
31 En Ik zal over u Mijn gramschap uitgieten, Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid blazen; en Ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smeders des verderfs.
32 Het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands; uwer zal niet gedacht worden; want Ik, de HEERE, heb het gesproken.

Dit zijn de 1290 dagen (7 jaren 2 X 3,5 jaar)

Baruch 5:
2 Doe om de rok der gerechtigheid, die u door God gegeven is, en zet op uw hoofd de tulband der heerlijkheid van de eeuwige.

Hij zal deze bijbel tekst misbruiken voor zijn gerief, maar geloof hem niet, want Jezus komt terug in een Wolk met alle Engelen.

Openbaringen 14: 14.

14 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel.

De val van Babylon

Openbaring 18: 23.
23 En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; 
24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.

Daniël 12:9-13.

9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.
10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. (in de Heilige Geest)
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
13 Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.


Johannes 5: 7.
Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet beleiden. Dit is de misleider en de antichrist.

Daniël 11: 32-45.

32 En die goddelooslijk handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen; maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen.
33 En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen.
34 Als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden; doch velen zullen zich door vleierijen tot hen vervoegen.
35 En van de leraars zullen er sommigen vallen, om hen te louteren en te reinigen, en wit te maken, tot den tijd van het einde toe; want het zal nog zijn voor een bestemden tijd.
36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden.
37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken.
38 En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.
39 En hij zal de vastigheden der sterkten maken met den vreemden god; dengenen, die hij kennen zal, zal hij de eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen heersen over velen, en hij zal het land uitdelen om prijs.
40 En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stotenen de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepenen hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken.
41 En hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden; doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons.
42 En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen.
43 En hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de gewenste dingen van Egypte; en die van Libië, en de Moren (Etiopiërs) zullen in zijn gangen wezen.
44 Maar de geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen.
45 En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen sieraads; en hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben.

II Petrus 1: 20-21.
20. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;
21. want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Amos 8
11. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar 
om te horen de woorden des HEEREN.

Matteüs 4: 4.
Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Tobit 3: 2.
2. U bent rechter van de wereld.


So close, Yet so far, Why is there an invisible bar.

Break free of the chains of slavery and stand up against it, now that you can see the bars that hold you down demand release and ascend yourselves above the invisible chains. This starts with knowledgeknowing what is going on and is duly followed by a potent desire to be all possibility once again.We have seen so many leaders and other public figures doing this symbol on TV and at speeches all around the world, it is a closed club, a network of beliefs that our rulers worship and human slavery is very much a part of their belief systems. It was agreed at the time of the Anunnaki, some 445,000 years ago that these things would be kept from public knowledge and even today this is still the policy. 

How many people know that once a year in July our world leaders, especially top ranking American politicians both past and present and even popular and famous presidents from around the globe attend and bond at a place in the Redwood forests of Santa Rosa, Northern California called Bohemian grove, for a 3000 year old ancient Babylonian festival of fire, an annual two week event, men only, in fact 2000 of them from a group called the Bohemian club. They have even been photographed there and one of the many ceremonies staged is that of human sacrifice (usually a child) to a 40 foot concrete owl which is called Molech, one of their deities and gods (also spelt Moloch). This sacrifice is called ‘Bonefire’ which today we celebrate blindly as ‘Bonfire’ with the burning of an effigy which represents human sacrifice. Many famous buildings and ground plans for important landmarks also take the shape of and represent the owl Molech. Below is one of many examples, it is a deliberate object of worship to this god:
 
(Bank frontage in Texas- symbolic of Molech)
 
 
They would say and have said publically, without any denials, that it is a mock sacrifice, many would dispute that claim, but either way why are they doing this anyway??? Does it sound like a rational normal thing to do, from a sane mind, something we want from our stooge leaders? No, it is satanic worship and they subscribe to it. We know it is difficult to take in but these things are happening underground and out of public view and we have a right to know who is leading our world and our everyday lives and more to the point where are they leading it?


(Actual Bohemian Grove picture/Ceremony)


THE BAR-LESS PRISON PLANET


CNN: Your Behavior Will Be Controlled by a Brain Chip


Smart phone will be implanted within 75 years

Paul Joseph Watson
Prison Planet.com
October 9, 2012 

A new CNN article predicts that within 75 years people will have embedded microchips within their brain that will allow their behavior to be controlled by a third party.The story, entitled Smartphone of the future will be in your brain, offers a semi-satirical look at transhumanism and the idea of humans becoming part cyborg by having communications devices implanted in their body.

Predicting first the widespread popularity of wearable smartphones, already in production by Google, the article goes on to forecast how humans will communicate by the end of the century.


“Technology takes a huge leap in 75 years. Microchip can be installed directly in the user’s brain. Apple, along with a handful of companies, makes these chips. Thoughts connect instantly when people dial to “call” each other. But there’s one downside: “Advertisements” can occasionally control the user’s behavior because of an impossible-to-resolve glitch. If a user encounters this glitch — a 1 in a billion probability — every piece of data that his brain delivers is uploaded to companies’ servers so that they may “serve customers better.”

The tone of the CNN piece is somewhat sophomoric, but the notion that humans will eventually merge with machines as the realization of the technological singularity arrives is one shared by virtually all top futurists.

Indeed, people like inventor and futurist Ray Kurzweil don’t think we’ll have to wait 75 years to see smartphones implanted in the brain. He sees this coming to pass within just 20 years.

In his 1999 book The Age of Spiritual Machines, Kurzweil successfully predicted the arrival of the iPad, Kindle, iTunes, You Tube and on demand services like Netflix.

By 2019, Kurzweil forecasts that wearable smartphones will be all the rage and that by 2029, computers and cellphones will now be implanted in people’s eyes and ears, creating a “human underclass” that is viewed as backwards and unproductive because it refuses to acquiesce to the singularity.

Although the CNN piece doesn’t even foresee implantable brain chips until the end of the century, Kurzweil’s predictions are far beyond this. According to him, by 2099, the entire planet is run by artificially intelligent computer systems which are smarter than the entire human race combined – similar to the Skynet system fictionalized in the Terminator franchise.

Humans who have resisted altering themselves by becoming part-cyborg will be ostracized from society.

“Even among those human intelligences still using carbon-based neurons, there is ubiquitous use of neural implant technology, which provides enormous augmentation of human perceptual and cognitive abilities. Humans who do not utilize such implants are unable to meaningfully participate in dialogues with those who do,” writes Kurzweil.

Kurzweil’s forecasts are echoed by Sun Microsystems’ Bill Joy, who in a 2000 Wired Magazine article entitled Why The Future Doesn’t Need Us, predicted that technological advancements in robotics would render most humans obsolete.

As a result the elite, “may simply decide to exterminate the mass of humanity,” wrote Joy.

*********************

Paul Joseph Watson is the editor and writer for Prison Planet.com. He is the author of Order Out Of Chaos. Watson is also a regular fill-in host for The Alex Jones Show and 
Infowars Nightly News.


Het volk is brandstof voor de vlammen. (Jesaja 10:19)
1 Tessalonicenzen 5:21 Onderzoek alles, behoud het goede

Openbaringen 2: 11-17.
11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.
12 En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum:
Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft: 
13 Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont. 
14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. 
15 Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaïeten vasthouden. 
16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds. (m.a.w. Bekeerd u zich niet op de juiste manier dan zal hij je spoedig halen en veroordelen).
17 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.


Nullify Obamacare Petition
Controversial ‘Naked’ Airport Body Scanners to Be Scrapped in Europe
SEPTEMBER 18, 2012
in FRONT PAGE, WORLD NEWS

Post image for Controversial ‘Naked’ Airport Body Scanners to Be Scrapped in Europe
By Larisa Brown and Jaya Narain

Scanners use X-ray technology to show up hidden explosives or weapons. Fears machines could emit harmful levels of cancer-causing radiation
The last remaining full-body X-ray airport scanners are to be scrapped within weeks.
The security systems, which have been tested at air terminals since 2009, scan through passengers’ clothes, creating a detailed ghost-like image of the naked body. The scan is then viewed by security staff.
Critics said the machines invaded passengers’ privacy and the radiation they generate raised the risk of cancer. Some Muslim groups also refused to walk through them on religious grounds.
The European Commission ruled that the cancer risk was ‘close to zero’ but, under Brussels legislation, the three-year trial period has elapsed and it has decided not to ‘prioritise’ them for permanent use across the continent.
Airport bosses who were waiting for the green light on the machines now say they have been left with no option but to remove them.
The scanners will be replaced with ‘privacy-friendly’ machines which use radio-frequency technology.
Controversial “Naked” Airport Body Scanners to Be Scrapped in Europe [continued]

Related posts:
Iris Scan = Shorter Wait In Airport Security Line But What About Your Privacy?
TSA Fails to Comply With Year-Old ‘Nude’ Body-Scanner Court Order
Hidden Government Scanners Will Instantly Know Everything About You From 164 Feet Away
Oregon Judge: Stripping Naked to Protest TSA is Protected Speech Under 1st Amendment
TSA: Criminality, Body Scanners Beyond Airports


Iris Scan = Shorter Wait In Airport Security Line But What About Your Privacy?
AUGUST 1, 2012
in FRONT PAGE, GOVERNMENT, TEXAS


North Texas – It sounds like something out of the Tom Cruise movie Minority Report, but if you’re willing to pay a fee and get your iris scanned, you can jump to the front of the security line at Dallas/Fort Worth International Airport.

A company called CLEAR is offering the option to subscribers. After detailed verification, a member is issued an encrypted identity card that offers security gate privileges at participating airports.

“So when you enroll we authenticate your driver’s license and your passport,” CLEAR CEO Caryn Seidman-Becker explained. “We then gather your fingerprints, your iris images and your photo; building that impermeable link between your identity and your biometrics.”

Post image for Iris Scan = Shorter Wait In Airport Security Line But What About Your Privacy? 
Iris Scan = Shorter Wait In Airport Security Line But What About Your Privacy? [continued]
Related posts:

Report: FBI Hopes To Launch Iris-Scan Database To Track Criminals
America Should Respect My First Amendment Rights and Keep God Out of My Passport
Security Heightened at GOP Convention in Anticipation of Ron Paul Insurgency
Delaware-Based Tech Company Narrowing the Gap Between the Government and Your Privacy
It’s not Just Homeland Security: US Army Orders Riot Gear Too


De vrouw op het beest
Door: Franklin ter Horst. ( Aangemaakt mei 1998) (laatste bewerking: 25 februari 2010)
Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.
Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw in Straatsburg. De ontwerpers van dit gebouw hebben zich laten inspireren door het beroemde schilderij de "Toren van Babel" van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel. Dat roept de vraag op of Europa bezig is met dát te herstellen wat de Bijbelse God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod uit het Bijbelboek Genesis. Een journalist uit Straatsburg vroeg aan een EU volksvertegenwoordiger: "Waarom is het gebouw van het Europese Parlement een replica van de Toren van Babel?" Zijn reactie: "Waar zij 3000 jaar geleden faalden, dat wil Europa nu afmaken."
Europese Parlementsgebouw in Straatsburg
De geschiedenis van het grote Babylon in het boek Openbaring vindt haar oorsprong in de oude stad Babel in het land Sinear. ( Mesopotamië). Deze stad die de Grieken Babylon noemden, wordt voor het eerst genoemd in Genesis.
Genesis 10: 8-9-10 En Kusch verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op aarde; hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren… En het begin van zijn koninkrijk was Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.
De profeet Micha noemt Assyrië het land van Nimrod. Nimrod was een nakomeling van Noach’s zoon Cham en was een geweldig jager die zich tegenover de Here opstelde. Hij was de eerste die ‘een gewelddadig gezag en heerschappij" vestigde, de eerste despoot, "de grondlegger van alle koningschap en tirannie. In een groot aantal bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel/Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Babel, wat in het Hebreeuws "Verwarring" betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’wat betekent: poort van God. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Reeds vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. Inplaats van zich op Gods bevel over de aarde te verspreiden, streefde de mens naar centralisatie en bouwde ze een stad om haar eigen glorie te onderstrepen.
Genesis 11:4 Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.
Het gaat hier duidelijk om menselijke ambities zoals in later tijden ook elders op aarde tot uitdrukking is gekomen in de bouwwerken van de verschillende beschavingen. De Bijbel leert dat God onaangenaam was getroffen door de hoogmoed en de uitwassen van de mens toen Hij zag waar ze in Babel mee bezig waren. Hier werden de machten van het kwaad samengetrokken. Hier lag satans kwade bedoelingen met de mens, de bakermat van alle valse godsdiensten en andere demonische invloeden. Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als "Hij die de mensen deed rebelleren tegen God" was de uitvoerende macht van satans plannen. Hij liet de toren bouwen die reikte tot aan de hemel. Deze toren was bedoeld om als reddingsplaats te dienen voor het geval God opnieuw mocht besluiten een watervloed over de aarde te brengen. Nimrod dacht op deze manier af te kunnen rekenen met Gods Macht. De stad Babel was verder voorzien van een 28 meter brede en 105 meter hoge verdedigingsmuur waarin 150 poorten toegang tot de stad gaven. Op deze nimmer geëvenaarde muur stonden 250 torens van 30 meter hoogte. Om de stad lag een brede gracht en midden door de stad stroomde de rivier de Eufraat die het gehele jaar door zorgde voor voldoende water. Volgens een overlevering was er in de stad een voedselvoorraad aangelegd waarvan de gehele bevolking ca 20 jaar kon leven.
Semiramis "koningin des hemels"
Alles was erop gericht de eventuele aanvallen van God het hoofd te kunnen bieden. Nimrod’s bouwactiviteiten hadden tot gevolg dat de bevolking hem als een god ging zien. Als antwoord hierop stichtte hij een nieuwe godsdienst waarin geen plaats meer was voor de ware God. Hij bracht de mensen, dikwijls met bruut geweld, tot aanbidding van zon, maan en sterren, verpersoonlijkt in hemzelf, zijn vrouw, zijn bloedverwanten en zijn voornaamste volgelingen. Vanuit Babel verspreiden zich de giftige zaden van zijn valse godsdienst over de aarde. Een Babylonische overlevering vertelt dat Nimrod was getrouwd met Semiramis. Volgens de legende beheerde zij een herberg, hoewel Joodse verhalen vertellen dat zij een bordeelhoudster was. Men is het er wel over eens dat zij een machtige heks was die samen met haar man de grote Pagan-religie stichten. De legende verhaalt dat zij als dochter van een gewone sterveling en van de godin Derketo geboren werd. In de woestijn te vondeling gelegd werd zij door een herder gevonden en opgevoed. Zij zou op bovennatuurlijke wijze zwanger zijn geraakt van Nimrod die na zijn dood was overgegaan naar het rijk der goden en toen vereerd werd als hoofdgod Marduk en uitgeroepen tot de rijksgod van de Babyloniërs en beschermer der koningen.
De naam Marduk ( in de bijbel Merodak) stamt af van het Soemerische ‘Amar-Oetoek’ hetgeen ‘zonnekalf’ betekent. Marduk was tot de 6e eeuw v. C. de meest vereerde godheid van Babylon.Oorspronkelijk was hij alleen de god van de voorjaarszon maar hij werd later door Hammoerabi (*)tot oppergod verheven en opgenomen bij de oppergoden van het Soemerisch-Akkadische pantheon.
(*) Hammoerabi was de zesde koning uit de eerste dynastie van Babylon. Zij regeringsjaren zijn met behulp van de tafels van Chorsabad vastgesteld op 1724-1682 v.C.Van hem is bekend de "Codex Hammoerabi" waarin alle wetten zijn vastgelegd. Deze codex, waarvan men fragmenten teruggevonden heeft in het Hoerritische Soemerisch, heeft in het gehele Midden Oosten een bijzonder grote invloed gehad. Hammoerabi (wet van) G.R.Driver en J.C. Miles,The Babylonian Laws.
Semiramis baarde een zoon, zeer schoon van uiterlijk en gestalte, die Ninus genoemd werd. In de Bijbel is hij bekend als Tammuz en bij de Egyptenaren als Horus. Tammuz werd volgens de geschiedenis geboren op 25 december. Door het baren van dit ‘onbevlekte kind’ kreeg, verkreeg Semirames de titel ‘Koningin des hemels’. Volgens de overlevering was hij een reïncarnatie van Nimrod. Het bijgeloof ontstond dat Ninus telkens in de "hete maand" stierf om vervolgens elk voorjaar weer tot leven te komen. Hierdoor werd hij op den duur beschouwd als heiland en verlosser van zijn volk, precies zoals satan zich dat had voorgesteld.
Doordat ook zijn moeder een goddelijke status had meegekregen ontstond de basis van de "Moeder/kind" cultus, waarin de moeder een steeds belangrijker rol ging vervullen. Zij werd het favoriete object van aanbidding en geleidelijk aan tot "moeder der goden" en "Koningin des Hemels." In deze rollen stond zij bekend als Astharoth, Asjtarte (Isjtar), de hemelse Afrodite of Venus, de Egyptische Isis en Maria van de kerk van Rome. Zij werd de heilige moeder, de grote hemelse beschermvrouwe, de bron van alle voorspoed. De cultus rond haar persoon verspreidde zich vanuit Babylon over de hele wereld. Door de spraakverwarring zijn bij veel volken Nimrod en Semirames en het kind Tammuz bekend onder verschillende benamingen. Bijzonder is wel dat het verhaal van de onbevlekte geboorte bij allemaal gelijk is. In India waren moeder en kind bekent onder de namen Isi en Iswara (dat is vandaag nog zo). In het oude Rome stonden zij bekend als Fortuna en Jupiter, in Griekenland als Ceres) de moeder met de baby aan haar blote borst) of als Irene, de godin van de vrede met de kleine Plutus in haar armen. In China tenslotte kende men haar als Shing Moo, de heilige moeder, afgebeeld met een kind in haar armen en een stralenkrans rond haar hoofd. De hedendaagse afbeelding van de madonna met het kind gaat direct op deze Babylonische voorstelling terug. Oude geschriften, beelden, tekeningen en afgodenbeelden laten één en dezelfde vrouw zien, Semiramis. De rooms-katholieke missionarissen waren stomverbaasd te ontdekken dat zelfs in Tibet, China en Japan een tegenhanger van de Madonna en haar kind, toegewijd werd aanbeden alsof ze in Rome zelf waren.
Als vrouwelijke godheid werd Semirames ook wel Baalti genoemd. In het Latijn werd het als ‘Mea Domina’vertaald. Deze naam werd de naam Madonna. Een naam waar tegenwoordig Maria mee bedoeld wordt. De overlevering vertelt dat Semiramis ervoor zorgde dat Babylon verder werd uitgebreid en versterkt. Zij liet prachtige paleizen bouwen met hangende tuinen. Maar zij was ook degene die duizenden mensen offerde aan de Zonnegod Baäl, door middel van kruisiging naar de zon gericht of rituele verbranding. Haar methode van kruisigen werd later door de Romeinen overgenomen. De brandoffers vonden plaats voor een reusachtig standbeeld van een gehoornde god, die bij de Ammonieten bekend stond als Moloch. Soms stond er voor Moloch een altaar of had hij een holte in zijn buik waar een groot vuur werd gestookt, waar de eerst geborene zonen van Babylon in werden gegooid. Vaak werd Moloch voorzien van metalen handen die roodheet werden gestookt en waarop de baby’s werden gelegd.

Visgod "Oannes"
Naast de vermeende goddelijkheid van moeder en zoon kenden de Babyloniërs nog een heel pantheon aan goden en halfgoden. Daaronder bevond zich ook de geheimzinnige visgod "Oannes". Volgens Berossus de Babylonische priester, historicus en sterrenkundige, kwam deze Oannes ’s morgens uit het water van de Perzische-golf om daar ’s avonds na gedane arbeid weer in terug te keren. Overdag hield hij zich bezig met het onderwijzen van de mensen in allerlei technieken, de landbouw, de sterrenkunde etc. Berossus vertelt dat het hoofd van Oannes er uitzag als de kop van een vis. Dit werd later bevestigd toen oudheidkundigen bij opgravingen in het oude Mesopotamië een afbeelding van deze visgod vonden. Het Dogonvolk in het Afrikaanse Mali kennen ook een goddelijk wezen met een vissenkop die zij "Nommo" noemen. Deze Nommo worden door de Dogon de "Instructeurs" en de "Meesters uit het water" genoemd. Bij de Filistijnen werd Oannes vereerd onder de naam Dagon.
Hoewel hij bekend stond als weldoener van de mensheid werd hij ook in verband gebracht met de "Akpallus" In een oud Babylonisch geschrift wordt over de wezens het volgende gezegd.
Zeven zijn zij en zij leven in het diepste der zee. Mannelijk zijn zij, noch vrouwelijk. Zij zijn gelijk een rondwoedende tornado. Geen vrouw hebben zij en zonen kunnen zij niet bekomen. Zij kennen geen medelijden, noch genade. De bozen van EA, troondragers der goden zijn zij. Moge de hemel hen uitbannen.
EA is de Babylonische god van het zoete water, de wijsheid, de geneeskunst en de magie. Hij stond bekend als weldoener van de mensheid.
Het is duidelijk dat de stad Babel volledig door de macht van de duisternis werd beheerst en dat Oannes daar deel vanuit maakte. Vanuit Babel werd hij tenslotte populair bij vele volken, zelfs bij de Maya’s in Midden Amerika. De meest succesvolle weg liep echter naar Rome waar heden ten dage de "bek" van de visgod nog is terug te zien in de mijter van de paus en de kardinalen. De mijter is volkomen onbekend in Gods Woord. Jezus en zijn apostelen hebben nooit een mijter gedragen en ook Aäron en de hogepriesters niet. Ook de Ichthus, hier op afbeelding, wordt gezien als een Christelijk symbool.


Het is het Griekse woord voor vis, en de begin letters staan , zo zegt men, voor: Iesous Christos Theou Huios Sooter (Jezus Christus, zoon van God,Verlosser).Volgens Hislop, in zijn werk over de twee Babylons, waarmee hij bewijst dat de Rooms-katholieke eredienst de verering is van de Babylonische Nimrod en zijn vrouw Semiramis, laat zien dat de Verlosser niet eerder Ichthus of Vis werd genoemd, dan dat de Bisschop van Rome de heidense titel Pontifex Maximus, die ook door de heidense keizers gedragen werd, kreeg. Maar hierdoor werd de Verlosser vergeleken met de visgod Oannes. Dat wat doorgaat als verering van Jezus Christus, is in feite niets anders dan de verering van de Babylonische goden.(zie ook: http://home.hetnet.nl/~arjan26/studies/nieuw1/Symboliek.htm
Oannes werd bij de Filistijnen vereerd als de god Dagon. Hij wordt dikwijls afgebeeld als half mens half vis. Deze mijter was ook al in gebruik bij de oude Babyloniërs. In het Pergamum-museum in Berlijn staat een steen afkomstig uit Babylonië waarop priesters te zien zijn met op hun hoofd een mijter in de vorm van een visbek ter verering van Oanes.Ook is hij te zien op een Mesopotamische houtsnede. Zie afbeelding links.
 

Niet alleen de mijters van Babylon werden populair in Rome, maar het gehele religieuze systeem. Deskundigen hebben vastgesteld dat nagenoeg alle op aarde voorkomende godsdiensten zijn afgeleid van de in Babel begonnen afgodendienst. Zo blijkt het Hindoeïsme te zijn voortgekomen uit het oorspronkelijke Babylonische Pantheïsme. Het Boeddhisme op haar beurt is weer ontstaan uit het Hindoeïsme. Zo zijn alle religies, behalve het Judaïsme en het "Ware" christendom, ontstaan in het oude Babel, de stad van de rebellie tegen alles wat met God te maken had.

Babylonische afgodendienst verovert Rome
Via de Etrusken van Lydia kwam de Babylonische afgodendienst het Romeinse Rijk binnen waar het vervolgens grote invloed uitoefende op de religieuze ontwikkeling aldaar. Hier ontwikkelde zich ook de Babylonische "Priester-Orde" een stelsel dat beweert de hoogste wijsheid en de meest goddelijke geheimen te bezitten. Aan het hoofd van deze priester beweging stond een hogepriester genaamd "Pontifex Maximus", wiens woord wet was. Hij droeg aan zijn hand een ring ter verering van de visgod Oannes. Julius Caesar was zo’n Pontifex Maximus. In eerste instantie vervulde hij die functie bij de Etruskische Orde maar vanaf 63 v. C. werd hij tot Opperste Pontifex van de Babylonische Orde benoemd. Zo werd Caesar de eerste Romeinse keizer, hoofd van het Babylonische priesterschap en werd het oude Rome de opvolger van Babel. Alle keizers die Caesar opvolgden bleven de functie van Pontifex bekleden tot 376 n. C toen keizer Gratianus deze rol weigerde. Zijn opvolger werd Damasus, de bisschop van de Kerk van Rome. Dat duurde twee jaar en toen ging de functie over naar de leider van de hele Roomse-kerk en werd deze hoofd van de Babylonische orde. Zo verenigde satan Babel en Rome in één religieus systeem.
Al spoedig begonnen de Babylonische riten zich in de Roomse-kerk te manifesteren en werd de verering van heiligen, engelen, beelden, relikwieën en de verering van de Maagd Maria ingesteld. Dat gebeurde in 381 n. C. Vanaf die tijd speelt de Babylonische "Moeder/kind" cultus een overheersende rol in de kerk van Rome. Vanaf het begin werd er gebruik gemaakt van de term "Moeder Gods", moeder van allen, vervangster van Eva. Al deze titels zijn echter nergens in de Bijbel terug te vinden. Desondanks werd Maria de "Koningin des hemels", hoger dan alle heiligen. Slechts God is meer dan zij! In 1954 herhaalde paus Pius XII nog eens dat Maria officieel tot 
"Koningin des hemels" was benoemd. De profeet Jeremia maakt echter duidelijk dat het aanbidden van de koningin des hemels een zonde is.
Jeremia 7:18 De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken.
De Mariaverering in de Roomse-kerk heeft zich ontwikkeld tot een bron van demonische activiteit en demonische gebondenheid. Met name paus Johannes Paulus II stond bekend als een zeer fanatiek Maria-vereerder. Dat bleek nog eens toen hij enige tijd geleden de hele wereld opdroeg aan Maria. Tijdens een mis voor honderdduizenden toehoorders in Lotz, Polen bad hij tot de Maagd Maria om religieuze vrijheid voor de wereld. Het bidden tot Maria, het aanroepen van haar komt neer op het contact zoeken met doden. Niet alleen Maria wordt aangeroepen maar ook allerlei heiligen. De Bijbel leert dat de mens niet mag bidden tot overleden personen maar alleen tot God, door Zijn Zoon Jezus Christus. Ook is er in de kerk van Rome plaats voor heiligenverering, in het bijzonder voor de Maria devotie en verering. De basis voor de heiligenverering in de roomse kerk is de visie op genade. Volgens Rome is de genade iets binnen in de mens.De Bijbel leert geen heiligenverering of voorspraak bij heiligen. De apostelen wijzen elke religieuze verering van mensen af, hetzij ze nog leven, hetzij ze reeds gestorven zijn. Nooit worden mensen in de tijd van de apostelen opgeroepen om te bidden tot overledenen. En nergens staat dat er overledenen vereerd moeten worden in de trant van ‘Bidt tot de heilige Petrus’, of ‘Vereer de heilige Moeder Gods’.Een bekend gegeven is ook dat Maria de gewoonte schijnt te hebben zo af en toe te verschijnen. De Roomse-kerk heeft een aantal van deze verschijningen als echt erkend. Maar het heeft er meer van weg dat satan hier een spel met de mensen speelt.
Zoals gezegd verspreidde de Babylonische afgodendienst zich naar alle richtingen over de aarde. In het oude Perzische-rijk werd het bekend als het Mithraïsme. Dit religieuze systeem werd geleid door een hogepriester die men "Pater Patrum" noemde, wat betekent "Vader der Vaderen". Via Perzië kwam deze tak van de Babylonische afgodendienst uiteindelijk ook in Rome terecht. En zo werd het hoofd van de kerk van Rome Papa, Pope of Paus. Zoals bekend draagt de paus ook de titel van heilige vader. Dat is dezelfde titel waar de Here Jezus God de Vader mee aansprak in het hoogpriesterlijk gebed.
Johannes 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam…
Het toe-eigenen van deze naam door een mens is ronduit godslasterlijk. En of deze titel nog niet genoeg is noemt men de paus ook nog eens de plaatsbekleder van Christus op aarde. Dat staat ook in zijn mijter; "Vicarius Filii Dei", plaatsvervanger van de Zoon van God. Verder noemt men de paus ook nog de opvolger van Petrus. Paus Innocentius III ( 1198-1216) verklaarde het volgende "De Here heeft Petrus niet slechts de kerk, maar de gehele wereld te regeren gegeven. Zoals voor Christus alle knie moet buigen, zo moeten allen ook de Petrus van de Roomse-kerk gehoorzamen. De vorsten van deze aarde moeten niet menen recht tot regeren te hebben, wanneer zij Petrus en zijn opvolgers niet eerbiedig dienen,"aldus Innocentus.
Codex Iuris Canonici, het kerkelijk wetboek dat sinds 1918 van kracht is, verschaft de RK-kerk de kerkelijke juridische basis waarvan de grondslag is gebaseerd op goddelijke rechten. Christus heeft Zijn macht overgedragen aan Petrus en diens opvolgers om als Diens plaatsbekleder- en dus als God op aarde- te regeren. Volgens het canonieke recht neemt de paus de eerste plaats in de wereld in en is er geen enkele instantie die hem ter verantwoording kan roepen. Hij is de vader der vorsten en koningen, regeerder van de wereld. Het ontbreekt de paus dus bepaald niet aan titels en al evenmin aan financiële middelen. Het inkomen van de RK-kerk bedraagt jaarlijks circa 300 miljoen Euro terwijl haar totale kapitaal ca 20 miljard Euro wordt geschat. Wat zei de echte Petrus ook alweer? "Goud en zilver bezit ik niet", in Rome ligt dat enigszins anders.
De rijkdom van de RK-kerk is voor een deel het gevolg van giften maar het meest wordt verdiend door aandelen in allerhande bedrijven. Het is algemeen bekend dat het Vaticaan een tegenstander is van anticonceptiemiddelen, zelfs in landen waar het AIDS-virus duizenden slachtoffers maakt. Wat velen niet weten is dat het Vaticaan belangrijke aandelen bezit in een bedrijf in Italië dat anticonceptiemiddelen produceren. Ook verdient het grof geld met casino winsten behaald in Las Vegas. De RK-kerk is in dit gokparadijs de snelst groeiende religieuze gemeenschap. Kerk en casino gedijen broederlijk naast elkaar.
Naast de Mariaverering kent de kerk van Rome nog een heel scala aan andere gebruiken die nergens in de Bijbel terug te vinden zijn. Zo is de rozenkrans geen uitvinding van Rome maar een oud gebruik bij verschillende heidense godsdiensten overal ter wereld. Ook de stralenkrans rond het hoofd van Maria, van de Here Jezus en van de meeste heiligen, de nimbus, of de cirkel van licht die zo vaak rond het hoofd van de Madonna wordt afgebeeld, is nergens in de Bijbel terug te vinden. Wel is dit te zien in de afbeeldingen van goden en godinnen van Babylon. Zelfs "de Mis" gaat geheel terug naar zijn Babylonische oorsprong, evenals het gebruik van wierook en een deel van de ontelbare feesten van Rome. De monnikspij met kap is terug te vinden bij de duivelsaanbidders in het oude Chaldea en bij de aanbidding van Tammuz in het oude Babel.Zelfs het kruis is vele duizenden jaren ouder dan het christelijke tijdperk. Gods Woord geeft geen enkele aanwijzing voor het gebruik van het kruisteken. Wat nu genoemd wordt het Christelijk kruis, was oorspronkelijk helemaal geen Christelijk embleem. Het teken komt voort uit de mystieke "Tau" van de Egyptenaren en de "T", het initiaal van Tammuz.Het werd gebruikt in de Babylonische mysteriën met dezelfde magische bedoelingen als de RK-kerk die nu gebruikt. Het Kruisbeeld dat Paus Johannes Paulus II regelmatig bij zich droeg en thans ook in gebruik is bij Benedictus XVI, is geen traditioneel Kruisbeeld. Dit kruis staat bekend als het "Gebogen Kruis" en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt. Zie afbeeldingen.
 
Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het "Teken van het Beest" en is sinds het IIde Vaticaans Concillie weer in gebruik. Dit is het gebogen of gebroken kruis, waarop een repulsieve en vervormde corpus van Jezus wordt getoond. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid de anti-Christus voorstelt.
De Vestaalse maagden van het heidense Rome droegen het op hun kleding of aan een ketting rond hun hals en veel Oudegyptische afbeeldingen tonen hetzelfde beeld. De lijst van heidense gebruiken is schier oneindig. Zo was ook het systeem van de "Aflaat" dat veelvuldig werd toegepast puur heidens en een schandalige misleiding van hen die in zonde leefde hopend op vergeving na de dood, terwijl ze beroofd werden van hun redding door Jezus Christus. Ook de heilig verklaring in de RK-kerk is iets wat de Bijbel niet kent. Heiligheid kan de mens alleen verkrijgen door de genade van God. Heiligen zijn verloste kinderen, afgezonderd van de wereld en van hun zonden. Zij zijn rechtvaardig verklaard alsof ze nooit gezondigd hebben. Zij zijn in Christus, ook de allerzwaksten. Iemand die niet verder is gekomen dan wat gemompel tot de Here en gevraagd heeft om in zijn hart te komen, die is door de Here aangenomen en een heilige geworden. Dat is een puur persoonlijke zaak, daarvoor heeft de mens niemand nodig en zeker de kerk van Rome niet. Dat is een zaak tussen de mens en God zonder tussenkomst van derden. Maar voor een rooms-katholiek is niet Gods Woord het hoogste gezag maar is de mening van de kerk beslissend.
Het beeld van de hoer
Het is voor niemand een geheim hoe groot de invloed van de RK-kerk in de wereld is. De wereld van vandaag telt ca 1 miljard mensen die zich rooms-katholiek noemen, verdeeld over bijna alle landen van de aarde. Alle koningen van de aarde hoereren met haar. Ze heeft zich met de wereldleiders verbonden en zelfs een grote eigen politieke macht ontplooit.
Openbaring 17:15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.
In het boek Openbaring wordt gesproken over het grote Babylon, een stad die zo verdorven is dat "heiligen, apostelen en profeten" van vreugde jubelen wanneer God er een eind aan maakt en haar uiteindelijk berecht. Het beeld van de hoer is nodig om aan te tonen hoe de verantwoordelijke kerk haar verbinding met de Here verbroken heeft door zich met de Jezus-vijandige wereld af te geven. Het boek Openbaring is bepaald niet onduidelijk over deze vrouw en over wie haar vertegenwoordigd.
Openbaring 17:3-4 En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van Godslasterlijke namen. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.
Zie hoe feilloos het pausdom aansluit bij deze tekst. De RK-kerk heeft een grote voorliefde voor allerlei pracht en praal in haar ceremoniën, gewaden en kerkinrichting. Wie weet niet dat purper en scharlaken de favoriete kleuren zijn van het pausdom? Van de verschillende versierselen die speciaal bedoeld zijn om door de paus gedragen te worden wanneer hij ingewijd wordt, zijn er vijf scharlaken, een kleed overdekt met parels, en een mijter versiert met goud en kostbare stenen.
Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
Dit Babylon wordt voor een belangrijk deel vertegenwoordigd door de kerk van Rome. Voor een belangrijk deel, want moeder van de hoeren wil zeggen dat zij dochters heeft die dezelfde karaktertrekken als haar bezitten. Dit zijn de kerken en andere christelijke stromingen die de onfeilbaarheid van de Bijbel over boord hebben gezet. De hoererij van Rome begon al toen het prille christendom Romeinse staatsgodsdienst werd en het zal tot zijn hoogtepunt komen onder de antichristelijke wereldmacht, wanneer de dwalende kerk en de antichrist zich aaneensluiten.
Openbaring 17:6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.
Hoewel deze tekst in het bijzonder verwijst naar de martelaren ten tijde van de antichrist, heeft het ook betrekking op de verschrikkelijke vervolgingen ten tijde van de inquisitie. Er is geen enkele kerk die in de loop der geschiedenis zoveel getuigen van Jezus om het leven heeft gebracht als de kerk van Rome. Alles in Rome was en is Babel. Terechtstellingen van christenen werden bijkans tot een soort nationale sport. Bij sommige mensen werden de tongen uit de mond gerukt als ze in het openbaar hun liefde voor Jezus kenbaar maakten. Hele volksmassa jubelde als christenen voor de leeuwen werden geworpen. Duizenden gelovigen werden door de inquisitie vermoord uit naam van de koningin des hemels. De inquisitie-die in haar standaard de psalmtekst had staan "Sta op God van Uw rechtsgeding"- was belast met de opsporing, het onderzoek en het straffen van mensen die Jezus lief hadden, mensen die de afgodendienst van de roomse kliek doorzagen. De pausen uit het verleden hielden er soms complete legers op na. Alleen al in de Bartholomeüs-nacht, toen de Hugenoten werden vervolgd, werden door een dekreet van de paus 100.000 christenen vermoord.
Wat een bloed heeft deze kerk vergoten en wat een ellende hebben ze het joodse volk aangedaan. Eeuw na eeuw waren de kinderen van Israël in tranen vanwege de wandaden van het pausdom. Iedereen kent de gevolgen van de kruistochten waarbij ontelbare joden en ook moslims werden afgeslacht. Nog niet eens zo lang geleden, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden naar bekend geworden 1.700.000 Serviërs door roomse Kroaten om het leven gebracht, door een leger dat geleid werd door monniken en priesters, waar zelfs nonnen aan deelnamen.
Erotiek in het pauselijke Rome
Een paar jaar geleden heeft de rooms-katholieke uitgeverij "Edizioni Segno" een boek op de markt gebracht getiteld "Erotiek binnen het huwelijkssacrament als weg tot de hemel". In dit boek wordt uitgelegd dat erotiek plezierig kan zijn omdat het iets heiligs is dat van God komt. Daar waren een aantal pausen in het verleden ook al achter gekomen. Maarten Luther was stomverbaasd wat hij in Rome aantrof. "Niemand kan zich voorstellen welke zonden en schandelijke daden in Rome worden bedreven. Men moet ze gezien en gehoord hebben om ze te geloven."aldus Luther.
Van paus Pius II die op de troon zat van 1458 tot 1464 is het verhaal bekend dat hij vader van vele onwettige kinderen was. Hij sprak openlijk over de methoden die hij gebruikte om vrouwen te versieren. Zijn opvolger Paulus II had een huis vol concubines. Zijn pauselijke tiara was evenveel waard als een compleet paleis. Na deze kwam paus Sixtus IV die de RK-kerk regeerde van 1471 tot 1484. Deze paus had een maîtresse Theresia en deze baarde hem twee onwettige kinderen die hij tot kardinalen maakte. Daarnaast benoemde hij ook nog eens acht van zijn neven tot kardinaal, terwijl sommige van hen nog maar jongens waren. Hij financierde zijn oorlogen door kerkambten te verkopen aan degene die het hoogste ervoor bood. Paus Innocentius VIII (1484-1492) was ook een liefhebber van seksuele uitspattingen want hij had maar liefst zestien kinderen bij diverse vrouwen. Hij ontkende niet dat dit zijn kinderen waren want hun bruiloften werden uitbundig in het Vaticaan gevierd. Na deze paus kwam Alexander VI, die het pausambt had verkregen door een hele serie kardinalen om te kopen, een vrij normaal gebruik in die tijd. Deze Alexander stond bekend als een groot liefhebber van sex. Reeds in de tijd dat hij nog kardinaal en aartsbisschop was, leefde hij al in zonde met een dame uit Rome, Vanozza dei Catanei. Nadien had hij het voorzien op haar dochter Rose, bij wie hij vijf kinderen verwekte. Op zijn kronigsdag benoemde hij zijn zoon, die dezelfde lusten als zijn vader had, tot aartsbisschop van Valencia. Dat hebben ze in Spanje geweten.
Velen beschouwen paus Alexander VI als de meest corrupte uit een hele reeks van andere corrupte pausen. Hij leefde publiekelijk in incest met zijn twee zusters en zijn eigen dochter Lucretia, van wie hij- naar men zegt- een kind kreeg! Op 31 oktober 1501 leidde hij een sexorgie in het Vaticaan wiens gelijke er nooit meer geweest is in de annalen van de menselijke geschiedenis. Onrecht heerste in alle klassen van het priesterdom, aldus Luther. Luther die toentertijd zelf nog priester van de RK-kerk was kreeg zelfs tijdens een mis zulke onfatsoenlijke grappen en ruige taal te horen dat hij met stomheid was geslagen. Veel minder ernstig maar zeker de moeite van het vermelden waard is het verhaal van paus Johannes Angelicus, die leefde in de negende eeuw. Deze Johannes was een Engelse geleerde met een uitgebreide medische kennis die het uiteindelijk tot paus schopte. Hij werd beschouwd als een heilige waar Rome trots op kon zijn. Die situatie veranderde echter snel toen Johannes Angelicus onverwachts tijdens een processie op de Via Sacra, beviel van een doodgeboren kind. Johannes bleek plotseling een pausin te zijn. Hoewel de RK-kerk haar bestaan als een fabel beschouwt heeft men er anderzijds alles aan gedaan om haar sporen uit te wissen. Maar dat is niet gelukt want er zijn voldoende bewijzen overgebleven dat ze echt heeft bestaan. Zelfs in de 17e eeuw werd het feit dat ze echt had bestaan nog voor waar aangenomen. Tot die tijd was er namelijk nog een standbeeld van haar te zien naast die van andere pausen in de kathedraal van Siena.Bovendien werd er na haar dood een systeem ingevoerd waarbij men controleerde of de nieuwe paus wel een man was. Men maakte daarbij gebruik van een stoel met een gat erin waarop de potentiële paus moest plaatsnemen zodat de genitaliën konden worden gecontroleerd. Dit systeem heeft meer dan zeshonderd jaar bestaan.
Haar zonden hebben zich opgehoopt.
In de tachtiger jaren is het Vaticaan betrokken geweest bij illegale valutatransacties, het witwassen van maffiagelden, contacten met dictators en zelfs bij moord. Er is bewijsmateriaal dat Rome Palestijnse terroristen de helpende hand heeft geboden. Israëlische autoriteiten ontdekten dat de Griekse katholieke aartsbisschop Hilaron Capucci, munitie en explosieven in zijn auto vervoerde, bestemd voor de PLO in Libanon wiens optreden aan duizenden christenen het leven heeft gekost. De anglicaanse voorganger Ilya Khury nam persoonlijk twee vrouwelijke terroristen mee naar het Britse consulaat en een supermarkt in Jeruzalem om bommen te plaatsen. Volkomen onschuldige mensen werden bij deze aanslagen gedood en gewond. Khury vluchtte naar Jordanië waar hij later tot bisschop van de episcopaalse kerk in Amman werd gewijd. Hij werd een vriend van de Palestijnse terreurbaas Arafat en zelfs lid van de PLO. Rome heeft haar sympathie voor de PLO van Arafat nooit verbloemd. De leider van de Palestijnen is al een aantal keren bij de paus op bezoek geweest om de toekomstige status van de stad Jeruzalem met hem te bespreken, alsof er geen Israël bestaat. Samen hebben ze een akkoord over de kwestie gesloten waarbij ook de rechten van de RK-kerk op de christelijke heiligdommen in Samaria, Judea en Jeruzalem is geregeld.
Het Vaticaan heeft ook warme betrekkingen onderhouden met de "Slager van Bagdad" Saddam Hoessein en met de Iibische leider Ghadaffi. De Bijbel geeft een duidelijk advies aan de mensen die gemeenschap met deze kerk hebben.
Openbaring 18:4-5 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.
Dit is een rechtstreekse oproep aan hen die zich verbonden hebben met de hoer of met één van haar dochters. Het is een oproep aan alle ware gelovigen zich af te zonderen van elk godsdienstig systeem dat door afgoderij en hoererij gekenmerkt wordt. Men hoeft nog niet persoonlijk deel te nemen aan het kwaad maar desondanks is de kans aanwezig dat men ermee besmet raakt. De afvallige kerk zal straks als een hoer op het tienhoornige beest zitten. Maar het beest zal zich uiteindelijk tegen haar keren en de hoer gaan haten.
Openbaring 17:16 en de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.
De dwalende kerk zal een verbond sluiten met de antichrist en de leiders van de 10 statenbond. Maar als de antichrist eenmaal op de positie van de absolute macht zit zal hij de hoer niet meer nodig hebben en haar uitschakelen. In Openbaring 18 wordt het vonnis over de grote hoer, over Babylon geveld. Een engel sprak hier al over in hoofdstuk 17.
Openbaring 17:1-2 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier. Ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.
Moeder der hoeren
Babylon is de macht van de boze, het bezit niet alleen religieuze, maar ook economische en politieke autoriteit. Het Babylon in het boek Openbaring is niet een bepaalde plaats en beperkt zich ook niet tot de grenzen van Europa maar strekt zich wereldwijd uit. Het is het wereldse systeem zoals uitgebroed door de Elite en de samenzweringen die deze groep ten dienste staan. Het is een economisch systeem dat door een totalitaire leiding wordt beheerst in samenwerking met een Wereldkerk waarvan het religieuze systeem in handen is van de kerk van Rome.De inspanningen die paus Johannes Paulus II zich heeft getroost tot vereniging van alle religies zijn genoegzaam bekend. In oktober 1999 is in Vaticaanstad een conferentie gehouden over de dialoog tussen de verschillende religies en de verdere uitbouw daarvan. De conferentie werd bijgewoond door 200 vertegenwoordigers uit 50 landen. De contouren van de Wereldkerk worden al duidelijk zichtbaar. Men bezoekt elkaars gebedsdiensten waarbij er gebeden wordt tot één god met uitschakeling van Jezus. Zelfs vele protestanten geven er openlijk blijk van voorstander te zijn van nauwere banden met Rome. Men heeft alle remmen losgegooid waar het gaat om bevordering van de samenwerking. Bij een bezoek aan Turkije verklaarde paus Johannes Paulus II dat de Koran en de Bijbel uit dezelfde bron ontspruiten. Hij stelde met deze uitspraak Mohammed gelijk met Jezus en God met allah. De Duitse rooms-katholieke theoloog Küng zei dat Mohammed niet langer als een valse profeet beschouwd dient te worden. Mohammed is volgens hem een succesvol ijveraar voor het geloof in één god voor honderden miljoenen mensen.
Paus Johannes Paulus II ontving regelmatig Hindoe-goeroes, .Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en christenen van allerlei pluimage. Tijdens een gezamenlijke dienst in een RK-kerk met de Dalai Lama, stond hij toe dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India knielde hij neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. In diverse RK-klooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel. De theosofie en antroposofie van Rudolf Steiner staan eveneens in de belangstelling van diverse RK-groeperingen. Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van satan. De RK-kerk heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar achtte. Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo, maar dat ze bijgeloof afkeurt. Voodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken heeft met satan.
Totaal verblind voor Gods Woord dolen dit soort figuren rond in de duisternis. Er verschijnen zelfs boeken van katholieke geestelijken die blijk geven niet afkerig te staan ten opzichtte van mensen als Helena Blavatsky en Alice Baily, beide waren vurige aanhangsters van Lucifer en beiden stonden aan de basis van het New Age gedachtegoed. Deze schaamteloze aanbidding voor satan heerst heden ten dage ook in de RK-kerk. Volgens betrouwbare bronnen van zowel buiten als binnen de RK-kerk maken hoge kerkmensen zich schuldig aan Satanisme. De verbazingwekkende feiten over aanbidding van de duivel binnen de muren van het Vaticaan komen niet alleen uit de hoek van de tegenstanders van Rome, maar uit de hoogste regionen van de RK-kerk zelf. Zo verklaarde paus Paulus VI al in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd en aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven. Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’. De op 27 juni 1999 in Manhatten New York overleden Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuiet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de RK-kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend. Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” schrijft hij dat subversieve elementen in de hoogste geestelijke posities van het Vaticaan, toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde.Volgens Martin zullen de overheden van de wereld bestuurd worden door diegenen die zich naar boven hebben gewerkt. Martin bleek volledig op de hoogte van de plannen van de Elite. In Windswept House gaf hij ook details over een Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: ‘De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel’ Deze kroning ging gepaard met een paralelle zwarte magie-ceremonie in Charleston South Carolina in de Verenigde Staten. Martin schrijft dat er bij deze paralelle ceremonie gebruik werd gemaakt van het pentagram, zwarte kaarsen en speciale gewaden, net zoals bij de hoofdceremonie in Rome.Malachi Martin was een man die de waarheid durfde te vertellen in een tijdperk vol met universele leugens en misleiding. Hij onderwees in het Aramees, Hebreeuws en andere heilige teksten.
Ook verschijnen er met regelmaat publicaties over de invloed van de vrijmetselarij binnen de RK-kerk. In 1978 stond het Alziend Oog afgebeeld op postzegels van Vaticaanstad. Rond die tijd verscheen er een publicatie in Amerika van de onderzoeker Howard dat 75 hoge Vaticaanse geestelijken (aartsbisschoppen, prelaten, secretarissen en ander personeel van de pauselijke Curie) lid waren van een of ander geheim genootschap. Er bestaan aanwijzingen dat zelfs de hoogste kardinalen lid van deze occulte club zijn. Zo is bekend geworden dat deze beweging in acht verschillende groepen in het Vaticaan is onderverdeeld die door vier Loge’s van de "Schotse Riten" worden geleid. Al in het begin van 1970 was er een lijst met 121 namen in omloop van rooms-katholieken die tot de vrijmetselarij behoorden. In het boek "Wir klagen an" (ISBN-3-351-02499-1) staan allerlei zaken beschreven over de activiteiten van de vrijmetselarij binnen het Vaticaan. Van Kardinaal Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, wordt verteld dat hij in burgerkledij deelnam aan een bijeenkomst van een vrijmetselaarsloge in Parijs. Zijn geschriften stonden bol van de vrijmetselaars terminoligie. Toen hij stierf publiceerden diverse vrijmetselaarsbladen lovende artikelen over hem. Op dezelfde bijeenkomst was overigens ook Giovanni Montini aanwezig, de latere paus Paulus de VI. Hij sprak wel eens over ‘een komende wereldregering’ en had het vaak over het ‘integrale humanisme’, een vrijmetselaars begrip voor wereldwijde broederschap, alle kerken onder het ene dak van het Vaticaan. Bij zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in oktober 1965 gebruikte paus Paulus VI veelvuldig allerlei vrijmetselaarstaal. Aan het einde van zijn toespraak stelde hij de VN gelijk met het plan van God op deze aarde en bracht hij eer aan de ‘Bouwmeester van deze Wereld’. Echter, op het einde van zijn pontificaat gingen zijn ogen open. Volgens hem was ‘de rook van Satan de tempel Gods binnengedrongen’. De kerk van Rome is zo brutaal zich de ware bruid van Christus te noemen.
De grote tegenhanger van Babylon is Jeruzalem. Door de hele Bijbel heen worden beide steden tegenover elkaar gesteld. Jeruzalem vertegenwoordigt de mens die is gered door de genade van God. Babylon is de gevallen mens, die volledig op zichzelf gericht is. Het boek Openbaring leert dat Babylon met al haar wereldse praal en vertoon vernietigd wordt terwijl Jeruzalem de eeuwige stad zal zijn, getooid met de glorie van God. Rome is niet onduidelijk waar het gaat om haar plannen t.a.v.Jeruzalem. Het Vaticaan wil dat Israël haar rechten op de stad opgeeft zodat Jeruzalem onder internationaal toezicht kan worden geplaatst. Het pausdom ontkent stelselmatig de legitieme rechten van het Joodse volk op hun eeuwige stad. Reeds in 1948 schreef "Observatore Romania" dat de nieuwe staat Israël niet de erfgenaam is van het Bijbelse Israël. Het Heilige Land en zijn heilige plaatsen behoren alleen aan de christenheidhet ware Israël toe, aldus de kerk van Rome. Dit soort uitspraken staan volledig haaks op wat de Bijbel leert en hebben helemaal niets met de echte Gemeente van Christus te maken. Jeruzalem is de stad van God en van Zijn volk, de kinderen van Israël. Vanaf het begin wilde God bij Zijn mensen wonen en Zijn troon temidden van hen plaatsen.
Psalm 132:4 Dit is Mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd.
Jeremia 3:17 Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des Heren troon.
Deze stad van God is het centrale punt voor de ware gelovige en voor het volk van Israël. In deze eeuwige stad is geen plaats gereserveerd voor de kerk van Rome als Jezus is teruggekeerd. Straks als de antichrist ten tonele verschijnt, mag Rome nog een korte tijd meeregeren. Maar dat duurt niet lang omdat de leiders van de Tienstatenbond haar zullen gaan haten, haar snel van al haar versierselen ontdoen, haar rijkdom in beslag nemen, haar vlees eten en haar met vuur verbranden, aldus het boek Openbaring.
In maart 2000 bezocht paus Johannes Paulus II Jeruzalem. De zorgvuldig georganiseerde pelgrimage was erop gericht weinig heel te laten van Israël’s recht op Jeruzalem. Ironisch genoeg begon zijn bezoek op het "Purimfeest", het feest dat herinnerde aan Haman, die in de 5e eeuw v.C. had beslist dat alle joden gedood moesten worden. De paus bezocht het Tempelplein waar hij zijn "broeder" de Groot Moefti van Jeruzalem, Ikrema Sabri bezocht, de man die geen enkele gelegenheid onbenut laat op te roepen tot geweld tegen Israël. Sabri vroeg de paus te helpen een einde te maken aan wat hij noemde, de Israëlische bezetting van Jeruzalem. Terug in Rome sprak de paus zich opnieuw uit voor internationalisering van de stad. Lange tijd hebben de islam en het Vaticaan met elkaar in onmin geleefd, maar nu het om Israël gaat en Jeruzalem in het bijzonder, hebben ze elkaar gevonden en worden er onderling verdragen gesloten die tegen Israël gericht zijn.
Het oude Babel is volledig hersteld en de Babylonische afgodendienst floreert als nooit tevoren. Zelfs het plein voor de St.Pieter in Rome heeft een occulte betekenis. (zie afbeelding)Dit plein stelt namelijk een zonneschijf voor, verdeeld in acht vakken. In het midden hiervan is een cirkel- het vrouwelijke element- en daarin staat een obelisk- het mannelijke element. De acht vakken wijzen naar het achtvoudige pad dat leidt tot verlichting en inwijding, ook bekend in het Boeddhisme. De mens heeft van God de vrijheid gekregen te kiezen tussen Babylon en Jeruzalem. Miljoenen hebben hun keuze op Babylon laten vallen, het wereldse systeem waarin de zonden zich opstapelen en de godslastering steeds indringender wordt. Een groot deel van de mensheid is gegrepen door de macht van Rome en grote aantallen mensen drinken de wijn van haar hartstocht en worden dronken.

Met dank aan Daniël ter Horst voor het beschikbaar stellen van deze afbeelding.
Inmiddels heeft de Ghanese kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson een topbaa bij het Vaticaan gekregen. Hij wordt al langer genoemd als een kanshebber voor de tiara, de pauselijke kroon, na de dood van de huidige paus Benedictus XVI. De Afrikaan wordt leider van de Raad voor Gerechtigheid en Vrede, de RK-instelling die de sociale leer van de kerk bewaart.Met zijn benoeming groeit prompt de speculatie dat de tijd meer rijp zou zijn voor een ‘zwarte’ paus. Tot op heden kwamen drie van de 263 pausen uit Afrika, namelijk Victor 1 (189-199), Miltiades (311-314) en Gelasius 1(492-496). Zij werden geboren aan de noordkust van Afrika. Nog nooit is een zwarte man paus geweest.
Europa heeft zich verbonden met de kerk van Rome
Rome is de grondlegging van de Europese eenheid, gewrocht door satan zelf. De hoogmoed van "Lucifer" zich boven God te stellen is vandaag terug te zien in de Europese Unie. Satan’s symbolen, sterren met twee punten omhoog, bekend als de horens van Lucifer, zweven rond de "Toren van Babel" op een poster door de Europese Unie uitgegeven om de Europese eenheid bij het volk te promoten.

Deze poster is net als het gebouw in Straatsburg, afgeleid van Pieter Bruegels’s schilderij de Toren van Babel. De tekst op de poster luidt: vele tongen, één stem. Dat het Europese Parlement een gebouw heeft in Straatsburg, lijkt zo vreemd nog niet. Het is namelijk het centrum van mystiek en humanisme, jodenhaat- en vervolging. Op 14 februari 1349 vond in Straatsburg één van de eerste en grootste pogroms van de Middeleeuwen plaats. In de loop van dit zogenaamde „Valentinstagmassaker“ (bloedbad op Valentijnsdag) werden 2000 tot 3000 joden openbaar verbrand. De resterende joden werden uit de stad verbannen.Daarna was het joden tot het eind van de 18e eeuw – op straffe van de dood - verboden om zich‚ ‘s avonds na 10 uur binnen de stadsmuren te bevinden. Verder diende iedere jood - in de periode dat hij wél in de stad mocht verblijven - voor ieder paard dat hij in de stad bracht of bereed - een bijzondere belasting: het “Pflastergeld” ("straattol") te betalen. Het tijdstip waarop de joden de stad via de Rue de Juifs (Judengasse) dienden te verlaten werd aangegeven door het hoornsignaal van een gemeentelijke heraut. Ter herinnering aan deze tijd, klinkt ook nu nog iedere avond om 10 uur de Jodenklok op de kathedraal van Straatsburg. De kathedraal van Straatsburg - voltooid in 1439 - met zijn 142 meter hoge toren geldt tot 1874 als het hoogste gebouw ter wereld.

Ook de ‘vrouw op het scharlakenrode beest’ neemt een prominente plaats in binnen de Europese Unie. Zij valt te bewonderen op een postzegel die is uitgegeven n.a.v. de Europese verkiezingen.

Daarnaast is zij te zien op een schilderij in het Parlementsgebouw in Brussel en heeft men een ‘sculptuur’ van haar buiten het gebouw neergezet.
 
Op de Griekse 2euromunt is eveneens een vrouw op een beest te zien. Er wordt gezegd dat de afbeelding betrekking heeft op de Griekse mythe van Theseus, Perseus, de stier van Kreta en de Monitaur, de mythe van ontvoering van Europa, dochter van koning Agenor, door Zeus. Zoals wellicht bekend is de naam Europa hiervan afgeleid. De ontwikkelingen in politiek Europa wijzen duidelijk in de richting van een verbond met de kerk van Rome, een verbond met van de vrouw op het beest.
 Griekse Euromunt
Zelfs de Europese vlag met de twaalf sterren, die ook de Eurobiljetten sieren, is een product van misleiding op grote schaal, voortgekomen uit een rooms complot. De bruggen en tempels op de Eurobiljetten zijn een ode aan de Vrijmetselarij. Veel Europeanen denken dat de twaalf sterren in de vlag en op de biljetten iets te maken hebben met het aantal lidstaten, maar dat is beslist niet zo. De officiële Europese uitleg luidt dat de vlag het symbool is van vrede, solidariteit en eenheid, van perfectie en volheid ontleent aan de sterrenhemel. Maar deze uitleg is niets anders dan bedrog want in werkelijkheid heeft de ontwerper van de vlag zich laten inspireren door de "Wonderdadige Medaille"in 1832 geslagen naar aanleiding van de Mariaverschijning aan de heilige Catharine Laboure ( 1806-1876) in Parijs.Deze medaille werd de de RK-kerk verkocht als ‘Aflaat’. Het ontwerp van de vlag is afkomstig van Arsene Heitz uit Straatsburg die de vlag ontwierp in opdracht van de Belgische hoogleraar Paul G.M.Lévy, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Levy liet zich na de Tweede Wereldoorlog van het jodendom tot het Rooms-katholicisme bekeren. In 1949 werd hij directeur van de Culturele Afdeling van de Raad van Europa. Zes jaar later, in 1955 kwam hij met het concept van de nu bekende Europese vlag.
Eerdere voorstellen voor een Europese vlag, afbeeldingen met een kruis, werden destijds door de socialisten heftig bekritiseerd en verworpen. Levi die van de ene op de andere dag gefascineerd werd door de Mariafiguur met een sterrenkrans, nam contact op met de toenmalige secretaris-generaal van de Raad van Europa, graaf Benvenuti, aan wie hij zijn voorstel toelichtte. Direct daarop werd het concept door de Parlementaire Assemblee van de Raad aangenomen. Toen Levi na goedkeuring de zaal verliet zei hij: "Hoe bestaat het! Wij hebben zojuist de Introitus van de nieuwe Mis van Maria Hemelvaart herontdekt. De datum waarop de vlag werd voorgesteld was 8 december 1955, "het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, onze Medeverlosseres".
Op de voorzijde van de eerder genoemde Aflaat is de Heilige Maagd Maria te zien staande op de aardbol en een slang onder haar voeten. Vanuit haar handen stralen lichtbundels over de aarde. In de omlijsting langs de rand staat het opschrift "O, Maria zonder zonde ontvangen bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen". Op de achterzijde staat een kruis dat rust op de letter M en onder deze letter staan , twee harten dat van Jezus en Maria. Het hart van Jezus is met doornen gekroond en dat van Maria is doorboord met een zwaard. Tenslotte zijn langs de omlijsting een krans van twaalf sterren te zien. Om deze sterren gaat het in de vlag van Europa! Zij hebben betrekking op de volgende bijbeltekst.
Openbaring 12:1-2 En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren.
Volgens de traditionele Rooms-katholieke exegese is de "Vrouw" in de bijbeltekst niemand anders dan de Maagd Maria, de moeder van de kerk de "Koningin des Hemels". Maar dit is een ernstige misleiding want profetisch gezien is deze vrouw Israël en zijn de twaalf sterren de twaalf stammen van Israël en de zon is Jezus, de "zonne der gerechtigheid ". De maan onder haar voeten is het symbool van de Islam, die uiteindelijk vertrapt zal worden. De barensweeën waarover in de tekst gesproken wordt zijn begonnen na het uitroepen van de staat Israël in 1948. De wereld wil Israël niet en daarom schreeuwt Gods volk het uit van de pijn. De door Heitz ontworpen Europese vlag, werd in 1955 bij algemeen besluit goedgekeurd. Op een paar ingewijden na had niemand ook maar enig besef van de ware toedracht van het ontwerp. Met de nodige behendigheid hebben toegewijde rooms-katholieken het ontwerp van de vlag in stilte naar voren gebracht om Europa zo op zeer slinkse wijze onder bescherming van Maria te brengen. De praktijk leert dat dit slechts bij een enkeling bekend is. Toch rijden inmiddels alle automobilisten van de Europese Unie met deze occulte vlag op de kentekenplaten van hun auto. Zelfs het merendeel van de christenen zijn volledig onwetend op dit gebied om maar te zwijgen van hen die de Bijbel helemaal niet kennen. Toen de eerste commentaren de ronde deden dat het ontwerp van de vlag niets anders is dan een rooms complot, waren er maar weinig mensen die dat geloofden. De bevolking van Europa is op een schandalige manier bij de neus genomen. De kerk van Rome heeft handig gebruik gemaakt van deze onwetendheid. Alles hangt van leugen en bedrog aan elkaar en de bevolking van Europa weet niet beter. Het bedrog kwam aan het licht toen de ontwerper Arsene Heitz in 1989 in een Franse editie van L’Osservatore Romano, onthulde dat het ontwerp van de vlag te maken had met Maria.
De grote "Hoer" werpt haar schaduwen vooruit ,eerst Europa onder de vlag van Maria , de Koningin des Hemels en daarna de rest van de wereld, met de paus als politiek en geestelijk leider. Om dit machtsdoel te bereiken heeft Rome verschillende keurkorpsen ter beschikking waaronder het "Witte leger van Maria", "Opus Dei" en de "Malthezer Ridders.Het devies is hun vaandel is "Alle wereldlijke, politieke en kerkelijke macht aan de paus". Opus Dei is een genootschap dat in 1928 is opgericht in Madrid door monseigneur J.M.E.de Balaquer y Albas. Deze organisatie bestaat uit verschillende klassen waarvan de top de "Numeraii" worden genoemd. Deze groep telt ongeveer 75.000 leden en bestaat voornamelijk uit mensen die sleutelposities bekleden in het economische en politieke leven van de circa 87 landen waarin ze actief zijn. Na de heiligverklaring van Balaquer heeft Opus Dei zijn macht in staat en kerk danig uitgebreid. Aanleiding vormt de verhuizing van de Duitse regering naar de hoofdstad Berlijn. Van daaruit breidt deze roomse frontorganisatie zijn macht en invloed verder uit. Opus Dei is een conservatieve roomse organisatie met de karaktertrekken van een sekte. Hun bijnaam is ‘de stoottroepen van de paus’. De oprichter noemde zijn creatie ‘een militair corps’en zijn leden ‘de soldaten van Christus’. Doel van de oprichter was om de roomse kerk, die hij vergeleek met ‘een stinkend lijk’ te redden. de afgelopen tien jaar heeft de groep belangrijke functies binnen het Vaticaan weten in te nemen. Ook bij grote VN-conferenties probeert Opus Dei een voet tussen de deur te krijgen. Ook heeft het zijn aanhangers tot in het bedrijfsleven en de bankwereld geïnfiltreerd.
De oorsprong van de Malthezer Ridders ligt in het Heilige Land, ontstaan ten tijde van de kruistochten. In het begin van hun bestaan werden zij de hospitaalridders genoemd, later verenigde Godfried van Bouillon hen in een geestelijke ridderorde. In 1530 vestigde deze groep zich op het eiland Malta door toedoen van keizer Karel V. De Malthezer Ridders worden overal op aarde ingezet ter verbreiding van de bedrieglijke leringen van Rome.
Alles lijkt vals aan deze kerk. De zogenaamde onfeilbaarheid van de paus, het celibaat, de eucharistie, de tonsuur, de monniken, het gebed voor de doden, de Mariaverering enz, zijn allemaal elementen die nergens in de Bijbel terug te vinden zijn. De nonnenordes zijn niets anders dan een initiatie van de Vestaalse maagden van het oude heidense Rome. De Bijbel leert dat God een eind aan de macht van Babylon zal maken
Openbaring 18:4-5-8 Gaat uit van haar, mijn volk opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God die haar geoordeeld heeft.
Wat in het boek Openbaring over het grote Babylon geopenbaard wordt is voor een belangrijk deel nog verborgen voor de wereld: zelfs voor een groot deel van de christelijke wereld. Het wordt slechts zichtbaar voor hen die zich op grond van hun relatie met Jezus Christus niet door de wijn van haar hoererij heeft laten bedwelmen. Zij zijn het, die zien dat de Here Zich opmaakt om voor Zijn Gemeente te verschijnen.
Jesaja 60:22Ik, de Here, zal het te zijner tijd met haast volvoeren.
Onder de uitverkorenen zullen ongetwijfeld ook gelovigen uit de kerk van Rome zitten. Mensen die tot overgave in Jezus zijn gekomen. Babylon zal zich in toekomende tijd tot een gruwelmacht ontplooien. Maar zover is het nog niet: de mens kan nog steeds vrijmoedig toetreden tot de troon der genade, niet in de naam van de ‘koningin des hemels’ noch van enig ander schepsel, maar door Gods Eeuwige en Geliefde Zoon. Christus heeft de mens vrijgemaakt opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. (Galaten 5:1) De Bijbel leert dat satan een onvoorstelbare haat en vijandschap koestert ten opzichte van Jezus en tegen hen die gered zijn door Zijn bloed. De duivel heeft gezegd zichzelf gelijk te willen stellen aan de Allerhoogste. Hij wil op de troon zitten als heer over alles vandaar dat hij en zijn trawanten onvermoeid door blijven gaan in hun strijd tegen God. Maar dat doorgaan gebeurt echter niet onopgemerkt omdat God zijn kwade bedoelingen en de machten die hij daarvoor gebruikt, onthult.
Het grote Baylon heeft haar plaats ingenomen.
In augustus 2000 werd in New York het startsein gegeven voor de Millenium topconferentie waarbij meer dan 150 staatshoofden en regeringsleiders met elkaar spraken over globalisering (Nieuwe Wereld Orde) en solidariteit onder de spreuk "De Verenigde Naties in de 21e eeuw." Zo goed als alle wereldleiders waaronder, Clinton, Poetin, de Chinese leider Jiang Zemin, Tony Blair, Chirac en andere hotemetoten waren op deze bijeenkomst present. Op een gelijksoortige conferentie in 1995 werd al openlijk over de Nieuwe Wereld Orde gesproken. Op 29 augustus 2000 kwamen onder auspiciën van de Verenigde Naties ook nog eens 1000 voormannen van de grootste religies op aarde bijeen. Onder hen waren christenen, joden, moslims, hindoes en boeddhisten. De geestelijke leiders spraken over maatregelen om "Vrede" te brengen in crisisgebieden, de armoede te bestrijden en milieuvervuiling tegen te gaan. Het was allemaal vrede, geluk en voorspoed wat de klok sloeg. Dat is precies waar het beest uit de Openbaring ook mee zal beginnen. Hij zal zich voordoen als een grote verlosser en redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Alles wat satan doet is door Gods Woord voorzegd. De macht van satan zal een hoogtepunt bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Dit alles werd niet geprofeteerd om de gelovige mens angstig en neerslachtig te maken maar juist om hem te bemoedigen te versterken en te troosten. Niets kan meer bemoedigen dan de wetenschap straks te mogen leven in het Duizendjarige Rijk. Het is opmerkelijk, hoeveel vooraanstaande christelijke leiders sympathiseerden met paus Johannes Paulus II en diens voorkeur voor multireligieuze samenkomsten. Het is bekend dat op verschillende gebedsbijeenkomsten deze paus bad met geestelijken van andere godsdiensten, als islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Dat gaat regelrecht in tegen het eerste gebod van God Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Doet de wapenrusting Gods aan, schrijft Paulus in zijn brief aan de Efeziërs. Dit geeft de mens kracht in een wereld die een duistere en onheilspellende toekomst tegemoet gaat.
Op 05-10-2007 verklaarde de Italiaanse oud-premier Giuliano Amato, die meer dan een jaar lang nauw betrokken was bij het opstellen van de verdragtekst voor de nieuwe Europese Grondwet, dat dit verdrag bewust onleesbaar is gemaakt om te voorkomen dat burgers nieuwe referenda eisen. ‘De regeringsleiders besloten dat de verklaring onleesbaar moest worden.’ Aldus Amato in de Euobserver.
Volgens professor Schachtschneider van de universiteit van Nürnberg, Duitsland, is via een achterdeurtje de doodstraf opnieuw ingevoerd in de EU-landen die het Verdrag van Lissabon hebben ondertekend. In een kleine voetnoot van het Verdrag staat namelijk vermeld dat het Handvest van de EU, waarin staat dat er geen doodstraf in de EU is, zal worden nageleefd, behalve in het geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust (lett: 'ontreddering' of 'omwenteling').Volgens Schachtschneider is het ronduit schandalig dat zo'n belangrijke uitzondering is vastgelegd in een voetnoot (van een voetnoot, notabene!). Alleen iemand die het Verdrag met een vergrootglas bestudeert, kan het ontdekken.Hoewel er op dit moment geen oorlog is in Europa, zou een handige politicus -in de voetsporen van George Bush- na bijvoorbeeld terroristische aanslagen, kunnen verklaren dat Europa in een 'oorlog tegen terreur' is verwikkeld. En wat relletjes en sociale onrust betreft: door de enorme economische problemen hebben we de afgelopen maanden al diverse gewelddadige rellen in bijvoorbeeld Griekenland (EU-lid) en een aantal oost-Europese landen gezien, en zelfs in Duitsland en Frankrijk. Wat zal er gebeuren als de economie écht kompleet instort, en protesten, rellen e.d. zich over Europa gaan verspreiden?

EU wil invoering massaal toezichts- en controlesysteem

De volledig ondemocratische Europese Unie gaat gewoon door met het nemen van besluiten die onze bewegingsvrijheid en privacy nog veel verder aantasten.De werkelijke machthebbers van Europa, die stuk voor stuk zijn benoemd en niet zijn gekozen door de burgers, hebben hun zinnen gezet op 'Project Indect', een toezichts- en controlesysteem dat de overheden niet alleen in staat stelt om voortdurend websites, discussieforums, p2p netwerken en individuele computers te monitoren, maar ook toezichtscamera's kan gebruiken om het gedrag van burgers te observeren. Bovendien bevat Project Indect ook de mogelijkheid om stemmen te analyseren, wat er op lijkt de wijzen dat privé (telefoon-)gesprekken massaal afgeluisterd zullen mogen worden. Het belangrijkste doel van het systeem is het 'automatisch detecteren van bedreigingen en abnormaal gedrag of geweld.' Er gaat al een tijdje het gerucht dat Brussel inmiddels de lang verwachte supercomputer met de opmerkelijke naam B.E.A.S.T. (Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal) in gebruik heeft genomen.

Dit is het BEEST in Brussel waarin alle informatie van de Europese burgers wordt opgeslagen.

Stephen Booth, analist bij 'Open Europe', beschrijft Project Indect als 'Orwelliaans' en een 'enorme schending van onze privacy,' waarbij hij aantekent dat de door de Europese burgers betaalde belasting gebruikt gaat worden voor een systeem dat hen allen bedreigt en hen schuldig acht totdat het tegendeel is bewezen.'Op nationaal niveau is dit al gevaarlijk genoeg, maar op Europese schaal is het idee gewoonweg huiveringwekkend,' gaf Shami Chakrabarti, directeur van de mensenrechtenorganisatie Liberty als commentaar. Project Indect is het ideale 'systeem van het Beest', waarbij uiteindelijk alle burgers in een volkomen gecontroleerde en 24 uur per dag geobserveerde gevangenis komen te leven.De camera's die hiervoor zullen worden gebruikt blijken in het meest gecontroleerde land ter wereld, Groot Brittannië, in tegenstelling tot wat de authoriteiten beweren vrijwel geen enkele invloed te hebben op de misdaadcijfers. Het zich steeds verder uitbreidende 'toezicht' in Europa en ook in Nederland kan daarom slechts bedoeld zijn om de burgers met 'andere' of van de overheid 'afwijkende' ideëen het gevoel te geven dat verzet zinloos is, en dat ieder 'verdacht' gedrag dat niet overeenstemt met de door de authoriteiten bepaalde gewenste koers, onmiddellijk geregistreerd en bestraft zal worden.
http://www.infowars.com/eu-plans-massive-surveillance-panopticon-that-would-monitor-abnormal-behavior/

Inmiddels heeft het Europees Parlement eind oktober 2009 onder aanvoering van Nicolas Sarkozy het zogeheten Amendement 138 laten vallen dat vrijheid van internet-gebruik voor alle Europese burgers garandeert dan wel verordonneert dat slechts een rechterlijk oordeel aan deze rechten een einde kan maken. Thans kunnen lidstaten ‘lastige’ burgers naar believen afsluiten. Conclusie: de gestadige verandering van de Europese Unie in een fascistische superstaat is niet langer slechts een dreigende mogelijkheid, maar harde realiteit, die te vinden is in de voetnoten van het Verdrag van Lissabon. Al eerder bleek dat via het Verdrag allerlei afgewezen zaken, zoals het door Nederland verworpen Europese volkslied en officiële invoering van de algemene Europese vlag, tóch zijn ingevoerd. Het is echter de vraag of het de burgers van de EU ook nog maar íets uitmaakt, nu overduidelijk is dat hun stem in bijvoorbeeld referenda, wederom in de vuilnisbak is verdwenen. http://xandernieuws.punt.nl/?id=508080&r=1&tbl_archief=& http://www.wariscrime.com/2009/03/08/news/lisbon-treaty-disagree-and-you-are-dead/

De Britse leider van de Engelse Independence Party Nigel Farage, noemde in november 2009 de Europese Unie een autoritaire tirannie die wordt geregeerd door niet verkozen bureaucraten daarmee onder meer doelend op Manuel Barosso. Farage doorbrak daarmee de tirannieke wet uit 1999 dat bepaalt dat het illegaal is om de EU te bekritiseren. Barosso kronkelde zich in allerlei bochten toen Farage openlijk de EU elite afkraakte voor hun leugens en vriendjes politiek. Dat kwam hem op een zware berisping te staan van de voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek en werd hij gewaarschuwd zich te matigen. Farage viel ook de benoeming aan van de Belg Herman van Rompuy als de eerste EU president en benadrukte dat hij niets anders is dan een plooibare frontman van Barosso. Een van Rompuy’s eerste uitspraken was te willen gaan werken aan de installering van een nieuwe Wereld Orde. Tijdens zijn eerste optreden eind februari 2010, kreeg Van Rompuy opnieuw harde kritiek te verduren van Nigel Farage. “U hebt het charisma van een dweil en het uiterlijk van een bankbediende”, zo beet Farage hem toe. Hij noemde Van Rompuy “de sluipmoordenaar van de Europese democratie en de nationale staten. Misschien is dat omdat u uit België komt, wat niet eens een echt land is”.

 Herman van Rompuy, president van Europa. Is het gebaar dat hij maakt inderdaad de V van Victory?Het lijkt meer op het bekende satansteken!

Over de tot minister van BZ benoemde Ashton zei Farage: Zij heeft nog nooit een goede baan gehad, en is in haar leven nog nooit voor iets verkozen, dus ik denk dat zij daarom perfect voor deze Europese Unie is. De nazi’s hebben burgers vermoord die zich uitspraken tegen het Derde Rijk. In Brussel hebben ze een efficiëntere oplossing, gewoon de vrijheid van meningsuiting aan banden leggen.Dit soort ontwikkelingen in Europa maar ook elders in de wereld maken duidelijk dat het "Grote Babylon" uit het boek Openbaring haar plaats op het eindtijdtoneel heeft ingenomen. Babylon vertegenwoordigt zowel de economische als de ontrouwe godsdienstige wereld. De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk vooral geen gemeenschap met dit verderfelijke Babylon te hebben.
Bronnen: Alexander Hislop, The two Babylons.Persbureau Het KNP ,nieuwsbrief nummer 733. Jan Willem van der Hoeven, Babylon of Jeruzalem, Novapres. Cutting Edge Ministries Radio Program, 1996 Witchcraft in the White House and in Roman Catholicism.Bryce Self, Nimrod, Mars and the Marduk connection. Ralph Epperson, Masonry-Conspiracy against Christianity. Hal Lindsey, Planeet Aarde 2000 A.D. Novapres. James T.Davis, Nimrod the Mighty Hunter. Leo A.Rudloff, Archbishop Capucci and Terrorism. W.J.Mc. Cormick, Christ, the christian & Freemansonry. Malachi Martin, The Keys of This Blood: Pope John Paul II Versus Russia and the West for Control of the NWO. New York 1990. Cutting Edge Radio program, 1996 Vatican and Secret societies in pursui of NWO, part 1 and 2 Erich Brüning: Der fremde Agent-Freimaurerei, Vatikan und die Evangelikalen, Verlag für Reformatorische Erneuerung, Wuppertal, 2004.


Antichrist

 Door:  Franklin ter Horst (Aangemaakt: april 1998) (Laatste bewerking: 26 april 2012)

 

Hoewel de Bijbel slechts enkele keren het woord “antichrist”gebruikt, wordt op een aantal plaatsen verwezen naar een verschrikkelijk mens, die in de periode voorafgaand aan de terugkomst van de Here Jezus grote macht over de wereld zal uitoefenen. De naam “antichrist” komt voor in 1 John 2:18-22 en 1 John 4:1-3 en 2 John 1-8. Diverse onderzoekers menen dat “Het beest uit de zee” in Openbaring 13, als de antichrist gezien moet worden. Anderen menen echter dat het hier om een systeem moet gaan, een wereldrijk. Men verwijst daarbij naar het boek Daniël waarin sprake is van vier dieren die met hun kenmerken in het eerste beest van Openbaring 13:1-2 geïntegreerd lijken te zijn. De leeuw beeldt Babylonië uit, de beer is medo-Perzië, de panter is het Griekse rijk vanaf Alexander, het vierde beest met zijn tien horens is het Romeinse rijk. (Daniël 7) Maar hoe het ook zij, bij de antichrist lijkt het om een persoon te gaan die opkomt uit het midden van de volken en de door de laatste stuiptrekkingen van de geschiedenis gekwelde natiën. Dictators komen meestal op als de chaos op zijn grootst is.

Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en zich voordoen als de redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal de kenmerken hebben van zijn grote inspirator, de duivel zelf, die als een “draak”beschreven wordt. Het is een charismatische leider, die in staat is grote dingen te doen. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Honderden  miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. Hij is ‘de mens der zonde’. Hij is de verpersoonlijking van de duivel en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. De komst van dit ‘Beest’ betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen.

Hij zal de steun genieten van de wereldleiders en een organisatie achter zich hebben op mondiaal niveau (illuminati). Velen zien hierin het herstelde Romeinse rijk, de huidige Europese Unie. Hij zal zich eerst als een goede, vredelievende leider openbaren en het zal lijken alsof door hem alle problemen in de wereld overwonnen zijn. Maar daarna zal hij zich als een draak, als een monster openbaren. Dat betekent niet, dat hij er als een monster zal uitzien, maar als een monster zal optreden. Het gaat dus om een mens en dat is ook wat de profeet Daniël schrijft.

Daniël 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

Daniël schrijft dat hij er op uit zal zijn tijden en wet te veranderen. (Obamam is de Chip aan het invoeren en grondwet aan het veranderen)

Daniël spreekt over een periode van in totaal zeven jaar waarvan de laatste 3,5 jaar de tijd van de Grote verdrukking genoemd wordt, de tijd waarin de antichrist zijn schrikbewind op aarde zal uitoefenen. Die tijdperiode komt overeen met de 42 maanden in Openbaring 13:5. De antichrist zal de laatste grote leider van de eindtijd zijn en de grote tegenstander van de Here Jezus. Terwijl Israël en de gemeente uitkijken naar de komst van de Messias, zal hij doen alsof hij de messias is.

 “En ik zag een beest opkomen…”(Openbaring 13)

Openbaring 13 vertelt dat deze figuur een dodelijke hoofdwond zal oplopen.

Openbaring 13:3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas.

Satan maakt van de gelegenheid gebruik een opwekkingswonder te ensceneren. Hierin is de imitatie te zien van het sterven en de opstanding van Jezus. Zijn dodelijke hoofdwond zal op een wonderbaarlijke wijze genezen. Men waant hem dood, maar hij zal tot verbazing van iedereen de aanslag overleven. Vele bijbelonderzoekers brengen deze gebeurtenis in verband met een bijbeltekst in Zacharia.

Zacharia 11:17 Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog (Horus)! Verdorven zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog (Horus).

De nietswaardige herder duidt op een figuur die Gods Woord verkondigd maar die in werkelijkheid een dienstknecht van satan is. Al zeer oud is de veronderstelling dat de antichrist zal komen uit de stam Dan. Het ontbreken van Dan was de kerkvader Irenaeus al opgevallen en geloofde dat de komende antichrist uit Dan zou komen.

Een toenemend aantal onderzoekers is van mening dat de antichrist een moslim is en de islam het systeem van ‘het beest’ dat er op uit is om zowel Joden als Christenen uit te roeien als zij weigeren zich tot Allah en zijn profeet Mohammed te bekeren.

De in nood verkerende mens zal geloven dat de antichrist de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen. Hij zal Israël voorspiegelen dat hun lang verwachte Messias is gekomen en de ‘naamchristenen ‘ zullen geloven dat Jezus is teruggekeerd in de gestalte van een geweldenaar. Het succes van deze list is ontstellend want velen zullen hem aanbidden en dat komt omdat de mens de liefde tot de waarheid niet aanvaard heeft. De opstandige mens moet oogsten wat hij gezaaid heeft. Daarom laat God de verschijning van de antichrist toe en slaat Hij de wereld met plagen. Jezus was de volmaakte mens. Maar de mensen hebben Hem verworpen, omdat zij de duisternis lief hadden boven het licht. Jezus verklaarde; Ik ben gekomen in de naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist.

Velen geloven dat de ‘moslim’ Barack ‘King’ Hoessein Obama de rol van antichrist zal gaan vervullen. Hij heeft zowel Israël als het christendom tot zijn vijand verklaard. In een vlaag van totale verstandsverbijstering kende het Noorse Nobelprijs Comité hem elf dagen na het ingaan van zijn officiële ambtstermijn, de Nobelprijs voor de vrede toe. Het besluit om de prijs uit een lijst van 205 kandidaten aan hem toe te kennen, terwijl hij nog helemaal niets gepresteerd had, wekte bij vriend en vijand grote verbazing.

 

 

De naam Barack Hoessein Obama valt te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel, ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’. Lucas 10:18. De naam Barack betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‘bliksem’. Ookin het Grieks betekent Barak ‘bliksem’. De Hebreeuwse term ‘bama’ wordt gebruikt als referentie naar de ‘hoogten’ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt in dat hoofdstuk direct in verband gebracht met de val van Lucifer, satan. Barack O Bama vertaalt zich vanuit het Hebreeuws dan ook als ‘Bliksem van (uit) de hemel, ‘In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‘Satan Baraq O Bama’. Obama's presidentiële Cadillac heeft als bijnaam 'Het Beest’. De codenaam van de geheime dienst voor Obama is 'De Afvallige' (RENEGADE)

Hoewel de macht van de antichrist  groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen. Deze helper is de ‘valse profeet‘.

 

De valse profeet

Openbaring 13:11-12-13 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Dit beest handelt voornamelijk met religieuze activiteiten ten dienste van het eerste beest. Hiertoe dienen de misleidingen, met tekenen en wonderen. Het lijkt zeker dat deze persoon een mens van vlees en bloed is, net als de antichrist. Hoewel hij zich als een geweldig goed en geestelijk persoon zal voordoen maar zijn innerlijk is bandeloos en zal als dat van een draak zijn. Deze duivelse figuur zal zich in eerste instantie voordoen als een onschuldig lam maar zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn ‘baas‘. Het gaat om de valse profeet zoals ook blijkt uit Openbaring 19:20. Hij  zal zich uitgeven als degene die het voor de gelovigen opneemt en hun eenheid wil bewaren, maar het feit dat hij spreekt als een draak betekend dat hij liegt en misleidt. Hij zal de zielen van de ware christenen naar de valse christus keren. Hij zal als het ware de propagandaleider van de antichrist zijn. Hij zal doen wat, wat eeuwen lang de keizers en de pausen van Rome hebben gedaan: hij zal hen, die de afgodendienst afwijzen, het leven onmogelijk maken en hen martelen.

Er komt een nieuwe godsdienst, een wereldreligie in zwang waarvan de contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn in de vorm van de Wereldkerk waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden.  Straks zal in deze kerk de antichrist aanbeden worden. De valse profeet zal de geestelijk leider van een valse godsdienst zijn, die wereldwijd zal worden verkondigd. Alle valse leringen en theoriën die de wereld heeft gekend en die de mensen in verwarring hebben gebracht, zullen in één schijngodsdienst zijn samengebracht met satan als kwade, duistere bron. Babylon zal het eindprodukt van de valse schijngodsdienst zijn. De antichrist zal samen met zijn helper de valse profeet een valse godsdienst beheersen.

Velen geloven dat de ‘moslim’ Barack ‘King’ Hoessein Obama de rol van antichrist zal gaan vervullen. Hij heeft zowel Israël als het christendom tot zijn vijand verklaard. In een vlaag van totale verstandsverbijstering kende het Noorse Nobelprijs Comité hem elf dagen na het ingaan van zijn officiële ambtstermijn, de Nobelprijs voor de vrede toe. Het besluit om de prijs uit een lijst van 205 kandidaten aan hem toe te kennen, terwijl hij nog helemaal niets gepresteerd had, wekte bij vriend en vijand grote verbazing.

Sommige onderzoekers menen dat de valse profeet dezelfde is als Maitreya, die volgens zijn aardse woordvoerder Benjamin Creme de "Meester van alle Meesters is. Volgens Creme, uitgever van het blad "Share International " is Lord Maitreya al enige tijd op aarde. Hij is de laatste Boeddha, de Christus, de Messias van de Joden, de Krishna of Kalki Avatar van de Hindoes, etc. The Christ is in the World, meldde een advertentie van Share International. “De grote wereldleraar voor alle mensen en alle religies is nu op aarde.”  Het feit dat hij alle religies vertegenwoordigd maakt het aannemelijk dat hij de valse profeet is. Deze figuur is in ieder geval een afgezant van de duisternis blijken die de mensen zal bewerken met occulte en demonische krachten. Dat zal weinig 
problemen voor hem opleveren want reeds nu houden miljoenen mensen zich met occulte zaken bezig. Van alle kanten verschijnen er stromingen die meehelpen de mensheid naar de ondergang te voeren.

Het is opmerkelijk te zien hoe de mens van tegenwoordig zich steeds meer van de Bijbel afkeert om zich vervolgens te verdiepen in occulte en spirituele zaken. Vanuit de Bijbelse optiek is er echter maar één die een echte “Valse profeet” kan worden genoemd: Mohammed. Zijn religie, de islam, heeft eeuwenlang de Bijbelse waarheid verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld. De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Mohammed laat in zijn boek, de Koran duidelijk weten hoe er gehandeld dient te worden met hen die zijn boodschap niet aanvaarden. De boodschap van deze ‘profeet’ is een boodschap die lijnrecht tegen de Bijbel ingaat, bijvoorbeeld met haar ontkenning van de Goddelijkheid van Jezus. In Bijbelse termen is hij daarom een valse profeet. Hij predikt moord en doodslag en zijn aanhangers volgen gaarne zijn bevelen op.

Net als vele Christenen de antichrist zullen volgen, zullen ze ook de valse profeet gaan geloven, mede omdat zij in hun kerken/gemeenten veelal gericht zijn op ‘tekenen en wonderen’ en verzuimen de volgelingen te wijzen op de Bijbelse profetiën en het Boek Openbaring. De valse profeet zal hen er van overtuigen dat Christenen en Moslims dezelfde God aanbidden. De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden’. (2 Tess. 2:10).

In het boek "Hoe wij God kunnen ervaren" legt de Indiase goeroe Deepak Chopra uit hoe de mens God kan vinden. God is een fenomeen dat iedere mens kan ervaren. Tijdens de perikelen rond Bill Clintons liefdeleven was Chopra diens persoonlijk adviseur. (Clinton noemt hem de man die de VS opmerkelijk verrijkt heeft met zijn vernieuwende zienswijze op het gebied van de alternatieve geneeswijze.) God is volgens hem niet aan een religie gebonden. Het menselijk lichaam is een stukje van het universum en de menselijke gedachten reflecteren de wetten die in het heelal regeren. Chopra belooft inzicht in het waarom van het bestaan. Via allerlei niveaus kan de mens in een hogere sfeer komen, bij de intelligentie God. Wanneer dat lukt, ben je één met God. Dan heb je geen religie meer nodig. Time Magazine eert hem en classificeert hem in de "Top 100" van helden van deze eeuw, als schrijver en profeet. (profeet?) Chopra weet als geen ander bekende figuren aan zich te binden. Sterren als Demi Moore, Oprah Winfrey en Madonna, om er een paar te noemen, komen er rond vooruit dat zijn zienswijze hen enorm heeft geholpen bij het hervinden van "Nieuwe Levenskracht". Chopra schreef tientallen boeken over de krachten achter de mens, achter de schepping. Daarin wordt meestal in zeven stappen de toegang tot het hogere beloofd. Een paar jaar geleden gaf hij een seminar waar 600 gefortuneerden uit de hele werelld naartroe kwamen om tegen betaling van 10.000 dollar hun zieleheil veilig konden stellen. Hij lijkt de verlosser van de rijken.

Chopra was uitgenodigd zitting te nemen in een aantal gespreksgroepen van het Wereldforum, een groep bekende Globalisten waaronder George Bush senior en Henry Kissinger. Deze bijeenkomst vond plaats in oktober 1995 onder voorzitterschap van Michael Gorbatsjov en was bedoeld om de overgang naar de Nieuwe Wereld Orde te lanceren. In de groep van Chopra zat ook Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland.

 De voormalige Nederlandse premier Ruud Lubbers

Een van de onderwerpen ging over de vervanging van de Joods-christelijke wereldbeschouwing door nieuwe universele waarden. Miljoenen mensen staan heden ten dage onder invloed van figuren als Chopra en de Dalai Lama. Figuren die zich bezig houden met het manipuleren van de menselijke geest. Benadrukt moet worden dat de aanhangers van dit soort figuren vaak ter goede trouw zijn en menen zich daadwerkelijk in te zetten voor een betere wereld. Velen hebben geen idee dat het hier gaat om demonische en occulte machten die erop gericht zijn de mens te verheerlijken in plaats van God. De kern van tal van heidense religies en mysterie godsdiensten maar ook van de huidige New-Age beweging, leert dat de mens in zijn diepste wezen een god is. Een influistering die de slang in het paradijs de eerste mensen heeft wijsgemaakt. De Bijbel leert dat de mens een door God geschapen wezen is, de kroon der schepping, oorspronkelijk zonder zonde, maar door ongehoorzaamheid aan Gods geboden tot zonde vervallen. Redding zoals de Bijbel dat leert is alleen mogelijk door de kruisdood van Christus.

Kinderen worden geconfronteerd met oosterse mystieke godsdiensten waardoor Gods Woord geleidelijk aan wordt ondermijnd om plaats te maken voor afgodendiensten en bijgeloof. Er zijn jongeren die niet meer weten wie Adam, Eva, Mozes of Noach waren of die denken dat Jezus een broer van Christus was. Allerlei figuren dragen hun steentje bij om de Bijbel belachelijk te maken. Het is al enige jaren mode de draak te steken met religieuze begrippen en overtuigingen.  Wijlen Jan Vrijman schreef in 1994 in Het Parool, onder pseudoniem Journaille, dat het geloof ‘een inbeelding is die de kracht van de waarheid krijgt. Een waan in plaats van werkelijkheid’. Theodoor Holman, columnist van Het Parool, schreef, eveneens in 1994, Nog steeds vind ik iedere christenhond een misdadiger, bidden iets kinderachtigs en de kerk een poppenkast’. (*) Rudy Kousbroek (NRC Handelsblad, 1996) beschouwt geloof als ‘doodgewone achterlijkheid en een bron van discriminatie, schijnheiligheid, sexisme en aangeleerde gevoelloosheid jegens geselecteerde anderen’.

Professor Pen, de socialistische econoom, schreef ‘al die goden geven alleen maar herriechristendom is bizar en God een schurk’. Ook citeerde hij wijlen professor Karel van het Reve ‘dat God een gruwelijke sadist en een moordenaar is’. Zo vindt professor Piet Borst (NRC/Hbl) godsdienst ,,de barbaarse ethiek van geschifte schaapherders". Wie wetenschappelijk denkt, zegt Piet Borst, kan niet gelovig zijn. In Elsevier schreef in 2002 een zekere Alphons Mantel, die, volgens eigen zeggen, naast econoom ook ‘multicultureel atheïst’ van beroep is, dat alle godsdiensten zijn gebaseerd op ,,slecht geschreven, ouderwetse, anonieme sprookjesboeken" en dat het ,,overbodige uitvindingen zijn die nooit iets hebben toegevoegd aan de kwaliteit van de samenleving". De Leidse filosoof prof. Herman Philipse droomde in het NRC/Hbl van ‘een wereld zonder religie’. Wijlen Theo van Gogh stelde dat ’God misdadig, abject en sadistisch was’ .In het programma “God bestaat niet’op Nederland 3 verklaren atheistische wetenschappers dat godsdienst lariekoek is. Mensen met een godsdienstige overtuiging zijn volkomen vogelvrij verklaard.De gespreksleiders blijken theoretisch gezien van toeten noch blazen te weten. Leuteraars zijn het die geen flauwe notie hebben wat religie precies inhoudt. (*) Citaten uit het artikel "De Kerst-Atheïsten" door Prof.dr.B.Smalhout, De Telegraaf, zaterdag 20 december 2003 en God bestaat niet?, De Telegraaf van 18 juni 2005.

Voodoo, zwarte magie, hekserij en satanisme zij al niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Alleen al in de Verenigde Staten zijn er 200.000 geregistreerde ‘heksen’en maar liefst 8 miljoen ongeregistreerde beoefenaars van enige vorm van ‘hekserij’. Bij jongeren in zowel het voortgezet als het hoger onderwijs zijn geesten, incubus en succubus (seksuele geesten) heksen, vampieren, weerwolven en andere ‘nachtwezens’immens populair en zijn ze zelfs vaak het object van verlangen en begeerte. Deze paranormale wezens zijn letterlijke idolen geworden, vooral vanwege de mystieke kracht die ze zouden bezitten en waar velen heimelijk jaloers op zijn.

 In Amsterdam is de Satanskerk actief de voortzetter van de Amerikaanse Church of Satan, ooit opgericht door Anton Szandor laVey in 1966. Satanaanhangers komen in Amsterdam bij elkaar om te praten over satanisme en magie. Lidmaatschap van de Kerk van Satan houdt automatisch lidmaatschap in van de Amerikaanse Church of Satan, dat zijn hoofdkwartier heeft in New York. De Britse Royal Navy heeft het satanisme als geloof erkend binnen haar krijgsmacht. Satanisten mogen hun satanische rituelen aan boord uitvoeren. De kerk van satan werd in 1966 opgericht door Anton Szandor LaVey.

 Satanist Anton Szandor LaVey

Anton LaVey maakt op deze afbeelding met zijn linkerhand het welbekende satansteken. Een zeer populair teken bij vele groten op onze aarde.

Kern van deze religie is dat men wraak verkiest boven vergeving en zichzelf boven ieder ander. Een samenwerkingsverband van nieuwe heidenen en esotherici in Duitsland streeft gezamenlijk naar een maatschappelijke erkenning als officiële gemeenschap. Zij willen als organisatie duidelijk maken dat ‘occultisten’ ‘Thelemieten’-dat zijn aanhangers van de Britse occultist Aleister Crowly (1875-1947), die zichzelf als 'het grote beest' uit het boek Openbaring afschilderde- en ‘heidenen’ een waardevol bestanddeel van het culturele leven zijn en niet met algemeen heersende clichés gelijkgesteld moeten worden. Crowley was berucht wegens zijn seks-orgieën en zijn overmatige drugsgebruik. In de Duitse stad Hamm is in juli 2002 de grootste hindoetempel van Europa ingewijd. Aan de buitenkant van de tempel prijken 180 voorstellingen van hindoegoden. Tot verbijstering van vele christenen hebben plaatselijke kerken het project ondersteund, weliswaar niet financieel, maar moreel. Dat het zo ver kon komen ziet de hindoe geestelijke Siva Sri Paskrakurukkal als ‘leiding van god’. ,,Dit is duidelijk niet de God van de Bijbel". De tempel in Hamm is gewijd aan Kamadchi, de godin van de vruchtbaarheid.

 

Satan is springlevend

Satan is springlevend en overal vertegenwoordigd. In de popmuziek, in videoclips, computerspelletjes, films en occulte literatuur. Astrologie, magnetisme, spiritisme, helderziendheid en toverij zijn de normaalste zaken van de wereld geworden. Maar bijgeloof en toverij komen uit de koker van satan. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. Bijgeloof is een geloofshouding die van God is losgemaakt, een wereldbeschouwing waarbij men zonder God door het leven wil gaan. Ook kinderen worden in groten getale met de wereld van het occulte vertrouwd gemaakt. In de boeken van Harry Potter leren kinderen bezwerende formules d.m.v. het gebruik van het pentagram. Deze praktijken komen rechtstreeks uit de missen van de satansbeweging. Zo leren zij de merktekens van het komende ‘beest’ te aanvaarden en worden zij klaargemaakt om straks zonder protest de antichrist te aanvaarden als de grote verlosser van deze wereld. Met name in Groot-Brittannië en Amerika beginnen steeds meer mensen zich zorgen te maken over de occulte invloed van de Harry Potter- reeks.

Ook wordt de wereld vandaag geconfronteerd met zogeheten "Nieuwetijdskinderen". Dat zijn kinderen waarmee de ouders geen raad meer weten en die een steeds grotere groep gaan vormen. Deze kinderen bezitten zogenaamde paranormale vermogens: uit het lichaam treden, helderziendheid, reïncarnatie-ervaringen, stemmen horen, contact met een onzichtbare spirituele ‘begeleider’ etc. Zij zien dwars door volwassenen heen, wat soms heel confronterend kan zijn. Een moeder vertelde hoe haar zoon tegen haar zei: ‘ik heb veel meer levens gehad dan jij, mama. Ik ben misschien wel een van je ouders geweest’. Muziek met een satanische inhoud heeft een enorme vlucht genomen. De muziekmaatschappijen hebben ontdekt dat de duivel goede handel kan zijn. Er zijn heel wat jongeren daardoor op het terrein van het occulte terechtgekomen. Daar komt men in aanraking met het domein van de hel, het rijk van de duisternis en van allerlei geesten. In het boek "Beyond Death’s Door" schrijft Dr Maurice Rawlings over mensen die klinisch dood zijn geweest, maar o.m. door hartmassage en beademingstechnieken weer tot leven konden worden gebracht. Ongeveer de helft van deze mensen vertelde over de ervaring van een "bestaan buiten het lichaam" waarbij ze de meest afschuwelijke dingen hadden beleefd. Vaak nog diepgeschokt, herinnerden de patiënten zich dat ze op een plaats van volslagen duisternis waren gekomen, temidden van angstaanjagende wezens die op hen loerden.

Lucifer (Satan) is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus Christus. Hij is met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers gevonden in de muziek en in bewegingen als de New Age. In Amerika bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal muziekuitgeverijen die CD’s op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke ontreddering van de jeugd bij te dragen. De CD’s nodigen mensen uit om de duivel te huldigen en toe te treden tot het satanisme. De grootste artiesten verklaren openlijk in interviews, dat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel ten behoeve van een wereldcarriére in de rockmuziek.

Tijdens de MTV Music Video Awards ceremonie in september 2009 spoorde acteur Jack Black het publiek aan om elkaar de hand te geven en te bidden tot 'Satan de heer der duisternis'. De acteur bad vervolgens dat de popsterren en genomineerden 'blijvend succes zouden hebben in de muziekindustrie'. Met zijn kreet 'laat me die horens zien!' vroeg hij de aanwezigen om met hun hand het duivelsteken te maken. Een deel van aanwezige publiek reageerde enthousiast op zijn oproep om de duivel te 'aanbidde. De gebeurtenis tijdens de uitzending, die op zowel kabel- als satelliet tv te zien was, kreeg in conservatieve- en christelijke kringen opvallend weinig aandacht, mogelijk omdat Jack Black een komiek is en ze dachten dat hij slechts een 'grap' maakte. Toch heeft Jack Black in het verleden al vaker zijn grote minachting voor het Christendom en de Bijbel laten blijken. Het Culture & Media Institute (CMI) betitelde Jack Black op 4 december 2008 niet voor niets als een 'anti-Christelijke opruiier'.Sommigen beweren dat het publieke 'gebed' aan Satan slechts een publiciteitsstunt was voor het nieuwe heavy metal videospel 'Brutal Legend'. Hoe dan ook, Black's gebed aan Satan schept volgens Paul McGuire, auteur en professor aan het King's College, een gevaarlijke precedent. 'Het is slechts het topje van de ijsberg van wat er gebeurt in ons land en in de amusements industrie. Het is nauwelijks bekend dat Satanisme één van de snelst groeiende religies in Amerika is. Daarom valt te verwachten dat Satanisten dezelfde rechten zullen gaan eisen als iedere andere religie .

De liedjes van Eminem staan bol van 'profetische' teksten die de opstand tegen God, ouders en het christendom aanmoedigen en de komst van satan -zijn rebellie, en al zijn gruwelijkheden- op Aarde promoten. Reeds enkele jaren geleden verschenen er berichten in de media, dat geweld, verkrachtingen en gezinsproblemen in steden waar Eminem had opgetreden, voor een bepaalde tijd na zijn concerten statistisch aangetoond explosief stegen.

De Amerikaanse tv-zender ABC heeft een geluidsband uitgezonden waarop de voormalige popster Michael Jackson anti-joodse opmerkingen maakt. Jackson typeert Joden als “bloedzuigers”.Jackson werd duidelijk geïnspireerd door satan ‘de god van deze wereld’. Zijn songs en vooral video’s zitten vol met verwijzingen naar satan en het occulte. Volgens eigen zeggen sprak hij met geesten. In Zwitserland kwam Jackson met een heks in contact. Tijdens een voodooritueel offerde hij een aantal koeien met als doel om mensen te doden onder wie Steven Spielberg. Met het bloed van de koeien nam hij een bloedbad. 

 Michael Jackson, alias Jacko X, maakt hier het duivelsteken.

Jackson zou zich in het najaar van 2008 officieel bekeerd hebben tot de islam en eeuwige trouw aan deze religie hebben gezworen. Hij zou door zijn muzikale vrienden,  de Canadese tekstschrijver David Wharsby en de producer Phillip Buba, beiden moslims, zijn overgehaald zich tot de islam te bekeren. Jackson zou na afloop van zijn toetreding het heugelijke feit met de Britse zanger Cat Stevens hebben gevierd, die zich jaren geleden ook tot de islam bekeerde en tegenwoordig als Yousef Islam door het leven gaat. Michael’s naam werd veranderd in “Mikaeel” naar de engel van Allah die verantwoordelijk is voor de regen.

Er zijn artiesten die verklaren dat, zodra ze het podium op gaan, er een geest meegaat die de leiding in muziek en teksten overneemt. Die teksten gaan over het oproepen tot moord, het afslachten van mensen, criminaliteit en opstand tegen alle gezag en alle regels. De groep Slipknot met lugubere maskers op, stoeien met dode dieren. Ze verminken zich en laten zich als dood op het podium vallen.Het symbool van de groep is een geitenkop die ‘Het Beest’ moet verbeelden. Op het toneelstralen 666 lampen. De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als Satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. De naam Deicide betekent: Dei=God en ‘cide’ komt van het Latijnse ‘caedere’, hetgeen ‘doden’ betekent. Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten.

Popzanger en satanist Marilyn Manson roept onder luid gejuich van tienduizenden aanwezigen: “Het is mijn taak het christendom te vernietigen, zodat we niet langer onder de tirannie van dat christelijke fascisme hoeven te leven. Het einde van het christendom is in zicht”. En duizenden juichten alsof de grootste overwinning was behaald. Deze gek heeft zichzelf tot antichrist verklaard, snijdt zichzelf dikwijls open op het podium en propt een microfoon in zijn anus. Ozzy Osbourne had als vast onderdeel het afbijten van de kop van een kip. Osbourne die tot 1979 nog in dienst was van Black Sabbath, had als grootste stunt op het podium het afbijten van de kop van een vleermuis, waarna injecties tegen hondsdolheid noodzakelijk waren. De Amerikaanse drugsgoeroe Timothy Leary verklaart brutaalweg : “Ik moet de jeugd klaarmaken voor de antichrist”.  De praktijk heeft uitgewezen dat wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en woede bij ze ontstaat. Voordat deze muziek op de markt verschijnt, wordt de plaat eerst, d.m.v. een soort ritueel, aan de duivel gewijd. Veel van de gezongen teksten roepen op zich te verzetten tegen de ouders, tegen de maatschappij, eigenlijk tegen alles wat er bestaat. Daarnaast roepen ze op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen.

Internet biedt de surfer een scala aan obscure religieuze bewegingen als neo-heidenen, UFO-sekten, sjamanen, satanisten en spirituele media. Een anonieme tegenstander van het christendom biedt via Internet een spel aan dat gericht is tegen het christendom. Daarbij kan op alles geschoten worden, wat met het christelijk geloof te maken heeft. Men kan zelfs op Jezus Christus schieten die voorbij zweeft op een hemeltroon. De internetsite spoort mensen ertoe aan, zich op de ‘terreur van het christendom’ af te reageren, door op engelen, dominees, kerken en de Bijbelse God te schieten. Het computerspel kan gratis gedownload worden. Alles heeft een begin, eerst in spelvorm later in werkelijkheid. Achter dit soort Internetspellen steekt de grote woede van de duivel tegen alles en iedereen die trouw blijft aan Gods Woord.

Ook waarzeggers en spiritisten mogen zich verheugen in een enorme belangstelling. Boeken over het spreken met doden halen grote oplagen. Er bestaan zelfs speciale boekhandels waar deze rommel te koop is. Een boek met occulte profetieën van de zieneres Jeane Dixon, haalde in Amerika een oplage van maar liefst drie miljoen exemplaren. Films als de Exorcist trokken volle bioscopen en verduisterden de geesten van velen voorgoed. Het westen telt inmiddels duizenden heksen en op hun bijeenkomsten vinden de vreemdste orgieën plaats. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. De in Openbaring voorgestelde feiten beginnen griezelig echt te lijken. Paranormale krachten worden aangewezen als bewijs dat de mens een goddelijk wezen is. Het vermogen gedachten te kunnen lezen, buiten het lichaam te kunnen treden en te reizen, lepels door gedachtekracht te kunnen buigen of over een bed van gloeiende kolen te lopen, zijn tekenen van goddelijke oorsprong, aldus de NewAgers. Al deze zaken, zo zegt men, leren dat de mens in zijn diepste wezen God is. Maar al deze zaken komen rechtstreeks uit de koker van satan en zijn gruwelen in Gods ogen. Paulus voorspelde dat de mensen dwaalgeesten, de boodschappers van satan zouden volgen.

 

Wereldkerk

Straks als de antichrist regeert zal hij alle religies en religieuze stromingen samenbundelen tot één grote wereldreligie. Ook de Rooms-Katholieke kerk zal daar onderdeel van uitmaken. Hij zal de Rooms-Katholieke kerk begunstigen, die zal woeden tegen de echte christenen. Na drie en een half jaar werpt hij het masker af. Hij verwoest de Rooms-Katholieke kerk. Deze kerk is eeuwenlang bezig geweest haar wil op te leggen aan andere religieuze gezindten. Dat is gepaard gegaan met onvoorstelbare wreedheden overal ter wereld. Duizenden mensen hebben daarbij het leven verloren waaronder velen die blijk gaven van hun liefde voor Jezus. Deze gruwelen zijn voornamelijk op rekening te schrijven van ontaarde Jezuïeten en de moorddadige Inquisitie. De rol van de Rooms-Katholieke kerk door de eeuwen heen, heeft de weg bereid voor een relatie met de antichrist en de valse profeet. Het is geen toeval dat juist vanuit deze kerk al enige tijd de dialoog met de islam en andere godsdiensten gevoerd wordt. Overigens is dat een verschijnsel dat ook al in andere kerken is waargenomen.

Er worden de laatste tijd al bij herhaling kerkdiensten gehouden waarbij vertegenwoordigers van de islam, het boeddhisme en andere heidense religies betrokken zijn. De aanwezigen bidden tot één god, met uitschakeling van Jezus. De "Wereldkerk" die straks uit al dit soort activiteiten ontstaat, heeft niets meer van doen met de ware Gemeente van Jezus Christus. De wereldkerk zal niet alleen de politiek van de antichrist en zijn assistent onderschrijven maar ze zullen ook zorgen dat de wereldbevolking hen zonder gewetensbezwaren trouw en aanbidding zal geven. Volgens de Wereldraad van Kerken, die 347 ‘christelijke’ kerken uit 120 landen verenigt, moet Israël stoppen met eenzijdige maatregelen die de controle over Jeruzalem en andere ‘bezette gebieden’ verstreken en een rechtmatige vrede tussen Israël en de Palestijnen in de weg staan. Jeruzalem moet een open stad worden, een stad van twee volkeren, en drie religies, zegt de Wereldraad.

 

Dwaalgeesten

Het hele proces van de afval is overal te zien en vele ‘predikers’ van Gods Woord zijn daarin de grote voorgangers.De heersers van de NWO is er veel aan gelegen het geloof in de Bijbelse God te ondermijnen. Theologen die verschillende grondwaarheden van het christelijk geloof ontkennen, kunnen vrij hun anti-bijbelse leerstellingen op de universiteiten doorgeven. Zij nemen de vrijheid om van Gods Woord af te wijken en er een geheel eigen gezicht aan te geven. Bijbelteksten worden daarbij volledig van hun waarheid ontdaan. Deze dwaalgeesten brengen boeken op de markt die gretige aftrek vinden onder de gelovigen omdat de schrijvers gezien worden als gezaghebbende schriftgeleerden. Maar in werkelijkheid zijn ze in opstand gekomen tegen Gods Woord en heeft de geest van de antichrist bezit van ze genomen. Onderzoek onder Britse kerkleiders gaf aan dat maar liefst 97% niet geloofde in het letterlijke bijbelse verslag van de schepping, terwijl 25% ook niet geloofde dat Jezus uit een maagd geboren was. Grote aantallen gelovigen zijn al door dit soort figuren op een dwaalspoor gezet. Wat daarbij opvalt is dat veel kerkmensen alle veranderingen binnen hun kerk of gemeente klakkeloos lijken te accepteren. Bijbelgetrouw geloof daar gaat het om. Jezus herinnert de mens eraan dat alleen de gemeente van Philadelphia, de enige van de zeven gemeenten Gods Woord krachtig is blijven verdedigen.

Openbaring 3:10-11 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Het loslaten van de fundamenten van het geloof door de kerk is één van de duidelijkste signalen dat de komst van de antichrist nabij is. Petrus voorspelde al in zijn tweede brief dat er valse leraren zouden komen die vermomd als dienaren van God, verderfelijke ketterijen zouden gaan verkondigen. Zij zouden de Bijbelse waarheid belasteren en de profetische geschriften en de belofte van de wederkomst van Jezus ontkennen.

2 Petrus 2:10 Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheid te lasteren…..

In de tweede brief aan de Thessalonicenzen, waarschuwt Paulus ook voor deze figuren en in 2 Timotheüs is dat al niet anders.

1 Timotheüs 4:1-2 Maar de geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers.

De Bijbel voorspelt dat de kerk zal falen en dat allen, met uitzondering van de bijbelgetrouwe gelovigen, de waarheid de rug zullen toekeren. De kerk zal naar buiten toe een beeld van godsvrucht ophouden, maar zal de macht ervan loochenen. Johannes waarschuwt de gemeente niet iedere geest te vertrouwen.

1 Johannes 4:1-5 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.

Door het loslaten van de waarheid van Gods Woord, wordt de kerk klaargemaakt voor de acceptatie van de "schijnchristus". Soms lijkt het alsof men met Jezus en Zijn werk te maken heeft, maar in wezen staat Hij er helemaal buiten.

Matthéüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. Voor de "naamchristenen" zijn de dwaalgeesten, liefdevolle, begrijpende en barmhartige predikers, maar in werkelijkheid zijn ze de wegbereiders van de antichrist. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. Ten tijde dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was. Vandaag leven wij in een wereldwijd systeem van geestelijke verwarring, verdorvenheid en van schijnheilige begeerte in al haar verschrikking.

De antichrist zal over zodanig bovenmenselijke gaven en capaciteiten beschikken, dat hij het oude streven en verlangen van de mens naar een machtige federatie van staten tot werkelijkheid zal maken. Hij zal claimen de mensgeworden god te zijn. Hij zal een registratiesysteem invoeren waarmee de hele wereldbevolking continu kan worden gevolgd. Daarnaast zal iedereen van een merkteken worden voorzien.

Openbaring 13:16-17-18 En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

 

Het getal 666

Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt. Diverse uitleggers menen dat het getal 666 betrekking heeft op de islam vanwege de onderstaande afbeelding.

 Wanneer men een bekeerde Arabier deze tekens laat zien, dan zegt hij dat deze verwijzen naar de islam

De Bijbel maakt duidelijk dat het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Hier staat het echter driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de absolute oppermens. Bovendien beelden de drie zessen de eenheid uit van de duivel zelf, de antichrist en de valse profeet, als een soort tegenpool van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het getal drukt het wanhopige pogen van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus, om God gelijk te zijn. Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest. Het gruwelijke van de antichrist zal zijn dat hij bedrieglijk echt op een ware christen zal lijken. De wereldwijde verering die hij zal ontvangen zal hem in staat stellen een economisch systeem in te voeren zoals de wereld nooit eerder heeft gezien.

Er zal een systeem komen waarin ieders levensonderhoud en welzijn onder zijn beheer zullen vallen. De mensen die hem aanbidden, ontvangen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand. Hiermee gaan alle deuren voor ze open en ontvangen ze de ‘zegeningen’ van de antichrist. Deze zijn echter van zeer korte duur en hebben alleen te maken met geldelijke zaken en niets met de menselijke ziel. Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken, gedoemd om ten onder te gaan, samen met de grote roerganger en de valse profeet. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties. Deze afschuwelijke geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen. De dagen van de antichrist staan voor de deur.

Het huidige betalingsverkeer, zoals chipkaarten en baar geld, zullen volledig uit de wereld verdwijnen. Na de totale ineenstorting van de wereldeconomie zal de wereldbevolking eerst worden uitgerust met de zogeheten "Universal Biometrics Card" ook wel ID-card of Smartcard genoemd. Deze kaart zal voorzien zijn van diverse persoonlijke gegevens van de houder waaronder foto’s, medische gegevens, vingerafdrukken, DNA-gegevens etc etc. Deze kaart is zo ontwikkeld dat men d.m.v. afluister-satellieten iedereen kan traceren waar deze zich ook op aarde bevindt.

 

National Security Agency

De voornaamste taak van de NSA is de aanleg van een wereldwijd controlesysteem dat ten dienste komt te staan van het beest uit het Bijbelboek Openbaring. Vanaf september 2013 gaat de "National Security Agency" NSA in een complex in Bluffdale in de staat Utah al het wereldwijde dataverkeer onderscheppen, vastleggen, ontcijferen, analyseren en opslaan – inclusief de inhoud van privé telefoongesprekken, emails, internet zoekopdrachten en alles wat de mens digitaal achterlaat, zoals opgevraagde routebeschrijvingen, reisbestemmingen, bestelde goederen en zelfs elektronisch betaalde parkeerkaartjes. Kortom de NSA gaat alle communicatie vastleggen. Het gigantische computernetwerk decodeert en analyseert de data en rapporten afkomstig van internationale banken, geheime Genootschappen, het Vaticaan en allerlei andere organisaties in 170 landen. Al deze informatie zal in het bezit komen van de Amerikaanse overheid, die ermee kan doen wat ze wil.

De NSA begon overigens al in 2011 d.m.v het spionagenetwerk "Echelon" met het afluisteren en controleren van persoonlijke telefoongesprekken en emails, iets waarmee de organisatie willen en wetens de Amerikaanse grondwet overtrad. Computers met spraakherkenning luisterden berichten af op bepaalde trefwoorden en geven dit door aan het hoofdkwartier van de (NSA) in Fort Meade, in de staat Maryland in de VS. Hier worden alle gegevens verzameld, ontcijferd en geanalyseerd. De computer in Fort Meade is in werkelijkheid het "Hart van Lucid" (afgeleid van Lucifer), het toekomstige Wereldpolitieapparaat dat zal handelen in opdracht van de Nieuwe Wereldorde. De missie van de NSA is onder meer het plannen van oorlogen, onderzoek op het gebied van de nationale veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten. De CIA en zelfs het "Witte Huis" krijgen rechtsreeks bevelen van de top van de NSA wat volledig onder controle staat van de Illuminatie.

Het complex in Utah heet "Domint" (Domestic Intelligence). In Amerika heeft de NSA naar schatting 50.000 agenten werkzaam die persoonlijke gegevens van mensen verzamelen. Ex-NSA medewerker, econoom John Perkins beschouwde zichzelf als een economische huurmoordenaar (EHM) bij deze club. Tot hun werkwijzen behoren frauduleuze financiële verslagen, gemanipuleerde verkiezingen, steekpenningen, afpersing en seks. Ook voor moord deinzen ze niet terug. Als zij het niet doen, doet de CIA het wel. “Als wij falen, komen de jakhalzen’ aldus Perkins. “De jakhalzen, de slagers zijn er altijd, zij loeren in de schaduw. Als zij komen worden staatshoofden vermoord, staatgrepen uitgevoerd, regeringen omver geworpen of tegenstanders sterven in gewelddadige ‘ongelukken’. En als dat niet helpt sturen ze het leger erop af. Ze spelen een spel dat zo oud is als de wereld, maar dat in deze tijd van globalisering nieuwe en angstaanjagende dimensies heeft aangenomen.” 

Het kost de NSA geen enkele moeite door te dringen in elke computer, waar ook ter wereld, die is aangesloten op internet en het luistert stelselmatig al het Europese telefoon-, fax- en emailverkeer af. Met behulp van geavanceerde afluistertechnologie wordt een groot deel van het wereldwijde telecommunicatieverkeer onderschept. Echelon werkt niet alleen voor de NSA. De geheime diensten van Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland nemen actief deel aan het afluisterwerk. Zo wordt ca. tachtig procent van alle Australische telefoongesprekken, e-mails, faxen en telexen via Echelon naar de NSA doorgestuurd. Voor dit afluisterwerk maakt Echelon gebruik van allerhande technologieën. Alle draadloze verbindingen worden gevolgd door 120 verschillende satellieten. Satellietverbindingen worden gepeild door grondstations waarvan de grootste, "NSA Field Station F 83" staat in Menwith Hill, Yorkshire.

Woordvoerders in Ford Meade zeggen dat het systeem is opgezet om terroristen te kunnen traceren en zo eventuele aanslagen te kunnen verijdelen. Maar volgens het blad "Flashpoint " gaat het niet alleen om terroristen maar ook om tegenstanders van de NWO waaronder bijbelgetrouwe christenen. Volgens ingewijden zullen er in totaal 120 afluistersatellieten in de ruimte worden gebracht. Het is één van de voorbereidingen op de komende "Wereldstaat" onder leiding van een "Werelddictator". Enige tijd geleden vond het "International Forum of Secret Services" plaats waar spionagechefs van 39 landen in het Pribaltiskaya Hotel in St.Petersburg elkaar ontmoetten. Vertegenwoordigers van onder andere de CIA, FBI, de Britse M15 en de Russische geheime dienst waren volgens de "Voice of Russia World Service" bijeengekomen om met elkaar te praten over onder meer de installering van een internationale spionage-organisatie (het wereldpolitieapparaat) onder andere gericht tegen de dreiging van het terrorisme.

Internetproviders worden verplicht hun apparatuur zodanig aan te passen dat overheidsinstanties in de gelegenheid worden gesteld internetgegevens af te tappen. De providers worden zo door de overheid verplicht de privacy van hun klanten te schenden. Sinds april 2001 is in Nederland een aftapregeling voor internet van kracht. De afgetapte internetgegevens komen bij het Landelijk Interceptie Orgaan in Den Haag terecht. Dit nationaal ‘aftapcentrum’ heeft in den lande ook regionale tapkamers, zoals in Apeldoorn. Overheidsbronnen melden dat het aftappen van internet alleen is gericht op personen die men verdenkt van terrorisme. Internet tappen is een vrij eenvoudige manier om mensen wereldwijd te volgen in hun doen en laten. Het materiaal is meteen beschikbaar. Ook blijkt dat in 2008 op meer dan 26.425 telefoonnummers een bevel tot aftappen is afgegeven.( de taps van de AIVD en de MIVD zijn hierin meegenoemen). Het betrof in 90 % een tap op een mobiele telefoon en in 10% een tap op een vaste telefoonaanslauiting. Gemiddeld liepen er in 2008 ongeveer 2000 taps per dag. Daarmee behoort Nederland tot de top van landen die hun burgers afluisteren. Zelfs in de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Duitsland is het aantal taps, gerelateerd aan het aantal inwoners, beduidend lager.

Registratie van persoonlijke gegevens is het kenmerk van dictatoriale regimes. Dictators zijn altijd wantrouwend tegenover iedereen. Zelfs naaste medewerkers kunnen geheime vijanden zijn. Hitler zou maar wat graag de middelen ter beschikking hebben gehad waarover men nu de beschikking heeft. Maar ook in zijn tijd leidde registratie tot het doelmatig uitschakelen van de Europese joden dankzij onder meer IBM Duitsland, de Deutsche Hollerith Gesellschaft, afgekort Dehomag. In het boek "IBM and the Holocaust" laat auteur Edwin Black zien hoe met medeweten van het hoofdkantoor in New York, Dehomag de complexe en gespecialiseerde apparatuur en de gespecialiseerde toepassingen ervan enthousiast op maat maakte voor de Nazi’s.

Dankzij IBM kwamen de Nazi’s aan de lijsten van joden. IBM werd in 1896 door de Duitse uitvinder Herman Hollerith gesticht als tabelleerbedrijf voor volkstellingen. Toen IBM Duitsland zijn politieke en technische bondgenootschap met Nazi-Duitsland sloot, kregen volkstellingen en registraties een nieuw dimensie. IBM Duitsland was de uitvinder van de rassentellingen, waarbij niet alleen iemands godsdienstige gezindte maar ook zijn stamboom van vele generaties terug werd vastgelegd. De Nazi’s wilden niet alleen iedereen tellen maar ook identificeren. Ook de voedseltoewijzing was op databanken gebaseerd, waardoor de Duitsers de joden konden uithongeren. De identificering, tracering en sturing van dwangarbeiders verliepen grotendeels via ponskaarten. Ponskaarten catalogiseerden de menselijke vracht en lieten de treinen precies op tijd lopen. Deze gang van zaken gebeurde met medeweten, zo niet met medeplichtigheid van de Amerikaanse regering. De topman van IBM was in die tijd Thomas J.Watson. Toen in Amerika een verbod werd uitgevaardigd om nog langer zaken te doen met Nazi-Duitsland, werd Watson ongemoeid gelaten om zijn genocidale werk verder voort te zetten. Lang voordat Hitler ten tonele verscheen was alles al georganiseerd door de Elite. Ze hadden alleen nog een gek nodig die hun misdadige praktijken ten uitvoer kon brengen en die ze vervolgens overal de schuld van konden geven. Opnieuw sturen ze de wereld richting chaos en vernietiging. De media volgt trouw de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Tv-verslaggevers confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en als het om Israël gaat, met regelrechte leugens. Perscommuniqués kunnen ongezien in de prullenbak verdwijnen, want er klopt meestal niets van. Wat we te zien krijgen is niets anders dan "Soap Opera Nieuws".

 

Digital Angel

Er heeft zich een wereldelite gevormd die zichzelf ver verheven voelt boven de gewone mensen, die zichzelf als goddelijk ziet en daarom meent het recht te hebben de hele wereld te overheersen en de vrijheid van mensen volledig aan banden te leggen. Een belangrijke stap is de wereldwijde invoering  van de "Universal Biometrics Card". Informatie hierover is voor het eerst onthuld in "The European Newspaper" op 24 augustus en 4 september 1996. In het artikel word verteld dat de Acorn Computer Group in Engeland, het bedrijf Oracle Software, een Californische software-gigant en nog een veertigtal andere technologisch hoogontwikkelde bedrijven aan het project werken. (De oprichter van Oracle Larry Ellison, is een zeer gewaardeerd lid van de Illuminatie). Eén van de leiders van Oracle,  Neil Gershenfeld, zei tijdens een toespraak dat in de nabije toekomst alles via de computer geregeld zal worden. In ieder huis zal een computer komen te staan met een speciale ingang voor de Universal Biometrics Card. Tijdens een door Michael Gorbatsjov gehouden vergadering "State of the World Forum" in San Francisco, zei Bill Gates, de grote man achter Microsoft, dat het plan om alle computers van zo’n "Smart Card" te voorzien, binnen afzienbare tijd verwezenlijkt kan worden. Met deze Card kan men alle bankzaken regelen, inkopen doen, de deur van het huis openen, de auto starten etc etc. Zonder deze Card kan men niets meer beginnen. Het licht in huis zal niet meer branden, gas en water zullen worden afgesloten en men kan niet meer in een ziekenhuis terecht noch in enige supermarkt. Deze toekomst is reeds op 23 september 1996 in verschillende Amerikaanse kranten gepubliceerd.

Deze Card zal binnen een paar jaar worden opgevolgd door een microchip op het voorhoofd of op de rechterhand. Het is nauwelijks te geloven maar ook deze chip (Verichip) bestaat inmiddels. De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde reeds eind 2000 een prototype van een minieme chip die bij mensen onderhuids geïmplanteerd kan worden. Men heeft deze chip de naam "Digital Angel" gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel) en is ongeveer even groot als een dubbeltje. De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid. Het geheel is gevat in zogeheten biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager: minstens 99 jaar.

De chip kan informatie over de drager opslaan, zoals banksaldo, rijbewijs of strafblad en alle andere persoonlijke gegevens van de houder. Zelfs de bloeddruk of hartslag kan worden opgeslagen in het geheugen en via een satelliet worden doorgegeven aan de computer van de huisarts of het ziekenhuis. Ook al het betalingsverkeer kan via de DA geregeld worden. Het spreekt voor zich dat de DA inmiddels al een stortvloed aan commentaar heeft opgeleverd. Want ook al zou de chip een aanwinst voor bijvoorbeeld het betalingsverkeer en de gezondheid kunnen zijn, een chip met zoveel mogelijkheden is een rechtstreekse bedreiging voor de privacy. Met behulp van de DA zijn in principe alle acties van burgers waar dan ook ter wereld te volgen en dat is precies de bedoeling van de leiders van de NWO. De firma Applied Digital Solutions verweert zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de DA meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.

De chip ter grootte van een korrel rijst, kan door middel van een injectiespuit in het lichaam worden aangebracht en zal uiteindelijk alle bestaande vormen van identificatie apparatuur voor mensen gaan vervangen. Als ze eenmaal onder onze huid zijn geïnjecteerd zal de mens voor de rest van zijn leven elektronisch gemerkt zijn! Baby’s krijgen bij de geboorte een nummer toegekend en dit volgt die persoon de rest van zijn leven. U haalt eenvoudig uw rechterhand door een radiofrequentie (RFID)scanner en u wordt gelijktijdig geïdentificeerd en automatisch verwerkt waar u ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van uw hand, activeert uw ID transponder en zendt uw unieke nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts ongeveer 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie supersnelweg infrastructuur, doen de rest.

Dit totalitaire identificatiesysteem zal aan de hele wereldbevolking worden opgedrongen. De weigeraars zullen niets meer kunnen kopen of verkopen. Zonder geïmplanteerde chip is men van alles uitgesloten. Er zal geen enkele privacy meer bestaan. De chip is zo ontwikkeld dat satellieten iedereen op aarde kunnen traceren waar deze zich ook bevinden. Het boek Openbaring waarschuwt de wereld voor een dergelijk wereldomvattend systeem van slavernij.

Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest. Het is het getal van het Beest, het getal van de antichrist. Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties. 

 

Openbaring 13:16-18  En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

 

In een artikel gepubliceerd in de juni/juli 1994-uitgave van Nexus verteld Dr Carl W. Sanders, een ingenieur op het gebied van computerchips, dat hij had meegewerkt aan de ontwikkeling van een inplantbare chip. Deze chip was ontwikkeld -voor wereldwijd gebruik ten behoeve van economische en identificatie-doeleinden. Tijdens bijeenkomsten waarin gediscusseerd werd over de voortgang van het project, waren ook mensen zoals Henry Kissinger en figuren van de CIA aanwezig. Het hele project had tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Het had een elektronisch computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang en 0.75 millimeter breed. Naast de genoemde ontwikkelingskosten werd er ook nog 1,5 miljoen dollar besteed aan de studie waar de chip het best in het menselijk lichaam kon worden geplaatst. Het moest een plek zijn die aan snelle temperatuurschommelingen onderhevig was omdat het minuscule batterijtje in de chip is geladen met een thermokoppelcircuit dat stroomspanning produceert bij een bepaalde lichaamstemperatuur. De uitkomst was verbijsterend, aldus Sanders. Men vond slechts twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand, precies zoals het boek Openbaring het beschrijft.

Ook deze chip biedt net als de DA de mogelijkheid er duizenden gegevens in op te slaan. U haalt eenvoudig uw rechterhand door een radio-frequentie (RFID -scanner en u wordt gelijktijdig geïdentificeerd en automatisch verwerkt waar u ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van uw hand, activeert uw ID- transponder en zendt uw nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel-informatie-supersnelweg-infrastructuur, doen de rest. Welkom in de slavernij van de satanische Nieuwe Wereld Orde! Sanders vertelde dat de chip nog een probleem had en dat was het ‘Lithium’-batterijtje. Wanneer deze kapot gaat, veroorzaakt het een ernstige open zweer met een folterende pijn. Zie wat Openbaring vertelt.

Openbaring 16:2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zij aanbaden.

De tekst maakt duidelijk dat het hier alleen gaat om mensen die de antichrist aanbidden en niet om hen die het merkteken van het beest weigeren te ontvangen. Sanders is uiteindelijk uit het project gestapt omdat zoals hij het zei; de Here door Zijn Woord aan hem had laten zien waar hij mee bezig was. Hij vertelde dat er in Florida ca 17.000 kinderen in wees- en kindertehuizen, als proefkonijn van deze chip zijn voorzien. De producent van de chip zou de opdracht hebben gekregen er vóór het jaar 2003 zes miljard van te produceren. Inmiddels wordt deze chip al dagelijks in mensen geïmplanteerd. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft haar goedkeuring gegeven om mensen met de chip te implanteren. In de Verenigde Staten kan men de chip in een groot aantal plaatsen en in een aantal rijdende klinieken laten aanbrengen. Onder andere via internet kan men bij het bedrijf "Applied Digital Solutions Company" informeren wanneer de rijdende kliniek in een stad of dorp zal komen. Ook in praktisch alle Midden en Zuid-Amerikaanse landen waaronder Argentië, Mexico en Brazilië, zijn distributiecentra ingericht waar men de chip kan bestellen. 'Gevangenen krijgen onderhuidse chip'.

Twee grote Amerikaanse nieuwszenders, CNBC en Fox, hebben aandacht besteed aan de implanteerbare microchips. CNBC waarschuwde dat deze chips brandwonden kunnen veroorzaken, en Fox berichtte over een Saoedische uitvinding waarbij implanteerbare microchips zijn voorzien van een kleine maar uiterst giftige en dodelijke dosis cyanide, die op ieder moment kan worden geactiveerd als de drager van de chip ongewenst gedrag vertoont. Jacob Ward, de vice redacteur van 'Popular Science', zegt dat er al diverse technologieën beschikbaar zijn om een GPS chip onder de menselijke huid aan te brengen. Ward ziet implanteerbare microchips als een positieve ontwikkeling. Zo kunnen bijvoorbeeld Alzheimer patiënten, atleten, sportbeoefenaars en ook huisdieren eenvoudig van chips worden voorzien om hun positie te bepalen en hun gezondheid in de gaten te houden. Onder 'Obamacare', het door Barack Hoessein Obama ingevoerde gezondheidszorgplan, worden begin 2013 voor alle Amerikaanse medische patiënten microchips ingevoerd - in principe in een pasje, maar ook als (vooralsnog vrijwillig) implantaat. Deze implanteerbare chip wordt in de rechterarm geplaatst.

 

De Britse regering overweegt duizenden gevangenen van een onderhuidse chip te laten voorzien om meer ruimte te creëren in de overvolle Britse gevangenissen. Dat meldt The Independent op 13 januari 2008. Met de chip kunnen gedetineerden buiten de gevangenis via een GPS-systeem in de gaten worden gehouden. De chip, ter grootte van twee rijstkorrels, kan op een relatief simpele manier door een arts onder de huid worden aangebracht met behulp van een injectienaald. Men sprak zich al eerder uit voor het implanteren van chips in veroordeelde pedofielen en kindermisbruikers om ze gemakkelijker op te sporen.

De chip wordt al jaren gebruikt voor het traceren van dieren. In Australië deed zich in november 2003 de volgende gebeurtenis voor. Om de slinkende inheemse visstand te beschermen hebben Australische autoriteiten de microchip als nieuwe opsporingsmethode in de jacht op visstropers geïntroduceerd. Ambtenaren zagen een goudbaars en een kabeljauw welke verstrikt waren in een net en plaatsten een microchip in de huid van deze vissen. Dankzij deze chip vonden opsporingsbeambten de dieren in de diepvriezer van één van de stropers. Hoewel de vissen al gefileerd waren, zonden de chips nog steeds hun signalen uit. Op het stropen van vis staat in Australië een boete van 10.000 dollar of zes maanden celstraf.

De Bijbel vertelt dat zij die het merkteken van het beest weigeren, niet kunnen kopen of verkopen. Zonder chip is men van alles uitgesloten. Men komt geen winkel of ziekenhuis meer binnen, men krijgt geen werk meer en is uitgesloten van alle medische zorg. Deze mensen krijgen iedereen tegen zich wiens naam niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam.

De woede van de antichrist zal zich ook richten op het Joodse volk. Aanvankelijk zal hij de plannen van de joden begunstigen. De tempel wordt herbouwd en de offerdienst hersteld. De profeet Daniël maakt duidelijk dat de antichrist het gesloten verbond met Israël zal verbreken en een grote antisemitische kruistocht tegen hen zal beginnen. Op een bepaald moment wordt Israël echter voor hem onbereikbaar omdat God hen bewaart in de woestijn en hen daar beschermt.

Openbaring 12-6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.

De 1260 dagen betreffen de periode waarin de antichrist zijn ware gelaat zal tonen. Het is de tijd en tijden en een halve tijd zoals in Openbaring 12:14 beschreven. Het is de laatste 3,5 jaar van Daniëls zeventigste jaarweek. Israëls schuilplaats in de woestijn is naar men vermoedt, de oude stad Petra in het berggebied van Edom in Jordanië waar in 79 na Chr. ook de eerste christenen hun toevlucht zochten toen zij gewaarschuwd werden voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. De stad Petra is eeuwenlang in de vergetelheid geraakt totdat de Zwitserse schrijver en ontdekkingsreiziger Johann Burchhardt de stad in 1812 herontdekte. Hoewel de draak pogingen doet de "vrouw" te vervolgen, kan hij haar niet bereiken. Het gebied van Edom en Moab in Jordanië blijft om de een of andere reden buiten het gezag van de antichrist.

De Bijbel vertelt dat de wereld gedurende de regeerperiode van de antichrist met wreedheden en rampen geconfronteerd zal worden zoals de wereld nog nooit gezien heeft.

Openbaring 16:21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Deze Bijbeltekst komt voor in het verhaal over de "Zeven schalen van Gods gramschap"die door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten. Een talent is een Oud-Grieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het "Attisch-talent" en het "Aiginetische talent". Het eerste talent bedroeg ca. 26 kilogram en het tweede ca. 41 kilogram. Volgens de Larousse Encyclopedie is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. Hagelstenen met zo’n gewicht zijn waargenomen bij proeven met "Waterstofbommen". Op 01-11-1952 brachten de Amerikanen de eerste waterstofbom tot ontploffing in de Stille Oceaan. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De zwaarste waterstofbom die tot ontploffing is gebracht had een sterkte van 50 megaton. Zo’n bom zou in één klap de hele Randstad van Nederland kunnen verwoesten. De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilogram. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een sprookje is.

Het "Lam van God" is degene die uiteindelijk triomfeert over het beest en die Gods eeuwige plan verwezenlijkt.De overwinning wordt vooruit aangekondigd.

2 Thessalonicenzen 2:8 …..hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Roofvogels worden uitgenodigd. De koningen liggen op het slagveld. Niemand begraaft hen. Pochende grootsprekers als het slijk der straten. De vijandelijke legermachten worden door geesten der duivelen vergaderd in het heilige land waar de antichrist zich bevindt. De overwinning is volkomen. Gods profeten hebben het allemaal aangekondigd. De wereld bespotte hen. Nu lacht God! De wreedheid en goddeloosheid van het beest zijn slechts tijdelijk; de genade en heerlijkheid van het Lam zijn eeuwig. Openbaring 19:20 vertelt dat het beest en zijn valse profeet gegrepen worden en in de poel des vuurs verdwijnen.

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De wereld bevindt zich niet ver meer van zijn komst. Nog even en dan is de weg vrij voor het rijk der duisternis dat 3,5 jaar zal duren. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten. Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk lijden!

Overige bronnen: Klaus Gerth De antichrist komt Novapres B.V.Utrecht ISBN 9063180268. http://www.sharenl.org/faq.htm. (3)The Intelligence Examiner Flashpoint 1997. Persbureau het KNP 24 februari 1999. Wim Malgo De totale controle Stichting Moria Amsterdam maart 1984. Hal Lindsey De Laatste veldslag, Uitgeverij Novapres. Grote Spectrum Encyclopedie, deel 10, Uitgeverij Het Spectrum. Living Truth Publishers Austin Texxas 1996. C.B.Baker The New World Order Terror Attack. Youth Action Newsletter Augustus 1995. The Cutting Edge Radio Program.14 oktober 1997. www.cuttingedge.org. Stanley K.Monteith.The Population Control Agenda. Soquel Californië. 95073. Personal Computer Magazine (PC) juni 2000. www.prophecyinthenews.com Persbureau Het KNP Amsterdam-Lienden. Aflevering 633 en 641.Zoeklicht, 21-2-2004. Het Zoeklicht, 8 januari 2005, Demonie in de rockmuziek.

Terug naar: Inhoud 


 Obama agency rules Pepsi’s use of aborted fetal cells in soft drinks constitutes ‘ordinary business operations’


Ethan A. Huff
Natural News
March 17, 2012

(NaturalNews) The Obama Administration has given its blessing to PepsiCo to continue utilizing the services of a company that produces flavor chemicals for the beverage giant using aborted human fetal tissue. LifeSiteNews.com reports that the Obama Security and Exchange Commission (SEC) has decided that PepsiCo’s arrangement with San Diego, Cal.-based Senomyx, which produces flavor enhancing chemicals for Pepsi using human embryonic kidney tissue, simply constitutes “ordinary business operations.”
The issue began in 2011 when the non-profit group Children of God for Life (CGL) first broke the news about Pepsi’s alliance with Senomyx, which led to massive outcry and a worldwide boycott of Pepsi products. At that time, it was revealed that Pepsi had many other options at its disposal to produce flavor chemicals, which is what its competitors do, but had instead chosen to continue using aborted fetal cells — or as Senomyx deceptively puts it, “isolated human taste receptors” (http://www.naturalnews.com).
A few months later, Pepsi’ shareholders filed a resolution petitioning the company to “adopt a corporate policy that recognizes human rights and employs ethical standards which do not involve using the remains of aborted human beings in both private and collaborative research and development agreements.” But the Obama Administration shut down this 36-page proposal, deciding instead that Pepsi’s used of aborted babies to flavor its beverage products is just business as usual, and not a significant concern.
“We’re not talking about what kind of pencils PepsiCo wants to use — we are talking about exploiting the remains of an aborted child for profit,” said Debi Vinnedge, Executive Director of CGL, concerning the SEC decision. “Using human embryonic kidney (HEK-293) to produce flavor enhancers for their beverages is a far cry from routine operations!”
To be clear, the aborted fetal tissue used to make Pepsi’s flavor chemicals does not end up in the final product sold to customers, according to reports — it is used, instead, to evaluate how actual human taste receptors respond to these chemical flavorings. But the fact that Pepsi uses them at all when viable, non-human alternatives are available illustrates the company’s blatant disregard for ethical and moral concerns in the matter.
Back in January, Oklahoma Senator Ralph Shortey proposed legislation to ban the production of aborted fetal cell-derived flavor chemicals in his home state. If passed, S.B. 1418 would also reportedly ban the sale of any products that contain flavor chemicals derived from human fetal tissue, which includes Pepsi products as well as products produced by Kraft and Nestle (http://www.naturalnews.com).
Sources for this article include:
This article was posted: Saturday, March 17, 2012 at 9:45 am


Walter Samasko Jr., Nevada Recluse, Found Dead With $7 Million In Gold Bars, Coins In Garage

FOLLOW: Video, 7 Million God Stash, Gold Stash, Abandoned Gold, Gold Coins, Irs, Treasure Found, Walter Samasko Jr. Nevada Recluse Gold, Money News

Recluse Walter Samasko Jr
Walter Samasko Jr., a Nevada man, was found dead at his home where officials discovered $7 million worth of gold bars and coins stored in boxes.
Officials responding to reports of a foul odor at the home of a Nevada recluse may have been surprised to find the man's lifeless body -- he'd been dead for about a month -- but it was the contents of Walter Samasko Jr.'s garage that were truly unexpected.
The Carson City resident who had been living alone at the time of his death had gold bars and coins stored in boxes around the property, according to the Las Vegas Sun.
According to the Associated Press, Samasko, 69, died of heart problems, leaving no will. The businessman, who died with $200 dollars in his bank account, but millions in the garage, hadn't worked in more than 40 years.
Totaling at least $7 million altogether, the bars and coins, which bore the hallmarks of mints from around the world, were so numerous they had to be toted out in wheelbarrows, the Sun reports. Carson City Clerk Alan Glover used a the garden implement to unceremoniously transport the stash back to his truck and then to a secure storage area.
Samasko was also apparently strongly "anti-government," according to the Caron City Nevada Appeal. Glover told the paper that while Samasko's neighbors knew little about the man, he was famous for his distrust of vaccines.
Glover also said his office was working to get the money to the rightful heir after the IRS gets its cut, of course, according to AP.
In a similar incident, a group of gardeners working in the Swiss of town of Klingnau stumbled upon their own hidden cache this summer while cutting grass in the border town. The gardeners found a stash of gold bars worth $126,000, and so far, no one has come forward to reclaim the treasure.


WO III
Ik weet niet wat waarheid is of niet, maar dat wij als Christenen dit misschien ook zo mee gaan maken die optie is er waarschijnlijk wel. Maar weet dat Jezus de enige weg is en blijft tot je lichamelijke dood. Je ziel kunnen ze niet van je afnemen die blijft van Jezus Christus.

Scheiding tussen de joden en het volk tijdens de Tweede Wereldoorlog

In dit artikel vertel ik hoe de scheiding tussen de joden en het volk tijdens de Tweede Wereldoorlog verliep. Deze onderscheid ik in 3 fases, hoe het verliep in de beginfase, hoe de verdere scheiding verliep en hoe de totale scheiding en deportatie verliep.

De scheiding tussen de joden en het volk tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Hoe verliep de scheiding tussen de joden en het volk in de beginfase?

 

In Duitsland was de jodenhaat al een lange tijd aan de gang. Aan het begin van de jaren 30 telden Nederland 137.000 joden. Doordat in Duitsland de vervolging van joden al lange tijd aan de gang was nam het aantal joden toe tot 160.000 in Nederland omdat veel joden probeerden te vluchten vanuit Duitsland naar Nederland. Nederland had een groot aantal joden toegelaten maar ook een groot aantal teruggestuurd naar Duitsland. Door de jodenhaat in Duitsland was Nederland op dit vlak minder tolerant. Toen de jodenhaat in Duitsland was verergerd zijn veel joden gevlucht vanuit Nederland naar Engeland en ook naar Frankrijk. De Kristalnacht was dan ook een grote waarschuwing voor veel joden die nog probeerde te vluchten uit Duitsland. Hitler was dan ook een  groot symbool van angst geworden voor de joden en vele joden voelde zich daaarom ook niet veilig.Na de inval van de Duitsers in mei 1940 was de jodenvervolging in Nederland ook goed voelbaar. Toch gingen de Duitsers mild om met Nederlanders. De Duitsers waren van mening dat de Nederlanders tot hetzelfde Arische ras behoorden. De Duitsers probeerden dan ook het normale leven van de Nederlanders door te laten gaan. Zij probeerden op een rustige manier aanhangers te winnen. Doordat zij ook een geringde ondersteuning kregen of tenminste verdraggelijkheid van de bevolking konden de Duitsers steeds meer maatregelen tegen de joden gebruiken. In het najaar van 1940 werd er een begin gemaakt met het plaatsen van borden in restaurants en koffiehuizen met daarop:’Joden niet gewenst’. Onder druk van de Nederlandse NSB leden, kwamen de borden daadwerkelijk overal te hangen. In 1941 werd deze maatregel verergerd,
waardoor het verboden werd om voor joden hier te komen met uitzondering van speciale gelegenheden die dan alleen voor joden zelf waren. Hierdoor konden de Duitsers de joden afzonderen van het normale volk. Ook mochten joden niet meer naar het strand, parken, bioscopen, hotels of andere openbare plekken. De Duitsers probeerden de joden in bedwang te houden door voor hen afzonderlijk gelegenheden te houden. De scheiding tussen de joden en het zuivere volk namen ze ook zeer serieus doordat de Duitsers besloten dat joden geen donor meer mocht zijn. Zij vonden dat joods bloed alleen door joodse aderen mocht stromen. Ook werden zij gescheiden bij verenigingen. Alle joden werd eind 1941 het lidmaatschap van een vereniging ontzegd. Ze mochten alleen nog lid zijn van een joodse vereniging. Joodse kinderen werd het in de provinciale hoofdsteden verboden om naar openbare of particuliere scholen te gaan. Op lokaal niveau moest de gemeente het zelf uitmaken. Vaak werden de joodse kinderen onder invloed van Duitsers en NSB’ers van school gestuurd.


Hoe verliep de verdere scheiding en registratie van de joden?

Nadat er al vele maatregelen in kracht waren tegen de joden werden zij steeds meer gescheiden van het normale volk. Rijkscommissaris Seyss-Inquart had de taak om in Nederland ook het nationaalsocialisme te kweken, zodat deze zelf maatregelen tegen de Joden kon ondernemen. Hij besefte dat hij heel geleidelijk de joden moest isoleren van het normale volk. En zo gebeurde het ook. Heel geleidelijk aan, zodat de Nederlanders nauwelijks in protest kwamen. Na steeds vele kleine veranderingen, werden de privileges van de joden steeds minder. Maar steeds een klein beetje en ook vaak met sussende worden dat de maatregel maar tijdelijk was of dat het goed was voor de joden zelf. Doordat de joden gescheiden werden merkte het andere volk hier steeds minder van. Dit kwam ook omdat de maatregelen alleen de joden troffen. In Amsterdam werd voor alle joden verplicht om in bepaalde wijken te gaan wonen. Zo kwamen zij nog minder in aanraking met de rest van het volk. Verder werden de maatregelen steeds erger waardoor ook daadwerkelijk twee duidelijke, verschillende groepen ontstonden. Het volk had nog maar heel weinig contact met de joden of zelfs helemaal geen contact meer. Hierdoor wisten veel niets van de verergerende situatie. Dit was natuurlijk wat de Duitsers probeerden te bereiken zodat zij steeds verder konden gaan.

De Duitsers moesten natuurlijk ook weten wie een jood was anders konden zij hen niet opsporen als er problemen waren. Natuurlijk ook met de achterliggende gedachte van de latere deportatie. Dit was ook nodig voor de grote verhuizingen en ook zodat alle maatregelen goed gebruikt konden worden. Alle joden moesten zich op 10 januari 1941 laten registreren. Bijna iedereen gaf gehoor aan dit bevel. Vele zagen de ernst van deze actie nog niet. Je moest je melden bij een gemeentehuis of bij een ambt. Eenmaal bij het gemeentehuis werd alles uitgezocht wie je was en kreeg je als je een jood was, een grote J op je persoonsbewijs.

In Nederland werd het ook verplicht voor alle joden een Jodenster te dragen. Deze beslissing werd gepubliceerd op 29 april 1942. Op zondag 3 mei 1942 moesten allen joden deze zespuntige Jodenster dragen. Deze sterren werden heel goedkoop en snel gemaakt. Ook moesten deze altijd goed zichtbaar zijn.

 

Hoe verliep de totale scheiding en deportatie van de joden?

De Duitsers hadden alles nu zoals zij het wilden. Ze hadden de joden voor een heel groot deel gescheiden van de rest van het volk. Veel joden hadden geen onderling contact meer met niet-joden. De joden hadden nog maar weinig privileges waardoor velen van het volk niet wisten wat er aan de hand was. Ook hadden zij geen mogelijkheden meer om via enige media de rest van het volk te bereiken. Ze woonde afzonderlijk en hadden een eigen samenleving. Het contact was in principe verbroken. Toch wouden de Duitsers verder gaan. In de zomer van 1942 begonnen zij met de deportatie. Dit was het uiterste scheiden van joden met de rest van het volk. Velen joden werden gedeporteerd naar werkkampen of zogeheten concentratiekampen. Binnen deze muren was er geen enkel contact meer mogelijk. Ook brieven werden vaak onderschept en aangepast. De deportatie was niet uiterst moeilijk voor de Duitsers omdat een groot deel van de joden zich geregistreerd had. Ook was het handig voor de Duitsers dat alle joden gezamenlijk in getto’s woonde. Zo werden zeer velen opgepakt tijdens razzia’s. hierbij barricadeerde de Duitsers alle bekende uitwegen. En gingen ze deur na deur langs op zoek naar joden. Als er joden aangetroffen werden , werden deze meegenomen en op een vrachtwagen gezet. Bijna alle joden werden in een bepaalde straat gevonden tijdens een razzia. Zo gingen de Duitsers systematies straat na straat af om elke mogelijk onderduikende jood te vinden. Als je eenmaal opgepakt was tijdens een razzia of gewoon zelf gekomen was werd je gedeporteerd naar de kampen dit ging vaak onder zeer slechte omstandigheden. Er zijn er dan ook een tal die de deportatie naar kampen niet hebben overleefd.

Eenmaal in de kampen was het leven een hel. Velen hebben deze kampen niet overleefd. Dit was dan ook de bedoeling van deze concentratiekampen en vernietigingskampen. Op deze manier konden de Duitsers het joodse ras geheel verwijderen zodat er volgens hen een steeds zuiverdere ras ontstond. Dit betekende dat de joden definitief werden gescheiden van de rest van het volk en het doel bereikt was. Er bleken in 1941, bij een Duitse telling 140.552 joden te wonen in Nederland. Naar schatting woonden er 160.000 joden in net voor de Tweede wereldoorlog in Nederland. Van hen zijn er naar schatting in de Tweede Wereldoorlog 106.000 omgekomen.

Conclusie
Hoe verliep de scheiding tussen de joden en het volk tijdens de tweede wereldoorlog?

Toen Nederland bezet was door de Duitsers, begon de scheiding tussen de joden en de rest van het volk. In het begin ging het heel rustig. De Duitsers hadden hier nog een gering aantal aanhangers. Nadat zij een kleine tijd rustig waren geweest met maar kleine maatregelen genomen te hebben tegen de joden, begonnen de Duitsers op een ingenieuze wijze de joden van het volk te scheiden. Er kwamen steeds kleine maatregelen die alleen betrekkingen hadden op de joden. Ook steeds met een korte tijd ertussen.Bijna alle maatregelen waren erop gericht de joden te scheiden of privileges van hen af te pakken. Na enige tijd waren er al een hoop privileges afgepakt van de joden en was het contact met de rest van het volk dramatisch gezakt. Even later begonnen de Duitsers alle joden te registreren en samen te voegen in aparte wijken genaamd: ‘getto’s’. Ook werden er steeds meer maatregelen bijgevoegd. Joden werden verplicht een Jodenster te dragen en in hun persoonsbewijs stond een grote J van jood. Velen waren hier trots op,  niet wetend wat dit als gevaar meebracht. Nadat de Duitsers een alles geregistreerd hadden van wie een jood was en waar hij/zij woonde, begonnen de Duitsers met de deportatie. De deportatie werd ook wel gezien als de uiterste scheiding, omdat hierbij vrijwel al het contact werd verbroken. Veel joden zijn door razzia’s opgepakt en naar concentratiekampen gestuurd waar zij hun einden vonden. Doordat de Duitsers vrijwel geen grote stappen namen in de beginfase hadden zij een duidelijke scheiding gecreëerd. Ook hebben de Duitsers op slimme wijze zo veel mogelijk informatie bemachtigd en uiteindelijk een groot deel van de joden gedeporteerd. Zo hebben zij door verschillende fases een scheiding gecreëerd tussen de joden en de rest van het volk, waardoor ze de joden makkelijk konden uitmoorden.


Subject: Arm Griekenland... ??? Dat wel natuurlijk...


STUUR HET ROND, DIT IS EUROPA !!!


De Griekse reders hebben de grootste handelsvloot ter wereld in handen: samen ruim 4100 schepen, goed voor 16 procent van de wereldhandelsvloot. Dat is meer dan de Japanners of de Chinezen. 
De Griekse rederijen verdienen meer dan de hele toeristische sector. In 2010 - 2011 is (nog) niet bekend - zagen de grote reders hun inkomsten stijgen tot 15,4 miljard euro. (Het toerisme genereerde - toen nog - 9 miljard euro inkomsten) 
Toch vloeit van die rederij-miljarden haast geen cent naar de staat. 
De reders genieten sinds jaar en dag, via een netwerk van fiscale maatregelen, feitelijk een belastingvrijstelling. 
De fiscus kijkt hun rekeningen niet in. Elke Griekse miljonairsfamilie met aandelen in een rederij of in een maritiem consortium – samen zo’n duizend families – is op die manier vrijgesteld. 
Een goed geolied fiscaal paradijs. De reders bewaren hun geld in Zwitserland of in Cyprus, in Liechtenstein of in Londen.
De allerrijkste is Spiros Latsis, de zoon van de oude scheepsmagnaat John Latsis. 
De familie Latsis is ook actief in de scheepsbouw en de bankwereld. Zoon Spiros is bovendien de grootste aandeelhouder van Hellenic Petroleum. 
Op de lijst van de multimiljardairs in de wereld staat hij op nummer 68. 
Hij studeerde aan de London School of Economics, samen met ene José Manuel Barroso. 
In juni 2004 wordt Barroso voorzitter van de Europese Commissie.
Twee maanden later, in augustus, is hij uitgenodigd voor een weekje vakantie op een pronkerig plezierjacht van de familie Latsis. Latsis heeft net PrivatSea opgestart, een exclusieve jachtclub die haar leden “een buitengewone ervaring aan boord van ’s werelds spectaculairste jachten” belooft. Inclusief de Alexandria, die met haar lengte van 400 voet het op drie na grootste jacht ter wereld is. 
Daar waar Aegaeus zich in zee stortte, trekken Barroso en Spiros Latsis samen de zwembroek aan op het dek van misschien wel het meest luxueuze jacht op aarde. 
Een maand later keurt de Europese Commissie 10,3 miljoen euro subsidie van de Griekse staat aan de scheepswerven van de familie Latsis goed.Toeval? 
Of “ons kent ons, wie doet ons wat"

Hun zijn lid van de Illuminatie dat is de reden. 


Mike Bickle: Oprah Is a Forerunner Of The Antichrist 

'Oprah Winfrey is dienaar van antichrist'

 

'Oprah Winfrey is dienaar van antichrist'
VR 15 jul 2011 | 09.19 
De bekende tv-personality Oprah Winfrey maakt de weg vrij voor de komst van de antichrist. "Zij is een keurige vrouw, een charmante vrouw, maar ze verleidt en is één van de belangrijkste priesters, één van de verkenners van de hoer van Babylon". 

Dat zegt de Amerikaanse evangelist Mike Bickle in een video die op internet circuleert. Volgens Bickle predikt Oprah een religie van tolerantie en compassie, maar voor de verkeerde redenen. Ze verleidt christenen met de beloftes van een humane wereld en een universele religie gebaseerd op tolerantie. “Dat zal door de antichrist worden gebruikt om de wereld te veroveren”. 

De hoer van Babylon en de antichrist zijn personages uit het laatste bijbelboek Openbaringen. Zij zullen naar de aarde komen om de mensen af te leiden van God en te verleiden tot het kwaad. 

Oprah wordt één van de meest invloedrijke vrouwen van de wereld genoemd. Zij werd beroemd met haar Oprah Winfrey show die eerder dit jaar stopte. In januari startte ze haar eigen televisienetwerk, OWN. 

Bron: IKON


 

 

 
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen