Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Satan en Hel

Jasher Chapter 23
38. And Abraham rebuked him (satan) and said unto him, (The Lord) YHWH rebuke thee, O Satan, begone
from us for we go by the commands of God.

39. And Satan was terrified at the voice of Abraham, and he went away from them, and the
place again became dry land as it was at first.

Efezieërs 6: 12

Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
(12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht).

Efeziërs 2:1-3.
U was dood door de misstappen en zonden 
waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.

3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.

Matteüs 20

25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.

1 Korinthe 2

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan.


Openbaringen 12: 9+17.
En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ikgeworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg (oorlog) te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

GRIMMEN
1) Boos kijken 2) Nors kijken 3) Plaats in Europa 4) Raar kijken 5) Vervelend kijken 


Leviticus 26

Gij zult ulieden geen afgoden maken; noch gesneden beeld, noch opgericht beeld zult gij u stellen, noch gebeelden steen in uw land zetten, om u daarvoor te buigen; want Ik ben de HEERE, uw God!

30 En Ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen uwer drekgoden werpen; en Mijn ziel zal aan u walgen.
31 En Ik zal uw steden een woestijn maken, en uw heiligdommen verwoesten; en Ik zal uw liefelijken reuk niet rieken.

  

253 - The Secret Behind Secret Societies / Total Onslaught Mini Series - Walter Veith
Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught


De Paus is een Jezuit en de top van de illuminatie waarvan satan het hoofd is.
Gevallen Engelen_3
The Invisible War_1
Roger Morneau A Trip Into The Supernatural (full testimony)
Man Sees Satan In Hell After He Died Of A Drug Overdose! ( Near Death Experience )
Strange Sounds We've Been Hearing - We Heard Again on Private Inauguration Night 20, January 2013_1
Satan At The Wailing Wall
1 March 2013 Breaking News Islam Prophesied In The Bible - end times news update 3-1-13
Jim Morrison Possessed by Devils Part 1
The Doors EXPOSED ! Aleister Crowley Disciples and Jim Morrison Satanic Shaman
23 Minutes in Hell - Bill Wiese (Please watch this! Please don't go Hell!)
23 minuten in de hel (Bill Wiese)

ISLAM will Collapse in 10 Years : Ex-Muslim
Muhammad's Quran is FALSE
Muslim Clerics leave Islam and embrace Christ !

Baphomet in levende lijve


Ezechiël 28

Profetie tegen den koning van Tyrus (Satan)
Voorts geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Gods stoel, in het hart der zeeën! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart.
Zie, gij zijt wijzer dan Daniël; zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen.
Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten.
Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen.
Daarom zegt de Heere HEERE (YHWH) alzo: Omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart;
Daarom zie, Ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der heidenen; die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uwer wijsheid, en zullen uw glans ontheiligen.
Ter groeve zullen zij u doen nederdalen; en gij zult sterven den dood eens verslagenen in het hart der zeeën.
Zult gij dan enigszins, voor het aangezicht uws doodslagers, zeggen: Ik ben God? daar gij een mens zijt en geen God, in de hand desgenen, die u verslaat?
10 Gij zult den dood der onbesnedenen sterven; door de hand der vreemden; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE (YHWH).
Klacht over den koning van Tyrus
11 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!
13 Gij (satan) waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.
14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.
15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.
16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!
17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.
18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.
19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.
Profetie tegen Sidon
20 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
21 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Sidon, en profeteer tegen haar,
22 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Sidon! en zal in het midden van u verheerlijkt worden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik gerichten in haar zal hebben geoefend, en in haar geheiligd zal zijn.
23 Want Ik zal de pestilentie in haar zenden, en bloed in haar straten, en de verslagenen zullen vallen in het midden van haar, door het zwaard, dat tegen haar zal zijn van rondom; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
24 En het huis Israëls zal geen smartenden doorn noch wee doende distel meer hebben, van allen, die rondom hen zijn, die henlieden beroven; en zij zullen weten, dat Ik de Heere HEERE ben.
Belofte van Israëls herstel
25 Alzo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis Israëls zal vergaderd hebben uit de volken, onder dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb.
26 En zij zullen daarin zeker wonen, en huizen bouwen, en wijngaarden planten; ja, zij zullen zeker wonen; als Ik gerichten zal hebben geoefend tegen allen, die henlieden beroofd hebben, van degenen, die rondom hen zijn; en zij zullen weten dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben.

 

Sattan is een geschapen wezen, een opstandige engel, die uit G-ds hemel werd geworpen. Hij regeert over een geestelijk koninkrijk van boosaardige, opstandige engelen, samen met minder kwade geesten, die 'demonen' worden genoemd.
De naam Satan betekent 'tegenstander' of 'bestrijder'. Hij is de onveranderlijke, onverzoenlijke vijand van G-d zelf en van het volk en de beoelingen van God. Zijn doel is, het gehele menselijke ras onder zijn heerschappij te brengen.
Zijn voornaamste tactiek is misleiding. En daarin is hij een meester. In openbaring 12:9 wordt hij beschreven als: '...de grote draak... de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt.'
Satan oefent reeds heerschappij uit over de grote meerderheid van het mensdom- al degenen die rebelleren tegen G-d. In Efeze 2:2 wordt hij beschreven als 'de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid'. 
De meeste van hen hebben geen duidelijk beeld van hun werkelijke toestand. Ze worden gewoon heen en weer geslingerd door machten die zij niet begrijpen en die zij niet kunnen beheersen.
Onder hen zijn er echter die zich doelbewust hebben opengesteld voor Satan, ook al waren zij zich wellicht niet bewust van zijn ware identiteit. In het najagen van macht en materieel gewin oefenen zij systematisch bovennatuurlijke krachten uit die Satan hun ter beschikking heeft gesteld. Dergelijke dienaren van Satan worden in bijna alle culturen aangetroffen en hebben een verscheidenheid aan benamingen gekregen:
toverdokter, medicijnman, mchawi, shaman, tohanga, wizard, heks, priesteres van Satan, enzovoort. In de culturen van bijna alle stammen over de gehele wereld is er een speciale naam voor zo'n persoon.
Jezus zelf is onze belangrijkste bron van informatie over Satan.

Lukas 10 
17 En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in Uw Naam.
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen.
19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.
20 Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.

Jezus ontkende niet dat Satan reëel was, of dat de autoriteit die Hij hun gaf, hen zou doen overwinnen over Satans macht, en hen zou beschermen tegen al zijn pogingen om hun schade te berokkenen. Het is voor alle dienaren van de Heer belangrijk, de macht te erkennen die Hij hun gegeven heeft, en deze doeltreffende te leren gebruiken.

Vloeken vallen onder de belangrijkste wapens die dienaren van Satan tegen het volk van G-d gebruiken. (Numeri 22-24 en Deut. 23:5).

Als men probeert vloeken probeert op iemand te leggen dan als je ervoor bid dan kan de Here, onze G-d die vloeken voor ons in een zegen veranderen, omdat de Here onze G-d ons liefheeft.
G-d beschouwt voorgenomen vervloekingen tegen Israël (dat zijn wij Christenen en Mesiaanse Joden) niet als lege woorden zonder kracht. Hij beschouwd ze als een ernistige bedreiging voor Israël, en om die reden treed Hij persoolijk tussenbeiden om iemands 
bedoelingen te doorkruisen.
De tijd heeft G-ds standpunt niet veanderd. Hij negeert geen vloeken, die tegen zijn volk zijn gericht en beschouwt zde niet als onbelangrijk. Integendeel, zoals Jezus al zei, erkent G-d de macht van Satan, maar Hij rust zijn eigen dienaren met hogere macht toe.

Midden in de jaren tachtig werd een leider van de Satanskerk in Amerika op de TV geïnterviewd. Men vroeg hem, of het waar was, dat stanisten mensenoffers brengen. Hij antwoordde: 'Wij brengen menselijke offers bij volmacht. Je zou kunnen zeggen - de vernietiging van menselijke wezens die, laten we zeggen, een tegenwerkende situatie tegen ons scheppen - in de vorm van vloeken en betoveringen.'


Als onderdeel van de satanisten hun rituelen worden er offers van kinderen en baby's gebracht.
New Orleans staat bekent als het geestelijke centrum voor toverij in de Verenigde Staten. (Dit was G-ds straf voor deze stad: Orkaan Katrina op 29 augustus 2005)
'Getuigen' van Satan lieten een prospectus zien (1988) waarin het volgende wereldwijde programma van 6 punten stond afgedrukt, dat vergezeld moest gaan van vasten en bidden(!):
 1. Dat de antichrist zich speodig zou openbaren.
 2. Dat voorgangers, leiders en zendelingen zouden vallen.
 3. Dat bedieningen en werken van G-d vernieetigd zouden worden.
 4. Dat christenen zelfgenoegzaam zouden worden; dat ze bovenal vrede zouden willen; dat ze kerken zouden zoeken waar het volle evangelie niet gepredikt werd, met voorgangers die vrede hebben met wat voor zonde ook.
 5. Dat christenen zouden ophouden met vasten en bidden.
 6. Dat de gaven van de heilige Geest genegeerd zouden worden.
G-d treed voor Israël tussenbeide en werkt de vloek om tot een zegen. Ben je in G-ds gunst dan kan je rekenen op:
 1. Het volk Israël is op weg naar de vervulling van G-ds plan voor hen.
 2. Wij worden op een bovennatuurlijke wijze geleid, dag en nacht, (Mozus: door een Wolk en een vuurkolom) door de leiding van de Heilige Geest. (Romeinen 8:14).
 3. Wij zijn een volk onder discipline dat gezuiverd wordt, met de door G-d geven wetten.
Kern:
Christenen die in gedisciplineerde gehoorzaamehid leven en in harmonie met elkaar, kunnen voor bescherming tegen Satan op G-d rekenen.

Gedeeltelijk passages overgenomen uit het boek: "Zegen en vloek" van Derek Prince.

Walid Shoebat, endtimes
Hell is worse than we thought. Hear about the horrors that the unsaved will endure.

Aliens Come From Hell

Ufo no Brasil 14/12/2012 Sons Estranhos no Céu Haarp Blue Beam 
(Ufo in Brazilië 14/12/2012 vreemde geluiden in de Hemel HAARP Blue Beam)
Gepubliceerd op 14 dec 2012 door jessen carlos
Ufos filmados Hoje às 06:46 hrs do Dia 14/12/2012 ... (UFO's gefilmd vandaag om 06:46 uur Dag ... 14/12/2012)


A World Held Hostage (Zo hoort een dienaar van God te preken)
The Prophecy Club 
Stephen Dollins The Occult In Your Livingroom Dutch (Dit is de ondertitelde versie van hier onder de streep former Satanis shows...).SSS 
= Sata's Solemn Servant /Satan's Plechtige Dienaar

Leviathan Giant bible serpent
RevMichelleHopkins on "ONE TRUTH UNDER GOD" Radio Show with Kathy Rubio (Zie bij: 00:36 min)

Jerusalem Special Report - The Building of the Third Temple (Zie de driehoek is er weer)

Antichrist - de Islamitische Messias PDF

Waarschuwing dit hieronder is NIET geschikt voor kinderen onder de 16 jaar en ook niet voor zeer gelovigen.
WARNING EXTREMELY GRAPHIC IMAGES!!! I SAW THE PORTAL !!! A Vision Given to Me February 2, 2013...
 


Job 40:20
Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken?

Ps 104:26
Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om daarin te spelen.

Jes 27:1
Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.


1900 feet = 579,12 meter

Mystery Giant Skeleton
Satellite Images


Jesaja 14
16 Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? (Satan is gewoon een mens van vlees en bloed)


Leviathan Giant bible serpent
Geupload op 3 okt 2010
Leviathan Giant bible serpent - (Book of job). Google Map 28.5634N, 35.2808E  
1 Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down?
2 Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through with a thorn?
3 Will he make many supplications unto thee? will he speak soft words unto thee?
4 Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a servant for ever?
5 Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens?
6 Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants?
7 Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears?
8 Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more.
9 Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?
10 None is so fierce that dare stir him up: who then is able to stand before me?
11 Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine.
12 I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion.
13 Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle?
14 Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about.
15 His scales are his pride, shut up together as with a close seal.
16 One is so near to another, that no air can come between them.
17 They are joined one to another, they stick together, that they cannot be sundered.
18 By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning.
19 Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out.
20 Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or caldron.
21 His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.
22 In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him.
23 The flakes of his flesh are joined together: they are firm in themselves; they cannot be moved.
24 His heart is as firm as a stone; yea, as hard as a piece of the nether millstone.
25 When he raiseth up himself, the mighty are afraid: by reason of breakings they purify themselves.
26 The sword of him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon.
27 He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood.
28 The arrow cannot make him flee: slingstones are turned with him into stubble.
29 Darts are counted as stubble: he laugheth at the shaking of a spear.
30 Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire.
31 He maketh the deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment.
32 He maketh a path to shine after him; one would think the deep to be hoary.
33 Upon earth there is not his like, who is made without fear.
34 He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride.

Job 40:20-28
20 Zult gij den Leviathan met den angel trekken, of zijn tong met een koord, dat gij laat nederzinken?
21 Zult gij hem een bieze in den neus leggen, of met een doorn zijn kaak doorboren?
22 Zal hij aan u veel smekingen maken? Zal hij zachtjes tot u spreken?
23 Zal hij een verbond met u maken? Zult gij hem aannemen tot een eeuwigen slaaf?
24 Zult gij met hem spelen gelijk met een vogeltje, of zult gij hem binden voor uw jonge dochters?
25 Zullen de metgezellen over hem een maaltijd bereiden? Zullen zij hem delen onder de kooplieden?
26 Zult gij zijn huis met haken vullen, of met een visserskrauwel zijn hoofd? (Mijn interpretatie=Hakenkruis)
27 Leg uw hand op hem, gedenk des strijds, doe het niet meer.
28 Zie, zijn hoop zal feilen; zal hij ook voor zijn gezicht nedergeslagen worden?

Job 41:1-25
1 Niemand is zo koen, dat hij hem opwekken zou; wie is dan hij, die zich voor Mijn aangezicht stellen zou?
Wie heeft Mij voorgekomen, dat Ik hem zou vergelden? Wat onder den gansen hemel is, is het Mijne.
Ik zal zijn leden niet verzwijgen, noch het verhaal zijner sterkte, noch de bevalligheid zijner gestaltenis.
Wie zou het opperste zijns kleeds ontdekken? Wie zou met zijn dubbelen breidel hem aankomen?
Wie zou de deuren zijns aangezichts opendoen? Rondom zijn tanden is verschrikking.
Zeer uitnemend zijn zijn sterke schilden, elkeen gesloten als met een nauwdrukkend zegel.
Het een is zo na aan het andere, dat de wind daar niet kan tussen komen.
Zij kleven aan elkander, zij vatten zich samen, dat zij zich niet scheiden.
Elkeen zijner niezingen doet een licht schijnen; en zijn ogen zijn als de oogleden des dageraads.
10 Uit zijn mond gaan fakkelen, vurige vonken raken er uit.
11 Uit zijn neusgaten komt rook voort, als uit een ziedenden en ruimen ketel.
12 Zijn adem zou kolen doen vlammen, en een vlam komt uit zijn mond voort.
13 In zijn hals herbergt de sterkte; voor hem springt zelve de droefheid van vreugde op.
14 De stukken van zijn vlees kleven samen; elkeen is vast in hem, het wordt niet bewogen.
15 Zijn hart is vast gelijk een steen; ja, vast gelijk een deel van den ondersten molensteen.
16 Van zijn verheffen schromen de sterken; om zijner doorbrekingen wille ontzondigen zij zich.
17 Raakt hem iemand met het zwaard, dat zal niet bestaan, spies, schicht noch pantsier.
18 Hij acht het ijzer voor stro, en het staal voor verrot hout.
19 De pijl zal hem niet doen vlieden, de slingerstenen worden hem in stoppelen veranderd.
20 De werpstenen worden van hem geacht als stoppelen, en hij belacht de drilling der lans.
21 Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich op het puntachtige, als op slijk.
22 Hij doet de diepte zieden gelijk een pot; hij stelt de zee als een apothekerskokerij. (mijn mening=apotheker dit woord bestond niet in de tijd dat dit geschreven is)
23 Achter zich verlicht hij het pad; men zou den afgrond voor grijzigheid houden.
24 Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder schrik te wezen.
25 Hij aanziet alles, wat hoog is, hij is een koning over alle jonge hoogmoedige dieren.
 

Andere vertaling:

Job 40

De Leviathan
20 Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken, of zijn tong met een touw neerdrukken?
21 Kunt u een riet door zijn neus steken, of met een doorn zijn kaak doorboren?
      22 Kan hij u talrijke smeekbeden doen? Kan hij zachte dingen tegen u spreken?
23 Kan hij een verbond met u sluiten? Kunt u hem aannemen als een eeuwige slaaf? 
24 Kunt u met hem spelen als met een vogeltje? Of hem vastbinden voor uw meisjes?
25 Kunnen de handelaars hem verkopen? Kunnen zij hem verdelen onder de kooplieden?
26 Kunt u zijn huid volsteken met speren, of zijn kop met een visharpoen?
27 Leg uw hand maar eens op hem; denk aan de strijd, doe het niet meer.
28 Zie, de hoop hem te overmeesteren, zal een leugen blijken; reeds bij zijn aanblik wordt men neergeworpen.


Job 41

Niemand is zo onverschrokken dat hij hem wakker maakt; wie is dan degene die staande kan blijven voor Mijn aangezicht?
Wie treedt Mij tegemoet, zodat Ik het hem zou vergelden? Wat onder heel de hemel is, is van Mij.
Ik zal niet zwijgen over zijn ledematen, over zijn geweldige kracht, en over de fraaiheid van zijn gestalte.
Wie zou de bovenkant van zijn gewaad durven opslaan? Wie durft zijn dubbele pantser te benaderen?
Wie kan de deuren van zijn gezicht openen? Rondom zijn tanden is verschrikking.
Zeer machtig zijn zijn sterke schilden, elk gesloten als met een nauwsluitend zegel.
Het ene zit zo dicht op het andere, dat de wind er niet tussen kan komen.
Zij kleven aan elkaar, zij grijpen in elkaar en kunnen niet gescheiden worden.
Zijn niesen laat een licht schijnen, en zijn ogen zijn als de oogleden van de dageraad.
10 Uit zijn bek komen fakkels, vurige vonken ontsnappen eruit.
11 Uit zijn neusgaten komt rook, zoals bij een kokende ketel en een smeulend riet.
12 Zijn adem zet kolen in brand, uit zijn bek komt een vlam.
13 In zijn nek woont kracht; verschrikking springt voor hem uit.
14 De stukken van zijn vlees kleven samen; het is aan hem vastgegoten, onbeweeglijk.
15 Zijn hart is hard als een steen, ja, hard als de onderste molensteen.
16 Als hij zich verheft, zijn de sterken bevreesd; als hij doorbreekt, raken zij buiten zichzelf.
17 Treft iemand hem met het zwaard, dat houdt geen stand; geen speer, lans of pijl.
18 Hij beschouwt ijzer als stro, en brons als verrot hout.
19 Een pijl jaagt hem niet op de vlucht; slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppels.
20 Knuppels worden door hem beschouwd als stoppels, hij lacht om het trillen van de werpspies.
21 Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich als een dorsslede uit op de modder.
22 Hij laat de diepte koken als een pot; hij maakt de zee als een ziedende mengketel.
23 Achter zich verlicht hij het pad; men houdt de watervloed voor zilverwit haar.
24 Op de aarde is niets met hem te vergelijken, die gemaakt is om zonder angst te zijn.
25 Hij kijkt neer op alles wat hoog is, hij is koning over alle trotse jonge dieren.

Ezechiël 29

Profetie tegen Egypte
In het tiende jaar, in de tiende maand, op den twaalfden der maand, geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Faraö, den koning van Egypte, en profeteer tegen hem, en tegen het ganse Egypte.
Spreek en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Faraö, koning van Egypte! dien groten zeedraak, die in het midden zijner rivieren ligt; die daar zegt: Mijn rivier is de mijne, en ik heb die voor mij gemaakt.
Maar Ik zal haken in uw kaken doen, en den vis uwer rivieren aan uw schubben doen kleven; en Ik zal u uit het midden uwer rivieren optrekken, en al de vis uwer rivieren zal aan uw schubben kleven.
En Ik zal u verlaten in de woestijn, u en al den vis uwer rivieren; op het open veld zult gij vallen; gij zult niet verzameld noch vergaderd worden; aan het gedierte der aarde en aan het gevogelte des hemels heb Ik u ter spijze gegeven.
En al de inwoners van Egypte zullen weten, dat Ik de HEERE ben, omdat zij den huize Israëls een rietstaf geweest zijn.
Als zij u bij uw hand grepen, zo werdt gij gebroken, en spleet hun alle zijden; en als zij op u leunden, zo werdt gij verbroken, en liet alle lenden op zichzelven staan.
Daarom zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het zwaard over u brengen, en Ik zal uit u mens en beest uitroeien.
En Egypteland zal worden tot een wildernis en woestheid, en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben; omdat hij zegt: De rivier is mijn, en ik heb die gemaakt.
10 Daarom, zie, Ik wil aan u en aan uw rivier; en Ik zal Egypteland stellen tot woeste wilde eenzaamheden, van den toren van Syene af, tot aan de landpale van Morenland.
11 Geen mensenvoet zal door hetzelve doorgaan, en geen beestenvoet zal door hetzelve doorgaan, en het zal veertig jaren onbewoond zijn.
12 Want Ik zal Egypteland stellen tot een verwoesting in het midden der verwoeste landen, en zijn steden zullen een woestheid zijn in het midden der verwoeste steden, veertig jaren; en Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen.
13 Maar zo zegt de Heere HEERE: Ten einde van veertig jaren zal Ik de Egyptenaars vergaderen uit de volken, waarhenen zij verstrooid zijn geworden.
14 En Ik zal de gevangenis der Egyptenaren wenden, en hen wederbrengen in het land Pathros, in het land huns koophandels; en aldaar zullen zij een nederig koninkrijk zijn.
15 En het zal nederiger zijn dan de andere koninkrijken, en zich niet meer verheffen boven de heidenen; want Ik zal hen verminderen, dat zij niet zullen heersen over de heidenen.
16 En het zal den huize Israëls niet meer zijn tot een vertrouwen, dat der ongerechtigheid doet gedenken, wanneer zij naar henlieden omzien; maar zij zullen weten, dat Ik de Heere HEERE ben.
17 Voorts gebeurde het in het zeven en twintigste jaar, in de eerste maand, op den eersten der maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende:
18 Mensenkind! Nebukadrézar, de koning van Babel, heeft zijn heir een groten dienst doen dienen tegen Tyrus; alle hoofden zijn kaal geworden, en alle zijden zijn uitgeplukt; en noch hij, noch zijn heir heeft loon gehad vanwege Tyrus, voor den dienst, dien hij tegen haar gediend heeft.
19 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Nebukadrézar, den koning van Babel, Egypteland geven; en hij zal deszelfs menigte wegvoeren, en deszelfs buit buiten, en deszelfs roof roven, en het zal het loon zijn voor zijn heir.
20 Tot zijn arbeidsloon, omdat hij tegen haar gediend heeft, heb Ik hem Egypteland gegeven, omdat zij voor Mij gewrocht hebben, spreekt de Heere HEERE.
21 Te dien dage zal Ik den hoorn van het huis Israëls doen uitspruiten, en u opening des monds geven in het midden van hen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
Psalm 74
10 Hoe lang nog, God, zal de tegenstander u bespotten?
Zal de vijand uw naam voor altijd beschimpen?
10 Ja, hoelang nog zal de tegenstander honen, o God;
zal de vijand uw naam voor altijd versmaden?
11 Waarom houdt uw hand zich in bedwang?
Hef uw machtige hand en sla toe,
11 Waarom houdt Gij uw hand, ja uw rechterhand, terug?
Trek ze uit uw boezem, verdelg!
12 God, mijn koning van oudsher,
die verlossing brengt in het hart van het land!
      12 Toch is God mijn Koning van oudsher,
die in het midden der aarde verlossing bewerkt.
13 U hebt door uw kracht de zee gespleten
en de koppen van monsters op het water verpletterd,
13 Gij zijt het, die de zee hebt gekliefd door uw kracht,
de koppen der draken in het water verbrijzeld.
14 u hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld,
hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn,
14 Gij zijt het, die de koppen van de Leviatan hebt vermorzeld,
hem aan het woestijngedierte tot spijze gegeven.
15 u hebt bronnen en beken laten ontspringen,
altijd stromende rivieren drooggelegd.
15 Gij zijt het, die bronnen en beken hebt opengebroken;
Gij zijt het, die altijdvlietende stromen hebt doen verdrogen.


Psalm 74
13 Gij hebt door Uw sterkte de zee gespleten; Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken.
14 Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd; Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen.
15 Gij hebt een fontein en beek gekliefd; Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd.
16 De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gij hebt het licht en de zon bereid.
17 Gij hebt al de palen der aarde gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd.

Jesaja 27

Verdelging der vijanden van Gods Kerk
Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.
Te dien dage zal er een wijngaard van roden wijn zijn; zingt van denzelven bij beurte.
Ik, de HEERE, behoede dien, alle ogenblik zal Ik hem bevochtigen; opdat de vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag.
Grimmigheid is bij Mij niet; wie zou Mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat Ik tegen hem zou aanvallen, en hem te gelijk verbranden zou?
Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken.
Verzameling van Israël
In het toekomende zal Jakob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen.
Heeft Hij hem geslagen, gelijk Hij dien geslagen heeft, die hem sloeg? Is hij gedood, gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden?
Met mate hebt Gij met hem getwist, wanneer Gij hem wegstiet; als Hij hem wegnam door Zijn harden wind, in den dag des oostenwinds.
Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden, en dit is de ganse vrucht, dat Hij deszelfs zonde zal wegdoen, wanneer Hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen, de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan.
10 Want de vaste stad zal eenzaam, de woonstede zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn; daar zullen de kalveren weiden, en daar zullen zij nederliggen, en zullen haar takken verslinden.
11 Als haar takken verdord zullen zijn, zullen zij afgebroken worden, en de vrouwen, komende, zullen ze aansteken; want het is geen volk van enig verstand; daarom zal Hij, Die het gemaakt heeft, Zich deszelven niet ontfermen, en Die het geformeerd heeft, zal aan hetzelve geen genade bewijzen.
12 En het zal te dien dage geschieden, dat de HEERE dorsen zal, van den stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte; doch gijlieden zult opgelezen worden, een bij een, o gij kinderen Israëls!
13 En het zal te dien dage geschieden, dat er met een grote bazuin geblazen zal worden; dan zullen die komen, die in het land van Assur verloren zijn, en de heengedrevenen in het land van Egypte; en zij zullen den HEERE aanbidden op den heiligen berg te Jeruzalem.

Marcus 8

Het tweede teken van de broden
8
Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen:
De tweede wonderbare spijziging
8
In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeenwas en zij niets te eten hadden, riep Jezus Zijn discipelen bij Zich en zei tegen hen:
‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten.
Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al drie dagen bij Mij en hebben niets wat zij kunnen eten.
Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’
En als Ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver.
Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’
En Zijn discipelen antwoordden Hem: Waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen?
Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.
En Hij vroeg hun: Hoeveel broden hebt u? En zij zeiden: Zeven.
Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze.
En Hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten. En Hij nam de zeven broden en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen om ze hun voor te zetten; en zij zetten ze de menigte voor.
Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen.
En zij hadden enkele visjes; en toen Hij ze gezegend had, zei Hij dat zij ook die moesten voorzetten.
De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol.
En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden.
Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg.
Het waren er ongeveer vierduizend, die gegeten hadden; en Hij stuurde hen weg.
10 Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta.
Waarschuwing tegen het zuurdeeg van de Farizeeën en van Herodes
10 En toen Hij meteen in het schip gegaan was met Zijn discipelen, kwam Hij in de streken van Dalmanutha.
11 Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel.
11 En de Farizeeën liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem, om Hem te verzoeken, een teken uit de hemel.
12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’
12 En Hij zuchtte diep in Zijn geest en zei: Waarom verlangt dit geslacht een teken?  Voorwaar, Ik zeg u: Eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!
13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.
13 En Hij verliet hen en nadat Hij opnieuw in het schip gegaan was, voer Hij weg naar de overkant.
14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot.
14 En Zijn discipelen hadden vergeten broden mee te nemen en zij hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip.
15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’
15 En Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes.
16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden.
16 En zij spraken er met elkaar over en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden hebben.
17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers?
17 En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart?
18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer
18 U hebt ogen, en u ziet niet? En u hebt oren, en u hoort niet?
19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze.
19 En herinnert u zich niet, toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Zij zeiden tegen Hem: Twaalf.
20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.
20 En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? En zij zeiden: Zeven.
21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’
21 En Hij zei tegen hen: Waarom begrijpt u het dan niet?
Genezing van een blinde
22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken.
Een blinde genezen in Bethsaïda
22 En Hij kwam in Bethsaïda; en ze brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem dat Hij hem aanraakte.
23 Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’
23 En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag.
24 Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’
24 En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen.
25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.
25 Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.
26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’
26 En Hij stuurde hem naar zijn huis en zei: Ga niet het dorp in en zeg het tegen niemand in het dorp.
Wie is Jezus?
27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
De belijdenis van Petrus
27 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi. En onderweg stelde Hij Zijn discipelen een vraag; Hij zei tegen hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?
28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’
28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elia; en weer anderen: Een van de profeten.
29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’
29 En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen Hem: U bent de Christus.
30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
30 En Hij gebood hun streng dat zij met niemand over Hem zouden spreken.
31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan;
De eerste aankondiging van het lijden
31 En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
32 hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen.
32 En dit woord sprak Hij vrijuit. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen,
33 Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
33 maar Hij keerde Zich om en terwijl Hij Zijn discipelen aankeek, bestrafte Hij Petrus en zei: Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.
34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
35 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.
35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
36 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?
36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
37 Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?
37 Of wat zal een mens geven  als losprijs voor zijn ziel?
38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’
38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.

 

Openbaring 12

      9 
En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.
16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
18 En ik stond op het zand der zee.

Jesaja 14

Bevrijding van Israël
Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhangen.
En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in het land des HEEREN tot knechten en tot maagden; en zij zullen gevangen houden degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over hun drijvers.
En het zal geschieden ten dage, wanneer u de HEERE rust geven zal van uw smart, en van uw beroering, en van de harde dienstbaarheid, waarin u heeft doen dienen;
Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?
De HEERE heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers.
Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd, zonder dat het iemand afweren kan.
De ganse aarde rust, zij is stil; zij maken groot geschal met gejuich.
Ook verheugen zich de dennen over u, en de cederen van LibanonzeggendeSinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op, die ons afhouwe.
De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan, als gij kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde; zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan.
10 Die altegader (Alle te samen) zullen antwoorden, en tot u zeggen: Gij zijt ook krank (ziek) geworden, gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden. (Satan wordt dus ook ziek net als de heidenen die hem volgen.)
11 Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken.
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. (Mozus berg)
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!
16 Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? (Satan is gewoon een mens van vlees en bloed)
17 Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?
18 Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis;
19 Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam.
20 Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis; want gij hebt uw land verdorven, en uw volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden.
21 Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden;
22 Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt de HEERE.
23 En Ik zal haar stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal haar met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de HEERE der heirscharen.


Raiders of the Lost Book - Ep 3 - By Michael Rood


Matthéüs 16

En de farizeeën en sadduceeën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou .
Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.

Jezus was 3 dagen in de aarde net als Jona. Paaszondag is 2 dagen geen 3 dus dat verhaal van deze (heidenen) Christenen (de volgers van deze kerken hebben geen idee want ze zoeken niet zelf naar G-ds woord maar nemen klakkeloos aan wat men verteld door de voorganger in de kerk) klopt niet. Het is de zonndegod die ze dienen, dat is waar Jezus ze voor waarschuwden. En wat tot vandaag de dag DE REDEN is dat wij zonder het te weten G-d NIET dienen en ZIJN 10 geboden niet doen.
 Ištar (godin) van vruchtbaarheid.
Poort van Ištar in het Pergamon museum, Berlijn
Openbaring 2

Derde brief: aan Pérgamus
12 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pérgamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft:
13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.
14 Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren.
15 Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaïeten houden; hetwelk Ik haat.
16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds.
17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.
Het Pergamon-Altaar in Berlijn


Ostara (godin) Pasen - Hemelvaart - Pinksteren (lentegodin)

Exodus 20
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is
Gij zult u voor die niet buigen, noch (niet) hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 
6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Jesaja 1:13-14
13 Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niethet is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen.
14 Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen. 

Deuteronomium 18
20 Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven. 

 
 

Şantaj, Para, Seks tuzakları ve Adnan Oktar
Deze vuile man is een Satan... (Adnan Oktar?) KIJK UIT. 
Adnan Oktar: Muslims and Jews should pray to Allah to send the Mahdi; King Messiah
Moslims en joden moeten bidden tot Allah om de Mahdi te sturen; Koning Messias (Geen Jezus Christus dus).

Chantage, geld, seks, vallen, en Adnan Oktar
Onderaan zit de vertaling en het turkse deel van deze pers verslag.
Geboren in 1956 te Ankara Turkije. Er komt een Turkse moslim leider die de antichrist is en ik denk dat deze ersoon mee te maken gaat hebben om hem aan de macht te krijgen.

Harun Yahya: King Messiah that Jews have been waiting for 3,000 years has now come
America will embrace Islam with the coming of the Prophet Jesus (as) to the earth


Former Satanist shows everyday occultism. (Uitleg van een voormalige satanist).
Oprah Denies Christ
BREAKING! Obama's Ring Inscription: THERE IS NO GOD BUT ALLAH!

Politieke stroming die het stichten van een joodse staat in Palestina tot doel heeft.

Al in de Hebreeuwse bijbel speelt het verlangen om terug te keren naar Zioneen andere benaming voor de stad Jeruzalem, een belangrijke rol. Met de opkomst van het Europese nationale denken in tweede helft negentiende eeuw heeft ook het idee postgevat dat het joodse volk een nationale eenheid vormt en een eigen staat zou moeten hebben. Een joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad zou naast de inlossing van een bijbelse belofte ook een plek creëren waar joden vrij zouden zijn van vervolging.

Tijdens het Eerste Zionistisch Congres in Bazel in 1897 is, onder leiding van Theodor Herzlhet zionisme tot politieke ideologie verheven. Het Zionistisch Congres wierp zich op als vertegenwoordiger (parlement) van het joodse volk en kon vanuit die positie op hoog politiek niveau lobby voeren. Kleine groepen joodse migranten vestigden zich ondertussen in het toenmalige Palestina.

Zie voor uitgebreide informatie het thema-artikel Zionisme en hachsjara

Politiek is geen volk meer maar de machthebbers van de aarde/land die samen tegen Jezus gaan vechten in Armegeddon.

Jesaja 4

Van het Messiaanse heil
En te dien dage zullen zeven vrouwen een man aangrijpen, zeggende: Ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed zijn, laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden, neem onze smaadheid weg.
Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de Vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israël.
En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;
Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding.
En de HEERE zal over alle woning van den berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.
En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen.
 
 

  Rev 16:14   For 1063 they are 1526 the spirits 4151 of devils1142, working 4160 miracles 4592, [which] go forth1607 3739 1607 unto 1909 the kings 935 of the earth1093 and 2532 of the whole 3650 world 3625, to gather 4863 them 846 to 1519 the battle 4171 of that 1565 great 3173 day 2250 of God 2316 Almighty3841.
  Rev 16:15   Behold 2400 , I come 2064 as 5613 a thief 2812. Blessed 3107 [is] he that watcheth 1127 , and 2532keepeth 5083 his 846 garments 2440, lest 3363 he walk 4043 naked 1131, and 2532 they see 991 his 846shame 808.
  Rev 16:16   And 2532 he gathered 4863 0 them 846 together4863 into 1519 a place 5117 called 2564 in the Hebrew tongue 1447 Armageddon 717.


Strong's G717 - Harmagedōn
Ἁρμαγεδών

Transliteratie

Harmagedōn

Uitspraak

Har-ma-ge-dō'n (Key)

Woordsoort

juiste locatieve zelfstandig naamwoord

Root Word (Etymologie)

Van Hebreeuwse oorsprong הַר(H2022)en מְגִדּוֹן (H4023)

TWNT Referentie

Overzicht van Bijbelse gebruik

Armageddon = "de heuvel of de stad van Megiddo"

1) In Openbaring 16:16 het toneel van een strijd van goed en kwaad wordt gesuggereerd door die strijd vlakte van Esdrelon, die beroemd was voor twee grote overwinningen, van Barak over de Kanaänieten, en van Gideon over de Midianieten, en voor twee grote rampen, de dood van Saul en Josia.Vandaar dat in de Openbaring een plaats van grote slachting, het toneel van een verschrikkelijke vergelding over de goddelozen. De RSV vertaalt de naam als Har-Magedon, dat wil zeggen de heuvel (zoals Ar is de stad) van Megiddo.

Authorized Version (KJV) Vertaling Count - Totaal: 1
AV - Armageddon 1

Deuteronomiun 4.
19 En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd.
19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.
End Time Demonic Disguise (The Watchers) - L A Marzulli / Sid Roth's Supernatural

Pt 1 The real story behind Aliens, Ufos, Demons, Illuminati & Satanism
Pt 2 The real story behind Aliens, Ufos, Demons, Illuminati & Satanism
Pt 3 The real story behind Aliens, Ufos, Demons, Illuminati & Satanism
Pt 4 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
Pt 5 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
Pt 6 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
Pt 7 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
Pt 8 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
Pt 9 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
Pt 10 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
Pt 11 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
(Er bestaan geen buitenaardse wezens alleen demonen die zich voordoen als buitenaardse wezens).
Pt 12 The real story behind Aliens Ufos Demons Illuminati Satanism.flv
Bron:
The Real Story Behind Aliens_ Ufos_ Demons_ Illuminati & Satanism.


2 Korinthe 11

De valse apostelen
Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij!
Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.
Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.
Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.
Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen.
En indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap; maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden.
Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelven vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het Evangelie Gods om niet verkondigd heb?
Ik heb andere Gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen; en als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen.
Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van Macedónië kwamen; en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal mij nog alzo houden.
10 De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in de gewesten van Acháje aan mij niet zal verhinderd worden.
11 Waarom? Is het, omdat ik u niet liefheb? God weet het!
12 Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen, die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij.
13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.
14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.levendewoorden
 12-08-2009 12:36- permalink- in artikelen


Bron: Manna-Vandaag©
 
Meer lezen over de 3de tempel in de maak en de rol van de (komende) antichrist: http://endtimes.punt.nl/index.php?r=1&id=531679&tbl_archief=0
 
Adnan Oktar and Rabbi Yehuda Glick on live TV show 3 December 2009
(
Ik heb geen woord over Jezus gehoord)

 
    
Voorbeeld van een Scepter (Koning Jezus)                        Lucifer/Satan/Seth

Anti Chirst

  Gen 3:15   En Ik zal 7896 vijandschap 342 tussen u en de vrouw 802 , en tussen uw zaad 2233 en haar zaad2233 , het zal den 7779 uw hoofd 7218 , en gij zult vermorzelen 7779 zijn hiel 6119 .

  Gen 3:15   And I will put 7896 enmity 342 between thee and the woman 802, and between thy seed 2233 and her seed 2233; it shall bruise 7779 thy head 7218, and thou shalt bruise 7779 his heel 6119.

Jezus

  Num 24:17   Ik zal erop toezien 7200 hem, maar niet nu: Ik zal aanschouwen 7789 hem, maar niet van nabij 7138: zo zal er 1869 een Ster 3556 uit Jakob 3290 , en een Scepter 7626 zullen opstaan ​​6965 uit Israël3478 , en zal u slaan 4272 de hoeken 6285 van Moab 4124 , en vernietig 6979 alle kinderen 1121van Sheth 8352 8351 .

  Num 24:17   I shall see 7200 him, but not now: I shall behold7789 him, but not nigh 7138there shall come 1869a Star 3556 out of Jacob 3290, and a Sceptre 7626shall rise 6965 out of Israel 3478, and shall smite4272 the corners 6285 of Moab 4124and destroy6979 all the children 1121 of Sheth 8352 8351. (Satans zijn kinderen)


If we were to be taken out before the testing, how would we have the opportunity to become an overcomer?

In just a moment 
I am going to ask:

What are the fruits of the rapture doctrine?


  Mat 7:16   Ye shall know 1921 them 846 by 575 their 846 fruits2590 3385. Do men gather 4816 grapes 4718 of 575thorns 173, or 2228 figs 4810 of 575 thistles 5146?
  1Ti 4:1   Now 1161 the Spirit 4151 speaketh 3004 expressly4490, that 3754 in 1722 the latter 5306 times 2540some 5100 shall depart from 868 the faith 4102, giving heed 4337 to seducing 4108 spirits 4151,and2532 doctrines 1319 of devils 1140;

 
De grote inslag voor de dag van opstanding (Harun Yahya) (Leugenaar en/of antichrist)


"Iraqi Leader of the Al-Mahdi Movement, Muqtada Al-Sadr, Supports Armed Attacks against US Forces in Iraq and States that the Al-Mahdi Army Will Be 'An Interested Party' If Any Arab or Islamic Country Is Attacked," from MEMRITV


Muqtada Sadr_ blauwe tulband van Nostradamus de Antichrist? anno 2012Nostradamus Effect The Third Anti Christ Ep 1 Part 3 5 (gevonden op 14-12-2012)
(Ik weet natuurlijk niet of dit fake is of een echte voorspelling)

Liberty will not be regained,
Liberty = USA, New York
it will be occupied by a black/zal worden bezet door een zwarte, President
proud, villainous and unjust man/trots, doortrapte en onrechtvaardig man
Barack Obama
when the matter of the Pontiff is opened, wanneer de zaak van de paus wordt geopend,
(Christendom / Rooms Katholieke Kerkeen voormalig titel van de heidense hogepriester in Rome
The republic of VENICE will/De Republiek van Venetië zal, 
Republiek van Venetië
be vexed by D'Ister./De Republiek van Venetië zal veel besproken worden door D'IsterMuch debated and discussed (Hölderlin's Hymn "The Ister")

"The Ister" (2004), dir. by David Barison and Daniel Ross, 1 of 2
"The Ister" (2004), dir. by David Barison and Daniel Ross, 2 of 2

THE ISTER II 2004 Heidegger, Holderlin, Philosophy Dir David Barison, Daniel Ross


Baraq Obama met de Paus

 

Black, Proud, villainous and unjust man = Barack Obama
pon · tiff (p n t f)
n.
1.
een. De paus.
b. Een bisschop.
2. Een Pontifex.
[Frans pontife , van de oude Franse pontif , uit het Latijn pontifex , pontifex , zie opgekropte in 
Indo-Europese wortels.]

paus 
(Christendom / Rooms Katholieke Kerkeen voormalig titel van de heidense hogepriester in Rome, later gebruikt van pausen en af ​​en toe van andere bisschoppen, en nu uitsluitend beperkt tot de paus
[Van Frans pontife, uit het Latijn Pontifex ]

Paus Franciscus:
Paus Franciscus, geboren als Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 17 december 1936), is sinds 13 maart 2013 de paus van de Rooms-katholieke Kerk, een positie die inhoudt dat hij leider van deze kerk, bisschop van Rome en soeverein van Vaticaanstad is. Hij bezit de Argentijnse nationaliteit, alsook die van Vaticaanstad. Hij is de eerste jezuïet die paus werd, de eerste uit Amerika en van het zuidelijk halfrond. Paus Franciscus wordt door de Rooms-katholieke Kerk beschouwd als de 266e paus. Hij is de opvolger van Benedictus XVI, die op 28 februari 2013 aftrad wegens gezondheidsproblemen.

Zijn hele leven, als individu zowel als religieus leider, staat hij bekend om zijn nederigheid, zijn bekommernis om de armen en zijn inzet voor dialoog als een manier om bruggen te bouwen tussen mensen van alle achtergronden, overtuigingen en religies. Sinds zijn verkiezing tot paus toont hij een simpelere en minder formele aanpak van het pausdom. Zo verkiest hij het Vaticaans gastenverblijf als woonstee in plaats van het Pauselijk Paleis. Zijn eenvoud en menselijkheid hebben hem in korte tijd veel populariteit opgeleverd. 

Republiek van Venetië
De Republiek Venetië was een staat in het noordoosten van Italië rondom de stad Venetië die bestond van de negende tot de achttiende eeuw. De staat Venetië werd bestuurd door dogen.
In de Middeleeuwen was de republiek een belangrijke zeemacht in de Middellandse Zee en speelde het een belangrijke rol in het heropenen van de handel daar voor de rest van Europa. Het maakte op land deel uit van de vijf grootmachten die het grondgebied van het huidige Italië bestuurden, en was de meest succesvolle en rijkste van de Repubbliche Marinare.
Venetië bracht Europa wissel- en kredietbanken, boekhouding en obligatiemarkten en belangrijke verbeteringen in de scheepsbouw. Technieken voor de bewerking van suikerriet werden overgenomen vanuit Azië en Egypte en ook de bewerking van zijde, glasblazen en sieraden vonden zo hun weg naar Europa. Tot de Nederlanders deze positie overnamen in de zeventiende eeuw bleef het een van de rijkste delen van Europa.


dogen
Heersers en belangrijke magistraten in de voormalige republieken Venetië en Genua.
magistraten
Overheidspersonen die toezicht houden op de uitvoering van wetten.

Paus Benedictus XVI
, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger (Marktl am Inn (Beieren), 16 april 1927), is de 265e paus van de Katholieke Kerk. De Duitse rooms-katholieke geestelijke werd op 19 april 2005 - drie dagen na zijn 78e verjaardag - verkozen tijdens het conclaaf van april 2005, dat werd gehouden na de dood van zijn voorganger, paus Johannes Paulus II. Als paus staat Benedictus XVI aan het hoofd van de Kerk en is hij als het soeverein Staatshoofd van Vaticaanstad. Wereldwijd geldt de paus als een van de meest invloedrijke wereldleiders. In tegenstelling tot het pontificaat van zijn voorganger paus Johannes Paulus II hebben staatssecretarissen, bisschoppen en ministers van alle landen ter wereld niet meer automatisch recht om door de paus in privé-audiëntie te worden ontvangen. Om de werkdruk van de paus niet over te belasten komt dit voorrecht onder Benedictus XVI enkel nog toe aan staatshoofden en regeringsleiders.Antigone (Sophocles)
Antigone (Grieks: Ἀντιγόνη) is een klassieke tragedie van de dichter/tragicus Sophocles over Antigone uit de Griekse mythologie. Het motto van het stuk: om gelukkig te worden moet je verstandig handelen (maar wat is verstandig handelen...) en de goden niet tarten (maar wat is de goden tarten...). Het centrale thema van het stuk: Het individuele geweten versus de staatswetten; de morele of goddelijke wetten versus de menselijke wetten.

 

vexed (vkst)
adj.
1. Irritated, distressed, or annoyed: greatly vexed by their behavior; the vexed parents of an unruly teenager.
2. Much discussed or debated: a vexed question.

vexed [vɛkst]
adj
1. annoyed, confused, or agitated
2. much debated and discussed (esp in the phrase a vexed question)
vexedly [ˈvɛksɪdlɪ] adv
vexedness n

Thesaurus Legend: Synonyms Related Words Antonyms
Adj. 1. vexed - troubled persistently especially with petty annoyances; "harassed working mothers"; "a harried expression"; "her poor pestered father had to endure her constant interruptions"; "the vexed parents of an unruly teenager"
harassed, harried, pestered, annoyed
troubled - characterized by or indicative of distress or affliction or danger or need; "troubled areas"; "fell into a troubled sleep"; "a troubled expression"; "troubled teenagers"
2. vexed - causing difficulty in finding an answer or solution; much disputed; "the vexed issue of priorities"; "we live in vexed and troubled times"
difficult, hard - not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure; "a difficult task"; "nesting places on the cliffs are difficult of access"; "difficult times"; "why is it so hard for you to keep a secret?"
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

vexed
adjective
1. annoyed, upset, irritated, worried, troubled, bothered, confused, disturbed, distressed, provoked, put out, fed up, tormented, pissed (Brit, Austral., & N.Z. slang), harassed, aggravated (informal), afflicted, agitated, ruffled, exasperated, perplexed, nettled, pissed off (taboo slang), miffed (informal), displeased, riled, peeved (informal), hacked off (U.S. slang), out of countenance He was vexed by the art establishment's rejection of his work.
2. controversial, disputed, contested, moot, much debated, hot-button (informal) Later the minister raised the vexed question of refugees.
Collins Thesaurus of the English Language – Complete and Unabridged 2nd Edition. 2002 © HarperCollins Publishers 1995, 2002


حلم الخلافة الإسلامية يتحقق على يد محمد مرسي  (Egypte 1 mei 2012 speech) Problemen in Jeruzalem zie hieronder de beschrijving


May 01, 2012 Clip No. 3431
Egyptian Cleric Safwat Higazi Launches MB Candidate Muhammad Mursi's Campaign: Mursi Will Restore the "United States of the Arabs" with Jerusalem as Its Capital

Following are excerpts from an address made by Egyptian cleric Safwat Higazi at a rally in which he launched the presidential elections campaign for Muslim Brotherhood candidate Muhammad Mursi. The rally aired on Al-Nas TV on May 1, 2012.
Safwat Higazi : We can see how the dream of the Islamic Caliphate is being realized, Allah willing, by Dr. Muhammad Mursi and his brothers, his supporters, and his political party. We can see how the great dream, shared by us all - that of the United States of the Arabs... The United States of the Arabs will be restored, Allah willing. The United States of the Arabs will be restored by this man and his supporters.
The capital of the Caliphate - the capital of the United States of the Arabs - will be Jerusalem, Allah willing.
[...]
Ceremony leader : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Crowds : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Ceremony leader : I am an Egyptian and proud of it.
Crowds : I am an Egyptian and proud of it.
Ceremony leader : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Crowds : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Ceremony leader : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Crowds : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Ceremony leader : Say: "Allah Akbar."
Crowds : Allah Akbar.
Ceremony leader : Say: "Allah Akbar."
Crowds : Allah Akbar.
Ceremony leader : Say: "Allah Akbar."
Allah Akbar.
Safwat Higazi : Our capital shall not be Cairo, Mecca, or Medina. It shall be Jerusalem, Allah willing. Our cry shall be: "Millions of martyrs march toward Jerusalem." Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Crowds : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Crowds : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Safwat Higazi : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Crowds : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Ceremony leader : Banish the sleep from the eyes of all Jews.
Come on, you lovers of martyrdom, you are all Hamas.
From the eyes of all Jews...
Come on, you lovers of martyrdom, you are all Hamas.
Banish the sleep from the eyes of all Jews.
Come on, you lovers of martyrdom, you are all Hamas.
Forget about the whole world, forget about all the conferences.
Brandish your weapons... Say your prayers...
Brandish your weapons... Say your prayers...
And pray to the Lord.
From the eyes of all Jews...
Come on, you lovers of martyrdom...
Banish the sleep from the eyes of all Jews.
Come on, you lovers of martyrdom, you are all Hamas.
Safwat Higazi : Indeed, all the lovers of martyrdom are Hamas. I say from this podium, from Al-Mahalla, from the heart of the Delta, the heart of Egypt, so that the whole world may hear.
We say it loud and clear: Yes, Jerusalem is our goal. We shall pray in Jerusalem, or else we shall die as martyrs on its threshold.
Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Crowds : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
[...]
Dit is zomaar van internet geplukt dus vergeet dit stukje daar moet ik nog over nadenken:>>>
Mabus then will soon die, there will come
Of people and beasts a horrible rout:
Then suddenly one will see vengeance,
Hundred, hand, thirst, hunger when the comet will run.
Century II, Quatrain 62

The antichrist very soon annihilates the three,
twenty-seven years his war will last.
The unbelievers are dead, captive, exiled; (Fema Camps)
with blood, human bodies, water and red hail covering the earth.
Century VIII, Quatrain 77

Naval battle night will be overcome,
Fire in the ships to the West ruin:
New trick, the great ship colored,
Anger to the vanquished, and victory in a drizzle.
Century IX, Quatrain 100

A founder of sects , much trouble for the accuser:
A beast in the theater prepares the scene and plot.
The author ennobled by acts of older times; (Illuminatie)
the world is confused by schismatic sects. (One World Religion Cristlam)
Century I, Quatrain 45


Rail link with Sylhet restored
Saturday, July 7, 2012

US Navy Secretary due July 13

Ray Mabus
Star Online Report
US Secretary of the Navy Ray Mabus will arrive in Dhaka on Friday on a two-day visit.

Secretary Mabus�s visit to Bangladesh is intended to deepen the bilateral security relationship between the United States and Bangladesh, and offer appreciation to the government of Bangladesh for its continued friendship and support to the US, said a press release of the US Embassy in Dhaka.

The secretary will discuss regional priorities, peacekeeping, defence reforms, and security assistance with a view towards identifying opportunities to further developing the relationship between the two countries.

Mabus will depart on July 15, the press release added.

Ray Mabus is the 75th United States Secretary of the Navy. As secretary, he leads America�s Navy and Marine Corps and is responsible for an annual budget in excess of $150 billion and almost 900,000 people.

He joined the administration of President Barack Obama on May 21, 2009.

2 Thessalonicenzen 2

De openbaring van den antichrist
En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.
Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.
Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
Hemzeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Openbaringen 2 
9. Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. 
Endtime News Updates 12-13-12
Bewijs dat Prominente Joden eigenlijk de Satans kerk dienen en niet de echte (Mesiaanse) Joden zijn.

Romeinen 2

    28 
Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;
29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.


E7 Has the Temple of the Lord been rebuilt under the feet of the gentiles ?

Ezechiel 21:26.

26 zo zegt de Here HERE: Neem weg die tulband! (moslim) zet af die kroon! Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is; verlaag wat hoog is. (Dit is de troon van Jezus onder de Moskee).
BREAKING! Obama's Ring Inscription: THERE IS NO GOD BUT ALLAH! 
Rebuilding the Temple - CBN.com

Ezechiël 21

Het oordeel van Israël en Ammon
En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende:
Het zwaard des HEREN tegen Jeruzalem
Het woord des HEREN kwam tot mij:
Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Jeruzalem, en drup tegen de heiligdommen, en profeteer tegen het land van Israël;
Mensenkind, keer uw gelaat naar Jeruzalem, laat uw woorden stromen tegen de heiligdommen, profeteer tegen het land Israëls,
En zeg tot het land van Israël: Alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik wil aan u, en Ik zal Mijn zwaard uit zijn schede trekken; en Ik zal van u uitroeien den rechtvaardige en den goddeloze.
en zeg tot het land Israëls: Alzo zegt de HERE: zie, Ik zàl u! Ik zal mijn zwaard uit de schede trekken en onder u uitroeien zowel de rechtvaardige als de goddeloze.
Omdat Ik dan van u uitroeien zal den rechtvaardige en den goddeloze, daarom zal Mijn zwaard uit zijn schede uitgaan tegen alle vlees, van het zuiden tot het noorden.
Omdat Ik zowel de rechtvaardige als de goddeloze onder u zal uitroeien, daarom zal mijn zwaard de schede verlaten tegen al wat leeft, van zuid tot noord.
En alle vlees zal weten, dat Ik, de HEERE, Mijn zwaard uit zijn schede getrokken heb; het zal niet meer wederkeren.
En al wat leeft zal weten, dat Ik, de HERE, mijn zwaard uit de schede getrokken heb; het zal daarin niet weerkeren.
Maar gij, mensenkind, zucht; zucht voor hun ogen met verbreking der lenden en met bitterheid.
En gij, mensenkind, zucht als een gebroken man; ja, zucht in hun bijzijn van bittere smart.
En het zal geschieden, als zij tot u zeggen zullen: Waarom zucht gij, dat gij zeggen zult: Om het gerucht, want het komt! en alle hart zal versmelten, en alle handen zullen verslappen, en alle geest zal inkrimpen, en alle knieën als water henenvlieten; ziet, het komt, en het zal geschieden, spreekt de Heere HEERE.
Wanneer zij dan tot u zeggen: Waarover zucht gij? zult gij antwoorden: Over de tijding, bij welker komst elks hart zal wegsmelten, alle handen zullen verslappen, elks geest zal versagen en alle knieën van water zullen druipen. Zie, het komt en het geschiedt, luidt het woord van de Here HERE.
Wederom geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
Het woord des HEREN kwam tot mij:
Mensenkind, profeteer en zeg: Alzo zegt de HEERE: Zeg: Het zwaard, het zwaard is gescherpt, en ook geveegd.
Mensenkind, profeteer en zeg: Zo zegt de HERE: zeg: een zwaard, een zwaard!
10 Het is gescherpt, opdat het een slachting slachte; het is geveegd, opdat het een glinster hebbe; of wij dan zullen vrolijk zijn? het is de roede Mijns Zoons, die alle hout versmaadt.
10 Het is gescherpt en ook gewet. Om een bloedbad te kunnen aanrichten is het gescherpt, om als een bliksem te kunnen flikkeren is het gewet. Zouden wij ons dan verblijden? – De staf van mijn zoon veracht alle hout. –
11 En Hij heeft hetzelve te vegen gegeven, opdat men het met de hand handelen zou; dat zwaard is gescherpt, en dat is geveegd, om hetzelve in de hand des doodslagers te geven.
11 Ja, men liet het wetten, om het ter hand te nemen; het is gescherpt en gewet, het zwaard, om in moordenaarshand te worden gegeven.
12 Schreeuw en huil, o mensenkind, want hetzelve zal zijn tegen Mijn volk, het zal zijn tegen al de vorsten van Israël; verschrikkingen zullen vanwege het zwaard bij Mijn volk zijn; daarom klop op de heup.
12 Schreeuw het uit en weeklaag, mensenkind, want dit is gericht tegen mijn volk; het is gericht tegen alle vorsten van Israël; aan het zwaard zullen zij overgeleverd worden, zij en mijn volk. Daarom, sla u op de heup.
13 Als er beproeving was, wat was het toen? Zou er dan ook geen versmadende roede zijn, spreekt de Heere HEERE.
13 Want de proef is geleverd; en hoe zal het zijn, als ook de staf die veracht, er niet meer wezen zal? luidt het woord van de Here HERE.
14 Daarom gij, mensenkind, profeteer, en sla hand tegen hand; want het zwaard zal verdubbeld worden ten derden male, het is het zwaard dergenen, die verslagen zullen worden; het is het zwaard der groten, die verslagen zullen worden, dat tot hen in de binnenste kameren indringen zal.
14 En gij, mensenkind, profeteer en klap in de handen, opdat het zwaard verdubbeld en verdrievoudigd worde. Moordend is dat zwaard, een zwaard van grote moord, dat om hen heen suist,
15 Ik heb de punt des zwaards gezet tegen al hun poorten, opdat het hart versmelte, en de aanstoten vermenigvuldigen; ach, het is toegemaakt, opdat het glinstere, het is ingewonden om te slachten.
15 opdat het hart siddere en velen neergeveld worden. Bij al hun poorten heb Ik voor het zwaard een slachtplaats gemaakt. Ach, het is gemaakt om te bliksemen; het is gewet ter slachting.
16 Houd u bijeen, o zwaard! keer u rechtsom, schik u, keer u linksom, waarhenen uw aangezicht gesteld is.
16 Snijd scherp; keer u naar rechts; val aan; keer u naar links; overal waarheen uw snede gericht is.
17 En Ik Zelf zal ook Mijn hand tegen Mijn hand slaan, en Mijn grimmigheid doen rusten; Ik, de HEERE, heb het gesproken.
17 En Ik zelf zal in de handen klappen en mijn grimmigheid laten uitwoeden. Ik, de HERE, heb het gesproken.
18 Wederom geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
18 Het woord des HEREN kwam tot mij:
19 Gij nu, mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard des konings van Babel komt; uit een land zullen zij beide voortkomen; en kies een zijde, kies ze aan het hoofd van den weg der stad.
19 En gij, mensenkind, teken twee wegen, waarlangs het zwaard van de koning van Babel komen kan; van hetzelfde land zullen beide uitgaan. En zet een handwijzer; zet er een aan het begin van de weg die naar een stad leidt;
20 Gij zult een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabba der kinderen Ammons, of tegen Juda, tot de vaste stad Jeruzalem.
20 teken een weg, opdat het zwaard kan komen tegen Rabba der Ammonieten en ook tegen Juda, naar het versterkte Jeruzalem.
21 Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken; hij zal zijn pijlen slijpen; hij zal de terafim vragen, hij zal de lever bezien.
21 Want de koning van Babel zal aan de tweesprong staan, aan het begin van de twee wegen en waarzeggerij plegen; hij zal de pijlen schudden; hij zal de terafim raadplegen; hij zal de lever bezien.
22 De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem, om hoofdmannen te stellen, om den mond te openen in het doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich, om stormrammen te stellen tegen de poorten, om sterkten op te werpen, om bolwerken te bouwen.
22 In zijn rechterhand zal het lot zijn, dat Jeruzalem aanwijst, om er stormrammen op te stellen, om er de mond te openen tot moordgeschreeuw, er de stem te verheffen tot een krijgskreet, om er stormrammen op te stellen tegen de poorten, een wal op te werpen en een schans te bouwen.
23 Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn,omdat zij met eden beëdigd zijn onder hen; maar hij zal der ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden.
23 Wel is dit in hun ogen een bedrieglijke waarzeggerij – dure eden zwoeren zij – maar hij zal hun ongerechtigheid in herinnering brengen, opdat zij gegrepen worden.
24 Daarom zegt de Heere HEERE alzo: Omdat gijlieden uwer ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtredingen ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen; omdat uwer gedacht wordt, zult gij met de hand gegrepen worden.
24 Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat gij uw ongerechtigheid in herinnering brengt, doordat uw overtredingen openbaar worden, zodat uw zonden zichtbaar zijn in al uw handelingen – omdat men zich uwer herinnert, zult gij met de hand gegrepen worden.
25 En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid;
25 En gij onheilige, goddeloze, vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de eindafrekening,
26 Alzo zegt de Heere HEERE: Doe dien hoed weg, en hef dien kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen dien, die nederig is, en vernederen dien, die hoog is.
26 zo zegt de Here HERE: Neem weg die tulband! zet af die kroon! Zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is; verlaag wat hoog is.
27 Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat Hij kome, Die daartoe recht heeft, en Dien Ik dat geven zal.
27 Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal Ik ze maken. Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, die er recht op heeft en aan wie Ik het geven zal.
28 En gij, mensenkind, profeteer en zeg: Alzo zegt de Heere HEERE, van de kinderen Ammons, en van hun smading; zo zeg: Het zwaard, het zwaard is uitgetrokken, het is ter slachting geveegd om te verdoen, om te glinsteren;
Het zwaard des HEREN tegen de Ammonieten
28 Gij mensenkind, profeteer en zeg: Zo zegt de Here HERE van de Ammonieten en van hun gesmaad; zeg: zwaard, zwaard, ontbloot om te slachten, gewet om toe te slaan, om te bliksemen –
29 Terwijl zij u ijdelheid zien, terwijl zij u leugen voorzeggen, om u op de halzen te stellen dergenen, die van de goddelozen verslagen zijn, welker dag gekomen was ten tijde der uiterste ongerechtigheid.
29 terwijl men voor u bedrieglijke dingen schouwt en u leugen waarzegt – om u te zetten op de halzen van goddelozen, onheiligen, wier dag komt ten tijde van de eindafrekening –!
30 Keer uw zwaard weder in zijn schede! In de plaats, waar gij geschapen zijt, in het land uwer woningen zal Ik u richten.
30 Steek het zwaard weer in de schede. In de plaats waar gij geschapen zijt, in uw land van herkomst zal Ik u richten.
31 En Ik zal over u Mijn gramschap uitgieten, Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid blazen; en Ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smeders des verderfs.
31 Ik zal mijn gramschap over u uitstorten; met het vuur van mijn verbolgenheid zal Ik tegen u blazen en u overgeven in de macht van redeloze mensen die verderf smeden.
32 Het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands; uwer zal niet gedacht worden; want Ik, de HEERE, heb het gesproken.
32 Voedsel zult gij zijn voor het vuur; midden in het land zal uw bloed stromen, en aan u zal niet meer gedacht worden, want Ik, de HERE, heb het gesproken.


Lukas 11

Godslastering der farizeeën
14 En Hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de scharen verwonderden zich.
15 Maar sommigen van hen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beëlzebul, den overste der duivelen.
16 En anderen, Hem verzoekende, begeerden van Hem een teken uit den hemel.
17 Maar Hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt.
18 Indien nu ook de satan tegen zichzelven verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Dewijl gij zegt, dat Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp.
19 En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen dezen uw rechters zijn.
20 Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.
21 Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.
22 Maar als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit.
23 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.
24 Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik uitgevaren ben.
25 En komende, vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd.
26 Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste van dien mens wordt erger dan het eerste.
27 En het geschiedde, als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de schare, tot Hem zeide: Zalig is de buik, die U gedragen heeft, en de borsten, die Gij hebt gezogen.
28 Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.

Openbaring 12

De vrouwe en de draak
En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren;
En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.
En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.
En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.
En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.
De strijd van Michaël met den draak
En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.
En zij hebben vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.
En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.
13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had.
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.
15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.
16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.
17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.
18 En ik stond op het zand der zee.

Ezechiël 29

Profetie tegen Egypte
In het tiende jaar, in de tiende maand, op den twaalfden der maand, geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Faraö, den koning van Egypte, en profeteer tegen hem, en tegen het ganse Egypte.
Spreek en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Faraö, koning van Egypte! dien groten zeedraak, die in het midden zijner rivieren ligt; die daar zegt: Mijn rivier is de mijne, en ik heb die voor mij gemaakt.
Maar Ik zal haken in uw kaken doen, en den vis uwer rivieren aan uw schubben doen kleven; en Ik zal u uit het midden uwer rivieren optrekken, en al de vis uwer rivieren zal aan uw schubben kleven.
En Ik zal u verlaten in de woestijn, u en al den vis uwer rivieren; op het open veld zult gij vallen; gij zult niet verzameld noch vergaderd worden; aan het gedierte der aarde en aan het gevogelte des hemels heb Ik u ter spijze gegeven.
En al de inwoners van Egypte zullen weten, dat Ik de HEERE ben, omdat zij den huize Israëls een rietstaf geweest zijn.
Als zij u bij uw hand grepen, zo werdt gij gebroken, en spleet hun alle zijden; en als zij op u leunden, zo werdt gij verbroken, en liet alle lenden op zichzelven staan.
Daarom zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het zwaard over u brengen, en Ik zal uit u mens en beest uitroeien.
En Egypteland zal worden tot een wildernis en woestheid, en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben; omdat hij zegt: De rivier is mijn, en ik heb die gemaakt.
10 Daarom, zie, Ik wil aan u en aan uw rivier; en Ik zal Egypteland stellen tot woeste wilde eenzaamheden, van den toren van Syene af, tot aan de landpale van Morenland.
11 Geen mensenvoet zal door hetzelve doorgaan, en geen beestenvoet zal door hetzelve doorgaan, en het zal veertig jaren onbewoond zijn.
12 Want Ik zal Egypteland stellen tot een verwoesting in het midden der verwoeste landen, en zijn steden zullen een woestheid zijn in het midden der verwoeste steden, veertig jaren; en Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen.
13 Maar zo zegt de Heere HEERE: Ten einde van veertig jaren zal Ik de Egyptenaars vergaderen uit de volken, waarhenen zij verstrooid zijn geworden.
14 En Ik zal de gevangenis der Egyptenaren wenden, en hen wederbrengen in het land Pathros, in het land huns koophandels; en aldaar zullen zij een nederig koninkrijk zijn.
15 En het zal nederiger zijn dan de andere koninkrijken, en zich niet meer verheffen boven de heidenen; want Ik zal hen verminderen, dat zij niet zullen heersen over de heidenen.
16 En het zal den huize Israëls niet meer zijn tot een vertrouwen, dat der ongerechtigheid doet gedenken, wanneer zij naar henlieden omzien; maar zij zullen weten, dat Ik de Heere HEERE ben.
17 Voorts gebeurde het in het zeven en twintigste jaar, in de eerste maand, op den eersten der maand, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende:
18 Mensenkind! Nebukadrézar, de koning van Babel, heeft zijn heir een groten dienst doen dienen tegen Tyrus; alle hoofden zijn kaal geworden, en alle zijden zijn uitgeplukt; en noch hij, noch zijn heir heeft loon gehad vanwege Tyrus, voor den dienst, dien hij tegen haar gediend heeft.
19 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Nebukadrézar, den koning van Babel, Egypteland geven; en hij zal deszelfs menigte wegvoeren, en deszelfs buit buiten, en deszelfs roof roven, en het zal het loon zijn voor zijn heir.
20 Tot zijn arbeidsloon, omdat hij tegen haar gediend heeft, heb Ik hem Egypteland gegeven, omdat zij voor Mij gewrocht hebben, spreekt de Heere HEERE.
21 Te dien dage zal Ik den hoorn van het huis Israëls doen uitspruiten, en u opening des monds geven in het midden van hen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
 
Openbaringen 2: 9Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.  

   

 
 

 
                                                                                                                        David ster en Nazi teken


Er zitten in de letter "E" nog meer 3 hoeken.
Jesuit (zwarte Paus)Girl Goes To Hell And Lives paints pictures of hell, hell pictures, Korean Girl paints hell is real
A woman went to hell after a suicide - Testimony NDE

Who Is the Devil?

Zo werkt satan:
Black Veil Brides -
Fallen Angels (Satans werk)

Dit was een bericht van mij aan hun: (zie ook hier)
All of you on this channel are all 666 slaves - I am free - I hope you all wake up on time. The blood of Jesus Christ has also shed for your soul to live forever in peace. 666 lies about all his promises, are you sure he lives up to the end of his bargain. Like the 666 always says YOU FOOLS.

Dit was het antwoord van hun:
You are not free. You are an ignorant hypocrite who has nothing better to do than spam videos. Some kids on here are like twelve years old. They don't want to listen to your religious bullshit. God is just as imaginary as santa or the easter bunny lol1 Korinthe 14
33 Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.
1 Thessalonicenzen 5
21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
Romeinen 12
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
2 Korinthe 4
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.
Openbaring 12
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.Abaddon, Engel uit de bodemloze put en Apollyon Openbaring 9:11.
11 En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abáddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.

Aanklager van de broeders 
Openbaring 12:10.
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

Grote draak, oude slang, duivel, satanas 
Openbaring 12:9
9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.


Tegenstander 
1 Petrus 5:8.
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 


Beelzebul, 
overste der duivels Mattheüs 12:24.
24 Maar de farizeeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen.

Belial
 2 Korintiërs 6:15.
15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige?

Kronkelende slang, draak, 
Snel bewegende slang en Leviathan Jesaja 27:1.
1 Te dien dage zal de HEERE met Zijn hard, en groot, en sterk zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak, die in de zee is, doden.

Draak Openbaring 20:2.
2 En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren;

Vijand Mattheüs 13:39.
39 En de vijand, die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.
(39 de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen).

Boze geest 1 Samuel 16:14.
14 En de Geest des HEEREN week van Saul; en een boze geest van den HEERE verschrikte hem.

Vader der leugen, 
Moordenaar Johannes 8:44.
44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Grote rode
draak Openbaring 12:3.
3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

Leugenaar Johannes 8:44.
44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Leugenachtige geest 1 Koningen 22:22.
22 En hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in den mond van al zijn profeten. En Hij zeide: Gij zult overreden, en zult het ook vermogen; ga uit en doe alzo.

Macht der duisternis Kolossenzen 1:13.
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

Overste dezer wereld Johannes 14:30.
30 Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

Overste van de macht der lucht, geest die werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid Efeziës 2:2.
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

Machthebber van de duisternis Efeziës 6:12.
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Satan 1 Kronieken 21:1,  Job 1:6,
 2 Korintiërs 11:14.
1 Toen stond de satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij Israël telde.
6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.
14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

Slang Genesis 3:4, 2 Korintiërs 11:3.
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

Verleider Mattheüs 4:31 Tessalonicenzen 3:5.
3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.
5 Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden, om uw geloof te verstaan; of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben, en onze arbeid ijdel zou wezen.

De god van deze wereld 2 Korintiërs 4:4.
4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.
4 de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is.

Onreine geest Mattheüs 12:43.
43 Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt,

De boze Mattheüs 13:19, Mattheüs 13:38.
19 bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid.
38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad,


11 En van oordeelomdat de overste dezer wereld geoordeeld isJohannes 18:11.

Jasher Chapter 23
86. And behold, Satan came to Sarah in the shape of an old man, and he came and stood
before her, and he said unto her, I spoke falsely unto thee, for Abraham did not kill his
son and he is not dead; and when she heard the word her joy was so exceedingly violent
on account of her son, that her soul went out through joy; she died and was gathered to
her people.


(Dit is niet van God.)
Theosophical University Press Online Edition
The Secret Doctrine
THE SYNTHESIS OF SCIENCE, RELIGION, AND PHILOSOPHY.
By H. P. Blavatsky

Blavatsky’s masterwork on theosophy, covering cosmic, planetary, and human evolution, as well as science, religion, and mythology. Based on the Stanzas of Dzyan, with corroborating testimony from over 1,200 sources.

Originally published 1888. Theosophical University Press electronic version ISBN 1-55700-124-3 (print version and PDF version also available). Due to current limitations in the ASCII character set, and for ease in searching, no diacritical marks appear in this electronic version of the text.

This edition was corrected against the facsimile edition of 1888. Obvious errors, such as missing letters, have been corrected; otherwise it follows the facsimile edition — material not appearing there appears in double brackets [[ ]]. Hebrew characters are inserted as illustrations, but Greek text has been transliterated into italic Latin characters in double brackets. For further explanation of the conventions used, go to the Notes file.Alziend oog


Alziend oog
Het alziend oog is een symbool waarbij een oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek. Oorspronkelijk komt het symbool uit Egypte, en diende daar als symbool voor de zonnegod Horus.[bron?]
Inhoud 
1 Het alziend oog in het christendom
2 Het alziend oog binnen de vrijmetselarij
3 Het alziend oog binnen de Illuminati
4 Connotatie van het alziend oog

Het alziend oog in het christendom

In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar de Goddelijke voorzienigheid; het oog van God dat waakt over de mensheid.
(Dit is gebaseerd op een leugen van Lucifer, God zelf gebruikt geen symbolen maar zijn Heilige Geest om over ons te waken).

Allsehendes_Auge_am_Tor_des_Aachener_Dom.JPG (1200×1600) 

     Alziend oog in de dom van Aken                               Catedral de Salta Ojo de la Providencia - Salta Cathedral All Seeing Eye.

Tempel1.JPG (1641×2187)
Het alziend oog binnen de vrijmetselarij.

Binnen de vrijmetselarij wordt het alziend oog in de regel afgebeeld op een driehoek van goud (kleur) en moet tijdens de tempelloge verlicht worden. (Zie: 2 Korinthe 1)[1] Het hangt in alle tempels van vrijmetselaarsloges aan de wand tegenover de ingang, in wat symbolisch als het oosten wordt aangeduid.[2] In alle Nederlandse vrijmetselaarsrituelen tijdens de tempelloges (open loges) is het alziend oog aanwezig.[2] (Bij de opening en sluiting van de tempelloge wordt het alziend oog respectievelijk verlicht en gedoofd.[1] Dit is een vereiste[1] in het ritueel en symboliseert het hogere.)
Het gebruik van het alziend oog wordt vanuit een stroming binnen de vrijmetselarij afgedaan als niet-authentiek; het alziend oog zou slechts ter decoratie dienen en niet in de rituele teksten besproken worden.[3] Het verlichten van het oog[4][5] kan als een rituele handeling worden gezien, waardoor het alziend oog deel uitmaakt van de moderne vrijmetselaarsritus.

Het alziend oog binnen de Illuminati

Illuminati bedenker Adam Weishaupt heeft dit symbool uit de oudheid "geleend" om zijn geheime sekte mystiek mee te geven[bron?]. In 1785 werd de Illuminati door de regering van Beieren verboden.
Connotatie van het alziend oog

Het wordt heden ten dage soms ook gezien als symbool voor geheime genootschappen die zich bezig zouden houden met infiltratie van regeringen en de financiële wereldtop, met als doel het stichten van een wereldregering, de zogenaamde New World Order.


Gen 1:16 And God 430 made 6213 two 8147 great 1419 lights 3974; the greater1419 light 3974 to rule 4475 the day 3117, and the lesser 6996 light3974 to rule 4475 the night 3915: [he made] the stars3556 also.
Gen 15:5 And he brought him forth 3318 abroad 2351, and said 559 , Look5027 now toward heaven 8064, and tell 5608 the stars3556, if thou be able 3201 to number 5608 them: and he said 559 unto him, So3541 shall thy seed 2233 be.
Gen 22:17 That in blessing 1288 I will bless 1288 thee, and in multiplying 7235I will multiply 7235 thy seed 2233 as the stars3556 of the heaven8064, and as the sand 2344 which [is] upon the sea 3220 shore 8193; and thy seed 2233 shall possess 3423 the gate 8179 of his enemies341 ;
Gen 26:4 And I will make 7235 0 thy seed 2233 to multiply 7235 as the stars3556 of heaven 8064, and will give 5414 unto thy seed 2233 all these 411 countries 776; and in thy seed 2233 shall all the nations1471 of the earth 776 be blessed 1288 ;
Gen 37:9 And he dreamed 2492 yet another 312 dream 2472, and told 5608 it his brethren 251, and said 559 , Behold, I have dreamed 2492 a dream 2472 more; and, behold, the sun 8121 and the moon 3394and the eleven 6240 259 stars3556 made obeisance 7812 to me.
Exd 32:13 Remember 2142 Abraham 85, Isaac 3327, and Israel 3478, thy servants 5650, to whom thou swarest 7650 by thine own self, and saidst 1696 unto them, I will multiply 7235 your seed 2233 as the stars3556 of heaven 8064, and all this land 776 that I have spoken559 of will I give 5414 unto your seed 2233, and they shall inherit5157 [it] for ever 5769.
Num 24:17 I shall see 7200 him, but not now: I shall behold 7789 him, but not nigh 7138: there shall come 1869 a Star3556 out of Jacob 3290, and a Sceptre 7626 shall rise 6965 out of Israel 3478, and shall smite4272 the corners 6285 of Moab 4124, and destroy 6979 all the children 1121 of Sheth 8352 8351.
Deu 1:10 The LORD 3068 your God 430 hath multiplied 7235 you, and, behold, ye [are] this day 3117 as the stars3556 of heaven 8064 for multitude 7230.
Deu 4:19 And lest thou lift up 5375 thine eyes 5869 unto heaven 8064, and when thou seest 7200 the sun 8121, and the moon 3394, and the stars3556, [even] all the host 6635 of heaven 8064, shouldest be driven 5080 to worship 7812 them, and serve 5647 them, which the LORD 3068 thy God 430 hath divided 2505 unto all nations 5971under the whole heaven 8064.
Deu 10:22 Thy fathers 1 went down 3381 into Egypt 4714 with threescore and ten 7657 persons 5315; and now the LORD 3068 thy God 430 hath made 7760 thee as the stars3556 of heaven 8064 for multitude7230.
Deu 28:62 And ye shall be left 7604 few 4592 in number 4962, whereas 834 ye were as the stars3556 of heaven 8064 for multitude 7230; because thou wouldest not obey 8085 the voice 6963 of the LORD 3068 thy God 430.
Jdg 5:20 They fought 3898 from heaven 8064; the stars3556 in their courses4546 fought 3898 against Sisera 5516.
1Ch 27:23 But David 1732 took 5375 not the number 4557 of them from twenty6242 years 8141 old 1121 and under 4295: because the LORD 3068 had said 559 he would increase 7235 Israel 3478 like to the stars3556 of the heavens 8064.
Neh 4:21 So we laboured 6213 in the work 4399: and half 2677 of them held2388 the spears 7420 from the rising 5927 of the morning 7837 till the stars3556 appeared 3318 .
Neh 9:23 Their children 1121 also multipliedst 7235 thou as the stars3556 of heaven 8064, and broughtest 935 them into the land 776, concerning which thou hadst promised 559 to their fathers 1, that they should go in 935 to possess 3423 [it].
Job 3:9 Let the stars3556 of the twilight 5399 thereof be dark 2821 ; let it look 6960 for light 216, but [have] none; neither let it see 7200 the dawning 6079 of the day 7837:
Job 9:7 Which commandeth 559 the sun 2775, and it riseth 2224 not; and sealeth up 2856 the stars3556.
Job 22:12 [Is] not God 433 in the height 1363 of heaven 8064? and behold 7200the height 7218 of the stars3556, how high 7311 they are!
Job 25:5 Behold even to the moon 3394, and it shineth 166 not; yea, the stars3556 are not pure 2141 in his sight 5869.
Job 38:7 When the morning 1242 stars3556 sang 7442 together 3162, and all the sons 1121 of God 430 shouted 7321 for joy?
Psa 8:3 When I consider 7200 thy heavens 8064, the work 4639 of thy fingers 676, the moon 3394 and the stars3556, which thou hast ordained 3559 ;
Psa 136:9 The moon 3394 and stars3556 to rule 4475 by night 3915: for his mercy 2617 [endureth] for ever 5769.
Psa 147:4 He telleth 4487 the number 4557 of the stars3556; he calleth 7121them all by [their] names 8034.
Psa 148:3 Praise 1984 ye him, sun 8121 and moon 3394: praise 1984 him, all ye stars3556 of light 216.
Ecc 12:2 While the sun 8121, or the light 216, or the moon 3394, or the stars3556, be not darkened 2821 , nor the clouds 5645 return 7725after 310 the rain 1653:

Isa 13:10 For the stars3556 of heaven 8064 and the constellations 3685thereof shall not give 1984 their light 216: the sun 8121 shall be darkened 2821 in his going forth 3318 , and the moon 3394 shall not cause her light 216 to shine 5050 .
Isa 14:13 For thou hast said 559 in thine heart 3824, I will ascend 5927 into heaven 8064, I will exalt 7311 my throne 3678 above 4605 the stars3556 of God 410: I will sit 3427 also upon the mount 2022 of the congregation 4150, in the sides 3411 of the north 6828:
Isa 47:13 Thou art wearied 3811 in the multitude 7230 of thy counsels 6098. Let now the astrologers 1895 8064, the stargazers 23743556, the monthly 2320 prognosticators 3045 , stand up 5975 , and save 3467thee from [these things] that shall come 935 upon thee.
Jer 31:35 Thus saith 559 the LORD 3068, which giveth 5414 the sun 8121 for a light 216 by day 3119, [and] the ordinances 2708 of the moon 3394and of the stars3556 for a light 216 by night 3915, which divideth7280 the sea 3220 when the waves 1530 thereof roar 1993 ; The LORD3068 of hosts 6635 [is] his name 8034:
Eze 32:7 And when I shall put thee out 3518 , I will cover 3680 the heaven8064, and make 6937 0 the stars3556 thereof dark 6937 ; I will cover3680 the sun 8121 with a cloud 6051, and the moon 3394 shall not give215 her light 216.
Dan 8:10 And it waxed great 1431 , [even] to the host 6635 of heaven 8064; and it cast down 5307 [some] of the host 6635 and of the stars3556to the ground 776, and stamped 7429 upon them.
Dan 12:3 And they that be wise 7919 shall shine 2094 as the brightness 2096 of the firmament 7549; and they that turn many 7227 to righteousness6663 as the stars3556 for ever 5769 and ever 5703.
Joe 2:10 The earth 776 shall quake 7264 before 6440 them; the heavens 8064shall tremble 7493 : the sun 8121 and the moon 3394 shall be dark6937 , and the stars3556 shall withdraw 622 their shining 5051:
Joe 3:15 The sun 8121 and the moon 3394 shall be darkened 6937 , and the stars3556 shall withdraw 622 their shining 5051.
Amo 5:26 But ye have borne 5375 the tabernacle 5522 of your Moloch 4428 and Chiun 3594 your images 6754, the star3556 of your god 430, which ye made 6213 to yourselves.
Oba 1:4 Though thou exalt 1361 [thyself] as the eagle 5404, and though thou set 7760 thy nest 7064 among the stars3556, thence will I bring thee down 3381 , saith 5002 the LORD 3068.
Nah 3:16 Thou hast multiplied 7235 thy merchants 7402 above the stars3556of heaven 8064: the cankerworm 3218 spoileth 6584 , and flieth away5774 .Isa 13:10 Voor de sterren 3556 van de hemel 8064 en de sterrenbeelden 3685daarvan niet geven 1984 hun licht 216 : de zon 8121 zal verduisterd worden 2821 in Zijn uitgang 3318 , en de maan 3394 mag niet leiden tot haar licht 216 te schijnen 5050 .
Isa 14:13 En zeidet 559 in uw hart: 3824 , ik zal opstijgen 5927 naar de hemel8064 , ik zal u verhogen 7311 mijn troon 3678 boven 4605 de sterren3556 van God 410 : Ik zal zitten 3427 ook op de berg 2022 van de gemeente 4150 , in de zijden 3411 van het noorden 6828 :
Isa 47:13 Gij zijt moede geworden 3811 in de veelheid 7230 van uw raadslagen 6098 . Laat nu de astrologen 1 duizend achthonderdvijfennegentig 8,064 duizend , de sterrenkijkers 2,374 3556 , de maandelijkse 2320 voorspellers 3045 , opstaan ​​5975 , en op te slaan3467 u van [deze dingen] die zullen komen 935 over u.
Jer 31:35 Zo zegt 559 de HEERE 3068 , die geeft 5414 de zon 8121 voor een lichte 216 per dag 3119 , [en] de verordeningen 2708 van de maan3394 en van de sterren 3556 voor een lichte 216 's nachts 3915 , die verdeelt 7280 de zee 3220 wanneer de golven 1530 daarvan gebrul1993 ; De HEERE 3068 van de hemelse machten 6635 [is] zijn naam8034 :
Eze 32:7 En wanneer ik u zal doen stak 3518 , zal ik bedekken 3680 de hemel8064 , en maak 6937 0 de sterren 3556 daarvan donkere 6937 , ik zal betrekking hebben 3680 van de zon 8121 met een wolk 6051 , en de maan 3394 geeft geen 215 haar schijnsel 216 .
Dan 8:10 En het werd groot 1431 , [zelfs] aan de host 6635 van de hemel 8064, en hij wierp 5307 [sommige] van de gastheer 6635 en van de sterren 3556 op de grond 776 , en gestempeld 7429 op hen.
Dan 12:03 En zij, die verstandig 7919 zullen stralen 2094 als de helderheid 2096van het uitspansel 7549 , en die velen 7227 tot gerechtigheid 6663als de sterren 3556 voor eeuwig 5769 en altijd 5703 .
Joe 2:10 De aarde 776 zal beven 7264 vóór 6440 hen, de hemel 8064 zullen beven 7493 : de zon 8121 en de maan 3394 is donker 6937 , en de sterren 3556 trekt 622 hun stralende 5051 :
Joe 3:15 De zon 8121 en de maan 3394 worden verduisterd 6937 , en de sterren 3556 trekt 622 hun stralende 5051 .
Amo 5:26 Maar gij hebt gedragen 5375 de tabernakel 5522 van uw Moloch 4428en Chiun 3594 uw foto's 6754 , de ster 3556 van uw god 430 , die gij gemaakt 6213 om jezelf.
Oba 1:04 Hoewel gij verheffen 1361 [uzelf] als de arend 5404 , en hoewel gij stel 7760 uw nest 7064 tussen de sterren 3556 , zal daar Ik u 3381 , spreekt 5002 de HEERE 3068 .
Nah 3:16 Gij hebt vermenigvuldigd 7235 uw kooplieden 7402 boven de sterren 3556 van de hemel 8064 : de kever 3218 spoileth 6584 , en flieth weg 5774 .


Hölderlin's Hymn "The Ister"

 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Hölderlin's Hymn "The Ister" ( Duits : Hölderlins Hymne »Der Ister« ) is de titel gegeven aan een college geleverd door de Duitse filosoof Martin Heidegger aan de Universiteit van Freiburg in 1942. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1984 als volume 53 van Heideggers Gesamtausgabe . De vertaling van William McNeill en Julia Davis werd gepubliceerd in 1996 door Indiana University Press . Der Ister is een gedicht van Friedrich Hölderlin , waarvan de titel verwijst naar een oude naam voor een deel van de Donau .

Inhoud:
1 Overzicht
2 Deel een: Poetising de essentie van de rivieren
2,1 De Ister hymne
2,2 De metafysische interpretatie van de kunst
2,3 Plaats en zwerftocht
2,4 Rätsel
2,5 Ruimte en tijd
2,6 Moderne technologie
2,7 Dialoog
3 Deel twee: De Griekse interpretatie van de mens in Sophocles ' Antigone
3,1 Het koor ode
3,2 Deinon
3,3 Poros
3,4 Polis
3,5 Menselijke wezen
3,6 Antigone
3,7 De haard
3,8 De zuiverste gedicht
4 Deel drie: Hölderlin's poetising van de essentie van de dichter als halfgod
4,1 De eigen en de buitenlandse
4,2 Spirit
4,3 Grieken en Duitsers
4,4 Gedicht, rivier, halfgod
4,5 Historisch, a-historisch, onhistorisch
4,6 Een teken is nodig
4,7 De trap waarop de hemelse dalen
4,8 Is er een maatregel op aarde?
5 Cinema
6 Referenties
6,1 Bibliografie

Overzicht

In 1942, in de donkerste diepten van de Tweede Wereldoorlog en de nationaal-socialistische periode, Heidegger koos ervoor om een college te leveren op een gedicht van Friedrich Hölderlin: " Der Ister , "over de rivier de Donau. De cursus onderzocht de betekenis van poëzie, de aard van de technologie, de relatie tussen het oude Griekenland en moderne Duitsland , de essentie van de politiek, en de menselijke woning. De centrale deel van het college is een lezing van Sophocles ' Antigone . Heidegger verbindt deze lezing van Antigone schijnbaar vanwege het belang van deze tekst voor het vastgrijpen van de betekenis van poëzie Hölderlin, maar daarmee herhaalt hij en strekt zich uit een lezing die hij had uitgevoerd in een andere context in 1935. In termen van Heideggers oeuvre , de 1942 college is belangrijk omdat het het meest aanhoudende discussie over Heideggers van de essentie van de politiek. Heidegger was alleen in staat om twee derde te leveren van de geschreven tekst van de lezing cursus. [ 1 ]
Het college is opgedeeld in drie delen.
Deel een introduceert de manier waarop Heidegger acht het noodzakelijk te benaderen Hölderlin's poëzie, met als argument tegen de 'metafysische interpretatie van de kunst. " Hij stelt verder dat Hölderlin de poëzie moet worden begrepen in termen van haar wezenlijke verwantschap met het werk van Sophocles.
Deel twee schetst de interpretatie van Sophocles ' Antigone die Heidegger uitgevoerd in de 1935 college, An Introduction to metafysica . Hij breidt deze lezing en wijzigt deze op subtiele manieren.
Deel drie , die in feite nooit geleverd, keert terug naar poëzie Hölderlin's, met het argument dat de figuur van de rivier in het gedicht is in feite de dichter, en vice versa.

Deel een: Poetising de essentie van de rivieren

De Ister hymne
De college begint met een reflectie op de Griekse oorsprong van het woord ' hymne ", wat betekent loflied, in het bijzonder ter ere van de goden, de helden, of wedstrijd overwinnaars, ter voorbereiding van het festival. Heidegger citeert een lijn van Sophocles ' Antigone aansluiten van het zelfstandig naamwoord en het werkwoord vormen van het woord, en geeft dan aan dat de zin waarin Hölderlin's werken zijn hymnen in eerste instantie moet blijven een open vraag. [ 2 ]
Heidegger gaat zijn aandacht op de eerste regel van ' Der Ister "-"! Kom nu, vuur " Wat zou dit kunnen betekenen, als 'vuur' hier geeft de zon of de dageraad? Wat zou het betekenen om te bellen, of om de roeping hebben voor een dergelijke roeping, gezien het feit dat de dageraad zal komen of is het wel of niet? En wat wordt bedoeld met "Nu," door het benoemen van de tijd van een dergelijke roeping? Van deze vragen Heidegger wordt getrokken om te vragen wat het betekent om "poetise," de beantwoording van deze poetising altijd inauguratie van iets, dat echte poetising altijd poetising "opnieuw." Dus de "Nu" van de eerste regel spreekt niet alleen van het heden, maar naar de toekomst. [ 3 ]
Heidegger volgende richt zich op het feit dat het duidelijk is dat "de rivieren komen taal" in de poëzie Hölderlin's. Aan de ene kant worden de rivieren los van de mens, met hun eigen "geest", aan de andere kant, de rivieren zijn een locale waarop mensen vinden hun woonplaats. De vraag is dus, dat van de poëtische essentie van de rivier. [ 4 ]
[ bewerken ] De metafysische interpretatie van de kunst
In plaats van zich te verdiepen onmiddellijk in deze vraag, Heidegger maakt een omweg, de uitwerking van de 'metafysische interpretatie van de kunst. " Hij stelt dat metafysische interpretaties niet in staat zijn te begrijpen Hölderlin's poëzie.
Volgens de metafysische interpretatie, kunst presenteert voorwerpen in de natuur, zoals rivieren, maar deze presentatie staat in dienst van iets anders, van hun 'betekenis' in het kunstwerk. Heidegger spreekt in dit verband van de etymologie van de woorden " allegorie "en" metafoor ". De metafysische interpretatie van kunst is gebaseerd op het onderscheid tussen de sensuele en de niet-zinnelijke, de esthetische en de noëtische, de verstandige en de begrijpelijke. En volgens deze interpretatie het kunstwerk bestaat niet voor zichzelf, niet als een sensuele object, maar voor de nonsensuous en suprasensuous, die wordt ook wel "geest." Op deze manier de superieure en de werkelijkheid te identificeren met het spirituele. [ 5 ]
Tegen de metafysische interpretatie van de kunst, Heidegger beweert dat de rivieren in de poëzie Hölderlin's zijn op geen enkele wijze symbolische beelden van een hogere of diepere inhoud. Hij vestigt de aandacht op de laatste regels van het gedicht-"Maar wat dat men doet, die rivier, / Niemand weet"-om aan te geven dat, ongeacht de rivieren zijn, of wat dan ook de rivier is, blijft een raadsel. Zelfs de dichter weet alleen dat de rivier stroomt, maar niet wat is besloten in die stromen. [ 6 ]
[ bewerken ] Plaats en zwerftocht
Heidegger draait dan tot een afweging van de rivier als de woonplaats van de mens. Als zodanig, de rivier is wat brengt de mens in hun eigen en onderhoudt ze daar. Nog wat hun vaak nog vreemd mens lang en kan worden afgezien door hen omdat het dreigt te overweldigen. Het is niet iets dat zelf produceert, maar moet komen te staan ​​van toepassing, en moet worden toegeëigend. De rivier is van bijstand in de steeds-huiselijke van de mens, maar dit "bijstand" is niet een incidentele steun, maar een standvastige paraat. [ 7 ]
Om te begrijpen wat dit betekent, Heidegger sommige lijnen van een andere Hölderlin gedicht beschouwt, "Stem van het Volk ', waarin de rivieren worden aangeduid als" vanishing "en als" vol van aanduiding. " Dat de rivieren verdwijnen betekent dat zij de menselijke landschap te verlaten, zonder daardoor ontrouw in de richting van dat landschap. Maar als vol aanduiding, de rivieren te gaan naar wat komen gaat. Zo Heidegger ziet Hölderlin zo bezig met de tijdelijkheid van de rivier ten opzichte van de mens, maar ook met zijn ruimtelijkheid-dus "de rivier is de terugkeer." De rivier is, zegt hij, de terugkeer van het worden huiselijke of, beter gezegd, de zeer plaats bereikt in en door de terugkeer. [ 8 ] Zijn bewering is dat de rivier is de plaats van de woning van de mens als historische op de aarde. [ 9 ]
[ bewerken ] Rätsel
De rivier is een raadsel ( Rätsel ). Maar Heidegger relateert dit aan Raten , het geven van raad, en aan Rat , raad, maar ook "zorg." Om raad betekent om rekening te houden zorg. Dat de rivier is een raadsel betekent niet dat het is een puzzel moeten we willen "op te lossen." Integendeel, het betekent dat het is iets wat we moeten dichter bij ons te brengen als een raadsel. [ 10 ] We moeten deze poëzie dan ook te begrijpen, in iets anders dan een berekenende, technische manier. [ 11 ]
[ bewerken ] Ruimte en tijd
Plaats en zwerftocht: ". Ruimte en tijd" dit klinkt als Opeenvolging neemt zijn verloop in de tijd, als een opeenvolging van momenten als "vloeiend". Maar dit is in feite slechts een begrip van ruimte en tijd als een geordende, berekenbare, relationaliteit. Wat geldt order moet worden opgevat, vooraf zodanig dat het toegankelijk wordt voor orde en controle. Dus bijvoorbeeld de reductie tot coördinaten. Maar voor berekenend observatie, iets is wat het alleen door wat hij presteert. Alle moderne denken denkt in termen van orde en prestaties. Menselijke activiteit wordt gedacht als arbeid, gelijkgesteld met mechanische energie, en beoordeeld op basis van de performatieve principe. Door deze manier van denken ruimte en tijd gekomen om te worden beschouwd als zo vanzelfsprekend als geen verdere denken vereisen. [ 12 ]

Moderne technologie
Dergelijke moderne denken over ruimte en tijd is in wezen technologische. Moderne technologie is anders dan elk gereedschap. Overwegende dat de tool is een middel, wat kenmerkend is voor de moderne technologie is dat dit niet langer het geval is, en dat het in plaats daarvan ontvouwt een overheersing van zijn eigen. Het vraagt ​​zijn eigen soort van discipline en verovering. Zo bijvoorbeeld de gefaseerde voltooiing van fabrieken gebouwd voor de vervaardigen van gereedschapsmachines voor andere fabrieken. Moderne machine-technologie is een specifieke vorm van 'waarheid'. Wij geloven, dat technologie als controle van ruimte en tijd, niet plaatsvindt zonder doel en is daarom geen doel op zich. Dit is echter een misverstand geaard in een niet de essentie van moderne technologie te begrijpen. En dit het gevolg is van het niet op de vraag wat ten grondslag ligt aan het-de orde en de eenheid van "ruimte en tijd". [ 13 ]
Heidegger deconstrueert vervolgens de begrippen ruimte en tijd, met als argument in de eerste plaats dat deze niet kan worden alleen maar "objecten", alsof ze waren een aantal gigantische containers waarin alles is opgenomen. Maar noch kunnen we concluderen dat ze alleen maar subjectief. Is de ruimte, waarover oorlogen uitbreken, alleen maar denkbeeldig? En is de tijd, dat de tranen ons langs en ​​tranen ons weg, alleen maar subjectief? Dergelijke metafysische interpretaties van ruimte en tijd zal helpen niet bij het ​​begrijpen van de plaats en reizen in het hart van Hölderlin niet-metafysische poetising. Ruimte en tijd omvatten het kader voor onze berekenend overheersing en bestellen van de "wereld" door middel van technologie. Maar het blijft onbeslist of dit proces is de mens verandert in slechts planetaire avonturiers, of dat het het begin van een tendens, in de richting van nieuwe vormen van afwikkeling en hervestiging. [ 14 ]
[ bewerken ] Dialoog
Volgens Heidegger, dat poëzie van Hölderlin's in de vorm van de 'lofzang' heeft onder haar hoede dit steeds huiselijke in de eigen. Hij beweert dat "de eigen" is in dit geval de Duitse vaderland, maar meteen voegt eraan toe dat "komen thuis te zijn is dus een passage door de buitenlandse." Dit is de reden waarom deze poëzie per se in de vorm van een dialoog met buitenlandse dichters, in het bijzonder, Pindarus en Sophocles. Wat moet zorgvuldig worden in de gezangboek poëzie van Hölderlin geluisterd is deze "resonantie" van de Griekse poëzie, op basis waarvan Heidegger wendt zich tot de interpretatie van Antigone . [ 15 ]

Deel twee: De Griekse interpretatie van de mens in Sophocles ' Antigone

Het koor ode
Het koor ode uit de Antigone van Sophocles is volgens Heidegger het enkelvoud werk straalt de hele poëzie van Hölderlin. [ 16 ] Heidegger had eerder geïnterpreteerd deze ode in zijn 1935 college, Een inleiding aan Metafysica , en in 1942 werd hij zowel recapituleert en strekt zich uit deze interpretatie.
Net als " Der Ister , "de ode begint met een oproep aan de dagende zon, maar het is duidelijk dat de ode is evenzeer bezorgd met duisternis. Hoewel de ode houdt zich bezig met het licht en de duisternis van de mens, mag dit niet worden uitgelegd, dat de twee belangrijkste figuren, Creon en Antigone, een oppositieformulier betekenen. Elk van deze cijfers gaan uit van de eenheid van essentie en nonessence, maar anders in ieder geval. [ 17 ]
[ bewerken ] Deinon
De beslissende woord, volgens Heidegger, gebeurt aan het begin van de ode: deinon . Heidegger vertaalt dit als das Unheimliche , het griezelige. Heidegger benadrukt wat hij noemt de "counterturning" karakter van het woord. Deinon , zegt hij, de angstige, de krachtige, en de inhabitual betekent. Maar geen van deze definities elementen is een-dimensionaal. Als de angstige, de deinon is ook dat die, als waardig van eer, kan ontwaken ontzag. De krachtig kan het wat weefgetouwen over ons of wat slechts gewelddadig. Zoals de inhabitual, de buitengewone, het buitengewone van vaardigheid, het groter is dan de gewone, maar het kan doen als dat wat het gewone en het gewone regelt. Zoals das Unheimliche , deinon noemt de eenheid van al deze betekenissen. [ 18 ]
De ode noemt de mens als deinon op veelvuldige wijze, inderdaad als de meest mysterieuze wezen, das Unheimlichste . Heidegger bindt dit aan zijn eerdere stelling dat de mens als poetised door Hölderlin zijn "ongezellig" (" unheimische "), dat wil zeggen, op de weg naar het worden van huiselijk. De buitengewone van het menselijk wezen is dit het niet te huiselijk, dat is ook een steeds huiselijk. Heidegger maakt duidelijk dat dit is ongezellig niet alleen dak-en thuisloosheid bedoel, zwerven rond, avontuurlijkheid, of gebrek aan geworteld. Integendeel, het betekent dat de zee en het land zijn die rijken die de mens transformeren door behendigheid en gebruik. De huiselijke is dat wat wordt nagestreefd in de gewelddadige activiteit van die door de inhabitual. Maar zelfs zo is, wordt de huiselijke niet bereikt in deze activiteit: als de ode zegt, man "komt tot niets." [ 19 ]
[ bewerken ] Poros
Mens is dus het wezen dat doorgang vindt door alles heen, maar komt altijd te kort, uitgedrukt in het paar pantoporos aporos , waar Poros betekent dat inval van de macht die zijn weg vindt door. Oneindig bekwaam en kunstzinnig, mensen toch nooit kan omzeilen dood. Dit is iets wat bekend is bij de mensen, maar vooral in de vorm van ontwijken deze kennis. De mens is in feite de wezens die zich compoort aan wezens als zodanig, en omdat ze begrijpen dat de mens alleen kan ook vergeten zijn. De uncanniness van de mens is dat zij alleen in staat zijn om "catastrofe", in de zin van een omkering draaien ze weg van hun eigen essentie. [ 20 ]
[ bewerken ] Polis
Heidegger naast wendt zich tot het paar hypsipolis apolis , "torent hoog boven de site," en "verspelen de site." Dit paar is gevestigd in het woord polis , en Heidegger wijst erop dat, als dit de oorsprong van het woord "politiek", dan is het een vergissing om de voormalige begrijpen aan de hand van de laatste-de polis is juist niet een politiek concept . De "politieke" wordt conventioneel begrepen in termen van bewustzijn, in een "technische" wijze, zoals de manier waarop de geschiedenis wordt bereikt. Het wordt dus gekenmerkt door een gebrek aan zichzelf twijfelen. [ 21 ]
Heidegger vraagt ​​of de polis misschien niet de naam van dat gebied die voortdurend wordt twijfelachtig opnieuw en blijft waardig vraag. Misschien is de polis is dat waar alles om vraag-waardig en griezelige bochten op een uitzonderlijke manier. Heidegger gebruikt het woord Wirbel , kolken, in deze context, en spreekt van de polis als in wezen "polar." De pre-politieke essentie van de polis , dat die het mogelijk maakt alles wat we noemen politieke, is de open plaats van waaruit alle menselijke relaties in de richting van wezens worden bepaald. [ 22 ]
[ bewerken ] De mens
Het is dus de essentie van de mens zowel opstijgen binnen hun site en zonder site. Mens beren in het dit potentieel voor omkering, een potentiële wezen geworteld in de mogelijkheid van vergis, van het nemen van nonbeings voor wezens en wezens voor nonbeings. Zo menselijke wezens zijn wezens van risico's. Ze proberen te worden huiselijke binnen een site, plaatst u alles op het spel in deze, en de ontmoeting met het feit dat de huiselijke zelf weigert om hen. [ 23 ]
Dit is de uncanniness van de mens, en dit is de reden waarom deinon betekent niet alleen macht en geweld. De mens op zichzelf niet zelf de meest griezelige ding, het is niet een kwestie van zelfbewustzijn hier. Alleen omdat de mens kan zeggen: "het is", zegt Heidegger, kunnen ze zeggen: "Ik ben." En alleen omdat ze een relatie met zijn hebben kunnen ze "zeggen" helemaal niet, dat wil zeggen, kunnen ze Aristoteles ' zoon logon echon . Het is het onderscheid van de mens, met andere woorden, "zien" de open. [ 24 ]
[ bewerken ] Antigone
De slotwoorden van de ode spreken van de verdrijving van de meest griezelige uit de haard. Als we dit interpreteren als een afwijzing van Creon, volgens Heidegger, dan is de koor-ode zou niet een "hoge lied van de cultuur" zo veel als een lied ter ere van middelmatigheid, van haat tegen de uitzondering. Anders interpreteren dan betekent vragen waar zich Antigone zich verhoudt tot de deinon . [ 25 ]
In de inleidende dialoog tussen Antigone en Ismene, Ismene probeert haar zus ervan te weerhouden haar besluit tot hun broer te begraven. Antigone "achtervolging" is, zegt ze, die zich met dat waartegen niets kan maken. Antigone, met andere woorden, neemt het onmogelijke als haar uitgangspunt. Ze zegt zelf dat ze wil om te lijden of de griezelige dragen. In dit zij wordt verwijderd uit alle menselijke mogelijkheden, en is de hoogste griezelige. [ 26 ]
[ bewerken ] De haard
Wat dan van de haard? Het koor spreekt niet alleen van uitzetting, maar van "niet het delen van hun waan met dat ik het wist. ' Alle kennis van de deinon wordt ondersteund en geleid door dat te weten welke kent de haard. De inhoud van deze kennis niet rechtstreeks genoemd, maar het is wel aangeduid als een phronein een meditating van het hart. Als deze kennis in de vorm van aanduiding is niet slechts mening. [ 27 ]
Als mythologie is niet zomaar een "onvolwassen" uitvinding, dan denken staat in een essentiële relatie tot poetising. Denken is niet het sediment overblijft na de demythologising van de mythe. [ 28 ] Dergelijke reflecties zijn bedoeld door Heidegger om te helpen bij de volgende gebaar: de bewering dat de haard, genoemd door het koor, wordt wezen. "Being is de haard. ' [ 29 ] Hij citeert Plato op Hestia , de godin vernoemd naar de haard. De verwijdering volgens de afsluitende woorden van de koor-ode is geen afwijzing van de ongezellig, zo veel als een impuls om aandachtig naar de huiselijke, om het risico behorende. Als ongezellig is een nog niet ontwaakt, nog niet besloten, potentieel om huiselijk. Dit is van Antigone opperste actie. [ 30 ]
[ bewerken ] De zuiverste gedicht
In de vertaling van Heidegger, bepaalt welke deze actie wordt aangegeven door Antigone worden als buiten zowel de bovenste als onderste goden, voorbij Zeus en Dike , maar geen van beide kan het elke menselijke instelling. Vandaar dat op het spel staat in haar actie is de meest griezelige risico. Het slot van de ode oproep in de richting van een kennis van de juiste essentie van de ongezellig is. In dit meest raadselachtige deel van zijn interpretatie, Heidegger spreekt van "het risico te onderscheiden en kiezen tussen dat wezen ongezellig eigen aan de mens en een wezen ongezellig dat ongepast is." Om dit risico is Antigone de essentie. [ 31 ]
Zo Heidegger tot de conclusie dat het begrijpen van de waarheid van Antigone , is het noodzakelijk verder te denken dan de cultus van de dood of de cultus van bloed-verwantschap, die lijken op het eerste gezicht te zijn van de motoren van de tragedie. Antigone, zegt hij, is zelf de zuiverste gedicht. [ 32 ] Poetising is niet het vinden van of uitvinden, maar een veelzeggende conclusie van zijn, waaruit blijkt dat die altijd al onthuld, de dichtstbijzijnde van alles wat in de buurt. Het menselijk potentieel voor het zijn, en het ongezellig zijn huiselijke van de mens op de aarde, is poëtisch. Wat wordt gesproken in het koor ode blijft onbepaald, maar noch vage noch willekeurig. Het onbepaald is, integendeel, dat wat besluiteloos nog eerste worden beslist. Als dit het geval is, de tragedie poetises hetgeen in de hoogste betekenis waardig poetising. En dit kan de reden zijn waarom deze ode kwam om steeds opnieuw te spreken met de dichter Hölderlin. [ 33 ]
[ bewerken ] Deel drie: Hölderlin's poetising van de essentie van de dichter als halfgod

[ bewerken ] De eigen en de buitenlandse
Sophocles 'ode en Hölderlin's River hymnen poetise hetzelfde, maar ze zijn niet identiek. Om dit te begrijpen, Heidegger zich tot beroemde brief Hölderlin aan Casimir Böhlendorff , die de relaties tussen Duitsland en Griekenland thematiseert. Volgens het lezen van Heidegger, wat voor de Grieken is hun eigen is wat vreemd is aan de Duitsers, en wat is vreemd aan de Duitsers is wat eigen is aan de Grieken. Hölderlin is de eerste die poëtisch ervaren dat steeds huiselijke betekent dat ongezellig, dus de noodzaak van het zijn ongezellig, dat doet hij door venturing in een ontmoeting met de (Griekse) buitenlandse begrijpen. [ 34 ]
[ bewerken ] Geest
Heidegger citeert dan Hölderlin: "namelijk thuis is, is geest / niet bij het ​​begin, niet aan de bron." Hij vraagt: wie is 'geest'? Ondanks de invloed van de Duitse metafysica, Heidegger stelt dat Hölderlin het gebruik van dit woord enkelvoud was, als dat wat is, naast zich in het denken zelf, en altijd als "gemeenschappelijke" geest. Wat de geest denkt, is dat die passend is bestemd voor de mens, maar dit is altijd dat wat futural, nooit iets dat is besloten, het is iets "niet-echte" die al is "handelt." Poetising is het vertellen van de gedachten van de geest. [ 35 ]
Geest is nooit "thuis" in het begin. Aan het begin van de geschiedenis van een volk, is hun lot toegewezen, maar wat is toegekend is in de komende, het is nog steeds gesluierde en dubbelzinnig. In het begin, de mogelijkheid om zich te passen aan je lot is nog ongeordend, unpracticed. Zo in de geest heerst het verlangen naar zijn eigen essentie. Maar 'geest houdt kolonie, "dat wil zeggen, in de buitenlandse hij wil de moeder die moeilijk te bereiken is. En het houdt "bold vergeten", waar vergeten betekent de bereidheid om van de buitenlandse leren omwille van wat is een eigen is, om uit te stellen wat is een eigen is tot het tijd is. Het is op deze manier dat de wet van het zijn ongezellig is de wet van het worden huiselijk. [ 36 ]
[ bewerken ] Grieken en Duitsers
De Grieken, had ook om door de buitenlandse. Wat was eigen aan de Grieken was "het vuur uit de hemel", wat vreemd was was de "duidelijkheid van de presentatie." Door middel van wat was vreemd voor hen waren ze in staat om voort te bouwen op de essentiële grond van de polis . Voor de Duitsers, aan de andere kant, de duidelijkheid van de presentatie is natuurlijk de vorming van projecten, raamwerken, enz. Wat vreemd is is het vuur uit de hemel, en dus moeten ze leren te worden getroffen door deze brand, en daardoor gedwongen om de juiste bestemming van hun gift voor de presentatie. Anders moeten zij worden blootgesteld aan de zwakte van het onderdrukken van elke brand, van het nastreven van afbakening en de instelling alleen voor het doel op zich. Hölderlin is degene die is getroffen door deze brand, maar waarom moet dit poëtisch gezegd worden? [ 37 ]
[ bewerken ] Gedicht, rivier, halfgod
Heidegger citeert Hölderlin om een antwoord op deze vraag te zoeken. "Vol van verdienste, maar toch poëtisch / Mensen op de aarde wonen." "Vol van verdienste" verwijst, volgens Heidegger, naar alles, wat de mens bereiken door middel van de kunsten, door middel van tekhne , maar alles wat wordt bereikt op deze manier bedraagt ​​alleen om cultuur. Het kan alleen worden bereikt op basis van een "woning" waarop vertrouwd kan worden in beslag genomen door het maken van of het bereiken van binnen het domein van de werkelijke. Woning, de steeds huiselijke van een wezen ongezellig, is gebaseerd op de poëtische. [ 38 ]
Maar wat is poëzie? Er moet een dichter die poetises vooraf de essentie van poëzie. Dit zal de dichter die ventures in het buitenland, te laten het vuur komen naar hem toe zijn. Dit is wat er gebeurt in Hölderlin's gezangboek poëzie. Deze rivier poëzie vergeet nooit de bron, in de uitgifte en vloeit voort uit de bron. Wat het zegt is de heilige, die, buiten de goden, is bepalend voor de goden. De dichter staat tussen mensen en goden. De dichter, en de rivier, zijn halfgoden. [ 39 ]
Heidegger spreekt van de lijnen van de hymne betreffende de uitnodiging aan Hercules . We kunnen weten niets van de Ister of de hymne als we niet weten wie deze gast is. De verwerking van de eigen is alleen als de ontmoeting en gast-achtige dialoog met de buitenlandse. De rivier moet in het gebied van de bron blijven zodanig dat stroomt naar het vanuit de vreemde, daarom is "blijkt echter bijna / achteruit." Heidegger gebruikt nogmaals het woord Wirbeln om aan te geven deze wervelende in de buurt van de bron. [ 40 ]
[ bewerken ] Historisch, a-historisch, onhistorisch
Dit met betrekking tot de buitenlandse is nooit een bevestiging van de "natuurlijke" of de "organische". Dit zijn vreemd aan de wet van de geschiedenis. Deze wet legt historische mensheid op de moeilijke weg naar de essentie. Als de mensheid verlaat de wet van de geschiedenis, het valt in het onhistorisch. De natuur is a-historisch, maar omdat un historische, als een breuk met de historische, is een bepaald soort catastrofe. Heidegger het voorbeeld van de onhistorisch is Amerikanisme . [ 41 ]
De Ister blijft raadselachtig, maar historische, in de vreemde manier waarop het stroomt, maar ook blijft dicht bij de bron. Het is de rivier waarin de buitenlandse reeds aanwezig als gast bij de bron, de rivier in wiens stroomt er spreekt voortdurend de dialoog tussen de eigen en de buitenlandse. [ 42 ] De rivieren zijn de dichters die vond het poëtische, op wiens grond menselijke wezens wonen. Zo is de poëtische geest van de rivier maakt akkerbouw het land-het legt de basis voor de haard van het huis van de geschiedenis, het openen van de tijd-ruimte waarbinnen een deel uitmaken van de haard is mogelijk. [ 43 ]
[ bewerken ] Een teken is nodig
"Een teken is nodig": Hölderlin spreekt van het teken als het hebben van een geest ( Gemüt ), waar geest is de basis van alle bewust moed ( Mut ). Het is de dichter die hier wordt genoemd als het teken. Wat nodig is, is de dichter het woord. Heidegger citeert het gedicht " Andenken ":" Maar wat blijft, de dichters gevonden. " Heidegger gaat het teken met de pijn, om dat te weten die eigen zijn aan zijn onderscheiden. [ 44 ] Het teken, de halfgod, de rivier, de dichter: al deze naam poëtisch het enkelvoud grond van de steeds huiselijke van de mens als historische, en de de oprichting van dit middel door de dichter. Op het spel is een "deel te nemen in het gevoel" met de goden, waarop de zon en de maan, het delen van de heilige. Dit is in het belang niet alleen van de mens, maar van de goden zelf, die anders zonder gevoel, zonder eenheid. [ 45 ]
[ bewerken ] De trap waarop de hemelse dalen
Door middel van het teken, door de rivieren, de hemelse vinden hun eenheid met elkaar, een eenheid die niet af aan hun eigenheid. De rivieren zijn hun "vreugde." Hölderlin spreekt van trappen, waarop de hemelse kunt afdalen. Indien er trappen, is een woning ook opengesteld poëtisch voor de mens. Poetising oprichting bouwt de trap voor deze afdaling van de hemelse. De rivieren zijn de kinderen van de hemel, tekenen die beer zon en de maan in het achterhoofd, maar tegelijkertijd de zonen van de aarde. [ 46 ]
De hymne eindigt op een raadselachtige opmerking: "Maar wat dat men doet, die rivier, / Niemand weet het." Wat de roeping van de Ister is, weet het goed, maar de Rijn , die niet blijven hangen bij de bron, maar vertrekt zijwaarts, wordt helemaal weggewerkt. Toch is de Ister hymne te afbreekt-toont, maakt het manifesteren, maar het ook verbergt. [ 47 ]
[ bewerken ] Is er een maatregel op aarde?
Heidegger voegt een afsluitende opmerking aan zijn lezing van het gedicht. Zijn opmerkingen over de hymne waren bedoeld om ons aandacht voor de poetising van de rivieren. Maar omdat dit de poetising van de essentie van de poëzie, verborgen relaties prevaleren. Dergelijke poëzie kan helemaal niet worden genoemd ego van de dichter, of op "subjectiviteit." De dichter is de rivier, en vice versa. De eenheid van plaats en reizen hier niet kan worden opgevat in termen van "ruimte" en "tijd", want deze zijn zelf de nakomelingen van het rijk waarmee hun openheid ontspringen. [ 48 ]
Deze poëzie vraagt ​​om een transformatie in onze manier van denken en ervaren, en we moeten verder denken dan voorstellingen, symbolen en beelden. Maar als we moeten een nieuwe maatregel te vinden, moet men zich afvragen of we in staat zijn het. Hölderlin vraagt ​​over deze maatregel, en met name dat er geen dergelijke maatregel op aarde. Dit klinkt als wanhoop. Maar wat Hölderlin betekent is dat we poëtisch moeten heersen op deze aarde, dragen en lijden het eerder dan te forceren en grijpen het. Als we sterk genoeg om te denken, kan het voldoende zijn voor ons om na te denken vanuit de verte de waarheid van deze poëzie en wat het poetises, zodat we kunnen plotseling worden getroffen door het. [ 49 ] Heidegger eindigt met een citaat van nog een andere Hölderlin hymne, "The Journey":
" Een droom wordt het voor hem die zou 
het te benaderen door stealth, en straft hem 
wie zou het gelijk met geweld. 
Vaak verrast een 
die inderdaad nauwelijks is gedacht. "
[ bewerken ] Cinema

De college vormde de basis van de film van 2004 De Ister .
[ bewerken ] Referenties

De Ister : Een film van David Barison en Daniel Ross en Gesamtausgabe 53, redacteur epiloog.
^ Heidegger (1996) , p. 1.
^ Heidegger (1996) , blz. 6-9.
^ Heidegger (1996) , blz. 11-12.
^ Heidegger (1996) , blz. 16-18.
^ Heidegger (1996) , blz. 18-19.
^ Heidegger (1996) , blz. 20-21.
^ Heidegger (1996) , blz. 27-31.
^ Heidegger (1996) , p. 33.
^ Heidegger (1996) , blz. 34-35.
^ Heidegger (1996) , p. 37.
^ Heidegger (1996) , blz. 40-42.
^ Heidegger (1996) , blz. 44-45.
^ Heidegger (1996) , blz. 45-48.
^ Heidegger (1996) , blz. 48-50.
^ Heidegger (1996) , p. 51.
^ Heidegger (1996) , p. 52.
^ Heidegger (1996) , blz. 61-64.
^ Heidegger (1996) , blz. 68-73.
^ Heidegger (1996) , blz. 74-77.
^ Heidegger (1996) , blz. 79-80, 94.
^ Heidegger (1996) , blz. 80-83.
^ Heidegger (1996) , blz. 87-89.
^ Heidegger (1996) , blz. 90-91.
^ Heidegger (1996) , blz. 92-97.
^ Heidegger (1996) , blz. 98-104.
^ Heidegger (1996) , blz. 105-107.
^ Heidegger (1996) , blz. 111-112.
^ Heidegger (1996) , p. 112.
^ Heidegger (1996) , blz. 113-115.
^ Heidegger (1996) , blz. 116-118.
^ Heidegger (1996) , p. 119.
^ Heidegger (1996) , blz. 119-122.
^ Heidegger (1996) , blz. 123-125.
^ Heidegger (1996) , blz. 125-128.
^ Heidegger (1996) , blz. 129-133.
^ Heidegger (1996) , blz. 135-137.
^ Heidegger (1996) , blz. 137-138.
^ Heidegger (1996) , blz. 138-139.
^ Heidegger (1996) , blz. 140-143.
^ Heidegger (1996) , p. 143.
^ Heidegger (1996) , blz. 144-146.
^ Heidegger (1996) , blz. 146-147.
^ Heidegger (1996) , blz. 148-153.
^ Heidegger (1996) , blz. 154-156.
^ Heidegger (1996) , blz. 157-160.
^ Heidegger (1996) , blz. 163-165.
^ Heidegger (1996) , blz. 165-166.
^ Heidegger (1996) , blz. 166-167.
[ bewerken ] Bibliografie
Martin Heidegger (vert. William McNeill & Julia Davis) (1996). Hölderlin's Hymn "The Ister" . Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press . ISBN 978-0-253-33064-2 .
[ hide ] v t e
Martin Heidegger
Filosofie
Aletheia Dasein Gestell Hermeneutiek Taal spreekt Terminologie Wereld openbaarmaking
Werken
Zijn en tijd (1927) Inleiding tot de metafysica (1935) Bijdragen aan Filosofie (Van Enowning) (1936-1938) Hölderlin's Hymn "The Ister" (1942) De vraag naar de techniek (1949) De oorsprong van het kunstwerk (1950) Heidegger Gesamtausgabe
Ander
Opvattingen over het nazisme


Translated by Maxine Chernoff and Paul Hoover

The Ister (Der Ister)

Now is the time for fire!
Impatient for the daylight,
We’re on our knees,
Exhausted with waiting.
It’s then, in that silence,
We hear the woods’ strange call.
Meanwhile, we sing from the Indus,
Which comes from far away, and
From the Alpheus, since we’ve
Long desired decorum.
It’s not without dramatic flourish
That one grasps
Straight ahead
What is closest
To reach the other side.
But here we want to build.
Rivers make the land fertile
And allow the foliage to grow.
And if in the summer
Animals gather at a watering place
People will go there, too.

This river is called the Ister.
It lives in beauty. Columns of leaves burn
And stir. They stand in the forest
Supporting each other; above,
A second dimension juts out
From a dome of stones. So I’m
Not surprised that the distantly gleaming river
Made Hercules its guest,
When in search of shadows
He came down from Olympus
And up from the heat of Isthmus.


They were full of courage there,
Which always comes in handy, like cool water
And a path for the spirit to follow. (Doopsel)
That’s why the hero preferred
To come to the water’s source,
 its fragrant yellow banks
Black with fir trees, in whose depths
The hunter likes to roam
At noon and the resinous trees
Moan as they grow.

Yet the river almost seems
To flow backwards, and I
Think it must come
From the East.
Much could
Be said further. But why does
It hang so straight from the mountain? That other river,
The Rhine, has gone away
Sideways. Not for nothing rivers
Flow in dryness. But how? We need a sign,
Nothing more, something plain and simple,
To remind us of sun and moon, so inseparable,
Which go away — day and night also —

And warm each other in heaven.
They give joy to the highest god. For how
Can he descend to them? And like earth’s ancient greenness
They are the children of heaven. But he seems
Too indulgent to me, not freer,
And almost scornful. For when

Day begins in youth,
Where it commences growing,
Another is already there
To further enhance the beauty, and chafes
At the bit like foals. And if he is happy
Distant breezes hear the commotion;
But the rock needs engraving
And the earth needs its furrows;
If not, an endless desolation;
But what a river will do,
Nobody knows.The Titans (Die Titanen) 

It’s not yet
Time. They are still
Unbound. And the indifferent don’t care
About godly matters.
Let them puzzle it out
With the Oracle. Meanwhile, during the festivities,
I’ll take my ease thinking of the dead.
In the old days, many generals died
and lovely women and poets.
Today, it’s many men.
But I am alone.

and sailing on the ocean
The sweetly scented islands
Ask where they are.

For something of them remains
In writing and in myth.
God reveals so much.

For a long time the clouds
Have influenced what’s below
And the holy forest, fertile as a god,
Has sent down roots.
The world’s riches burn too intensely.
For we don’t have the song
That will shake our spirit free.
It would consume itself,
For the heavenly fire can never
Endure captivity.

Yet men enjoy
The banquet, and in celebration,
Their eyes are brightened by pearls
On a young woman’s neck.
Also games of war
and through
The garden paths
The memory of battle clatters;
The resonant weapons
Of heroic ancestors lie soothed
And still upon the breasts
Of children. But the bees hum
Around me, and where the plowman
Makes his furrows, birds
Sing against the light. Many give
Help to heaven. The poet
Sees them. It’s good to rely
On others. For no one can bear his life alone.

For when the busy day
Catches fire,
And heavenly dew glistens
On the chain
Leading lightning from sunrise
To its source, even mortals
Feel its grandeur.
That’s why they build houses
And the workshop is so busy
And ships sail against the currents
And men exchange greetings
Holding out their hands; it’s sensible
On earth, and not for nothing
Do we fix our eyes on the ground.

Yet you sense
A different way.
For proportion demands
That coarseness exist
For purity to be known.

But when the first cause
Reaches into the earth
To make it come to life,
People think the heavenly
Have come down to the dead
And the all-knowing has dawned
In a boundless emptiness.
It’s not for me to say
That the gods are growing weak
Just as they come into being.
But when
and it goes

As far as the part in father’s hair, so that
and the bird of heaven (Heilige Geest)
Makes it known to him. 
Wonderful
in anger, that’s what matters.


Maxine Chernoff is the co-editor of New American Writing magazine and chair of Creative Writing at San Francisco State University. She is the author of six books of fiction and six collections of poems. Her seventh poetry collection Among The Names is to be published in the Northern Spring of 2005 by Apogee Press. 

Paul Hoover’s most recent poetry books are Winter (Mirror) from Flood Editions and Rehearsal in Black (Salt Publications). His essay collection, Fables of Representation, was recently published by University of Michigan Press. He is editor of the anthology Postmodern American Poetry and, with Maxine Chernoff, the literary magazine New American Writing.


Copyright Notice: Please respect the fact that this material is copyright:
it is made available here without charge for personal use only, and it may not be
stored, displayed, published, reproduced, or used for any other purpose

This material is copyright © Maxine Chernoff and Paul Hoover and Jacket magazine 2005
The Internet address of this page isTwee gedichten van Friedrich Hölderlin

Vertaald door Maxine Chernoff en Paul Hoover

De Ister ( Der Ister )

Nu is het tijd voor het vuur! 
Ongeduldig voor het daglicht, 
We zijn op onze knieën, 
Uitgeput met wachten. 
Het is dan, in die stilte, 
We het bos 'vreemde oproep horen. 
Ondertussen zingen we uit de Indus, 
die afkomstig is van ver weg, en 
Van de Alpheus, sinds we 
lang gewenste decorum. 
Het is niet zonder dramatische floreren 
Die grijpt 
Rechtdoor 
Wat het dichtst 
om de andere kant te bereiken. 
hier Maar we willen bouwen. 
Rivers maken van de land vruchtbaar 
En laat de bladeren te groeien. 
En als in de zomer 
Dieren verzamelen op een drinkplaats 
Mensen zullen er ook heen,. Deze rivier heet de Ister. Het leeft in schoonheid.Kolommen van de bladeren te verbranden en roer. Ze staan ​​in het bos elkaar ondersteunen, boven, Een tweede dimensie steekt uit vanaf een koepel van stenen. Dus ik ben niet verbaasd dat de verte glimmende rivier Made Hercules haar gasten, Toen op zoek naar schaduw Hij kwam van Olympus En uit de hitte van landengte. Ze waren er vol van moed, Die komt altijd van pas, zoals koud water en een pad voor de geest te volgen.Dat is de reden waarom de held voorkeur Om te komen tot de bron van het water, de geurige gele banken Zwart met dennenbomen, in wiens diepten De jager houdt ervan om te zwerven 's Middags en ​​de harsachtige bomen kreunen als ze groeien. Maar de rivier lijkt bijna Om terug te vloeien, en ik denk dat het moet komen uit het Oosten. Veel konverder worden gezegd. Maar waarom doet Hij hangt dus rechtstreeks van de berg? Dat andere rivier, de Rijn, is weggegaan Sideways. Niet voor niets rivieren Flow in droogheid. Maar hoe dan? We hebben een teken, niets meer, iets simpel, Om ons te herinneren aan zon en maan, zo onafscheidelijk, Welke weg te gaan - dag en nacht ook -en warm elkaar in de hemel. Ze geven vreugde aan de hoogste god. Want hoe kan hij afdalen naar hen? En als het oude groenheid aarde Ze zijn de kinderen van de hemel.Maar hij lijkt te toegeeflijk voor mij, niet vrijer, En bijna smalend. Want wanneer dag begint in de jeugd, Waar begint groeit, Een ander is er al Ter verdere verbetering van de schoonheid, en schuurt Aan het beetje zoals veulens. En als hij gelukkig is Distant briesje hoort de commotie, maar de rots moet gravure En de aarde heeft zijn voren; Zo niet, dan een eindeloze verlatenheid; Maar wat een rivier zal doen, . Niemand weet The Titans (Die Titanen) Het is nog niet Time . Ze zijn nog steeds niet geconsolideerd. En de onverschillige niet schelen over goddelijke zaken. Laat ze puzzelt het uit met het Orakel. Ondertussen, tijdens de festiviteiten, ik zal mijn gemak denken van de doden.Vroeger, veel generaals omgekomen en mooie vrouwen en dichters. Vandaag de dag, het is veel mannen. Maar ik alleen ben.                                         en zeilen op de oceaan De zoet geurende eilanden Vraag waar ze zijn. Voor iets van hen blijft schriftelijk en mythe.God openbaart zo veel. Voor een lange tijd de wolken hebben beïnvloed wat er onder En de heilige bos, vruchtbare als een god, heeft nedergezonden wortels. 'S werelds rijkdommen branden te intensief. Want wij hebben niet het lied dat zal schudden onze geest vrij. Het zou zelf verbruiken, voor het hemelse vuur kan nooit Endure gevangenschap. Maar mannen genieten van het banket, en in de viering, Hun ogen zijn verlicht door parels op een jonge vrouw de nek. Ook spelletjes van de oorlog                                 en door de tuinpaden Het geheugen van de strijd klettert; De resonante wapens van heldhaftige voorvaderen liggen gekalmeerd En nog steeds op de borsten van kinderen.Maar de bijen gezoem Om me heen, en waar de ploeger maakt zijn groeven, vogelszingen tegen het licht. Veel te geven Hulp aan de hemel. De dichter ziet. Het is goed om vertrouwen op anderen. Want niemand kan dragen zijn leven alleen. Want als de drukke dag vlam vat, En hemelse dauw glinstert op de keten Leading bliksem van zonsopgangtot de bron, zelfs stervelingen Voel haar grandeur. Dat is waarom ze huizen bouwen en de workshop is zo druk en schepen varen tegen de stroming En mannen wisselen groeten Holding uit hun handen, het is verstandig Op aarde, en niet voor niets Moeten we onze ogen moeten richten op de grond. Maar je voelt op een andere manier. Voor deel eisen die grofheid bestaan ​​voor zuiverheid bekend worden . Maar toen de eerste oorzaak Bereikt in de aarde Om het tot leven komen, Mensen denken dat de hemelse ben afgedaald om de doden en de alwetende is aangebroken In een grenzeloze leegte. Het is niet aan mij om te zeggen dat de goden groeien zwak Net zoals ze ontstaan. Maar wanneer                             en het gaat Wat betreft het deel in haar vaders, zodat             en de vogel van de hemel maakt het hem bekend. Prachtige in woede, dat is wat telt.

Maxine Chernoff is de co-redacteur van New American Writing magazine en voorzitter van Creative Writing aan de San Francisco State University. Zij is de auteur van zes boeken van fictie en zes verzamelingen van gedichten. Haar zevende dichtbundel Onder De namen wordt gepubliceerd in het noordelijke voorjaar van 2005 door Apogee Press. Paul Hoover's meest recente poëzie boeken zijn Winter (Mirror) uit Flood Editions en Repetitie in Black (Salt Publicaties). Zijn essaybundel, Fables of Representation , werd onlangs gepubliceerd door de Universiteit van Michigan Press. Hij is redacteur van de bundel postmoderne Amerikaanse Poëzie en met Maxine Chernoff, het literaire tijdschrift New American Writing . 
 


 
Cries of 'Allahu Akbar' ring through Jerusalem


Read more:http://times247.com/articles/calls-of-allahu-akbar-ring-through-jerusalem#ixzz2FQDHdeFi

Cries of 'Allahu Akbar' ring through Jerusalem
Breaking_news
Ynet News by: Ynet News Friday, September 14, 2012

Israeli police detain a Palestinian demonstrator during a protest at Jerusalem's Damascus Gate, Friday, Sept. 14. Photo Credit:AP/Bernat Armangue
Hundreds of worshippers leaving the al-Aqsa Mosque after Friday prayers hurled stones at police officers and rioted near Jerusalem's Damascus Gate.
Cries of 'Allahu Akbar' ring through Jerusalem
The demonstrators, protesting against the anti-Islam film that sparked riots across the Middle East, started marching towards the US Consulate but were blocked by police officers who used shock grenades against them. Several officers were lightly injured by stones. Some protesters were detained. Hundreds in Akko also rallied after prayers at the al-Jazer Mosque calling for the struggle against all those trying to hurt Islam to continue. Akko Police chief Victor Buskila said that order is being maintained.

"The protesters are crying 'Allahu Akbar' and pro-Muhammad calls, not swear words or slander," one bystander said. "It's not against the state."


Related Articles
Mobs storm British, German embassies in Sudan
Obama: Egyptian government not an ally
Marines head to Libya to protect diplomats


Read more: http://times247.com/articles/calls-of-allahu-akbar-ring-through-jerusalem#ixzz2FQDHdeFi
Bron:Bron:Video link hieronder: (Vertaling: U.S. Ambassador Maholt people of Benghazi saved before his death)

السفير الامريكي ومحاولت اهل بنغازي انقاذه قبل موته
The Rapture is SOON!!!

  Rev 13:5   And 2532 there was given 1325 unto him 846 a mouth 4750 speaking 2980 great things 3173 and2532 blasphemies 988; and 2532 power 1849 was given 1325 unto him 846 to continue 4160 forty 5062[and] two 1417 months 3376.
  Rev 13:6   And 2532 he opened 455 his 846 mouth 4750 in 1519blasphemy 988 against 4314 God 2316, to blaspheme 987 his 846 name 3686, and 2532 his 846tabernacle 4633, and 2532 them that dwell 4637 in1722 heaven 3772.
  Rev 13:7   And 2532 it was given 1325 unto him 846 to make4160 war 4171 with 3326 the saints 40, and 2532 to overcome 3528 them 846: and 2532 power 1849 was given 1325 him 846 over 1909 all 3956 kindreds 5443, and 2532 tongues 1100, and 2532 nations 1484.
  Rev 13:8   And 2532 all 3956 that dwell 2730 upon 1909 the earth 1093 shall worship 4352 him 846, whose 3739names 3686 are 1125 0 not 3756 written 1125 in 1722the book 976 of life 2222 of the Lamb 721 slain 4969from 575 the foundation 2602 of the world 2889.
  Rev 13:9   If any man 1536 have 2192 an ear 3775, let him hear 191 .
  Rev 13:10   He that 1536 leadeth 4863 into captivity 161 shall go 5217 into 1519 captivity 161: he that 1536 killeth615 with 1722 the sword 3162 must 1163 be killed615 with 1722 the sword 3162. Here 5602 is 2076 the patience 5281 and 2532 the faith 4102 of the saints40.
 
  Dan 9:25   Know 3045 therefore and understand 7919 , [that] from the going forth 4161 of the commandment 1697to restore 7725 and to build 1129 Jerusalem 3389unto the Messiah 4899 the Prince 5057 [shall be] seven 7651 weeks 7620, and threescore 8346 and two8147 weeks 7620: the street 7339 shall be built 1129again 7725 , and the wall 2742, even in troublous6695 times 6256.
  Dan 9:26   And after 310 threescore 8346 and two 8147 weeks7620 shall Messiah 4899 be cut off 3772 , but not for himself: and the people 5971 of the prince 5057 that shall come 935 shall destroy 7843 the city 5892 and the sanctuary 6944; and the end 7093 thereof [shall be] with a flood 7858, and unto the end 7093 of the war 4421 desolations 8074 are determined 2782 .
  Dan 9:27   And he shall confirm 1396 the covenant 1285 with many 7227 for one 259 week 7620: and in the midst2677 of the week 7620 he shall cause the sacrifice2077 and the oblation 4503 to cease 7673 , and for the overspreading 3671 of abominations 8251 he shall make [it] desolate 8074 , even until the consummation 3617, and that determined 2782 shall be poured 5413 upon the desolate 8074 .
Derde tempel in Jeruzalem staat klaar voor bouw. This Temple is Jesus Himself. 
Deze tempel die de Joden willen bouwen is Jezus zelf. De steen die ze niet willen aannemen, zelfs verwerpen.


1. Spreuken 4,23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. 

2. Zacharia 9,8 Ik zal de wacht betrekken en mijn land beschermen tegen doortrekkende legers. Geen tiran zal het nog binnenvallen, want nu waak ik er met eigen ogen over. 

3. Sirach 7,24 Heb je dochters? Waak over hun lichaam, geef niet te veel aan hen toe. 

4. Matteüs 18,10 Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. 

5. 2 Korintiërs 11,2 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. 

6. 1 Timoteüs 6,20 Timoteüs, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd het goddeloze gepraat en de tegenstrijdigheden van wat ten onrechte kennis wordt genoemd 

Zacharia 14:19
19. Dit zal de zonde der Egyptenaren (Lucifer en zijn aanhangers) zijn, mitsgaders (alsook, bovendien) de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten.

  Zec 14:19   Dit zal de straf zijn 2403 van Egypte 4714 , en de straf 2403 van alle naties 1471 die niet komen 5927om 2287 het feest 2282 van tabernakels 5521.
  Zec 14:19   This shall be the punishment 2403 of Egypt 4714, and the punishment 2403 of all nations 1471 that come not up 5927 to keep 2287 the feast 2282 of tabernacles 5521.

 

 

Loofhuttenfeest


2012: van 's avonds 30 september tot 's avonds 7 oktober

16-10-2008 11:48

JERUZALEM - Joden vieren van 14 tot 21 oktober het Loofhuttenfeest
Tijdens dit feest, waarvoor God de opdracht gaf in Leviticus 23, herdenkt het Joodse volk dat het door Hem uit Egypte geleid na veertig jaren in het beloofde land Kanaän aankwam.

Loofhuttenfeest -                                                               

               viering van het Loofhuttenfeest in een orthodoxe synagoge             een Joods gezin in een loofhut.

 

Vooral orthodoxe Israëliërs overnachten tijdens het feest in een hut, wat hen herinnert aan de jaren die de Joden tijdens de woestijnreis doorbrachten in tenten. Ook wordt er met de ”loelav” -een bundeling van een palmtak, drie mirtetakjes en twee wilgentakjes- gezwaaid tijdens het lezen van de Psalmen in de synagoge. De takken symboliseren, samen met een citrusvrucht, de natuur. Zo wordt God gevraagd voor al het groen te zorgen. Het Loofhuttenfeest staat verder in het teken van dankbaarheid dat de oogst is binnengehaald. Daarmee markeert het feest het einde van de oogst en het begin van het regenseizoen. Hoofdfoto: Israëliërs vragen om een Nederlandse vlag aan een deelneemster aan de jaarlijkse Jeruzalem Mars. Aan de mars deden gistermiddag duizenden christenen mee die in Jeruzalem het Loofhuttenfeest vieren dat door de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem is georganiseerd.Chantage, geld, seks, vallen, en Adnan Oktar  (Nederland , turks en weer nederlands, 2 verschillende vertaalmachines)

Adnan Oktar en de 'müritleri'nin verklaringen, afpersing, geld en seks zijn behoorlijk uitgebreid vallen. Nu je brak het geluid van de slachtoffers op alle niveaus moet deze vrij lelijk spel te verwijderen
Als we de feiten onder ogen over Adnan Oktar en de omgevende formatie, is zeer belangrijk in termen van het tonen van de hiaten op dit gebied in Turkije.
 elke vorm van misbruik, seksuele uitbuiting, wordt geacht normaal, de normale betrekkingen van de mensen in de organisatie wordt gevormd door Adnan Hodja behandeld als 'Band of Brothers' overspel, de organisatie van de financiële bedrijven die het aanbod wordt uitgevoerd. De broers ook een aantal van de belangrijkste punten van de bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, drukt u op de 'infiltreren' werk. Voor dit doel, zij het ​​netwerk van hun organisatie te verminderen nog steeds profiteren van aantrekkelijke meisjes. Bijvoorbeeld een ' zuster 'organisatie, kan informatie worden verstrekt in een taak om een aantal van de jonge vrouwen die werkzaam zijn in de instellingen betrekking hebben. Komt aan het begin van deze onbekende bellers. Adnan Hocacılar net als de vorming van een geheime dienst of maffia proberen om de communicatie centra te infiltreren. Voor dit doel, Vijay voldoet Tunali Mahinur Çalıkoğlu Nalan die werkzaam zijn in 118. begon in 1995 als gevolg van deze vriendschap, ooit gevangen een telefoonnummer willen ze Adnan Oktar en de zogenaamde imams te bereiken. Natuurlijk op de adressen. Bovendien interviews met mobiele telefoons kunnen kruisverhoor met betrekking tot de informatie in het document en ze zo veel. Waarom niet? Ankara politie deed zijn werk. Turkije heeft gespeeld all over the place. Nu Adnancılar hebben gedaan, maar stilte. Turkije in het gezicht van een schandaal als dit is hoe de omgeving alles uit de kast raakt! vooral afgestudeerden 'Band of Brothers' directe controle van imams zijn mannen die elkaar ontmoetten Adnan Hoca'yla. Broeders, imams, leef in het kader van de controle van de groep en ze werken. Een van de belangrijkste taken van de groep imams mannen onder elkaar broeders 'motor' om de naam van de jonge meisjes en hun netwerken te vinden, het verminderen van slijtage, broers, om gezamenlijk te voeren of om de relatie te waarborgen. De rijke en bekende families stuurden hun kinderen prive-scholen, ging naar bars, uitgaansgelegenheden en winkelcentra jacht veld imams. Zusters en zusters in de groep van imams in de organisatie direct verbonden met Adnan Hodja. Relatie met deze mensen is verboden, niet mag praten. Hoca'yla maar net Adnan Hodja verantwoording en zusters ontmoet, een verblijf in hun eigen gemeenschap. Ik zeg dat ze de nakomelingen van het paleis huishouden. Daarnaast zijn er huisjes.


Zusters trouwde broers, hun vrouwen en kinderen niet zien buiten een paar dagen. Volgelingen om een hete leraar trouwen is niet op zoek. Marry verzwakking van de organisatie en de organisatie gelooft kan worden geboekt. Daarom is voor een of andere reden, de meeste van de zusters die getrouwd tot 1993 ze getrouwd waren op verzoek van de broers van elkaar gescheiden. Hier is recept voor een groep van zusters Adnan Oktar's politieverklaring: . "De geïnstalleerde müritlerimizin thuis blijven in alle behoeften die worden geleverd door de organisatie mevrouw imams gescheiden van hun families in onze huizen is verantwoordelijk voor de overige Sisters Sisters geïnteresseerd in mijn werk is dat het schrijven van een boek organisatie Zusters in een verboden geslachtsgemeenschap.. . volgelingen rijk zijn, zijn ze serieus slim en leuk. Dit komt omdat deze mensen in gemeenschappen groot en verdere versterking van de organisatie biedt. " "Geloof me, zou ze vinden Bahadir ' Oktar mannelijk imams financiële middelen, de belangrijkste taak van de invoering van zichzelf en zijn zus buiten de zogenaamde mannelijke leden om een vrouw te vinden, zegt: "Voor mij is het vinden van de baan van vrouwen en meisjes met de naam Kemal Gul was verantwoordelijk voor de imam Bahadir Trust deze taak later ondernam werd gevangen in de nacht bracht ik een meisje genaamd Tuğçe Concubine de getuige oproepen om de relatie maakt een discipel discipelen Broeders en het invoeren van de relatie... . volgens mijn religieuze begrip is niet religieus getrouwde mannen en vrouwen, mannen vrouwen relatie, niet normaal, is te vinden om overspel te plegen. 
concubines Om deze reden zijn anale en orale seks nodig is om discipelen te maken. Eerder davranana de straf te geven. Kemal Gul penalty gaf hem een concubine maakte kennis met de normale relatie , gesproken met twee jaar. 've nooit getrouwd geweest in mijn leven, er is geen religieus getrouwd stel. Seksuele hierboven vermeld, de discipelen bracht concubines en voldoen aan mijn behoeften. " met Adnan Hodja zei dat tijdens de inval in de nacht van 12 november Tuğçe 18-jarige model uitdrukking die in de ogen van de prostitutie val bloot: "... Bahadir Adnan Hodja stelde me voor aan zijn op een dag thuis Hodja leraar vertelde me dat ik mooi was Bahadir nam me mee naar de keuken van het huis en" Kom binnen, 'de mens' is een eer om te ontmoeten, "zei hij leraar vertelde me om te kleden tegen.. Toen ik, 'me niet ongerust, broer, vader, zus en mij als' zei hij., nam ik mijn kleren uit, ik had een rood ondergoed. 'Wees niet verlegen compleet afkomst, "zei hij., ik naakt ben. begon me te aaien. Vreemd gebruikte woorden." Adnan Oktar Hoe te verkrijgen alle rijkdom van de query als aanvullende straf, de hele waarheid over het antwoord op de vraag is: "Ik ben het opzetten en leiden van de leden van mijn gemeenschap, dat is de reden waarom ik de kinderen koos van de rijke aanbidden de ene kant, en aan de ene kant tot een leven van luxe hebben voor de rijke discipelen moet zijn. . 's waarom ik kiezen voor de rijke discipelen ". Sister's imam, de Hodja, Ferhat Tekelioglu perverse uiting van de orders in detail, legt uit: "Adnan Oktar ons 'seks en de liefde bedrijven met vrouwen die willen om samen te zijn heeft een normale relatie met de dreiging van het zijn kinderen en als het concubinaat wordt gemaakt.. overwogen overspel, maar de rest kan worden gedaan om betrekkingen te normaliseren ', zei ze. leraar is niet de normale manier benaderen we de koran zeggen tegen je partner, maar ik geloof dat deze uitdrukking van toepassing is op vrouwen. Koran niet voldoen aan de morele waarschuwingen niet voldoen aan de slechte vriendinnen maken liefde op deze manier hij zou zeggen. Daarop de partijen begonnen te ontmoeten en mooie dames. Gedurende deze tijd, deze meisjes 'motor' we zeiden. Ik ben al met motoren tot 100. deze relaties waren niet normaal relatie, de verboden sliepen. " Andere imams Ersin A. Terwijl Hoxha eerder verdedigde de traditionele begrip van de islam, maar de islam gebaseerd op de Koran sinds 1993 zinvol is, en met een matige kennis van de islam en van zichzelf niet gekruist of op zijn minst te brengen van de sexy meisjes en ongebruikelijke manieren, zegt "Dit soort mannen voor vrouwen gepresenteerd als een zegen, om seks te hebben met vrouwen uit het invoeren van meer dan een relatie met je zus een broeder van deze vrouw, te verbinden met een motorblok, maar voor zover toegestaan ​​door de genoemde te doen. bulundurulacaktı getuige de hele tijd. broeders in de groep in deze aanpak begon te halen meisjes en seks. maar onze meisjes begrip van seks buiten het onze groep sızdırabilirlerdi ongewoon. Het is onder controle gehouden voor langere tijd. Adnan Hodja deze wereld is de wereld van genoegen, om van te genieten, zei ze. vermaakt voor, zegt hij. En om het onder controle door het nemen van enkele van de leuke partijen izletilirdi tape " is om het koninkrijk van angst te stoppen Ja beschreven, en zei zo veel dingen, in Turkije, de deuren geopend naar een hele nieuwe wereld voor ons. Chantage, bedreigingen, uitbuiting, alles in een. Werkt als een feodale koninkrijk van angst tegen Adnan Oktar en zijn mannen moeten gevoelig zijn voor Turkije. Personen die aan te sturen en te informeren publieke opinie ondergeschikt aan angst om sprakeloos te chanteren. Door hun stiltes, morgen betekent de vernietiging van andere mensen. Ik ben opnieuw en opnieuw te schrijven. Ik heb gelezen elke een van de bevindingen van Adnan Hodja-bestand, gevuld met bewijsmateriaal waaruit blijkt dat andere krachten achter deze organisatie. Vandaag de dag het slachtoffer van chantage door politici negeren esirindeki perversie die streeft ernaar om senior managers. Zelfs de burgemeesters van hen zijn te vinden in het slachtoffer.Deze moeten susmaması. MHP adjunct Mehmet Gul in Istanbul, sommige mensen in deze groep tijdens de verkiezingen wil hij een deel van de brochure en promotionele posters afdrukken problemen had verteld hem te helpen. Lach naar me: "Wat Adnan Oktar, noch weten, hun managers. Kwam tijdens de verkiezingen, en ik 'wordt', zei ik. Ze hebben nu verwarren mijn naam. Dit is immoreel om. Toegeven is dit niet mogelijk. Kan iets te maken doe ik met hen hebben?" Ik heb geklaagd over. Ja, degenen die hebben begaan deze jongens, Gul zei op een gegeven moment moeten zich afvragen: "? Ik ben wat ik doe met hen Ze benaderde me hoe" Antwoorden op deze vragen zal het oplossen van een heleboel dingen, onthult de waarheid. Dit werk moet worden genomen tot aan het einde, waar ga je er naartoe te gaan. Tuncay Özkan http://www.radikal.com.tr/2000/01/14/yorum/adn.shtml


Gekwetter Aandeel
Tags: Adnan Oktar (Harun Yahya) , schuif
Er zijn nog geen beoordelingen:
Een reactie plaatsen
Opmerking: Alleen een lid van deze blog kunnen een reactie te plaatsen.


Vet
Şantaj, Para, Seks tuzakları ve Adnan Oktar

Adnan Oktar'ın ve 'müritleri'nin ifadelerinde, şantaj, para ve seks tuzakları oldukça ayrıntılı yer alıyor. Artık her düzeydeki kurbanlar sessizliklerini bozup bu çirkin oyunu açığa çıkarmalı
Adnan Oktar ve etrafındaki oluşumla ilgili olarak karşımıza çıkan gerçekler, Türkiye'de bu alandaki boşlukları göstermesi bakımından çok önemli.

Her türlü istismarın, cinsel sömürünün normal sayıldığı, normal ilişkilerin zina olarak değerlendirildiği Adnan Hoca örgütünde yer alan erkeklerin oluşturduğu 'kardeşler grubu', örgütün finans kaynağı olan şirketlerde çalışıyor. Kardeşler ayrıca kilit noktalardaki bazı şirketler, basın kuruluşları ve devlet dairelerine de 'sızmaya' çalışıyorlar. Bu amaçla da gene kendi örgütlerinin ağına düşürdükleri alımlı kızlardan yararlanıyorlar.

Örneğin her 'kardeşin' bir görevi de örgüte bilgi sağlanabilecek bazı kurumlarda çalışan genç kadınlarla ilişki kurmak. Bunların başında bilinmeyen numaralar servisi geliyor. Adnan Hocacılar tıpkı bir gizli servis veya mafya oluşumu gibi haberleşme merkezlerine sızmaya çalışıyorlar. Bu amaçla Emre Çalıkoğlu 118 servisinde çalışan Nalan Mahinur Tunalı ile tanışıyor.

1995 yılında başlayan bu arkadaşlık sonucunda, yakalandıkları güne kadar Adnan Oktar ve sözde imamları istedikleri her telefon numarasına ulaşıyor. Tabii adreslere de. Ayrıca cep telefonları ile yapılan görüşmelerle ilgili olarak çapraz sorgulama yapabilecek kadar çok belge ve bilgiye de ulaşıyorlar. Neden?

Ankara'da bu işi polis yaptı. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Şimdi Adnancılar yapıyor ama suskunluk var. Türkiye'yi etkileyen onca çevre böyle bir skandal karşısında nasıl olup da susuyor!

Çoğunluğu yüksekokul mezunu olan 'kardeşler grubu' direkt Adnan Hoca'yla görüşen erkek imamların kontrolünde bulunuyor. Kardeşler, imamların kontrolünde hayatlarını sürdürüyor ve grubun amaçları doğrultusunda çalışma yapıyorlar. Erkek imamların en önemli görevlerinden birisi ise kardeşler grubuna kendi aralarında 'motor' adını taktıkları genç kızlar bulmak ve bunları ağlarına düşürerek, kardeşlerle sırayla veya toplu olarak ilişkilere girmelerini sağlamak. Zengin ve tanınmış ailelerin çocuklarının gönderildiği özel okullar, gittikleri barlar, eğlence ve alışveriş merkezleri imamların avlanma sahası. Örgütün içinde yer alan imam bacılar ve bacılar grubu direkt olarak Adnan Hoca'ya bağlı. Bu kişilerle ilişki yasak, konuşmak yasak.

Sadece Adnan Hoca'ya hesap veren ve sadece Hoca'yla görüşen bacılar, cemaat evlerinde kalıyor. Ev dediysek saray yavruları bunlar. Ayrıca yalıları da var.

Bacılarla evli kardeşler bazı günler dışında eşlerini ve çocuklarını göremiyor. Hoca müritlerin evlenmelerine sıcak bakmıyor. Evlenenlerin örgütten ayrılabileceği ve örgütün zayıflayacağına inanıyor. Bu nedenle, 1993 yılına kadar evlenenlerden nedense çoğu bacıların isteği ile evli oldukları kardeşlerden ayrılmış. İşte Adnan Oktar'ın polis ifadesinde bacılar grubunu tarifi:

"Kurmuş olduğumuz evlerde kalan müritlerimizin tüm ihtiyaçları örgüt tarafından sağlanır. Bayan imamlar ailelerinden ayrılıp bizim evlerimizde kalan bacıların bakımından sorumludur. Bacılar benim kitap yazma işlerimle ilgilenirler. Örgütlenme içinde bacılarla herhangi bir cinsel ilişkiye girmek yasaktır. Müritlerimin zengin, akıllı ve güzel olmalarına önem veririm. Bunun nedeni bu kişilerin çevrelerinin de geniş olması ve örgütün daha da güçlenmesini sağlamasıdır."

'Bahadır Güven bana kız bulurdu'

Oktar erkek imamların maddi kaynaklar, tanıtım dışında en önemli görevinin kendisine ve kardeş olarak adlandırılan erkek üyelere kadın bulmak olduğunu söylüyor:

"Bana kadın ve kız bulma işinden Kemal Gül isimli imam sorumlu idi. Daha sonra bu görevi Bahadır Güven üstlendi. Yakalandığım gece bana Tuğçe isimli bir kız getirmişti. Cariye dediğimiz müritler ve abiler ilişkiye girerken bir mürit ilişkiye şahitlik yapar. Benim dini anlayışıma göre bir erkek ve kadın imam nikâhlı değilse, erkek kadınla normal ilişkide bulunamaz, bulunursa zina olur.
Bu nedenle müritlerim cariyelerle anal ve oral seks yapmak zorundadırlar. Aksine davranana ceza veririm. Kemal Gül bir cariye ile normal ilişki kurunca kendisine ceza verdim, iki sene görüşmedim. Hayatımda hiç evlenmedim, imam nikâhlı eşim de yoktur. Cinsel ihtiyaçlarımı yukarıda belirttiğim şekilde müritlerimin getirdiği cariyelerle karşılarım."

Adnan Hoca'nın 12 Kasım gecesi yapılan baskın sırasında birlikte olduğunu söylediği 18 yaşındaki Tuğçe adlı mankenin ifadesi de kurulan fuhuş tuzağını gözler önüne seriyor:

"Bahadır beni bir gün Hoca'nın evine götürüp Adnan Hoca ile tanıştırdı. Hoca güzel olduğumu söyledi. Bahadır beni evin mutfak bölümüne götürdü. Ve "İçeri gir, 'abi' ile tanışmak şereftir" dedi. Hoca bana soyunmamı söyledi. Karşı çıkınca bana 'Korkma beni abi, baba, kardeş ve arkadaş olarak gör' dedi. Ben de giysilerimi çıkardım, kırmızı iç çamaşırlarımla kaldım. 'Çekinme komple soyun' dedi. Ben de çırılçıplak kaldım. Beni okşamaya başladı. Garip kelimeler kullanıyordu."
Adnan Oktar sorgusunda tüm servetini nasıl elde ettiği sorusuna da tüm gerçeği ek bir cümlede anlatan bir karşılık veriyor:

"Benim kurmuş olduğum ve liderliğini yaptığım cemaatin üyelerini zengin çocuklarından seçmemin nedeni budur. Bir yandan ibadet edip, bir yandan lüks bir yaşama sahip olmak için müritlerimin zengin olması gerekmektedir. Ben de bu yüzden müritlerimi zenginlerden seçiyorum."

Kardeş grubunun imamı olan Ferhat Tekelioğlu da Hoca'nın sapık emirlerini ifadesinde ayrıntısıyla anlatıyor:

"Adnan Oktar bize 'seks ve sevişmeyi isteyen bayanlarla birlikte olabilirsiniz. Normal ilişkide çocuk olma tehdidi vardır. Ve nikâhsız olarak yapılırsa zina sayılır, ancak normal ilişki dışında her şey yapılabilir' derdi. Hoca bize Kuran'ı Kerim'de eşinize normal olmayan yollardan yaklaşmayın der, ama bu ibare inanmış kadınlar için geçerlidir. Kuran'a uymayan, ikazlara uymayan kötü ahlaklı kız arkadaşlarınızla bu şekilde sevişebilirsiniz derdi. Bunun üzerine partiler vermeye ve güzel bayanlarla tanışmaya başladı. Bu zaman zarfında bu kızlara 'motor' diyorduk. Ben 100 kadar motorla beraber oldum. Bu ilişkiler normal ilişki değildi, yasaklara uyuyorduk."

Diğer imam Ersin A. da, Hoca'nın daha önceleri gelenekçi İslamiyet anlayışını savunduğunu, ama 1993'ten itibaren Kuran'a dayalı İslamiyet anlayışına geçtiklerini ve kendilerini ılımlı kıldığını ve beraberinde İslam anlayışı olmayan veya az olan kızlarla normal olmayan yollardan seksi getirdiğini belirtiyor, "Bu tür kadınların erkeklerin önüne nimet olarak sunulduğunu, seks yapılan kadınlarla birden fazla kardeşin ilişkiye girmesini bunun da herhangi bir kardeşin bir motor kadına bağlanmasını engelleyeceğini, ancak verilen izinler ölçüsünde yapılacağını söylerdi. Her zaman şahit bulundurulacaktı. Bu anlayışın içinde gruptaki kardeşler kız tavlamaya ve seks yapmaya başladılar. Ancak kızlar bizim grubumuzun sıradışı seks anlayışını dışarıya sızdırabilirlerdi. Bunun için kadınlar uzun süre kontrol altında tutuldu. Adnan Hoca bu dünya zevk dünyasıdır, zevk alınmalıdır, derdi. Bunun için eğlenin, derdi. Ve kontrol etmek için bazı eğlence partileri kasete alınarak kendisine izletilirdi"

Korkunun krallığı bitmeli

Evet bunca anlatılan ve söylenen şeyler, Türkiye'de bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor bize. Şantaj, tehdit, sömürü hepsi bir arada. Korkunun krallığının bir derebeyi gibi çalışan Adnan Oktar ve adamlarına karşı Türkiye duyarlı olmalı. Şantaja boyun eğen kamuoyunu yönlendirmek ve bilgilendirmekle görevli kişiler suskun kalmaktan korkmamalıdır. Çünkü onların suskunlukları, yarın başka insanların mahvolması anlamına gelir. Tekrar tekrar yazıyorum. Benim okuduğum Adnan Hoca dosyasındaki bulguların her biri, bu örgütün arkasında başka güçlerin olduğunu gösteren delillerle dolu. Bugün bunları görmezden getirmeye çalışan sapıklıkların esirindeki siyasiler ile şantaj kurbanı üst düzey yöneticiler olabilir. Hatta bunların kurbanı belediye başkanları da bulunabilir. Bunların susmaması lazım.

MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Gül, bu gruptan bazı kişilerin kendisine seçimler sırasında bazı broşür ve tanıtım afişlerinin basımıyla ilgili yardımcı olmak istediklerini söylediklerini anlattı. Gül bana, "Ne Adnan Oktar'ı, ne de bunların yöneticilerini tanırım. Seçimler sırasında geldiler, ben de 'olur' dedim. Bunlar şimdi benim adımı karıştırıyorlar. Bu yapılan ahlaksızlıktır. Bunu kabullenmem mümkün değildir. Benim bunlarla ne alakam olabilir?" diye dert yandı. Evet bu adamlarla ilişkide olanların, Gül'ün söylediği noktada kendilerine sormaları lazım: "Benim bunlarla ne işim var? Bunlar bana nasıl yaklaştılar?" Bu soruların yanıtları pek çok şeyi çözecek, gerçekleri ortaya çıkarır. Bu iş, sonu nereye varacaksa oraya kadar götürülmelidir.

Tuncay ÖZKAN
http://www.radikal.com.tr/2000/01/14/yorum/adn.shtml
Tweet Paylaş
Etiketler: Adnan Oktar (Harun Yahya), slider
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

Chantage, geld, seks, vallen, en Adnan Oktar

Adnan Oktar en de 'müritleri'nin verklaringen, afpersing, geld en seks zijn behoorlijk uitgebreid vallen. Nu je brak het geluid van de slachtoffers op alle niveaus moet deze vrij lelijk spel te verwijderen
Als we de feiten onder ogen over Adnan Oktar en de omgevende formatie, is zeer belangrijk in termen van het tonen van de hiaten op dit gebied in Turkije.

Alle vormen van misbruik, seksuele uitbuiting, wordt normaal geacht, de normale betrekkingen van de mensen in de organisatie wordt gevormd door Adnan Hodja behandeld als 'Band of Brothers' overspel, die de bron is van de financieringsmaatschappijen, de organisatie werkt. De broers ook een aantal van de belangrijkste punten van de bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, drukt u op de 'infiltreren' werk. Voor dit doel, ze verminderen netwerk van hun organisatie nog steeds profiteren van aantrekkelijke meisjes.

Bijvoorbeeld, kan een 'zuster' organisatie, informatie worden verstrekt in een taak om een ​​aantal van de jonge vrouwen die werkzaam zijn in de instellingen betrekking hebben. Komt aan het begin van deze onbekende bellers. Adnan Hocacılar net als de vorming van een geheime dienst of maffia proberen om de communicatie centra te infiltreren. Voor dit doel, Vijay voldoet Tunali Mahinur Çalıkoğlu Nalan die werkzaam zijn in 118.

Als gevolg van deze vriendschap die begon in 1995, gevangen tot nu toe elk telefoonnummer 
ze willen Adnan Oktar en de zogenaamde imams te bereiken. Natuurlijk op de adressen. Bovendien interviews met mobiele telefoons kunnen kruisverhoor met betrekking tot de informatie in het document en ze zo veel. Waarom niet?

Ankara politie deed zijn werk. Turkije heeft gespeeld all over the place. Nu Adnancılar hebben gedaan, maar stilte. 
Turkije in het gezicht van een schandaal als dit is hoe de omgeving alles uit de kast raakt!

De meerderheid van de afgestudeerden van de hogere scholen 'Band of Brothers' directe controle van imams zijn mannen die elkaar ontmoetten Adnan Hoca'yla. Broeders, imams, leef in het kader van de controle van de groep en ze werken. Een van de belangrijkste taken van de groep imams mannen onder elkaar broeders 'motor' om de naam van de jonge meisjes en hun netwerken te vinden, het verminderen van slijtage, broers, om gezamenlijk te voeren of om de relatie te waarborgen.
 De rijke en bekende families stuurden hun kinderen prive-scholen, ging naar bars, uitgaansgelegenheden en winkelcentra jacht veld imams. Zusters en zusters in de groep van imams in de organisatie direct verbonden met Adnan Hodja. Relatie met deze mensen is verboden, niet mag praten.

Hoca'yla maar net Adnan Hodja verantwoording en zusters ontmoet, blijven in hun eigen gemeenschap. Ik zeg dat ze de nakomelingen van het paleis huishouden. Daarnaast zijn er huisjes.

Zusters trouwde broers, hun vrouwen en kinderen niet zien buiten een paar dagen. Volgelingen om een ​​hete leraar trouwen is niet op zoek. Marry verzwakking van de organisatie en de organisatie gelooft kan worden geboekt. Daarom is voor een of andere reden, de meeste van de zusters die getrouwd tot 1993 ze getrouwd waren op verzoek van de broers van elkaar gescheiden. Hier is recept voor een groep van zusters Adnan Oktar's politieverklaring:

"Müritlerimizin hebt geïnstalleerd in alle behoeften van de resterende huizen zijn verzorgd door de organisatie. Ms imams gescheiden van hun families in onze huizen is verantwoordelijk voor de overige zusters. Sisters geïnteresseerd in mijn werk is dat het schrijven van een boek. Organisatie Zusters in elke geslachtsgemeenschap verboden is. Volgers zijn rijk, ze zijn slim en aardig serieus. Dit komt omdat deze mensen in gemeenschappen groot en verdere versterking van de organisatie biedt. "

'Geloof me, zou ze vinden Bahadir'

Oktar mannelijk imams financiële middelen, de belangrijkste taak van de invoering van zichzelf en zijn zus buiten de zogenaamde mannelijke leden om een ​​vrouw te vinden, zegt:

"Voor mij is het vinden van de baan van vrouwen en meisjes met de naam Kemal Gul was verantwoordelijk voor de imam. Bahadir Trust zich later deze taak. Werd gevangen ik 's nachts een meisje genaamd Tuğçe gebracht. Concubine bellen met de getuige van de relatie maakt een discipel discipelen Broeders en het invoeren van de relatie. Volgens mijn religieuze begrip van een man en als het niet religieus gehuwde vrouwen, mannen vrouwen relatie, niet normaal, is te vinden om overspel te plegen. 
concubines Om deze reden zijn anale en orale seks nodig is om discipelen te maken. Eerder davranana de straf te geven. Kemal Rose stichtten hun normale relatie met een concubine gaf hij de straf, gesproken met twee jaar. nooit in mijn leven getrouwd, er is geen religieus getrouwd stel. Seksuele hierboven vermeld, de discipelen bracht concubines en voldoen aan mijn behoeften. "

Tijdens de inval in de nacht van 12 november met Adnan Hodja zei dat de 18-jarige model expressie werd opgericht Tuğçe val van de prostitutie onthult:

"Adnan Hodja Bahadir stelde me voor aan zijn op een dag thuis Hodja. Leraar zei dat ik mooi was. Bahadir nam me mee naar de keuken van het huis. En" Kom binnen, 'de mens' is een eer om te ontmoeten, "zei hij. Meester vertelde me om te kleden. Tegen mij ' Wees niet bang mij, broer, vader, zus en mij als 'zei hij., nam ik mijn kleren uit, ik had een rood ondergoed.' Wees niet verlegen compleet afkomst, "zei hij., ik naakt ben. begon me te aaien. Vreemd gebruikte woorden."
Adnan Oktar, de vraag hoe de rijkdom van query of een reactie op de hele waarheid vertellen krijgen is een extra zin:

"Ik ben het opzetten en leiden van de leden van mijn gemeenschap, dat is de reden waarom ik koos voor de kinderen van de rijken. Aanbid de ene kant, en aan de ene kant tot een leven van luxe hebben voor de rijken zou moeten zijn discipelen. 'S Waarom kies ik de rijke discipelen."

De imam van de zuster groep van hoja pervert de orders van Ferhat Tekelioglu verklaring legt in detail uit:

"Adnan Oktar ons 'seks en seks met vrouwen die willen om samen te zijn. Een normale relatie met de dreiging van het zijn kinderen heeft. Overspel en concubinaat wordt geacht in, maar alles kan gedaan worden buiten het normale relatie', zei ze. Teacher is niet de normale manier benaderen we de koran partner zegt hij, maar ik geloof dat deze uitdrukking van toepassing is op vrouwen. Koran niet voldoen aan de morele waarschuwingen niet het slechte meisje vrienden te ontmoeten zou zeggen de liefde op deze manier. Daarop de partijen begonnen te ontmoeten en mooie dames. Gedurende deze tijd, deze meisjes 'motor' we zeiden. Ik motor tot 100 Ik heb met. die relaties waren niet normaal relatie, de verbodsbepalingen lagen te slapen. "

Andere imams Ersin A. Terwijl Hoxha eerder verdedigde de traditionele begrip van de islam, maar de islam gebaseerd op de Koran sinds 1993 zinvol is, en met een matige kennis van de islam en van zichzelf niet gekruist of op zijn minst te brengen van de sexy meisjes en ongebruikelijke manieren, zegt: 
"Dit soort mannen voor vrouwen gepresenteerd als een zegen, om seks te hebben met vrouwen uit het invoeren van meer dan een relatie met je zus een broeder van deze vrouw, te verbinden met een motorblok, maar voor zover toegestaan ​​door de genoemde te doen. bulundurulacaktı getuige de hele tijd. broeders in de groep in deze aanpak begon te halen meisjes en seks. maar onze meisjes begrip van seks buiten het onze groep sızdırabilirlerdi ongewoon. Het is onder controle gehouden voor langere tijd. Adnan Hodja deze wereld is de wereld van genoegen, om van te genieten, zei ze. vermaakt voor, zegt hij. En om het onder controle door het nemen van enkele van de leuke partijen tape izletilirdi "

Koninkrijk van angst moet stoppen

Ja, al deze dingen beschreven en gezongen in Turkije, de deuren geopend voor een hele nieuwe wereld voor ons. Chantage, bedreigingen, uitbuiting, alles in een. Werkt als een feodale koninkrijk van angst tegen Adnan Oktar en zijn mannen moeten gevoelig zijn voor Turkije. Personen die aan te sturen en te informeren publieke opinie ondergeschikt aan angst om sprakeloos te chanteren. Door hun stiltes, morgen betekent de vernietiging van andere mensen. Ik ben opnieuw en opnieuw te schrijven. Ik heb gelezen elke een van de bevindingen van Adnan Hodja-bestand, gevuld met bewijsmateriaal waaruit blijkt dat andere krachten achter deze organisatie. Vandaag de dag het slachtoffer van chantage door politici negeren esirindeki perversie die streeft ernaar om senior managers. Zelfs de burgemeesters van hen zijn te vinden in het slachtoffer. Deze moeten susmaması. MHP plaatsvervangend Mehmet Gul in Istanbul, sommige mensen in deze groep, een aantal van haar brochures en promotiemateriaal posters afdrukken problemen tijdens de verkiezingen had hem verteld dat ze wilde helpen. Lach naar me: "Wat Adnan Oktar, noch weten, hun managers. Kwam tijdens de verkiezingen, en ik 'wordt', zei ik. Ze hebben nu verwarren mijn naam. Dit is immoreel om. Toegeven is dit niet mogelijk. Kan iets te maken doe ik met hen hebben?" Ik heb geklaagd over. Ja, degenen die hebben begaan deze jongens, Gul zei op een gegeven moment moeten zich afvragen: "? Ik ben wat ik doe met hen Ze benaderde me hoe" Antwoorden op deze vragen zal het oplossen van een heleboel dingen, onthult de waarheid. Dit werk moet worden genomen tot aan het einde, waar ga je er naartoe te gaan.


Tuncay Özkan
http://www.radikal.com.tr/2000/01/14/yorum/adn.shtml
Tweet Share
Tags: Adnan Oktar (Harun Yahya), schuif
Er zijn nog geen beoordelingen:
Een reactie plaatsen
Opmerking: Alleen een lid van deze blog kunnen een reactie te plaatsen.


 

Duivel: Wie is Satan of Lucifer nou eigenlijk precies?

Voor de duivel bestaan er in de wereld heel veel verschillende namen. Lucifer, Satan, Beelzebub, de antichrist, het beest, 666, Mephisto. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Iedereen weet intuïtief wel wat er wordt bedoeld. Ook horen we vaak genoeg dat we moeten oppassen voor deze meneer. Maar wie of wat is de duivel nu eigenlijk echt? Wat weten we van die geheimzinnige figuur, die schijnbaar probeert om ons in verleiding te brengen? En gaan we in de nabije toekomst nog meer van hem horen?
 

Wie is de duivel of satan volgens de overlevering?

Lucifer wordt uit de hemel gezet
Het verhaal gaat dat ooit in de hemel een perfecte engel leefde, die Lucifer genoemd werd. Lucifer was mooi, slim en volmaakt. Hij straalde van schoonheid en zijn lichaam was bedekt met de mooiste kleren en juwelen. En hij had een goede toekomst voor zich. Hij was de lieveling van God en werkte in zijn troonzaal. Ze werkten nauw samen en overlegden vaak over wat er moest gebeuren.

Maar zo´n 6000 jaar geleden werd een meeting belegd tussen God en Jezus, waarvoor Lucifer niet was uitgenodigd. En trots en jaloezie verteerden hem. Hij probeerde de andere engelen te overtuigen dat het een schande was en dat hij veel meer waard was. Eén derde van de engelen was het met hem eens en schaarde zich aan zijn zijde. God probeerde Lucifer nog tot inkeer te brengen maar deze weigerde pertinent om zijn ongelijk toe te geven. God zette hem dan ook de hemel uit samen met alle engelen, die Lucifer in het verleden hadden gesteund.

Satan wordt tot werkelijkheid
Zodra Lucifer was verbannen, heette hij voortaan Satan. En hij en zijn engelen werden vanaf dat moment demonen genoemd. De duivel en zijn teamgenoten wonen in de wereld van de geesten en proberen vanaf daar mensen te beïnvloeden. Ze zijn wel aanwezig op aarde maar we kunnen ze op dit moment niet zien. Satan kent de zwakheden van mensen en probeert subtiel om ze in verleiding te brengen. En wanneer je daaraan toegeeft, stopt hij allemaal leugentjes in je hoofd, waarmee je jezelf kunt rechtvaardigen. Satan heet overigens niet alleen Satan maar ook Mephistoteles of Mephisto, Beelzebub maar natuurlijk ook gewoon de duivel.

De duivel op het toppunt van zijn kracht aan het werk

En dan verschijnt de duivel op aarde als het Beest
Het verhaal gaat nog verder, want het plan van Satan is om ons fysiek te kome bezoeken op aarde. Er wordt voorspeld dat hij dat zal doen in een stralend lichaam en dat hij zich zal voordoen als goed en goddelijk. Vanaf dan wordt hij het Beest of de antichrist genoemd. Er wordt gewaarschuwd voor het ten onrechte vertrouwen van het Beest, dat duizenden jaren de gelegenheid heeft gehad om na te denken over zijn snode plannen en enorm krachtig is geworden in de tussentijd.

Naar het schijnt zal het Beest (dat 666 als getal heeft) een heleboel ware dingen verkondigen maar dat vermengen met onwaarheden. De tien geboden zullen worden aangepast en mensen zullen worden overtuigd dat ze in de aangepaste vorm beter zijn dat dan dat ze waren. Het wordt heel moeilijk om het Beest als zodanig te herkennen.

Maar uiteindelijk winnen de good guys altijd
Gelukkig zou het uiteindelijk allemaal goed af moeten lopen en zou de duivel na 3,5 jaar op de aarde voor duizend jaar in een bodemloze put worden gegooid. Vanaf daar kan de de duivel helemaal geen mensen meer beïnvloeden. Dan wordt hij er nog even uitgelaten voor een laatste gevecht met God, waarbij de duivel heel toepasselijk in het vuur eindigt. Voor goed is nu het universum bevrijd van al het kwaad en de Satan.

Genesis 11,9
Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

Deuteronomium 28,20
De HEER zal aan alle arbeid die u verricht een vloek laten kleven; hij sticht verwarring en vijandschap. Omdat u zich slecht hebt gedragen en zich van hem hebt afgekeerd, zult u spoedig ten onder gaan.

Jesaja 19,14
De HEER heeft hun geest in verwarring gebracht. Zo komt Egypte ten val, wat het ook onderneemt, als een dronkaard die in zijn eigen braaksel valt.

Jesaja 22,5
Deze dag van ontreddering, verwoesting en verwarring is een dag van God, de HEER van de hemelse machten. Het Dal van het visioen is met gekerm gevuld, hulpgeroep weerkaatst tegen de bergwanden.

Daniël 4,16
Daniël, die ook Beltesassar wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd, in verwarring gebracht door zijn gedachten. De koning sprak hem toe: ‘Beltesassar, laten de droom en zijn betekenis u niet in verwarring brengen.’ Beltesassar antwoordde: ‘Mijn heer, moge de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders.

Daniël 5,6
De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten.

Daniël 5,10
Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Zij zei: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen, het is niet nodig zo bleek te worden van schrik.

Amos 3,9
Dit moeten jullie bekendmaken in de burchten van Asdod en in de burchten van Egypte: ‘Kom naar de bergen rond Samaria om te zien hoe groot de verwarring in die stad is, hoe hevig de onderdrukking!

Handelingen 2,6
Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.

Handelingen 9,22
Saulus’ optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias is.

Handelingen 17,8
De te hoop gelopen menigte en de stadsprefecten raakten in verwarring bij het horen van deze woorden.

Handelingen 17,13
Maar toen de Joden van Tessalonica vernamen dat Paulus ook in Berea Gods woord verkondigde, kwamen ze ook daar het volk opruien en in verwarring brengen.

Galaten 1,7
Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

Galaten 5,10
De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn.

1 Petrus 3,14
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;

Ester_(Grieks) 1,4
Dit was de droom van Mordechai: Geschreeuw en tumult, donderslagen en aardbevingen, verwarring op aarde.

Ester_(Grieks) 1,7
Een dag van diepe duisternis, verdrukking en benauwenis, geweld en grote verwarring op aarde.

1 Makkabeeën 4,21
Deze ontdekking bracht hen in verwarring, temeer omdat ze begrepen dat Judas’ leger zich in de vlakte had opgesteld.

2 Makkabeeën 3,30
loofden de inwoners van de stad de Heer, die zijn heilige plaats op wonderbaarlijke wijze had verdedigd. De tempel, waar even tevoren nog angst en verwarring heersten, werd, nu de almachtige Heer was verschenen, van vreugde en blijdschap vervuld.

2 Makkabeeën 13,16
Zo zaaiden ze in het hele kamp paniek en verwarring en konden ze ten slotte dankzij de bescherming die de Heer aan Judas had geboden, bij het aanbreken van de ochtend zegevierend het kamp verlaten.

Wijsheid 10,5
Zij was het ook die, toen er verwarring heerste onder de volken die zich in het kwaad hadden verenigd, de rechtvaardige opmerkte en beschermde, zodat hij in Gods ogen onberispelijk bleef. Zij zorgde ervoor dat hij standhield ondanks zijn liefde voor zijn zoon.

Wijsheid 17,3
Zij hadden gedacht dat ze met hun verborgen zonden onopgemerkt zouden blijven onder de donkere sluier van de vergetelheid, maar nu waren ze in verwarring, hevig ontsteld en gekweld door angstvisioenen.

Sirach 11,34
Als je een onbekende in huis haalt, brengt hij je in de problemen. Hij brengt je in verwarring en vervreemdt je van je eigen familie.

Sirach 40,5
allen kennen woede en afgunst, verwarring en onrust, angst voor de dood, wrok en ruzie. ’s Nachts in bed, wanneer zij rusten, brengt de slaap hun nieuwe onrust,

2 Kon 1,3

Maer die enghel des HEEREN sprack tot Heliam den Thesbijt, Staet op, ende gaet den boden des conincs van Samarien te gemoete, ende spreect tot hen, En isser dan nv gheen God in Israel, dat ghi ghaet om te vraghen Beelzebub den god van Accaron?

2 Kon 1,6
Sy spraken tot hem, Ons quam opwaerts te ghemoete, ende sprack tot ons. Gaet wederom totten coninck die v ghesonden heeft, ende segt tot hem, Dus spreect die HERE, En isser dan nv gheen God in Israhel, dat ghy wech seyndet om raet te vragen Beelzebub, den God van Accaron? Daeromme en sult ghi vanden bedde niet comen, daer ghi op gheclommen zijt, maer ghy sult den doot steruen,

2 Kon 1,16
Ende hi sprack tot hem, Dus seyt die HERE, om dat ghi boden hebt ghesonden ende laten E raet vraghen Beelzebub den god van Accaron, als ofter gheen God in Israhel en waer, den welcken hy een woort mocht vraghen, soo en suldy vanden bedde niet comen, daer ghi op gheleghen zijt, maer ghi sult den doot steruen,

Mar 3,22
Ende die Scriben die van Ierusalem neder ghecomen waren, seyden. Hy heeft in hem Beelzebub, ende door den prins der duuelen worpt hy die duuelen wt.

Luk 11,15
Die sommighe van haer hebben gheseyt. Hi worpt wt die duuelen door Beelzebub, den prince der duuelen.

Luk 11,18
ende in dien dat die duuel tegens hem seluen gedeelt is, hoe sal zijn rijck mogen bliuen staen? Want ghy segt, dat ic die duuelen wtworpe door Beelzebub.

Luk 11,19
Ist dat ic door Beelzebub wtworpe die duuelen, in wien werpense v kinderen wt? Daer om sullen si wesen uwe rechteren.

Beelzebub (Beëlzebub)

Beëlzebub
De naam Beëlzebub is afgeleid van Baäl-Zebub; ze betekenen allebei "heer van de vliegen". Het is een Bijbelse spotnaam voor Beëlzebul (afgeleid van Baäl-Zebul) dat "heer van het huis" betekent.

In de joodse leer

In de Tenach duikt de naam Baäl-Zebub op als de afgod van Ekron, een Filistijnse stad (2 Koningen hoofdstuk 1).

In het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt Beëlzebub/Beëlzebul de vorst van de demonen genoemd (in oudere vertalingen wordt de term overste van de boze geesten gehanteerd wat op hetzelfde neerkomt), een andere benaming voor de duivel of de satan. In de evangeliën komt men deze naam tegen wanneer Jezus in conflict is geraakt met de Schriftgeleerden. Laatstgenoemden gaan zelfs zo ver dat zij Jezus zelf voor Beëlzebub uitmaken (Matteüs 10:25).
Matteüs 12:24
Maar de Farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebub, de vorst der demonen.’
Marcus 3:22
Ook de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebub,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’
Lucas 11:15
Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij Beëlzebub, de vorst der demonen, kan hij demonen uitdrijven.’
The Mark and the Number of the Beast (666)

 

 

The Mark and Number of the Beast
 
 
 
In the last chapter we saw how King Nebuchadnezzar dreamed of a statue with five body parts (a head, arms, belly, legs, and feet). These represented a succession of earthly empires (Babylon, Medea-Persia, Greece, Rome, and then Christianity and Islam together [as the fifth empire]).
 
Body part:
Earthly empire:
1. Head of gold
Babylonian (Iraq)
2. Chest and arms of silver
Medea-Persia (Iran)
3. Belly and thighs of bronze
Alexander (Greece)
4. 2 legs of iron
Roman Empire
5. 2 feet of iron and clay
Christianity and Islam
 
We also saw how the first three of these empires were likened unto certain animals.
 
Empire
Animal
Babylon (Iraq)
Lion
Medea-Persia (Iran)
Bear
Macedonian (Greece)
Leopard
 
All of these animals appear again in Revelation 13, as part of a composite beast that comes out of the sea. The beast was like a leopard (Greece), except that the feet were like a bear (Iran), while the mouth was like a lion (Iraq). Together they make up the fourth beast (Rome-Islam), since we saw earlier that the Roman-Islamic beast would subsume all the empires that went before it (i.e., Babylon, Medea-Persia and Alexander’s Macedonian empire).
 
Daniel 7:7
7 "After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It had huge iron teeth; it was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had ten horns.
 
The head that was “mortally wounded” in verse 3 may refer to the Ottoman Empire (an Islamic empire out of Turkey). It was “mortally wounded” on 9/11/1683, when the Islamic conquest was stopped at the walls of Vienna. Some might take this to mean that the end-time beast is Islamic (rather than Christian), but we need to remember that the end-time beast is both Islamic and Christian (and not just one or the other).
 
Verse 5 tells us this Roman-Islamic beast will speak great blasphemies against Elohim, and that this will continue 42 months (3-1/2 years). This may be the same 42 months in which the 2 witnesses operate, and it seems to match what we know of the papacy.
 
Hitgalut (Revelation) 13:1-10
1 Then I stood on the sand of the sea. And I saw a beast (Rome/Islam) rising up out of the sea, having seven heads (seven hills of Rome and seven mountains of Mecca) and ten horns (kingdoms), and on his horns ten crowns, and on his heads a blasphemous name.
2 Now the beast which I saw was like a leopard (Greece), his feet were like the feet of a bear (Medea-Persia), and his mouth like the mouth of a lion (Babylon). The dragon (Satan) gave him his power, his throne, and great authority.
3 And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded (Ottoman Empire), and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast.
4 So they worshiped the dragon (Satan) who gave authority to the beast; and they worshiped the beast (Rome/Islam), saying, "Who is like the beast? Who is able to make war with him?"
5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for forty-two months.
6 Then he opened his mouth in blasphemy against Elohim, to blaspheme His name, His tabernacle, and those who dwell in heaven.
7 It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation.
8 All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world.
9 If anyone has an ear, let him hear.
10 He who leads into captivity shall go into captivity; he who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.
 
A second beast appears in verse 11, this time coming up out of the earth. It has two horns like a lamb (perhaps symbolic of Yeshua), yet it speaks like a dragon (Satan). This beast seems to fit what we know about the United Nations (UN). The first horn might represent the political legislative assembly of the UN itself, while the second horn might represent the United Religions Initiative (URI). The URI is an effort by the UN to create a united one-world religion that is supposed to bind all the people of earth together.
 
Hitgalut (Revelation) 13:11-18
11 Then I saw another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb (UN and URI) and spoke like a dragon (Satan).
12 And he exercises all the authority of the first beast (Rome/Islam) in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast (Rome/Islam), whose deadly wound was healed (Ottoman Empire).
13 He performs great signs, so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men.
14 And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived (Ottoman Empire).
15 He was granted power to give breath to the image of the beast (possibly URI), that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed.
16 He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads,
17 and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.
18 Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666 (chi xi stigma).
 
Verse 14 might lead us to think that the beast will be Islamic, since it says an image will be made to the beast that was wounded and yet lived (which was the Ottoman Empire). However, Islam and Christianity are both part of the same end-time beast. Therefore, all we can say for certain is that there will be an “image” set up to the Roman-Islamic beast. This “image” may be the URI. While it is supposed to be centered on the papacy, it will doubtless make serious accommodations to satisfy both Muslims, and those of other faiths.
 
Historically, whenever the Roman beast has had the power to declare Catholicism the official state religion, it has persecuted (and even executed) all those who have opposed it. Given Rome’s track record, it seems reasonable to assume that if the UN is brought to full power (perhaps after a nuclear exchange at seal 6), that it will seek to eradicate all who refuse to convert, but especially fundamentalist Christians, Muslims and Jews. While it might be difficult to imagine that such a thing would be supported today, in the wake of a nuclear exchange there might well be a great deal of support for this kind of initiative. There might well be a great deal of public support for making Jerusalem an international city, with a joint temple in which Muslims, Christians and Jews can all worship side by side in “peace and safety” (as overseen by the pope). Those who refuse to convert to this new world religion might be demonized as a threat to joint peace and safety. In later chapters we will see that plans for such a joint temple are already underway.
 
Verse 16 tells us we will have to take a “mark” of the beast, or we will not be able to buy or sell. Many people therefore suggest that the US dollar is this mark of the beast, because of all the satanic imagery on the back.
 
 
 
The unfinished tower with the Luciferic all-seeing eye atop seems reminiscent of the tower of Babylon, and the Latin phrase “Annuit coeptis novus ordo seculorum” means, “Announcing the birth of the secular New World Order” (i.e., without Elohim). Clearly this is Babylonian money, but to suggest that the dollar (or any other physical, tangible thing) is the mark of the beast seems off. Yeshua and His disciples used the Roman currency of the day: did Yeshua and His disciples lose their salvation just because they used Roman money?
 
Mattityahu (Matthew) 17:27-18:1
27 “Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money; take that and give it to them for Me and you."   
 
Many people look for a physical, tangible fulfillment of the prophecy over the mark of the beast, suggesting that such things as money, microchips, iris scans, barcodes, the Internet, and other physical things are the mark. But if Babylon is a spiritual empire, then how can it have a simple, physical mark?
 
The unifying factor that all iterations of the Babylonian empire have in common is their desire to circumvent Elohim’s order by establishing their own (new) secular world order. They feel that if they can just establish their own order, then can live without fear of retribution by Yahweh. This has been their goal since early times.
 
B’reisheet (Genesis) 11:4
4 And they said, “Come, let us build us a city, and a tower whose top (may reach) unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.”
 
There are seemingly good arguments as to why we should fear the dollar bill, microchips, barcodes, and all sorts of other physical, visible things as the mark of the beast. Some people tell us that the mark of the beast is when we have a physical RFID microchip implanted in our hands. However, if someone forcibly implants a microchip in our skin, does that mean we lose our salvation? Yeshua tells us that what enters a man from outside cannot defile him.
 
Marqaus (Mark) 7:14-23
14 When He had called all the multitude to Himself, He said to them, "Hear Me, everyone, and understand: 
15 There is nothing that enters a man from outside which can defile him; but the things which come out of him, those are the things that defile a man. 
16 If anyone has ears to hear, let him hear!"
17 When He had entered a house away from the crowd, His disciples asked Him concerning the parable.
18 So He said to them, "Are you thus without understanding also? Do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him, 
19 because it does not enter his heart but his stomach, and is eliminated, thus purifying all foods?" 
20 And He said, "What comes out of a man, that defiles a man. 
21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, 
22 thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye (i.e., greed), blasphemy, pride, foolishness. 
23 All these evil things come from within and defile a man."
 
It is that which comes from within that defiles a man, not that which comes from without. And, as we study Scripture, time and again what we see is that what Yahweh really cares about is what is in our hearts. This is why it makes more sense to consider that the mark of the beast is loyalty to the beast, as evidenced by our actions. Are we behaving in ways that are loyal to the beast? Then we have the mark of the beast. Yet if we are behaving in ways that are loyal to Yahweh, then we have Yahweh’s mark.
 
Yahweh is big on obedience to His commands. When we read through Scripture, Yahweh and Yeshua both tell us that it is obedience to their commandments that shows our love for Elohim.
 
Yochanan (John) 14:15
15 "If you love Me, keep My commandments.”
 
No matter what our surroundings, if our thoughts and our actions are not for Yahweh, and if we are not obeying His commandments, then no microchip (and no barcode) is needed to defile us, for we are already defiled. Similarly, even if the government puts a dozen microchips in our hands, and makes us use Babylonian currency, we can still be set apart unto Him.
 
Verse 18 speaks of the number of the beast. This is the number both of the papacy (as the primary fulfillment), and of Islam (as the secondary fulfillment).
 
Hitgalut (Revelation) 13:18
18 Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666 (chi xi stigma).
 
In Nazarene Israel we show how an “anti-messiah” is someone who pretends to be the Messiah, in order to lead the people away from obedience to Elohim. This is a perfect description of the papacy. In fact, one of the pope’s earliest titles was Vicarius Philii Dei, which means, “Instead of the Son of the Deity,” or “In the place of the Son of the Deity.” This title comes from the Donation of Constantine, which is a forged imperial document attributed to Emperor Constantine himself. It allegedly transferred authority over Rome and the western leg of the empire to the pope. The document was later proved to be a forgery, but the ruse was widely believed for centuries, and many Catholics still call the pope the Vicar of Christ (i.e., “he who stands in for the Messiah”). Beyond this, Latin (like many other languages) assigns numerical values to its letters. When one adds the numerical values of Vicarius Philii Dei together, one gets a numerical value of 666.
 
If the Roman aspect of the beast is primary, the Islamic aspect is also important. The Hadith (Islamic oral law) foretells the arrival of a Mahdi (i.e., Islam’s messiah). Because the Muslims believe their Mahdi will only come after an apocalypse, they are eager for an apocalypse to come. Many believe this is why Islamic nations such as Iran are working to build atomic weapons, is to hasten the coming of this apocalypse (and hence, the arrival of their Mahdi). According to Islamic prophecies, the Mahdi will unite the Islamic world, and lead the people to worship “All-h.” (Clearly this will not come to pass, but we are relating it here so that we can understand what Muslims want.)
 
There are many proofs that the book of Revelation was inspired in Hebrew or Aramaic; yet we know from other studies that the Aramaic Peshitta is not the original text (but that it has been translated from Greek). The Greek texts are older, and since they are older, they are more valuable for textual analysis. Interestingly, one of the oldest Greek texts,Codex Vaticanus, gives us some insight as to how the 666 relates to Islam. Below is a typewritten Interlinear Greek text of the 666 in Revelation 13:18.
 
 
 
Reading from left to right, the first Greek letter, χ (pronounced “chi”) has a numerical value of 600. The middle Greek letter, ξ, is pronounced “xi”, and it has a numerical value of 60. The third Greek letter, ς, is pronounced “stigma.” Although its numerical value has changed since the first century, in the first century the letter stigma had a numerical value of 6. When we put these three letters together we get Χξς, which has a numerical value of 600 + 60 +6 = 666.
 
 
These Greek letters look very much like the Bismillah, which is Arabic for “the name of All-h.” If we flip the Bismillah around, we can see a striking similarity to the Codex Vaticanus, which is widely believed to be the oldest extant Greek manuscript, dated circa 350 CE. The line above the xi (under the words “A.D. 350”) is not an underline, but is actually part of the hand-written text.
 
 
 
If one looks closely, one can see these same letters (Χξς) next to crossed swords (denoting conquest) in the (Islamic) Chechin revolutionary flag, here flipped diagonally.
 
 
The Greek of Revelation 13:18 tells us that the mark of the beast will be worn on the forehead or on the right hand; yet in Hebrew, the word for “hand” is the Hebrew word “yahd” (יַד), means both “hand” and “arm.” This fits Islam perfectly, as Islamic jihadists wear the Bismillah both on their foreheads, and/or on their right arms.
 
 
Below is a picture of a Hamas headband. Similar bands are typically worn on the right arm. If one looks closely and is willing to turn these images on their sides, one can see images that resemble the xi, the chi, and the stigma (Χξς).
 
 
The evidence in favor of the Bismillah is compelling, but there are some linguistic and theological issues. The language of verse 18 does not seem to mesh with the idea that Yochanan was shown a Bismillah, and that he was trying to portray it in Greek letters. Rather, he seems to be trying to express a number.
 
Hitgalut (Revelation) 13:18
18 Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666 (chi xi stigma).
 
Further, the grammar of Revelation works in both Hebrew and Aramaic, but it does not work in Greek. However, there are some rationalizations for this, such as the possibility that Yochanan wrote Revelation in Greek, using Hebraic modes of thought. Another is that he may have written it in Hebrew, and that it was then translated into Greek. In any case, the Bismillah seems to fit.
 
Chapters 12 and 13 have given us a lot of information that will help us make more sense of the timeline as it resumes. When we get to chapter 17 we will see that the Ottoman Empire may soon be restored, and how an ancient temple to Zeus may be set up on the temple mount, as the anti-messiah’s temple.
 
Soon we will rejoin the timeline and the 144,000, but before we do that, first we should talk about the anti-Messiah’s temple.

Bron:
Gen 10:8
En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde.

Gen 10:9
Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN.

Gen 11:4
En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

Gen 11:5
Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.


1 Kron 1:10
Cusch nu gewon Nimrod; die begon geweldig te zijn op aarde.

Mi 5:5
Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard, en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal Hij ons redden van Assur, wanneer dezelve in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden.

Genesis 11

De toren van Babel
En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.
Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar.
En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.
En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!
Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.
En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?
Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.
Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.
Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde.


Alle Christen landen hebben de Bijbel in verschillende talen, maar de moslims hebben de koran alleen maar in het arabisch.
Klinkt dit niet erg bekend in de oren.


Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen