Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Alle Koningen vechten
Yeshua/Jezus: Koning der Koningen.
Zijn titels zullen Zijn:

Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van Vrede.
 
Handelingen 4
26 De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde.
The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ.

Psalmen 118
8 Het is beter tot den HEERE (YHWH) toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.

9 Het is beter tot den HEERE (YHWH) toevlucht te nemen, dan op prinsen (Koningen, Presidenten, regeringsleiders) te vertrouwen.

Psalmen 148

1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!

2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!

3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!

4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt!

5 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.

6 En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft hun een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.

7 Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden!

8 Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet!

9 Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen!

10 Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte!

11 Gij koningen der aarde, en alle volken, gij vorsten, en alle rechters der aarde!

12 Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen!

13 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoog verheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.

14 En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israëls, des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah!


False Royalty  

Psalmen 2

Strijd en zegepraal van den Messías
Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken.
Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting.
Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.Openbaring 11

De zevende engel
15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God,
17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;
18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.
19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

Job 21

28 Want gij zult zeggen: Waar is het huis van den prins, en waar is de tent van de woningen der goddelozen?

Psalmen 146

Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.
Best UFO Sightings of 2013 Illuminati Secrets Exposed! Incredible Footage!

Zie bij:
 9 min Hollywood speelt
Zie bij: 16 minuten wordt verteld dat Jezus het niet is, maar wel bedrog en de illuminatie en regering die erachter zit.
Zie bij: 24 minuten nadat men de Aliëns heeft onmoet willen ze van het Geloof afstappen en dat is precies wat hun (gevallen engelen/demonen enz.) daarmee wilt bereiken.
Zie bij: vanaf 30 minuten nog meer goede uitspraken.

"Finaly is someone telling the truth. What all the Aliens want you to do is for you to abandon God and religion. They are truly demonic and the governement is using this for the NWO and read your Bible all Kings and governements are going to fight Jesus in Armageddon." 


America is Becoming A Communist Country
A SHOCKING message for December 2012!!! 3 Days of Darkness!
(Dit is niet van de Heer dit is 666)

The Obama Deception HQ Full length version

Aceldama or Akeldama חקל דמא; field of blood - a place in Jerusalem associated with Judas Iscariot

 Genesis 3: 15.
15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’

M.a.w. Satan heeft ook zijn eigen kinderen met deze Eva gemaakt. Deze afstammelingen van hem, en dat is het grote geheim die ontdekt is en nog steeds wordt verzwegen, zijn de huidige Koningshuizen en de bewoners daarin.  De gevallen engelen zijn de Aliens die ze in Hollywood beschrijven. Want op het einde in Armageddon:
ARMAGEDDON
1) Bijbelse figuur of naam 2) Godendrama 3) Reuzenstrijd 4) Ramp 5) Slagveld voor de laatste strijd (bijbel) 6) Wereldslachting 7) WereldbrandOpenbaring 16,14.
Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.


Efeziërs 2:1-3.
1 U was dood door de misstappen en zonden
2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.

Daniël 7:17.
“Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen.


Matthéüs 4

Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;
En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.
10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.
11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.
 
Satan geeft de macht op deze aarde aan wie hij wil. Dus alle Koningshuizen en regeringsleiders, muzikanten, acteurs etc...

Jesaja 14

18 
Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis;

Daniël 2

40 En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.
41 En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem, en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem;
42 En de tenen der voeten, ten dele ijzer, en ten dele leem; dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos.
43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij (demonen, gevallen engelen) zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.
44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. (Christenen en Joden samen als Israel)
45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.
 

Openbaring 16

   
12 En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen.
12 En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen.
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk;
13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;
14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.
14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.
16 En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armagéddon.
16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.
17 En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied!
17 En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied.
18 En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn,namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.
18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.
19 En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap.
19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven.
20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.
20 En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden.
21 En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.
21 En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Deuteronomium 17

De verkiezing van een koning en diens plichten
14 Wanneer gij zult gekomen zijn in het land, dat u de HEERE, uw God, geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen, en gij zeggen zult: Ik zal een koning over mij stellen, als al de volken, die rondom mij zijn;
15 Zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, dien de HEERE, uw God, verkiezen zal; uit het midden uwer broederen zult gij een koning over u stellen; gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemden man, die uw broeder niet zij.
16 Maar hij zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen, en het volk niet doen wederkeren naar Egypte, om paarden te vermenigvuldigen; terwijl de HEERE ulieden gezegd heeft: Gij zult voortaan niet wederkeren door dezen weg.
17 Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijke; hij zal ook voor zich geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen.
18 Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht der Levietische priesteren is;
19 En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens; opdat hij den HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te doen;
20 Dat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broederen, en dat hij niet afwijke van het gebod, ter rechter- of ter linkerhand; opdat hij de dagen verlenge in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, in het midden van Israël.

Mattheüs 27
1 Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te zamen raad genomen tegen Jezus, dat zij Hem doden zouden.
2 En Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg, en gaven Hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder.
schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn: Judas geeft de zilveren penningen terug
3 Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht,
4 Zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien.
schilderij van James Tissot: Judas hangt zich op
5 En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelven.
6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, dezelve in de offerkist te leggen, dewijl het een prijs des bloeds is.
7 En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers, tot een begrafenis voor de vreemdelingen.
8 Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag.
9 Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken zij gewaardeerd hebben;
10 En hebben dezelve gegeven voor den akker des pottenbakkers; volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft.
schilderij van Duccio di Buoninsegna: Christus voor Pilatus
11 En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder vraagde Hem, zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het.
12 En als Hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets.
13 Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoevele zaken zij tegen U getuigen?
14 Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde.
15 En op het feest was de stadhouder gewoon den volke een gevangene los te laten, welken zij wilden.
16 En zij hadden toen een welbekenden gevangene, genaamd Bar-abbas.
17 Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, Bar-abbas, of Jezus, Die genaamd wordt Christus?
18 Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid overgeleverd hadden.
19 En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil.
20 Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben den scharen aangeraden, dat zij zouden Bar-abbas begeren, en Jezus doden.
21 En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welken van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas.
22 Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.
23 Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!
schilderij van Il Tintoretto: Christus voor Pilatus
24 Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien.
25 En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen.
26 Toen liet hij hun Bar-abbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.
27 Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en vergaderden over Hem de ganse bende.
28 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om;
29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!
30 En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd.
schilderij van Gustave Doré: Jezus verlaat het pretorium
31 En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen.
32 En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; dezen dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.
33 En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd Hoofdschedelplaats,
34 Gaven zij Hem te drinken edik met gal gemengd; en als Hij dien gesmaakt had, wilde Hij niet drinken.
schilderij van Peter Paul Rubens: Kruisoprichting
35 Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.
36 En zij, nederzittende, bewaarden Hem aldaar.
37 En zij stelden boven Zijn hoofd Zijn beschuldiging geschreven: DEZE IS JEZUS, DE KONING DER JODEN.
38 Toen werden met Hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter-, en een ter linker zijde.
39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden.
40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis.
41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeën, Hem bespottende, zeiden:
42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven.
43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.
44 En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren.
schilderij van Govert Flinck: Golgotha
45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!
47 En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias.
48 En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken.
49 Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien, of Elias komt, om Hem te verlossen.
50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.
51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.
52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;
53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.
54 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!
55 En aldaar waren vele vrouwen, van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om Hem te dienen.
56 Onder dewelke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus en Joses, en de moeder der zonen van Zebedeüs.
57 En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was.
58 Deze kwam tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus, dat hem het lichaam gegeven zou worden.
schilderij van Duccio di Buoninsegna: De graflegging
59 En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelve in een zuiver fijn lijnwaad.
60 En leide dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had; en een groten steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg.
61 En aldaar was Maria Magdalena, en de andere Maria, zittende tegenover het graf.
62 Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeën tot Pilatus,
63 Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan.
64 Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste.
65 En Pilatus zeide tot henlieden: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat.
66 En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.Akeldama, field of blood, Pottersfield

Akeldama (Field of Blood)

Jerusalem

Akeldama

Monastery of St Onuphrius (Seetheholyland.net)

Akeldama, where Judas Iscariot died, is in Jerusalem’s Hinnom Valley — a picturesque setting whose infamous history of child sacrifices caused it to be identified with the hell of unquenchable fire and punishment.

The Greek Orthodox Monastery of St Onuphrius now stands on the place where Judas is believed to have hanged himself. The monastery occupies a narrow terrace on the southern face of the valley, facing Mount Zion and the Old City walls.

Akeldama (also spelt Aceldama, Hekeldama and Hakeldama) comes from Aramaic words meaning Field of Blood.

The Gospel of Matthew says Judas repented after betraying Jesus with a kiss at Gethsemane. He then took his payment of 30 pieces of silver back to the chief priests and elders, and threw the money down in the Temple.

“The chief priests picked up the coins and said, ‘It is against the law to put this into the treasury, since it is blood money’. So they decided to use the money to buy the potter’s field as a burial place for foreigners. That is why it has been called the Field of Blood to this day.” (27:6-8)
 

Monastery stands among burial caves

Akeldama

Olive trees in Hinnom Valley (Seetheholyland.net)

The Monastery of St Onuphrius, built in 1874 over the remains of an earlier church building, is occupied by a small community of Greek Orthodox nuns.

It is dedicated to a saintly monk from the 3rd or 4th century. Onuphrius was famous for his luxuriant beard, which was his only garment apart from a loincloth of leaves.

The hillside on which the monastery stands is honeycombed with burial caves and tombs — some of them holding the bones of pilgrims of past centuries who came to Jerusalem but did not survive to make the journey home.

Akeldama

Icon of St Onuphrius in Monastery of St Onuphrius (Seetheholyland.net)

In the Byzantine period, many of these caves were occupied by monks and hermits.

The monastery chapel is in a former burial cave, with holes in the walls where bodies were laid. A 16th-century tradition says eight of the apostles hid here after Jesus was captured at Gethsemane.

 

Crusaders built charnel house

Near the Monastery of St Onuphrius are the remains of an underground charnel house built by the Crusaders in the 12th century, to bury the 50 or more patients who died each day in the hospital run by the Knights of St John near the Church of the Holy Sepulchre.

Loads of soil from this place were often taken to consecrate Christian cemeteries in Europe.

Akeldama

Burial niches in Monastery of St Onuphrius (Seetheholyland.net)

One of the tombs found near the monastery is believed to be that ofAnnas, head of the high priestly family that included Caiaphas, who presided at the trial of Jesus.

On the same side of the Hinnom Valley, archaeologists excavating a tomb in 1979 found two tiny silver scrolls from around 600 BC, inscribed with portions of the priestly blessing from the Book of Numbers: “The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you, and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you, and give you peace.” (6:24-26)

These inscriptions are the earliest known citations of texts found in the Hebrew Bible.

 

Place of child sacrifice

During the First Temple period the Hinnom Valley became notorious as the place where apostate Jews sacrificed their children through fire to the pagan god Moloch.

Akeldama

View from terrace in Monastery of St Onuphrius (Seetheholyland.net)

Because of these atrocities, the valley’s name (Gei-Hinnom in Hebrew, Gehenna in Greek) became a byword for hell, the place of eternal punishment by fire, in both Jewish and Christian traditions.

In the Gospels, Jesus uses the Greek word Gehenna 11 times to describe the hell of unquenchable fire which can destroy “both body and soul” (Matthew 10:28).

However, a Middle Ages belief that the Hinnom Valley continued to belch smoke and fire because it was a perpetually burning rubbish dump has no basis in fact.

In modern times the Hinnom Valley has become a green and pleasant venuefor picnics, rock climbing and concerts.

 

In Scripture:

Child sacrifice in the Hinnom Valley: 2 Chronicles 33:6

Child sacrifice condemned by God: Jeremiah 7:30-32

Jesus refers to the unquenchable fire of Gehenna: Mark 10:43

The purchase of the Field of Blood: Matthew 27:3-10

 

Monastery of St Onuphrius

Administered by: Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem

Tel.: Monastery, +972-505-315530; Patriarchate, +972-262-85636

Open: Apr-Sep, Tuesdays and Thursdays 9am-12 noon, 4-7pm

Oct-Mar, Tuesdays and Thursdays 9am-12 noon, 3-5pmEzechiël 39

1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!
2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls.
3 Maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en Ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen.
4 Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven.
5 Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.
6 En Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
7 En Ik zal Mijn heiligen Naam in het midden van Mijn volk Israël bekend maken, en zal Mijn heiligen Naam niet meer laten ontheiligen; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.
8 Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere HEERE; dit is de dag, van welken Ik gesproken heb.
9 En de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiesen; en zij zullen daarvan vuur stoken zeven jaren;
10 Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houwen, maar van de wapenen vuur stoken; en zij zullen beroven degenen, die hen beroofd hadden, en plunderen, die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere HEERE.
11 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven, het dal der doorgangers naar het oosten der zee; en datzelve zal den doorgangers den neus stoppen; en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen: Het dal van Gogs menigte.
12 Het huis Israëls nu zal hen begraven, om het land te reinigen, zeven maanden lang.
13 Ja, al het volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn, ten dage als Ik zal verheerlijkt zijn, spreekt de Heere HEERE.
14 Ook zullen zij mannen uitscheiden, die gestadig door het land doorgaan, en doodgravers met de doorgangers, om te begraven degenen, die op den aardbodem zijn overgelaten, om dien te reinigen; ten einde van zeven maanden zullen zij onderzoek doen.
15 En deze doorgangers zullen door het land doorgaan, en als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten; totdat de doodgravers hetzelve zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte.
16 Ook zo zal de naam der stad Hamona zijn. Alzo zullen zij het land reinigen.
17 Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed.
18 Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken; der rammen, der lammeren, en bokken, en varren, die altemaal gemesten van Basan zijn.
19 En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe; van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb.
20 En gij zult verzadigd worden aan Mijn tafel van rij paarden en wagen paarden, van helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere HEERE.
21 En Ik zal Mijn eer zetten onder de heidenen; en alle heidenen zullen Mijn oordeel zien, dat Ik gedaan heb, en Mijn hand, die Ik aan hen gelegd heb.
22 En die van het huis Israëls zullen weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, van dien dag af en voortaan.
23 En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn;
24 Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik heb Mijn aangezicht voor hen verborgen.
25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen Naam;
26 Als zij hun schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, met dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand was, die hen verschrikte.
27 Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen;
28 Dan zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land, en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.
29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE.
Dit is wat God mij al in september 2012 liet zien tijdens mijn onderzoekingen:
 
Jesaja 9:4-6 (HET BOEK)
Op die glorieuze dag van vrede zal het oorlogstuig niet meer worden gebruikt;
de met bloed doordenkte mantels en de dreunende laars zullen worden verbrand. 
(Onderdrukking en verzet, oorlog en bloed en vuur. Dreunende laarzen en dreunend geschut).
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Vader der eeuwen, Vorst van Vrede.
Aan Zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij met volmaakte eerlijkheid en rechtvaardigheid regeren. Hij zal alle volken van de wereld echte rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren , omdat de brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen!

Jesaja 9:4-6
 (NBG vertaling 1951)
4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 
5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Dit hieronder heb ik een paar maanden geleden tussen juli en september 2012 bij elkaar geschrapen tijdens mijn onderzoekingen.
Genesis 1: 10-14.

10. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen.
11. De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het hele land Chawila waar het goud is;
12. en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas.
13. De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopië.
14. De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.

De rivieren Pison en Gichon zijn verdwenen. Niemand weet wat er van hen geworden is. De wateren van de Eufraat (Irak) zullen spoedig opdrogen.

Hooglied 4

12 
Mijn zuster, o bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein.
13 Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus;
14 Nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders alle voornaamste specerijen.
15 O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien!
16 Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!


Jesaja 11
15 Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen (verwijderen), en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen (ook hier wordt alles droog), en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan.
16 En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks (allen die Jezus als Heer hebben aangenomen), dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit Egypteland optoog.

Openbaringen 16: 12-16
12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat; en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de 
opgang der zon (vanuit het oosten) komen.
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit de mond de valse profeet, drie onreine geesten gaan, als kikvorsen;
14 Want het zijn geesten van duivelen, en zij doen tekenen (bewijzen), welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtigen God.
15 Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

"Zonsopgang, juister zonsopkomst, is het moment waarop de zon in het oosten boven de horizon verschijnt. De zon is al opgekomen wanneer het eerste stukje van de zonnecirkel tevoorschijn komt, waardoor de dag iets langer is dan de nacht, want de nacht begint pas als de zon helemaal onder is".

 

Koning van het Noorden is Ankara in Turkije.

Belegering en bevrijding van Jeruzalem
Zacharia 12:2-3.
2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 
Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Revelation 19: 19.
And I saw the beast and the Kings of the earth and their armies gathered together to make war against him who sad on the horse "Jesus".

Openbaringen 19: 19.
Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zit en tegen Zijn leger.

Ezechiël 39

Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden, en de volken, die met u zijn; Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van allen vleugel, en aan het gedierte des velds ter spijze gegeven.
Op het open veld zult gij vallen; want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE.

1 Johannes 4: 1-6. 
Het beproeven der geesten
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 
3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 
4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 
5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 
Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

Hooglied 4

De bekoorlijkheden van de Bruid
Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten; uw haar is als een kudde geiten, die het gras van den berg Gileads afscheren.
Uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn, die uit de wasstede opkomen; die al te zamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos.
Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is liefelijk; de slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten.
Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aan hangen, altemaal zijnde schilden der helden.
Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden.
Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg, en tot den wierookheuvel.
Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u.
Bij Mij van den Libanon af, o bruid! kom bij Mij van den Libanon af; zie van den top van Amána, van den top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden.
Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid! gij hebt Mij het hart genomen, met een van uw ogen, met een keten van uw hals.
10 Hoe schoon is uw uitnemende liefde, Mijn zuster, o bruid! hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uwer oliën dan alle specerijen!
11 Uw lippen, o bruid! druppen van honigzeem; honig en melk is onder uw tong, en de reuk uwer klederen is als de reuk van Libanon.
12 Mijn zuster, o bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein.
13 Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus;
14 Nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders alle voornaamste specerijen.
15 O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien!
16 Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!

Dit zijn mijn eindconclusies halverwege oktober 2012: In die zelfde tijd werden mijn kinderen uit huis gehaald.
(Go figure):

Katholieke kerkenDie hebben 
Gothische kerken gebouwd met behulp van "Free Masons".
Monargie: heeft de  "
Gotha" die hebben ze van Illuminati (Nazi, SS) oprichter Johann Adam Weishaupt.
Onwetende burgers die gebruikt worden en Satan aan hangers:
 
Gothic
Exodus 20
3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Zonnegoden:
Mithras: Romeinse Helios: Griekse 
Ra: Egyptische 

Ra of Re 
was de zonnegod van de Egyptische mythologie. Hij was één van de meest vereerde en belangrijkste goden van de Egyptische mythologie. De god werd veel geassocieerd met andere goden. In het begin van de Egyptische mythologie is hij samengesmolten met de valk waardoor hij Re-Horakthy werd. Als de ochtend-zon werd hij geassocieerd met Chepri en als de avondzon met Atoem. Ra bleef belangrijk gedurende de gehele geschiedenis van het faraonisch Egypte. De god was meestal het middelpunt in religieuze teksten en in scheppingsmythen.

De 'god' heeft een aantal rollen, die hem worden aangemeten. Deze rollen zijn ontstaan in de loop van de geschiedenis.
 
  1. Heerser van de hemel, een mythe vertelt ons dat toen Ra te oud werd om de aarde te regeren hij door Noen op Noet (de hemelkoe) ging zitten en zo de heerser van de hemel werd. Daar vaart hij rond in zijn bark met naast hem Maät, andere goden en soms ook de farao.
  2. Heerser van de aarde. Een mythe vertelt dat de god Ra ooit een farao was voor de tijd van de predynastieke farao's. Vele farao's zongen hymnen waarin de Ra het land zou laten verwarmen en de gewassen zou groeien (Akhenaten).
  3. Ra in de onderwereld. Zoals de god begon te reizen in hemel met zijn bark, zo deed hij dat ook in onderwereld. Daar werd hij voortgetrokken door een aantal jakhalzen en uraeuscobra's. Iedere nacht kwam hij Apophis tegen die hem aanviel, maar telkens werd die verslagen zonder ooit te worden gedood, het bloed van Aphopis kleurt de hemel elke ochtend rood als bewijs dat hij weer eens was verslagen. Deze was ook belangrijk voor zijn voortbestaan en zulke demonen kon hij ook tegenkomen in het dodenrijk. In de onderwereld werd de god gelijk gesteld met Osiris en aanbeden.
  4. Ra als scheppergod. Vele scheppingsverhalen werden in de loop van de Egyptische geschiedenis bedacht zoals in Heliopolis waar de god Ra (eerst Atoem) de wereld schiep. Ra werd ook wel de 'vader en moeder' van alle levende dingen genoemd.
  5. Ra als koning en vader van de koning. In de Egyptische mythologie werden de schepping van koningschap en die van de wereld gelijkgesteld. Amon-re werd gezegd dat hij vader van de koningen was en dat de koningen van de 5e dynastie letterlijke zonen van de god Ra warenze moesten regeren volgens de orde of Maät.


Verering van Horus
De valkgod Horus was meester van de lucht. Zijn ogen waren de zon en de maanZijn oog zorgde als amulet voor bescherming tegen het kwade (zie Oog van Horus). Zijn ogen zagen alles, zelfs de gevoelens en stemmingen van de mens. Horus was de zoon van Osiris en Isis, werd meestal afgebeeld als een valk of als een man met een valkenhoofd.
Horus wordt vereerd in de tempel te Kom Ombo waar zijn geboorte en zijn veldslagen met Seth worden besproken. De tempel werd eigenlijk gebouwd voor 2 goden, de oostelijke kant is gebouwd voor de god Sobek en de westelijke kant voor Haroëris. Haroëris is met zijn havikskop een van de incarnaties van Horus, en wordt soms Horus de Oudere genoemd. Horus volgde zijn vader op als koning van Egypte, en zo was iedere farao eigenlijk de aardse incarnatie van Horus. Ze werden afgebeeld met de dubbelkroon.
Horus wordt ook vereerd in de tempel te Edfu. De pylonen van de tempel zie je al ver boven de huizen uitsteken (80m hoog). De tempel werd in de Romeinse tijd gebouwd maar werd eigenlijk voortgebouwd vanuit een tempel die dateert uit het Nieuwe Koninkrijk. De bouw ervan werd begonnen in 237 v.Chr. door Ptolemaeus III en was voltooid in 57 v.Chr. door Ptolemaeus XII. Het is niet alleen de best bewaarde tempel maar ook de tweede grootste tempel van Egypte. Men geloofde dat de tempel gebouwd was op de plaats van de strijd tussen Horus en Seth. De tempel bevat een mammisi; een gebouw dat verband houdt met de rituelen rond de geboorte van Horus. Er zijn talrijke reliëfs, met inbegrip van het Feest van de prachtige ontmoeting, de jaarlijkse bijeenkomst tussen Horus en zijn vrouw Hathor. De reliëfs zijn meestal gelegen aan de binnenkant van de eerste pyloon en zijn geestelijk gebonden met de tempel van Hathor te Dendera.
Tijdens de derde maand van de zomer zouden de priesters in Dendera het standbeeld van Hathor op haar bark plaatsen en zouden zo het standbeeld aan de tempel Edfu brengen, waar men geloofde dat Horus en Hathor een echtelijk bezoek deelden. Elke nacht zouden ze zich in het mammisi terugtrekken.


         Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Queen Elizabeth II meets Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum Ruler of Dubai and Prime Minster of the UAE at Emirates Palace on November 25, 2010 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh are in Abu Dhabi on a State Visit to the Middle East. The Royal couple will spend two days in Abu Dhabi and three days in Oman.                
 
                     Real/Fake
            
              


Er wordt gezegd dat Obama een bepaalde ring zou hebben, maar die heb ik nog niet kunnen spotten. Alleen zijn trouwring.
                 
Pope/Paus, Prince William, rabbi Yitzchak Ginsburgh en Jay Z

Katholieken, Koningshuizen, Joden, moslims, filmwereld en muzikanten.

Openbaringen 3: 7-12.
7. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. 
8. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
9. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. 
10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 
11. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
12. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Overal
Waar geld en macht en verafgoden achter staat.
Dit zijn allemaal 
satanisten.
        
           
 
                                                                                                                                                           Satanist Anton Lavey


Bilderbergconferentie

Dit zijn de Koningen der aarde en der gehele wereld die dan door de duivel gebruikt worden in de eindtijd.
The truth of it all is we're being controlled by the world elites: 
BilderbergsRothchildsRockefellers
De waarheid is dat we allemaal worden geregeerd/bestuurd door de werelds rijken der aarde. 

Maar Jezus overwint.

Former High Priest Satanist Stephen Dollins.
Ex-satanist talks about his life as a High-Priest in the church of satan, also exposes secret signs and symbols used in todays media, with a focus on The Japanesse cartoon "POKEMON
 

Daniël 11: 41-43 (Delen ervan)
Ook het Sieraadland (Chawila?) zal hij binnenvallen en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërszullen in zijn gevolg zijn.
De droom van Nebukadnessar

Daniël 2
19 Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels; 
20 Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! 
21 Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. 
22 Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. 

23 U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.

36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 
37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 
38 ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt gij zijt dat gouden hoofd. 
39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 
40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 
41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 
42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 
44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 
45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. 
46 Toen wierp koning Nebukadnessar zich op zijn aangezicht, en aanbad Daniël; ook beval hij een offer en reukwerk aan hem op te dragen. 
47 De koning gaf Daniël ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. 
48 Toen verhief de koning Daniël en schonk hem vele, grote geschenken; ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. 
49 Op Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur van het gewest Babel op aan Sadrak, Mesak en Abednego, terwijl Daniël aan het hof des konings bleef.


2 Korinthiërs 11:4+13-15.
4 U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt.
13 Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus.
14 Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.
15 Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze verdienen.

2 Makkabeeën 5,16
Hij nam het tempelgerei in zijn onreine, met bloed besmeurde handen mee en sleepte de voorwerpen weg die door andere koningen tot meerdere eer en glorie van de tempel waren geschonken.

Wijsheid 6,1
Oproep om de wijsheid in ere te houden Luister daarom, koningen, en toon inzicht. Laat u onderrichten, rechters over de hele wereld.

Sirach 8,2
Maak geen ruzie met een rijkaard, anders laat hij je zijn overwicht voelen. Want goud heeft velen omgebracht en het hart van koningen misleid.

Sirach 45,3
Als Mozes het vroeg, gaf hij onmiddellijk een wonderteken, hij heeft hem tegenover koningen groot gemaakt. Hij gaf hem geboden voor zijn volk en toonde hem zijn majesteit.

Sirach 48,6
U hebt koningen ten onder doen gaan en voorname mannen op hun ziekbed laten sterven.

Sirach 48,8
U hebt koningen gezalfd om te vergelden en profeten om u op te volgen.

Sirach 49,4
Behalve David, Hizkia en Josia begingen alle koningen van Juda talloze zonden. Ze verlieten de wet van de Allerhoogste, waardoor het koningschap van Juda ophield te bestaan.

Baruch 1,16
onze koningen en leiders, onze priesters, profeten en voorouders.

Baruch 2,1
Daarom heeft de Heer gedaan wat hij ons – de rechters die Israël geleid hebben, onze koningen, onze leiders en heel de bevolking van Israël en Juda – had aangekondigd.

Baruch 2,19
Nu wij ons in gebed voor u neerbuigen, Heer, onze God, kunnen wij ons niet beroemen op de verdiensten van ons voorgeslacht en onze koningen.

Baruch 2,24
Heer, wij hebben niet geluisterd naar uw bevel om de koning van Babylonië te dienen. Daarom hebt u laten gebeuren wat u uw dienaren, de profeten, al had laten aankondigen: de beenderen van onze koningen en van onze voorouders werden uit hun graf gehaald.

Brief_van_Jeremia 1:65.
Ze kunnen koningen niet vervloeken en niet zegenen.


Matteüs 10:18. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.


Matteüs 20:25. Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken.


Marcus 13:9. Wat jullie zelf betreft: pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen.


Lucas 10:24. Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’ 


Lucas 21:12. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam.


1 Korintiërs 4,8
Maar natuurlijk – u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk, u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn.

1 Timoteüs 2,2
Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.

Hebreeën 7,1
Priester voor altijd Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem,

Openbaring 6,15
Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen.

Openbaring 10,11
Toen kreeg ik te horen: ‘Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.’

Openbaring 16,12
De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten.


Openbaring 16,14
Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 17,2
De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, en de mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht.’

Openbaring 17,9
Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. ‘De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen.

Openbaring 17:12.
De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen.

Openbaring 17:18.

De vrouw die je zag is de grote stad (Vaticaan), die heerst over de koningen op aarde.’

Openbaring 18:3
.
Alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden.’

Openbaring 18:9.

De koningen op aarde, die ontucht met haar hebben gepleegd en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en treuren als ze de rook boven haar zien opstijgen.

Openbaring 19
18  Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud.’
19  Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.

Openbaring 21:24.
De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof.

Openbaring 22:5
.
 
Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

 
Stephen Harper copies John Howard


Acts 4:26. 
The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ.

Maybe this one you don't know: (gotha is the keyword)
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt (Founder illuminatie and Gotha)

(gothic= keyword)
http://en.wikipedia.org/wiki/Goth_subculture

Maybe this one you don't know: (gotha is the keyword)
http://en.wikipedia.org/wiki/Almanach_de_Gotha

Maybe this one you don't know: (tsaar rusia/royals = key word)
http://www.youtube.com/watch?v=zxSTT5ipcAQ&feature=youtu.be

(entire family is killed)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_II_of_Russia 

http://www.thevulture.nl/page193.php 
1. Catholic Churches: These are Gothic churches built using "Free Masons".
https://www.youtube.com/watch?v=WNk20mBPjGw

2. Monargie: the "Gotha" which they Illuminati (Nazi, SS) founder Johann Adam Weishaupt.

3. Ignorant people used by Satan and pendants: Gothic
http://en.wikipedia.org/wiki/Almanach_de_Gotha
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
http://en.wikipedia.org/wiki/Goth_subculture (gothic)

I hope you know it all, if you didn't, that God bless you. Now you know the hole story about this.

 Ik heb altijd al geweten dat we voorgelogen werden. 
(kijk op het eind van de clip)

Illuminati (Nazi, SS) oprichter Johann Adam Weishaupt.
The Illuminati Explained - A MUST SEE - 
Explains the Conspiracy and the Evidence
The Police State Coming Soon - The Prophecy Club FULL LENGTH.avi
Ik vind veel over Babylon en Egypte en het houdt verband met de Illuminati.
The Revelation Of The Pyramids - 
The Truth - Must Watch!!!!  Kijk bij 1:10:00 hours (Werkt niet meer: ik heb het zelf nog wel in mijn archief).
Johann Adam Weishaupt (6 February 1748 in Ingolstadt – 18 November 1830 in Gotha was a German philosopher and founder of the Order of Illuminati, a secret society with origins in Bavaria. 

Raad wie de Gotha heeft uitgevonden van de zogenaamde Koninklijke families en 
Aristocraten.
De zogenaamde 
Almanach de Gotha.

De Almanach de Gotha is een almanak van adellijke geslachten die voor het eerst verscheen in 1763. Het boekwerkje werd toen uitgegeven aan het hof van de hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld, waar ook de stad 
Gotha toebehoorde. Tot 1944 verscheen de Almanak ieder jaar in een nieuwe bijgewerkte en geactualiseerde uitgave. Tot dat jaar verscheen de Almanak in het Frans.
De Almanak bestond uit twee delen. Als eerste een groot overzicht, de zogenaamde "État actuel", van 
de Europese koningshuizen en gemediatiseerde families van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Ook voormalige vorstenhuizen, prinselijke families en hertogelijke families kregen in een speciale afdeling van deze almanak een plaats. Hierna volgde een tweede deel, de zogenaamde "Annuaire Diplomatique", met daarin van ieder land een lijst van ministers, andere hoogwaardigheidsbekleders, het corps diplomatique en verschillende statistische gegevens.
Toen het Sovjetleger in 1945 de stad Gotha binnentrok, werden alle archieven van de Gotha vernietigd. 
(Dit is de reden waarom: in 1917 werd de 
tsaar van Rusland en zijn hele familie helemaal afgeslacht en uitgeroeid).


Na 1945 is de Almanak niet meer verschenen tot 1998. Vanaf dat jaar werden 6 delen van de Gotha tot 2004 in Londen uitgegeven. De nieuwe editie verscheen in de Engelse taal. De uitgebreide statistieken over landen, de kalenders en posttarieven, zijn nu weggelaten.
Het gezag van de Gotha was zo groot dat men de redactie wel als de arbiter van alle kwesties en geschillen over koninklijke namen, adel, adeldom en titels zag. De redactie volgde daarbij de uitspraken van de gerechtshoven en de herauten en andere met het oordeel over het adelsrecht belaste organen. Ook nadat in Duitsland de republiek werd uitgeroepen en de Duitse wet de adellijke titels en predicaten deel van de familienaam maakten werden door de Pruisische herauten ("Preußische Heroldsamt")(1918-1920), de beoordelingscommissie voor adel ("Adelsprüfungsausschuß": 1920-1926), de erebond ("Ehrenschutzbund": 1926-1934), het racistische maar desondanks door de nationaal-socialisten verboden zelfbenoemde ("Adelsgerichtshof": 1934-1936) en de "Abteilung für adelsrechtliche Fragen" (1937-1945), een werkgroep van de Duitse Adelsbond, beslissingen genomen over het recht om een naam, wapen of titel te dragen. Deze beslissingen hadden geen juridische status maar werden door de Almanach gevolgd.
De almanak bevatte, adressen, functies, titels en onderscheidingen van duizenden leden van de hoge adel (bloed en zwaardadel). Deze groep mensen wordt daarom ook wel als de Gotha aangeduid in zinnen als: "De hele Gotha kwam bijeen op de begrafenis van prinses ..."
Nadat al eerder niet-regerende prinselijke huizen in de Almanak hun plaats kregen, groeide de wens om ook andere, lagere adel zijn plekje in de Gotha te gunnen. Om aan deze wens te voldoen werden in de loop van de tijd nog vier series gestart:
Taschenbuch der gräflichen Häuser (vanaf 1825)
Taschenbuch der freiherrlichen Häuser (vanaf 1848)
Taschenbuch der adligen (uradeligen) Häuser (vanaf 1900)
Taschenbuch der briefadeligen Häuser (vanaf 1907).
Deze series verschenen in de Duitse taal en de publicatie stopte ook in 1942.
Tussen 1998 en 2004 verschenen zes delen in Londen van een nieuwe almanak met de oude naam. Deze werd niet door iedereen met instemming begroet. Het tijdschrift The Economist viel over de vele fouten in het gebruikte Engels. De redacteur merkte verder ook op dat er maar zeven van de viertentwintig Britse hertogen in de almanak werden vermeld.
De genealoogische functie van de almanak is in 1951 overgenomen door de reeks Genealogisches Handbuch des Adels.

The illuminati is not satanic, but are being used and possesed by the devil himself. They communicate directly with the fallen angels that are directing the entire conspiracy. Satan wants to destroy Christianity, just like our bible says. Now I hope you can fill in the blanks that are deliberately been tampered by the fallen angels. We are not dealing with flesh and blood but with intelligences far more advanced than humans in every possible way.

Engelen en gevallen engelen
krachten en machten van de nacht

WND EXCLUSIVE
 

Barack Obama's gold band

NEW YORK – As a student at Harvard Law School, then-bachelor Barack Obama’s practice of wearing a gold band on his wedding-ring finger puzzled his colleagues.

Now, newly published photographs of Obama from the 1980s show that the ring Obama wore on his wedding-ring finger as an unmarried student is the same ring Michelle Robinson put on his finger at the couple’s wedding ceremony in 1992.

Moreover, according to Arabic-language and Islamic experts, the ring Obama has been wearing for more than 30 years is adorned with the first part of the Islamic declaration of faith, the Shahada: “There is no god except Allah.”

Inscription on Obama's ring

The Shahada is the first of the Five Pillars of Islam, expressing the two fundamental beliefs that make a person a Muslim: There is no god but Allah, and Muhammad is Allah’s prophet.

Sincere recitation of the Shahada is the sole requirement for becoming a Muslim, as it expresses a person’s rejection of all other gods.

Egyptian-born Islamic scholar Mark A. Gabriel, Ph.D., examined photographs of Obama’s ring at WND’s request and concluded that the first half of the Shahada is inscribed on it.

“There can be no doubt that someone wearing the inscription ‘There is no god except Allah’ has a very close connection to Islamic beliefs, the Islamic religion and Islamic society to which this statement is so strongly attached,” Gabriel told WND.

Jerome Corsi’s “Where’s the REAL Birth Certificate?” carefully documents the story the establishment media still refuses to tell

 

“Dreams from My Real Father”

producer Joel Gilbert, an Arabic speaker and an expert on the Middle East, was the first to conclude that Obama’s ring, reportedly from Indonesia, bore an Islamic inscription.

Photographs published last week by the New Yorker from Obama’s time at Occidental College, taken by fellows students, indicate that the ring Obama wore three decades ago is the one he is wearing in the White House.

Barack Obama

As WND reported in July, previously published photos have shown Obama wearing a gold band on his wedding-ring finger continuously from 1981 at Occidental, through graduation at Columbia in 1983, in a visit to Africa in 1988 and during his time at Harvard from 1988 to 1991. But none, until now, have displayed the ring with enough detail to identify it as the one he currently is wearing.

WND reported a satirical edition of the Harvard Law Review published by students in 1990 contains a mock Dewers Scotch profile advertisement poking fun at Obama. Among a list of Obama’s “Latest Accomplishments” is: “Deflecting Persistent Questioning About Ring On Left Hand.”

The comment suggests the ring was a subject of student curiosity at the time and that Obama was not forthcoming with an explanation.

He still has not explained why he wore the band on his wedding-ring finger before he married Michelle.


Declaration

Gabriel, born to Muslim parents in Upper Egypt, grew up immersed in Islamic culture. He memorized the Quran at age of 12 and graduated in 1990 with a Masters degree from the prestigious Al-Azhar University in Cairo, the pre-eminent Sunni Muslim institution of learning.

He explained that on Obama’s ring, the declaration “There is no god except Allah” (La Ilaha Illallah) is inscribed in two sections, one above the other.

On the upper section, “There is no god” is written in Arabic letters, from right to left: Lam, Alif, Alif, Lam, Ha.

On the lower section is “except god,” written in Arabic letters from right to left: Alif, Lam, Alif, Alif, Lam, Lam, Ha.

In the lower section, the word “Allah” is written partially on top of the word “except,” noted Gabriel, the author of “Islam and Terrorism” and “Journey Inside the Mind of an Islamic Terrorist.”

It is common in Islamic art and Arabic calligraphy, especially when expressing Quranic messages on jewelry, to artfully place letters on top of each other to fit them into the allotted space.

The exhibit below shows how the Arabic inscription fits over the two parts of the Obama ring.

“There is no God except Allah” overlaid on Obama ring

‘First-rate accent’

In an interview during the 2008 presidential campaign, New York Times columnist Nicholas Kristof questioned Obama about his Islamic education in Indonesia, where he lived from 1967 to 1971.

After acknowledging that he once got in trouble for making faces during Quran study classes in his elementary school, Obama recited for Kristoff the opening lines of the Arabic call to prayer, the Adhan.

The prayer incorporates the Shahada, the expression of Islamic faith, with each line repeated twice:

Allah is supreme! Allah is supreme!
I witness that there is no god but Allah
I witness that Muhammad is his prophet

Kristof noted Obama recited the prayer in Arabic “with a first-rate accent.”

“In a remark that seemed delightfully uncalculated (it’ll give Alabama voters heart attacks), Mr. Obama described the call to prayer as ‘one of the prettiest sounds on Earth at sunset,’” Kristoff wrote.

Joel Gilbert has produced a short video on his view of the ring:

http://www.youtube.com/watch?v=LOHkZey5v08&feature=player_detailpage

Gabriel told WND that a person wearing a ring with “There is no god except Allah” demonstrates the significance of Islam in his life.

“Christians never use the statement,” he pointed out. “By wearing the Shahada on jewelry, a person communicates that Allah is in control of all circumstances. Allah controls you; Allah is the one and only one.”

Obama, who attended Rev. Jeremiah Wright’s Trinity United Church of Christ in Chicago for two decades, has repeatedly insisted he is a Christian.

Obama's hand in a White House photo

‘Blessed statement in Islam’

Gabriel emphasized the importance of the Shahada in the profession of faith in Islam.

“Muslims recite the Shahada when they wake up in the morning and before they go to sleep at night,” he said. “It is repeated five times every day in the call to prayer in every mosque. A single honest recitation of the Shahada in Arabic is all that is required for a person to convert to Islam.”

Gabriel believes it would be impossible for Obama not to be aware of what is written on the ring, calling it a “blessed statement in Islam.”

“By wearing this religious statement on one’s hand, it connects the person to Islam,” he said. “It is worn in hopes that Allah’s protections would be with the person, in hopes of gaining favor with Allah.”

He affirmed that Muslim men do wear gold rings, despite prohibitions in Islamic law.

“Though Islamic law prohibits the wearing of gold jewelry by men, it is a widely accepted custom, even in strictly Muslim countries,” he said. “The wearing of gold rings is even more acceptable when it contains a religious message, such as ‘There is no god except Allah.’”

He noted there is also widespread acceptance of men wearing gold jewelry in non-Arab Islamic societies such as Indonesia, Bangladesh, Malaysia and Pakistan, where Muslims generally understand that Muslims are subject to strong influences of local non-Arab cultures.

“Therefore, even though technically prohibited, a Muslim man wearing a gold ring is not looked down upon, especially if the jewelry reflects a love of Islam and a connection to Islamic society,” he said. “An even greater level of acceptance is for businessmen who deal with infidels, because such a person would be regarded as a person of influence.”

Obama signing legislation (White House photo)

‘I have known Islam on three continents’

Filmmaker Joel Gilbert, an expert on Islamic history, noted Obama wore the ring during his high-profile speech in Cairo on June 4, 2009, in the first months of his presidency.

“Now we have a new context for what Obama meant when he told the Islamic audience in Cairo that he has ‘known Islam on three continents,” Gilbert said. “He also told the Cairo audience that he considered it part of his responsibility as president of the United States ‘to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear.’ All religious Muslims are by definition required to defend Islam.”

Gilbert’s most recent documentary films on the Middle East are “Farewell Israel: Bush, Iran and The Revolt of Islam” and “Atomic Jihad: Ahmadinejad’s Coming War and Obama’s Politics of Defeat”

Obama in Cairo, Egypt, June 4, 2009

Obama in Cairo, Egypt, June 4, 2009, close-up

The Occidental ring

The photographs published last week by New Yorker magazine indicate Obama was wearing the ring at Occidental College.

One photo shows Obama sitting alongside Occidental roommate Hasan Chandoo in 1981, apparently waiting for a meal to be served.

Barack Obama and roommate Hasan Chandoo at Occidental College in 1981 (Tom Grauman, New Yorker magazine)

Obama’s extended left hand clearly shows the ring, as seen below.

(Tom Grauman, New Yorker magazine)

The second of the recently released photos shows Obama reaching for a book from an Occidental College library shelf.

Barack Obama in Occidental College library in 1981 (Tom Grauman, New Yorker magazine)

A close-up of the library photo can be seen below.

Detail of Barack Obama ring in Occidental College library in 1981 (Tom Grauman, New Yorker magazine)

In the above photo, the ring’s design can be seen, including a series of parallel bars that distinguish its outer circumference.

The Obama wedding ring

The ring was mentioned in a New York Times article in 2009 recounting the Obamas’ wedding.

In the story, Jodi Kantor described its “intricate gold design,” noting it came from Barack Obama’s boyhood home of Indonesia and was not traditional, like Michelle’s.

Kantor wrote:

Just before the Rev. Jeremiah A. Wright Jr. pronounced Barack Obama and Michelle Robinson man and wife on the evening of Oct. 3, 1992, he held their wedding rings – signifying their new, enduring bonds – before the guests at Trinity United Church of Christ. Michelle’s was traditional, but Barack’s was an intricate gold design from Indonesia, where he had lived as a boy.

There was no mention in the article that Obama already had been wearing the ring for more than a decade.

The photos of the ring from the 1980s can be compared with more recent photos, such as the ones published by the Huffington Post in 2010 in an article by Anya Strzemien, “Obama’s ‘Intricate’ Indonesian Wedding Band: A CLOSE-UP,” seen here.

Obama wedding ring, Huffington Post, March 18, 2010

Obama wedding ring, Huffington Post, March 18, 2010

Note: Jerome Corsi is available to discuss this story with media.


Read more at
http://www.wnd.com/2012/10/obamas-ring-there-is-no-god-but-allah/#HzBcLwejWbmvgWxx.99 
 


Alle Koningen (Koninginnen) en wereld leiders van deze aarde:


Openbaringen 19: 19.
Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zit en tegen Zijn leger.

Revelation 19: 19.
And I saw the beast and the Kings of the earth and their armies gathered together to make war against him who sad on the horse "Jesus".

Genesis 1: 10-14.
10. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen.
11. De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het hele land Chawila waar het goud is;
12. en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas.
13. De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopië.
14. De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.
De rivieren Pison en Gichon zijn verdwenen. Niemand weet wat er van hen geworden is. De wateren van de Eufraat (Irak) zullen spoedig opdrogen.

Jesaja 11: 15-16.
15 Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen (verwijderen), en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen (ook hier wordt alles droog), en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan.
16 En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks (allen die Jezus als Heer hebben aangenomen), dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit Egypteland optoog.

Openbaringen 16: 12
12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat; en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de 
opgang der zon komen.
13 En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit de mond de valse profeet, drie onreine geesten gaan, als kikvorsen;
14 Want het zijn geesten van duivelen, en zij doen tekenen (bewijzen), welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtigen God.
15 Ziet, 
Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.


Belegering en bevrijding van Jeruzalem
Zacharia 12:2-3.
2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 
Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.1 Johannes 4: 1-6. 
Het beproeven der geesten
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 
Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 
3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 
4 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 
5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 
6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

Openbaringen 9:14Bilderbergconferentie
Dit zijn de Koningen der aarde en der gehele wereld die dan door de duivel gebruikt worden in de eindtijd.
The truth of it all is we're being controlled by the world elites: 
BilderbergsRothchilds,
Rockefellers
De waarheid is dat we allemaal worden geregeerd/bestuurd door de werelds rijken der aarde.Maar Jezus overwint.

Daniël 11: 41-43. (Delen ervan)
Ook het Sieraadland (Chawila?) zal hij binnenvallen en het land Egypte zal niet ontkomen, maar hij zal de schatten bemachtigen van goud en zilver en alle kostbaarheden van Egypte; en Libiërs en Ethiopiërs zullen in zijn gevolg zijn.
De droom van Nebukadnessar

Daniël 2:19.
19
 Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels; 
20 Daniël hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! 
21 Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. 
22 Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. 

23 U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.

36 Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 
37 Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 
38 ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt – gij zijt dat gouden hoofd. 
39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 
40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 
41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 
42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 
44 Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 
45 juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. 
46 Toen wierp koning Nebukadnessar zich op zijn aangezicht, en aanbad Daniël; ook beval hij een offer en reukwerk aan hem op te dragen. 
47 De koning gaf Daniël ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. 
48 Toen verhief de koning Daniël en schonk hem vele, grote geschenken; ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel.
49 Op Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur van het gewest Babel op aan Sadrak, Mesak en Abednego,terwijl Daniël aan het hof des konings bleef.Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen