Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Getuigenissen

יְהֹוָה

1 Johannes 5:7-8
.


7 Er zijn dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de heilige Geest; en deze drie zijn één. 

  • Prive:

Broeders en zusters, het spreekt vanzelf dat deze drievoudige gemeenschap met de Drieenige God in élk kind van Godin elk individu, moet worden gevonden. 


En er zijn drie getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één’.

  • Maar ook in elke individuele gemeente:

Maar deze drievoudige gemeenschap verwijst ons ook naar de drie wekelijkse diensten, die een levende gemeente minimaal in acht moet nemen.
  • Namelijk een evangelisatiedienst (de Kandelaar),
  • en bijbelstudie (de Tafel der Toonbroden),
  • en een bidstond (het Wierookaltaar). 

INSTANT BABY!
HEALING Of The Cancer Of The Eye
Pastor 
Goes To Jail For Home Worship
LEAKED?!!?? The new 2012-2013 President already selected..... (Geplaatst op 12 januari 2012)
12 Year Old Girl Paints Heaven, Unbelievable!
Aliens Come From Hell
Bob Jones 
Died & Met Jesus

"Jesus Knocks on Muslim Imam's Door" -- Zak Gariba on Full Circle -- 1/2
"Jesus Knocks on Muslim Imam's Door" -- Zak Gariba on Full Circle -- 2/2

Mark Hitchcock and Jonathan Cahn - Jewish Voice with Jonathan Bernis, February 11, 2013
Still Standing -- When Life Tempts You To Sell Out

Judith MacNutt on It's Supernatural with Sid Roth - Ministry of Angels
Guillermo Maldonado 3 on It's Supernatural with Sid Roth - Glory of God
Power of Speaking in Tongues (gave van de Heilige Geest)
Proof THE BIBLE IS TRUE
Proof THE BIBLE IS TRUE- 2
MORE SUPPRESSED BIBLE EVIDENCE!!! pt.a
Gary Wood - A Place Called Heaven (Sid Roth's It's Supernatural) (Heaven Testimony)
Gary Wood on It's Supernatural with Sid Roth - Heaven
Heaven Is Real - Gary Wood / Sid Roth's It's Supernatural! (Real Heaven Story)
Touched by an Angel at the ATM - CBN.com
Jesus Christ Saved Me from 27 Years of Homosexuality

BBC The Story of Jesus 1/2
BBC The Story of Jesus 2/2

ChemTrails or Midges - DEER now CATS ??? Hemorrhagic Fever!!! Are WE NEXT ???
Hindu Attacks on Christians in India_1
PERSECUTED CHRISTIANS_1 
Why I believe in God, The Bible, The NWO, Satan, The New Age Movement is a lie and End Times


Matthéüs 4
De verzoeking van Jezus
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.
En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.
En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.
Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.
Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des tempels;
En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.
Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.
Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;
En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.
10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.
11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

Marcus 11: 22-25
.

22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.
23 Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.
24 Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.
25 En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve.


Joz 8,34. En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en den vloek, naar alles, wat in het wetboek geschreven staat.

1 Kron 16,40. Om den HEERE de brandofferen geduriglijk te offeren op het brandofferaltaar, des morgens en des avonds; en zulks naar alles, wat er geschreven staat in de wet des HEEREN, die Hij Israël geboden had.

Dan 12,1. En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

Mat 4,10. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

Mat 11,10. Want deze is het, van dewelken geschreven staat: Ziet, Ik zende Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal voor U heen.

Luk 20,17. Maar Hij zag hen aan, en zeide: Wat is dan dit, hetwelk geschreven staat: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden?

Hand 1,20. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt.

Hand 13,33. Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

Rom 4,17. (Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren;

1 Kor 10,7. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen.

Deuteronomium 4

 

4
Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van uw voorouders, u zal geven.
4
Mozes vermaant het volk tot onderhouding van Gods geboden
Nu dan, Israël! hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden lere te doen; opdat gij leeft, en henen inkomt, en erft het land, dat de HEERE, uwer vaderen God, u geeft.
Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.
Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede.
U hebt met eigen ogen gezien wat de HEER in Baäl-Peor heeft gedaan. Iedereen die zich met de Baäl van de Peor had afgegeven, heeft hij uit uw midden weggevaagd.
Uw ogen hebben gezien, wat God om Baäl-Peor gedaan heeft; want alle man, die Baäl-Peor navolgde, dien heeft de HEERE, uw God, uit het midden van u verdaan.
U daarentegen bleef de HEER, uw God, toegedaan en bent nu allemaal nog in leven.
Gij daarentegen, die den HEERE, uw God, aanhingt, gij zijt heden allen levende.
Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen.
Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; opdat gij alzo doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat, om het te erven.
Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’
Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en zeggen: Dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk!
Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen?
Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de HEERE, onze God, zo dikwijls als wij Hem aanroepen?
En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?
En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef?
Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt.
9 Alleenlijk wacht u, en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen, die uw ogen gezien hebben; en dat zij niet van uw hart wijken, al de dagen uws levens; en gij zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken.
10 Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat hij tegen mij had gezegd: ‘Roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor mij te hebben zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen bij.’
10 Ten dage, als gij voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, aan Horeb stondt, als de HEERE tot mij zeide: Vergader Mij dit volk, en Ik zal hun Mijn woorden doen horen, die zij zullen leren, om Mij te vrezen al de dagen, die zij op den aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren;
11 Op die dag kwam u schoorvoetend naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en dreigende, donkere wolken.
11 En gijlieden naderdet en stondt beneden dien berg; (dieberg nu brandde van vuur, tot aan het midden des hemels; er was duisternis, wolken en donkerheid).
12 Toen sprak de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet; er was alleen die stem.
12 Zo sprak de HEERE tot u uit het midden des vuurs; gij hoordet de stem der woorden; maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem.
13 Hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden.
13 Toen verkondigde Hij u Zijn verbond, dat Hij u gebood te doen, de tien woorden, en schreef ze op twee stenen tafelen.
14 Mij droeg de HEER toen op om u de wetten en regels te leren die u moet nakomen in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen.
14 Ook gebood mij de HEERE ter zelver tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou; opdat gij die deedt in dat land, naar hetwelk gij doortrekt, om dat te erven.
15 Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEERu op de Horeb vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen:
15 Wacht u dan wel voor uw zielen; want gij hebt geen gelijkenis gezien, ten dage als de HEERE op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak;
16 misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw,
16 Opdat gij u niet verderft, en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw,
17 of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht,
17 De gedaante van enig beest, dat op de aarde is; de gedaante van enigen gevleugelden vogel, die door den hemel vliegt;
18 van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde.
18 De gedaante van iets, dat op den aardbodem kruipt; de gedaante van enigen vis, die in het water is onder de aarde;
19 En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd.
19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.
20 Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.
20 Maar ulieden heeft de HEERE aangenomen, en uit den ijzeroven, uit Egypte, uitgevoerd; opdat gij Hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te dezen dage is.
21 Door uw schuld is de HEER kwaad op mij geworden. Hij zwoer dat ik de Jordaan niet zou oversteken en het goede land niet binnen zou gaan dat hij u als grondgebied zou geven.
21 Ook vertoornde Zich de HEERE over mij, om ulieder woorden; en Hij zwoer, dat ik over de Jordaan niet zou gaan, en dat ik niet zou komen in dat goede land, dat de HEERE, uw God, u ter erfenis geven zal.
22 Ik moet hier sterven, ik zal de Jordaan niet oversteken, maar u mag wel oversteken en het land in bezit nemen.
22 Want ik zal in dit land sterven; ik zal over de Jordaan niet gaan; maar gij zult er overgaan, en datzelve goede land erven.
23 Zorg er dan voor dat u het verbond dat de HEER, uw God, met u heeft gesloten niet vergeet door tegen zijn gebod in iets af te beelden en een godenbeeld te maken.
23 Wacht u, dat gij het verbond des HEEREN, uws Gods, hetwelk Hij met u gemaakt heeft, niet vergeet, dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets, dat de HEERE, uw God, u verboden heeft.
24 Want de HEER, uw God, is een verterend vuur, hij duldt geen andere goden naast zich.
24 Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, eenijverig God.
25 Als u eenmaal in dat land geworteld bent en er kinderen en kleinkinderen hebt gekregen, en u gaat u misdragen door een godenbeeld te maken, een afbeelding van wat dan ook, en u tergt de HEER, uw God, door te doen wat slecht is in zijn ogen –
25 Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet, wat kwaad is in de ogen des HEEREN, uws Gods, om Hem tot toorn te verwekken;
26 ik roep vandaag de hemel en de aarde op als getuigen tegen u, dat u dan spoedig zult worden verdreven uit het land aan de overkant van de Jordaan, dat u in bezit zult nemen. Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn, integendeel, u zult worden weggevaagd.
26 Zo roep ik heden den hemel en de aarde tot getuige tegen ulieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naar toe trekt, om dat te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden.
27 De HEER zal u uiteenjagen en u wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven.
27 En de HEERE zal u verstrooien onder de volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar de HEERE u henen leiden zal.
28 Daar zult u dan andere goden vereren, goden van hout en van steen, door mensen gemaakt, goden die niet kunnen horen en zien, niet eten en niet ruiken.
28 En aldaar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken.
29 Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.
29 Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
30 Wanneer dit alles u overkomt zult u, door de nood gedreven, naar de HEER, uw God, terugkeren en naar hem luisteren.
30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn.
31 Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.
31 Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten.
32 Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen?
32 Want, vraag toch naar de vorige dagen, die vóór u geweest zijn, van dien dag af, dat God den mens op de aarde geschapen heeft, van het ene einde des hemels tot aan hetandere einde des hemels, of zulk een groot ding geschied of gehoord zij, als dit:
33 Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd?
33 Of een volk gehoord hebbe de stem van God, sprekende uit het midden des vuurs, gelijk als gij gehoord hebt, en levend zij gebleven?
34 Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen?
34 Of: of God verzocht heeft te gaan, om Zich een volk uit het midden eens volks aan te nemen, door verzoekingen, door tekenen, en door wonderen, en door strijd, en door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en met grote verschrikkingen; naar al hetgeen de HEERE, uw God, ulieden voor uw ogen in Egypte gedaan heeft?
35 U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat deHEER de enige God is; er is geen ander naast hem.
35 U is het getoond, opdat gij wetet, dat de HEERE die God is; er is niemand meer dan Hij alleen!
36 Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt.
36 Van den hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen, om u te onderwijzen; en op de aarde heeft Hij u Zijn groot vuur doen zien; en gij hebt Zijn woorden uit het midden des vuurs gehoord.
37 De HEER heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd
37 En omdat Hij uw vaderen liefhad, en hun zaad na hen verkoren had, zo heeft Hij u voor Zijn aangezicht door Zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd;
38 en ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt.
38 Om volken, die groter en machtiger waren dan gij, voor uw aangezicht uit de bezitting te verdrijven; om u in te brengen, dat Hij u hunlieder land ter erfenis gave, als het te dezen dage is.
39 Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.
39 Zo zult gij heden weten, en in uw hart hervatten, dat de HEERE die God is, boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer!
40 Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
40 En gij zult houden Zijn inzettingen en Zijn geboden, die ik u heden gebiede, opdat het u en uw kinderen na u welga, en opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de HEERE, uw God, u geeft, voor altoos.

Mattheüs 13:13-15:Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen.

Wanneer de Heilige Geest de Waarheid voor iemand openbaard, brengt dit onherroepelijke vrijheid in die persoon terug:

2 Korinthiërs 3:17:“De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid”

De Here Jezus heeft gezegd: Mattheüs 13:16:“Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen”

Niemand kan werkelijk gelukkig zijn als de duivel een houvast heeft over iemands leven. Echte vrijheid komt naar het luisteren naar de Waarheid. De Waarheid komt van God, want Jezus Woorden is de Waarheid

Johannes 17:17:“Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.”

Er is geestelijk leven in de Bijbel. Maar het ligt dieper dan alleen de letter van de Bijbel. Er is diepte in het Woord van God welke alleen door de Heilige Geest onthuld kan worden. Er is kennis van het Woord welke niet door middel van onze zintuigen of verstand geleerd kan worden. Het kan allen door de Heilige Geest aan ons geopenbaard worden:

1 Korinthiërs 2:10:Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods

Ons verstand moet geopend worden zodat wij de Schriften kunnen verstaan:

Lucas 24:45:Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

 

Wanneer de Heilige Geest die openbaring in onze levens geeft, wordt de Bijbel een totaal nieuw Boek, het leven en uitzicht zal veranderen. Wanneer het verstand verblind en in duisternis gedompeld is, door continue verdraaide vertolkingen van de Schrift, dit zal gaan wijken wanneer het licht van de Waarheid is binnen gekomen. Dit is dan het begin van onze rechtmatig erfdeel in de Gezalfde Verlosser om die in bezit te nemen.

 


ALERT! PROOF 
The Biggest EVENT in History is About to Happen!!!


  Mat 24:15   When 3752 ye therefore 3767 shall see 1492 the abomination 946 of desolation 2050, spoken of 4483by 1223 Daniel 1158 the prophet 4396, stand 24762476 in 1722 the holy 40 place 5117, (whoso readeth314 , let him understand 3539 :)

  Dan 11:31   And arms 2220 shall stand 5975 on his part, and they shall pollute 2490 the sanctuary 4720 of strength 4581, and shall take away 5493 the daily8548 [sacrifice], and they shall place 5414 the abomination 8251 that maketh desolate 8074 .

Daniel 11: 31
“And political and military forces shall stand on his part, and they shall pollute the highly venerated, hallowed fortress, and shall put aside the position of employment and they shall place the IDOL that maketh TERROR.”

The “IDOL that maketh TERROR”

Is the ”ABOMINATION of DESOLATION”


  Dan 8:9   And out of one 259 of them came forth 3318 a little4704 horn 7161, which waxed exceeding 3499 great1431 , toward the south 5045, and toward the east4217, and toward the pleasant 6643 [land].
  Dan 8:10   And it waxed great 1431 , [even] to the host 6635 of heaven 8064; and it cast down 5307 [some] of the host 6635 and of the stars 3556 to the ground 776, and stamped 7429 upon them.
  Dan 8:11   Yea, he magnified 1431 [himself] even to the prince8269 of the host 6635, and by him the daily 8548[sacrifice] was taken away 7311 7311 , and the place4349 of his sanctuary 4720 was cast down 7993 .
  Dan 8:12   And an host 6635 was given 5414 [him] against the daily 8548 [sacrifice] by reason of transgression6588, and it cast down 7993 the truth 571 to the ground 776; and it practised 6213 , and prospered6743 .
  Dan 8:13   Then I heard 8085 one 259 saint 6918 speaking 1696 , and another 259 saint 6918 said 559 unto that certain 6422 [saint] which spake 1696 , How long [shall be] the vision 2377 [concerning] the daily 8548[sacrifice], and the transgression 6588 of desolation8074 , to give 5414 both the sanctuary 6944 and the host 6635 to be trodden under foot 4823?
  Dan 8:14   And he said 559 unto me, Unto two thousand 505and three 7969 hundred 3967 days 6153 1242; then shall the sanctuary 6944 be cleansed 6663 .

Daniel 8: 9-14
9 And out of one them came forth a little horn,
Which grew exceedingly powerful, toward the south, toward the 
South, and toward the east, and toward the prominent, honorable & pleasant land.
And it grew powerful, even to the army of heaven; and it cast down some of the army and of the stars to the ground, and stamped upon them.
11. Yea, he magnified himself even to the prince of the army, and by him the position of employment was made rotten, and the highly venerated, hallowed place was cast down.
12. And an army was given him against the position of employment by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground; and it prepared, accomplished, performed, and prospered.
13. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the position of employment, and the t4ransgression of terror, to give both the highly venerated, hallowed place and the army to be trodden under foot?
14. And he said unto me, Unto 2300 days; then shall the hallowed place be cleansed.


We can clearly see that a highly venerated place is cast down because a certain position of employment was made rotten by transgressing the laws using terror.

And the highly venerated place will be trodden under foot for 2300 days.


  Dan 9:24   Seventy 7657 weeks 7620 are determined 2852 upon thy people 5971 and upon thy holy 6944 city 5892, to finish 3607 the transgression 6588, and to make an end 8552 2856 of sins 2403, and to make reconciliation 3722 for iniquity 5771, and to bring in935 everlasting 5769 righteousness 6664, and to seal up 2856 the vision 2377 and prophecy 5030, and to anoint 4886 the most 6944 Holy 6944.
  Dan 9:25   Know 3045 therefore and understand 7919 , [that] from the going forth 4161 of the commandment 1697to restore 7725 and to build 1129 Jerusalem 3389unto the Messiah 4899 the Prince 5057 [shall be] seven 7651 weeks 7620, and threescore 8346 and two8147 weeks 7620: the street 7339 shall be built 1129again 7725 , and the wall 2742, even in troublous6695 times 6256.
  Dan 9:26   And after 310 threescore 8346 and two 8147 weeks7620 shall Messiah 4899 be cut off 3772 , but not for himself: and the people 5971 of the prince 5057 that shall come 935 shall destroy 7843 the city 5892 and the sanctuary 6944; and the end 7093 thereof [shall be] with a flood 7858, and unto the end 7093 of the war 4421 desolations 8074 are determined 2782 .
  Dan 9:27   And he shall confirm 1396 the covenant 1285 with many 7227 for one 259 week 7620: and in the midst2677 of the week 7620 he shall cause the sacrifice2077 and the oblation 4503 to cease 7673 , and for the overspreading 3671 of abominations 8251 he shall make [it] desolate 8074 , even until the consummation 3617, and that determined 2782 shall be poured 5413 upon the desolate 8074 .

Daniel 9:24-27
24 Seventy years are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.
25 Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be built again, and the wall, even in troublous times.
26 and after 62 years shall Messiah make a covenant, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the highly venerated, hallowed place; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.
27 And he shall confirm the covenant with many for one period of 7 years: and in the midst of the 7 year period he shall cause the THANK OFFERING and the GIFT to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the complete destruction, and that determined shall be poured upon the desolate.


Insummary:

The “going forth of the decree” happened in 1947, Obama was born, and 62 years after 1947, he became president.
That makes 2009-2016 the final 7 year period, and 2009-2015 the timeframe in which he makes a covenant, transgresses the laws, and the IDOL of TERROR is placed in the HIGHLY VENERATED FORTRESS.

But that's not all:

The “going forth of the decree”happened in 1947, when the UN declared Israel a nation.
7+7 years after 1947, Obama was born, and 62 years after 1947, he became president.

That makes 2009-2016 the final 7 year period, and 2009-2015 the timeframe in which he makes a covenant, transgresses the laws
 (Sunday March 21, 2010),
and the IDOL of TERROR is placed in the HIGHLY VENERATED FORTRESS. (
August 2, 2012)

January 20, 2009 + 1290 days = August 2, 2012
January 20, 2009 + 1335 days = September 16, 2012
THE FEAST OF TRUMPETS!!!


Daniel 12:11

11 And from the time that the position of employment shall be GIVEN OATH, and the idol that maketh terror set up, there shall be 1290 days.
12 Blessed is he that waiteth, and cometh to the 1335 days.


Obama officially took the OATH of OFFICE on January 20, 2009
January 20, 2009 + 1290 days = August 2, 2012


On August 2, 2012, a very special steel beam was lifted into place on the One World Trade Center in NYC.
The steel beam put into place August 2, 2012 is signed by Obama: “We remember, we rebuild, we come back stronger!”
The Signed Steel Beam is the IDOL of TERROR put into place EXACLY 1290 days after Obama gave the OATH of the POSITION of Presiden
t.

And 2009-2015 the timeframe in which he makes a covenant, transgresses the laws: 
On Sunday March 21, 2010 the Senate Healthcare bill HR3200 was passed and signed into law the following Tuesday. 
T
his is the New Health Care (Obamacare) law H.R. 3200 section 2521 pg. 1001 paragraphed 1 requires all US citizens to have the RIFD implanted ObamaCare makes RFID chips mandatory March 23, 2013.
Page 1004 of the new law (dictating the timing of this chip), reads, and I quote: "Not later than 36 months after the date of the enactment"


But there’s more…
Daniel’s angel said BLESSED are those who wait until 1335 days….
January 20, 2009 + 1335 days= September 16, 2012
THE FEAST OF TRUMPETS!!!

Daniel 12: 7.
Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: ‘Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?’
En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?
Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’
En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.
Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?’
Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?
Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.
 

Strong's H4150 - mow`ed
מוֹעֵד

Transliteration

mow`ed

Pronunciation

mō·ād' (Key)

Part of Speech

masculine noun

Root Word (Etymology)

TWOT Reference

Outline of Biblical Usage

1) appointed place, appointed time, meeting

a) appointed time

1) appointed time (general)

2) sacred season, set feast, appointed season

b) appointed meeting

c) appointed place

d) appointed sign or signal

e) tent of meeting

Authorized Version (KJV) Translation Count — Total: 223

The Rapture is SOON!!!

Periode duurt 1.260 dagen
ofwel 180 weken
ofwel 41 maanden
ofwel 3 jaren
2 augustus 2012 tot 14-01-2016

42 maanden (3.5 jaren)
20 Januari 2009 tot 2-2-2016


  1Cr 15:52   In 1722 a moment 823, in 1722 the twinkling 4493 of an eye 3788, at 1722 the last 2078 trump 4536: for1063 the trumpet shall sound 4537 , and 2532 the dead 3498 shall be raised 1453 incorruptible 862, and 2532 we 2249 shall be changed 236 .

  Rev 13:5   And 2532 there was given 1325 unto him 846 a mouth 4750 speaking 2980 great things 3173 and2532 blasphemies 988; and 2532 power 1849 was given 1325 unto him 846 to continue 4160 forty 5062[and] two 1417 months 3376.
  Rev 13:6   And 2532 he opened 455 his 846 mouth 4750 in 1519blasphemy 988 against 4314 God 2316, to blaspheme 987 his 846 name 3686, and 2532 his 846tabernacle 4633, and 2532 them that dwell 4637 in1722 heaven 3772.
  Rev 13:7   And 2532 it was given 1325 unto him 846 to make4160 war 4171 with 3326 the saints 40, and 2532 to overcome 3528 them 846: and 2532 power 1849 was given 1325 him 846 over 1909 all 3956 kindreds 5443, and 2532 tongues 1100, and 2532 nations 1484.
  Rev 13:8   And 2532 all 3956 that dwell 2730 upon 1909 the earth 1093 shall worship 4352 him 846, whose 3739names 3686 are 1125 0 not 3756 written 1125 in 1722the book 976 of life 2222 of the Lamb 721 slain 4969from 575 the foundation 2602 of the world 2889.
  Rev 13:9   If any man 1536 have 2192 an ear 3775, let him hear 191 .
  Rev 13:10   He that 1536 leadeth 4863 into captivity 161 shall go 5217 into 1519 captivity 161: he that 1536 killeth615 with 1722 the sword 3162 must 1163 be killed615 with 1722 the sword 3162.Here 5602 is 2076 the patience 5281 and 2532 the faith 4102 of the saints40.
  Mat 7:12   Therefore 3767 all things 3956 whatsoever 302 3745ye would 2309 that 2443 men 444 should do 4160 to you 5213, do 4160 ye 5210 even 2532 so 3779 to them846: for 1063 this 3778 is 2076 the law 3551 and 2532the prophets 4396.
  Luk 6:31   And 2532 as 2531 ye would 2309 that 2443 men 444should do 4160 to you 5213, do 4160 ye 5210 also 2532to them 846 likewise 3668.

  Rev 11:3   And 2532 I will give 1325 [power] unto my 3450 two1417 witnesses 3144, and 2532 they shall prophesy4395 a thousand 5507 two hundred 1250 [and] threescore 1835 days 2250, clothed in 4016sackcloth 4526.
  Rev 12:6   And 2532 the woman 1135 fled 5343 into 1519 the wilderness 2048, where 3699 she hath 2192 a place5117 prepared 2090 of 575 God 2316, that 2443 they should feed 5142 her 846 there 1563 a thousand5507 two hundred 1250 [and] threescore 1835 days2250.
 
  Eze 21:25   And thou, profane 2491 wicked 7563 prince 5387 of Israel 3478, whose day 3117 is come 935 , when 6256iniquity 5771 [shall have] an end 7093,

  Dan 12:10   Many 7227 shall be purified 1305 , and made white3835 , and tried 6884 ; but the wicked 7563 shall do wickedly 7561 : and none of the wicked 7563 shall understand 995 ; but the wise 7919 shall understand 995 .
  Dan 12:11   And from the time 6256 [that] the daily 8548[sacrifice] shall be taken away 5493 , and the abomination 8251 that maketh desolate 8074 set up 5414 , [there shall be] a thousand 505 two hundred 3967 and ninety 8673 days 3117.
  Dan 12:12   Blessed 835 [is] he that waiteth 2442 , and cometh5060 to the thousand 505 three 7969 hundred 3967and five 2568 and thirty 7970 days 3117.
  Dan 12:13   But go thou thy way 3212 till the end 7093 [be]: for thou shalt rest 5117 , and stand 5975 in thy lot 1486at the end 7093 of the days 3117.
 
 
 
The Psalm 83 Confederates

Tents of Edom Palestinians & Southern Jordanians
Ishmaclites  Saudis (Ishmael father of Arabs)
Moab Palestinians & Central Jordanians
Hagarenes Egyptians
Gebal Hezbollah & Central Jordanians
Ammon Palestinians & Northern Jordanians
Amalek Arabs of the Sinai Area
Philistia Hamas of the Gaza Strip
Tyre Hezbollah & Southern Lebanese
Assyria Syrians and Northern Iraq’s

The Ezekiel 38:11-6 invaders

Magog the Southern Steppes of Russia
Rosh Russia
Meshech & Turbal-Turkey (Turkmenistan)
Persia Iran
Ethiopia Sudan, Somalia
Libya Libya (may include Algeria, Morocco, and Tunisia)
Gomer North-Central Turkey
Togarmah Eastern Turkey


Alex Jones: Vredestichter Obama is de Derde Wereldoorlog begonnen
Alex Jones: Vredestichter Obama is de Derde Wereldoorlog begonnen  

Alex Jones: 'Obama, de man van 'vrede', de man van verwoesting, dood en vernietiging, is de Derde Wereldoorlog begonnen.'
 
 
Volgens Alex Jones, al jaren de bekendste klokkenluider van Amerika, heeft president Barack Obama onder het mom van 'vrede' de lang gevreesde Derde Wereldoorlog ontketend door in september een invasie in Libië te lanceren en vervolgens het hele Midden Oosten in brand te steken. 'Vrienden, we staan aan op de rand van de afgrond. De hele wereld snelt in alle opzichten op de Derde Wereldoorlog af. De private banken die Europa en de VS overheersen vallen in heel het Midden Oosten en Noord Afrika landen binnen en proberen ook een oorlog te beginnen tegen Pakistan,' aldus Jones.
Dit wordt gedaan omdat de wereldeconomie aan het instorten is en omdat de banken van plan zijn een private wereldbank op te richten waar alle landen (Co2-) belasting aan zullen moeten afdragen. Jones' bronnen binnen het Pentagon en Fort Hood (Texas) hebben bevestigd dat grote legerdivisies vanaf diverse Amerikaanse bases aan het einde van september / begin oktober Libië zullen binnenvallen en een totale grondoorlog zullen beginnen.

Desalniettemin blijft Obama volhouden dat hij geen toestemming van het Congres nodig heeft voor de militaire operatie tegen Gadaffi, omdat dit 'geen oorlog' zou zijn. Ondertussen dreigt hij ook Soedan binnen te vallen, heeft hij oorlogsschepen voor de kust van Syrië en Armenië gepositioneerd en roepen diverse senatoren openlijk op tot oorlog. Rusland en China hebben het Westen reeds gewaarschuwd dat ze hier op zullen reageren. 

In Jemen heeft de CIA het aantal drone aanvallen opgevoerd. De bevolking eist het aftreden van de president, die eerder deze maand gewond raakte bij een aanslag. Ook Mubarak, het voormalige lievelingetje van het establishment, werd na 31 jaar dictator van Egypte te zijn geweest afgezet tijdens een door Amerika, Groot Brittannië en Europa gesteunde militaire coup. Protesten worden niet meer toegestaan en burgers worden massaal gearresteerd. 

'Het is verbijsterend,' zegt Jones. 'Door Al-Qaida gesteunde troepen worden in het oosten van Libië gesteund door Amerikaanse en Britse special forces. Maar daar blijft het niet bij: Pakistan eiste maanden geleden dat Amerika de duizenden drone aanvallen op zijn grondgebied zou beëindigen. Het kan ons land niets schelen en ze gaan er gewoon mee door, waardoor deze zogenaamde bondgenoot in de armen van China en Rusland wordt gedreven.'
 
Rusland beschouwt de Amerikaanse oorlogsschepen die naar de Zwarte Zee zijn gestuurd als een provocatie. China en Rusland waarschuwen dat er hierdoor een groter conflict kan ontstaan. Jones' bronnen binnen het leger zouden hem hebben verteld dat er inderdaad een gigantische oorlog op stapel staat in Noord Afrika, het Midden Oosten en centraal Azië. Deze oorlog zal als politiek rookgordijn voor de Westerse bevolking fungeren, waarvan ze weten dat deze de regeringen tijdens de steeds erger wordende economische depressie alleen zullen blijven steunen als de landen in staat van oorlog zijn.
 
De machtselite kan ook gebruik gaan maken van geënsceneerde terreuraanslagen. Er zouden ook échte terreuraanslagen gepleegd kunnen worden door Gadaffi, als een laatste wanhopige poging om aan de macht te blijven. Vervolgens kan dat worden gebruikt om onze vrijheden nog verder in te perken. In Amerika zijn al openlijk spionagegroeperingen gevormd die bestaan uit pastors, advocaten en anderen om hun medeburgers in de gaten te houden. 'Alle klassieke vormen van tirannie worden nu losgelaten,' waarschuwt Jones.

Op dit moment wordt er dus een multi-regionale oorlog in gang gezet waar Rusland en China ingezogen zullen worden. 'Daarom gaven ze Obama vlak na zijn aantreden de Nobelprijs voor de Vrede,' verklaart Jones. 'Ze wisten dat al deze nieuwe oorlogen eraan zaten te komen, maar dat deze 'vrede' zouden worden genoemd. Dit is Obama wereldwijde 'vredes'tour! Eerst verkocht hij het publiek zijn anti-oorlogs retoriek. De hele planeet boog voor hem, zeker na 8 jaar oorlog en leugens over massavernietigingswapens door G.W. Bush. Vervolgens lanceerde Obama over de hele wereld nieuwe conflicten en noemt deze 'humanitair' en 'vrede brengend'. Hij vertelt de wereld dat gigantische explosies en verwoeste gebouwen geen oorlog zijn, maar 'humanitaire bevrijding'.'
 
De door de elite gecontroleerde media doet met hem mee en beweert dat dit geen oorlogen zijn maar humanitaire acties om 'vrede' te brengen. Nu moeten we plotseling geloven dat Al-Qaida de 'goeden' zijn omdat ze in Libië tegen Gadaffi vechten. Het bombarderen van Libische steden door de NAVO, waarbij al duizenden zijn omgekomen, is 'humaan'. 'En nu krijgen we te horen dat er een nieuwe oorlog -pardon, een nieuwe vredesactie- moet worden gelanceerd tegen Syrië. Obama is ook 'zeer bezorgd' over Soedan, waar mogelijk ook een bombardement zal moeten plaatsvinden.'
 
In Jemen vinden tapijtbombardementen plaats door honderden Amerikaanse Predator drones. 'En de media wijst maar op onze vredesstichter, onze 'koning', onze grote nieuwe generaal Obama. Hij heeft het Congres niet nodig voor toestemming, hij heeft tenslotte de Verenigde Naties.'
 
Obama voert Bilderberg 'orde uit chaos' plan uit 
Tijdens de recente Bilderberg samenkomst in St.Moritz (Zwitserland) werd het plan besproken om de hele wereld te destabiliseren met een oorlog die niet alleen multiregionaal is, maar waar ook Rusland en China in zullen worden betrokken. 'Maar de globalisten zullen niet stoppen,' vervolgt Jones. 'Ze moeten en zullen iedere onafhankelijke staat vernietigen, iedere munteenheid, iedere economie, zodat de hele wereld zal buigen voor deze wereldregering, dit 'orde uit chaos' programma à la George Soros, dit private wereldwijde bankenkartel waar u straks Co2 belasting aan zult moeten afdragen.'
 
Inmiddels is bewezen dat de Amerikaanse autoriteiten scheepsladingen vol wapens naar Mexico hebben verscheept. Aan de grens tussen Amerika en Mexico is inmiddels een ware oorlog aan de gang, waarin jaarlijks meer slachtoffers vallen als destijds in Vietnam. Mexico is ingestort en een omgevallen staat. De chaos breidt zich uit naar Amerika, maar de media bericht er nauwelijks over.

De Derde Wereldoorlog is begonnen
'De Derde Wereldoorlog is begonnen,' aldus Jones. 'De hele wereld komt in een crisis terecht en van ons land wordt een burger-vijandige politiestaat gemaakt. Daarom moeten we Washington en onze staten terugpakken. Private bank- en bedrijvenkartels hebben onze overheid gekaapt en gebruiken deze als instrument voor de destabilisering van de hele wereld, om zo op de as van onze ooit vrije samenleving hun wereldregering op te richten.'
 
'Bush was enkel de wegbereider voor Obama. Obama, de man van 'vrede': de man van verwoesting (desolation), dood en vernietiging. Deze oorlog, die op het punt staat de wereld te overspoelen, zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens. Waarschuw iedereen die u kent: de Derde Wereldoorlog is begonnen!'*
 
'En door zijn politiek slaagt hij in elk bedrog; hij zal hoogmoedig zijn in zijn hart, en door vrede zal hij velen vernietigen; ook zal hij in opstand komen tegen de Vorst der vorsten (God), maar dan zal hij zelf, zonder toedoen van mensen, worden vernietigd.' (Daniël 8:25, uit het Engels vertaald (KJV)).
 
 
Xander
 
(1) Infowars 

* Exact zoals Zbigniew Brzezinski, de grote man achter onder andere Jimmy Carter en Barack Obama**, het volgens Webster Tarpley gepland heeft. Zie dit artikel uit 2008:
 
07-11-08: Bekende Bush-criticus: Obama is catastrofaal voor de wereld ('Obama zal worden gebruikt voor oorlog met Rusland en China) 
 
Zie ook:
 
14-10-08: Illuminati Bankdieten forse stap dichter bij wereldcontrole (/Barack Obama belangrijkste werktuig Illuminati) 
22-09-08: Illuminati planden financiële crisis die moet leiden tot W.O.3   Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen