Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Loofhuttenfeest - Soekot - Tabernacles

28 september 2015 Bloedmaan

All holidays begin at sundown on the evening before the date specified in the tables below. For example, if the dates for Rosh Hashana were listed as -, then the holiday begins at sundown on Sep 13 and ends at nightfall onSep 15.

Dit feest begint bij zonsondergang op 27 september.  

(Waarschuwing: ik ben nog niet zeker van alle dagen, het is nieuw voor mij. M.a.w. er kunnen fouten in staan)
  • = Sabbat Heilige samenkomst en geen dienstwerk (Sabbat begint de avond ervoor bij zonsondergang)
  • = Feest dagen tellen
  • ^ = 50 dagen tellen naar pinksteren
  • # = Extra feestdagen door mensen ingevoerd en gevierd door Yeshua
  • # = is voor mensen buiten Israel (Extra feestdagen door mensen ingevoerd en gevierd door Yeshua)
  • = Je mag alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft

Jezus is hoogstwaarschijnlijk om en nabij Soekot geboren.

YAHUSHUA/JESUS WAS BORN ON SUKKOT (THE FEAST OF TABERNACLES)
Prophetic Holy Feasts | Feast of Tabernacles
 
Loofhuttenfeest:

(Leviticus 23)

33 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
34 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn.
35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping zijngeen dienstwerk zult gij doen.
36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offerenop den achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen.
 
(Deuteronomium 16)
    13 
Het feest der loofhutten zult gij u zeven dagen houden, als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van uw wijnpers.
14 En gij zult vrolijk zijn op uw feest, gij, en uw zoon, en uw dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, en de vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in uw poorten zijn.
15 Zeven dagen zult gij den HEERE, uw God, feest houden, in de plaats, die de HEERE verkiezen zal; want de HEERE, uw God, zal u zegenen in al uw inkomen, en in al het werk uwer handen; daarom zult gij immers vrolijk zijn.


Zefánja 1

De dag des HEEREN
14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.
15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid;
16 Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.
17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek.
18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden ten dage der verbolgenheid des HEERENmaar door het vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want Hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners dezes lands

Deuteronomium 31

Voorschriften voor het bewaren en voorlezen der wet
En Mozes schreef deze wet, en gaf ze aan de priesteren, de zonen van Levi, die de ark des verbonds des HEEREN (YHWH) droegen, en aan alle oudsten van Israël.
10 En Mozes gebood hun, zeggende: Ten einde van zeven jarenop den gezetten tijd van het jaar der vrijlatingop het feest der loofhutten.
11 Als gans Israël zal komen, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN (YHWH), uws Gods, in de plaats, die Hij zal verkoren hebben, zult gij deze wet voor gans Israël uitroepen, voor hun oren;
12 Vergadert het volk, de mannen, en de vrouwen, en de kinderen, en uw vreemdelingen, die in uw poorten zijn; opdat zij horen, en opdat zij leren, en vrezen den HEERE, uw God, en waarnemen te doen alle woorden dezer wet.
13 En dat hun kinderen, die het niet geweten hebben, horen en lerenom te vrezen den HEERE, uw God, al de dagen, die gij leeft op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan zijt heengaande, om dat te erven.

2 Kronieken 8

12 Toen offerde Sálomo den HEERE brandofferen op het altaar des HEEREN, hetwelk hij vóór het voorhuis gebouwd had;
13 Zelfs naar den eis van elken dag, offerende, naar het gebod van Mozes, op de sabbatten, en op de nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden, drie malen in het jaar; op het feest van de ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten.

Ezra 3

Regeling van den eredienst
Toen nu de zevende maand aankwam, en de kinderen Israëls in de steden waren, verzamelde zich het volk, als een enig man, te Jeruzalem.
En Jésua, de zoon van Józadak, maakte zich op, en zijn broederen, de priesters en Zerubbábel, de zoon van Sealthiël, en zijn broederen, en zij bouwden het altaar des Gods van Israël, om daarop brandofferen te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, den man Gods.
En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking, die over hen was, vanwege de volken der landen; en zij offerden daarop brandofferen den HEERE, brandofferen des morgens en des avonds.
En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is; en zij offerden brandofferen dag bij dag in getal, naar het recht,van elk dagelijks op zijn dag.
Daarna ook het gedurig brandoffer, en van de nieuwe maanden, en van alle gezette hoogtijden des HEEREN, die geheiligd waren; ook van een ieder, die een vrijwillige offerande den HEERE vrijwilliglijk offerde.
Van den eersten dag af der zevende maand begonnen zij den HEERE brandofferen te offeren; doch de grond van den tempel des HEEREN was niet gelegd.
Zo gaven zij geld aan de houwers en werkmeesters, ook spijs en drank, en olie aan de Sidoniërs en aan de Tyriërs, om cederenhout van den Libanon te brengen aan de zee naar Jafo, naar de vergunning van Kores, koning van Perzië, aan hen.

Nehemía 8

Ezra leest de wet voor
Als nu de zevende maand aankwam, en de kinderen Israëls in hun steden waren,
Zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de Waterpoort; en zij zeiden tot Ezra, den schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de HEERE Israël geboden had.
En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, beiden mannen en vrouwen, en allen, die verstandig waren om te horen, op den eersten dag der zevende maand.
En hij las daarin voor de straat, die voor de Waterpoort is, van het morgen licht aan tot op den middag, voor de mannen en vrouwen, en de verstandigen; en de oren des gansen volks waren naar het wetboek.
En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hogen houten stoel, dien zij tot die zaak gemaakt hadden, en nevens hem stond Mattíthja, en Sema, en Anája, en Uría, en Hilkía, en Maäséja, aan zijn rechterhand; en aan zijn linkerhand Pedája, en Mísaël, en Malchía, en Hasum, en Hasbaddána, Zachárja en Mesullam.
En Ezra opende het boek voor de ogen des gansen volks, want hij was boven al het volk; en als hij het opende, stond al het volk.
7 En Ezra loofde den HEERE (YHWH), den groten God; en al het volk antwoordde: Amen, amen! met opheffing hunner handen, en neigden zich, en aanbaden den HEERE, met de aangezichten ter aarde.
Jésua nu, en Bani, en Serébja, Jamin, Akkub, Sábbethai, Hodía, Maäséja, Kelíta, Azárja, Józabad, Hanan, Pelája, en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats.
En zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk; en den zin verklarende, zo maakten zij, dat men het verstond in het lezen.
10 En Nehemía (dezelve is Hattirsátha) en Ezra, de priester, de schriftgeleerde, en de Levieten, die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk: Deze dag is den HEERE, uw God, heilig; bedrijft dan geen rouw, en weent niet; want al het volk weende, als zij de woorden der wet hoorden.
11 Voorts zeide hij tot hen: Gaat, eet het vette, en drinkt het zoete, en zendt delen dengenen, voor welken niets bereid is, want deze dag is onzen Heere heilig; zo bedroeft u niet, want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.
12 En de Levieten stilden al het volk, zeggende: Zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet.
13 Toen ging al het volk henen om te eten, en om te drinken, en om delen te zenden, en om grote blijdschap te maken; want zij hadden de woorden verstaan, die men hun had bekend gemaakt.
Viering van het loofhuttenfeest
14 En des anderen daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de priesters en de Levieten, tot Ezra, den schriftgeleerde, en dat, om verstand te bekomen in de woorden der wet.
15 En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen, op het feest in de zevende maand;
16 En dat zij het zouden luidbaar maken, en een stem laten doorgaan door al hun steden, en te Jeruzalem, zeggende: Gaat uit op het gebergte, en haalt takken van olijfbomen, en takken van andere olieachtige bomen, en takken van mirtebomen, en takken van palmbomen, en takken van andere dichte bomen, om loofhutten te maken, als er geschreven is.
17 Alzo ging het volk uit en haalden ze, en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak, en in hun voorhoven, en in de voorhoven van Gods huis, en op de straat der Waterpoort, en op de straat van Efraïmspoort.
18 En de ganse gemeente dergenen, die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten, en woonden in die loofhutten; want de kinderen Israëls hadden alzo niet gedaan sinds de dagen van Jésua, den zoon van Nun, tot op dezen dag toe; en er was zeer grote blijdschap.
19 En men las in het wetboek Gods dag bij dag, van den eersten dag tot den laatsten dag. En zij hielden het feest zeven dagen, en op den achtsten dag den verbodsdag, naar het recht.

Zacharía 14

Wonderbare redding en verhoging van Jeruzalem
Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!
Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.
En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.
En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzía, den koning van Juda; dan zal de HEERE, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE!
En het zal te dien dage geschieden, dat er niet zal zijn het kostelijk licht, en de dikke duisternis.
Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE (YHWH) bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.
Ook zal het te dien dage geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de oostzee, en de helft van die naar de achterste zee aan; zij zullen des zomers en des winters zijn.
En de HEERE (YHWH) zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE (YHWH) één zijn, en Zijn Naam één.
10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en van den toren van Hanáneël, tot aan des konings wijnbakken toe.
11 En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen.
12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE (YHWH) al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren.
13 Ook zal het te dien dage geschieden, dat er een groot gedruis van den HEERE (YHWH) onder hen zal wezen, zodat zij een ieder zijns naasten hand zullen aangrijpen, en eens ieders hand zal tegen de hand zijns naasten opgaan.
14 En ook zal Juda te Jeruzalem strijden; en het vermogen aller heidenen rondom zal verzameld worden, goud en zilver, en klederen in grote menigte.
15 Alzo zal ook de plage der paarden, der muildieren, der kemelen, en der ezelen, en aller beesten zijn, die in diezelve heirlegers geweest zullen zijn, gelijk gener plage geweest is.
16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE (YHWH) der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.
17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om den Koning, den HEERE (YHWH) der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over henlieden geen regen wezen.
18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.
19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.
20 Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: DE HEILIGHEID DES HEEREN. En de potten in het huis des HEEREN zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar;
21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den HEERE der heirscharen heilig zijn, zodat allen, die offeren willen, zullen komen, en van dezelve nemen, en in dezelve koken; en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des HEEREN der heirscharen, te dien dage.

De twee zilveren trompetten
 
 (Numeri 10)
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
Maak u twee zilveren trompetten; van dicht werk zult gij ze maken; en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering, en tot den optocht der legers.
Als zij met dezelve blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden, aan de deur van de tent der samenkomst.
Maar als zij met de éne zullen blazendan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israël.
Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers, die tegen het oosten gelegerd zijn, optrekken.
Maar als gij ten tweeden male met een gebroken geklank blazen zult, zullen de legers, die tegen het zuiden legeren, optrekken; met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten.
Maar in het verzamelen van de gemeente, zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken.
En de zonen van Aäron, de priesters, zullen met die trompetten blazen; en zij zullen ulieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten.
En wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen den vijand, die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken; zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden.
10 Desgelijks ten dage uwer vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uwer maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen, en over uw dankofferen; en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods; Ik ben de HEERE, uw God!
 


Exodus 40
1
 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Op den dag der eerste maand, te weten op den eersten der maand, zult gij den tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten.

3 En gij zult aldaar zetten de ark der getuigenis; en gij zult de ark met den voorhang bedekken.

4 Daarna zult gij de tafel daarin brengen, en gij zult schikken wat daarop te schikken is; gij zult ook den kandelaar daarin brengen, en zijn lampen aansteken.

5 En gij zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten; dan zult gij het deksel van de deur des tabernakels ophangen.

6 Gij zult ook het altaar des brandoffers zetten voor de deur van den tabernakel, van de tent der samenkomst.

7 En gij zult het wasvat zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar; en gij zult water daar in doen.

8 Daarna zult gij den voorhof rondom zetten, en gij zult het deksel ophangen aan de poort des voorhofs.

9 Dan zult gij de zalfolie nemen en zalven den tabernakel, en al wat daarin is; en gij zult dezelven heiligen, met al zijn gereedschap, en het zal een heiligheid zijn.

10 Gij zult ook het altaar des brandoffers zalven, en al zijn gereedschap; en gij zult het altaar heiligen, en het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn.

11 Dan zult gij het wasvat zalven, en deszelfs voet; en gij zult het heiligen.

12 Gij zult ook Aäron en zijn zonen doen naderen, tot de deur van de tent der samenkomst; en gij zult hen met water wassen.

13 En gij zult Aäron de heilige klederen aantrekken; en gij zult hem zalven, en hem heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene.

14 Gij zult ook zijn zonen doen naderen, en zult hun de rokken aantrekken.

15 En gij zult hen zalven, gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat zij Mij het priesterambt bedienen. En het zal geschieden, dat hun hun zalving zal zijn tot een eeuwig priesterdom bij hun geslachten.

16 Mozes nu deed het naar alles, wat hem de HEERE geboden had; alzo deed hij.

17 En het geschiedde in de eerste maand, in het tweede jaar, op den eersten der maand, dat de tabernakel opgericht werd.

18 Want Mozes richtte den tabernakel op, en zette zijn voeten, en stelde zijn berderen, en zette zijn richelen daaraan, en hij richtte deszelfs pilaren op.

19 En hij spreidde de tent uit over den tabernakel, en hij zette het deksel der tent daar bovenop, gelijk als de HEERE (YHWH) aan Mozes geboden had.

20 Voorts nam hij, en leide de getuigenis in de ark, en deed de handbomen aan de ark, en hij zette het verzoendeksel boven op de ark.

21 En hij bracht de ark in den tabernakel, en hij hing den voorhang van het deksel op, en bedekte de ark der getuigenis, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.

22 Hij zette ook de tafel in de tent der samenkomst, aan de zijde des tabernakels tegen het noorden, buiten den voorhang.

23 En hij schikte daarop het brood in orde, voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.

24 Hij zette ook den kandelaar in de tent der samenkomst, recht over de tafel, aan de zijde des tabernakels, zuidwaarts.

25 En hij stak de lampen aan voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.

26 En hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst, voor den voorhang.

27 En hij stak daarop aan reukwerk van welriekende specerijen, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.

28 Hij hing ook het deksel van de deur des tabernakels.

29 En hij zette het altaar des brandoffers aan de deur des tabernakels, van de tent der samenkomst; en hij offerde daarop brandoffer, en spijsoffer, gelijk de HEERE aan Mozes geboden had.

30 Hij zette ook het wasvat tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar; en hij deed water daarin om te wassen.

31 En Mozes en Aäron, en zijn zonen wiesen daaruit hun handen en hun voeten.

32 Als zij ingingen tot de tent der samenkomst, en als zij tot het altaar naderden, zo wiesen zij zich, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.

33 Hij richtte ook den voorhof op, rondom den tabernakel en het altaar, en hij hing het deksel van de poort des voorhofs op. Alzo voleindigde Mozes het werk.

34 Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst; en de heerlijkheid des HEEREN vervulde den tabernakel.

35 Zodat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst, dewijl de wolk daarop bleef, en de heerlijkheid des HEEREN den tabernakel vervulde.

36 Als nu de wolk opgeheven werd van boven den tabernakel, zo reisden de kinderen Israëls voort in al hun reizen.

37 Maar als de wolk niet opgeheven werd, zo reisden zij niet tot op den dag, dat zij opgeheven werd.

38 Want de wolk des HEEREN (YHWH) was op den tabernakel bij dag, en het vuur was er bij nacht op, voor de ogen van het ganse huis Israëls in al hun reizen.


Reggie White & Michael Rood Feast of Tabernacles Part 1 of 3

Reggie White & Michael Rood Feast of Tabernacles Part 2 of 3

Reggie White & Michael Rood Feast of Tabernacles Part 3 of 3


(15 Tishrei 5774 / 19-09-2013)
Nieuws: 
The Rapture is SOON!!!  en ALERT! PROOF The Biggest EVENT in History is About to Happen!!! 
(Deze wordt hier onderaan op deze pagina ook uitgelegd. Voor vertaling kijk in je bijbel of een vertaal machine)

 

 

UFO Sightings Aliens & President Secret Meetings MUFON Cover Up? Preston Dennett Explains! (zie bij 0:45 min._Sinds 1947 is Israël gesticht en zijn de zogenaamde Aliens Ufo's begonnen in de USA).


Dit zijn eigenlijk geen aliëns maar demonen/gevallen engelen.

Dit hieronder wordt voorgelezen:

Psalm 113-118. (Hallel)
Vermaning om God te loven (113,1-9)
Het wonder van de uittocht (114,1-8)
De heerlijkheid des HEEREN (115,1-18)
Danklied van een verloste (116,1-19)
Alle natiën ! Looft den HEERE (117,1-2)
Danklied tot Gods eer (118,1-29)
De heerlijkheid van het goddelijke Woord
Aleph (119,1-176)

Prediker 1 t/m 12.

HET BOEK PREDIKER (1,1-12,14)
IJdelheid van alle aardse dingen (1,1-18)
Vreugde en rijkdom brengen geen geluk (2,1-26)
Alles heeft zijn tijd en beloop (3,1-22)
Het leven is vol kwelling en teleurstelling (4,1-17)
Levenswijsheid (5,1-19)
Het genot van den rijkdom is onvolkomen (6,1-12)
Aanbeveling van wijsheid, tevredenheid en eenvoud (7,1-29)
Eerbied voor den koning en de overheid (8,1-9)
Troost bij de raadselen des levens (8,10-17)
Geniet de gave Gods met blijdschap (9,1-9)
De wijsheid is dikwijls voor anderen nuttiger dan voor den bezitter (9,10-18)
Onheil van de dwaasheid (10,1-20)
Doe uw werk goed (11,1-7)
Bewaar uw jeugd (11,8-10)
Vrees God in uw jeugd. Godsvrucht is de hoofdsom van alle geboden (12,1-14)


Zacharia 14:19
.
19. Dit zal de zond
e der Egyptenaren (Lucifer en zijn aanhangers) zijn, mitsgaders (alsook, bovendien) de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.


Deut 16,13
Het feest der loofhutten zult gij u zeven dagen houden,
als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van uw wijnpers.

Deut 16,16
Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des HEEREN verschijnen:

Deut 31,10
En Mozes gebood hun, zeggende: Ten einde van zeven jaren, op den gezetten tijd van het jaar der vrijlating, op het feest der loofhutten.

2 Kron 8,13
Zelfs naar den eis van elken dag, offerende, naar het gebod van Mozes, op de sabbatten, en op de nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden, drie malen in het jaar; op het feest van de ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten.

Ezra 3,4
En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is; en zij offerden brandofferen dag bij dag in getal, naar het recht, van elk dagelijks op zijn dag.

Neh 8,15
En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen, op het feest in de zevende maand;

Zach 14,16
En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.

Zach 14,18
En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.

Zach 14,19
Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.

Loofhuttenfeest

2012: van 's avonds 30 september tot 's avonds 7 oktober

16-10-2008 11:48

JERUZALEM - Joden vieren van 14 tot 21 oktober het Loofhuttenfeest.
Tijdens dit feest, waarvoor God de opdracht gaf in Leviticus 23, herdenkt het Joodse volk dat het door Hem uit Egypte geleid na veertig jaren in het beloofde land Kanaän aankwam.

Loofhuttenfeest -               

                                                                           viering van het Loofhuttenfeest in een orthodoxe synagoge                    een Joods gezin in een loofhut.

Vooral orthodoxe Israëliërs overnachten tijdens het feest in een hut, wat hen herinnert aan de jaren die de Joden tijdens de woestijnreis doorbrachten in tenten. Ook wordt er met de ”loelav” -een bundeling van een palmtak, drie mirtetakjes en twee wilgentakjes- gezwaaid tijdens het lezen van de Psalmen in de synagoge. De takken symboliseren, samen met een citrusvrucht, de natuur. Zo wordt God gevraagd voor al het groen te zorgen. Het Loofhuttenfeest staat verder in het teken van dankbaarheid dat de oogst is binnengehaald. Daarmee markeert het feest het einde van de oogst en het begin van het regenseizoen. Hoofdfoto: Israëliërs vragen om een Nederlandse vlag aan een deelneemster aan de jaarlijkse Jeruzalem Mars. Aan de mars deden gistermiddag duizenden christenen mee die in Jeruzalem het Loofhuttenfeest vieren dat door de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem is georganiseerd.

 


 Loofhuttenfeest (Soekot)


Het Slotfeest in de 7e maand is het Loofhuttenfeest, of Sukkoth (Leviticus 23:33-34). Dit feest heet naast Loofhuttenfeest ook wel Feest van De Inzameling: inzameling van de fruitoogst (Exodus.23:16). Dit Feest wordt ook wel kortweg het Grote Feest genoemd. Het woord Sukkoth 
of Loofhut verwijst naar de Tabernakel, de tent der samenkomst, (Leviticus 23:34). De Loofhut werd gemaakt van palmtakken, wilgen, mirte en olijftakken, als teken van overwinning, wenen, vreugde, zalving. Dit was het grootste feest van het jaar, waarbij de armen, weduwen,
levieten en vreemdelingen meedeelden in de zegen (Deuteronomium 16:9-16). Dit feest herinnert het volk eraan, dat het in loofhutten woonde tijdens de woestijnreis vanuit het land Egypte.

Het Loofhuttenfeest is het Grote Feest, als afronding van de feesten. Dat de feesten tot een afronding of volheid komen in zeven maanden tijd, verwijst naar de week die in zeven dagen tot een volheid komt. Dit Feest heeft als doel: de heiligheid van God. Wanneer alle volken
zullen komen tijdens dit Feest voor het aangezicht van God en op alle bellen van de paarden zal staan: de Here heilig, en op alle potten zal staan: de Here heilig (Zacheria 14). De volheid van dit 7e feest zal overlopen in het Rijk van de Messias.

Tegenwoordig vieren de Joden dit feest met de loofhut, lulav en etrog. De lulav is een bundel van een palmtak, mirte en wilg. De lulav is een teken van de woestijnreis van het volk Israël. De etrog is een vrucht van het beloofde land.

Er zijn vanuit het Nieuwe Testament vele verwijzingen van Jezus naar het Loofhuttenfeest. Zoals in Johannes 7:37 waar Jezus tijdens de laatste dag van het Feest zegt: "Wie in Mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien." En op de slotdag van het Feest
zegt Jezus in Johannes 8:12, "Ik ben het Licht der wereld". Dit zijn duidelijke aanwijzingen van Jezus, dat Hij de Messias is waar men met het Loofhuttenfeest naar uitziet en dat God eenmaal bij ons zal wonen (tabernakelen).

Simchat Torah

Aansluitend op de acht dagen van het Loofhuttenfeest volgt Simchat Torah. Op deze dag wordt de lezingencyclus van de torah afgesloten en wordt er opnieuw gelezen uit Genesis 1. Zo gaat de lezing van de Torah altijd door. Op Simchat Torah is men gewend om met de
Torah-rollen te dansen. Bij het Loofhuttenfeest is er een extra gebod: 'heb daarbij enkel vreugde'. Dit komt tot uiting in de vreugde om de onderwijzing van God.

Zeven dagen lang verblijft men tijdens dit feest in zelfgemaakte tenten (loofhutten) als herinnering aan de tocht door de woestijn. Op de laatste dag van dit feest wordt tegenwoordig de 'vreugde van de wet' (Simchat Tora) gevierd. Een van de gebruiken tijdens dit feest is het
scheppen van water uit de vijver van Siloam, het zingen van het 'halleel' (Ps. 113-118) en het aansteken van de vier grote kandelaars in de voorhof van de tempel.

Lev. 23:33-44

Het Loofhuttenfeest of soekót () wordt in september/oktober gevierd, als laatste van de drie grote feesten.

Lev. 23:39-43 zegt daarover:

Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des HEREN vieren. (...) Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, 
en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, uw God, zeven dagen lang. (...) In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslachten weten dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit 
Egypteland leidde: Ik ben de HERE, uw God.

Bij het Loofhuttenfeest hoort dus, naast natuurlijk het wonen in loofhutten, een bundel, de loelav () met vier elementen: een palmtak, mirtetakken, wilgetakken, en de etróg.

Aan de vier soorten is wel een symbolische betekenis toegekend:


De etrog heeft smaak en reuk; zo zijn er in het joodse volk mensen met tora-kennis en goede daden.
De palmtak heeft smaak maar geen geur; zo zijn er met tora-kennis maar die het geleerde niet in praktijk brengen.
De mirte heeft geur maar geen smaak; zo zijn er met goede daden, maar zonder kennis van de tora. 
De wilgetak heeft smaak noch geur; zo zijn er die geen tora-kennis en geen goede daden hebben.
De Eeuwige zegt: ‘neemt hen allen samen tot één bundel, vormt een éénheid; de één zal voor de ander verzoening voor Mij doen.’

Bij het kopen van de onderdelen van de loelav gaat men zeer nauwkeurig en kieskeurig te werk. Alles moet helemaal gaaf en zo mooi mogelijk zijn! Bij de goede zorg voor een mooie loelav en een gave etrog hoort natuurlijk een mooie - soms prachtig bewerkte - ‘etrog-doos’.

‘Etrog-doos’
De etróg kan worden opgeborgen en bewaard in een speciale ‘doos’ - waarbij je niet aan een kartonnen doos o.i.d. moet denken; het gaat om een omhulsel, meestal van zilver, soms in de vorm van een een kistje, maar vaak met ongeveer de vorm van een etrog.

De etrog is een citrusvrucht (citrus medica). Hij lijkt wat op een kalebas in de vorm van een grote citroen, en heeft een fijne geur. Voor de loelav moet hij minstens de grootte van twee eieren hebben en 85 gram wegen; kroontje en stoeltje mogen niet afgebroken zijn. Hij is geel;
mag in elk geval niet helemaal groen (onrijp) zijn. Hij mag geen zwarte of witte vlek vertonen; hooguit een bruine of rode. Een etrog kan evt. onder goede omstandigheden een jaar bewaard worden.

Waaruit bestaat de Loelav en wat doen we er mee?
Een Loelav is de naam van het belangrijkste onderdeel van de 4-plantenbundel. De Loelav is de palmtak. De andere drie plantensoorten zijn: 2 beekwilgtakjes, 3 myrthetakjes en de etrog – de citrus medica, een gele citrusvrucht met een dikke bobbelige schil en een kroontje. Omdat de palmtak de grootste van de vier is, wordt de bundel in het algemeen aangeduid als Loelav. De Loelav wordt gebruikt op Soekot, het Loofhuttenfeest dat in het najaar wordt gevierd. Dan wordt in de ochtenddienst een schuddende beweging gemaakt met de vier plantensoorten in de hand, in de vier windrichtingen en naar boven en naar beneden. Dit wordt gedaan wanneer het Halleel (Loflied) wordt gezegd. Aan het einde van de ochtenddienst wordt een rondgang door de synagoge gemaakt met de plantenbundel in de hand, onder uitspreken van het Hosjanna-gebed. - See more at: http://www.nik.nl/faqs-jodendom-2/#sthash.XyCEOrZH.dpuf
ALERT! PROOF The Biggest EVENT in History is About to Happen!!!  Mat 24:15   When 3752 ye therefore 3767 shall see 1492 the abomination 946 of desolation 2050, spoken of 4483by 1223 Daniel 1158 the prophet 4396, stand 24762476 in 1722 the holy 40 place 5117, (whoso readeth314 , let him understand 3539 :)

  Dan 11:31   And arms 2220 shall stand 5975 on his part, and they shall pollute 2490 the sanctuary 4720 of strength 4581, and shall take away 5493 the daily8548 [sacrifice], and they shall place 5414 the abomination 8251 that maketh desolate 8074 .

“And political and military forces shall stand on his part, and they shall pollute the highly venerated, hallowed fortress, and shall put aside the position of employment and they shall place the IDOL that maketh TERROR.”

The “IDOL that maketh TERROR”

Is the ”ABOMINATION of DESOLATION”


  Dan 8:9   And out of one 259 of them came forth 3318 a little4704 horn 7161, which waxed exceeding 3499 great1431 , toward the south 5045, and toward the east4217, and toward the pleasant 6643 [land].
  Dan 8:10   And it waxed great 1431 , [even] to the host 6635 of heaven 8064; and it cast down 5307 [some] of the host 6635 and of the stars 3556 to the ground 776, and stamped 7429 upon them.
  Dan 8:11   Yea, he magnified 1431 [himself] even to the prince8269 of the host 6635, and by him the daily 8548[sacrifice] was taken away 7311 7311 , and the place4349 of his sanctuary 4720 was cast down 7993 .
  Dan 8:12   And an host 6635 was given 5414 [him] against the daily 8548 [sacrifice] by reason of transgression6588, and it cast down 7993 the truth 571 to the ground 776; and it practised 6213 , and prospered6743 .
  Dan 8:13   Then I heard 8085 one 259 saint 6918 speaking 1696 , and another 259 saint 6918 said 559 unto that certain 6422 [saint] which spake 1696 , How long [shall be] the vision 2377 [concerning] the daily 8548[sacrifice], and the transgression 6588 of desolation8074 , to give 5414 both the sanctuary 6944 and the host 6635 to be trodden under foot 4823?
  Dan 8:14   And he said 559 unto me, Unto two thousand 505and three 7969 hundred 3967 days 6153 1242; then shall the sanctuary 6944 be cleansed 6663 .


Daniel 8: 9-14

9 And out of one them came forth a little horn,
Which grew exceedingly powerful, toward the south, toward the 
South, and toward the east, and toward the prominent, honorable & pleasant land.
And it grew powerful, even to the army of heaven; and it cast down some of the army and of the stars to the ground, and stamped upon them.
11 Yea, he magnified himself even to the prince of the army, and by him the position of employment was made rotten, and the highly venerated, hallowed place was cast down.
12 And an army was given him against the position of employment by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground; and it prepared, accomplished, performed, and prospered.
13 Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the position of employment, and the t4ransgression of terror, to give both the highly venerated, hallowed place and the army to be trodden under foot?
14 And he said unto me, Unto 2300 days; then shall the hallowed place be cleansed.


We can clearly see that a highly venerated place is cast down because a certain position of employment was made rotten by transgressing the laws using terror.

And the highly venerated place will be trodden under foot for 2300 days.


  Dan 9:24   Seventy 7657 weeks 7620 are determined 2852 upon thy people 5971 and upon thy holy 6944 city 5892, to finish 3607 the transgression 6588, and to make an end 8552 2856 of sins 2403, and to make reconciliation 3722 for iniquity 5771, and to bring in935 everlasting 5769 righteousness 6664, and to seal up 2856 the vision 2377 and prophecy 5030, and to anoint 4886 the most 6944 Holy 6944.
  Dan 9:25   Know 3045 therefore and understand 7919 , [that] from the going forth 4161 of the commandment 1697to restore 7725 and to build 1129 Jerusalem 3389unto the Messiah 4899 the Prince 5057 [shall be] seven 7651 weeks 7620, and threescore 8346 and two8147 weeks 7620: the street 7339 shall be built 1129again 7725 , and the wall 2742, even in troublous6695 times 6256.
  Dan 9:26   And after 310 threescore 8346 and two 8147 weeks7620 shall Messiah 4899 be cut off 3772 , but not for himself: and the people 5971 of the prince 5057 that shall come 935 shall destroy 7843 the city 5892 and the sanctuary 6944; and the end 7093 thereof [shall be] with a flood 7858, and unto the end 7093 of the war 4421 desolations 8074 are determined 2782 .
  Dan 9:27   And he shall confirm 1396 the covenant 1285 with many 7227 for one 259 week 7620: and in the midst2677 of the week 7620 he shall cause the sacrifice2077 and the oblation 4503 to cease 7673 , and for the overspreading 3671 of abominations 8251 he shall make [it] desolate 8074 , even until the consummation 3617, and that determined 2782 shall be poured 5413 upon the desolate 8074 .

Daniel 9:24-27
24 Seventy years are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.
25 Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be built again, and the wall, even in troublous times.
26 and after 62 years shall Messiah make a covenant, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the highly venerated, hallowed place; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.
27 And he shall confirm the covenant with many for one period of 7 years: and in the midst of the 7 year period he shall cause the THANK OFFERING and the GIFT to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the complete destruction, and that determined shall be poured upon the desolate.


Insummary:
The “going forth of the decree” happened in 1947, Obama was born, and 62 years after 1947, he became president.
That makes 2009-2016 the final 7 year period, and 2009-2015 the timeframe in which he makes a covenant, transgresses the laws, and the IDOL of TERROR is placed in the HIGHLY VENERATED FORTRESS.

But that's not all:

The “going forth of the decree”happened in 1947, when the UN declared Israel a nation.
7+7 years after 1947, Obama was born, and 62 years after 1947, he became president.

That makes 2009-2016 the final 7 year period, and 2009-2015 the timeframe in which he makes a covenant, transgresses the laws
 (Sunday March 21, 2010),
and the IDOL of TERROR is placed in the HIGHLY VENERATED FORTRESS. (August 2, 2012)

January 20, 2009 + 1290 days = August 2, 2012
January 20, 2009 + 1335 days = September 16, 2012
THE FEAST OF TRUMPETS!!!

Daniel 12:11

11 And from the time that the position of employment shall be GIVEN OATH, and the idol that maketh terror set up, there shall be 1290 days.
12 Blessed is he that waiteth, and cometh to the 1335 days.


Obama officially took the OATH of OFFICE on January 20, 2009
January 20, 2009 + 1290 days = August 2, 2012


On August 2, 2012, a very special steel beam was lifted into place on the One World Trade Center in NYC.
The steel beam put into place August 2, 2012 is signed by Obama: “We remember, we rebuild, we come back stronger!”
The Signed Steel Beam is the IDOL of TERROR put into place EXACLY 1290 days after Obama gave the OATH of the POSITION of President.


And 2009-2015 the timeframe in which he makes a covenant,
 transgresses the laws: 
On Sunday March 21, 2010 the Senate Healthcare bill HR3200 was passed and signed into law the following Tuesday. 
This is the New Health Care (Obamacare) law H.R. 3200 section 2521 pg. 1001 paragraphed 1 requires all US citizens to have the RIFD implanted ObamaCare makes RFID chips mandatory March 23, 2013.
Page 1004 of the new law (dictating the timing of this chip), reads, and I quote: "Not later than 36 months after the date of the enactment"

But there’s more…
Daniel’s angel said BLESSED are those who wait until 1335 days….
January 20, 2009 + 1335 days= September 16, 2012
THE FEAST OF TRUMPETS!!!

Matthew 24:15
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)

The Abomination of Desolation Fulfilled March 22, 2013 The Antichrist has been Revealed – Biblically

  

I just found out on 9th okt 2016 about the 2300 DAYS in Daniel 8:14

20-01-2009    -   29-04-2015  = 2300 days

Obama starts office and Johnathan Cahn on Capitol Hill.
(Jonathan Cahn on Capitol Hill to leaders & members of Congress talking about the harbingers and repentence)
(Author of The Harbinger http://www.theharbinger-jonathancahn.com/)

Daniel 8:14
And he said unto me, Unto two thousand and three hundred days; then shall the sanctuary be cleansed. 

Jonathan Cahn on Capitol Hill- Powerful Prophetic Message to Wake America - April 2015
https://www.youtube.com/watch?v=ShXzb31VzTQ

 
Daniel 12: 7.
Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: ‘Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?’
En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?
Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’
En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.
Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?’
Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?
Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.
 

Strong's H4150 - mow`ed
מוֹעֵד

Transliteration

mow`ed

Pronunciation

mō·ād' (Key)

Part of Speech

masculine noun

Root Word (Etymology)

TWOT Reference

Outline of Biblical Usage

1) appointed place, appointed time, meeting

a) appointed time

1) appointed time (general)

2) sacred season, set feast, appointed season

b) appointed meeting

c) appointed place

d) appointed sign or signal

e) tent of meeting

Authorized Version (KJV) Translation Count — Total: 223

The Rapture is SOON!!!Daniel 7
And four great beasts came up from the sea, diverse one from another.
17 These great beasts, which are four, are four kings, which shall arise out of the earth.

Periode duurt 1.260 dagen
ofwel 180 weken
ofwel 41 maanden
ofwel 3 jaren
2 augustus 2012 tot 14-01-2016

42 maanden (3.5 jaren)
20 Januari 2009 tot 2-2-2016


In 1722 a moment 823, in 1722 the twinkling 4493 of an eye 3788, at 1722 the last 2078 trump 4536: for1063 the trumpet shall sound 4537 , and 2532 the dead 3498 shall be raised 1453 incorruptible 862, and 2532 we 2249 shall be changed 236 .

5 And 2532 there was given 1325 unto him 846 a mouth 4750 speaking 2980 great things 3173 and2532 blasphemies 988; and 2532 power 1849 was given 1325 unto him 846 to continue 4160 forty 5062[and] two 1417 months 3376.
6 And 2532 he opened 455 his 846 mouth 4750 in 1519blasphemy 988 against 4314 God 2316, to blaspheme 987 his 846 name 3686, and 2532 his 846tabernacle 4633, and 2532 them that dwell 4637 in1722 heaven 3772.
7 And 2532 it was given 1325 unto him 846 to make4160 war 4171 with 3326 the saints 40, and 2532 to overcome 3528 them 846: and 2532 power 1849 was given 1325 him 846 over 1909 all 3956 kindreds 5443, and 2532 tongues 1100, and 2532 nations 1484.
8 And 2532 all 3956 that dwell 2730 upon 1909 the earth 1093 shall worship 4352 him 846, whose 3739names 3686 are 1125 0 not 3756 written 1125 in 1722the book 976 of life 2222 of the Lamb 721 slain 4969from 575 the foundation 2602 of the world 2889.
9 If any man 1536 have 2192 an ear 3775, let him hear 191.
10 He that 1536 leadeth 4863 into captivity 161 shall go 5217 into 1519 captivity 161: he that 1536 killeth615 with 1722 the sword 3162 must 1163 be killed615 with 1722 the sword 3162. Here 5602 is 2076 the patience 5281 and 2532 the faith 4102 of the saints40.
 
Therefore 3767 all things 3956 whatsoever 302 3745ye would 2309 that 2443 men 444 should do 4160 to you 5213, do 4160 ye 5210 even 2532 so 3779 to them846: for 1063 this 3778 is 2076 the law 3551 and 2532the prophets 4396.

 
And 2532 as 2531 ye would 2309 that 2443 men 444should do 4160 to you 5213, do 4160 ye 5210 also 2532to them 846 likewise 3668.

And 2532 I will give 1325 [power] unto my 3450 two1417 witnesses 3144, and 2532 they shall prophesy4395 a thousand 5507 two hundred 1250 [and] threescore 1835 days 2250, clothed in 4016sackcloth 4526.

And 2532 the woman 1135 fled 5343 into 1519 the wilderness 2048, where 3699 she hath 2192 a place5117 prepared 2090 of 575 God 2316, that 2443 they should feed 5142 her 846 there 1563 a thousand5507 two hundred 1250 [and] threescore 1835 days2250.

And thou, profane 2491 wicked 7563 prince 5387 of Israel 3478, whose day 3117 is come 935 , when 6256iniquity 5771 [shall have] an end 7093,    
 
10 Many 7227 shall be purified 1305 , and made white3835 , and tried 6884 ; but the wicked 7563 shall do wickedly 7561 : and none of the wicked 7563 shall understand 995 ; but the wise 7919 shall understand 995 .
11 And from the time 6256 [that] the daily 8548[sacrifice] shall be taken away 5493 , and the abomination 8251 that maketh desolate 8074 set up 5414 , [there shall be] a thousand 505 two hundred 3967 and ninety 8673 days 3117.
12 Blessed 835 [is] he that waiteth 2442 , and cometh5060 to the thousand 505 three 7969 hundred 3967and five 2568 and thirty 7970 days 3117.
13 But go thou thy way 3212 till the end 7093 [be]: for thou shalt rest 5117 , and stand 5975 in thy lot 1486at the end 7093 of the days 3117.

Derde tempel in Jeruzalem staat klaar voor bouw.
Deze tempel die de Joden willen bouwen dat zijn wij zelf en Yeshua is de hoeksteen die ze niet willen aannemen en zelfs verwerpen.
En Yeshua komt niet terug voordat God klaar is met de eindtijd.

1. Spreuken 4,23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. 

2. Zacharia 9,8 Ik zal de wacht betrekken en mijn land beschermen tegen doortrekkende legers. Geen tiran zal het nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen ogen over. 

3. Sirach 7,24 Heb je dochters? Waak over hun lichaam, geef niet te veel aan hen toe. 

4. Matteüs 18,10 Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. 

5. 2 Korintiërs 11,2  Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. 

6. 1 Timoteüs 6,20 Timoteüs, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis wordt genoemd 

Zacharia 14:19
19. Dit zal de zonde der Egyptenaren (Lucifer en zijn aanhangers) zijn, mitsgaders (alsook, bovendien) de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.

  Zec 14:19   Dit zal de straf zijn 2403 van Egypte 4714 , en de straf 2403 van alle naties 1471 die niet komen 5927om 2287 het feest 2282 van tabernakels 5521.
  Zec 14:19   This shall be the punishment 2403 of Egypt 4714, and the punishment 2403 of all nations 1471 that come not up 5927 to keep 2287 the feast 2282 of tabernacles 5521.
 
  2Ti 3:14   But 1161 continue 3306 thou 4771 in 1722 the things which 3739 thou hast learned 3129 and 2532 hast been assured of 4104 , knowing 1492 of 3844 whom5101 thou hast learned 3129 [them];
  2Ti 3:15   And 2532 that 3754 from 575 a child 1025 thou hast known 1492 the holy 2413 scriptures 1121, which 3588are able 1410 to make 4679 0 thee 4571 wise 4679unto 1519 salvation 4991 through 1223 faith 4102which 3588 is in 1722 Christ 5547 Jesus 2424.
  2Ti 3:16   All 3956 scripture 1124 [is] given by inspiration of God 2315, and 2532 [is] profitable 5624 for 4314doctrine 1319, for 4314 reproof 1650, for 4314correction 1882, for 4314 instruction 3809 in 1722righteousness 1343:
  2Ti 3:17   That 2443 the man 444 of God 2316 may be 5600perfect 739, throughly furnished 1822 unto 4314 all3956 good 18 works 2041.
 

 

  2Ti 4:1   1473 charge 1263 [thee] therefore 3767 before 1799God 2316, and 2532 the Lord 2962 Jesus 2424 Christ5547, who 3588 shall 3195 judge 2919 the quick 2198and 2532 the dead 3498 at 2596 his 846 appearing2015 and 2532 his 846 kingdom 932;
  2Ti 4:2   Preach 2784 the word 3056; be instant 2186 in season2122, out of season 171; reprove 1651 , rebuke 2008 , exhort 3870 with 1722 all 3956 longsuffering 3115 and2532 doctrine 1322.
  2Ti 4:3   For 1063 the time 2540 will come 2071 when 3753 they will 430 0 not 3756 endure 430 sound 5198 doctrine1319; but 235 after 2596 their own 2398 lusts 1939shall they heap 2002 to themselves 1438 teachers1320, having itching 2833 ears 189;

 

  Mat 13:47   Again 3825, the kingdom 932 of heaven 3772 is 2076like 3664 unto a net 4522, that was cast 906 into1519 the sea 2281, and 2532 gathered 4863 of 1537every 3956 kind 1085:

Films en boeken met fantasie verhalen.

 

2Ti 4:4
And 2532 they shall turn away 3303 654 [their] ears189 from 575 the truth 225, and 1161 shall be turned1624 unto 1909 fables 3454.
 

Leugens over Jeruzalem leiden tot oorlog

Woensdag, 11 Januari 2012 21:12


Een gewapend conflict wordt altijd voorafgegaan door leugens. Eerst komt de oorlogstaal, daarna komen de bommen. Volgens de Bijbel, onder andere in Zacharia 12, zal er in de eindtijd oorlog worden gevoerd tegen Jeruzalem. Nu al zien we de leugens, het verbale geweld dat ingezet wordt om de weg voor te bereiden naar oorlogsgeweld. De toespraak van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas voor de Algemene Vergadering van de VN was doorspekt met leugens.


Hier een paar voorbeelden:

Leugen 1: Jeruzalem is een puur Arabisch-islamitische stad.
Waarheid: Wie de geschiedenis een beetje kent, weet dat Jeruzalem al in 1004 v.Chr. door koning David werd gesticht als hoofdstad van Israël. Ook nadat Jeruzalem in 70 n.Chr. door de Romeinen werd verwoest, bleef het voor de Joden in de diaspora de eeuwige hoofdstad. Jeruzalem is de heiligste plaats voor Joden, de plek waar ooit de tempel heeft gestaan. De Klaagmuur is het bewijs en laat ons zien waar de tempel heeft gestaan en waar het heiligdom in de toekomst zal staan. Daar staat tegenover dat de islam pas in 622 na Chr. ontstond. Toen Jeruzalem in 638 door moslims werd veroverd, woonden er Joden in Jeruzalem. Ook toen de Kruisvaarders de stad bestormden, was er sprake van een Joodse bevolking. De eerste moderne volkstelling vond plaats in 1844, daarbij werden 7120 Joodse inwoners in Jeruzalem geregistreerd, 5030 moslims en 3390 christenen.

Leugen 2: Volgens VN-resolutie 242 wordt Oost-Jeruzalem met inbegrip van de oude stad beschouwd als door Israël bezet gebied. Met de annexatie van Jeruzalem schendt Israël de VN-resolutie.
Waarheid: De VN-resolutie is totaal niet van toepassing op Jeruzalem. Jeruzalem werd in deze resolutie met opzet niet vermeld, omdat de Verenigde Naties destijds meenden dat Jeruzalem niet tot het overige grondgebied van Palestina kon worden gerekend. Daarom mocht Jordanië negentien jaar lang (1948-1967) Jeruzalem ook niet als Jordaans grondgebied annexeren, want vanaf het begin af aan was duidelijk dat alleen het Joodse volk een historisch- en daarmee politiek recht op Jeruzalem heeft. In de tussentijd zocht de VN naar een oplossing waar alle partijen zich in konden vinden, en wilden zij dat de oude stad van Jeruzalem onder internationaal toezicht zou komen te staan. Israël verwerpt dit voorstel en ook de Palestijnen zijn daartegen, maar zij doen dat omdat zij Jeruzalem ‘Jodenvrij’ willen maken.

Leugen 3: Israël heeft de rechten van de Palestijnse bevolking in Jeruzalem drastisch beperkt.
Waarheid: Arabieren in Jeruzalem genieten niet alleen absolute godsdienstvrijheid, maar ook volledige politieke vrijheid; zij kunnen als Israëlische staatsburgers deelnemen aan de verkiezingen en zelf ook gekozen worden en eigen politieke partijen oprichten. Momenteel zijn er in het Israëlische parlement (Knesset) drie Arabische partijen met elf Arabische volksvertegenwoordigers. Inwoners van Jeruzalem die geen Israëlisch staatsburger zijn, kunnen wel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij genieten in Israël meer democratische rechten dan hun volksgenoten in Gaza, Jordanië en andere Arabische buurlanden.

Leugen 4: De Haram e-Sharif (Tempelberg) is altijd een heilige plaats geweest voor de islam, terwijl het Jodendom geen enkele binding heeft met deze plek. De moefti van Jeruzalem (Ikrima Sabri) verklaarde dat er geen enkel bewijs geleverd kan worden dat op deze plaats ooit een Joodse tempel heeft gestaan.
Waarheid: Men vraagt zich af of de leden van de algemene vergadering van de VN zo ernstig tekortschieten in algemene kennis, dat zij dit niet direct als een schaamteloze leugen afwijzen, of dat zij totaal verblind zijn en zichzelf daarmee bij voorbaat tot vijanden van Israël hebben gemaakt. Het 144.000 mÇ grote Tempelplein (Har ha-Bayit) op de berg Moria is de oudste en meest heilige plek voor Joden omdat koning Salomo hier in 961 v.Chr. de tempel oprichtte als centraal heiligdom voor het Joodse volk. Bewijzen hiervoor vind je niet alleen in de Bijbel. Veel geschiedschrijvers uit de oudheid beschrijven op gedetailleerde wijze de aanwezigheid van een Joodse tempel in Jeruzalem. Maar de Palestijnse president Abbas loog voor de algemene vergadering van de VN, dat ‘hier nooit een Joodse steen gelegen heeft.’ De apostel Paulus waarschuwt in II Tessalonicenzen 2:11-12: ‘Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.’

Ludwig Schneider
 

  Zec 12:1   The burden 4853 of the word 1697 of the LORD 3068for Israel 3478, saith 5002 the LORD 3068, which stretcheth 5186 forth the heavens 8064, and layeth the foundation 3245 of the earth 776, and formeth3335 the spirit 7307 of man 120 within 7130 him.
  Zec 12:2   Behold, I will make 7760 Jerusalem 3389 a cup 5592of trembling 7478 unto all the people 5971 round about 5439, when they shall be in the siege 4692both against Judah 3063 [and] against Jerusalem3389.
  Zec 12:3   And in that day 3117 will I make 7760 Jerusalem3389 a burdensome 4614 stone 68 for all people5971: all that burden 6006 themselves with it shall be cut in pieces 8295 8295 , though all the people1471 of the earth 776 be gathered together 622against it.
  Zec 12:4   In that day 3117, saith 5002 the LORD 3068, I will smite 5221 every horse 5483 with astonishment8541, and his rider 7392 with madness 7697: and I will open 6491 mine eyes 5869 upon the house 1004of Judah 3063, and will smite 5221 every horse 5483of the people 5971 with blindness 5788.
  Zec 12:5   And the governors 441 of Judah 3063 shall say 559in their heart 3820, The inhabitants 3427 of Jerusalem 3389 [shall be] my strength 556 in the LORD 3068 of hosts 6635 their God 430.
  Zec 12:6   In that day 3117 will I make 7760 the governors 441of Judah 3063 like an hearth 3595 of fire 784 among the wood 6086, and like a torch 3940 of fire 784 in a sheaf 5995; and they shall devour 398 all the people5971 round about 5439, on the right hand 3225 and on the left 8040: and Jerusalem 3389 shall be inhabited 3427 again in her own place, [even] in Jerusalem 3389.
  Zec 12:7   The LORD 3068 also shall save 3467 the tents 168 of Judah 3063 first 7223, that the glory 8597 of the house 1004 of David 1732 and the glory 8597 of the inhabitants 3427 of Jerusalem 3389 do not magnify1431 [themselves] against Judah 3063.
  Zec 12:8   In that day 3117 shall the LORD 3068 defend 1598the inhabitants 3427 of Jerusalem 3389; and he that is feeble 3782 among them at that day 3117shall be as David 1732; and the house 1004 of David1732 [shall be] as God 430, as the angel 4397 of the LORD 3068 before 6440 them.
  Zec 12:9   And it shall come to pass in that day 3117, [that] I will seek 1245 to destroy 8045 all the nations 1471that come 935 against Jerusalem 3389.
  Zec 12:10   And I will pour 8210 upon the house 1004 of David1732, and upon the inhabitants 3427 of Jerusalem3389, the spirit 7307 of grace 2580 and of supplications 8469: and they shall look 5027 upon me whom they have pierced 1856 , and they shall mourn 4553 for him, as one mourneth 5594 for [his] only 3173 [son], and shall be in bitterness 4843 for him, as one that is in bitterness 4843 for [his] firstborn 1060.
  Zec 12:11   In that day 3117 shall there be a great 1431mourning 4553 in Jerusalem 3389, as the mourning4553 of Hadadrimmon 1910 in the valley 1237 of Megiddon 4023.
  Zec 12:12   And the land 776 shall mourn 5594 , every 4940family 4940 apart 905; the family 4940 of the house1004 of David 1732 apart, and their wives 802apart; the family 4940 of the house 1004 of Nathan5416 apart, and their wives 802 apart;
  Zec 12:13   The family 4940 of the house 1004 of Levi 3878apart, and their wives 802 apart; the family 4940 of Shimei 8097 apart, and their wives 802 apart;
  Zec 12:14   All the families 4940 that remain 7604 , every family 4940 apart, and their wives 802 apart.
Lev 23,34
Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn.

Lev 23,42
Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen; alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen;

Lev 23,43
Opdat uw geslachten weten, dat Ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als Ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb; Ik ben de HEERE, uw God!

Deut 16,13
Het feest der loofhutten zult gij u zeven dagen houden, als gij zult hebben ingezameld van uw dorsvloer en van uw wijnpers.

Deut 16,16
Driemaal in het jaar zal alles, wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, verschijnen, in de plaats, die Hij verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het aangezicht des HEEREN verschijnen:

Deut 31,10
En Mozes gebood hun, zeggende: Ten einde van zeven jaren, op den gezetten tijd van het jaar der vrijlating, op het feest der loofhutten.

2 Kron 8,13
Zelfs naar den eis van elken dag, offerende, naar het gebod van Mozes, op de sabbatten, en op de nieuwe maanden, en op de gezette hoogtijden, drie malen in het jaar; op het feest van de ongezuurde broden, en op het feest der weken, en op het feest der loofhutten.

Ezra 3,4
En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is; en zij offerden brandofferen dag bij dag in getal, naar het recht, van elk dagelijks op zijn dag.

Neh 8,15
En zij vonden in de wet geschreven, dat de HEERE door de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen, op het feest in de zevende maand;

Neh 8,16
En dat zij het zouden luidbaar maken, en een stem laten doorgaan door al hun steden, en te Jeruzalem, zeggende: Gaat uit op het gebergte, en haalt takken van olijfbomen, en takken van andere olieachtige bomen, en takken van mirtebomen, en takken van palmbomen, en takken van andere dichte bomen, om loofhutten te maken, als er geschreven is.

Neh 8,17
Alzo ging het volk uit en haalden ze, en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak, en in hun voorhoven, en in de voorhoven van Gods huis, en op de straat der Waterpoort, en op de straat van Efraïmspoort.

Neh 8,18
En de ganse gemeente dergenen, die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten, en woonden in die loofhutten; want de kinderen Israëls hadden alzo niet gedaan sinds de dagen van Jésua, den zoon van Nun, tot op dezen dag toe; en er was zeer grote blijdschap.

Zach 14:16
En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, den HEERE (YHVH) der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten.

Zach 14:18
En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE (YHWH) die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.

Zach 14:19
Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.Virgo Virgo.svg Maagd 23 augustus Maagd 17 september
Chuck Missler on Signs in the Heavens and The Hebrew Mazzaroth and the Stars

Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen