Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Rechten van het kind

Kids are given by YHWH to their parents NOT´╗┐ to Satanic Governments. 

Bless Your Kids

Numeri 6

De priesterlijke zegen
22 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
23 Spreek tot Aäron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen:
24 De HEERE zegene u, en behoede u!
25 De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
26 De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
27 Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen; en Ik zal hen zegenen.
 

1 Johannes 5

21 Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.
21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.

Kolossenzen 3
Huiselijke plichten
20 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk.
21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.

LIVING DEAD DOLLS SERIES 24 CASE 27 CM (5)

Poppen liggen al jaren onder vuur voor het imago dat ze (piepjonge) meisjes opdringen. Barbie heeft onmogelijke maten en onrealistisch lange benen, bijvoorbeeld. Met hun nieuwe reeks poppen, 'Monster High', deelt Barbiemaker Mattel weer in de klappen, dit keer voor het promoten van ontharen bij jonge kinderen. Mattel ziet dat anders: "De poppen geven de boodschap dat het okee is om anders te zijn".
Mattel doopte de nieuwe reeks poppen 'Monster High', die 'dochters' van 'monsters' moeten voorstellen. Ze hebben klinkende namen zoals Frankie Stein, Draculaura en Clawdeen Wolf maar doen in eerste instantie verdacht veel aan Bratz, een concurrent voor Barbie, denken. 

From Lawyer 
to Vampire woman in Mexico

Het anders zijn betekent voor mij iemand die gehandicapt is accepteren, geen monsters.
(Dit is een visie die ik niet deel voor mijn kinderen dit zijn poppen met een idee erachter die voor mij als christen niet kan).The United Nations' Sexual Child Agenda

Disney's Maleficent Promotes Satanic Gnosticism to Children!
Mark Woodman 
Influence of Media on Children 1 of 8
Mark Woodman Influence of Media on Children 2 of 8
Mark Woodman Influence of Media on Children 3 of 8
Mark Woodman Influence of Media on Children 4 of 8
Mark Woodman Influence of Media on Children 5 of 8
Mark Woodman Influence of Media on Children 6 of 8
Mark Woodman Influence of Media on Children 7 of 8
Mark Woodman Influence of Media on Children 8 of 8
The Influence of the Media on our Children - M.Woodman
Indoctrination in Common Core ELA Texts
(bewijzen dat kinderen worden geindoctrineerd in schoolboeken: ook in Nederland).
12 Year Old Exposes Illuminati (Amazing!!)
Vaccinations
Paranoid Teachers Ban Toy Guns
Caught On Tape! Bubble Gun Rampage
Schizophrenic Kids 
The Truth Behind Yoga Baby Yoga (Kindermishandeling noem ik dit)
As in the Days of Noah- Wickedness Abounds, As the World Sleeps, Yeshua Jesus Aproaches
They're Coming for Our Children

Fallen Angels ALIEN RACE Deception - Hollywood's Extinction Of Mankind, & Anti-Christ Rising!
(Kinderen worden op scholen geindogtrineerd met leugens waaronder homo acceptatie terwijl YHWH ons als man en vrouw heeft gemaakt niet als dezelfde sex) Iemands keuze respecteren is iets anders dan het ook gaan doen.

Porn Addictions
 (Met ander soort advies/raad erbij)
State Now Taking Children of Veterans and Pot Smokers! (Kids van de familie door staat weggenomen)
Mass Arrest and Gun Confiscation Has Begun. (Kids van de familie door staat weggenomen terug gehaald)
Proof: The NWO Wants You And Your Children Dead

A Thriving Survivor of a Failed Abortion (
Part 1)
A Thriving Survivor of a Failed Abortion (Part 2)


Handelingen 2

17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.

Joël 2

Belofte van den Geest
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Matthéüs 19

Jezus zegent de kinderen
13 Toen werden kinderkens tot Hem gebracht, opdat Hij de handen hun zou opleggen en bidden; en de discipelen bestraften dezelve.
14 Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen.
15 En als Hij hun de handen opgelegd had, vertrok Hij van daar.

2 Korinthe 12

14 Ziet, ik ben ten derden male gereed, om tot u te komen, en zal u niet lastig zijn; want ik zoek niet het uwe, maar u; want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen.


Jesaja 54

13 En al uw kinderen zullen van den HEERE (YHWH) geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn.

Jeremía 32

39 En Ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven, om Mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaders (alsmede; bovendien) hun kinderen na hen.
 

1 Johannes 5

21 Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden.
21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.

1 Korintiërs 7

14 Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

Markus 3

28 Voorwaar, Ik zeg u, dat al de zonden den kinderen der mensen zullen vergeven worden, en allerlei lasteringen, waarmede zij zullen gelasterd hebben;

Jesaja 44

Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.
En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.

Deuteronomium 7

Gij zult dan weten, dat de HEERE (YHWH), uw God, die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten.

Deuteronomium 6

Bevel om Gods geboden te bewaren
Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de HEERE, uw God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land, naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten;
Opdat gij den HEERE, uw God, vrezet, om te houden al Zijn inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd worden.
Hoor dan, Israël! en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigdet (gelijk als u de HEERE, uwer vaderen God, gesproken heeft) in het land, dat van melk en honig is vloeiende.
Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!
Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.

Genesis 9

Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;

Genesis 22

18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien (aangezien) gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt.

Spreuken 11

21 Hand aan hand zal de boze niet onschuldig zijn; maar het zaad der rechtvaardigen zal ontkomen.

Jesaja 49

24 Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen?
25 Doch alzo zegt de HEERE (YHWH): Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangst des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal Ik verlossen.
26 En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoeten wijn; en alle vlees zal gewaar worden, dat Ik, de HEERE (YHWH), uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.

2 Timótheüs 3

12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Yeshua, die zullen vervolgd worden.
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Yeshua is.
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Éfeze 6

Plichten van kinderen en ouders, dienstknechten en heren
Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.
Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.
En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren (YHWH).
Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus;
Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte;
Dienende met goedwilligheid den Heere (YHWH), en niet de mensen;
Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije.
En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere (YHWH) in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is.

2 Tim 4:4
En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

1 Tim 4:7
Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.
Lees goed de inhoud van deze internet spelletjes. Deze spelletjes zijn satanisch:

"Pak een Heilige Priester of Duistere Priester kostuums! Duistere zijde of niet, het laat je er geweldig zien om je vijanden af te weren!
Pak een Heilige priester of de Donkere priester costuum De slechte, donkere kant of niet".
Je zal er afschuwelijk uit zien voor je vijanden? Donkere kant kiezen of niet?
Verkrijg je Paashaas Wapen kostuum. Sinds wanneer moet je een paashaas schieten?
Paashaas is zowie zo een verzinsel een fabel waarvan YHWH zegt dat je ze niet mag volgen.

1 Tim 1:4
Noch zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.

Tit 1:14
En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.

2 Petr 1:16
Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 


Bron
 

Biochip 666
De onderhuidse microchip komt er aan... Tijd om wakker te worden!

HomeChip in 2013Dromen & Visioenen Kiezen
VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2012
RFID-chip 666 op scholen in Texas!

Texaanse leerlingen in opstand tegen verplichte RFID Tracking Chips! 


Texas "Mark Of Beast" 666 RFID Chip At Schools!!!


Published on Aug 30, 2012 by paulbegley34

In Texas is zich een heuse opstand aan het ontwikkelen tegen het plan van het schooldistrict San Antonio. Het plan houdt o.a. in dat het de exacte locatie en activiteiten van alle leerlingen door middel van RFID-chips in kaart wil brengen, en de leerlingen ook wil volgen als ze niet op school zitten. De leerlingen zijn verplicht om deze RFID-chip te dragen! 

Ouders en leerlingen van San Antonio’s Northside Independent School District confronteerden de schooldirectie, en uitten hun zorgen over de privacy van hun kinderen. 

Schoolambtenaren reageren niet
Ambtenaren van de school reageerden niet op het verzoek om commentaar, dat WND had, maar het opstekende tumult kwam binnen enkele dagen, nadat een coalitie van burgerrechten en privacy organisaties hun standpunt tegen het chippen van leerlingen duidelijk maakte. 

Kinderen worden gebruikt als proefkonijnen
“Kinderen zouden nooit gebruikt moeten worden om technologie op uit te testen, ongeacht hun sociaal economische status. Als de school besluit om mee te gaan in vooruitgang, zonder complete informatie te hebben, dan horen ze voorwaarden te hebben en open informatievoorziening. Ook horen ze de individuele rechten te respecteren, op grond van ethische en religieuze bezwaren.” 

Ontmenselijking
Een standpuntenformulier zegt dat RFID-chippen ontmenselijking is, want het kan ook ‘monitoren hoelang een leerling of leraar doorbrengt op het toilet’. 

Forse schending van vrijheid van meningsuiting, denken en doen!
De RFID-plannen schenden ook de vrijheid van meningsuiting, omdat een tracking device de leerlingen kan afhouden van het uitoefenen van hun rechten, inzake vrijheid van denken, spreken en sociaal samenkomen. Om een voorbeeld te noemen: studenten zouden kunnen gaan vermijden om advies te zoeken, wanneer ze weten dat de RFID-chip hun stappen volgt. Bovendien schendt de technologie de religieuze vrijheid en kan er misbruik van worden gemaakt. 

Heimelijk volgen
“De RFID-chip mag dan wel ontwikkeld zijn voor gebruik in school, de stappen die leerlingen doen, kunnen wel heimelijk gevolgd worden. Aangezien RFID’s afgelezen worden door stille, onzichtbare golven, kunnen degenen die de signalen lezen, dit ook heimelijk, en zonder toestemming, aflezen. En dit is moeilijk te controleren! Een locatie bijvoorbeeld, die iemand bezoekt, kan op die manier vastgelegd worden door een jaloerse vriend of vriendin, een stalker of zelfs een pedofiel.” 

Onder het mom van ‘veiliger’
Volgens de krant van San Antonio moeten alle studenten van de districten van John Jay High School en Anson Jones Middle School zich onderwerpen aan het chippen.
De reden die de scholen opgeven voor deze verplichting is, dat ze ‘de kracht van technologie willen gebruiken om scholen veiliger te maken, door te allen tijde te weten waar de studenten uithangen én wat ze doen. Want ouders verwachten dat we altijd weten, waar hun kinderen zijn, en deze technologie helpt daarbij’.
Bovendien zou deze methode geld besparen inzake spijbelaars.
 Texas "Mark Of Beast" 666 RFID Chip At Schools!!!

Endtime News Updates 12-11-12 
(Zie bij 8:45 min er wordt verteld dat een kind  iemand moet onthoofden en hoe).
Webcam Abortions: The Newest Innovation from The Abortion Industry

Prediker 4

De zot vouwt zijn handen samen, en eet zijn eigen vlees.

Spreuken 20

De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid; welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem.

Jesaja 49

25 Doch alzo zegt de HEERE (YWHW): Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vangst des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal Ik verlossen.
26 En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoeten wijn; en alle vlees zal gewaar worden, dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.


Bron:by The Extinction Protocol
Bron:


Bron: Zie filmpje.

Heavenly Dating 101 - Modern Day Sexualisation of Women Brainwashing !!! The Heavenly Apologist
intro for battle groundLoom is nu heel erg poplulair bij kinderen op scholen en ook nu thuis, maar achter deze leuke armbanden zit een heel duistere betekenis.

Shamballa Jewels
Day of the Dead Skull Shamballa Beads
Betekenissen van kleuren in de voodoo
Betekenis kleuren van Shamballa voodoo armbanden
Band-it Rainbow loom
Loom poppen versie
voodoo-keten Product
 
 
                                        Shamalla voodoo armbanden                                                     voodoo poppen
BronJay Z en zijn vrouw Beyonce zijn met demonen bezig en bevestigen dit.


Waar is de vrijheid gebleven van de mensen. (666)

 

The U.N. has recently passed a Declaration of Children's Right's. It is now a RIGHT of the child to receive vaccinations, which do more harm than good, and a parent doesn't have the right to interfere. Parents who interfere with the rights of a child or abuse a child or are accused of abuse can have their children taken by the state. If you are seen spanking a child more than two or three times, the child abuse police will be unleashed against you.

Foto: This is a disgusting evil cowardly attack by Israel, actions like this cause hate and terrorism in the long run. There can never be a excuse to kill children!
Waar is het recht gebleven van de kinderen?
This is a disgusting evil cowardly attack by Israel, actions like this cause hate and terrorism in the long run. There can never be a excuse to kill children!(Anno 2012)


 

pedopaulgif.gif
http://www.geenstijl.nl/archives/images/pedopaulgif.gif
(Dit is nog niets, het hele filmpje is om van te kokhalzen erg satanisch).

Creepy pedophile singer Paul de Leeuw
pedopaulgif.gifEn we staan er internationaal weer lekker op. Puriteinse YouTubeBloggers gaan volledig over de pis vanwege een stokoud filmpje van Paul de Leeuw. We waren het al bijna vergeten, maar vroeger maakte de VARA-komiek nog wel eens een controversieel item. Ging hij zitten geinen met mongolen en zo. In plaats van Adje nu had hij destijds ene Keesje Groenteman (familie van inderdaad) in de show waarmee hij ook DEZE later beroemd geworden prank met Gordon uithaalde. Let wel, we praten hier over TV uit midden jaren negentig. Tijden met gekke kapsels en vrouwen met schoudervullingen. De moraal was los. De XTC goedkoop en van Balkenende had nog niemand gehoord. Laat staan dus dat iemand aanstoot nam van dit semi-pedofiele zangduet tussen De Leeuw en de eerder genoemde Keesje. Nogmaals: Was tijdgeest. Moest kunnen. Hoorde erbij. Maar leg dat eens uit aan bloggende Joe Sixpacks. Onder aanvoering van het altijd subtiele JJdotAM (NSFW) wordt De Leeuw in de comments van YouTube alvast minutieus in mootjes gehakt. Een greep uit de nare reflexen: where is the abuse report link for this video? some youtube admin delete this shit!!!!! WTF!!! KILL THAT FAGGOT!!!!11eleven What about the pedo smile? I need to find this guy, cut him into pieces and feed him to some dogs. The sick son of a bitch is an abomination of a human being. PEDOFILO DE MIERDI!!!!!! Humor just got childraped.

28 november, 2011
PAUL DE LEEUW (VARA) HARD-CORE PEDOFIEL * DAAROM TOTAAL TABOE OP DEMMINK BINNEN HILVERSUM: MSM NIET CORRUPT, NEE, HET IS NOG VEEL ERGER, ZE ZIJN MEDEPLICHTIG * MONSTERLIJK PEDO-NETWERK TOT IN DE DIEPE KROCHTEN VAN HILVERSUM EN DE ‘KWALITEITSPERS’ * HOE ZAT HET OOK ALWEER MET JEAN-PIERRE GEELEN VAN DE VOLKSKRANT?


Youtube verwijderde de pedo-video van Paul reeds na enkele uren. Het kantoor dat Youtube aanstuurt is De Brauw Blackstone Westbroek, het kantoor van Knijff en Demmink.

LEES HET HELE VERHAAL EN ZIE ALLE BEELDEN OP DOSSIERDENHAAG * PEDOFIEL PAUL OVERLADEN MET KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN EN EREGAST OP HET BINNENHOF

Paul de Leeuw kwam in een bar in Amsterdam waar minderjarigen werden misbruikt. De kans is aanzienlijk dat hij Joris Demmink kent uit dat circuit. Dat blijkt uit een verklaring van een pedo-slachtoffer waarover deze site beschikt. Daarnaast zijn er beelden van het huis van De Leeuw waarop meerdere minderjarige Aziatische kinderen zijn te zien. Toen De Leeuw werd betrapt, smeet hij de deur dicht. Ook het ‘adoptie-verhaal’ van De Leeuw is alarmerend in deze pedo-context omdat bekend is dat pedofielen op grote schaal van dit middel gebruik maken om 24/7 te kunnen beschikken over een kind ter misbruik. Kees Lunshof van De Telegraaf, Paul de Leeuw van de VARA, Andre van Duin… het is nu de vraag welke namen uit de media de komende tijd nog meer boven tafel zullen komen als de pedo-beerputten worden geopend. Stay tuned!IS PAUL DE LEEUW DE NL-JIMMY SAVILE?

BLOEDIRRITANTE EN CHRONISCH OVERBETAALDE ‘ENTERTAINER’ VAN DE VARA GENOEMD DOOR HELSINKI-GETUIGE TEGEN DEMMINK ALS KINDERVERKRACHTER * AFSCHUWELIJKE PEDO-BEELDEN VAN PAUL LATEN NAUWELIJKS RUIMTE VOOR TWIJFEL * BRONNEN: ORGIEEN MET KINDEREN BIJ PAUL THUIS * SAVILE-GATE STEEDS GROTER, BBC BLIJKT VOLSTREKT CRIMINEEL, CHAIRMAN BELOOFT: ONDERSTE STEEN KOMT BOVEN * BBC-TOPMAN VERLAAT HET ZINKENDE SCHIP EN WORDT CEO BIJ THE NEW YORK TIMES * EERSTE ARRESTATIES VAN TOP-PEDO’S IN SAVILE-ZAAK: WANNEER WORDT DEMMINK GEARRESTEERD? * UPDATE JDTV OVER DEMMINK-DEMOPaul de Leeuw is een smerige pedofiel

Door John op september 7th, 2011
En dat is een behoorlijke understatement! Kijk deze video van deze smeerlap die een klein ventje zit af te likken! Gadverdamme, dacht dat Paul de Leeuw een coole gekke grapjas was, maar dit heb ik nooit geweten! Ik wil een verklaring hiervoor! Anders stomp ik hem namelijk op zijn dikke kop als ik hem tegenkom! Als je denkt dat dit humor is, dan ben je een naïeve idioot die achter Paul de Leeuw in de rij mag staan voor een royale stomp aan je bek! Club Martijn, aansluiten graag!''Paul de leeuw is een vieze pedofiel''

Een jaar geleden werd ook een versie van de sketch geplaatst door een Nederlandse gebruiker
Een oude sketch van Paul de Leeuw, waarin hij een jongetje betast terwijl hij een liedje zingt, roept heftige reacties op bij honderden gebruikers van de website YouTube. Volgens hen is Paul de Leeuw een ‘vieze pedofiel’. ‘Damn Dutchies.’

‘Waarom wordt dat kind niet gered uit de handen van die pedofiel’, ‘Dit is gebruikelijk in Nederland, ze laten hun kinderen zingen op tv, als voer voor dikke pedofielen’, ‘Herinner me eraan dat ik nooit kinderen in Nederland laat opgroeien’ en ‘Ga dood, pedofiele klootzak’. Een greep uit de reacties van Amerikaanse gebruikers op het filmpje dat een maand geleden is geplaatst door een New Yorkse gebruiker, tevens eigenaar van een ‘website voor volwassenen’. 'Creepy pedophile singer Paul de Leeuw'

Een jaar geleden werd ook een versie van de sketch geplaatst door een Nederlandse gebruiker. De reacties waren hier van andere aard: ‘Paul Paul Paul toch, hij is zoooo grappig’, ‘Dat is lang geleden’ en ‘Hij blijft leuk’. Zij wisten waarschijnlijk wel dat de sketch onderdeel was van het ‘taboedoorbrekende’ programma ‘De Schreeuw van de Leeuw’, dat van 1990 tot 1994 liep, aldus Volkskrant.nl.

Het zingende jongetje is Kees Groenteman, familie van programmamaakster Hanneke Groenteman. In 1992 zorgde een ander optreden van hem in de show ook al eens voor controverse. De 6-jarige Keesje zong toen zo vals dat Paul de Leeuw hem halverwege zijn optreden onderbrak en hem de huid volschold. Hij wilde hiermee de miniplaybackshow op de hak nemen.
Veel kijkers hadden dat niet door en vele boze brieven volgden, wat erin resulteerde dat hij de situatie in het jeugdjournaal moest uitleggen. Misschien moet hij vijftien jaar na dato nogmaals zijn bedoeling uitleggen aan de Amerikaanse YouTubers.


Paul de Leeuw is 'vieze pedo' op YouTube

Een oude sketch van Paul de Leeuw, waarin hij een jongetje betast terwijl hij een liedje zingt, roept heftige reacties op op YouTube.

 

‘Waarom wordt dat kind niet gered uit de handen van die pedofiel’, ‘Dit is gebruikelijk in Nederland, ze laten hun kinderen zingen op tv, als voer voor dikke pedofielen’, ‘Herinner me eraan dat ik nooit kinderen in Nederland laat opgroeien’ en ‘Ga dood, pedofiele klootzak’. Een greep uit de reacties van Amerikaanse gebruikers op het filmpje dat een maand geleden is geplaatst door een New Yorkse gebruiker, tevens eigenaar van een ‘website voor volwassenen’.

'Creepy pedophile singer Paul de Leeuw'


Bewijzen van Paul de Leeuw: Ik heb een kopie van dit hieronder voor als het weer verdwijnt op youtube. Zie bij 11.30 min.

Bron: De Waarheid Achter Illuminati #5 - Koningshuis, Regering en Ronde Huis Nunspeet (1080p HD)

De Satanische Nieuwe Wereld Orde Deel 1 (Nederlands)


 
Psalmen 89:33 
dan zal ik hen tuchtigen voor hun misdaden, hun zonden bestraffen met slagen.

Jeremia 46:28 
Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, ik sta je terzijde – spreekt de HEER. Ik zal ze vernietigen, alle volken waarnaar ik je heb verdreven. En jou zal ik tuchtigen, ik zal je straffen. Je krijgt de straf die je verdient, maar vernietigen zal ik je niet.’

Tobit 13:9 
Jeruzalem, heilige stad, God zal je tuchtigen om wat je kinderen hebben aangericht, maar over de kinderen van de rechtvaardigen ontfermt hij zich.

Psalmen 6:2 
HEER, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn.

Spreuken 19:18 
Tuchtig je zoon, dan is er hoop, zorg ervoor dat hij niet sterft.
Tuchtig uw zoon, als er nog hoop is; maar verhef uw ziel niet, om hem te doden.

 


Spreuken 29

    15 
De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat aan zich zelf gelaten is, beschaamt zijn moeder.
16 Als de goddelozen velen worden, wordt de overtreding veel; maar de rechtvaardigen zullen hun val aanzien.
17 Tuchtig uw zoon, en hij zal u gerustheid aandoen, en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven.

2 Samuël 7

14 
Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen.
14 Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet,

2Sa 7:14
I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:

Spreuken 13

24 
Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoonmaar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging.Spreuken 29:17 
Tuchtig je zoon, en je hebt geen zorgen over hem, hij zal je vreugde geven.
Tuchtig uw zoon, en hij zal u gerustheid aandoen, en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven.

Leviticus 26
18 En zo gij Mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, Ik zal nog daar toedoen, om u zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen.
28 Zo zal Ik ook met u in heetgrimmige tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden tuchtigen.

Ps 2:10 
Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!

Jer 6:8 
Laat u tuchtigen, Jeruzalem! opdat Mijn ziel niet van u afgetrokken worde, opdat Ik u niet stelle tot een woestheid, tot een onbewoond land.

Hos 7:12 
Wanneer zij zullen henengaan, zal Ik Mijn net over hen uitspreiden, Ik zal ze als vogelen des hemels doen nederdalen. Ik zal ze tuchtigen, gelijk gehoord is in hun vergadering.

Spreuken 1

De spreuken van Sálomo, den zoon van David, den koning van Israël,
Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands;
Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden;
Om den slechten kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid.
Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen;
Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen.
De vrees des HEEREN (YHWH) is het begin(sel) der wetenschap (kennis); de dwazen verachten wijsheid en tucht.

Spreuken 29

    15 
De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat aan zich zelf gelaten is, beschaamt zijn moeder.
16 Als de goddelozen velen worden, wordt de overtreding veel; maar de rechtvaardigen zullen hun val aanzien.
17 Tuchtig uw zoon, en hij zal u gerustheid aandoen, en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven.

2 Samuël 7

14 
Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen.
14 Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet,

2Sa 7:14
I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:

Spreuken 13

24 
Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging.

Spreuken 22

15 De dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen.

Spreuken 23

12 Begeef uw hart tot de tucht, en uw oren tot de redenen der wetenschap.
13 Weer de tucht van den jongen niet; als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven.
14 Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel redden.

Spreuken 29

15 De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat aan zich zelf gelaten is, beschaamt zijn moeder.
16 Als de goddelozen velen worden, wordt de overtreding veel; maar de rechtvaardigen zullen hun val aanzien.
17 Tuchtig uw zoon, en hij zal u gerustheid aandoen, en hij zal uw ziel vermakelijkheden geven.

Hebreeën 12

En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;
Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, dien Hij aanneemt.
Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)
Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.
Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?
10 Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden.
11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn.

Spreuken 26
3 Een zweep is voor het paard, een toom (een teugel) voor den ezel, en een roede voor den rug der zotten.

TUCHTIGEN
1) Afstraffen 2) Afranselen 3) Castigeren 4) Disciplineren 5) Geselen 6) Kastijden 7) Mortificeren 8) Ranselen 9) Slaan 10) Straffen 

Roede
roede zelfst.naamw. een bundel takken waarmee geslagen kan worden.

 

Exodus 21

Wetten over mishandeling
15 Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.
16 Verder, zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt, die zal zekerlijk gedood worden.
17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.
18 En wanneer mannen twisten, en de een slaat den ander met een steen, of met een vuist, en hij sterft niet, maar valt te bedde;
19 Indien hij weder opstaat, en op straat gaat bij zijn stok, zo zal hij, die hem sloeg, onschuldig zijn; alleen zal hij geven hetgeen hij verzuimd heeft, en hij zal hem volkomen laten helen.
20 Wanneer ook iemand zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd met een stok slaat, dat hij onder zijn hand sterft, die zal zekerlijk gewroken worden.
21 Zo hij nochtans een dag of twee dagen overeind blijft, zo zal hij niet gewroken worden; want hij is zijn geld.
22 Wanneer nu mannen kijven, en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der vrouw oplegt, en hij zal het geven door de rechters.
23 Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel.
24 Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet.
25 Brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil.
26 Wanneer ook iemand het oog van zijn dienstknecht, of het oog van zijn dienstmaagd slaat, en verderft het, hij zal hem vrij laten gaan voor zijn oog.
27 En indien hij een tand van zijn dienstknecht, of een tand van zijn dienstmaagd uitslaat, zo zal hij hem vrijlaten voor zijn tand.
28 En wanneer een os een man of een vrouw stoot, dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden, en zijn vlees zal niet gegeten worden; maar de heer van den os zal onschuldig zijn.
29 Maar indien de os te voren stotig geweest is, en zijn heer is daarvan overtuigd geweest, en hij hem niet bewaard heeft, en hij doodt een man of een vrouw, zo zal die os gestenigd worden, en zijn heer zal ook gedood worden.
30 Indien hem losgeld opgelegd wordt, zo zal hij tot lossing zijner ziel geven naar alles, wat hem zal opgelegd worden;
31 Hetzij dat hij een zoon gestoten heeft, of een dochter gestoten heeft, naar dat recht zal hem gedaan worden.
32 Indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot, hij zal zijn heer dertig zilverlingen geven, en de os zal gestenigd worden.
33 En wanneer iemand een kuil opent, of wanneer iemand een kuil graaft, en hij dekt hem niet toe, en een os of ezel valt daarin;
34 De heer des kuils zal het vergelden; hij zal aan deszelfs heer het geld wederkeren; doch dat dode zal zijns wezen.
35 Wanneer nu iemands os den os van zijn naaste kwetst, dat hij sterft, zo zal men den levenden os verkopen, en het geld daarvan half en half delen, en den dode zal men ook half en half delen.
36 Of is het kennelijk geweest, dat die os van te voren stotig was, en zijn heer heeft hem niet bewaard, zo zal hij in alle manier os voor os vergelden; doch de dode zal zijns wezen.

Deuteronomium 4

Mozes vermaant het volk tot onderhouding van Gods geboden
Nu dan, Israël! hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden lere te doen; opdat gij leeft, en henen inkomt, en erft het land, dat de HEERE, uwer vaderen God, u geeft.
Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede.
Uw ogen hebben gezien, wat God om Baäl-Peor gedaan heeft; want alle man, die Baäl-Peor navolgde, dien heeft de HEERE, uw God, uit het midden van u verdaan.
Gij daarentegen, die den HEERE, uw God, aanhingt, gij zijt heden allen levende.
Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; opdat gij alzo doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat, om het te erven.
Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en zeggen: Dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk!
Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de HEERE, onze God, zo dikwijls als wij Hem aanroepen?
En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef?
Alleenlijk wacht u, en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen, die uw ogen gezien hebben; en dat zij niet van uw hart wijken, al de dagen uws levens; en gij zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken.
10 Ten dage, als gij voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, aan Horeb stondt, als de HEERE tot mij zeide: Vergader Mij dit volk, en Ik zal hun Mijn woorden doen horen, die zij zullen leren, om Mij te vrezen al de dagen, die zij op den aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren;
11 En gijlieden naderdet en stondt beneden dien berg; (die berg nu brandde van vuur, tot aan het midden des hemels; er was duisternis, wolken en donkerheid).
12 Zo sprak de HEERE tot u uit het midden des vuurs; gij hoordet de stem der woorden; maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem.
13 Toen verkondigde Hij u Zijn verbond, dat Hij u gebood te doen, de tien woorden, en schreef ze op twee stenen tafelen.
14 Ook gebood mij de HEERE (YHWH) ter zelver tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou; opdat gij die deedt in dat land, naar hetwelk gij doortrekt, om dat te erven.
15 Wacht u dan wel voor uw zielen; want gij hebt geen gelijkenis gezien, ten dage als de HEERE op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak;
16 Opdat gij u niet verderft, en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw,
17 De gedaante van enig beest, dat op de aarde is; de gedaante van enigen gevleugelden vogel, die door den hemel vliegt;
18 De gedaante van iets, dat op den aardbodem kruipt; de gedaante van enigen vis, die in het water is onder de aarde;
19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.
20 Maar ulieden heeft de HEERE aangenomen, en uit den ijzeroven, uit Egypte, uitgevoerd; opdat gij Hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te dezen dage is.
21 Ook vertoornde Zich de HEERE over mij, om ulieder woorden; en Hij zwoer, dat ik over de Jordaan niet zou gaan, en dat ik niet zou komen in dat goede land, dat de HEERE, uw God, u ter erfenis geven zal.
22 Want ik zal in dit land sterven; ik zal over de Jordaan niet gaan; maar gij zult er overgaan, en datzelve goede land erven.
23 Wacht u, dat gij het verbond des HEEREN, uws Gods, hetwelk Hij met u gemaakt heeft, niet vergeet, dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets, dat de HEERE, uw God, u verboden heeft.
24 Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een ijverig God.
25 Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet, wat kwaad is in de ogen des HEEREN, uws Gods, om Hem tot toorn te verwekken;
26 Zo roep ik heden den hemel en de aarde tot getuige tegen ulieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naar toe trekt, om dat te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden.
27 En de HEERE (YHWH) zal u verstrooien onder de volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar de HEERE u henen leiden zal.
28 En aldaar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken.
29 Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn.
31 Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten.
32 Want, vraag toch naar de vorige dagen, die vóór u geweest zijn, van dien dag af, dat God den mens op de aarde geschapen heeft, van het ene einde des hemels tot aan het andere einde des hemels, of zulk een groot ding geschied of gehoord zij, als dit:
33 Of een volk gehoord hebbe de stem van God, sprekende uit het midden des vuurs, gelijk als gij gehoord hebt, en levend zij gebleven?
34 Of: of God verzocht heeft te gaan, om Zich een volk uit het midden eens volks aan te nemen, door verzoekingen, door tekenen, en door wonderen, en door strijd, en door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en met grote verschrikkingen; naar al hetgeen de HEERE, uw God, ulieden voor uw ogen in Egypte gedaan heeft?
35 U is het getoond, opdat gij wetet, dat de HEERE die God is; er is niemand meer dan Hij alleen!
36 Van den hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen, om u te onderwijzen; en op de aarde heeft Hij u Zijn groot vuur doen zien; en gij hebt Zijn woorden uit het midden des vuurs gehoord.
37 En omdat Hij uw vaderen liefhad, en hun zaad na hen verkoren had, zo heeft Hij u voor Zijn aangezicht door Zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd;
38 Om volken, die groter en machtiger waren dan gij, voor uw aangezicht uit de bezitting te verdrijven; om u in te brengen, dat Hij u hunlieder land ter erfenis gave, als het te dezen dage is.
39 Zo zult gij heden weten, en in uw hart hervatten, dat de HEERE die God is, boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer!
40 En gij zult houden Zijn inzettingen en Zijn geboden, die ik u heden gebiede, opdat het u en uw kinderen na u welga, en opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de HEERE, uw God, u geeft, voor altoos.
Drie vrijsteden verordend
41 Toen scheidde Mozes drie steden uit, aan deze zijde van de Jordaan, tegen den opgang der zon;
42 Opdat daarheen vlood de doodslager, die zijn naaste onwetende doodslaat, dien hij van gisteren en eergisteren niet haatte; dat hij in een van deze steden vlood en levend bleef;
43 Bezer in de woestijn, in het effen land, voor de Rubenieten; en Ramoth in Gilead, voor de Gadieten; en Golan in Bazan, voor de Manassieten.
Herhaling van de wet der tien geboden
44 Dit is nu de wet, die Mozes den kinderen Israëls voorstelde:
45 Dit zijn de getuigenissen, en de inzettingen, en de rechten, die Mozes sprak tot de kinderen Israëls, als zij uit Egypte waren uitgetogen;
46 Aan deze zijde van de Jordaan, in het dal tegenover Beth-Peor, in het land van Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde; welken Mozes sloeg, en de kinderen Israëls, als zij uit Egypte waren uitgetogen,
47 En zijn land in bezitting genomen hadden; daartoe het land van Og, koning van Bazan; twee koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan waren, tegen den opgang der zon;
48 Van Aroër af, dat aan den oever der beek Arnon is, tot aan den berg Sion, welke is Hermon;
49 En al het vlakke veld, aan deze zijde van de Jordaan, naar het oosten, tot aan de zee des vlakken velds, onder Asdoth-Pisga.

'Ruim 6 miljoen Syrische kinderen in nood' (5 juli 2014)


Bron:
 
 
Spreuken 1

7 De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
8 Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet;
9 Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals.
10 Mijn zoon! indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet;
11 Indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen den onschuldige, zonder oorzaak;
12 Laat ons hen levend verslinden, als het graf; ja, geheel en al, gelijk die in den kuil nederdalen;
13 Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen.
14 Gij zult uw lot midden onder ons werpen; wij zullen allen een buidel hebben.
15 Mijn zoon! wandel niet met hen op den weg; weer uw voet van hun pad.
16 Want hun voeten lopen ten boze; en zij haasten zich om bloed te storten.
17 Zekerlijk, het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte;
18 En deze loeren op hun eigen bloed, en versteken zich tegen hun zielen.
19 Zo zijn de paden van een iegelijk, die gierigheid pleegt; zij zal de ziel van haar meester vangen. 
Yeshua Hamashiach heeft Satan al overwonnen aan het kruis en dit hieronder is zijn toekomst.

De toekomst van de Satan en zijn gevallen engelen het beest en de valse profeet.

Openbaring 20

10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

 Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen