Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Chanoeka

David Brickner Hanukkah Message
Jim Staley - Kerstmis, Chanoeka en de Antichrist
Hanukkah Service 2011 - Passion for Truth Ministries
Hanukkah December 8th, 2012 - Passion For Truth Ministries
Menorah, de gouden kandelaar
How to Light the Chanukah Menorah
Was Yeshua Conceived at Hanukkah?

De eerste dag vangt aan met zonsondergang, de laatste dag eindigt met zonsondergang. (Soort feest: Folkloristisch)

(start 4 dec bij zonsondergang) 5-12 december 2015
25 december 2016 /
25 Kislev - 2 Tevet. Chanoeka is een joods feest, ook bekend als het lichtfeest of toewijdingsfeest.

Chanoeka is het feest van de inwijding van de Tempel. Het wordt gevierd ter herinnering aan de heugelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem opnieuw inwijdden, nadat zij de Syriërs verslagen hadden, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling.

Het feest dat acht dagen duurt herinnert aan het 'Chanoeka-wonder'.
Het feest begint op chanoeka-avond (
erev chanoeka), na de zonsondergang van de 24e dag van de Joodse maand Kislev. 

Het 25ste woord in de Tora is "licht". (Genesis 1:3). (Toeval?) 

De chanoekia, een speciale kandelaar voor chanoeka, heeft plaats voor 8+1 kaarsjes of olielichtjes. Iedere dag steekt men eerst het extra ("negende") lichtje aan, de sjamasj (letterlijk: dienaar). Zo doet dat lichtje dienst om de anderen aan te steken. De sjamasj staat iets afgezonderd van de andere lichtjes, qua hoogte en plaats. Yeshua is de dienaar de sjamasj.


JESUS is COMING VERY SOON!!!(licht/olie)

Exodus 25

De gouden kandelaren
31 Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn.
32 En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan; drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde, en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde.
33 In het ene riet zullen drie schaaltjes zijngelijk amandelnoten, een knoop en een bloem; en drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem; alzo zullen die zes rieten zijn, die uit den kandelaar gaan.
34 Maar aan den kandelaar zelven zullen vier schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, met zijn knopen, en met zijn bloemen.
35 En daar zal een knoop zijn onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; ook een knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; nog een knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaandealzo zal het zijn met de zes rieten, die uit den kandelaar uitgaan.
36 Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn; het zal altemaal een enig dicht werk van louter goud zijn.
37 Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan zijn zijden.
38 Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn.
39 Uit een talent louter goud zal men dat maken, met al dit gereedschap.
40 Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is.

 

Openbaring 4

En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods.

Exodus 26

35 De tafel nu zult gij zetten buiten den voorhang, en den kandelaar tegen de tafel over, aan de ene zijde des tabernakels, zuidwaarts; maar de tafel zult gij zetten aan de noordzijde.

Exodus 27

Olie voor den kandelaar
20 Gij nu zult den kinderen Israëls gebieden, dat zij tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot den luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteke.
21 In de tent der samenkomst, van buiten den voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aäron en zijn zonen toerichten, van den avond tot den morgen, voor het aangezicht des HEEREN; dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten, vanwege de kinderen Israëls.

1 Makkabeeën 4 (25 december: Yeshua is het licht en dit is de heidense manier)

 52 Op de vijfentwintigste van de negende maand, te weten de maand kislew, van het jaar 148 
 53 stonden ze in alle vroegte op en brachten volgens voorschrift een offer op het nieuwe brandofferaltaar. 
 54 Op dezelfde dag en op hetzelfde uur dat vreemde volken het altaar hadden ontwijd, werd het nieuwe altaar ingewijd, terwijl er liederen en muziek van citers, harpen en cimbalen ten gehore werden gebracht.
 55 Het hele volk knielde neer en boog diep voorover om de hemel, die hen geholpen had, te loven.
 
56 Acht dagen lang vierden ze de inwijding van het altaar en brachten ze vol vreugde brandoffers, vredeoffers en dankoffers.
 
57 Ze versierden de voorkant van de tempel met gouden kransen en met schildjes. Ze vernieuwden de poorten en de priestervertrekken en voorzagen ze van deuren.
 
58 Er heerste grote vreugde onder het volk omdat de smaad die ze van de vreemde volken ondervonden hadden, was afgewend.
 
59 Judas bepaalde samen met zijn broers en de hele volksvergadering dat het feest van de altaarinwijding jaarlijks acht dagen met blijdschap en vreugde gevierd zou worden, te beginnen op 25 kislew.
 
60 In die tijd bouwden ze ook een hoge muur om de Sion, met versterkte torens, zodat andere volken het heiligdom niet nog eens binnen zouden kunnen vallen.
 
61 Judas legerde er een garnizoen om de berg te bewaken en hij versterkte Bet-Sur, zodat het volk een vesting had aan de grens met Idumea.

2 Makkabeeën 1

18 Op 25 kislew zullen wij de reiniging van de tempel vieren. We voelen ons verplicht u hiervan in kennis te stellen, opdat ook u het Loofhuttenfeest viert en het Feest van het vuur, dat is ingesteld toen Nehemia de tempel en het altaar had herbouwd en offers opdroeg.

Johannes 10

Gelijkenis van den goeden Herder
Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders in klimt, die is een dief en moordenaar.
Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.
Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn ; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.
En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen.
Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.
Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.
Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.
13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.
15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.
16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.
17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.
18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
19 Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.
20 En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?
21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?

Jezus op het feest der tempelwijding (chanoeka, in de winter)
22 En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter. (Canoeka)
23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Sálomo.
24 De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
25 Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
29 Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
30 Ik en de Vader zijn één.
31 De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.
32 Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van Mijn Vader; om welk werk van die stenigt gij Mij?
33 De Joden antwoordden Hem, zeggende: Wij stenigen U niet over enig goed werk, maar over godslastering, en omdat Gij, een Mens zijnde, Uzelven God maakt.
34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?
35 Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden;
36 Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
37 Indien Ik niet doe de werken Mijns Vaders, zo gelooft Mij niet;
38 Maar indien Ik ze doe, en zo gij Mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in Mij is, en Ik in Hem.
39 Zij zochten dan wederom Hem te grijpen, en Hij ontging uit hun hand.
40 En Hij ging wederom over de Jordaan, tot de plaats, waar Johannes eerst doopte; en Hij bleef aldaar.
41 En velen kwamen tot Hem, en zeiden: Johannes deed wel geen teken; maar alles, wat Johannes van Dezen zeide, was waar.
42 En velen geloofden aldaar in Hem.

Psa 82:6
I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

Isa 41:23
Shew the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods: yea, do good, or do evil, that we may be dismayed, and behold it together.

Jhn 10:34
Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?Jhn 10:22
And 1161 it was 1096 at 1722 Jerusalem 2414 the feast of the dedication 1456, and 2532 it was 2258winter 5494.

[34 Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’
35 De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden,]

Strong's G1456 - egkainia
ἐγκαίνια

Transliteratie

egkainia

Uitspraak

en-kī'-Ne-A (Key)

Woordsoort

onzijdig zelfstandig naamwoord

Root Word (Etymologie)

Meervoud van een veronderstelde verbinding van ἐν (G1722) en καινός (G2537)

TWNT Referentie

Vines

Overzicht van Bijbelse gebruik

1) toewijding, toewijding

a) in het bijzonder het jaarlijkse feest gevierd acht dagen beginnen in de 25ste Kislev (midden van onze december), ingesteld door Judas Maccabaeus [164 BC] in het geheugen van de reiniging van de tempel van de vervuiling van Antiochus Epiphanes

Authorized Version (KJV) Vertaling Count - Totaal: 1
 
egkainia
ἐγκαίνια

Transliteration

egkainia

Pronunciation

en-kī'-nē-ä (Key)

Part of Speech

neuter noun

Root Word (Etymology)

Plural of a presumed compound fromἐν (G1722) and καινός (G2537)

TDNT Reference

n/a

Vines

Outline of Biblical Usage

1) dedication, consecration

a) in particular the annual feast celebrated eight days beginning in the 25th of Chislev (middle of our December), instituted by Judas Maccabaeus [164 BC] in memory of the cleansing of the temple from the pollution of Antiochus Epiphanes

Authorized Version (KJV) Translation Count — Total: 1
 

HET IS DUS OOK EEN FEEST VAN HOOP EN UITZICHT.
Jezus heeft dit feest ook gevierd (Johannes 10: 22-29.)
Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’
22 En het was het feest der vernieuwing des tempels (chanoeka) te Jeruzalem; en het was winter.
23 En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.
24 De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,
26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.
27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven,
30 en de Vader en ik zijn één.’
31 Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden stenigen,
32 zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me stenigen?’
33 ‘Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’
* 34 Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden"?
35 De Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden,
36 hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik Gods Zoon ben?
37 Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet,
38 maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’

Messiaans belijdende Joden vieren Chanoeka graag. Met de roeping van Israël om een "licht voor de volken te zijn". De Joden hebben vaak grote opofferingsgezindheid aan de dag gelegd om het licht van God en zijn Tora te laten schijnen.

Voor Christenen geldt hetzelfde.

Het lichtthema kun je goed verbinden met de geboorte van Jezus, die het "Licht" der wereld is.
Je kunt in Jezus die éne arm van de chanoekia zien, de dienaar. Hij is immers "de knecht des Heren"? Hij geeft ons de olie van zijn Heilige Geest en maakt ons zo tot een licht in de wereld.
Het wonder zal gebeuren, want ons licht zal blijven branden, ook wanneer we menselijk gesproken geen brandstof meer hebben. Dankzij de olie van zijn Geest. (Passages van het boek:"De feesten van Israël" door Evert van der Poll)

Symbolen:
Een typisch symbool voor Chanoeka is de Chanoekia. Een Chanoekia is een soort kandelaar. Op de eerste dag wordt er 1 kaarsje aangestoken, op de tweede dag 2 enz. totdat er op de achtste dag alle kaarsen brandden. De Chanoekia staat voor het wonder van Jehuda en doordat er steeds meer lichtjes worden aangestoken wordt het wonder groter. Het gaat om acht kaarsen maar die worden met behulp van een negende kaars aangestoken wat in het Hebreeuws Sjammasj oftewel dienaar betekent. De negende kaars komt op een apart plaatse in de Chanoeka Kandelaar te staan. Ook wordt de Chanoekia soms wel Menora genoemd, wat ook kandelaar betekent.

Rituelen: (Let op: is niet altijd door YHWH gegeven, maar door mensen)
Chanoeka is een feest dat de Joden vooral thuis vieren met hun familie. Het ritueel is dat er elk jaar 8 dagen lang elk dag één kaarsje wordt aangestoken. In de tempel staat een zevenarmige menora, maar de Joden thuis hebben een Chanoekia met acht armen: één kaars voor elke dag dat de Menora in de tempel bleef branden met de gevonden olie. Soms heeft een Chanoekia ook negen armen. De negende arm van de Chanoekia dient dan voor de lichtbron voor het aansteken van de kaarsen.

De Joden zitten rond de Chanoekia en de jongste huisgenoot steekt het meest rechtse licht aan na zonsondergang. Rechts is de goddelijke kant en dit is bovendien de schrijfrichting in het Hebreeuws. De dagen daarna wordt er steeds één lichtje aangestoken van rechts naar links, totdat er op de dag van Chanoeka alle lichten branden. Hierbij zeggen de Joden dankgebeden voor wat er vroeger allemaal gebeurd is en zingen ze liedjes over Chanoeka. De lichtjes branden elke dag minstens een half uur waarbij er dan in huis niet wordt gewerkt. Na het aansteken wordt de Chanoekia neergezet waar iedereen hem kan zien, binnen en buiten.

Jesaja 7. 14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.


Jesaja 49.

De Knecht des HEEREN, het Licht der volken
Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre! De HEERE (YHWH) heeft Mij geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld.
En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.
En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Knecht, Israël, door Welken Ik verheerlijkt zal worden.
Doch Ik zeide: Ik heb tevergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk toegebracht; gewisselijk, Mijn recht is bij den HEERE (YHWH), en Mijn werkloon is bij Mijn God.
En nu zegt de HEERE, Die Mij Zich van moeders buik af tot een Knecht geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem wederbrengen zou; maar Israël zal zich niet verzamelen laten; nochtans zal Ik verheerlijkt worden in de ogen des HEEREN, en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn.
Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.
Alzo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot de verachte ziel, tot Dien, aan Welken het volk een gruwel heeft, tot den Knecht dergenen, die heersen: Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor U buigen; om des HEEREN wil, Die getrouw is, om den Heilige Israëls, Die U verkoren heeft.
Alzo zegt de HEERE: In den tijd des welbehagens heb Ik U verhoord, en ten dage des heils heb Ik U geholpen; en Ik zal U bewaren, en Ik zal U geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven;
Om te zeggen tot de gebondenen: Gaat uit; tot hen, die in duisternis zijn: Komt te voorschijn; zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen.
10 Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken; want hun Ontfermer zal ze leiden, en Hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden.
11 En Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, en Mijn banen zullen verhoogd zijn.
12 Zie, dezen zullen van verre komen; en zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinim.
13 Juicht, gij hemelen! en verheug u, gij aarde! en gij bergen! maakt gedreun met gejuich; want de HEERE heeft Zijn volk vertroost, en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.
De zekerheid van Sions herstel
14 Doch Sion zegt: De HEERE heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten.
15 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet vergeten.
16 Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij.
17 Uw zonen zullen zich haasten; maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan.
18 Hef uw ogen op rondom, en zie, alle deze vergaderen zich, zij komen tot u; Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE, zekerlijk, gij zult u met alle dezen als met een sieraad bekleden, en gij zult ze u aanbinden, gelijk een bruid.
19 Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen, en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners; en die u verslonden, zullen zich verre van u maken.
20 Nog zullen de kinderen, waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren: De plaats is mij te nauw, wijk voor mij, dat ik wonen moge.
21 En gij zult zeggen in uw hart: Wie heeft mij dezen gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan, en weggeweken; wie heeft mij dan dezen opgevoed? Ziet, ik was alleen overgelaten, waar waren dezen?
22 Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal Mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal Ik Mijn banier opsteken; dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op den schouder gedragen worden.
23 En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen; zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde, en zij zullen het stof uwer voeten lekken; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die Mij verwachten.
24 Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen?
25 Doch alzo zegt de HEERE: Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangst des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal Ik verlossen.
26 En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoeten wijn; en alle vlees zal gewaar worden, dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.

Zacharía 4

Het gezicht van den gouden kandelaar en de twee olijfbomen
En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk , die van zijn slaap opgewekt wordt.
En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren;
En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde.
En ik antwoordde, en zeide tot den Engel, Die met mij sprak, zeggende: Mijn Heere! wat zijn deze dingen?
Toen antwoordde de Engel, Die met mij sprak, en zeide tot mij: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!
Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbábel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.
Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbábel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!
Het woord des HEEREN geschiedde verder tot mij, zeggende:
De handen van Zerubbábel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezonden heeft.
10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbábel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken.
11 Verder antwoordde ik, en zeide tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars, en aan zijn linkerzijde?
12 En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten?
13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!
14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.
 

Numeri 10

De twee zilveren trompetten
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
Maak u twee zilveren trompetten; van dicht werk zult gij ze maken; en zij zullen u zijn tot de samenroeping der vergadering, en tot den optocht der legers.
Als zij met dezelve blazen zullen, dan zal de gehele vergadering tot u vergaderd worden, aan de deur van de tent der samenkomst.
Maar als zij met de éne zullen blazendan zullen tot u vergaderd worden de oversten, de hoofden der duizenden van Israël.
Als gij met een gebroken geklank blazen zult, dan zullen de legers, die tegen het oosten gelegerd zijn, optrekken.
Maar als gij ten tweeden male met een gebroken geklank blazen zult, zullen de legers, die tegen het zuiden legeren, optrekken; met een gebroken geklank zullen zij blazen tot hun optochten.
Maar in het verzamelen van de gemeente, zult gij blazen, doch geen gebroken geklank maken.
En de zonen van Aäron, de priesters, zullen met die trompetten blazen; en zij zullen ulieden zijn tot een eeuwige inzetting bij uw geslachten.
En wanneer gijlieden in uw land ten strijde zult trekken tegen den vijand, die u benauwt, zult gij ook met die trompetten een gebroken klank maken; zo zal uwer gedacht worden voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, en gij zult van uw vijanden verlost worden.
10 Desgelijks ten dage uwer vrolijkheid, en in uw gezette hoogtijden, en in de beginselen uwer maanden, zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandofferen, en over uw dankofferen; en zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uws Gods; Ik ben de HEERE, uw God!
 


How to Light Chanukah Candles
How To Light The Menorah
How to Play the Dreidel on Hanukkah
How to Make a Dreidel
G-dcast Spins Chanukah(tekenfilmpje)
 
Chanoeka liederen
Liedje:
Doelgroep: Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de engelse versie zingen.

Dreidel spin spin spin
Chanukah is a nice holiday
Chanukah is a nice holiday
Dreidel spin spin spin
It's a joyous holiday for the nation
A great miracle happened there
A great miracle happened there
It's a joyous holiday for the people
 
Verschillende liederen zijn gecomponeerd ter ere van Chanoeka.
De twee populairste zijn 
Maoz Tsoer en Haneirot Halalu die traditioneel gezongen worden na het aansteken van de Menora.
We Are Lights--A Song for Chanukah
Chanuka, Oh Chanukah!
Neil Diamond - 
The Chanukah Song (Featuring DJ Ashba)
Maoz Tzur by Craig Taubman
Miracle - Matisyahu Hanukkah Song Music Video
The Maccabeats - Candlelight - Hanukkah
3 Chanukah songs for music therapy & education with kids / children
The
Chanukah story for kids, from G-dcast
Maoz Tzur
 
Hanerot Halalu
Hanerot halalu anu madlikin  
al ha nisim v'al ha-nifla'ot
v'al hat'shu'ot v'al ha milhamot
She-a-sita la'avotenu
bayamim hahem bazman ha-zeh
al y'dei kohanekha hak'doshim.

B'kol shmonat y'mey Hanukkah
hanerot halalu kodesh hem.
v'ein lanu r'shut l'hishtamesh bahem
elah lirotam bilvad.
k'dei l'hodot ul'halel
l'shimkha hagadol al nisekha
v'al y'shu'otekha v'al nifle'otekha.

English Translation:

These lights do we kindle
about the miracles and the wonders,
about the salvations and the wars
that You did for our fathers
in those days and that time,
and about Your glory and Your wonders
by the hands of Your Holy "priests" (cohanim)

All the eight days of Chanuka
these lights are holy.
And we do not have permission to use them,
but only to see them
In order to thank and make holy
Your great name for Your miracles,
and for Your salvations and Your wonders.

Maoz Tzur, which means "Rock of Ages" in Hebrew, is a popular Hanukkah song that is often sung after reciting the Hanukkah blessings and lighting the Menorah. It is also a favorite song in synagogue religious schools, where children will sometimes put on a holiday performance for their parents and family in celebration of Hanukkah.

Maoz Tzur is a liturgical poem called a piyyut. The first letters of the first five stanzas form an acrostic, meaning they spell the poet's name, Mordecai, in Hebrew (mem, reish, dalet, kaf, yud). The poem was written some 800-900 years ago in Europe and is usually sung to the tune of an old German folk song. Nowadays many Jewish communities think of Maoz Tzur as a traditional Hanukkah song.

Maoz Tzur recounts the many times that God has delivered the Jewish people from their foes. The first stanza, which is the one that is usually sung on Hanukkah, thanks God for this protection. The following stanzas talk about the Israelite exodus from Egypt as well as liberation from Babylonia, Persia and Syria. The fifth verse retells the story of Hanukkah, saying: "The Greeks gathered against me...they broke down the walls of my towers, and defiled all the oils. But from the last remaining flask a miracle was wrought." Altogether Maoz Tzur has six stanzas.

Maoz Tzur Lyrics

To listen to the melody for Maoz Tzur as well as other Hanukkah songs, check out: Hanukkah Songs.

Stanza 1: Transliteration
Ma-oz Tzur Y'shu-a-ti
Le-cha Na-eh L'sha-bei-ach
Ti-kon Beit T'fi-la-ti
V'sham To-da N'za-bei-ach
L'eit Ta-chin Mat-bei-ach
Mi-tzar Ha-mi-ga-bei-ach
Az Eg-mor B'shir Miz-mor
Cha-nu-kat Ha-miz-bei-ach
Az Eg-mor B'shir Miz-mor
Cha-nu-kat Ha-miz-bei-ach

Stanza 1: Popular English Translation (Rock of Ages)
Rock of ages, let our song
Praise Your saving power;
You, amid the raging foes,
Were our sheltering tower.
Furious they assailed us,
But Your arm availed us,
And Your word,
Broke their sword,
When our own strength failed us.


Het verhaal/geschiedenis van Chanoeka staat opgetekend in de boeken 1 Maccabeeën, 2 Maccabeeën en 3 Maccabeeën. Deze bijbelboeken maken niet deel uit van Tenach, maar zijn onderdeel van de apocriefen.

Chanoeka was ingesteld door Judah Maccabeüs en zijn broers in het jaar 165 v.Chr; om jaarlijks met vreugde gevierd te worden ter herdenking van de toewijding aan het altaar in de tempel van Jeruzalem. (1 Macc. iv. 59).
Na Jeruzalem en de tempel te hebben hersteld, gaf Judah het bevel de tempel te reinigen, een nieuw altaar in plaats van de verontreinigde te bouwen, en nieuwe heilige bekers te vervaardigen.
Toen het vuur opnieuw op het altaar werd aangestoken, en de lampen op de kandelaar weer brandden, werd de toewijding aan het altaar gedurende acht dagen gevierd, onder het brengen van offers en het zingen van liederen.

(1 Macc. iv. 36), wat enigszins lijkt op de feestelijkheden van Soekkot. Ook in de huizen werden lichten aangestoken. Volgens Josephus (Joodse Oudheden) werd het in de volksmond dan ook het feest van de lichten genoemd.

In de Talmoed wordt het wonder van Chanoeka genoemd, dat niet in de Maccabeeën wordt genoemd. Het feest markeert de overwinning op de legers van de Seleucieden, die hadden geprobeerd het volk Israël te weerhouden het jodendom uit te oefenen. Judah Maccabeüs en zijn broers vernietigden de overweldigende strijdkrachten, en wijdden de tempel opnieuw in. Kenmerkend voor het feest is, dat een speciaal soort kandelaar tijdens dit feest wordt aangestoken.
Deze kandelaar heet de chanoekia, en moet vooral niet worden verward met de menora, die ook minder armen heeft.

Volgens de legende in de Talmoed, gingen de Maccabeeën de tempel binnen nadat zij de bezetters uit de tempel hadden verjaagd, om de afgodenbeelden te verwijderen en de tempel te herstellen.
Zij ontdekten, dat de meeste rituele voorwerpen ontwijd waren. Daarop zochten zij ritueel gezuiverde olijfolie om de menora aan te steken en de tempel te herstellen, maar vonden slechts genoeg olie voor een enkele dag.
Zij staken dit evengoed aan, en gingen verder meer olijfolie te persen en zuiveren. Op een miraculeuze wijze bleef deze kleine hoeveelheid olie acht dagen lang branden, tot er nieuwe olie geperst en gezuiverd kon worden.
Om deze reden steken joden een kaars extra aan, iedere nacht van het feest.

In de Talmoed worden twee gebruiken beschreven. Het was gebruikelijk om acht lampen op de eerste nacht van het feest te laten schijnen, en het aantal met een te reduceren bij iedere nacht.
Een ander gebruik was, om op de eerste nacht met een brandende lamp te beginnen, en iedere nacht een extra aan te steken tot er acht brandden, op de achtste nacht. Het eerste gebruik werd door de volgers van Sjammaj gevolgd,
het laatste door die van Hillel.
Volgens Josephus stonden de lichten symbool voor de vrijheid die de joden verkregen, op de gebeurtenis die op het feest wordt gevierd wordt.

Voor vieringen van Chanoeka in Nederland, zie de website www.chanoeka.info

Terwijl thuis de chanoekia voor het raam staat te stralen, worden in het gezin spelletjes gespeeld, speciale gerechten gegeten en cadeautjes uitgepakt. Speciale gerechten zijn bijvoorbeeld latkes en soevganiot.
Soevganiot zijn oliebollen gevuld met jam en latkes zijn aardappelpannenkoekjes.

Hillel I de Oudere (ca. 50 v.Chr. - ca. 10 n.Chr.) was een joods wetgeleerde en afstammeling van koning David. Hij was de stichter van één van de beroemdste joodse leerscholen, de School van Hillel.
Hillel was samen met rabbi Sjammai één van de laatste Zugot ("Paren"), dat wil zeggen hoofden van de rechtbanken van de Farizeeën. Hij vervulde zijn ambt ten tijde van koning Herodes de Grote. Van Hillel wordt gezegd dat hij de oeroude joodse spreuken en overleveringen uit Babylon verzamelde. In de Talmoed vindt men tal van spreuken van Hillel.
Hillels school legde de (schriftelijke) Thora en de mondelinge wet (mondelinge Thora) gematigd uit. Zijn uitgangspunt was de naastenliefde en de tolerantie. Eén van Hillels spreuken luidt: "Wat gij haat, doe dat uw naaste niet aan" (zie: Gulden regel, Tobit 4:15).
Hillel gaf ook de zeven hoofdregels (Middoth) voor de exegese (uitleg) van de Thora. Uiteindelijk werd de School van Hillel bepalend voor de uitleg van de Thora.
Zijn beroemdste leerling was zijn eigen kleinzoon Gamaliël.
Hillel II, die in de 4e eeuw van de jaartelling leefde, was een afstammeling van Hillel.Recept voor latkes (aardappelkoekjes):
Met Chanoeka eet men gerechten gebakken in olie. Zo wordt op een symbolische manier verwezen naar het Chanoeka-wonder; het kruikje olie dat niet een dag maar acht dagen bleef branden.


Benodigdheden:
6 grote geschilde aardappelen
1 ui (knoflook)
3 eieren
½ kop meel
zout en peper

olijfolie


Bereiding:
De rauwe aardappelen grof raspen en in vergiet uit laten lekken. Dan laatste water eruit persen en droog deppen met keukenpapier. Ui klein snijden. Eieren klutsen. Alle ingrediënten mengen. Mengsel mag niet te stijf worden. De olie heet laten worden. Met een lepel portie maken en deze in de olie leggen. Een beetje platdrukken. Aan beide zijden op niet te hoge temperatuur voorzichtig bakken. Serveren met appelmoes, compote of zure room.

Potato Latkes

A recipe for potato fritters.

Reprinted with permission from The Book of Jewish Food (Knopf, Inc.).

latkes

Serves 6.

This is one of the most famous of Jewish foods and a specialty of Hanukkah. The latkes are served as an appetizer, as a side dish, and even for tea with a sprinkling of confectioners' sugar. They can be marvelous if properly prepared, just before eating.

2 lbs (1 kg) potatoes

2 large eggs

Salt

Oil for frying

Peel and finely grate the potatoes. Put them straight into cold water, then drain and squeeze them as dry as you can by pressing them with your hands in a colander. This is to remove the starchy liquid, which could make the latkes soggy.

Beat the eggs lightly with salt, add to the potatoes, and stir well. Film the bottom of a frying pan with oil and heat.
Take serving-spoonfuls, or as much as 1/4 cup (50 ml), of the mixture and drop into the hot oil. Flatten a little, and lower the heat so that the fritters cook through evenly. When one side is brown, turn over and brown the other.
Lift out and serve very hot.

Variation
You may add black pepper, chopped parsley, and finely chopped onion to the egg and potato mixture.

Adding 4 tablespoons of potato flour binds the fritters into firmer, more compact cakes, easier to handle but not quite as lovely to eat.

 

Hanukkah shopping on your mind? Check out our collection of Israeli menorahs, Judaica, jewelry, toys, and more at our new online store! We’re even selling Israeli olive oil!

 
Claudia Roden

Claudia Roden is one of England's leading food writers. Her works include the James Beard Award winning The Book of Jewish Food and A Book of Middle Eastern Food.


Recept voor Soefganiot/gevulde oliebollen (een Chanoekah-lekkernij) wordt vooral in Israel als symbool gegeten, omdat de olie het wonder van die feestdag symboliseert.

Bereidingstijd:
30-60 minuten
Keuken: Joodse keuken
Smaak: Zoet
Techniek: Frituren

Ingrediënten voor 4 personen

300 gram zelfrijzend bakmeel; 2 eierdooiers; 1/8 liter zure room of dunne yoghurt; 2 eetlepels olie; 2 eetlepels suiker; 2 pakjes vanillesuiker; 1 theelepel geraspte citroenschil; 1/2 theelepel zout; olie om in te frituren; kaneel; grove suiker; jam

Bereidingswijze:
Maak van alle ingredienten (behalve jam, kaneel en suiker) deeg. Vorm met 2 eetlepels bollen en bak die dan in de hete olie goudbruin. Als ze klaar zijn iets af laten koelen. Daarna een deel van de bol opensnijden en met 2-3 eetlepels jam vullen.
De delen weer op elkaar drukken. Bestrooien met grove suiker waardoor iets kaneel is gemengd.


Soefganiot

 

 

           Dit, in olie gebakken of gefrituurd gebak, lijkt veel op de Berliner bol.
           In feite is het een veredelde oliebol
           Zelfs in de tijd van de Macabeeërs werd dit gebak al genoemd 
 
           Benodigdheden
           375 gr. zelfrijzend bakmeel
           300 gr. zure room
           ½ theel. zout
           2 eieren
           2 eetl. suiker
           1 pakje vanillesuiker
           rode jam voor de vulling
           olie om in te bakken/frituren 
 
           Bereiding
           Meng alle ingrediënten behalve de olie en de jam in een kom.
           Het moet een mooie zachte deeg worden.
           Maak eerst een proefbol, misschien moet er nog een beetje meel of wat vocht bij.
           Het beslag met een lepel in de hete olie leggen zodat het bollen worden en aan beide 
           kanten mooi goudbruin bakken. 
           Snijd de soefganiot open en vul hem met wat rode jam.
           De bakker gebruikt vaak een grote spuit.
           Strooi er tot slot wat poedersuiker overheen.Ingredienten voor soufganioth

1 tl droge gist
2 elsuiker
50 ml handwarme melk of water
1 ei
1 eigeel
3 el zure room of plantaardige olie
snuf zout
2 of 3 druppels vanille-essence
250 g bloem
olie om in te bakken
jam (abrikozen, rode bessen of frambozenjam)
poedersuiker 

Los de gist met 1 theelepel suiker op in de handwarme melk (of water) en laat dit tien minuten staat tot het schuimt. 
Klop de rest van de suiker met het ei en het eigeel. Voeg de zure room (of olie), het zout, de vanille en het gistmengsel toe, en roer het goed door elkaar. 
Meng stapsgewijs de bloem erdoor en blijf kloppen tot er een zacht en elastisch deeg is ontstaan. Voeg zo nodig wat meer bloem toe. 
Kneed het deeg daarna 5 minuten goed door, strooi er als het te veel plakt wat bloem over.
Giet een beetje olie in een kom en wentel daar het deeg doorheen zodat het rondom bedekt is met een laagje olie. Dek de kom af met plasticfolie en laat het op een warme plaats 2 uur rijzen, tot het in omvang verdubbeld is. 

Kneed het deeg weer enkele minuten door en rol het daarna met een bebloemde deegroller uit op een bebloemd oppervlak tot het 0,5 cm dik is. Snij er rondjes uit van 5 cm doorsnee (met een ring of een kopje).
Maak van de resten opnieuw een bal, rol deze weer uit en steek er weer rondjes uit.

Leg in het midden van ieder rondje een theelepel jam, smeer de rand in met een beetje water en leg een ander rondje erop*.
Druk de randjes stevig op elkaar zodat de jam afgesloten wordt. Laat de rondjes op een bebloemde schaal nog 30 minuten rijzen.
Verwarm een laag olie van ongeveer 5 cm diep in een steelpan. Leg met een paar tegelijk de donuts erin. Doe de deksel op de pan en bak ze 3 tot 4 minuten in de olie. Draai ze om en bak ze op de andere kant nog 1 minuut.
Laat de soufganioth uitlekken op keukenpapier. Bestrooi ze met poedersuiker en dien ze op.
*Je kunt de soufganioth ook enkel (in dikkere rondjes) bakken en daarna vullen met jam.Chanoeka is sindsdien vooral een huiselijk feest, met zang bij het aansteken van de kaarsen, en met spelletjes en toneelstukjes over de Makkabeeën.
All
e leden van een Joods gezin hebben hun eigen acht-armige Chanoekakandelaar, waarvan elke dag een Chanoekalichtje wordt aangestoken.

Traditionele Chanoeka menorah aangestoken met olijfolie
Traditionele Chanoeka menorah op een zwarte achtergrond Stockfoto - 4034322 Traditionele Chanoeka menorah aangestoken met olijfolie, geïsoleerd op een zwarte achtergrond Stockfoto - 14491449
Dreidle is een traditioneel spel voor de joodse feestdag van Chanoeka spelers draai de dreidle en wint of verliest, afhankelijk van welke Hebreeuwse letter verschijnt op de top van de gevallen dreidle Stockfoto - 14491454Traditionele Chanoeka menorah aangestoken met olijfolie, geïsoleerd op een zwarte achtergrond Stockfoto - 14491452
Dreidle is een traditioneel spel voor de joodse feestdag van Chanoeka spelers draai de dreidle en wint of verliest, afhankelijk van welke Hebreeuwse letter verschijnt op de top van de gevallen dreidle

Chanoeka-kandelaar

Op het chanoeka-feest wordt ter herinnering weer licht ontstoken: op de eerste dag één kaarsje, op de tweede dag twee, enz. (het wonder werd steeds groter!) - totdat op de achtste dag alle kaarsen branden (zoals van de vier advents­kaarsen er elke zondag één meer wordt aangestoken).

Het gaat om acht kaarsen - maar die worden aangestoken met behulp van een negende, de zgn. sjammasj (‘dienaar’). Voor die ene is er doorgaans een apart plaatsje in de chanoeka-lamp, die je dus kunt herkennen aan de 8 + 1 kaarsenhouders.

De negen-armige kandelaar (chanoekiá genoemd) moet dus wel onderscheiden worden van ‘dé’ Menora, de zéven­armige kandelaar, hét symbool voor Israël. De chanoeka-lamp heeft niet altijd ‘armen’. De vorm is vrij, en er zijn talloze, soms zeer kunstzinnige, variaties.

Je kunt overigens ook een chanoeka-lamp wel ‘menora’ noemen; menora is gewoon het Hebreeuwse woord voor lamp of kandelaar.Chanoeka-spel voor kleine kinderen: de dreidel

De dreidel, trendel of sevivon is een vier-kantig tolletje waarmee door kinderen gespeeld wordt tijdens het Joodse Chanoeka-feest. Het spelletje werkt met een pot en een tolletje waar vier Hebreeuwse letters opstaan. De bedoeling is zoveel mogelijk uit de pot te winnen.De geschiedenis

De traditionele Chanoeka Dreidel gaat terug naar de tijden dat de Griekse legers van Koning Antiochus het Heilige Land bezet hielden, voor de Maccabeeën hen versloegen.
Het regime vaardigde een aantal maatregelen uit die het bestuderen van de Tora en het naleven van de mitswot bemoeilijkte. 
De Joden werden gedwongen hun Tora 'ondergronds' te bestuderen omdat ze wisten dat een Jood zonder Tora is als een vis op het droge.

Joodse kinderen begaven zich naar buiten gelegen gebieden en bossen om de Tora te bestuderen. Zelfs dit plan was niet waterdicht, want de vijand had vele patrouilles. 
De kinderen brachten daarom kleine tolletjes mee die snel te voorschijn werden gehaald en waarmee gespeeld werd terwijl hun studiemateriaal werd verborgen. 
Zo werd de schijn gewekt dat ze een onschuldig spelletje zaten te spelen.

Ons Chanoeka Dreidelspelletjes zijn een eerbetoon aan de Joodse helden van weleer.


De Dreidel
De Dreidel

De Dreidel

De klassieke dreidel is een vier-kantig tolletje gemaakt van hout, plastic of klei. Op de vier zijden van de dreidel staan vier letters van het Hebreeuwse alfabet -nun (נ), gimmel (ג), he (ה), and shin (ש). 
Deze vier letter zijn een acroniem voor "Nes Gadol Hajah Sjam" (een groot wonder gebeurde daar). 
In Isra"el wordt de letter shin vervangen door pé (פ), wat staat voor "po" (hier) 

Spel Componenten

 • Leeftijd: vanaf 3 jaar
 • 1 Dreidel (of iedere speler zijn eigen Dreidel)
 • 2 of meer spelers
 • de pot: noten, chocolade munten, klein geld of iets anders
 • een vlakke ondergrond (vloer of tafel) om de Dreidel te draaien


Zet ook een bord met wat lekkers naast het spel, bijvoorbeeld latkes of soefganiot.

De opstelling

 1. Alle spelers zitten rond de speeltafel.
 2. De pot wordt gelijkelijk verdeeld onder alle spelers.
 3. Iedereen draait een keer de Dreidel rond; degene met de hoogste draai mag beginnen ('nun' is het hoogste, daarna 'gimmel', 'he' en 'sjin'). Wanneer er twee even hoog draaien, moet er nogmaals worden gedraaid.
 4. Iedereen stopt 1 onderdeel van je eigen pot in de grote pot.
 5. Er wordt met wijzers van de klok mee gespeeld.
 6. Speler A draait de tol terwijl iedereen wacht (om het spel sneller te doen verlopen mag de draai geblokkeerd worden).nun, gimmel, he, sjin
nun. gimmel, he, sjin

Als de Dreidel valt op een...


Nun - נ

Je hebt je tijd verspilt. Er gebeurt absoluut niets. Je mag naar de wc gaan in plaats van nutteloos draaien. Volgende keer meer succes.

Nun staat voor het Jiddische woord nul.

Als echter de Dreidel valt op een...

Gimmel - ג

Wow! Fantastisch! Je hebt de hele pot gewonnen! Pak het snel en maak een vreugdedans door de kamer. Schenk geen aandacht aan de jaloerse blikken van anderen.

Gimmel staat voor het Jiddische woord gantz en betekent geheel.

Maar soms valt de Dreidel op een....

Hey - ה

Je hebt het goed en slecht gedaan. Je krijgt de halve pot.

Het staat voor het Jiddische woord halb en betekent half.

Maar klaag niet want soms valt de Dreidel op een .....

Sjin - ש

Het slechtste scenario. Je moet iets uit je eigen pot in de grote pot stoppen.

Sjin staat voor het Jiddische woord shenk, betekent geven.

Het eindspel

Het spel eindigt als het volgende gebeurt:

 • Het bord met latkes en soefganiot op is.
 • Eén van de kinderen is blut.
 • Vader of moeder hebben geen tijd meer.
 • Het is bedtijd.

En het echte eindspel is de les die we geleerd hebben. Namelijk dat God onze voorouders heeft geholpen met wonderen. Door Chanoeka te vieren blijven we hier aan denken, zelfs tijdens een spelletje.

Meer over Chanoeka is te lezen in: Het Chanoeka feest.

Lees verderChanoeka: nachtlicht

De mitswah om Chanoeka lichten aan te steken begint bij zonsondergang..... Ze worden geplaatst voor het raam. De avonden beginnen vroeg in de winter en vullen de straat met duisternis en kou.
Eén voor één gaan de lichten aan. Tussen de elektrische lichten gloeit een puurder licht. Het is de laatste week van Kislev en voor de ramen van joodse huizen verlichten Chanoeka lampen de nacht.
Een overdenking van wijlen rebbe Menachem Mendel Schneerson.


Nachtlicht

"Want een mitswa is een lamp en Tora licht" (Spreuken 6:23). De essentie van ons doel in het leven is licht te verspreiden: elke keer als we een mitswa vervullen steken we een lamp op, die de wereld verlicht die duister is door onwetendheid en strijdt met de wijsheid en harmonie van de Schepper.

Elke mitswa is een lamp, maar er zijn twee mitswot wier feitelijk vorm hun wezenlijke functie spiegelt. Deze zijn de twee mitswot wier vervulling de generatie van fysiek licht inhoudt: de lampen van de Menora, waarvan de Tora instrueert dat ze elke middag in de Heilige Tempel in Jeruzalem aangestoken moeten worden; en de Chanoeka lichten, die elke avond na zonsondergang aangestoken moeten worden gedurende de acht dagen van het Chanoeka-feest.

De Chanoeka lampen stammen af van de Menora. De mitswa om de Chanoeka lichten te ontsteken werden door onze wijzen ingesteld om de wonderlijke hergeboorte van het licht in de Heilige Tempel te herdenken, in de tweede eeuw voor de gewone jaartelling, na de onderdrukking door de Hellenistische overheersers van het Heilige Land.

De Menora van de Tempel was vijf voet hoog, een zevenarmige kandelaar gemaakt van vast goud en op de top zeven olielampjes. Zijn zeven vlammen, gebrand door olijfolie gemaakt onder speciale condities van spirituele puurheid, waren de fysieke uitdrukking van het spirituele licht dat vanuit de heilige Tempel uitstraalde. Want de heilige Tempel in Jeruzalem was het epicentrum van Gods manifest aanwezig in het leven van de mens, het punt, zo zegt de Talmoed van waaruit het licht de hele wereld in straalt. In hun poging de spiritualiteit van Israël te vervangen door het heidendom van het Hellenisme, drongen de Grieken de Tempel binnen, ontheiligden het met hun beelden en rituelen en besmetten de olie die ontworpen was voor het ontsteken van de Menora.

Maar één familie weigerde te buigen voor de duisternis. Mattijahoe de Hasmonee en zijn zonen (de Maccabeeën) organiseerden een kleine maar vastbesloten groep strijders die de Grieken uit het land verjoeg. Na het bevrijden van de Heilige Tempel en het opnieuw instellen van de eredienst voor God, zochten zij naar de rituele pure olie om de Menora te ontsteken. Zij vonden een enkele kruik olie dat was overgebleven. Wonderlijk genoeg brandde de voorraad van één dag, acht dagen lang en kon er nieuwe olie worden gemaakt.

Sindsdien herinneren we de triomf van het licht over de duisternis met de acht vlammen van de Chanoeka.

Een andere Menora

Er zijn echter een aantal kenmerkende verschillen tussen de Chanoeka Menora en de Menora in de Heilige Tempel:
 • De Tempel Menora werd aangestoken gedurende dag (niet later dan 1uur tot een kwartier voor zonsondergang) en brandde de hele nacht. De Chanoeka kandelaar wordt onmiddelijk na zonsondergang aangestoken.
 • De originele Menora stond binnen op de heiligste plek van de Heilige tempel (de Heichal). De Chanoeka staat voor het raam.
 • De Menora heeft zeven brandende vlammen. De Chanoeka Menora heeft acht lampen die pas op de laatste, achtste dag, allemaal branden.

Waarom deze verschillen? In de Torawet staat een regel dat alle rabbinale instituties gemodelleerd worden naar hun bijbels prototypen. Dus waarom werd bij het installeren van de uitvoering van het ontsteken van de Chanoeka hiervan afgeweken?

Standaard procedure

God zag dat het licht goed was en Hij maakte een scheiding tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis nacht (Genesis 1:4-5)

In het begin waren duisternis en licht één naadloze uitdrukking van de goedheid en perfectie van hun Schepper. Maar God wilde contrast en uitdaging in Zijn wereld. Dus Hij maakte een scheiding tussen licht en duisternis, tussen geopenbaarde goedheid en verborgen goedheid en daagde ons daarmee uit de dag te ontwikkelen en de nacht te verheffen.

Op het meest fundamentele niveau is onze taak het daglicht aan te wenden zodat het in de nacht straalt. We streven alles dat goed en Goddelijk is in onze wereld te bewaren en te ontwikkelen en om deze positieve krachten te sturen om het kwade en het negatieve van de donkere kant van de schepping te overwinnen en te transformeren. Dit proces werd door de Menora in de Heilige Tempel als voorbeeld gesteld: aangestoken in het daglicht reikten zijn stralen tot diep in de nacht; aangestoken met Goddelijk licht, straalde zijn gloed naar de wereldse wereld zonder gloed.

Maar er zijn tijden wanneer deze standaard procedure niet langer werkt. Tijden wanneer duisternis het Goddelijke lichthuis binnendringt die de Menora uitblust en zijn olie bevuilt. Tijden wanneer we niet langer daglicht kunnen gebruiken om de nacht te verlichten. Op zulke tijden, moeten we de nacht zelf gebruiken als bron van licht. We moeten zoeken naar de verboden enkele kruik pure olie. We moeten delven onder de oppervlakte van realiteiten van dag en nacht. Daarin ligt de betekenis van Chanoeka, wanneer de Menora vanuit het binnenste van de Heilige Tempel beweegt naar de straat en van de dag naar de avond. Chanoeka transformeert de Menora van een voorwerp dat daglicht gebruikt in een voorwerp dat de duisternis gebruikt.

Cyclus en omtrek

Dit is ook de betekenis van het verschil in het aantal lampen in de Tempel en de Chanoeka Menora. Zeven is het getal van de schepping. God schiep de wereld in zeven dagen. Zeven is het dominante getal in alle natuurlijk cycli en processen. Vandaar dat de Menora zeven armen heeft. Als zeven het getal van de natuur is, vertegenwoordigt acht de omtrek (shomer hahefek). Als de zeven lampen van de Menora het normatieve proces bevat van het overwinnen van de duisternis door het licht, dan vertegenwoordigen de acht lampen van de Chanoeka Menora de poging een hogere realiteit te benaderen -een realiteit waarin duisternis slechts een andere straal is van Goddelijke waarheid.

Chanoeka: overzicht van gebeden, tora-gedeelten en liederen

In dit artikel wil ik een overzicht geven van de religieuze gebeden, tora-gedeelten en liederen. Dit zijn V'al Hanissim, Hallel, Tora-gedeelten en liederen.

V'al Hanissim
Gedurende de acht dagen van Chanoeka voegen we de V'al Hanissim ("En voor de wonderen...") sectie in de amidah (dagelijkse stille gebeden) en in het tafelgebed na de maatijden. In deze sectie sommen we de wonderen van de Maccabeese overwinning op en danken God voor de "wonderen, verlossing, machtige daden, reddende handelingen en wonderen" die Hij gesmeed heeft voor onze voorouders.


Hallel
Elke dag van Chanoeka reciteren we de complete Hallel in de loop van de ochtendgebeden. De Hallel is reeks Psalmen (113-118) die gereciteerd worden op grote joodse feestdagen.


Voorlezing uit de Tora
De Tora wordt elke dag gelezen onmiddelijk volgende op de Hallel. De Chanoeka lezingen zijn van het Boek Numeri (7:1-8:4) en bediscussiëren de inwijding van de Tabernakel, de schenkingen die de stamleiders brachten ter ere van de inauguratie, en het bevel aan Aaron de Tabernacel Menora dagelijks aan te steken.

Op Chanoeka vieren we ook de herinwijzing van de Tempel door de Maccabeeën nadat het was besmet en bezoedeld door de Grieken. En het bevel aan Aaron de Menora aan te steken is ook een toespeling op de Chanoeka Menora, een mitswa dat we te danken hebben aan de moed van Aaron's afstammelingen - de Hasmonietische priesterfamilie die de Maccabeese legers leidde in de strijd tegen de Grieken.


Chanoeka liederen
Verschillende liederen zijn gecomponeerd ter ere van Chanoeka. De twee populairste zijn Maoz Tsoer en Haneirot Halalu die traditioneel gezongen worden na het aansteken van de Menora.
We Are Lights--A Song for Chanukah
Chanuka, Oh Chanukah!
Neil Diamond -
The Chanukah Song (Featuring DJ Ashba)

Speciale gebeden

Gedurende de acht dagen van Chanoeka voegen wij "Al Hanissiem" in de Sjemone Esree, het Staande Gebed, 's avonds, 's ochtends en 's middags toe. En eveneens bij het bensjen, het dankgebed na de maaltijd. Tijdens het ochtend-gebed spreken wij ook heel Halleel uit. Bovendien wordt er in sjoel uit de Tora gelezen.

Het bekendmaken van het wonder

We plaatsen de menora zo dat deze zichtbaar is vanaf de straat; dus voor het raam of, zoals in Israel veelal de gewoonte is, bij de buitendeur. De reden hiervan is dat wij bekendheid willen geven aan de wonderbaarlijke overwinning van de "weinigen op velen''. De Tempel werd opnieuw ingewijd en men kon weer zijn joodse plichten nakomen. De geestelijke over-winning was van grotere betekenis dan de militaire overwinning.

Chanoeka Geld

Met Chanoeka bestaat de gewoonte om alle kinderen Chanoeka "gelt" te geven. En/of kadootjes. Deze mooie gewoonte vergroot het blije en feestelijke gevoel van de kinderen. Laat de kinderen van dit geld wat afstaan voor goede doeleinden: tsedaka.


De menora in het openbaar

Het chanoeka voorschrift van het aansteken van de menora is uniek. Het is het enige voorschrift, dat men verplicht is naar buiten toe bekend te maken. Het was met die gedachte dat de Lubavitcher Rebbe erop aandrong om menorot op openbare plaatsen aan te steken, opdat de boodschap van religieuze vrijheid iedereen die de heldere lichten ziet, zal inspireren.* Steek de lichten aan op elk van de acht avonden van Chanoeka.

* De menora wordt bij het raam of de deur aangestoken. Indien bij de deur dan bij de linkerdeurpost tegenover de mezoeza.

* Wat betreft het aantal lichten en de volgorde van aansteken zie hierboven.

* Gebruik zuivere olijfolie of kaarsen, groot genoeg om minimaal een half uur te branden.

* Gebruik de sjammasj, een extra kaars om de lichtjes mee aan te steken, en zet deze op zijn speciale plaats.

* Zeg vóór het aansteken de berachot.

* Bij het aansteken van de Chanoeka-lichten moeten, indien mogelijk, alle leden van het gezin aanwezig zijn. Studenten en leenstaanden die in hun eigen kamer of appartement wonen, moeten de menora in hun eigen kamer aansteken.

* Zeg na het aansteken Haneerot Halaloe en Ma'oz Tsoer.

* Op vrijdagmiddag wordt de menora tijdig vóór Sjabbat aangestoken. Daarna de Sjabbatkaarsen. De volgende avond, uitgaande Sjabbat, wordt eerst Havdala gemaakt en daarna wordt de Menora klaargezet en aangestoken

Berachot

Men zegt de volgende berachot:

Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha'olam
a'sjer kide'sjanoe bemits'wotav we'tsiwanoe lehadliek neer sjel chanoeka.

Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha'olam
sje'asa nisiem la'awoteenoe bajamiem haheem bazeman hazè.

De eerste avond zegt men tevens:

Baroeg atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha'olam
sjèhègèjanoe wekiejemanoe wehigie'anoe lazeman hazè.


Chanoeka

Chanoeka is een joods feest. In het Hebreeuws is het חנכה of חנוכה wat 'inwijding' betekent. Het feest staat ook wel bekend als 'het feest van de lichtjes' (Chag Ha'Orot), inwijdingsfeest of toewijdingsfeest (weinig prominente Nederlandse vertaling). Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het 'Chanoeka-wonder'. De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev.


Inhoud
1 Feest van het licht
2 Juda de Maccabeër/Jehuda haMaccabi
3 Gebruiken
3.1 Aansteken van lichtjes in de chanoekia
3.2 Gerechten
3.3 Chanoeka-Geld
3.4 Dreidel
4 Bronnen
4.1 Talmoed
4.2 Maccabeeën
4.3 Geschiedenis van de joden
5 Chronologie
6 Toekomstige data


De chanoekia zoals die tijdens chanoeka gebruikt wordt

Feest van het licht

Chanoeka (spreek uit als: Ganoekaa) is een van de kleinere Joodse feesten, dat met name door invloed van enerzijds de Verlichting en kerstmis en anderzijds het zionisme de laatste eeuwen aan belang heeft gewonnen.
Er gelden geen halachische verboden, behalve enkele kleine beperkingen rond de tijd dat de kaarsen aangestoken moeten worden en wanneer zij branden. Herdacht wordt de herinwijding van de Tempel van Jeruzalem in 164 v.Chr. door Jehuda haMaccabi. Volgens de rabbijnse legende was er slechts één kruikje kasjroet olie voorradig om de menora te branden tijdens de reiniging van de Tempel. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen - de tijd die nodig was om nieuwe olie te krijgen - brandend te houden.

Juda de Maccabeër/Jehuda haMaccabi

Het verhaal van Chanoeka draait om Juda de Maccabeër (in het Hebreeuws: Jehuda haMacabi). Juda leefde in het Hellenistische tijdperk, toen de Joden wat betreft hun geloofsbelijdenis zwaar onderdrukt werden. Het kwam zelfs zover dat de Seleucidische Grieken de Tempel in Jeruzalem ontwijdden door op het altaar een varken te offeren, een dier dat voor Joden onrein is volgens de wetten uit Leviticus (Hebr. Vajikra) 11:7,8,11.
Voor de Joden was dit de laatste druppel en een groepje onder leiding van Juda/Jehuda besloot om terug te slaan. Dit groepje kreeg steeds meer aanhangers en ze wonnen steeds meer stukken land terug uit de handen van de vijand. Hun populariteit werd zelfs zo groot, dat het gewone Joodse volk de leider 'Jehuda haMacabi' ging noemen, Hebreeuws voor 'Juda de Hamer'. Anderen geloven dat Juda 'haMacabi' werd genoemd omdat hij en zijn manschappen op hun banieren de letters Mem מ, Kaf כ, Beth ב, Jod י voerden. Zij beweren dat deze letters staan voor de woorden 'Mi Chamocha Ba'elim Adonai?', letterlijk vertaald: Wie is zoals U onder de goden, Eeuwige? De manschappen van Jehuda werden naarmate ze meer veldslagen wonnen bekend als de Maccabeërs. Uiteindelijk bereikten Jehuda en zijn mannen Jeruzalem en na een bloedige strijd overwonnen ze. Toen ze echter de Tempel binnenkwamen, zagen ze dat de Grieken alles vernield hadden, en het was de taak van de hogepriester om de Tempel weer in ere te herstellen. De hoge menora die in de Tempel stond was door de Grieken omgegooid en moest weer recht gezet worden. Nadat dit gedaan was, merkten de priesters dat er geen oliekruiken meer waren. Eén van hen vond echter nog een klein kruikje, met daarin nog net genoeg olie om de menora één dag te laten branden. De menora werd aangestoken en de Tempel werd heringewijd. De priesters wisten dat zij gauw op zoek moesten naar meer olie en tijdens dat proces hielden ze de menora goed in de gaten. De volgende dag was dat kruikje opeens weer vol. De priesters begrepen er niets van. De volgende dag gebeurde hetzelfde en zo ging het acht dagen lang. De hogepriester, priesters, Maccabeën en het gewone volk vierden een groot feest en de hogepriester stelde dit feest in op dezelfde tijd van het jaar, de maand Kislev, opdat de Joden deze wonderlijke gebeurtenis niet zouden vergeten. Daarom vieren de Joden jaarlijks vanaf
de 25e Kislev het feest van Chanoeka, dat 'Herinwijding' betekent. Veel Joden vandaag de dag zingen tijdens dat feest 'Maoz Tsoer' en spelen met dreidels (Hebreeuws: sevivon).

Gebruiken

Voornaamste gebruiken zijn het aansteken van kaarsjes in de chanoekia (een 8+1-armige kandelaar) met uitspraak van zegeningen en zang, eten van soefganiot en latkes, uitdelen van Chanoeka-geld of gewoon cadeautjes en het spelen met de dreidel of sevivon (een vier-kantig tolletje met Hebreeuwse letters).

Aansteken van lichtjes in de chanoekia
De chanoekia (meervoud chanoekiot), een speciale kandelaar voor chanoeka, heeft plaats voor 8+1 kaarsjes of vlammetjes op olie. Iedere dag steekt men eerst het extra ("negende") lichtje aan, de sjamasj. Sjamasj is afgeleid van dienst in het Hebreeuws (sjimoesj), omdat dit lichtje dienst doet om de andere aan te steken. De sjamasj staat ietsje afgezonderd van de andere lichtjes, qua hoogte of plaats. Voor het aansteken van de twee tot acht lichtjes spreekt men twee zegens uit (asjer tsivanoe - die ons gebood - en sje'asa nisiem - die wonderen deed). Alleen op de eerste dag van chanoeka spreekt men een extra zegen uit (sjehechijanoe - die ons deed beleven). Daarna steekt men met de sjamasj de andere lichtjes aan: de eerste dag één, de tweede dag twee, etc. tot en met de achtste dag. Na het aansteken van de kaarsjes spreekt men vaak een tekst uit (Hanerot halaloe - deze lichtjes), waarin de redenen voor het aansteken van de lichtjes en de regels omtrent het gebruik ervan. Hierna zingt men het Maoz Tsoer. Net als bij het Wilhelmus, vormen de eerste letters van de coupletten een zgn. acrostichon – in dit geval een naam – èn zingt men het eerste couplet het meest algemeen. Een bijzonder aspect van de chanoekia met lichtjes is dat men - indien dit geen gevaar mee kan brengen - wordt geacht deze in het raamkozijn neer te zetten. Deze regel is afwijkend in het anders vrij introverte jodendom. Chabad-Lubavitch, een nogal extraverte chassidische
richting rondom de Lubavitcher Rebbe, heeft hieruit zelfs een gebruik afgeleid tot het plaatsen van gigantische chanoekiot op publieke plaatsen. Soortgelijke chanoekiot staan in Israël ook los van die richting.

Gerechten
De voornaamste gerechten van Chanoeka zijn latkes of levivot - een soort aardappelpannenkoekjes of rösti - en soefganiot, sterk op berlinerbollen of Oostenrijkse Krapfen gelijkend en traditioneel gevuld met jam. Deze lekkernijen worden speciaal met Chanoeka gegeten omdat ze in olie bereid worden, als herinnering aan het wonder van de olie.

Chanoeka-Geld
Oorspronkelijk kregen kinderen met Chanoeka wat zakgeld, waarvan ze geacht werden een gedeelte af te staan aan tsedaka. Nu wordt het 'Geld' vaak in chocolademunten gegeven en daarnaast worden cadeautjes uitgewisseld.

File:Dreidel 001.jpg
Dreidel


Een dreidel
De dreidel, trendel of sevivon is een vierkantig tolletje waarmee tegenwoordig vooral kinderen spelen. Toen de joodse studie tijdens de Chanoeka-episode onder de Syrische bezetter verboden was, werd het tolletje gebruikt om in het geheim te studeren; als studenten werden betrapt deden zij net alsof zij een onschuldig spelletje speelden. Het bijbehorend spelletje werkt met een pot (net als ganzenbord). Op het tolletje staan vier Hebreeuwse letters noen, giemel, hee en sjien; deze betekenen zowel:
- in het Hebreeuws: Nes Gadol Haja Sjam - een groot wonder gebeurde daar
- als in het Jiddisch: Nichts (niets), Ganz (alles), Halb (half), Stell (bijleggen in de pot)
In Israël wordt de sjien vervangen door de pee, zodat er staat: een groot wonder gebeurde hier (Nes Gadol Haja Pò).

Bronnen
Het verhaal van Chanoeka staat opgetekend in de Tenach (het boek Daniël), de Talmoed (met name in Ta'anit) en de apocriefen (I Makkabeeën en II Makkabeeën). Een seculiere bron is Flavius Josephus: 'geschiedenis van de joden'.

Talmoed
De Talmoed verhaalt dat Maccabeeën de tempel binnen gingen, nadat zij de bezetters uit de tempel hadden verjaagd, om de afgodenbeelden te verwijderen en de tempel te herstellen. Zij ontdekten dat de meeste rituele voorwerpen ontwijd waren. Daarop zochten zij ritueel gezuiverde olijfolie om de menora aan te steken en de tempel te herstellen, maar vonden slechts genoeg olie voor een enkele dag. Zij staken dit evengoed aan, en gingen verder meer olijfolie te persen en zuiveren. Op een miraculeuze wijze zou deze kleine hoeveelheid olie acht dagen lang blijven branden, tot er nieuwe olie geperst en gezuiverd kon worden. Om deze reden steken joden een kaars extra aan, iedere nacht van het feest. In de Talmoed worden twee gebruiken beschreven. Het was gebruikelijk om acht lampen op de eerste nacht van het feest te laten schijnen, en het aantal iedere volgende nacht met een te reduceren. Een ander gebruik was om op de eerste nacht met een brandende lamp te
beginnen, en iedere nacht een extra aan te steken tot er acht brandden, op de achtste nacht. Het eerste gebruik werd door de volgers van Sjammai gevolgd, het laatste door die van Hillel en is tegenwoordig de algemeen geaccepteerde praktijk.
De letters van het Hebreeuwse woord Chanoeka vormen daartoe een aanwijzing; Chet (achtste letter van het Hebreeuwse alfabet), Noen, Waw (oe-klank), Chaw (of Kaw), He: Chet Nerot OeKehilchat Hillel - acht lichten en volgens de regel van Hillel.

Maccabeeën
Chanoeka was ingesteld door Judas Makkabeüs en zijn broers in het jaar 165 v.Chr., om jaarlijks met vreugde gevierd te worden ter gedenking van de toewijding aan het altaar in de tempel in Jeruzalem. (1 Macc. iv. 59). Na Jeruzalem en de tempel te hebben hersteld, gaf Judah het bevel de tempel te reinigen, een nieuw altaar in plaats van de verontreinigde te bouwen, en nieuwe heilige bekers te vervaardigen. Toen het vuur opnieuw op het altaar werd aangestoken, en de lampen op de kandelaar weer brandden, werd de toewijding aan het altaar gedurende acht dagen gevierd, onder het brengen van offers en het zingen van liederen. (1 Macc. iv. 36), wat enigszins lijkt op de feestelijkheden van Soekot. Ook in de huizen werden lichten aangestoken. Volgens Josephus (Joodse Oudheden) werd het in de volksmond dan ook het feest van de lichten genoemd. Het feest markeert de overwinning op de legers van de Seleuciden, die hadden geprobeerd het volk Israël te weerhouden het jodendom uit te oefenen. Judah Maccabeüs en zijn broers vernietigden de overweldigende strijdkrachten, en wijdden de tempel opnieuw in. Kenmerkend voor het feest is, dat een speciaal soort kandelaar tijdens dit feest wordt aangestoken. Deze kandelaar heet de Chanoekia en heeft acht plus één armen (niet te verwarren met de menora, die 7 armen heeft en in de tempel stond).

Geschiedenis van de joden
Volgens Flavius Josephus stonden de lichten symbool voor de vrijheid die de joden verkregen, op de gebeurtenis die op het feest wordt gevierd.

Chronologie
198 v.Chr.: Legers van de Seleucidische koning Antiochus III (Antiochus de Grote) verwijderen Ptolemeüs V uit Judea en Samaria.
180 v.Chr.: Antiochus IV Epiphanes bestijgt de Seleucidische troon.
168 v.Chr.: Onder het bewind van Antiochus IV wordt de tempel geplunderd. Joden worden massaal vermoord en het jodendom wordt onwettig verklaard.
167 v.Chr.: Antiochus beveelt dat een heiligdom ter ere van Zeus in de tempel moet worden opgericht. Mattathias en zijn vijf zonen Johannes, Simon, Eleazar, Jonathan en Judah leiden een opstand tegen Antiochus. Judah raakt bekend als Judah Maccabeüs (Judah de Hamer).
166 v.Chr.: Mattathias sterft, en Judah volgt hem op als leider. Het joodse koninkrijk der Hasmoneeën begint; het duurt tot 63 v.Chr.
165 v.Chr.: De joodse opstand tegen de seleucidische monarchie is succesvol. De tempel wordt bevrijd, en opnieuw ingewijd (Chanoeka).
142 v.Chr.: Vestiging van het tweede joodse regeringsverband. De seleuciden erkennen de joodse autonomie. Formeel houden de seleucidische koningen de heerschappij, die door de joden erkend wordt. Dit luidde een periode van grote geografische uitbreiding, groei van de
bevolking en religieuze, culturele en sociale ontwikkeling in.
139 v.Chr.: De Romeinse senaat erkent joodse autonomie.
130 v.Chr.: Antiochus VII belegert Jeruzalem, maar trekt zich terug.
131 v.Chr.: Antiochus VII sterft. Israël werpt de Syrische heerschappij volledig van zich af.
96 v.Chr.: Een burgeroorlog begint, die acht jaar zal duren.
83 v.Chr.: Consolidatie van het koninkrijk in het gebied ten oosten van de rivier de Jordaan.
63 v.Chr.: Het Hasmonese joodse koninkrijk komt tot een einde vanwege rivaliteit tussen de broers Aristobulus II en Hyrcanus II, die beiden een beroep doen op Rome om hen te helpen en de machtsstrijd in hun voordeel te doen beslissen. Rome valt het land binnen, en neemt
de macht over in het gehele land. Er vindt een massamoord plaats op twaalfduizend joden wanneer de Romeinen Jeruzalem binnentrekken. De tempelpriesters worden bij het altaar gedood. Rome annexeert Judea. De tempel wordt verwoest.
Hieraan herinnert de vasten- en rouwdag Tisja Beav. De overwinning en de herinwijding van de tempel worden hiermee door een onderlinge strijd om het koningsschap uiteindelijk teniet gedaan. Die strijd werd gevoerd door de afstammelingen van de Maccabëen, die,
omdat zij priesters waren, eigenlijk geen recht op het koningschap hadden, maar zich na hun overwinning en de herinwijding het koningschap ten onrechte toe hadden geëigend.


Toekomstige data

28 november - 5 december 2013
17 - 24 december 2014

NB. de eerste dag vangt aan met zonsondergang, de laatste dag eindigt met zonsondergang.
How to Play Dreidel

Rules for the popular Hanukkah game

By Noam Zion: The Hebrew word for dreidel is sevivonwhich, as in Yiddish, means "to turn around." Dreidels have four Hebrew letters on them, and they stand for the saying, 

Nes gadol haya sham,
 meaning A great miracle occurred there. 
In Israel, instead of the fourth letter shin, there is a peh, which means the saying is Nes gadol haya po--A great miracle occurred here. 


The four sides of the dreidel, from right: nun, gimmel, hey, and shin. 

Playing with the dreidel is a traditional Hanukkah game played in Jewish homes all over the world, and rules may vary. Here's how to play the basic dreidel game:

1.      Any number of people can take part in this great game.

2.       Each player begins the game with an equal number of game pieces (about 10-15) such as pennies, nuts, chocolate chips, raisins, matchsticks, etc.

3.      At the beginning of each round, every participant puts one game piece into the center "pot." In addition, every time the pot is empty or has only one game piece left, every player should put one in the pot.

4.      Every time it's your turn, spin the dreidel once. Depending on the outcome, you give or get game pieces from the pot:

   a)      Nun means "nisht" or "nothing" [in Yiddish]. The player does nothing.
   b)      Gimmel  means "gantz" or "everything" [in Yiddish].  The player gets everything in the pot.
   c)      Hey means "halb" or "half" [in Yiddish]. The player gets half of the pot. (If there is an odd number of pieces in the pot, the player takes half of the total plus one).
   d)      Shin (outside of Israel) means "shtelor "put in" [in Yiddish]. Peh (in Israel) means "pay." The player adds a game piece to the pot.

5.      If you find that you have no game pieces left, you are either "out" or may ask a fellow player for a "loan."

6.      When one person has won everything, that round of the game is over!

7.      We suggest that if you use money to play the game, ask players to donate part or all of their winnings to tzedakah  (charity). You can ask parents to match these contributions. This way everyone wins and you can share the Hanukkah gifts with those in need!

 

Reprinted with permission from A Different Light: The Hanukkah Book of Celebrationpublished by the Shalom Hartman Institute and Devora Publishing.

Noam Zion is the Director of Shalom Hartman Institute's Resource Center for Jewish Continuity. 
He specializes in teaching Jewish Holidays, Bible and Art, and has edited several educational books for the Shalom Hartman Institute.

Noam Zion

Niet alle Joodse feestdagen zijn ingesteld door YHVH net als wij Christenen en andere geloven hebbe ook de Joden Heidense invloeden in hun geloof en eigen regels opgesteld door mensen die ze boven de regels van YHVH stellen en daar was Yashua tegen aan het rebeleren bijvoorbeeld zijn handen niet wassen voor de maaltijd.


JOODSE GEBRUIKEN

In veel culturen spelen brood en gebak een hoofdrol tijdens religieuze feesten. Ook in de joodse traditie is dat het geval. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Soefganiot en latkes tijdens Chanoeka

Traditioneel worden tijdens Chanoeka aardappelkoeken of latkes geserveerd. Verder worden er ook speciaal voor Chanoeka soefganiot gebakken: dat zijn oliebollen gevuld met confituur, pudding of andere lekkernijen.
Zowel de latkes en soefganiot worden in olie bereid, ter herinnering aan het ‘wonder van de olie’.In het jaar 165 voor de gewone jaartelling wijdden de Maccabeeën de tempel in Jeruzalem opnieuw in, nadat ze de Syriërs verslagen hadden.
De koning van Syrië, Antiochus IV Epiphanes, had in de tempel een heidens altaar laten plaatsen en voerde de hellenistische godencultus in. Alle andere vormen van religie werden verboden en joden die hun eigen geloof beleden werden daarvoor zwaar gestraft.
Daartegen kwamen de Maccabeeën in opstand. En met succes. Na een paar jaar strijd, verwijderden de Maccabeeën het altaar en wilden ze de tempel herinwijden door de tempelkandelaar (menora) aan te steken met heilige olie.
Maar ze vonden slechts één kruikje bruikbare olie, net genoeg om de kandelaar een dag te laten branden. Maar door een wonder brandde de kandelaar acht dagen lang en dat was precies lang genoeg om nieuwe heilige olie te maken.

Ter herinnering van dat feest steken joden acht dagen lang een volgend lichtje van de chanoekia (een achtarmige kandelaar) aan, en eten ze in olie gebakken gerechten.

Lange tijd werden joden onderdrukt en werden ze door de farao gedwongen om als slaven te werken. God strafte de Egyptenaren met de tien plagen omdat de joden Egypte niet mochten verlaten. De laatste van de tien plagen zorgde ervoor dat alle eerstgeborenen stierven.
De joden waren tegen deze laatste plaag beschermd doordat ze met het bloed van een lam een teken op hun deuren hadden aangebracht. Het Hebreeuwse ‘Pesach’ betekent ‘overslaan’. Dit verwijst naar de tiende plaag die de joden niet heeft getroffen.
Pas na deze tiende plaag mochten de joden Egypte verlaten. Ze moesten dat zo snel mogelijk doen waardoor ze zelfs de tijd niet hadden om hun brooddeeg te laten rijzen. Om deze reden wordt Pesach tevens het feest van de ongedesemde broden genoemd.
Die ongedesemde broden worden matzes genoemd. Gegist deeg wordt aangeduid als chameets, dat symbool staat voor de slechte eigenschappen van de mens. Gerezen deeg duidt op een gerezen ego, met eigenschappen als hoogmoed en trots.
Ongedesemd brood daarentegen is nederig en bescheiden: eigenschappen die een mens sieren. Op die manier staat de uittocht niet alleen voor de fysieke bevrijding van de joden,
maar ook voor spirituele reiniging van de invloed van het verblijf in Egypte: een land waarin niet één maar vele goden werden vereerd.

Hamansoren tijdens Poerim


Poerim of Lotenfeest is een joods bevrijdingsfeest dat jaarlijks wordt gevierd op de veertiende dag van de joodse maand adar. Poerim valt altijd op een andere datum en soms zelfs in een andere maand omdat de joodse kalender gebaseerd is op de maancyclus*.
Op deze dag herdenken de joden dat hun volk in de vijfde eeuw vóór onze jaartelling in Perzië kon ontsnappen aan een grootschalige uitroeiing.

Traditioneel worden er Hamansoren geserveerd. Dit zijn driehoekige koekjes gevuld met maanzaad, pruimen of andere zoetigheden. Ze stellen de oren (of de hoed) van Haman voor, de Perzische hoveling die alle joden wilde uitroeien. Vandaar dat Haman staat voor
iedereen die Joden een slecht hart toedraagt. Op Poerim worden er ook kreplech gegeten, dit is deeg gevuld met vlees. De kreplech worden meestal geserveerd in soep.

Feesten en Gedenkdagen
De Feesten Des Heren
Joodse Feesten
Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee.


Israël's feesten onderscheiden zich van de feesten van de andere volken. Zij zijn de Feesten des Heren. Door God zelf ingesteld om samen met zijn volk tijd apart te zetten. Gezette tijden om te rusten, feest te vieren en stil te staan bij hetgeen Hij heeft gedaan. Door de voorschriften van de feesten heen wilde God zijn volk bekend maken wie Hij is.

Onze God is de Heer van de oogst, die ons overvloedig vrucht wil geven. De ICAJ heeft als een van haar taken het Lichaam van Christus te onderwijzen over het profetische belang van haar joodse wortels. Door een beter begrip van de Feesten des Heren kunnen we komen tot een verdieping van ons geloof en tot meer vrucht. Om die reden willen we -aan het begin van het joodse nieuwjaar- starten met een serie: "de Feesten des Heren".De drie pelgrimsfeesten

Driemaal per jaar trekt men tijdens de pelgrimsfeesten (Pesach, Wekenfeest en Loofhuttenfeest) naar Jeruzalem om te offeren in de tempel.
Pesach en het feest van het Ongedesemde brood (Matsot)
De viering van Pesach (Joods paasfeest) herinnert aan de uittocht uit Egypte. Op de veertiende dag van de eerste maand wordt het pesachoffer bereid. Tegenwoordig begint deze viering ’s avonds met de sedermaaltijd. Ieder onderdeel van deze maaltijd herinnert aan
de slavernij in Egypte en de uittocht naar het beloofde land. Na Pesach eet men zeven dagen lang matses, brood dat geen gist bevat, omdat Mozes en de Israëlieten dit ook aten vlak voor hun vlucht uit Egypte. Dit wordt het feest van het Ongedesemde brood genoemd.
Op de eerste dag van die week werd de eerste opbrengst van de gersteoogst geofferd als teken dat het oogstseizoen kon beginnen.

Het feest van de Tempelwijding of Inwijdingsfeest (Chanoeka)

Het Chanuka-feest, of Tempelvernieuwings feest, wordt gevierd vanaf de 25e dag van de wintermaand, Kislev. Dit jaar (2001) vindt het Chanuka-feest plaats van 10 tot 18 december. De oorsprong gaat terug tot de tijd dat de Syrische koning Antiochus Epiphanes IV het land Israël
veroverde en de tempel ontwijdde door een beeld van Jupiter in het heiligdom te plaatsen en een varken te offeren op het altaar. Ook werd het de Joden verboden om de wetten van Mozes te houden. Uiteraard kwamen de Joden hiertegen in opstand. Met name de priesterfamilie
van de Maccabeeën heroverde Jeruzalem en de tempel in 164 vóór Chr.

Op de 25e Kislev reinigde Judas Maccabeüs de tempel en vond men een flesje olie voor de Menorah. Normaal gesproken was dat flesje olie toereikend voor één dag. Men heeft echter 8 dagen nodig om nieuwe olie te bereiden. Toch stak men direct de kandelaar aan om de tempel
te verlichten en er gebeurde een wonder, want op dat ene flesje olie brandde de kandelaar zelfs 8 dagen, tot men nieuwe olie gereed had. Daarom duurt dit feest ook 8 dagen en er wordt bij de Joden thuis een 8-armige kandelaar of Chanoekia gebruikt. Iedere dag steekt men
1 kaarsje meer aan tot ze e bij de 8 dag allemaal branden. De Chanoekia heeft meestal een extra arm, de Shammash of dienaar, waarmee de overige lichtjes worden aangestoken.

In de tijd van het Oude Testament, werd met dit Vernieuwingsfeest iedere dag het Hallel, Psalm 113-118, gezongen en droeg men palmtakken mee naar de Tempel, want het draaide in dit feest allemaal om de vernieuwing van het altaar en de olie. Olie,als het beeld van Gods
Geest en centraal stond dan ook de profetie uit Zacharia 4:6 'Niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer.' Men geloofde dat God met zijn Geest het volk zal vernieuwen.

In het Nieuwe Testament zien we dat ook Jezus het Tempelvernieuwingsfeest viert (Johannes 10:22). Tijdens dit feest vraagt men aan Jezus om ronduit te zeggen of Hij de Christus is. Deze vraag is te begrijpen, want tijdens dit Feest leest men, naast de Psalmen en de Profeten,
ook uit de Torah. Deze Torah-lezing gaat over de ontmoeting van Jozef met zijn broers (Genesis 45). Jozef die zich bekendmaakte als de toenmalige redder van het volk. Het zou toch mooi zijn, dat Jezus zich nu als redder van zijn volk bekend zou maken. Jezus gaat op hun vraag
in en zegt dat Hij hen al verkondigd heeft, dat Hij Gods Zoon is. Maar men ziet dat als Godslastering (Johannes 10:36). Trouwens, Jezus wil ook niet gezien worden als degene, die de Romeinen zal verjagen. Hij wil in Israël het Licht van de kandelaar aansteken, als teken dat
Gods Geest zal gaan werken in het volk. In het beeld van de kandelaar, zien we in feite dat Jezus de Shammash of Dienaar is, die de andere lichtjes wil aansteken. Maar ook nu, bij ons, wil Jezus het Licht van geloof aansteken, zodat Gods Geest in ons leven kan werken en ons
leven mag gaan stralen voor Hem.

Het Chanuka-feest is in de christelijke traditie vrijwel onbekend. Maar is het niet frappand dat ons Kerstfeest op de 25e van de wintermaand wordt gevierd? En, dat Jezus het Licht der wereld is?

Dit feest van de Tempelwijding herinnert aan de overwinning van het Joodse volk op Antiochius IV Epifanes, die geleid werd door de Makkabeeën. De Syrische koning ontheiligde de tempel door er afgodsbeelden te plaatsen en hij probeerde in 164 voor Christus het Joodse geloof
te verbieden. Onder leiding van de priester Mattatias en zijn vijf zonen werd Antiochus verslagen en de tempeldienst in ere hersteld.

1 Makk. 4:26-61
1 Makkabeeën is een van de zogenaamd deuterocanonieke boeken. Deze zijn niet opgenomen in de Jongerenbijbel. Je kunt het wel vinden in andere edities van De Nieuwe Bijbelvertaling.
Poerim of Lotenfeest
Dit feest herinnert aan de gebeurtenissen die beschreven zijn in het boek Ester. Volgens dat verhaal wilde Haman alle Joden uitroeien die in de burcht van Susa woonden, en wierp hij het lot om de datum daarvoor te bepalen. Ester en haar pleegvader Mordechai ontdekten het
plan van Haman en wisten het Joodse volk te redden. In plaats van Mordechai werd Haman zelf opgehangen. Ook zijn tien zonen werden vermoord op de dag waarop Haman zelf van plan was geweest alle Joden te laten doden. Hun lijken werden naast dat van Haman opgehangen.
(ook Het boek Ester)

Het chanoeka-feest duurt acht dagen. Het wordt gevierd in de maand december, in de ‘donkere dagen’ aan het einde van het jaar. Het is een feest waarbij licht (en dan ook de chanoeka-lamp, de chanoekía) een bijzondere rol speelt.

Chanoeka betekent ‘inwijding’; men viert de her-inwijding van de tempel in het jaar 164 voor Christus.

We gaan daarvoor dus naar de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Jeruzalem was in handen van een Seleucidische koning, Antiochus IV ‘Epifanes’. Hij wilde de stad helleniseren (vergrieksen).

In 169 v.C. plunderde hij de tempel, waar nu ‘de Heer des hemels’ of ‘Zeus Olympios’ gediend zou moeten worden. Hij onderdrukte de joden op een verschrikkelijke manier. Het gebeurde dat wetsgetrouwe joden in tora-rollen verbrand werden. Op sabbat-vieren of zonen-besnijden stond de doodstraf! Dit leidde tot de opstand van de Maccabeeën (of Hasmoneeën), die begon in 167 v.C., en uiteindelijk leidde tot de verovering van Jeruzalem. Op 25 kislev van 164 v.C. werd de tempel gereinigd van heidense smetten en opnieuw ingewijd.

Er werd bij de her-inwijding acht dagen feest gevierd, op de wijze van het Loofhutten­feest, dat dat jaar niet normaal gevierd kon worden. Overal werden lichten ontstoken. Op het voorplein van de tempel plantten de Maccabeeën hun lansen in de grond en hingen er lampen
aan - als teken van vreugde en als verwijzing naar hét licht dat was gaan schijnen na een donkere tijd van onderdrukking.

Er brandde in de tempel altijd één bijzondere lamp, het ‘eeuwige licht’. Die moest altijd blijven branden, maar was nu gedoofd. En er was nog maar één kruikje met niet-ontheiligde olie - normaliter genoeg voor één dag. Maar door een wonder brandde de lamp op deze kleine
hoeveelheid toch acht dagen en nachten - de duur van het feest van de herinwijding van de tempel.

Chanoeka-kandelaar

Op het chanoeka-feest wordt ter herinnering weer licht ontstoken: op de eerste dag één kaarsje, op de tweede dag twee, enz. (het wonder werd steeds groter!) - totdat op de achtste dag alle kaarsen branden (zoals van de vier advents­kaarsen er elke zondag één meer wordt aangestoken).

Het gaat om acht kaarsen - maar die worden aangestoken met behulp van een negende, de zgn. sjammasj (‘dienaar’). Voor die ene is er doorgaans een apart plaatsje in de chanoeka-lamp, die je dus kunt herkennen aan de 8 + 1 kaarsenhouders.

De negen-armige kandelaar (chanoekiá genoemd) moet dus wel onderscheiden worden van ‘dé’ Menora, de zéven­armige kandelaar, hét symbool voor Israël. De chanoeka-lamp heeft niet altijd ‘armen’. De vorm is vrij, en er zijn talloze, soms zeer kunstzinnige, variaties.

Je kunt overigens ook een chanoeka-lamp wel ‘menora’ noemen; menora is gewoon het Hebreeuwse woord voor lamp of kandelaar.
JESUS is COMING VERY SOON!!!(licht/olie)

The Lord Jesus is coming very soon, but most Christians are not even prepared. Most Christians will tell you that; "2000 years ago people thought the return of the Lord was very near, and so today, it may be another 2000 years before the Lord returns." BUT I want to tell you that the Lord Jesus spoke to me, and He said; "I am coming quickly and my judgments are coming, and MOST of your family and your friends are not prepared." Ever since the Lord spoke that to me, every single day I have been testifying of what the Lord Jesus told me, that His judgment is coming soon, and that most of my family and my friends are not even prepared. It is like the parable of the 10 virgins. You can read about this in Matthew chapter 25. 5 of them had oil, 5 had no oil. If you have no oil in your lamp when the Lord Jesus comes, you will be left outside. The door will be closed in front of your face. So the question is, are you truly in a relationship with Jesus? Is the Holy Spirit FIRE inside you? Truly do you have the oil in your lamp? A time is coming that if you truly are not led by the Holy Spirit, if truly you are not hearing from the Lord, you will NOT be able to survive. The mark of the beast is coming very soon, and if you truly are not hearing from the Lord you will be forced to take the mark. It is written that this "mark" will be forced upon great and small, rich and poor, slave and free, EVERY single person will be forced to take this mark, unless their name is already written in the Lamb's Book of Life. So you NEED to buy oil from the only one that can sell. That is JESUS Christ, the Son of God! You need to go directly to Jesus, and if you truly are not hearing from Jesus, you need to make sure that He knows you and you need to seek a revelation from Jesus now, because the time is coming when, if you don't hear from Jesus, you will have no provision, except to take that mark, and once you take that mark, you will be a son of the devil. You will be a son of perdition, and you will surely be on your way to destruction. So either start seeking the Lord Jesus NOW and buying oil from Him now, or there will be no hope for you. May the grace of Jesus be with you.
Songs of the Seasons - Chanukah


Menorah

Oh Chanukah

Oh Chanukah, Oh Chanukah, come light the Menorah,
Let's have a party, we'll all dance the hora.
Gather round the table, we'll give you a treat.
S'vivon to play with, Latkes to eat.
And while we are playing,
The candles are burning low.
One for each night, they shed a sweet light,
To remind us of days long ago;
One for each night, they shed a sweet light,
To remind us of days long ago;

Oh Chanukah, Oh Chanukah, come light the Menorah,
Let's have a party, we'll all dance the hora.
Gather round the table, we'll give you a treat.
S'vivon to play with, Latkes to eat.
And while we are playing,
The candles are burning low.
One for each night, they shed a sweet light,
To remind us of days long ago;
One for each night, they shed a sweet light,
To remind us of days long ago;
Boy with Dreidel

Dreidel, spin, spin, spin!

Dreidel, spin, spin, spin!
Chanukah is a good holiday;
Chanukah is a good holiday - 
Dreidel, spin, spin, spin!

It's a happy holiday for the people;
A great miracle happened there;
A great miracle happened there - 
It's a happy holiday for the people.

Dreidel, spin, spin, spin!
Chanukah is a good holiday;
Chanukah is a good holiday - 
Dreidel, spin, spin, spin!

Chanukah is a good holiday - 
Dreidel, spin, spin, spin!

Sevivon, Sov, Sov, Sov!

Sevivon, sov, sov, sov!
Chanukah, hu chag tov;
Chanukah, hu chag tov - 
Sevivon, sov, sov, sov!

Chag simchah hu la-am,
Nes gadol hayah sham;
Nes gadol hayah sham -
Chag simcha hu la-am.

Sevivon, sov, sov, sov!
Chanukah, hu chag tov;
Chanukah, hu chag tov - 
Sevivon, sov, sov, sov!

Chanukah, hu chag tov - 
Sevivon, sov, sov, sov!

Chanukah - Dreidel, dreidel, dreidel Song Music


 

 
 
00:00/02:03

No sound? Read our support page for help.


 

 

 
Return to KidzSing Menu 
 

I have a little dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play!

Oh - dreidel, dreidel, dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play!

It has a lovely body
With legs so short and thin
And when my dreidel's tired
It drops and then I win!

Oh - dreidel, dreidel, dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play!

My dreidel's always playful
It loves to dance and spin
A happy game of dreidel
Come play now, let's begin!

Oh - dreidel, dreidel, dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play!


Chanukah - Dreidel, dreidel, dreidel Alternative Lyrics
I have a little dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Then dreidel I shall play.
Chorus:
Dreidel, dreidel, dreidel
I made it out of clay,
Dreidel, dreidel, dreidel, (DIFFERENT)
Then dreidel I shall play.
It has a lovely body,
With legs so short and thin,
And when it is all tired
It drops and then I win.
(chorus)
Dreidel, dreidel, dreidel
With legs so short and thin
Oh dreidel, dreidel, dreidel (DIFFERENT)
It drops and then I win.
(chorus)
My dreidel's always playful,
It loves to dance and spin
A happy game of dreidel
Come play, now let's begin.
Oh dreidel, dreidel, dreidel
It loves to dance and spin.
Oh dreidel, dreidel, dreidel (DIFFERENT)
Come play now, let's begin


Long Version
Oh dreidel, dreidel, dreidel, I made it out of clay.
Oh dreidel, dreidel, dreidel, now driedel I shall play.
I had a little dreidel, I made it out of soap,
I spun it in the bathtub, it will not melt, I hope.
Chorus
Oh dreidel, driedel, dreidel, I made it out of soap.
Oh dreidel, dreidel, dreidel, it will not melt, I hope.
I had a little dreidel, I made it out of straw,
It went 80 miles per hour, and broke the speeding law.
Chorus
Oh dreidel, driedel, dreidel, I made it out of straw.
Oh dreidel, dreidel, dreidel, it broke the speeding law.
I had a little dreidel, I made it out of bread,
I did not spin my dreidel, I ate it up instead.
Chorus
Oh dreidel, driedel, dreidel, I made it out of bread.
Oh dreidel, dreidel, dreidel, I ate it up again.
I had a little dreidel, I made it out of sand,
And when I tried to spin it, it crumbled in my hand.
Chorus
Oh dreidel, driedel, dreidel, I made it out of sand.
Oh dreidel, dreidel, dreidel, it crumbled in my hand.
I had a little dreidel, I made it out of jelly,
And when I tried to spin it, it shook its little belly.
Chorus
Oh dreidel, driedel, dreidel, I made it out of jelly.
Oh dreidel, dreidel, dreidel, it shook its little belly.
Additional Version
Oh dreidel dreidel dreidel
I made it out of clay
And when it's dry and ready
Oh dreidel I shall play
I have a little dreidel
I made it out of plastic
If someone steals my dreidel
I'll do something very drastic
[chorus]
I had a little dreidel
Whose moment of inertia
Was several factors smaller
Than my uncle's yellow Porsche
[chorus]
My brother took my dreidel
He swallowed it, he said
Since I can't spin my dreidel
I'll spin my bro instead
[chorus]
The position of my dreidel
Is quite hard to derive
Its angular momentum
Is certainly .5
[chorus]
My dear old friend from Harvard
Said no that can't be right
That with 8 bunsen burners
Your Menorah you can't light
I then replied quite quickly
Your knowledge is quite small
For my 8 bunsen burners
Are filled with methanol
[chorus]
My nerdy little dreidel
Said to a course 6-3*
My outcomes are well quantized
I'll do well at MIT
[chorus]
Oh X-mas decorations
For us are quite extraneous
For X-mas isn't Chanukah
Although they're simultaneous
[chorus]
Oh Judas Maccabeus
He fought against the Greeks
A drop of oil lasted
For [SMACK!] 14 weeksChanukkah Candle Lighting Blessings

Please note that this page contain the name of God.
If you print it out, please treat it with appropriate respect.

If you do not have experience reading transliteration
please see the
Guide to Transliteration.

One candle is added to the menorah each night. The first night, you light only the shammus (the one at a different height) and one Chanukkah candle. By the eighth night, you light all of the candles.

Candlelighting Procedure Candles should be added to the menorah from right to left (like Hebrew writing). See animation at right. The shammus candle is lit first. While holding the shammus candle, recite the following blessings. They are usually sung. You can hear the tune by clicking the music icon MIDI icon.

If you would like to hear the blessings, check out this RealPlayer recording of Cantor Pinchas Rabinovicz singing the blessings and other tunes from 613.org, the best source of Jewish Torah Audio on the net! (Please note: This recording uses Ashkenazic pronunciation)
Blessing over Candles
Hebrew MIDI
Barukh atah Adonai, Eloheinu, melekh ha'olam
Blessed are you, Lord, our God, sovereign of the universe
Hebrew
asher kidishanu b'mitz'votav v'tzivanu
Who has sanctified us with His commandments and commanded us
Hebrew
l'had'lik neir shel Chanukah. (Amein)
to light the lights of Chanukkah. (Amen)

Blessing for Chanukkah
Hebrew MIDI
Barukh atah Adonai, Eloheinu, melekh ha'olam
Blessed are you, Lord, our God, sovereign of the universe
Hebrew
she'asah nisim la'avoteinu bayamim haheim baziman hazeh. (Amein)
Who performed miracles for our ancestors in those days at this time

Shehecheyanu (first night only)
Hebrew MIDI
Barukh atah Adonai, Eloheinu, melekh ha'olam
Blessed are you, Lord, our God, sovereign of the universe
Hebrew
shehecheyanu v'kiyimanu v'higi'anu laz'man hazeh. (Amein)
who has kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season (Amen)

After reciting the blessings, use the shammus to light the Chanukkah candles from left to right (newest to oldest). See animation at top.

Candles should be left burning until they go out on their own. They must burn for more than half an hour. Standard Chanukkah candles burn for about an hour.


© Copyright 5759-5767 (1998-2007), Tracey R Rich
If you appreciate the many years of work I have put into this site, show your appreciation by linking to this page, not copying it to your site. I can't correct my mistakes or add new material if it's on your site.
 Religieuze geschiedenis Joden 36: Vernietiging Tweede Tempel
De droevigste dag op de Joodse kalender is de 9de aaw wanneer de Tempel helemaal afbrandt. Nadat Vespasianus de opvolger is geworden van Caesar neemt zijn zoon Titus het beleg van Jeruzalem over. Binnen een paar maanden bereikt hij de Tempelberg en vernietigt de Tempel.
FacebookGoogle+TwitterNuJijHyvesVertel verder
Titus valt Jeruzalem aan
Titus valt na Pesach Jeruzalem aan in het jaar 70 van de gewone jaartelling. De inwoners zijn verzwakt door honger en interne strijd. Op de 17de tammoez slaan de Romeinen een bres in de buitenmuren. Toch ondervinden de Romeinen veel weerstand. Ze richten een slachting aan door huis-aan-haas gevechten. Het 'Verbrande Huis' is een getuige van de gevechten dat nu nog in Jeruzalem te zien is. Langzaam bereikt Titus de Tempelberg. Op de 9de aaw (Tisj'a Beaaw) wordt de Tempel vernietigd. De geschiedschrijver Josephus beschrijft de vernietiging van de Tempel: "Terwijl het heilige huis (de Tempel) in brand stond, werd er van alles geplunderd en tienduizenden die werden gepakt werden afgeslacht; iedereen werd afgeslacht ongeacht leeftijd, kinderen en oude mannen...en priesters, allen werden op dezelfde manier afgeslacht."

Geschiedenis als bestemming
De betekenis van de vernietiging van de Tweede Tempel is dat God zich heeft teruggetrokken (maar de Joden zeker niet heeft verlaten). Er kan een vergelijking worden getrokken met toen en nu. We leven steeds met de gevolgen van de vernietiging van de Tweede Tempel, zowel spiritueel als fysiek. De problemen van toen en nu zijn gelijk. De Tempel is verwoest vanwege sinat chinam, onbegrijpelijk haat van Joden onderling. Wat moet het antwoord daarop zijn? Ahavat chinam, Joden moeten van Joden leren houden. God heeft geen geduld met Joden die elkaar bestrijden.

Massada
Ongeveer duizend Zeloten weten Jeruzalem te ontsnappen en vluchten naar de Dode Zee waar ze een fort bouwen op een bergplateau met de naam Massada. Massada is door Herodus de Grote gebouwd als een vluchtplaats. Het was praktisch zelfvoorzienend, met een watersysteem en voorraad huizen die een leger voor jaren kunnen voeden. Bovendien is het praktisch ontoegankelijk vanaf beneden en makkelijk te verdedigen. De Zeloten slagen er dan ook in om drie jaar op de bergplateau te blijven. Net zoals in Gamla plegen ook hier de Zeloten zelfmoord.

Tegenwoordig wordt Massada gezien als symbool voor de Joodse Staat. Tot voor kort worden de Israëlische soldaten hier in gezworen: "Massada zal nooit meer vallen."

Joodse overleving
Hoewel het land Israël niet meer onder Joodse controle is, overleeft het Jodendom dankzij Jochanan Ben Zakkai. Hij heeft er bij Vespasianus voor gepleit dat Jafne een centrum voor Tora-studie blijft. Hier ontwikkelen rabbijnen de wettelijke en spirituele infrastructuur van het Jodendom dat voort blijft leven in ieder Joods huis.

Meer is te lezen in mijn special Religieuze Joodse geschiedenis (III): Rome tot kruisvaarders.


What Is
the Origin of the Nicolaitans (Revelation 2:6, 15)?
Related
The Seven Churches: Ephesus
The Plain Truth About Christmas
Nicolaitanism Today
Nicolaitan means "a follower of Nicolas." It comes from two Greek words, nikos and laos. Nikos means "conqueror" or "destroyer," and laos means "people." The original Nicolas was a conqueror or destroyer of the people!

Some people believe that the original Nicolas was Nimrod—the original archrebel, who conquered the people and founded a man-made civilization within two centuries after the Flood (Genesis 10:8-12)! While he was alive, Nimrod put himself in the place of God, or as the biblical text puts it, "he was a mighty hunter before the LORD" (verse 9). When he died, his admirers continued to worship him as a divine hero. They called him "Baal," a name found throughout the Old Testament, meaning "master" or "lord."

Nimrod also had other names. One, commonly used throughout Asia Minor, was "Santa" (see Lempriere's Classical Dictionary.) "Santa Claus" is but a shortened form of "Santa Nicholas" or "Saint Nicholas." Many unknowingly honor this Nicholas even in our day by by observing customs associated with December 25. Christmas originally was the Saturnalia or birthday of Nimrod. Of course, these customs handed down from ancient paganism have been renamed and made to appear innocent and good!

(Santa = Satan)

Others think that the Nicolas mentioned in Revelation 2 is the man called "Nicolas, a proselyte from Antioch," ordained a deacon early in the church's history in Acts 6:1-6. Writings of the time say he later came to follow Gnostic teachings and became an ascetic, and many followed his new doctrine. For further information on this Nicolas and his affect on the church, please see Nicolaitanism Today.

THE TRUTH ABOUT
SAINT NICHOLAS (& the Nicolaitans)

Efeziërs 5

8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),
10 Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.

geen gemeenschap = deel hebben aan, omgang, personen die samen iets delen, het met één of meer anderen deel hebben aan iets

Openbaring 1

12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren;
13 En in het midden van de zeven kandelaren Eén, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;
14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;
15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren.
16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;
18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen