Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Nieuws 2012-2014

II Petrus 1
20. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;
21. want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.


Openbaring 16

En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.
En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed.
En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt;
Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig.
En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

Ezechiël 32

En Ik zal het land, waarin gij zwemt, van uw bloed drenken tot aan de bergen; en de stromen zullen van u vervuld worden.

Joël 2

30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren.

Handelingen 2

19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp.

Markus 1

15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.
"Ik feliciteer ISIS met het kalifaat"
Dit werd zondag 30 juni 2014 bekend gemaakt de dag die Satan gebruikt als sabbatdag.

Inside ISIS and the Iraq Caliphate
Irak – Het toekomstige hoofdkwartier van de komende antichrist
ISIS by Walid Shoebat
News Yahoo.com
Ibtimes.com 
ISRAEL IS MASSING at the GAZA BORDER.


Western Wall_Live
Ynetnews

Zondag 30 juni 2014 eerste dag van de Ramadan verklaarde ISIS (Irak, Babylon) de Kalifaat. Deze kaart hierboven laat zien welk gebied ze willen veroveren en uiteindelijk willen ze de hele wereld in hun macht hebben en dat de gehele bevolking Moslim moet zijn en de Sharia law wordt in werking gesteld overal waar ze hun voet op zetten. Maak je borst maar nat de Joden en Christen vervolging gaat nu van start.Jesaja 13

De ondergang van Babel
De last van Babel, dien Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft.
Heft op een banier, op een hogen berg; verheft een stem tot hen; beweegt de hand omhoog, dat zij intrekken door de deuren der prinsen.
Ik heb aan Mijn geheiligden bevel gegeven; ook heb Ik tot Mijn toorn geroepen Mijn helden, de vrolijken Mijner hoogheid.
Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks; een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen; de HEERE der heirscharen monstert het krijgsheir.
Zij komen uit verren lande, van het einde des hemels; de HEERE en de instrumenten Zijner gramschap, om dat ganse land te verderven.
Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.
Daarom zullen alle handen slap worden, en aller mensen hart zal versmelten;
En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; een iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn; hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn.
Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen;
10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.
11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen.
12 Ik zal maken, dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud, en een mens dan fijn goud van Ofir.
13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns.
14 En een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree, en als een schaap, dat niemand vergadert; een iegelijk zal naar zijn volk omzien, en een iegelijk zal naar zijn land vluchten.
15 Al wie gevonden wordt, zal doorstoken worden, en al wie daarbij gevoegd is, zal door het zwaard vallen.
16 Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.
17 Ziet, Ik zal de Meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten, en aan het goud zullen zij geen lust hebben.
18 Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks; hun oog zal de kinderen niet verschonen.
19 Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeeën, zijn gelijk als God Sódom en Gomórra omgekeerd heeft.
20 Daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid, en zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht; en de Arabier zal daar geen tent spannen, en de herders zullen er niet legeren.
21 Maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen, en hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten, en daar zullen de jonge struisen wonen, en de duivelen zullen er huppelen.
22 En wilde dieren der eilanden zullen in zijn verlaten plaatsen elkander toeroepen, mitsgaders de draken in de wellustige paleizen; haar tijd toch is nabij om te komen, en haar dagen zullen niet vertogen worden.PROPHECY UPDATE
BREAKING NEWS!!! OBAMA DECLARES the ABSOLUTE AUTHORITY of the NEW WORLD ORDER Over YOU???
President Obama Keynote EU Speech in Brussels (FULL Statement)
Before it's news
Rapture Bible Prophecy Forum
Endtime ministriesISIS (Zie Link) roept islamitisch (Zie Linkkalifaat uit in Irak, maar wat is dat?

door Tom Reijner 30 jun 2014

De jihadisten willen dat hun kalifaat zich uitstrekt tot Marokko en Spanje
De jihadisten willen dat hun kalifaat zich uitstrekt tot Marokko en Spanje -Foto: AFP

Terreurgroep ISIS heeft zondag het veroverde gebied in Irak tot een 'islamitisch kalifaat' verklaard, met (zie link) ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi als 'kalief'. De beweging heeft jihadisten over de hele wereld opgeroepen trouw te zweren aan het zelfverklaarde kalifaat.

Vermoedelijk reikt de ambitie van de terroristen van ISIS verder. Zij willen dat de islamitische wereld één wordt en dat de koloniale grenzen van de Britten en de Fransen in het Midden-Oosten worden uitgewist.

In werkelijkheid zijn de koloniale grenzen al voor een deel uitgegumd. Zo werden gestolen Amerikaanse jeeps bij de verovering van Mosul nog op dezelfde dag naar ISIS-terroristen in Syrië overgebracht.

Leefregels

ISIS staat voor Islamic State of Iraq and Syria, en dat is precies wat de terreurbeweging voor ogen heeft: het stichten van een streng-islamitische staat, met leefregels die zijn gebaseerd op de sharia, in het grensgebied tussen Irak en Syrië.

Maar daar blijft het wat betreft ISIS niet bij. De jihadisten willen dat hun kalifaat zich uitstrekt tot Marokko en Spanje. Dat de vorming van een kalifaat aanstaande is, is een zeer ernstige ontwikkeling. ISIS heeft zich de afgelopen tijd laten zien als een beweging die niet terugschrikt voor bruut geweld, getuige de gruwelijke executiefoto's die eerder op Twitter verschenen.

Bovendien kan een kalifaat een uitvalbasis zijn voor jihadisten van waar ook ter wereld. Die kunnen, net als onder de Taliban in Afghanistan, onbekommerd hun gang gaan en aanslagen plannen en uitvoeren in Europa. Maar wat is dat nu precies, een kalifaat?

Erfenis

Als een staat zichzelf een kalifaat noemt, eist het de politieke erfenis van profeet Mohammed op. Daarmee staat het in de pikorde boven een sultanaat en een emiraat.

De regerende dynastie van een kalifaat zegt af te stammen van de profeet, in het bijzonder van zijn dochter Fatima Zahra. Dat is bij ISIS ook zo. Abu Bakr al Baghdadi, de leider van ISIS, beweert een directe afstammeling te zijn van de boodschapper van Allah.

Bondgenoot

De twee hoofdstromingen binnen de islam, het soennisme en het sjiisme, waarvan de gelovigen in Irak met elkaar in de clinch liggen, zijn het niet eens over wie nu de eerste kalief was.

Volgens de soennieten was Abu Bakr, een vriend en bondgenoot van de profeet, de eerste kalief. De sjiieten vinden van niet, omdat zij ervan overtuigd zijn dat de titel van kalief alleen kan worden geërfd. Zij zien Mohammeds neef Ali dan ook als de eerste kalief.

Scheiding

Het bekendste kalifaat in de moderne geschiedenis is het Ottomaanse Rijk, dat vanaf 1517 zo'n vierhonderd jaar stand wist te houden. De Turkse Nationale Vergadering schafte in 1924 het kalifaat af.

Dat gebeurde op initiatief van Mustafa Kemal Atatürk, die de nieuwe Turkse republiek stichtte. Hij maakte korte metten met het islamisme door ingrijpende hervormingen en de invoering van een strikte scheiding tussen kerk en staat.


Bron

Ex-moslim: “Word wakker, Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!”

Screenshot_13

De islam wil wereldheerschappij. Wie dat nu nog steeds niet heeft begrepen, is niet meer te redden.

(Door: Michael Mannheimer)

“Shariarecht bestraft afvalligheid van de islam met de dood: godsdienstvrijheid moet op de agenda van de internationale politiek en diplomatie.”
(Prof. Dr. Christine Schirmacher)

“Word wakker!” Wakker schuddende lezersbrief van een ex-moslim.

Bij het onderstaande artikel gaat het om een lezersbrief die ik enkele dagen geleden ontving. Hij is niet nep noch heb ik of iemand anders hem geschreven. Hij is afkomstig van een in Duitsland wonende ex-moslim. Wat hem ertoe bewogen heeft om uit de islam te stappen, wat hem ertoe bewogen heeft mij deze brief te sturen, kunnen we alleen maar gissen.

De brief bevat echter zoveel fundamentele waarheden over de islam, dat ik hem als zelfstandig artikel wil voorstellen. Hij bevestigt alles wat wij islamcritici tot nu toe over de islam hebben uitgevonden.

Aan de brief is geen woord veranderd, weggelaten of toegevoegd:

“Word wakker, Europeanen! De islam wil jullie vernietigen!”

Of jullie het geloven of niet: het is het achterbakse plan van Allah om alle niet-moslims vrede voor te spiegelen en bij het verkrijgen van de meerderheid toe te slaan in terreur en vernedering. Het is waar dat de islam de belangrijkste vijand van de Joden is, want in de islam bestaat een spreuk: “Eerst de zaterdagmensen (Joden)  en dan de zondagsmensen (christenen).”

Dit betekent dat eerst de Jood, met al zijn praktijken en macht van het financiële systeem vernietigd moet worden om daarna een einde te maken aan de praktijken van de christenen als ze in een diepe wereldcrisis vallen. Dit probeerden de moslims op 9/11 met het World Trade Center. De koran staat moslims toe te liegen tegenover niet-moslims, voor hun eigen bescherming, totdat de Jihad wordt uitgeroepen.

NU!!! Precies dat is het wat we nu meemaken in die landen waar moslims opkomen en zich snel vermenigvuldigen. Ik als ex-moslim bevestig dat de koran geen enkele profetie bevat zoals de Bijbel. De koran is een strijdplan van Mohammed, die een krijgsheer was. Mohammed´s strategie om te winnen werd alleen mogelijk gemaakt door propaganda en leugens. Mohammed maakte gebruik van een zelf in elkaar geknutselde God, die haat op Joden en christenen als plicht beveelt om deze te doden. In werkelijkheid echter was het Mohammed´s plan om het vruchtbare territorium van het Westen te veroveren, opdat hij de woestijn kon ontvluchten, omdat deze geen leefbare infrastructuur mogelijk maakte.

De spreuk van de islam luidt hoofdzakelijk: “Als je de Kafirs (niet-moslims) niet de hand kunt afslaan bij zwakheid, kus deze dan net zolang totdat jullie sterk genoeg zijn om hem af te slaan.”

Nog een spreuk luidt: “Glimlach de Joden en christenen recht in hun gezicht en lieg hen de vrede voor als jullie geen middelen hebben, maar innerlijk dient jullie hart ze te haten tot jullie dood.”

En? Is dat nu zo? Ja!

In het begin, tientallen jaren geleden, toen de moslims nog een kleine minderheid in Europa waren, lieten zij zich alles welgevallen. Nu echter, omdat ze met veel meer zijn, geven ze openlijk hun meningen prijs, zonder schaamte.

WORD WAKKER! IK WAS MOSLIM!

Er is maar één manier om ze te bestrijden….geloof me!

VERSLA ZE MET HUN EIGEN WAPENS!!

HOUD MOED EN VORM OPENLIJK VERZET!!

DEMONSTREER TEGEN DE BOUW VAN MOSKEEËN!!

HOUD DEMONSTRATIES ONDER HET MOTTO: “KORANVERBOD IN EUROPA!!”

TREED OP ONDER HET MOTTO: “NEE TEGEN TURKIJE IN DE EU!!”

ZEG OOK DAT JULLIE JE EVENEENS BELEDIGD VOELEN IN JE RELIGIEUZE GEVOELENS!!

WEES NIET BANG: VERZAMEL JE TEGEN HEN!!

ZORG ERVOOR DAT ALLE MOSLIMS UIT DE PARLEMENTEN VERDWIJNEN!!

ZOLANG JULLIE ECHTER SLAPEN, KOMT DE DIEF ´S NACHTS BIJ JULLIE OP BEZOEK!!

DUS: WORD WAKKER!!

Nu!

Bron:
http://michael-mannheimer.info
Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)


The ISIS map of the world: Militants outline chilling five-year plan for global domination as they declare formation of caliphate - and change their name to the Islamic State

 • Sunni militants have announced formation of Islamic state in Middle East
 • They demand Muslims around the world swear allegiance to the caliphate
 • Claim leader Abu Bakr al-Baghdadi now has authority over all Muslims
 • Group has also now changed its name from ISIS to just the Islamic State
 • Announcement described as 'most significant development in international jihadism since 9/11'. 

By JOHN HALL


Bron:


2013

Openbaring 16

21 En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.

Nine people killed as freak hailstorm rains massive boulders down on Indian villages

 • The hail storm covered the entire villages under the snow like blanket
 • Destroyed crops, houses and live stock in seven villages 
 • The hailstones started falling from the sky on Tuesday night 
 •  

By JILL REILLY


Hailstones the size of boulders have rained down on villages in southern India. 

At least nine people were killed when the violent weather hit several villages in the state of Andhra Pradesh. 

The hailstorm which lasted for almost 20 minutes, destroyed crops, houses and live stock, causing devastating financial implications for residents. 

 
Raining down: People cleaning the streets covered with large boulders of hailstorm Andhra Pradesh, India

Raining down: People cleaning the streets covered with large boulders of hailstorm Andhra Pradesh, India

 

 
Killed:

Killed: At least nine people died when a violent hailstorm hit several villages of Andhra Pradesh in South India

 

WORLD'S DEADLIEST HAILSTORMS 

The world's deadliest hailstorms -  perhaps the largest hailstones - occur on the Deccan Plateau of northern India and in Bangladesh. 

The heaviest authenticated hailstone ever measured was 2.25 pounds - it fell in Bangladesh on April 14, 1986. 

Anecdotal reports claimed the stones were the size of 'pumpkins' and ninety-two people died.

A hailstorm in the Moradabad and Beheri districts of India killed 246 people on April 30, 1888, the deadliest hailstorm on record in modern history.

Source: Wunderground

It was once-in-lifetime experience for people living in seven villages in Chevella, Moinabad and Shankarpally.

 

 

The hailstones started falling from the sky on Tuesday night and covered the entire villages under the snow-like blanket.

Some women were seen attempting to sweep up the massive boulders using flimsy brushes more suited to lighter debris. 

 

 
Destruction: The hailstorm which lasted for almost 20 minutes destroyed the crops, houses and live stock with massive financial implication for the residents

Destruction: The hailstorm which lasted for almost 20 minutes destroyed the crops, houses and live stock with massive financial implication for the residents

 

 
Surprising: The hail storm covered the entire villages under the snow like blanket. This was once-in-a-lifetime experience for people living in seven villages such as Chevella, Moinabad and Shankarpally

Surprising: The hail storm covered the entire villages under the snow like blanket. This was once-in-a-lifetime experience for people living in seven villages such as Chevella, Moinabad and Shankarpally

 

Dr K. Sitarama, director, Meteorological Centre Hyderabad, said: 'The hailstorm was caused by an intense thunderstorm. 

'Such occurances are highly localised and restricted to a small area.'

The storm in the south was extremely rare as the deadliest hailstorms, and perhaps the largest hailstones, in the world occur on the Deccan Plateau of northern India and in Bangladesh.Read more: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2271147/Nine-people-killed-freak-hailstorm-rains-massive-boulders-Indian-villages.html#ixzz2Jg1pE2XE 


WARNING: 8 Super-Signs in the HeavensWarning from God - Blood Red Lakes & Rivers

CHINA Largest River YANGTZE - BLOOD RED - Apocalyptic MYSTERY 9.8.12 ftr Massive QUAKE 430,000 Bldgs

OFFICIALS BAFFLED AS CHINA'S YANGTZE RIVER MYSTERIOUSLY TURNS BLOOD RED! (Sept 7, 2012)

blood red rain in india

Shocking! BLOOD RAIN Apocalypse! SRI LANKA - ASIA Nov.18,2012

OFFICIALS BAFFLED AS CHINA'S YANGTZE RIVER MYSTERIOUSLY TURNS BLOOD RED! (Sept 7, 2012)

Yangtze River Turns Red in China

Chinese River Runs Bright Red After Chemical DumpingTHE DAILY WEIRDWEIRD PLACES
Middle Eastern River Turns Blood Red
FEBRUARY 17, 2012 2:06 PM GREG NEWKIRK 9 COMMENTS

 
A river in Beirut has turned to "blood", alarming locals and motivating the government's environmental ministry
“And the third angel poured out his bowl upon the rivers and fountains of waters; and they became blood.” – Revelation 16:4

Government officials are baffled by the sudden appearance of a bright, blood-red substance appearing in a Beirut river, the source of which has yet to be tracked down.

According to the Lebanon Daily Star, crews rushed to the scene on Wednesday when they discovered the substance, which was believed to be blood, making it’s way to the river through a local drainage canal, frightening locals with glimpses of the apocalypse.

While the make-up of the substance won’t be known until the sample can make it’s way to a lab, the environmental ministry isn’t jumping to biblical conclusions about the liquid’s origin. They haven’t ruled out a rogue slaughterhouse dumping waste, but have a feeling that the explanation to this mystery is a bit more mundane.

“First we thought it was blood, but it seems like it is a kind of coloring dumped by a factory,” said Bassam Sabbagh, an official assigned to the case. “After finding the source, it would be a matter of hours to get to the factory and the area where the water is originating.”

Some eyewitnesses have also stated, alarmingly, that the river sometimes turns funky colors every two months or so, but no one has really paid attention to it until now.

Results on the sample should come back in a week or two, giving everyone ample time to decide whether they want to repent for their sins or applaud Kool-Aid for some brazen viral marketing.
SEA TURNS BLOOD Apocalypse! RUSSIA - UKRAINE July 2012. Now COLD SNAP UKRAINE 83 RUSSIA 120 DEC.2012


Sea of Azov turned bloody red
BY:  CHILLYMANJARO    – POSTED ON JULY 29, 2012  (THEWATCHERS.ADORRAELI.COM/2012/07/29/SEA-AZOV-TURNED-BLOODY-RED/)
 
Scientists and citizens are baffled as the waters of the Azov Sea turned bloody red close to Berdyansk village in mid-July, according to article published online by EnglishRussia. Villagers immediately suspected the great pollution from nearby factories. And older locals warned that it might be a sign of the coming events. Scientist however point that the most probable reason for bloody red color of the sea is algal blooms that are not dangerous to humans. The researchers explained that the bright red color of the sea is result of high temperatures, which led to the blossoming of brown algae. The south-west wind...
 • The Watchers

   

  Share

   

 •  

   

 •  

 •  

 •  

  3540
   

   

   

Scientists and citizens are baffled as the waters of the Azov Sea turned bloody red close to Berdyansk village in mid-July, according to article published online by EnglishRussia. Villagers immediately suspected the great pollution from nearby factories. And older locals warned that it might be a sign of the coming events. Scientist however point that the most probable reason for bloody red color of the sea is algal blooms that are not dangerous to humans.

The researchers explained that the bright red color of the sea is result of high temperatures, which led to the blossoming of brown algae. The south-west wind “drove” algal blooms closer to shore. Further flowering could lead to fish deaths of mass proportions.Picture taken by one of locals (Credit: English Russia)

“If the Sea of ​​Azov continues with algal bloom, it will be a disaster with unpredictable consequences. If this heat is about to repeat several more years, the sea has the potential to be renamed from Azov in the Dead,” said George Ryazantsev from the Research Institute of the Azov sea.

Although the director of the Institute Leonid Izergin claims that the sea is safe for swimming, villagers of Berdyansk don’t believe him. They claim that the sea has a special metallic smell that worries them.

Berdyansk is known in Ukraine due to its sea port and industries. It is also home to a health resort with mud baths and climatic treatments. The brown algae are forming the composition of medicinal mud.

 
The Sea of Azov is the shallowest sea in the world with the depth varying between 0.9 metres (2 feet) and 14 metres (46 ft). The sea is 360 kilometres (220 miles) long and 180 kilometres (110 miles) wide and has an area of 39,000 square kilometres (15,000 sq miles) which makes it is the smallest sea within the countries of the former Soviet Union.

Artificial reduction of river flow (construction of dams), over-fishing and water-intense large-scale cultivation of cotton, caused increasing levels of pollution. Fish hauls have rapidly decreased and in particular anchovy fisheries have collapsed.

The sea is characterised by high concentrations of organic matter and long blooming periods. About 600 species of planktonic algae are known in the Sea of Azov. The number of species is dominated by diatoms and green algae; blue-green algae and pyrophites are significant, and euglena and yellow-green algae form only 5% of the species. Green algae are mostly responsible for the greenish colour of the sea in the satellite images.

Increasing navigation rates have resulted in more pollution and even in ecological disasters. On 11 November 2007, a strong storm resulted in the sinking of four ships in the Strait of Kerch, in the Russian Port of Kavkaz. As a result, about 1300 tons of fuel oil and about 6800 tons of sulfur entered the sea.


Sea of Azov features

The Sea of Azov is a sea on the south of Eastern Europe. It is linked by the narrow (about 4 km) Strait of Kerch to the Black Sea to the south and is bounded in the north by mainland Ukraine, in the east by Russia, and in the west by the Ukraine’s Crimean Peninsula.

The sea is largely affected by the inflow of numerous rivers, which bring sand, silt, and shells, forming numerous bays, limans, and narrow sandbanks called spits. Because of these deposits, the sea bottom is relatively smooth and flat with the depth gradually increasing toward the sea centre. The Don and Kuban are the major rivers that flow into it.

Due to the river inflow, water in the sea has low salinity and high content of biological matter, such as green algae that affects the water colour. Abundant plankton results in unusually high fish productivity. The sea shores and spits are low; they are rich in vegetation and bird colonies.


Blood-red mystery: Lakes flow eerie red in southern France

The picturesque Camargue, France is home to numerous salt flats. It is this concentration of salt that will occasionally stain red the regions normally blue water.

 	These normally blue waters turn shocking red under high salt concentrations.

CATERS NEWS AGENCY

These normally blue waters turn red under high salt concentrations.

 

At first glance, it might look like a sign of the apocalypse - but scientists say the blood red lakes in southern France are actually a natural phenomenon.

Camargue, France is a river delta where the Rhône meets the sea. The picturesque area is home to numerous salt flats, and it is this concentration of salt that will occasionally stain red the regions normally blue water.

A photographer driving through the region recently stopped to chronicle the incredible blood-red color of the water and the trillions of salt crystals crusting rocks, branches and shoreline. 

RED10_2_WEB

CATERS NEWS AGENCY

Though it is unclear how often this phenomenon occurs, salt has been a lifeblood of the region for hundreds of years.

Today, evaporation pans at Salin-de-Giraud, the largest salt extraction city in Europe, extend for thousands of acres and produce some 1,000,000 metric tons of salt per year, according to Languedoc.com.

RED10_3_WEB

CATERS NEWS AGENCY

The area is also home to riz rouge, or red rice, so-named for its unmistakable blood red color. 

RED10_1_WEB

CATERS NEWS AGENCY

It might look like something more a horror movie (or the Old Testament), but these red waters in France are a natural phenomenon caused by the high levels of salt in the water.Read more: http://www.nydailynews.com/news/world/blood-red-mystery-lakes-flow-eerie-red-southern-france-article-1.1132879#ixzz2Jgsjzmrj


Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen