Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Verdrukking / beproeving

Openbaringen 2: 9
Ik weet uw werken,
en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

Openbaringen 2:10
Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen
Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

American Muslims Stone Christians in Dearborn, MI (Original edit)
MUSLIMS 
ATTACK CHRISTIANS IN AMERICA OVER SHARIA LAW
Threat Of Islam In The West
Walid Shoebat 
End Times Today - Part1
Is a 
Secret Rapture Biblical?

 

Matthéüs 24

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Daniël 12
12
In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend.
12
De verzegelde woorden
En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.
Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
3 De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.
De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’
En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant.
En ik, Daniël, zag, en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van den oever der rivier, en de ander aan gene zijde van den oever der rivier.
Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: ‘Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen?’
En hij zeide tot den Man, bekleed met linnen, Die boven op het water der rivier was: Tot hoe lang zal het zijn, dat er een einde van deze wonderen zal wezen?
Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’
En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft, en als Hij zal voleind hebben te verstrooien de hand des heiligen volks, al deze dingen voleind zullen worden.
Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?’
Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?
Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.
En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde.
10 Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen.
10 Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
11 En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken.
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
12 Gelukkig is de mens die blijft wachten en dertienhonderdvijfendertig dagen bereikt.
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.
13 Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.’
13 Maar gij, ga henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen.

2 Thessalonicensen 2
1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.
3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; (KJV)

Joël 2
1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.
2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.
3 Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve.
4 De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.
5 Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.
6 Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot.
7 Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien.
8 Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden.
9 Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief.
10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in.
11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?
12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.
13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.
14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God.
15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.
16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.
17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?
18 Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen.
19 En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen.
20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan.
21 Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan.
22 Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven.
23 En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.
24 En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen.
25 Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb.
26 En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid.
27 En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid.
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten.
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.


Lukas 21

Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten
En als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij:
Wat deze dingen aangaat, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet een steen op den anderen steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken.
En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen geschieden?
En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na.
En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet.
10 Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het anderekoninkrijk.
11 En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden.
12 Maar vóór dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil.
13 En dit zal u overkomen tot een getuigenis.
14 Neemt dan in uw harten voor, van te voren niet te overdenken, hoe gij u verantwoorden zult;
15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan allen, die zich tegen u zetten.
16 En gij zult overgeleverd worden ook van ouders, en broeders, en magen, en vrienden; en zij zullen er sommigen uit u doden.
17 En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil.
18 Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan.
19 Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.
De grote verdrukking
20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.
21 Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen.
22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.
23 Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk.
24 En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn.
Wederkomst van den Zoon des mensen
25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, (WARNING: 8 Super-Signs in the Heavens)en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; (Profeta Efrain Rodriguez - Profecías 2014, Terrible! (Meteorito,Terremotos,Destrucción))
26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
27 En alsdan (daarna) zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.
29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen.
30 Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is.
31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.
32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.
33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
De waakzaamheid
34 En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkome.
35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn.
36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.
Jezus' laatste dagen in Jeruzalem
37 Des daags nu was Hij lerende in den tempel; maar des nachts ging Hij uit, en vernachtte op den berg, genaamd den Olijfberg.
38 En al het volk kwam des morgens vroeg tot Hem in den tempel, om Hem te horen.

 
Bron:

Openbaring 13

1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.
7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
9 Indien iemand oren heeft, die hore.

Matthéüs 24

Vermaning tot waakzaamheid
36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
40 Alsdan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.
42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.
44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
Gelijkenis van de twee dienstknechten
45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?
46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.
47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.
48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;
49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;
50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;
51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden.


Prediker 9

12 Dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen, die gevangen worden met het boze net; en gelijk de vogelen, die gevangen worden met den strik; gelijk die, alzo worden de kinderen der mensen verstrikt, ter bozer tijd, wanneer derzelve haastelijk over hen valt.

Matthéüs 24

16 Dat alsdan, die in Judéa zijn, vlieden op de bergen;

Ezechiël 5

12 Een derde deel van u zal van de pestilentie sterven, en zal door honger in het midden van u te niet worden; en een derde deel zal in het zwaard vallen rondom u; en een derde deel zal Ik in alle winden verstrooien, en Ik zal het zwaard achter hen uittrekken.
 

Daniël 12 En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing. 

De eerste opstanding.

Genesis 16:11.
Ook zeide des HEEREN Engel tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult een zoon baren, en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de HEERE uw verdrukking aangehoord heeft.
Genesis 29:32.
En Lea werd bevrucht, en baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Ruben; want zij zeide: Omdat de HEERE mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu liefhebben.
Exodus 3:7.
En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend.
Psalm 88:10.
Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U.
Johannes 16:33.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Romeinen 12:12.
Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
Romeinen 5:3.
En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 
2 Korinthiërs 1:4.
Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen, die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting, met welke wijzelven van God vertroost worden.
2 Korinthiërs 4:17.
Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;
1 Thessalonicensen 1:6.
En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;
2 Thess 1:6.
Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;
Jakobus 1:27.
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.
Openbaringen 7:14.
En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. 


1 Timótheüs 4
De afval in de laatste tijden

Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,
Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;
Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthoudendie God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.
Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;
Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

 


Markus 13.
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn maarbeginselen der smarten.
Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in de synagogen; gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een getuigenis.
10 En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken.
11 Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.
12 En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.
13 En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Over de grote verdrukking
14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judéa zijn, dat zij vlieden op de bergen. (2 augustus2012)
15 En die op het dak is, kome niet af in het huis, en ga niet in, om iets uit zijn huis weg te nemen.
16 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn kleed te nemen.
17 Maar wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen!
18 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters.
19 Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal.
20 En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.
21 En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus; of ziet, Hij is daar; gelooft het niet.
22 Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.
23 Maar gijlieden ziet toe; ziet, Ik heb u alles voorzegd!
Over de wederkomst
24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.
25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.
26 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.
28 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis; wanneer nu zijn tak teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
29 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het nabij, voor de deur is.
30 Voorwaar, Ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
Waarschuwing tot waakzaamheid
33 Ziet toe, waakt en bidt; want gij weet niet, wanneer de tijd is.
34 Gelijk een mens, buiten ’s lands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf, en elk zijn werk, en den deurwachter gebood, dat hij zou waken;
35 Zo waakt dan (want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in den morgenstond);
36 Opdat hij niet onvoorziens kome, en u slapende vinde.
37 En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.

 

Matheüs 23.
34 Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;
35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharía, den zoon van Barachía, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.
36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.
37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen; en gijlieden hebt niet gewild.
38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.
39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

 

Johannes 6

39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
 
Yochanan 6:39 Orthodox Jewish Bible (OJB) 39 Now this is the ratzon of the One Who sent me, that I should lose nothing of all which He has given me, but I will raise him up on the Yom HaAcharon (Last Day). [lose nothing of all which He has given me, but I will raise him up on the Yom HaAcharon (Last Day). [Isa 27:3; Jer 23:4]
And this is the Father’s will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the Last Day.

Yochanan 6:40 Orthodox Jewish Bible (OJB)
40 For this is the ratzon of Avi: that everyone seeing the Ben [HaElohim Moshiach] and believing in him may have Chayyei Olam, and on Yom HaAcharon I will raise him up.
And this is the will of him that sent, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasing life: and I will raise him up At the Last Day.Genesis 41:52.
En den naam des tweeden noemde hij Efraïm; want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking.
Exodus 3:9.
En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot Mij gekomen; en ook heb Ik gezien de verdrukking, waarmede de Egyptenaars hen verdrukken.
Exodus 3:17.
Daarom heb Ik gezegd: Ik zal ulieden uit de verdrukking van Egypte opvoeren, tot het land der Kanaänieten, en der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferezieten, en der Hevieten, en der Jebusieten; tot het land, vloeiende van melk en honig.
Exodus 4:31.
En het volk geloofde, en zij hoorden, dat de HEERE de kinderen Israëls bezocht, en dat Hij hun verdrukking zag, en zij neigden hun hoofden, en aanbaden.
2 Koningen 13:4.
Doch Jóahaz bad des HEEREN aangezicht ernstelijk aan; en de HEERE verhoorde hem; want Hij zag de verdrukking van Israël, dat de koning van Syrië hen verdrukte.
1 Kroningen 22:14.
Zie daar, ik heb in mijn verdrukking voor het huis des HEEREN bereid honderd duizend talenten gouds, en duizend maal duizend talenten zilvers; en des kopers en des ijzers is geen gewicht, want het is er in menigte; ik heb ook hout en stenen bereid; doe gij er nog meer bij.
Job 30:24.
Maar Hij zal tot den aardhoop de hand niet uitsteken; is er bij henlieden geschrei in Zijn verdrukking?
Job 30:27.
Mijn ingewand ziedt, en is niet stil; de dagen der verdrukking zijn mij voorgekomen.
Job 31:29.
Zo ik verblijd ben geweest in de verdrukking mijns haters, en mij opgewekt heb, als het kwaad hem vond;
Psalm 22:25.
Want Hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch Zijn aangezicht voor hem verborgen; maar Hij heeft gehoord, als die tot Hem riep.
Psalm 73:8.
Zij mergelen de lieden uit, en spreken boselijk van verdrukking; zij spreken uit de hoogte.
Psalm 86:1.
Bede om hulp in grote verdrukking Een gebed van David. HEERE! neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.
Psalm 107:10.
Die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer;
Psalm 107:39.
Daarna verminderen zij, en komen ten onder, door verdrukking, kwaad en droefenis.
Psalm 107:41.
Maar Hij brengt den nooddruftige uit de verdrukking in een hoog vertrek, en maakt de huisgezinnen als kudden.
Jesaja 30:20.
De Heere zal ulieden wel brood der benauwdheid, en wateren der verdrukking geven; maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien;
Jesaja 54:14.
Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken.
Jeremia 6:6.
Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Houwt bomen af, en werpt een wal op tegen Jeruzalem; zij is de stad, die bezocht zal worden; in het midden van haar is enkel verdrukking.
Jeremia 22:17.
Maar uw ogen en uw hart zijn niet dan op uw gierigheid, en op onschuldig bloed, om dat te vergieten, en op verdrukking en overlast, om die te doen.
Ezechiël 22:7.
Vader en moeder hebben zij in u licht geacht; met den vreemdeling hebben zij in het midden van u door verdrukking gehandeld; zij hebben in u den wees en de weduwe verdrukt.
Ezechiël 22:12.
Zij hebben geschenken in u genomen, om bloed te vergieten; woeker en overwinst hebt gij genomen, en gij hebt gierigheid gepleegd aan uw naaste door verdrukking; maar gij hebt Mijner vergeten, spreekt de Heere HEERE.
Ezechiël 22:29.
Het volk des lands pleegt enkel verdrukking, en bedrijft enkel roverij, ook onderdrukken zij den ellendige en nooddruftige, en den vreemdeling verdrukken zij zonder recht.
Mattheüs 13:21.
Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.
Mattheüs 24:9.
Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
Mattheüs 24:14.
En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. De grote verdrukking
Mattheüs 24:21.
Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
Mattheüs 24:29.
En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
Markus 4:17.
En hebben geen wortel in zichzelven, maar zijn voor een tijd; daarna, als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo worden zij terstond geërgerd.
Markus 13:13.
En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Over de grote verdrukking
Markus 13:19.
Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal.
Markus 13:24.
Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.
Lukas 21:19.
Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid. De grote verdrukking
Hand 11:19.
Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stéfanus geschied was, gingen het land door tot Fenícië toe, en Cyprus, en Antiochíë, tot niemand het Woord sprekende, dan alleen tot de Joden.
Romeinen 2:9.
Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek;
Romeinen 8:35.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
1 Korinthiërs 7:28.
Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet; en indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch dezulken zullen verdrukking hebben in het vlees; en ik spare ulieden.
2 Korinthiërs 1:2.
Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. Dankzegging van Paulus voor den troost in verdrukking
2 Korinthiërs 1:8.
Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven.
2 Korinthiërs 2:4.
Want ik heb ulieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten, met vele tranen geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt verstaan, die ik overvloediglijk tot u heb. Wederopname van een boetvaardige
2 Korinthiërs 7:4.
Ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roems over u; ik ben vervuld met vertroosting; ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking.
2 Kor 8:2.
Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap, en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid.
2 Korinthiërs 8:13.
Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben, en gij verdrukking;
Fil 1:16.
Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen;
Fil lepenzen 4:14.
Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt.
1 Thess 3:7.
Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof;
1 Petr 4:12.
Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;
Openbaringen 1:9.
Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus.
Openbaringen 2:9.
Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.
Openbaringen 2:10.
Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
Openbaringen 2:22.
Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.


1 Korinthiërs 10.
13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.


Matthéüs 1349 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden


7 Year Tribulation, Why 7 Years?


Rapture Of The Church - 23 February 2010 
The end time of the present world will come in the near future, and it will last for 7 years, which is what the Bible calls the Tribulation.

This a period of time when evil will be abound and God’s divine judgments will be poured upon earth as prophesied in the Bible. Both evils and divine judgments will cause chaos and disasters in a scale so gigantic that the earth will be changed by the events forever.

Where in the Bible does it say that the Tribulation will last for 7 years?

Daniel 9:24-27

24 “Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy place.

25 “So you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince there will be seven weeks and sixty-two weeks; it will be built again, with plaza and moat, even in times of distress.

26 “Then after the sixty-two weeks the Messiah will be cut off and have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary And its end will come with a flood; even to the end there will be war; desolations are determined.

27 “And he will make a firm covenant with the many for one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.”

According to the above passage, God has declared “seventy weeks” for the Jews. This period is given to “finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy place.” (v 24)

The entire “seventy weeks” will be followed by the Millennium kingdom as prophesied in the Bible, which will last for a 1000 years with the Messiah Jesus Christ literally reigning on earth.

However, the “seventy weeks” isn’t a continuous period – it is consisted of seven weeks, sixty-two weeks, and one week. Each week stands for 7 biblical years.

The seven weeks (49) and the sixty-two weeks (434) had already passed. It started from the degree of Persian Emperor Artaxerxes (Neh 2) to rebuild Jerusalem and ended at Jesus’ entering Jerusalem on a donkey (Palm Sunday).

Does that mean there were exactly 483 years (49+434= 483) between the decree to rebuild Jerusalem and Jesus’ entering Jerusalem as “Messiah the prince”? Sure, but it is prophetic year that we are talking about, not solar year that we use in our secular calendar, aka the Gregorian calender.

A prophetic year is 360 days and a solar year is 365.2422. That would make 483 × 360 = 173,880 days (24 hours) = 476 solar years + 25 days. The decree of Artaxerxes made the perfect starting point of the 483 prophetic years because, according to secular history, that decree was made in 445 BC and Jesus was crucified in 32 AD.

There were exactly 476 solar years + 25 days, which equal to 173,880 days, which also equal to 483 prophetic years, between the decree to rebuild Jerusalem and Palm Sunday.

How do we know that a prophetic year is 360 days?
We know there is one “seven” left that is waiting for its fulfillment in the near future. The Bible talks a lot about this last “seven”, and we can therefore soundly derive the number of days of an entire “seven” from the hints of the scripture that talks about this ‘seven’.

First hints (the last half of the ‘seven’ is 3.5 of times):

Daniel 7:25-26

25 He will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. The saints will be handed over to him for a time, times and half a time.
26 ” ‘But the court will sit, and his power will be taken away and completely destroyed forever.

Daniel 9:27

27 He will confirm a covenant with many for one ‘seven.’ In the middle of the ‘seven’ he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple he will set up an abomination that causes desolation, until the end that is decreed is poured out on him. “

Daniel 12:7

7 The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, “It will be for a time, times and half a time. When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed.”

We can see from the above verses that the Antichrist will “confirm a covenant with many for one ‘seven’”, but he will cause the sacrifice and offering of the Jewish temple to stop in the middle of the ‘seven’.

We can see that during the first half of the ‘seven’, this Antichrist has no power over the ‘saints’, but God will hand the ‘saints’ over to him after the middle of the ‘seven’ for a ‘time, times, and half a time.’

Half of 7 is 3.5, which means that ‘a time, times, and half a time’ is 3.5 of times, but 3.5 of what time? 3.5 days? 3.5 month? or 3.5 years?

See the answer below:

Revelation 11:2

2 But exclude the outer court; do not measure it, because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months.

Remember, the Antichrist has no power over the ‘saints’ in the first half of the ‘seven’, so he and his Gentiles army couldn’t possibly trample the holy city during that time, so this 42 months have to be the second half of the ‘seven’.

So the second half of the ‘seven’ = 42 months, and 42 months are 3.5 years, so half of the ‘seven’ is 3.5 years!!!

To make it clear, we now find that ‘a time, times, and half a time’ = second half of the last ‘seven’ = 42 months = 3.5 years

Next, how many days do we have for this 42 months?

Revelation 12:5-6

5 She gave birth to a son, a male child, who will rule all the nations with an iron scepter. And her child was snatched up to God and to his throne.
6 The woman fled into the desert to a place prepared for her by God, where she might be taken care of for 1,260 days.

The woman is the nation of Israel. Israel will enjoy peace and control of her holy temple for the first half of the ‘seven’, but after that her holy city and temple will be trampled by the Gentile for 42 months, during which the Israelis have to flee.

She will flee for 1,260 days. So here we see that 1,260 days = 42 months.

Again, just to make it clear, so far we have: ‘a time, times, and half a time’ = second half of the last ‘seven’ = 42 months = 3.5 years = 1,260 days

To be double sure, let’s check out one more verse that confirm the conclusion we have:

Revelation 12:14

14 The woman was given the two wings of a great eagle, so that she might fly to the place prepared for her in the desert, where she would be taken care of for a time, times and half a time, out of the serpent’s reach.

This verse talks about the same woman who will flee to the desert for 42 months. Again, this 42 months have to be the second half of the last ‘seven’, because this woman, the Israel, will enjoy peace for the first half of the ‘seven’ and therefore she has no reason to flee during that period of time. So here again we see that ‘a time, times and half a time’ equal 42 months!

Let check out this final one to seal up the conclusion:

Revelation 13:5-7

5 The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise his authority for forty-two months.
6 He opened his mouth to blaspheme God, and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven.
7 He was given power to make war against the saints and to conquer them. And he was given authority over every tribe, people, language and nation.

Daniel 7:25-26 and the Revelation 13:5-7 above talk about the same period of time, which is the second half of the ‘seven’, which confirm my conclusion that ‘a time, times and half a time’ = 42 months.

So, in conclusion, half of a ‘seven’ = ‘a time, times and half a time’ = 3.5 prophetic years = 42 months = 1,260 days, and each prophetic year is therefore 360 days. (1,260 days ÷ 3.5 years = 360 days)

How do we know that the first half of the last ‘seven’ is also 1,260 days?
What happens during the first half of the last ‘seven’? How long would that be?

Revelation 11:3-10

3 And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth.”
4 These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth.
5 If anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. This is how anyone who wants to harm them must die.
6 These men have power to shut up the sky so that it will not rain during the time they are prophesying; and they have power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want.
7 Now when they have finished their testimony, the beast [the Antichrist] that comes up from the Abyss will attack them, and overpower and kill them.
8 Their bodies will lie in the street of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified.
9 For three and a half days men from every people, tribe, language and nation will gaze on their bodies and refuse them burial.
10 The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts, because these two prophets had tormented those who live on the earth.

The first half of the ‘seven’ is also 1,260 days, during which two powerful witnesses from the Lord will vex the world. With the televisions, Internet, and the Satellites, the whole world will be able to watch them preach day in and night out for 1,260 days.

How do I know this is the first half of the last ‘seven’?

The Antichrist will control Jerusalem the holy city and the temple during the second half of the ‘seven’, but if the two powerful witnesses are there during that period of time, this is not possible. They can’t coexist in the same city for the same period of time. Either the Antichrist stays while the witnesses are gone, or the witnesses stay and the Antichrist stays away.

I believe that Jerusalem is the main base of the two witnesses, because the above passage says that they will die there. (Revelation 11:8) Even if they don’t stay in Jerusalem most of the time during their 1,260 days of ministry, I don’t think they will let the Antichrist and his minions touch that city and the temple.

They will have to die before the second half of the last ‘seven’ years of Tribulation.

They will testify against the New World Order, the evil plan of Satan, and the identity and dark deeds of the Antichrist. Most importantly, they will preach the whole Gospel to the entire world, and explain every divine judgment that will fall upon earth during the Tribulation. They will explain that this is their last chance to receive salvation.

Because of their ministry, everyone who is willing believe in God and dies for Him will be able to choose to do so. By then everything will be plain and obvious— Life and death, light and darkness, heaven and hell, Christ and Antichrist, divine and evil.

Those who choose to remain evil in that period of time will know fully what their choice is about – to go against the biblical, trinity God who fully reveals Himself during the Tribulation and to face an eternity of Hell. Nevertheless, the evil people will think that they can overpower God by military force and they will listen to the Antichrist, the false prophet, and their fallen angels buddies.

There will be no middle ground. People have to choose either God or Satan.

Next, what will happen during the dreaded Tribulation?
Want to escape these horrible things that will come during the Tribulation? Make sure you are qualified for the secret Rapture! It’s a divine escape God planned for you

Watch Out For The Secret Rapture!


Rapture Of The Church - 3 February 2010 - 3 comments
There are a lot of traps that were designed to keep you and your loved ones from the truth!!! Read this article and you will find out what some of these traps are and warn others off!

Why should we watch out for the secret Rapture?

Because disinformation about they Rapture will cost you and your loved ones dearly, and why are there so many disinformation about the Rapture? I will answer that at the end of this post.

The secret Rapture is a purifying hope. (1 John 3:3) Our Lord Jesus Christ will come in a sudden and conduct the Rapture when we lest expect Him. The godly fear of His sudden coming for the Rapture motivates us to prepare and watch:

Matthew 24:42-51

42 “Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.
43 But understand this: If the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into.
44 So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him.
45 “Who then is the faithful and wise servant, whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time?
46 It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns.
47 I tell you the truth, he will put him in charge of all his possessions.
48 But suppose that servant is wicked and says to himself, ‘My master is staying away a long time,’
49 and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards.
50 The master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of.
51 He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth.

If the Rapture is for every Christian, then there is no purification about it. We can just go on our merry way, being certain that every sin we commit after we became a Christian will only get us a verbal reprimand in heaven, but hey, since God is only going to rebuke us in heaven, so it has to be tearless and painless! (Heaven has no tear nor pain!) And nothing bad will happen in the meantime while we are on earth, right?

The longer we delay the judgment for our sins, the more severe the consequences are going to be on earth and in the Day of reckoning.

The only way to avoid any reprimand from God and minimize consequences of sin is to repent immediately if we ever sin. (1 John 1:9)

You and I know there is a hidden price behind every great deal. The Bible does not say we can die in sin and still go to heaven, nor does it say the Rapture is unconditional for every believer.

Okay, if you click into the links above, you will find articles on what the Rapture is about and why it is conditional and secretive. If you want to make sure you are qualified for the Rapture, click into those links and you will find information on how to prepare for it.

Now, let’s think about our loved one. Don’t you want to meet with them during the Rapture and escape the Great Tribulation together?

Traps that were designed by Satan to keep you and your loved ones from the secret Rapture!!!
I am really concerned that the number of Christians who are going to be left behind after the Rapture is going to be huge. The problem is that there are so many schools of thought about the Rapture, and every interpretation has different implications that could lead to disqualification of the Rapture.

A wrong belief about the Rapture could be disastrous to those who believe in it.

Some believe there is no Rapture and the Millennium has already begun. Some believe every Christian is going to be raptured before the Tribulation. Some believe the Rapture takes place at the end of the Tribulation.

Without listing other schools of thoughts, let me point out some serious problems that the above theories have already created for the churches.

In the first theory, the implication is that Christians have to dominate the earth and convert everyone into a Christian in order for the prophesied New earth and New heaven to manifest in this world. Since Christ is not going to physically and literally bring about the millennium of peace that the Bible says will come, the “Church” has to do it for Him.

They tend to be very optimistic about the end time. They think they will become mighty, super man and woman for God, and conquer and dominate the earth for Him.

In the second theory, the implication is that Christians will take things too easy and just go on their merry way, since Christ is a Mr Nice Guy He is going to rapture everyone who has ever called His name and prayed the sinner’s prayer, or made a decision to accept Him as savor no matter how he or she walked astray and became unrepentant afterward.

They probably also believe the “once saved, always saved” theory as well, so many people in this camp actually act like independent, free-spirited, and spoiled children who will never grow up to be mature Christians simply because they think they don’t have to. They think it is an option, but could do without.

In the third theory, it is kind of like the first theory, but is much more pessimistic. People in this camp seek to amass weaponry and ammunition, store up food, and build secret shelter, because they believe they will have to resist evil people and the Antichrist for the entire Great Tribulation and survive until Christ’s second coming.

How can a wrong belief leads to disqualification of the Rapture?
Satan deceives for a reason. A wrong belief on the Rapture, I afraid, has a much more sinister root than what appears to be just a theological mistake.

For those who don’t believe in the pre-Tribulation Rapture, they tend to believe they have to be conquerors, survivors, or martyrs.

Being a martyr is nothing wrong, but fighting for the right to be martyred while martyrdom is not necessary isn’t God’s perfect will. God’s perfect will is probably for us to preach the true Rapture, and avoid heroism and egotism, don’t you think?

This is a case when you get what you ask for. They preach there is no secret Rapture, so there is no Rapture for them. It takes a lot of elaborate efforts and intellectual pride to explain a pre-trib, secret Rapture away.

I believe there are honest, humble Christians for every Rapture theory, but I highly doubt that they can remain believers in a wrong one for long if they actually study the Bible.

For the die-hard believers who actively preach against the pre-Trib secret Rapture and go so far as to ignore credible arguments that prove otherwise because they just want to be right, I am afraid most of them will be left behind for being unwilling to accept the truth.

As for their followers, since they believe in a different Rapture theory, some of them will spend their time amassing food, building shelters, and storing weaponry, some of them will make merry and prepare nothing, some of them will imagine they will convert the entire earth and preach against the Book of Revelation and other biblical prophesies in their false optimism, instead of preparing for the Rapture spiritually.

What’s wrong with the opponents to the secret Rapture and those who want to physically fight the Antichrist and his thugs?
For those who are physically preparing for the Great Tribulation instead of the Rapture, they can’t really do it with part-time effort. A large chunk of their time and energy will have to be invested into it, for Jesus said:

21 For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now—and never to be equaled again.
22 If those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect those days will be shortened. Matthew 24:21-22

Jesus said that the end time will be a period of great distress. I wonder if one can really prepare for that at all if God doesn’t provide supernatural protection for His children during that period. My guess is that, all their food, shelter, and weapon will fail them very quickly once the distress starts.

By the way, God does provide supernatural protection for His children who are left behind. (Revelation 12: 13-17)

If they spend most of their time preparing what they need to survive the Great Tribulation, how can they focus on seeking God’s will everyday and preach the Gospel to unbelievers? There is not a single Bible verse that instruct us to physically prepare for the Great Tribulation, but the scripture actually admonishes us to store up treasures in heaven and give what we have to the poor. (Matthew 6:19; Luke 12:33)

And what about the children, the elderly, and the sick? They can’t physically prepare for the Great Tribulation, can they? Mind you, in the end time the One World Government of the Beast is going to be filled with pedophiles, because the entire New World Order is occult and satanic in nature. Is it fair to the children that they have to somehow find weapons and build a bunker for themselves?

If the believers of post-Trib Rapture and other secret Rapture opponents are not following God’s instruction to watch out for the Rapture (Matthew 24:42-51), but are instead doing their own stuff (Weaponry, storage, and bunkers) and teaching other to do the same, what is the odd that the Rapture would include them?

Since they think the Lord is coming late, and that they are preparing for the Antichrist to manifest, instead of the Lord, chances are they are much more likely to fall into temptations than those who are watchful for the secret Rapture.

It makes so much sense to me that God designed the Rapture to be a divine escape for the believers, whereas other theories that call for physical preparation for the Great Tribulation makes no sense at all.

Here I am warning against Christians who own weaponry and who actually imagined they would use their guns against the enemies someday:

“Put your sword back in its place,” Jesus said to him, “for all who draw the sword will die by the sword. Matthew 26:52

If you rather die than to be captured alive, you might actually get what you wish for, but are you sure you are going to heaven after you cross over? None of the apostles had used a sword against their persecutors, except Peter, who were rebuked by Jesus immediately with the above words after he cut an enemy’s ear. At the end of Peter’s life, he willingly gave up his life to his persecutors and they nailed him on the cross.

How can we protect our family if we don’t hurt our enemy physically?

The most powerful weapon against the enemies, humans or demons, is prayer. Guns can never accomplish what prayers can do, see testimonials and stories on deliverance and healing.

God has impressed upon me to write a prayer of blessings with abundant scriptures that target the evils and dangers we have to face in this present age, get your blessing from my prayer! After you receive the blessings you will need weapons no more.

What’s wrong with the belief of “No Rapture, we are in the Millennium already, so let’s conquer the earth”?
Those who hold this view are mostly the postmillennialists and the amillennialists, such as the Catholic, the Dominionist, and the folks of Kingdom Now Movement. They generally don’t believe in Christ’s literal reign for a 1000 years on earth after the Great Tribulation. They think the Millennium is figurative, not literal, and that a 1000 years just means a very long time.

The Amillennialists believe the Millennium has already started after Jesus’s ascension and will end at His second coming. They believe that the church will have to fight evil and hold up in the meantime.

The Postmillennialists, however, believe that the church will triumph over the kingdom of darkness one day, and convert the entire earth, which usher a glorious church age for a very long time (Millennium) before Christ’s second coming.

One problem with both camps is that they severely abused the scripture. The Bible clearly says that the earth will only become more and more hostile to Christians, and evil people will go from bad to worst, not the other way around:

12 In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, 13while evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. 2 Timothy 3:12-13

They put too much confidences on their own institutional churches. The fruits of their theories are egotism, crusader-ism, empire-builderism, and heroism. But the Bible clearly says that in the end time, the remaining Christians on earth will fight a losing battle against Satan and the Antichrist:

17 Then the dragon was enraged at the woman and went off to make war against the rest of her offspring—those who obey God’s commandments and hold to the testimony of Jesus. Revelation 12:17

5 The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise his authority for forty-two months.
6 He opened his mouth to blaspheme God, and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven.
7 He was given power to make war against the saints and to conquer them. And he was given authority over every tribe, people, language and nation. Revelation 13:5-7

The Bible also clearly says that the Millennium happens AFTER the Great Tribulation, which comes in the near future. I will explain this point in my next post: 7 Year Tribulation Timeline: How Will The World End?

Amillennialism and postmillennialism are very dangerous theories, because they ignore and twist large portions of Bible prophesies that are obvious and plain, and create entire theories that deny almost every major event that the Bible says will happen in the near future. They also claim that a lot of the prophesies had already been fulfilled. But the Bible says these theories are deceptive:

Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. Don’t let anyone deceive you in any way, for (that day will not come) until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s temple, proclaiming himself to be God. 2 Thess 2:1-4

The theories have effectively denied every trap and enemy that the Bible warns us of and explain the obvious warnings away as symbolic of something else!

That’s why I am concerned that the believers of these theories will have a hard time figuring out important elements during the Great Tribulation: that the end time One World Government and its ruler– the Antichrist– are Satanic, that the false prophet and his “Global Church” is the demonic system of Babylon, and that the mark of the beast will doom those who takes it into the Lake of Fire forever.

Will the followers of these theories be left behind? I think the theories certainly generate complacency among their believers because they nullified the warnings of our Lord Jesus Christ to watch out for His secret Rapture.

To add salt to the wound, they also keep the believers in the dark about what is in store for them in the Great Tribulation, and thus deprive them of the crucial knowledge they need to resist evil in the last days.

Conclusion: Why are there so many disinformation?
Whenever I participate in forums or read Christians websites, I often see a correlation between disinformation and pride. Usually, the more condemning and prideful a person become, the more he or she is deceived and the more Satan is able to use that person to deceive others.

This is very tragic, such persons usually begin with hurling accusations and ridicules into their opponent, instead of giving a fair and objective analysis based on the scriptures. They can’t help but talking down to the person they disagree with.

This attitude alone, if not repented, will lead to disqualification from the Rapture. See the list of things that can disqualify a Christian from the Rapture.

Christian must be very careful with pride, because “God opposes the proud but gives grace to the humble.”. (James 4:6)

To be prideful is to resist God’s grace, and without God’s grace one cannot grasp the truth. And I think without God’s grace it is impossible to make it to the Rapture!!!

However, today I see a lot of egotism, heroism, and Crusader-ism in many branches of Christianity (Are they really Christians?). There are entire Christian forums that are filled with an air of pride, accusations, judgments, and rudeness. I can’t help but think that maybe a lot of Christians don’t really understand the utmost importance of humility and the cost of pride.

I am afraid that Christians who fall under this category are going to be left behind. On the other hand, Christians in this category usually don’t believe in the secret Rapture anyway.

It goes both way: their pride causes spiritual blindness, and being too spiritual blinded to see the truth causes them to be unrepentant of their pride. The more they are deceived the more they are deceived!

If there is no secret Rapture, or that the Rapture is for every believer, then even I would allow myself to sin a little bit here and there and be a “stand tall” Christian, and repent later, since I think I can take things for granted.

What you and I need to do is to warn other of the dangers and traps that can disqualify them from the Rapture. The Great Tribulation is not going to be a piece of angel’s cake.2 Timótheüs 3

De moeilijke tijden der laatste dagen
En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.
Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,
Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;
Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.
Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden;
Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.
Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook dezen de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof.
Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is.
Vermaning tot getrouwheid
10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.
11 Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochíë, in Ikónium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost.
12 En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien gij het geleerd hebt;
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.


Mattheus 21  (KJV)
12 And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,

Mattheus 26
61 And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.

Mattheus 27
40 And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

1 Corinthiers 3   
16 Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
17 If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.

1 Corinthiers  6
16 And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.

2 Thessalonicensen 2  
4 Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

Revelation 11
1 And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. 
19 And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.


1Petrus 2
5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.


1 Corinthiers 6 
19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?


2 Corinthiers 6
16 And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen