Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Bewijzen van Satan in het AMK en Jeugdzorg

HIERONDER WORDT UITGELEGD DAT BEDRIJVEN (in dit geval JEUGDZORG) ONDER SATANISCHE INVLOEDEN STAAN EN DAT DE MENSEN
DIE DAAR WERKEN VAAK ZELF DAAR NIETS VANAF WETEN.


Aktie tegen jeugdzorg

De macht van de gezinsvoogd
Human Identity Chip David Icke 
David Icke - Mind Control & The New World Order 
Nieuwe 
aktie tegen jeugdzorg 31 maart 2013 Rotterdam
Protest tegen Jeugdzorg! Rotterdamse Stadhuis - 22 maart 2013
Anti-
Jeugdzorg Maffia
The Invisible War (Dit is ons gezin overkomen op 24 oktober 2012) Maar Jezus overwint.Klachten Bureau Jeugdzorg
  Dit is zo waar.

Klacht indienen bij klachtencommissie bij Jeugdzorg
John Benefiel on It's Supernatural with Sid Roth - Baal Divorce Decree
Agathos
Former Senator Nancy Schaefer Exposes Child Protective Services (CPS) Kidnapping Ring
Nancy Schaefer on Alex Jones: CPS criminality (Rest In Peace Nancy)
Child Protective Services - Predators and Corruption - Senator Nancy Schaefer
Doe het zelf pakket in uw strijd tegen jeugdzorg:
'Nico Mul's link'
Bureau Doorstart
Darkhorse
 

Leliezorggroep (Psychologische hulp in Rotterdam voor gelovigen)

Efezieërs 6: 12.
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

(12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht).

Efeziërs 2:1-3.
U was dood door de misstappen en zonden 
waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn

3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.

3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.

Matteüs 20

25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.


Job 1

Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.
Toen zeide de HEERE (YHVH) tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE (YHVH), en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen.
En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.

Matthéüs 4

Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid (Erfelijke rechten, bezit);
En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.
10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.
11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

Er is 1 troost en wetenschap voor ons Christenen en Messiaanse Joden (Israeliten)


1 Korinthe 2

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan.

1 Korinthe 3

18 Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.
19 Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;
20 En wederom: De Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn.
21 Niemand dan roeme op mensen

Dwaalleraars:

Wat betekent dit symbool/Logo eigenlijk?Hoe betrouwbaar is het AMK en Jeugdzorg zelf?
Doen ze de kinderen ook echt wel beschermen?

Hoe betrouwbaar is hun bescherming als je dit hieronder hebt vernomen.AMK en Jeugdzorg

Waarschuwing voor net gelovigen: Deze informatie bevat satanische infomatie waarover uitleg gegeven wordt. 

The Prophecy Club Stephen Dollins The Occult In Your Livingroom Dutch

Ex Hogeprieste
r/satanist legt uit.
Mattheus 12:24

Nog meer bewijs van hun Satanische achtergrond
  

The Illuminati Explained - A MUST SEE - Explains the Conspiracy and the Evidence

http://www.bavarian-illuminati.info/
Na dit gehoord te hebben weet je nu ook dat de Kinderdagverblijven, BSO, scholen, ziekenhuizen, BAVO en de huisarten daar ook onder vallen.

ANTI-JEUGDZORG MAFFIA 
 

De onderste symbool/logo is het alziend oog ook wel een zegel v/d Illuminatie. Een cirkel binnen een cirkel. De buitenste cirkel moet het netwerk van de Illuminatie voorstellen en de binnenste cirkel de mensen in de Illuminatie zelf.

De cirkel heeft een andere betekenis in het heidendom:
Het beeldt de baarmoeder ofwel de vrouwelijk vruchtbaarheid af. Dus als u de cirkel ziet in de context van heidendom of hekserij kunt u dat associëren met vrouwelijke geesteskracht. In relatie tot
zelfbeschikkingsrecht en baas in eigen buik. De cirkel is altijd al een krachtig symbool geweest wat zo zal blijven totdat het niet meer bestaat. Heksen gebruiken dat als vertoon naar andere heksen toe. Vaak hebben ze een metalen cirkel aan hun hoed of speld hangen. Dat staat voor hekserij en vrouwelijke geesteskracht. Nu weet u dat een cirkel of een cirkel binnen een cirkel dus zo’n krachtsymbool is in hekserij


 
 
 
 
 
 
 
 
Als je weet wie (illuminatie, magie en hekserij) je vijand is dan kan je gericht bidden en jezelf vrij maken van de Satanische invloeden in Yeshua HaMashiach naam Amen.

Galaten 6

Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.
Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.

1 Thessalonicenzen 4

Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.
Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.

Leviticus 19

11 Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.
(11 Jullie mogen elkaar niet bestelen, beliegen of bedriegen.)
13 Gij zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven
15 Gij zult geen onrecht doen in het gericht; gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen, noch het aangezicht des groten voortrekken; in gerechtigheid zult gij uw naaste richten.
16 Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken; gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste; Ik ben de HEERE!
(16 Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.)
19 Gij zult Mijn inzettingen houden

Romeinen 1

18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, alsdie de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
 

Deuteronomium 11

26 Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek:
27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede;
28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.


AMK/Jeugdzorg steelt vaak mensen hun kinderen en dit hieronder is het antwoord van YHWH.


Zacharía 5

Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over het ganse land; want een iegelijk, die steelt, zal van hier, volgens denzelven vloek, uitgeroeid worden; desgelijks een iegelijk, die valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelvenvloek, uitgeroeid worden.
Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heirscharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij (de vloek) zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren, met zijn houten en zijn stenen. (Afgoden)
 
1 Johannes 3
10 Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft.

Spreuken 14

11 Het huis der goddelozen zal verdelgd worden; maar de tent der oprechten zal bloeien.
12 Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.
(12 Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.)

Matthéüs 22

29 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods.
(29 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin!)

1 Kronieken 16

14 Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.


Psalmen 9

En Hij Zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in rechtmatigheden.

Johannes 12

48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.

1 Korintiërs 6

Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? En als u over de wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen
Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse zaken? 
Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten?
U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen? 
Is het werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept, en nog wel voor dat van ongelovigen?
Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? 
In plaats daarvan begaat u zelf onrecht en benadeelt u anderen, en dan nog wel broeders en zusters. 
Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 
10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God.

Jeremía 1

16 En Ik zal Mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid; dat zij Mij verlaten hebben, en anderen goden gerookt, en zich gebogen hebben voor de werken hunner handen.

 
Nee, het stamt uit de Egyptische tijdperk. (Uittocht Egypte)

 

Magie mag niet van God en de Illuminatie zijn met magie bezig. 

2 Kronieken 33:6.
Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, 
magie, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen.

Handelingen 8:9
.

Voordien had een zekere Simon in de stad 
magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken,

Handelingen 19:19.
Onder hen waren ook velen die 
magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken.

2 Korinthe 11 
    13 
Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.
14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

 

Exodus 21

Wetten over mishandeling
15 Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.
16 Verder, zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt, die zal zekerlijk gedood worden.
17 Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.
18 En wanneer mannen twisten, en de een slaat den ander met een steen, of met een vuist, en hij sterft niet, maar valt te bedde;
19 Indien hij weder opstaat, en op straat gaat bij zijn stok, zo zal hij, die hem sloeg, onschuldig zijn; alleen zal hij geven hetgeen hij verzuimd heeft, en hij zal hem volkomen laten helen.
20 Wanneer ook iemand zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd met een stok slaat, dat hij onder zijn hand sterft, die zal zekerlijk gewroken worden.
21 Zo hij nochtans een dag of twee dagen overeind blijft, zo zal hij niet gewroken worden; want hij is zijn geld.
22 Wanneer nu mannen kijven, en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der vrouw oplegt, en hij zal het geven door de rechters.
23 Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel.
24 Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet.
25 Brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil.
26 Wanneer ook iemand het oog van zijn dienstknecht, of het oog van zijn dienstmaagd slaat, en verderft het, hij zal hem vrij laten gaan voor zijn oog.
27 En indien hij een tand van zijn dienstknecht, of een tand van zijn dienstmaagd uitslaat, zo zal hij hem vrijlaten voor zijn tand.
28 En wanneer een os een man of een vrouw stoot, dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden, en zijn vlees zal niet gegeten worden; maar de heer van den os zal onschuldig zijn.
29 Maar indien de os te voren stotig geweest is, en zijn heer is daarvan overtuigd geweest, en hij hem niet bewaard heeft, en hij doodt een man of een vrouw, zo zal die os gestenigd worden, en zijn heer zal ook gedood worden.
30 Indien hem losgeld opgelegd wordt, zo zal hij tot lossing zijner ziel geven naar alles, wat hem zal opgelegd worden;
31 Hetzij dat hij een zoon gestoten heeft, of een dochter gestoten heeft, naar dat recht zal hem gedaan worden.
32 Indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot, hij zal zijn heer dertig zilverlingen geven, en de os zal gestenigd worden.
33 En wanneer iemand een kuil opent, of wanneer iemand een kuil graaft, en hij dekt hem niet toe, en een os of ezel valt daarin;
34 De heer des kuils zal het vergelden; hij zal aan deszelfs heer het geld wederkeren; doch dat dode zal zijns wezen.
35 Wanneer nu iemands os den os van zijn naaste kwetst, dat hij sterft, zo zal men den levenden os verkopen, en het geld daarvan half en half delen, en den dode zal men ook half en half delen.
36 Of is het kennelijk geweest, dat die os van te voren stotig was, en zijn heer heeft hem niet bewaard, zo zal hij in alle manier os voor os vergelden; doch de dode zal zijns wezen.

 


 
Exodus 20:3

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.


Zonnegoden:
Mithras: Romeinse
Helios: Griekse 
Ra: Egyptische 

Ra of Re 
was de zonnegod van de Egyptische mythologie. Hij was één van de meest vereerde en belangrijkste goden van de Egyptische mythologie. De god werd veel geassocieerd met andere goden. In het begin van de Egyptische mythologie is hij samengesmolten met de valk waardoor hij Re-Horakthy werd. Als de ochtend-zon werd hij geassocieerd met Chepri en als de avondzon met Atoem. Ra bleef belangrijk gedurende de gehele geschiedenis van het faraonisch Egypte. De god was meestal het middelpunt in religieuze teksten en in scheppingsmythen.

De 'god' heeft een aantal rollen, die hem worden aangemeten. Deze rollen zijn ontstaan in de loop van de geschiedenis.
 
 1. Heerser van de hemel, een mythe vertelt ons dat toen Ra te oud werd om de aarde te regeren hij door Noen op Noet (de hemelkoe) ging zitten en zo de heerser van de hemel werd. Daar vaart hij rond in zijn bark met naast hem Maät, andere goden en soms ook de farao.
 2. Heerser van de aarde. Een mythe vertelt dat de god Ra ooit een farao was voor de tijd van de predynastieke farao's. Vele farao's zongen hymnen waarin de Ra het land zou laten verwarmen en de gewassen zou groeien (Akhenaten).
 3. Ra in de onderwereld. Zoals de god begon te reizen in hemel met zijn bark, zo deed hij dat ook in onderwereld. Daar werd hij voortgetrokken door een aantal jakhalzen en uraeuscobra's. Iedere nacht kwam hij Apophis tegen die hem aanviel, maar telkens werd die verslagen zonder ooit te worden gedood, het bloed van Aphopis kleurt de hemel elke ochtend rood als bewijs dat hij weer eens was verslagen. Deze was ook belangrijk voor zijn voortbestaan en zulke demonen kon hij ook tegenkomen in het dodenrijk. In de onderwereld werd de god gelijk gesteld met Osiris en aanbeden.
 4. Ra als scheppergod. Vele scheppingsverhalen werden in de loop van de Egyptische geschiedenis bedacht zoals in Heliopolis waar de god Ra (eerst Atoem) de wereld schiep. Ra werd ook wel de 'vader en moeder' van alle levende dingen genoemd.
 5. Ra als koning en vader van de koning. In de Egyptische mythologie werden de schepping van koningschap en die van de wereld gelijkgesteld. Amon-re werd gezegd dat hij vader van de koningen was en dat de koningen van de 5e dynastie letterlijke zonen van de god Ra warenze moesten regeren volgens de orde of Maät.


Verering van Horus
De valkgod Horus was meester van de lucht. Zijn ogen waren de zon en de maanZijn oog zorgde als amulet voor bescherming tegen het kwade (zie Oog van Horus). Zijn ogen zagen alles, zelfs de gevoelens en stemmingen van de mens. Horus was de zoon van Osiris en Isis, werd meestal afgebeeld als een valk of als een man met een valkenhoofd.
Horus wordt vereerd in de tempel te Kom Ombo waar zijn geboorte en zijn veldslagen met Seth worden besproken. De tempel werd eigenlijk gebouwd voor 2 goden, de oostelijke kant is gebouwd voor de god Sobek en de westelijke kant voor Haroëris. Haroëris is met zijn havikskop een van de incarnaties van Horus, en wordt soms Horus de Oudere genoemd. Horus volgde zijn vader op als koning van Egypte, en zo was iedere farao eigenlijk de aardse incarnatie van Horus. Ze werden afgebeeld met de dubbelkroon.
Horus wordt ook vereerd in de tempel te Edfu. De pylonen van de tempel zie je al ver boven de huizen uitsteken (80m hoog). De tempel werd in de Romeinse tijd gebouwd maar werd eigenlijk voortgebouwd vanuit een tempel die dateert uit het Nieuwe Koninkrijk. De bouw ervan werd begonnen in 237 v.Chr. door Ptolemaeus III en was voltooid in 57 v.Chr. door Ptolemaeus XII. Het is niet alleen de best bewaarde tempel maar ook de tweede grootste tempel van Egypte. Men geloofde dat de tempel gebouwd was op de plaats van de strijd tussen Horus en Seth. De tempel bevat een mammisi; een gebouw dat verband houdt met de rituelen rond de geboorte van Horus. Er zijn talrijke reliëfs, met inbegrip van het Feest van de prachtige ontmoeting, de jaarlijkse bijeenkomst tussen Horus en zijn vrouw Hathor. De reliëfs zijn meestal gelegen aan de binnenkant van de eerste pyloon en zijn geestelijk gebonden met de tempel van Hathor te Dendera.
Tijdens de derde maand van de zomer zouden de priesters in Dendera het standbeeld van Hathor op haar bark plaatsen en zouden zo het standbeeld aan de tempel Edfu brengen, waar men geloofde dat Horus en Hathor een echtelijk bezoek deelden. Elke nacht zouden ze zich in het mammisi terugtrekken.Op 15 oktober 2012 kwam ik achter de Illuminatie (Nazi, SS, vrijmetselaars) en hun kwade praktijken. Ik zo naïef als ik was vertelde dat tegen de BSO, lagere school en het AMK zelf. Niet wetende hoe afvallig en/of ongelovig (heidenen) de mensen in die bedrijven zijn.

[1 van 2] De Beierse Illuminati
[2 of 2] The Bavarian Illuminati


Op 24 oktober 2012 werden mijn kinderen uit huis gehaald met spoed via de rechter in Rotterdam, want ik zou zijn afgegleden zijn in mijn geloof en een gevaar voor mijn kinderen, mezelf en anderen zijn. Toen kwamen de dreigingen, leugens en nog veel meer. Ze willen eigenlijk voor G-d spelen.

"Er is een geslepen plan in uitvoering om de geesten/gedachten van onze kinderen te winnen. Het is een geestelijke oorlog. Waarbij ze families proberen stuk maken. (klinkt dat niet als..)"
SSS=Satan's Solemn Servant /Satan's Plechtige Dienaar

Doordat het AMK en Jeugdzorg deze symbolen/logo's overal op gebruiken: visite kaartjes, ramen, muren, briefpapier enz.... zijn ze voor mij een onbetrouwbaar bedrijf vol met leugens en problemen. Het draait hun eigenlijk om macht en geld en om (bewust of onbewust) Satan dienen. En die macht nemen ze onder het mom van de wet.

Maar dit is G-ds antwoord hierop:

Zacharía 5

Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek, die uitgaan zal over het ganse land; want een iegelijk, die steelt, zal van hier, volgens denzelven vloekuitgeroeid wordendesgelijks een iegelijk, die valselijk zweert, zal van hier, volgens denzelvenvloekuitgeroeid worden.
Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heirscharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het huis desgenen, die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren, met zijn houten en zijn stenen.


Best UFO Sightings of 2013 Illuminati Secrets Exposed! Incredible Footage!

Zie bij:
 9 min Hollywood 
speelt onder een hoedje met de NWO/regering/illuminatie en verteld hun plannen in films/muziek en documentaires, etc.
Zie bij: 16 minuten wordt verteld dat Jezus het niet is, maar wel bedrog en de illuminatie en regering die erachter zit.
Zie bij: 20 min regering en NWO, drugs, 
bestraling, mind control, manipulatie, educatie enz.
Zie bij: 24 minuten nadat men de Aliëns heeft onmoet willen ze van het Geloof afstappen en dat is precies wat hun (gevallen engelen/demonen enz.) daarmee willen bereiken.
Zie bij: vanaf 30 minuten regering en NWO, drugs, bestraling, mind control, manipulatie, educatie enz. en nog veel meer goede uitspraken.

"Finaly is someone telling the truth. What all the Aliens want you to do is for you to abandon God and religion. They are truly demonic and the governement is using this for the NWO and read your Bible all Kings and governements are going to fight Jesus in Armageddon." 

Leviticus 19

Huiselijke en burgerlijke wetten
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!
Want ieder zal zijn moeder en zijn vader vrezen, en Mijn sabbatten houden; Ik ben de HEERE, uw God!
Gij zult u tot de afgoden niet keren, en u geen gegoten goden maken; Ik ben de HEERE, uw God!
En wanneer gij een dankoffer den HEERE offeren zult, naar uw welgevallen zult gij dat offeren.
Op den dag van uw offeren, en des anderen daags, zal het gegeten worden; maar wat tot op den derden dag overblijft zal met vuur verbrand worden.
En zo het op den derden dag enigszins gegeten wordt, het is een afgrijselijk ding, het zal niet aangenaam zijn.
En zo wie dat eet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des HEEREN ontheiligd heeft; daarom zal dezelve ziel, uit haar volken uitgeroeid worden.
Als gij ook den oogst uws lands inoogsten zult, gij zult den hoek uws velds niet ganselijk afoogsten, en dat van uw oogst op te zamelen is, niet opzamelen.
10 Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgevallen beziën van uw wijngaard niet opzamelen; den arme en den vreemdeling zult gij die overlaten; Ik ben de HEERE, uw God!
11 Gij zult niet stelen, en gij zult niet liegen, noch valselijk handelen, een iegelijk tegen zijn naaste.
12 Gij zult niet valselijk bij Mijn Naam zweren; want gij zoudt den Naam uws Gods ontheiligen; Ik ben de HEERE.
13 Gij zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven; des dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan den morgen.
14 Gij zult den dove niet vloeken, en voor het aangezicht des blinden geen aanstoot zetten; maar gij zult voor uw God vrezen; Ik ben de HEERE!
15 Gij zult geen onrecht doen in het gericht; gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen, noch het aangezicht des groten voortrekken; in gerechtigheid zult gij uw naaste richten.
16 Gij zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken; gij zult niet staan tegen het bloed van uw naaste; Ik ben de HEERE!
17 Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; gij zult uw naaste naarstiglijk berispen, en zult de zonde in hem niet verdragen.
18 Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!
19 Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeërlei aard uwer beesten laten samen te doen hebben; uwen akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien, en een kleed van tweeërlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.
20 En wanneer een man, door bijligging des zaads, bij een vrouw zal gelegen hebben, die een dienstmaagd is, bij den man versmaad, en geenszins gelost is, en haar geen vrijheid is gegeven; die zullen gegeseld worden; zij zullen niet gedood worden; want zij was niet vrij gemaakt.
21 En hij zal zijn schuldoffer den HEERE aan de deur van de tent der samenkomst brengen, een ram ten schuldoffer.
22 En de priester zal met den ram des schuldoffers, voor hem over zijn zonde, die hij gezondigd heeft, voor het aangezicht des HEEREN verzoening doen; en hem zal vergeving geschieden van zijn zonde, die hij gezondigd heeft.
23 Als gij ook in dat land gekomen zult zijn, en alle geboomte ter spijze geplant zult hebben, zo zult gij de voorhuid daarvan, deszelfs vrucht, besnijden; drie jaren zal het u onbesneden zijn, daarvan zal niet gegeten worden.
24 Maar in het vierde jaar zal al zijn vrucht een heilig ding zijn, ter lofzegging voor den HEERE.
25 En in het vijfde jaar zult gij deszelfs vrucht eten, om het inkomen daarvan voor u te vermeerderen; Ik ben de HEERE, uw God!
26 Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch guichelarij plegen.
27 Gij zult de hoeken uws hoofds niet rond afscheren; ook zult gij de hoeken uws baards niet verderven.
28 Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de HEERE!
29 Gij zult uw dochter niet ontheiligen, haar ter hoererij houdende; opdat het land niet hoerere, en het land met schandelijke daden vervuld worde.
30 Gij zult Mijn sabbatten houden, en Mijn heiligdom zult gij vrezen; Ik ben de HEERE!
31 Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben de HEERE, uw God!
32 Voor het grauwe haar zult gij opstaan, en zult het aangezicht des ouden vereren; en gij zult vrezen voor uw God; Ik ben de HEERE!
33 En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem niet verdrukken.
34 De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God!
35 Gij zult geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht, of met de maat.
36 Gij zult een rechte wage hebben, rechte weegstenen, een rechte efa, en een rechte hin; Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb!
37 Daarom zult gij al Mijn inzettingen en al Mijn rechten onderhouden, en zult ze doen; Ik ben de HEERE!


Maar Nostradamus heeft voorspeld dat het gevecht nu gaat om de Goddelijke macht of de Wettelijke 
(menselijke) macht. (century V. Quatrain 29) Of deze informatie waar is dat weet ik niet, maar het is wel appart dat ik binnen 5 minuten die zin kon vertalen naar de dingen die ik gevonden heb, wat uiteindelijk mij gebracht heeft tot dit hieronder:


Antigone (Sophocles)

Antigone (Grieks: Ἀντιγόνη) is een klassieke tragedie van de dichter/tragicus Sophocles over Antigone uit de Griekse mythologie. Het motto van het stuk: om gelukkig te worden moet je verstandig handelen (maar wat is verstandig handelen...) en de goden niet tarten (maar wat is de goden tarten...).

Het centrale thema van het stuk: 
Het individuele geweten versus de staatswetten;
De morele of goddelijke wetten versus de menselijke wetten.


HET MERKTEKEN AAN RECHTERHAND EN VOORHOOFD.
Openbaring 14:9 zowel als in Openbaring 13:16 is er sprake van twee klassen die het merkteken dragen. 
De ene klasse heeft het merkteken aan: De rechterhand wat het symbool 
is van menselijke kracht, terwijl het voorhoofd heenduidt op geestelijke en verstandelijke vermogens.

Maar ik als Christen ben in de Heer Jezus Christus machtiger dan het AMK en Jeugdzorg met hun afgoden.
Nou moet een ongelovige psychiater en psycholoog mijn psychische toestand beoordelen en natuurlijk stuit ik dan meteen op een probleem. Ze zijn Katholiek en weten niet eens wie Paulus de apostel van Jezus was. En natuurlijk willen ze mij dan voor religieuze waan behandelen terwijl de Heer spoedig komt.


Dat de Heer spoedig komt dat weet ik omdat bijvoorbeeld de profetie van Daniel 12:11 is uitgekomen op 2 augustus 2012 
een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht geplaatst door president Barack Obama in NY bij de One World Trade Centre de stalen balk ter herdenking van de Twin Towers op 11 september 2001. Dus de verdrukking voor de Christenen is sindsdien begonnen. Maar wij winnen dit geestelijke gevecht in Jezus Christus grote machtige naam, want in Daniel 12:12 staat gelukkig is de mens die blijft wachten en 1335 dagen bereikt. 

Bron: Aug 2 (Reuters) - A horizontal steel beam signed by President Barack Obama
WTC Beam Signed by Obama Installed (En natuurlijk is het op het OOSTEN gericht).
Obama sign's beam Look up Isaiah 9:10 & Daniel 8:23 & 12:11-13
Obama sign's beam placed on 104 th floor in New York
One World Trade Center Special Beam Installation 8/3/2012 (3 augustus 2012 geplaatst)

 
Daniel 12:11+12
11 En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
12 Welgelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot duizend driehonderd vijf en dertig dagen.

Andere vertaling:
11 
En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er 1290 dagen verstrijken. 
12 
Gelukkig is de mens die blijft wachten en 1335 dagen bereikt. 

"Mijn kennis van de illuminatie en de symbolen/logo's die ze gebruiken heb ik van internet geplukt ook andere kennis over Ises, Horus, Egypte en farao's. Ik onderzoek verschillende dingen en de illuminatie is een onderdeel daarvan. Dat staat los van mijn geloof die ik al mijn hele leven heb. Als men wilt weten hoe dat nu zit dan moeten ze het maar eerst zelf onderzoeken voordat ze mij gaan lastig vallen, met het is een waan. BEWIJS mij eerst maar dat het een waan zou zijn. Ik heb deze kennis niet vanuit mezelf gevonden maar van verschillende bronnen online en uit de bijbel. En de bijbel bekrachtigd dat met de bijbel teksten die ik erbij zet. Het is dus Bijbels onderbouwd en dus geen waan.

Ik heb mijn eigen feesten die vanuit het joodse geloof komen en op een christelijke manier verwerkt worden. Zo vier ik, Pasen en Ongezuurde Broden, Chanoeka, dag van de Bazuin: dag van bekering, loofhuttenfeest (Jezus is rond deze tijd geboren), en geen Kerstfeest, Halloween en Sinterklaas meer en dit soort dingen werden mij verboden door jeugdzorg en ze lieten mijn kinderen er toch aan meedoen. Ook mogen ze bepaalde speelgoed/films/muziek niet hebben/zien/horen ook daar ging jeugdzorg tegen mijn wens in.

Snapt u nu een beetje wat mijn euvel is met jeugdzorg zij willen voor GOD spelen en bepalen wat mijn kinderen wel en niet mogen en mij op deze manier uit het ouderlijke macht zetten. Dat gaat gepaard via veel leugens en bedrog en valse voorwaarden en proberen dat zo te verkrijgen via het rechtssysteem.

Ik zou maar eens heel goed achter jullie oren krabbelen en het AMK en jeugdzorg maar eens goed onder de loop houden want het zijn duivel aanhangers.

Ik zou extreem zijn, maar ik ben gewoon maar een echte praktiserende christen en dat wordt mij nu verboden wil ik mijn kinderen terug krijgen. Wij worden dus nu ook in Nederland vervolgd om het christelijke geloof te praktiseren.

Ik heb een vrijheid van meningsuiting en geloofsovertuiging maar bij het AMK en jeugdzorg is dat niet zo, men belijdt dat alleen maar met hun mond maar niet met hun daden. Ze willen dit recht halen bij de psychiater die ongelovig is om zo mij onder het mom van religie waan mijn kinderen bij mij uit huis te laten voorgoed.
Mijn kinderen mogen niet in God geloven en niet in Jezus Christus daar is het hun om te doen. Het wordt herhaaldelijk gezegd dat ik niet met ze mag praten over het geloof en ook niet hoe het met mijn kinderen gaat. Waar bemoeien zij zich mee, met mijn recht als ouder om ze zo op te voeden zoals ik dat wens en zoals God het voorschrijft in ZIJN wetten en niet zoals het AMK en jeugdzorg dat wensen. Nogmaals ze zijn geen GOD!!!"Signature beam placed atop One World Trade Center

 
 

Thu Aug 2, 2012 4:40pm EDT

Aug 2 (Reuters) - A horizontal steel beam signed by President Barack Obama -- and about 100 construction

workers --was hoisted from street level and installed on the 104th floor of New York City's One World Trade Center on Thursday.

Two workers, James Brady and Billy Geoghan, whose safety harnesses were attached first to two exterior columns and then to the white-painted beam itself, set the 35-foot long (10.7 meters), 11,000-pound (4,990 kilos) support beam in place, some 1,335 feet (407 meters) above ground level.

"You've just got to pay attention, look at your partner," said Geoghan, who plans to get married in two days. "You get used to it; you get to be very comfortable," he added.

The entire beam, including the signatures, will be covered with at least an inch of concrete that will be sprayed as fireproofing. Then the support will be hidden from view, like many of its peers, behind an interior wall for as long as One World Trade Center stands.

"It will be part of the fabric of the strongest building in the world," said Steven Plate, director of World Trade Center construction for the Port Authority of New York and New Jersey.

The Port Authority is rebuilding Ground Zero, where nearly 3,000 perished on Sept. 11, 2001, with a memorial, a transit hub, a performing arts center, and four office towers.

The president and first lady Michelle Obama in June toured One World Trade Center, which will be the tallest office building in the Western Hemisphere when it is finished in early 2014, and inscribed the steel beam.

Obama wrote: "We remember, we rebuild, we come back stronger!" followed by his signature.

The design of One World Trade Center was overhauled to satisfy security concerns raised by the New York City Police Department, and its builders say exceptional measures have been taken to ensure its safety, including building separate safety staircases for firefighters, if needed.

"It's almost near the end. I was here as a first responder -- that pretty much says it all," said Kevin Flynn, an ironworker who signed the beam along with a number of Port Authority police officers.


 
ALERT! PROOF The Biggest EVENT in History is About to Happen!!!

 

Het Thora gedeelte voor Rosh HaShanna

(13 september 2012) 

 

Het geluid van de Shofar...

THE SOUND OF THE SHOFAR!! +/_ 240 KB

Leviticus 23:24:"In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst"

 

Met de zevende nieuwemaansdag, Yom haSjofar (dag van de Bazuin), beginnen in de Bijbelse cyclus de ‘ontzagwekkende dagen’, dagen van inkeer, die tien dagen later hun hoogtepunt vinden met Yom Kippoer (Grote Verzoendag). Het blazen op de bazuin heeft in de Bijbel steeds te maken met de verhouding van de mens tot G'd. Niet voor niets werd juist deze dag ‘Rosj HaSjana’ (hoofd van het jaar, het Joods Nieuwjaar). God zelf spreekt er als het ware doorheen. Numeri 10 vertelt ons hoe er op de bazuin moest worden geblazen en waarvoor. Met betrekking tot Yom Teroe’a (dag van geklank) zoals deze dag ook wel heet, kent de Joodse traditie de volgende geluiden  :

Een langgerekte blaastoon (Teki’a) bepaalt het volk bij het koningschap van G'd. ‘Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk.’ toen God verscheen op de Sinai (Exodus 19:19). Psalm 150:3 roept op: ‘Looft Hem met bazuingeschal’.

Drie middelmatig lange klagende geluiden (Sjewariem) verklanken het roepen van het volk naar God. Mensen staan voor de Almachtige zoals ze zijn.

Negen korte stoten (Teroe’a) hebben een alarmfunctie, die opwekken uit geestelijke sluimer. Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag van de Eeuwige komt.’  Joel 2:1.

Dan wordt ook vrijheid afgekondigd, het jubeljaar (Leviticus 25:9-10). ‘Hij heeft mij gezonden om ... uit te roepen een jaar van het welbehagen van de Eeuwige en een dag der wrake van onze God.’  Jesaja 61:1-2

En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de Eeuwige op de heilige berg te Jerusalem.’   Jesaja 27:13. Deze bazuin klinkt nu G'd brengt de Israëlieten uit de volken terug!!!.

 

 

Het Bijbel gedeelte voor Rosh HaShanna

 

meer info in het Nederlands zie:

 

http://www.chabad.nl/feestdagen/index.htm

http://www.hoor-israel.org/Feestdagen/feest-index.htm

 
Er is bewijs dat deze profetie is uitgekomen, omdat deze gebeurtenis al eens eerder in de geschiedenis gebeurd is en opgeschreven in de Bijbel in het oude testament namelijk in Jesaja 9 en 10.
 
Tom Daschle Speech - 12th Sept 2001 (Quotes Isaiah 9:10) (zie bij: 3:30 min)
Barack Obama First Speech as President Of The United States
(Februari 2009) C-SPAN: President Obama Address to Congress (zie bij: 3:39 min).
"
We will rebuild, we will recover and the USA will emerge stronger than before".(First Speech to Congress)
Judgment: 9/11 mirrors Isaiah 9:10
Sycamore the 911 Tragedy part5.avi (Zie bij: 3:13 min)
 


 
Sycamore de 9/11 tragedie Part 1.avi
Sycamore the 9/11 Tragedy Part2.avi
Sycamore the 911 Tragedy Part 3.avi
Sycamore The 911 Tragedy Part4.avi
Sycamore the 911 Tragedy part5.avi
Sycamore the 911 Tragedy part6.avi
Sycamore the 911 Tragedy Part7.avi
Sycamore the 911 Tragedy part8.avi
Sycamore the 911 tragedy part 9.avi
Sycamore the 911 tragedy part 10.avi
 
Jesaja 9:
Voorzegging van het Messiaanse rijk
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.
Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt.
Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten;
Toen de ganse strijd dergenen, die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.
Bedreigingen tegen van Israël
De Heere heeft een woord gezonden in Jakob, en het is gevallen in Israël.
En al dit volk zal het gewaar worden, Efraïm en de inwoner van Samaria; in hoogmoed en grootsheid des harten, zeggende:
De tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen; de wilde vijgebomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen;
10 Want de HEERE zal Rezins tegenpartijders tegen hem verheffen, en Hij zal zijn vijanden samen vermengen:
11 De Syriërs van voren, en de Filistijnen van achteren, dat zij Israël opeten met vollen mond. Om dit alles keert Zijn toorn zich niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt.
12 Want dit volk keert zich niet tot Dien, Die het slaat, en den HEERE der heirscharen zoeken zij niet.
13 Daarom zal de HEERE afhouwen uit Israël den kop en den staart, den tak en de bieze, op één dag.
14 (De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert, die is de staart.)
15 Want de leiders dezes volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt.
16 Daarom zal zich de Heere niet verblijden over hun jongelingen, en hunner wezen en hunner weduwen zal Hij zich niet ontfermen, want zij zijn allen te zamen huichelaars en boosdoeners, en alle mond spreekt dwaasheid. Om dit alles keert Zijn toorn zich niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt.
17 Want de goddeloosheid brandt als vuur, doornen en distelen zal zij verteren, en zal aansteken de verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks.
18 Vanwege de verbolgenheid des HEEREN der heirscharen, zal het land verduisterd worden; en het volk zal zijn als een voedsel des vuurs: de een zal den ander niet verschonen.
19 Zo hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren, en zo hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden; een iegelijk zal het vlees zijns arms eten;
20 Manasse Efraïm, en Efraïm Manasse, en zij zullen te zamen tegen Juda zijn. Om dit alles keert Zijn toorn zich niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt.
 

One World Trade Centre (NY)
Zie de Driehoeken verwerkt in het gebouw. Weer de Illuminatie.

  
Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748-18 november 1830) was een Duits filosoof en grondlegger van de Orde van Illuminatie , een geheim genootschap met oorsprong in Beieren.
Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748 - 18 november 1830) was de Duitse oprichter van de Illuminati. Hij groeide op in Ingolstadt, waar hij professor in de rechten werd. In 1775 brak hij met de jezuïeten, waar hij enige tijd lid van was. Zijn kijk op de wereld werd extreem liberaal en hij pleitte voor het afschaffen van alle georganiseerde religies en alle staten.

Met behulp van baron Adolph von Knigge richtte hij op 1 mei 1776 de Illuminati op. Weishaupt nam de naam "Broeder Spartacus" aan. De structuur van de Illuminati (waarin lokaal opererende cellen niet of zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan), werd later overgenomen door onder meer de Ba'ath in Syrië en Irak.
In 1777 werd Weishaupt lid van de vrijmetselaars. Hij probeerde de uitgangspunten van de Illuminati in te voeren bij de vrijmetselaars. Hij stierf in 1830 in Gotha, een district in Thüringen, nadat hij uit Beieren was gevlucht. Sommige bronnen nemen aan dat hij al in 1811 is gestorven.
Een eeuw na zijn dood werden zijn ideeën opgepikt door occultisten. Sommigen beweren dat 1 mei, de oprichtingsdatum van de Illuminati, later door de communisten is overgenomen als hun feestdag (Dag van de Arbeid).
 
He received the assistance of Duke Ernest II of Saxe-Gotha-Altenburg (1745–1804), and lived in Gotha writing a series of works on illuminism, including A Complete History of the Persecutions of the Illuminati in Bavaria (1785), A Picture of Illuminism (1786), An Apology for the Illuminati (1786), and An Improved System of Illuminism (1787). Adam Weishaupt died in Gotha on 18 November 1830. He was survived by his second wife, Anna Maria (née Sausenhofer), and his children Nanette, Charlotte, Ernst, Karl, Eduard, and Alfred.[2] Weishaupt was buried next to his son Wilhelm who preceded him in death in 1802..

Gotha
De stad werd voor het eerst als Gothaha genoemd in een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 775.
In 1640 werd Gotha residentie van het hertogdom Saksen-Gotha, in 1680 van Saksen-Gotha-Altenburg en in 1826 van Saksen-Coburg en Gotha. In 1920 ging het op in de deelstaat Thüringen.

Almanach de Gotha
De Almanach de Gotha is een almanak van adellijke geslachten die voor het eerst verscheen in 1763. Het boekwerkje werd toen uitgegeven aan het hof van hertog Frederik III van Saksen-Gotha-altenburg, waar ook de stad Gotha toebehoorde. Tot 1944 verscheen de Almanak ieder jaar in een nieuwe bijgewerkte en geactualiseerde uitgave. Tot dat jaar verscheen de Almanak in het Frans.

De Almanak bestond uit twee delen:
Als eerste een groot overzicht, de zogenaamde "État actuel", van de Europese koningshuizen en gemediatiseerde families van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Ook voormalige vorstenhuizen, prinselijke families en hertogelijke families kregen in een speciale afdeling van deze almanak een plaats.

Hierna volgde een tweede deel, de zogenaamde "Annuaire Diplomatique", met daarin van ieder land een lijst van ministers, andere hoogwaardigheidsbekleders, het corps diplomatique en verschillende statistische gegevens.

Toen het Sovjetleger in 1945 de stad Gotha binnentrok, werden alle archieven van de Gotha vernietigd. Na 1945 is de Almanak niet meer verschenen tot 1998. Vanaf dat jaar werden 6 delen van de Gotha tot 2004 in Londen uitgegeven. De nieuwe editie verscheen in de Engelse taal. De uitgebreide statistieken over landen, de kalenders en posttarieven, zijn nu weggelaten.

Het gezag van de Gotha was zo groot dat men de redactie wel als de arbiter van alle kwesties en geschillen over koninklijke namen, adel, adeldom en titels zag. De redactie volgde daarbij de uitspraken van de gerechtshoven en de herauten en andere met het oordeel over het adelsrecht belaste organen. Ook nadat in Duitsland de republiek werd uitgeroepen en de Duitse wet de adellijke titels en predicaten deel van de familienaam maakten werden door de Pruisische herauten ("Preußische Heroldsamt")(1918-1920), de beoordelingscommissie voor adel ("Adelsprüfungsausschuß": 1920-1926), de erebond ("Ehrenschutzbund": 1926-1934), het racistische maar desondanks door de nationaal-socialisten verboden zelfbenoemde ("Adelsgerichtshof": 1934-1936) en de "Abteilung für adelsrechtliche Fragen" (1937-1945), een werkgroep van de Duitse Adelsbond, beslissingen genomen over het recht om een naam, wapen of titel te dragen. Deze beslissingen hadden geen juridische status maar werden door de Almanach gevolgd.

De almanak bevatte, adressen, functies, titels en onderscheidingen van duizenden leden van de hoge adel (bloed en zwaardadel). Deze groep mensen wordt daarom ook wel als de Gotha aangeduid in zinnen als: "De hele Gotha kwam bijeen op de begrafenis van prinses..."

Nadat al eerder niet-regerende prinselijke huizen in de Almanak hun plaats kregen, groeide de wens om ook andere, lagere adel zijn plekje in de Gotha te gunnen. Om aan deze wens te voldoen werden in de loop van de tijd nog vier series gestart:
Taschenbuch der gräflichen Häuser (vanaf 1825)
Taschenbuch der freiherrlichen Häuser (vanaf 1848)
Taschenbuch der adligen (uradeligen) Häuser (vanaf 1900)
Taschenbuch der briefadeligen Häuser (vanaf 1907).

Deze series verschenen in de Duitse taal en de publicatie stopte ook in 1942.
Tussen 1998 en 2004 verschenen zes delen in Londen van een nieuwe almanak met de oude naam. Deze werd niet door iedereen met instemming begroet. Het tijdschrift The Economist viel over de vele fouten in het gebruikte Engels.
De redacteur merkte verder ook op dat er maar zeven van de viertentwintig Britse hertogen in de almanak werden vermeld. Na acht jaar verscheen in 2012 opnieuw een editie van het eerste deel dat alle (voormalige) regerende vorstenhuizen omvat.
De genealoogische functie van de almanak is in 1951 overgenomen door de reeks Genealogisches Handbuch des Adels.

 
Helena Blavatsky
Geboren als Helena Petrovna von Hahn, (12 augustus (O.S.)/31 juli 1831 – Londen, 8 mei 1891) was een Amerikaanse occultiste en publiciste van Duits-Russische aristocratische afkomst.
(Gotha) Ze wordt ook wel Madame Blavatsky genoemd. Blavatsky was de naam van haar eerste man.

Oeuvre:
Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, De Stem van de Stilte, De Sleutel tot de Theosofie.


Isis suckling Horus


Isis stond bekend als vruchtbaarheidsgodin en als een meesteres van magie, die zelfs Ra om de tuin leidde in de mythe van Ra en Isis. Haar man Osiris echter werd gedood door zijn broer Seth en zijn lijk in stukken gesneden. Isis, geholpen door Anubis, de jakhals-god die het balsemen uitvond, verzamelde de stukken en wist door haar magie zwanger te worden van een zoon Horus die zijn vader zou wreken en diens plaats op de troon innemen. Osiris werd heerser over het dodenrijk en Isis was permanent op zoek naar hem. Er is (in de vierde Sallierpapyrus) een versie van de mythe van de strijd tussen Horus en Seth, waarin Isis probeerde haar broer - ondanks diens wandaden - te redden. Daarop werd Horus woedend en hakte haar hoofd af. Maar Thoth verving het hoofd van Isis door dat van een koe. De koe was het symbool van liefde. (Verhaal van het oog van Horus: www  link naar de computer)


Zie de uil hieronder die gebruikt wordt als occulte macht. (BOHEMIAN GROVE in californië)


Eenmaal per jaar komt hier een zeer exclusieve club van Amerika's belangrijkste politici, bankiers, industriëlen, wetenschappers en mediabaronnen bijeen.


 
De farao's van de 1e dynastie noemden zich afstammelingen van Isis. Dit verwijst naar de oorspronkelijke functie van deze godin als Moedergodin in een samenleving die op landbouw gericht was en matriarchaal. Er komen ook vrouwelijke farao's voor. Isis en Osiris staan later model voor het Egyptische koningschap. Een koning huwde bij voorkeur met zijn zuster, bij zijn leven was hij een Horus, en schreef een van zijn namen met de Horusvalk erboven. Bij zijn overlijden werd hij een Osiris en als zodanig vereerd.
Kenmerkend voor Isis is de troon, de Mu'at. waarop zij doorgaans plaats neemt, en die op zich als symbool voor de godin geldt en in de hiëroglief van haar naam voor komt. Het is een teken van opperste macht en gezag. Ook de Isisknoop is kenmerkend. Dit is een soort wrong in het kleed waarmee de nauwe relatie tussen aarde en hemel wordt gesymboliseerd, en die ook door haar priesteressen werd gedragen.
Isis nam mettertijd de aspecten en attributen van meerdere andere godinnen over, zoals Selket, Hathor, Neith en Noet, om die te verenigen in een enkele godheid.

Attributen waarvan zij er met andere godinnen gemeen heeft zijn:
 • de Ankh, symbool van vruchtbaarheid en eeuwig leven;
 • het sistrum en het halssnoer menat van Hathor;
 • de zonneschijf met de stierenhoorns van Hathor;
 • de haarpruik in de vorm van de opgevouwen vleugels van een gier, attribuut van de hemelgodinnen, met Nekhbet als eerste;
 • vaak de afbeelding van de troon, symbool van de macht, boven het hoofd of als teken op zich om haar aan te duiden
 • de was scepter en de papyrusstengel in de handen;
 • de Mu'at, troon als symbool in de hiëroglief van haar naam en die zij op het hoofd draagt.
Vanaf het Nieuwe Rijk is ze niet meer van Hathor te onderscheiden. Men spreekt dan van Isis-Hathor. Beiden dragen dezelfde haartooi (koeienkop met omhoornde zonneschijf die op een krans van uraeusslangetjes rust, en een pruik in de vorm van een gier.

Oog van Horus, Egypte, Farao'suittocht uit Egypte en Bijbel.Uitleg hierover druk hier voor de link:

uittocht uit Egypte 

Egypte anno 2013

حلم الخلافة الإسلامية يتحقق على يد محمد مرسي  (Egypte 1 mei 2012 speech) Problemen in Jeruzalem zie hieronder de beschrijving


May 01, 2012 Clip No. 3431
Egyptian Cleric Safwat Higazi Launches MB Candidate Muhammad Mursi's Campaign: Mursi Will Restore the "United States of the Arabs" with Jerusalem as Its Capital

Following are excerpts from an address made by Egyptian cleric Safwat Higazi at a rally in which he launched the presidential elections campaign for Muslim Brotherhood candidate Muhammad Mursi. The rally aired on Al-Nas TV on May 1, 2012.
Safwat Higazi : We can see how the dream of the Islamic Caliphate is being realized, Allah willing, by Dr. Muhammad Mursi and his brothers, his supporters, and his political party. We can see how the great dream, shared by us all - that of the United States of the Arabs... The United States of the Arabs will be restored, Allah willing. The United States of the Arabs will be restored by this man and his supporters.
The capital of the Caliphate - the capital of the United States of the Arabs - will be Jerusalem, Allah willing.
[...]
Ceremony leader : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Crowds : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Ceremony leader : I am an Egyptian and proud of it.
Crowds : I am an Egyptian and proud of it.
Ceremony leader : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Crowds : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Ceremony leader : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Crowds : Mursi will liberate Gaza tomorrow.
Ceremony leader : Say: "Allah Akbar."
Crowds : Allah Akbar.
Ceremony leader : Say: "Allah Akbar."
Crowds : Allah Akbar.
Ceremony leader : Say: "Allah Akbar."
Allah Akbar.
Safwat Higazi : Our capital shall not be Cairo, Mecca, or Medina. It shall be Jerusalem, Allah willing. Our cry shall be: "Millions of martyrs march toward Jerusalem." Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Crowds : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Crowds : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Safwat Higazi : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Crowds : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Ceremony leader : Banish the sleep from the eyes of all Jews.
Come on, you lovers of martyrdom, you are all Hamas.
From the eyes of all Jews...
Come on, you lovers of martyrdom, you are all Hamas.
Banish the sleep from the eyes of all Jews.
Come on, you lovers of martyrdom, you are all Hamas.
Forget about the whole world, forget about all the conferences.
Brandish your weapons... Say your prayers...
Brandish your weapons... Say your prayers...
And pray to the Lord.
From the eyes of all Jews...
Come on, you lovers of martyrdom...
Banish the sleep from the eyes of all Jews.
Come on, you lovers of martyrdom, you are all Hamas.
Safwat Higazi : Indeed, all the lovers of martyrdom are Hamas. I say from this podium, from Al-Mahalla, from the heart of the Delta, the heart of Egypt, so that the whole world may hear.
We say it loud and clear: Yes, Jerusalem is our goal. We shall pray in Jerusalem, or else we shall die as martyrs on its threshold.
Millions of martyrs march toward Jerusalem.
Crowds : Millions of martyrs march toward Jerusalem.
[...]

Jesaja 14

Bevrijding van Israël
Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhangen.
En de volken zullen hen aannemen, en in hun plaats brengen; en het huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in het land des HEEREN tot knechten en tot maagden; en zij zullen gevangen houden degenen, die hen gevangen hielden, en zij zullen heersen over hun drijvers.
En het zal geschieden ten dage, wanneer u de HEERE rust geven zal van uw smart, en van uw beroering, en van de harde dienstbaarheid, waarin men u heeft doen dienen;
Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen den koning van Babel, en zeggen: Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op?
De HEERE heeft den stok der goddelozen gebroken, den scepter der heersers.
Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden, die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd, zonder dat het iemand afweren kan.
De ganse aarde rust, zij is stil; zij maken groot geschal met gejuich.
Ook verheugen zich de dennen over u, en de cederen van Libanon, zeggende: Sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op, die ons afhouwe.
De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan, als gij kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde; zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan.
10 Die altegader zullen antwoorden, en tot u zeggen: Gij zijt ook krank geworden, gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden.
11 Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken.
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraadshoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!
16 Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven?
17 Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?
18 Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis;
19 Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam.
20 Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis; want gij hebt uw land verdorven, en uw volk gedood; het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden.
21 Maakt de slachting voor zijn kinderen gereed, om hunner vaderen ongerechtigheid wil; dat zij niet opstaan, en de aarde erven, en de wereld vervullen met steden;
22 Want Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal van Babel uitroeien den naam en het overblijfsel, en den zoon en den zoonszoon, spreekt de HEERE.
23 En Ik zal haar stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal haar met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de HEERE der heirscharen.
Profetie tegen de Assyriërs
24 De HEERE der heirscharen heeft gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk Ik gedacht heb, het alzo geschiede, en gelijk Ik beraadslaagd heb, het bestaan zal!
25 Dat Ik Assur in Mijn land zal verbreken, en hem op Mijn bergen vertreden; opdat zijn juk van hen afwijke, en zijn last van hun schouder wijke.
26 Dit is de raadslag, die beraadslaagd is over dat ganse land; en dit is de hand, die uitgestrekt is over alle volken.
27 Want de HEERE der heirscharen heeft het in Zijn raad besloten, wie zal het dan verbreken? en Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren?
Profetie tegen de Filistijnen
28 In het jaar, toen de koning Achaz stierf, geschiedde deze last.
29 Verheug u niet, gij gans Palestina! dat de roede die u sloeg, gebroken is; want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn.
30 En de eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen; uw wortel daarentegen zal Ik door den honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen.
31 Huil, gij poort, schreeuw, gij stad! gij zijt gesmolten, gij gans Palestina! want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten.
32 Wat zal men dan antwoorden den boden des volks? Dat de HEERE Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.

Morgenster is de zon = Ra is zonnegod = lucifer = Satan. (Uit de hemel gevallen. Afvallige zoon van God.)
 
Ra of Re was de zonnegod van de Egyptische mythologie. Hij was één van de meest vereerde en belangrijkste goden van de Egyptische mythologie. De god werd veel geassocieerd met andere goden. In het begin van de Egyptische mythologie is hij samengesmolten met de valk waardoor hij Re-Horakthy werd. Als de ochtend-zon werd hij geassocieerd met Chepri en als de avondzon met Atoem. Ra bleef belangrijk gedurende de gehele geschiedenis van het faraonisch Egypte. De god was meestal het middelpunt in religieuze teksten en in scheppingsmythen.
De god heeft een aantal rollen, die hem worden aangemeten. Deze rollen zijn ontstaan in de loop van de geschiedenis.
Heerser van de hemel, een mythe vertelt ons dat toen Ra te oud werd om de aarde te regeren hij door Noen op Noet (de hemelkoe) ging zitten en zo de heerser van de hemel werd. Daar vaart hij rond in zijn bark met naast hem Maät, andere goden en soms ook de farao.
Heerser van de aarde. Een mythe vertelt dat de god Ra ooit een farao was voor de tijd van de predynastieke farao's. Vele farao's zongen hymnen waarin de Ra het land zou laten verwarmen en de gewassen zou groeien (Akhenaten).
Ra in de onderwereld. Zoals de god begon te reizen in hemel met zijn bark, zo deed hij dat ook in onderwereld. Daar werd hij voortgetrokken door een aantal jakhalzen en uraeuscobra's. Iedere nacht kwam hij Apophis tegen die hem aanviel, maar telkens werd die verslagen zonder ooit te worden gedood, het bloed van Aphopis kleurt de hemel elke ochtend rood als bewijs dat hij weer eens was verslagen. Deze was ook belangrijk voor zijn voortbestaan en zulke demonen kon hij ook tegenkomen in het dodenrijk. In de onderwereld werd de god gelijk gesteld met Osiris en aanbeden.
Ra als scheppergod. Vele scheppingsverhalen werden in de loop van de Egyptische geschiedenis bedacht zoals in Heliopolis waar de god Ra (eerst Atoem) de wereld schiep. Ra werd ook wel de 'vader en moeder' van alle levende dingen genoemd.
Ra als koning en vader van de koning. In de Egyptische mythologie werden de schepping van koningschap en die van de wereld gelijkgesteld. Amon-re werd gezegd dat hij vader van de koningen was en dat de koningen van de 5e dynastie letterlijke zonen van de god Ra waren, ze moesten regeren volgens de orde of Maät.

Verschijningsvormen
Ra werd vereerd in de hele geschiedenis van Egypte. Het is natuurlijk niet vreemd dat de god verschillende verschijningsvormen heeft. De god kon worden vereerd als een zonneschijf met een cobra en met of zonder gestrekte vleugels. Maar meestal werd Ra vereerd in de vorm van een god in een mensenlichaam en een valkenkop, ram en scarabee. In verschillende dieren kon hij worden uitgebeeld: Ram, scarabee, phoenix, slang, hemelstier, kat, leeuw en samengestelde dieren.

Verering
De zonnegod werd voor het eerst genoemd in een naam van een koning van de 2e dynastie Raneb. De koningen vanaf de 4e dynastie kregen automatisch de titel Zoon van Ra aan hun lange rij van titels. Ra werd vereerd in zijn centrum Heliopolis en in het hele land. Dit werd hij tot aan het einde van de faraonische tijden. De god Ra wordt zelfs genoemd in koptische teksten als in de volgorde: Jezus, de heilige geest en zonnegod Ra. De god werd door alle lagen van de bevolking vereerd, waar hij ook verschijnt in magische teksten.
Ra
Egyptische god
r
a
N5
Z1
C2

Ra in hiërogliefen
Cultuscentrum Heliopolis, hele land
Gedaante Man met valkenkop en zonneschijf
Dierlijke verschijning Valk
Associatie zonne-, scheppersgod
Griekse god Helios
Imentet & Ra uit graf van Nefertari
Imentet & Ra uit graf van Nefertari
Portaal  Portaalicoon   Egyptologie


 
Messiaanse Jood Sid Roth:


Romeinen 6: 
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Kynan Bridges on It's Supernatural with Sid Roth - Possessing Your Healing

God is the Healthcare.

Zoe:
God’s Life Inside of You.

Johannes 6:
De wonderbare spijziging
Na dezen vertrok Jezus over de zee van Galiléa, welke is de zee van Tibérias.
En Hem volgde een grote schare, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de kranken.
En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen.
En het pascha, het feest der Joden, was nabij.
Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden , opdat dezen eten mogen?
(Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf, wat Hij doen zou.)
Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neme.
Een van Zijn discipelen, namelijk Andréas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem:
is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen?
10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal.
11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden.
12 En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga.
13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden.
14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.
15 Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem Koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen.
Jezus wandelt op de zee
16 En als het avond geworden was, gingen Zijn discipelen af naar de zee.
17 En in het schip gegaan zijnde, kwamen zij over de zee naar Kapérnaüm. En het was alrede duister geworden, en Jezus was tot hen niet gekomen.
18 En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide.
19 En als zij omtrent vijf en twintig of dertig stadiën gevaren waren, zagen zij Jezus, wandelende op de zee, en komende bij het schip; en zij werden bevreesd.
20 Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het; zijt niet bevreesd.
21 Zij hebben dan Hem gewilliglijk in het schip genomen; en terstond kwam het schip aan het land, daar zij naar toe voeren.
Het brood des levens
22 Des anderen daags de schare, die aan de andere zijde der zee stond, ziende, dat aldaar geen ander scheepje was dan dat ene, daar Zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren;
23 (Doch er kwamen andere scheepjes van Tibérias, nabij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had.)
24 Toen dan de schare zag, dat Jezus aldaar niet was, noch Zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen, en kwamen te Kapérnaüm, zoekende Jezus.
25 En als zij Hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen?
26 Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt.
27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.
28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.
30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.
37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.
39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.
40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
41 De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is.
42 En zij zeiden: Is deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Deze dan: Ik ben uit den hemel nedergedaald?
43 Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander.
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.
46 Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien.
47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
48 Ik ben het Brood des levens.
49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven.
50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.
51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.
52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven?
53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.
54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
55 Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.
56 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.
58 Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.
59 Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapérnaüm.
Jezus door velen Zijner discipelen verlaten
60 Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?
61 Jezus nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert ulieden dit?
62 Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was?
63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.
64 Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou.
65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.


Openbaringen 3: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

Markus 11: 
22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God.
23 Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.
24 Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.
25 En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve.
26 Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

We need to know that the promises of God work.
God heeft een blood covenant = bloedverbond door YESHUA Hamashiach met ons gemaakt.
1 Korinthe 11 / Jesaja 53 / 1 Peter 2:24

1 Korinthe 11:
Aanwijzing voor het Heilig Avondmaal
17 Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt.
18 Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele;
19 Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen, die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u.
20 Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten.
21 Want in het eten neemt een iegelijk te voren zijn eigen avondmaal; en deze is hongerig, en de andere is dronken.
22 Hebt gij dan geen huizen, om er te eten en te drinken? Of veracht gij de Gemeente Gods, en beschaamt gij degenen, die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In dezen prijs ik u niet.
23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam;
24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.
27 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren.
28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.
29 Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.
30 Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen.
31 Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.
32 Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.
33 Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander.
34 Doch zo iemand hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn.

Jesaja 53: 
Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

1 Petrus 2: 
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

1 Korinthe 14:
26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.
26 Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;

September 11, 2001.  America's Warning!!!

 


Messiaanse geloofsgemeenschap Bet Echad (Huis van Één)

1 Korinthe 11: 

De vrouwen in de gemeente
Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.
En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.
Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.
Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.
Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.
Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.
Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.
Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.
10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.
11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere.
12 Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God.
13 Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde?
14 Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?
15 Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is; omdat het lange haar voor een haar is gegeven?
16 Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods.

Dus mijn conclusie is dat een vrouw met lang haar bij het bidden en profeteren geen hoofdbedekking hoeft te dragen. Vrouwen met kort haar dienen dit dus blijkbaar wel te doen. Vandaar dus dat oude vrouwtjes vaak een hoed dragen in de kerk.


Als je heel 1 Korinthe 11 leest, begrijp je misschien iets beter wanneer een vrouw een hoofdbedekking moet dragen. In 11:5 lees je dat het een vrouw tot schande is als ze met ongedekt hoofd bidt of profeteert. Als een vrouw dus in de gemeente zou bidden of onderwijzen, is het, als teken van onderworpenheid, passend dat ze een hoofdbedekking draagt.


In mijn bijbel staat bij de tekst uit 1 kor 11 geschreven (in het kort) dat je als christen je zo moest gedragen verzorgen en kleden dat je daarvoor in je eigen cultuur bewonderd en gerespecteerd zult worden.

In corinthe was lang haar bij een man een laag moraal op sexueel gebied en een vrouw met kort haar was in de regel een prostituee. Het was dan moeilijk geloofwaardig over te komen als christen als je als vrouw kort haar had en als man lang haar.

En in de joodse cultuur was een onbedekt hoofd een teken van rebellie. Paulus bedoeld hier niet dat we alles moeten overnemne uit onze eigen dultuur, maar moeten vermijden dat ons gerag ons ongeloofwaardige getuigen van Christus maakt. Want dan kun je je doel (geloofwaardige getuige zijn) missen.

Bedenk maar dat wanneer ze in de rouw zijn dat ze stof op hun hoofd gooien.. als je dat nu ook wilt doen, moet je eerst een paar klinkers of tegels uit de grond halen eer je dat kunt doen. Destijds had je die dingen enkel bij de Romeinen (alle wegen leiden naar Napels?) En destijds was er geen Andrelon o.i.d. dus bedekten de vrouwen wiens hoofdhaar een pracht was, met een doek.... is dat zo?

Nee, de vrouw had een macht op haar hoofd. Zij is onder de man gesteld, een wijze van hiërarchie, zoals de Zoon onder Zijn Vader staat, zo staat de man onder de Zoon, en de vrouw onder de man, hoewel het hoofdhaar de bedekking van de vrouw is, had zij geen keppeltje, maar een doek op het hoofd.
Bedenk de politie maar, die hebben een pet, en dat betekent dat zij onder de macht van Justitie staan.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot lering voor diegene die in de Rechtvaardigheid is.
Opdat de mens Gods volwassen zal zijn, toegerust tot elk goed werk.


1 Korinthe 11:
“Want de man behoort zijn hoofd niet te dekken, daar hij het beeld en de heerlijkheid van God is; maar de vrouw is de heerlijkheid van de man” Vers 7
De man laat de heerlijkheid van God dus al zien door zijn hoofd NIET te bedekken.
De vrouw laat met haar haren(sluier) de heerlijkheid van de man zien en haar eigen heerlijkheid en NIET de heerlijkheid van God.

“Maar als een vrouw lang haar draagt, is het een eer voor haar, omdat haar het lange haar tot een sluier gegeven is.” Vers 15

Het lange haar dat een bedekking (sluier) is voor de vrouw, is tegelijkertijd haar eer (heerlijkheid). Het lange haar bedekt de vrouw (=heerlijkheid van de man) maar is tegelijkertijd weer haar heerlijkheid. Deze bedekking is dus de heerlijkheid van de vrouw en moet dan ook bedekt worden.
Hoofdbedekking is dus een dubbele bedekking (lange haar + ‘macht’) die de heerlijkheid van de man en de vrouw (= heerlijkheid van de mens) bedekt opdat de heerlijkheid van God alleen zichtbaar is.
God geeft zijn eer aan geen ander (Jes. 42:8).

Hoofdbedekking is dus ook een verkondiging ‘aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten’ Ef. 3:10, zo krijgt de toevoeging ‘ter wille van de engelen’ ook een andere betekenis. De hoofdbedekking is een verkondiging van de heerlijkheid van God

Met de verkondiging is ook meteen duidelijk waar hoofdbedekking haar plaats heeft en dat is die sfeer waar Christus het hoofd is, het is namelijk de gemeente die verkondigt en daar is ook Christus het hoofd (Ef 1:22, 6:23).

Dus om Christus als Heer te belijden, moet je je eigen heerlijkheid afdoen.
De man dient geen hoofdbedekking te hebben omdat we direkt door God geschapen zijn tot heerlijkheid van Hem.
De vrouw is geschapen tot heerlijkheid van de man. De vrouw is om de man geschapen, niet de man om de vrouw.

Dit is wat ik eruit haal

23-12-2012.Exodus 20.
3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u
geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch (niet) hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,
6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.


Christmas Unveiled—What God Says! (Dit is hoe een voorganger zijn woord zou moeten brengen)

23-12-2012.
Ik had vandaag met een voorganger een onenigheidje over Jeremia 10 en de kerstboom in de kerk.
Wie is hier nu fout bezig. Is de standaard van de kerk veranderd in de afgelopen jaren, want dan heb ik dat gemist.
Vooral een pinkster gemeente was daar juist niet mee bezig. Komt nu niet het Woord 2 Petrus 2 en Lukas 11:52 en
2 Timo 4:1-5 uit?

Lukas 11.
52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd.
Dit is mij nu overkomen op 23 december 2012.

2 Petrus 2:

De dwaalleraars
1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;
2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.
3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.
4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;
5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;
6 En de steden van Sódoma en Gomórra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;
7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;
8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken);
9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden;
10 Maar allermeest degenen, die het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;
11 Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.
12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;
13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn;
14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking;
15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaäm, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft;
16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd.
17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
18 Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen;
19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt.
20 Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste.
21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende,weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was.
22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.Jeremia 10:
2 Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.


2 Timoteüs 4

Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.
Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

Belemmering van Geloofsovertuiging en meningsuiting. 
Gevallen Engelen_3 
Different sources_Fallen Angels_2. 

Best UFO Sightings Of January 2012, AFO
Brazil UFO, July 2011- EXPLAIN THIS ONE! MSM Reports, Multiple Witnesses, Analysis
Strange lights in Portugal filmed by Rafael Perroni


Job raakte alles kwijt en werd op alle mogelijke manieren getest.


Job 1

20 Toen stond Job op, en scheurde zijn mantel, en schoor zijn hoofd, en viel op de aarde, en boog zich neder;
21 En hij zeide: Naakt ben ik uit mijner moeders buik gekomen, en naakt zal ik daarhenen wederkeren. De HEERE (YHVH) heeft gegeven, en de HEERE (YHVH) heeft genomen; de Naam des HEEREN (YHVH) zij geloofd!
22 In dit alles zondigde Job niet, en schreef God niets ongerijmds toe.


Job 2

En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad; en hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak.
10 Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; ja, zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.


Job 5

17 Zie, gelukzalig is de mens, denwelken God straft; daarom verwerp de kastijding des Almachtigen niet.
18 Want Hij doet smart aan, en Hij verbindt; Hij doorwondt, en Zijn handen helen.

 

Job 6

    
24 Leert mij, en ik zal zwijgen, en geeft mij te verstaan, waarin ik gedwaald heb.
28 Maar nu, belieft het u, wendt u tot mij, en het zal voor ulieder aangezicht zijn, of ik liege.
29 Keert toch weder, laat er geen onrecht wezen, ja, keert weder; nog zal mijn gerechtigheid daarin zijn.
20 Heb ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Mensenhoeder? Waarom hebt Gij mij U tot een tegenloop gesteld, dat ik mijzelven tot een last zij?
21 En waarom vergeeft Gij niet mijn overtreding, en doet mijn ongerechtigheid niet weg?


Job 8

Maar indien gij naar God vroeg zoekt, en tot den Almachtige om genade bidt;
Zo gij zuiver en recht zijt, gewisselijk zal Hij nu opwaken, om uwentwil, en Hij zal de woning uwer gerechtigheid volmaken.
Uw beginsel zal wel gering zijn; maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden.
20 Zie, God zal den oprechte niet verwerpen; Hij vat ook de boosdoeners niet bij de hand;
21 Totdat Hij uw mond met gelach vervulle, en uw lippen met gejuich.
22 Uw haters zullen met schaamte bekleed worden; en de tent der goddelozen zal niet meer zijn.

 


http://www.mijnprivacy.nl/Pages/Home.aspx


Voor mijn kinderen krijgen ze € 600 per kind per 4 weken in 2012/2013 (4X 600= € 2400) in 1 gezin die zelf geen kinderen hebben.
En ik ben al 21 jaar moeder. En ik zou mijn kinderen niet goed kunnen opvoeden. 
Bovendien hebben ze geen bewijzen van hun laster en smaad dat ze bij de rechter hebben gebruikt.John Benefiel on It's Supernatural with Sid Roth - Baal Divorce Decree

Baal Divorce Decree 
(We are turning from our wicked ways in this decree).
Dear YHWH and Lord Yeshua, My King and my savior.
I turn from wicked ways 
I want to follow you Yeshua
I ask you to grand me a divorce 
from the principality of Baal
the ruler of the demons
I want nothing to do 
With this evil principality
I want you and you alone YHWH and my Lord Yeshua
So I declare that I am divorced from Baal 
And married to the Lord Yeshua Hamashiach
Now and always Amen.

In a court of law if you get a favorable judgment from a judge
Law enforcement officials enforce the favorable judgment and that’s what the 
Rid of assistance is:
Because the angels are charged with the job of going and binding the strong man 
and plundering his house and bringing us the spoils.
Rid of assistance is:
We release the angels to go and bind the strong man 
plunder his house and bring us the spoils.

Yeshua forgive me and my sins 
I make you my Lord 
Live inside of me and teach me your ways.
The bible.


Matthéüs 12

24 Maar de farizeeën, dit gehoord hebbende, zeiden: Deze werpt de duivelen niet uit, dan door Beëlzebul, den overste der duivelen. (Baal)
24 Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’

2 Kronieken 7

14 En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.
15 Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats.
16 Want Ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat Mijn Naam daar zij tot in eeuwigheid en Mijn ogen en Mijn hart zullen daar te allen dage zijn.

Bij testen en onderzoeken van instanties waarbij je kinderen worden onderzocht. KIJK UIT.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Het wordt allemaal zo gezellig en onschuldig gebracht. Maar ouders die ervaring hebben met Jeugdzorg weten dat het helemaal niet zo onschuldig is. Eis gewoon dat u aanwezig bent bij zo’n onderzoek. Jeugdzorg en AMK staan al om de hoek de wachten en in de handen te wrijven. U bent gezaghebbend ouder en u heeft alle recht bij zo’n onderzoek aanwezig te zijn.
Trap niet in die mooie praatjes, wees aanwezig bij ieder onderzoek. Dat is uw goed recht en ook heel verstandig!


 
'Hechting' en de overplaatsingen
Vaak worden kinderen, al dan niet met politiegeweld weggerukt van hun ouders, naar
crisisplaats, naar 'perspectief zoekend' pleeggezin en naar 'perspectief biedend pleeggezin' en
heel soms weer terug naar ouders.
In deze gang van zaken, die menig ouder zal herkennen, wordt merkwaardig door 'jeugdzorg'
gebruik gemaakt van 'de hechting' dan wel 'het belang van het kind'.
Een spoed uithuisplaatsing is altijd 'in het belang van het kind' aldus jeugdzorg en
'kinderbescherming', ook al wordt er grof politiegeweld bij gebruikt, of worden kinderen
weggerukt van hun moeder tijdens borstvoeding, allemaal 'belang van het kind'.
Ook is veel voorkomend dat BJZ dan wel de RvdK samen met de politie een kind van school
wegrukken. Schooldirecties denken dat ze verplicht zijn daar aan mee te werken. De
werkelijkheid is echter geheel anders: een school dient een veilige haven voor een kind te zijn
en ouders dienen er op te kunnen vertrouwen dat een kind 's avonds weer veilig thuis komt.
Uiteindelijk schrijft een schooldirectie december 2011 een excuusbrief aan een kind dat UHP
werd bij 8 jaar! De school erkent de sterk traumatiserende werking van politiegeweld op
school.
Na de uit huis plaatsing krijgen kinderen hun ouders vaak enige weken niet te zien, in verband
met 'de rust van het kind', dan volgen de contactmomenten van ca. 1 uur per week onder
toezicht. Uiteraard mogen kinderen dan niet terug naar ouders, ook niet voor 1 nachtje per 14
dagen of zo.
Na maximaal 4 weken 'crisisplaatsing' volgt de plaatsing in een 'perspectief zoekend
pleeggezin'. De overplaatsing gaat zondermeer van de ene op het andere moment, hechting
speelt geen rol. In zo'n 'perspectief zoekend pleeggezin' kunnen kinderen soms meer dan een
jaar zitten, om te wachten op een 'perspectief biedend pleeggezin'. Dat laatste begrip betekent
dat die 'pleegouders' beloofd is dat dit kind daar altijd mag blijven, dat wordt echter niet tegen
de echte ouders verteld die ondertussen misschien al iets meer contact met hun kinderen
hebben en van het ene onderzoek naar de andere rechtszitting gesleept worden en steeds
nieuwe argumenten te horen krijgen waarom zij zo'n slechte ouders zijn en hun kinderen echt
niet terug kunnen. Ook krijgen die ouders te horen dat de kinderen niet terug kunnen omdat ze
'hechtingsstoornissen' hebben en daarvoor behandeld moeten worden, en daarom niet naar de
ouders kunnen. Vergeten wordt dat die 'hechtingsstoornissen' juist ontstaan zijn door de
'jeugdzorg' en dat een kind ieder basisvertrouwen in volwassenen ontnomen wordt: ze nemen
kinderen immers de primaire hechtingsfiguren, hun ouders / familie en vrienden af, soms van
de ene op de andere dag, zonder enig afscheid zelfs. Er wordt meestal NIET gewerkt aan een
terugkeer traject naar de ouders in plaats daarvan wordt er alles aan gedaan om het contact
met echte ouders te verminderen en 'te begeleiden', zodat de kinderen weten en voelen hoe
slecht hun echte liefhebbende ouders zijn. Krijgen de ouders uiteindelijk tóch gelijk van de
rechter, dan speelt al die 'hechting' opeens geen rol meer en hebben de kinderen hun ouders
wel terug: van de ene op de andere dag worden ze weer weggerukt bij de pleegouders….ook
dit wordt meestal niet voor een kind minder traumatisch gedaan.
Krijgen de ouders in de procedures geen gelijk en worden ze na ca. 2 jaar uit het gezag ontzet
wegens de 'rust voor het pleeggezin' dan wordt meestal het contact zo minimaal mogelijk
gehouden, als ouder besta je niet meer en komen de kinderen na hun 18e
er veelal achter wat ze gemist hebben en hoe ze voorgelogen zijn om hun familie te ontnemen…
Hierbij zij opgemerkt dat het beleid van het ministerie van Jeugd & Gezin is: is een kind 1
jaar uit huis geplaatst en dan het gezag naar de pleegouders! Ondertussen zal BJZ er alles aan
doen om onderzoek naar terugplaatsing bij ouders te vertragen, uit te stellen dan wel geheel
niet aan te vangen . Openlijk wordt reclame gemaakt door de minister van J&G: 'Wilt u een
kind adopteren, meldt u dan aan als pleegouder!'.
Merkwaardig dat in de wet is opgenomen dat gezaghebbend ouders verantwoordelijk zijn
voor het welzijn van hun kinderen (BW 1:247 ) en als tijdens de OTS en UHP de kinderen
gemangeld worden, van het ene onderzoek naar de andere instelling en het gesol met
pleeggezinnen, dat de hele jeugdzorgketen dan NIET verantwoordelijk is! Gelukkig is daar
kort geleden (zie Bolderkar-affaire) anders over gedacht. Ik hoop dat meerdere kinderen
straks de staat aansprakelijk gaan stellen voor de gewoonweg verpeste familiebanden, het leed
wat ze hun en hun ouders hebben aangedaan.
Iedere ouder die ooit met 'jeugdzorg', OTS of UHP van zijn kinderen te maken heeft gehad,
begrijpt wat ik bedoel.
Merkwaardig is dat die 'hechting' kennelijk niet aanwezig is als een kind bijna 18 is: dan
wordt menigmaal een kind als een soort postpakket bij ouders of grootouders voor de deur
gezet dan wel op straat…'de buit is binnen' zal BJZ denken en dan is de 'zorg' afgelopen!
Op 7-10-2010 verscheen een artikel over onderzoek naar allerlei aspecten van 'hechting' op de
site van Rechtspraak.nl. Hier een rechtstreekse link naar het rapport 'Beslissingen over
kinderen in problematische opvoedingssituaties' van prof. dr. F. Juffer. Merkwaardig hierin
komen mij de aanbevelingen voor: de hulp die ingezet wordt om kinderen weer z.s.m. terug te
plaatsen bij echte ouders (aanbeveling 8) en de schadelijkheid van het plotseling doorbreken
van hechtingsrelaties… dat geldt overal, behalve bij UHP bij de echte ouders: dat kan
plotseling en met veel politiegeweld en dan vooral 4 weken geen enkel contact tussen kind en
ouders…
Op 14-10 2010 bereikte mij deze nieuwsbrief met daarin nieuwe voorstellen tot flinke eigen
bijdragen van ouders van UHP kinderen en uiteraard een extra pleidooi voor meer geld aan
pleeggezinnen. Zie daarin ook de verhalen over 'hechting', waarbij ik wederom opmerk dat
allerlei deskundigen aan het woord komen die loyaal zijn aan pleegzorg, maar de deskundigen
als artsen en psychiaters die de schade bij kinderen die lange tijd hun ouders heel weinig of
niet gezien hebben, geheel buiten beschouwing worden gelaten.
Ik eindig met een vraag: 'Hechting: wat bedoelt u precies?'!
Drs. N.J.M.Mul- Infowars - http://www.infowars.com -

Oddities in the Nancy Schaefer “Suicide” Case

Garland Favorito
Infowars.com
March 30, 2010

On Friday, former Senator Nancy Schaefer and her husband were found dead in their home in Habersham County. Even before a GBI investigation could be initiated, media outlets began pronouncing that their death was a “murder-suicide” and shut off most public comment posting on their web sites. The “murder suicide” theory implies that Sen. Schaefer’s husband shot her and then killed himself (or vice versa). Both Habersham County and the Georgia Bureau of Investigation began investigating the case as a “murder suicide” rather than the more obvious “murder made to look like suicide”. Like so many people, I have known former Sen. Nancy Schaefer for 15 years and spoken to several people who know her better than I do. They believe that the “murder suicide” theory is highly unlikely for any one of the following reasons:

1. It is totally against Nancy Schaefer’s consistently strong commitment to the sanctity of life principles that she has fought so valiantly to uphold;

2. Nancy and her husband, Bruce, have five children and more than a dozen grandchildren who they would not choose to leave behind so abruptly;

3. Bruce’s problem with cancer was corrected and under control so there was no reason to end his life as one senator tried to imply;

4. Nancy or Bruce would not likely agree to commit such an act that violates the fundamental principles of their Christian faith;

5. Bruce was retired and the couple did not appear to be in any type of dire financial crisis that would lead them to commit such acts;

6. Bruce and Nancy knew that her sister who had Alzheimer’s disease needed her to help take care of her;

7. Friends who knew the couple best state that Bruce would simply not have the capability to kill his wife;

8. Nancy was dedicated, as a national leader, to help needy people overcome abuse within Child Protective Services organizations;

9. Nancy was actively exposing corruption within the Department of Family & Child Services (DFCS) including actions by the DFCS director in the county where she lived.

10. Nancy knew that she was needed in the fight against child sex slave trafficking in Atlanta which has one of the highest activity rates in the country;

11. Bruce was highly supportive of Nancy’s work for decades and would have little or no reason to suddenly try to kill her at such a critical juncture in her career.

 • A d v e r t i s e m e n t
 •  

Specifically in Georgia, former Senator Nancy Schaefer had found during the last few years that:

- in Georgia housed children in a foster home with a known pedophile who molested the children.

- in Habersham County failed to remove six children from a home where they are being abused and tortured.

- in Georgia turned two girls over to a California father who had a pornographic video business.

A report that Nancy Schaefer produced on these remarkable cases can be found here:

http://fightcps.com/2008/02/29/report-of-georgia-senator-nancy-schaefer-on-cps-corruption/

Nancy Schaefer was also interviewed extensively by talk show host Alex Jones about corruption in Child Protection Services nationally. A multi-part series of her interview and an Eagle Forum presentation can be found on You Tube here:

http://www.youtube.com/results?search_query=nancy+schaefer&search_type=&aq=f

In addition, Senator Schaefer led opposition to HB582 and SB304, two bills introduced by fellow Republicans that would have likely resulted in increasing child sex slave trafficking. These bills would have made it legal for teenagers to participate in certain illicit acts. The bills effectively removed the legal authority that police now have to pick teenagers up and get them into protective custody so that they can no longer be pimped for those acts.

As President of Georgia Eagle Forum, Nancy Schaefer planned to be in Alabama this weekend for an Eagle Forum convention. Instead she chose to stay in Georgia to develop new information that would have further exposed corruption in DFCS and beyond. Many Eagle forum members who were close to Sen. Schaefer were aware of her courageous efforts. None of them believe that either she or her husband was involved in any type of suicide.

It is particularly ironic that the Atlanta Journal Constitution (AJC) chose to quote State Sen. Don Thomas in their March 26 article about Sen. Schaefer’s death. The AJC portrayed him as a friend of the couple even though he lives on the other side of the state from the Schaefer family and was diametrically opposed to many of their core beliefs. Sen. Thomas, the Chairman of the Health and Human Services Committee, immediately propagated and expanded the “murder-suicide” theory without any first-hand knowledge or evidence. That is very disturbing considering it is his committee that should have been helping to clean up the corruption at DFCS. Activists supporting Sen. Schaefer explained that he constantly advocated increased power and authority for DFCS in spite of the evidence showing the organization was misusing that authority.

With Nancy Schaefer no longer on the scene the question may be raised as to how best to continue her legacy. I believe that she would want conservatives, progressives, libertarians, constitutionalists as well as grass roots Democrats and Republicans throughout Georgia to unite and work to rectify the corruption in DFCS and eliminate child sex slave trafficking in Georgia.


Article printed from Infowars: http://www.infowars.com

URL to article: http://www.infowars.com/oddities-in-the-nancy-schaefer-suicide-case/

Copyright © 2013 Infowars. All rights reserved.


Bohemian Grove - Alex Jones (ZIE BIJ 01:01:50)
The Mystery Of Molech

Leviticus 26

Gij zult ulieden geen afgoden maken; noch gesneden beeld, noch opgericht beeld zult gij u stellen, noch gebeelden steen in uw land zetten, om u daarvoor te buigen; want Ik ben de HEERE, uw God!

30 En Ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen uwer drekgoden werpen; en Mijn ziel zal aan u walgen.
31 En Ik zal uw steden een woestijn maken, en uw heiligdommen verwoesten; en Ik zal uw liefelijken reuk niet rieken.

Leviticus 20

Straffen tegen verschillende misdaden
Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
Gij zult ook tot de kinderen Israëls zeggen: Een ieder uit de kinderen Israëls, of uit de vreemdelingen (Aliens-Nephelims-gevallen engelen), die in Israël als vreemdelingen verkeren, die van zijn zaad den Molech gegeven zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; het volk des lands zal hem met stenen stenigen.
En Ik zal Mijn aangezicht tegen dien man zetten, en zal hem uit het midden zijns volks uitroeien; want hij heeft van zijn zaad den Molech gegeven, opdat hij Mijn heiligdom ontreinigen, en Mijn heiligen Naam ontheiligen zou.
En indien het volk des lands hun ogen enigszins verbergen zal van dien man, als hij van zijn zaad den Molech zal gegeven hebben, dat het hem niet dode;
Zo zal Ik Mijn aangezicht tegen dien man en tegen zijn huisgezin zetten, en Ik zal hem, en al degenen, die hem nahoereren, om den Molech na te hoereren, uit het midden huns volks uitroeien.
Wanneer er een ziel is, die zich tot de waarzeggers en tot de duivelskunstenaars zal gekeerd hebben, om die na te hoereren, zo zal Ik Mijn aangezicht tegen die ziel zetten, en zal ze uit het midden haars volks uitroeien.
Daarom heiligt u, en weest heilig; want Ik ben de HEERE, uw God!

Leviticus 18

21 En van uw zaad zult gij niet geven, om voor den Molech door het vuur te doen gaan; en den Naam uws Gods zult gij niet ontheiligen; Ik ben de HEERE!

Handelingen 7

43 Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden; en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon.

  

 

 


 
 


 

mo'-lek, mo'-lok (ha-molekh, always with the article, except in 1 Kings 11:7; Septuagint ho Moloch, sometimes also Molchom, Melchol; Vulgate (Jerome's Latin Bible, 390-405 A.D.) Moloch):

1. The Name

2. The Worship in Old Testament History

3. The Worship in the Prophets

4. Nature of the Worship

5. Origin and Extent of the Worship

LITERATURE

1. The Name:

The name of a heathen divinity whose worship figures largely in the later history of the kingdom of Judah. As the national god of the Ammonites, he is known as "Milcom" (1 Kings 11:5,7), or "Malcam" ("Malcan" is an alternative reading in 2 Samuel 12:30,31; compare Jeremiah 49:1,3; Zec 1:5, where the Revised Version margin reads "their king"). The use of basileus, and archon, as a translation of the name by the Septuagint suggests that it may have been originally the Hebrew word for "king," melekh. Molech is obtained from melekh by the substitution of the vowel points of Hebrew bosheth, signifying "shame." From the obscure and difficult passage, Amos 5:26, the Revised Version (British and American) has removed "your Moloch" and given "your king," but Septuagint had here translated "Moloch," and from the Septuagint it found its way into the Ac (7:43), the only occurrence of the name in the New Testament.

2. The Worship in Old Testament History:

In the Levitical ordinances delivered to the Israelites by Moses there are stern prohibitions of Molech-worship (Leviticus 18:21; 20:2-5). Parallel to these prohibitions, although the name of the god is not mentioned, are those of the Deuteronomic Code where the abominations of the Canaanites are forbidden, and the burning of their sons and daughters in the fire (to Molech) is condemned as the climax of their wickedness (Deuteronomy 12:31; 18:10-13). The references to Malcam, and to David's causing the inhabitants of Rabbath Ammon to pass through the brick kiln (2 Samuel 12:30,31), are not sufficiently clear to found upon, because of the uncertainty of the readings. Solomon, under the influence of his idolatrous wives, built high places for Chemosh, the abomination of Moab, and for Milcom, the abomination of the children of Ammon. See CHEMOSH. Because of this apostasy it was intimated by the prophet Ahijah, that the kingdom was to be rent out of the hand of Solomon, and ten tribes given to Jeroboam (1 Kings 11:31-33). These high places survived to the time of Josiah, who, among his other works of religious reformation, destroyed and defiled them, filling their places with the bones of men (2 Kings 23:12-14). Molech-worship had evidently received a great impulse from Ahaz, who, like Ahab of Israel, was a supporter of foreign religions (2 Kings 16:12). He also "made his son to pass through the fire, according to the abominations of the nations, whom Yahweh cast out from before the children of Israel" (2 Kings 16:3). His grandson Manasseh, so far from following in the footsteps of his father Hezekiah, who had made great reforms in the worship, reared altars for Baal, and besides other abominations which he practiced, made his son to pass through the fire (2 Kings 21:6). The chief site of this worship, of which Ahaz and Manasseh were the promoters, was Topheth in the Valley of Hinnom, or, as it is also called, the Valley of the Children, or of the Son of Hinnom, lying to the Southwest of Jerusalem (see GEHENNA). Of Josiah's reformation it is said that "he defiled Topheth .... that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech" (2 Kings 23:10).

3. The Worship in the Prophets:

Even Josiah's thorough reformation failed to extirpate the Molech-worship, and it revived and continued till the destruction of Jerusalem, as we learn from the prophets of the time. From the beginning, the prophets maintained against it a loud and persistent protest. The testimony of Amos (1:15; 5:26) is ambiguous, but most of the ancient versions for malkam, "their king," in the former passage, read milkom, the national god of Ammon (see Davidson, in the place cited.). Isaiah was acquainted with Topheth and its abominations (Isaiah 30:33; 57:5). Over against his beautiful and lofty description of spiritual religion, Micah sets the exaggerated zeal of those who ask in the spirit of the Molech-worshipper:

"Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?" (Micah 6:6). That Molech-worship had increased in the interval may account for the frequency and the clearness of the references to it in tile later Prophets. In Jeremiah we find the passing of sons and daughters through the fire to Molech associated with the building of "the high places of Baal, which are in the Valley of the Son of Hinnom" (32:35; compare 7:31; 19:5). In his oracle against the children of Ammon, the same prophet, denouncing evil against their land, predicts (almost in the very words of Amos above) that Malcam shall go into captivity, his priests and his princes together (Jeremiah 49:1,3). Ezekiel, speaking to the exiles in Babylon, refers to the practice of causing children to pass through the fire to heathen divinities as long established, and proclaims the wrath of God against it (Ezekiel 16:20; 20:26,31; 23:37). That this prophet regarded the practice as among the "statutes that were not good, and ordinances wherein they should not live" (Ezekiel 20:25) given by God to His people, by way of deception and judicial punishment, as some hold, is highly improbable and inconsistent with the whole prophetic attitude toward it. Zephaniah, who prophesied to the men who saw the overthrow of the kingdom of Judah, denounces God's judgments upon the worshippers of false gods (Zec 1:5 f). He does not directly charge his countrymen with having forsaken Yahweh for Malcam, but blames them, because worshipping Him they also swear to Malcam, like those Assyrian colonists in Samaria who feared Yahweh and served their own gods, or like those of whom Ezekiel elsewhere speaks who, the same day on which they had slain their children to their idols, entered the sanctuary of Yahweh to profane it (Ezekiel 23:39). The captivity in Babylon put an end to Molech-worship, since it weaned the people from all their idolatries. We do not hear of it in the post-exilic Prophets, and, in the great historical psalm of Israel's rebelliousness and God's deliverances (Psalms 106), it is only referred to in retrospect (Psalms 106:37,38).

4. The Nature of the Worship:

When we come to consider the nature of this worship it is remarkable how few details are given regarding it in Scripture. The place where it was practiced from the days of Ahaz and Manasseh was the Valley of Hinnom where Topheth stood, a huge altar-pyre for the burning of the sacrificial victims. There is no evidence connecting the worship with the temple in Jerusalem. Ezekiel's vision of sun-worshippers in the temple is purely ideal (Ezekiel 8). A priesthood is spoken of as attached to the services (Jeremiah 49:3; compare Zechariah 1:4,5). The victims offered to the divinity were not burnt alive, but were killed as sacrifices, and then presented as burnt offerings. "To pass through the fire" has been taken to mean a lustration or purification of the child by fire, not involving death. But the prophets clearly speak of slaughter and sacrifice, and of high places built to burn the children in the fire as burnt offerings (Jeremiah 19:5; Ezekiel 16:20,21).

The popular conception, molded for English readers largely by Milton's "Moloch, horrid king" as described in Paradise Lost, Book I, is derived from the accounts given in late Latin and Greek writers, especially the account which Diodorus Siculus gives in his History of the Carthaginian Kronos or Moloch. The image of Moloch was a human figure with a bull's head and outstretched arms, ready to receive the children destined for sacrifice. The image of metal was heated red hot by a fire kindled within, and the children laid on its arms rolled off into the fiery pit below. In order to drown the cries of the victims, flutes were played, and drums were beaten; and mothers stood by without tears or sobs, to give the impression of the voluntary character of the offering (see Rawlinson's Phoenicia, 113, for fuller details).

On the question of the origin of this worship there is great variety of views. Of a non-Sem origin there is no evidence; and there is no trace of human sacrifices in the old Babylonian religion. That it prevailed widely among Semitic peoples is clear.

5. Origin and Extent of the Worship:

While Milcom or Malcam is peculiarly the national god of the Ammonites, as is Chemosh of the Moabites, the name Molech or Melech was recognized among the Phoenicians, the Philistines, the Arameans, and other Semitic peoples, as a name for the divinity they worshipped from a very early time. That it was common among the Canaanites when the Israelites entered the land is evident from the fact that it was among the abominations from which they were to keep themselves free. That it was identical at first with the worship of Yahweh, or that the prophets and the best men of the nation ever regarded it as the national worship of Israel, is a modern theory which does not appear to the present writer to have been substantiated. It has been inferred from Abraham's readiness to offer up Isaac at the command of God, from the story of Jephthah and his daughter, and even from the sacrifice of Hiel the Bethelite (1 Kings 16:34), that human sacrifice to Yahweh was an original custom in Israel, and that therefore the God of Israel was no other than Moloch, or at all events a deity of similar character. But these incidents are surely too slender a foundation to support such a theory. "The fundamental idea of the heathen rite was the same as that which lay at the foundation of Hebrew ordinance:

the best to God; but by presenting to us this story of the offering of Isaac, and by presenting it in this precise form, the writer simply teaches the truth, taught by all the prophets, that to obey is better than sacrifice--in other words that the God worshipped in Abraham's time was a God who did not delight in destroying life, but in saving and sanctifying it" (Robertson, Early Religion of Israel, 254). While there is no ground for identifying Yahweh with Moloch, there are good grounds for seeing a community of origin between Moloch and Baal. The name, the worship, and the general characteristics are so similar that it is natural to assign them a common place of origin in Phoenicia. The fact that Moloch-worship reached the climax of its abominable cruelty in the Phoenician colonies of which Carthage was the center shows that it had found among that people a soil suited to its peculiar genius.

LITERATURE.

Wolf Baudissin, "Moloch" in PRE3; G. F. Moore, "Moloch" in EB; Robertson, Early Religion of Israel, 241-65; Robertson Smith, Religion of the Semites, 352; Buchanan Gray, Hebrew Proper Names, 138.

T. Nicol.

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliography Information
Orr, James, M.A., D.D. General Editor. "Entry for 'MOLECH; MOLOCH'". "International Standard Bible Encyclopedia". 1915. 

 

Handelingen 7

Rede van Stéfanus
En de hogepriester zeide: Zijn dan deze dingen alzo?
En hij zeide: Gij mannen broeders en vaders, hoort toe: de God der heerlijkheid verscheen onzen vader Abraham, nogzijnde in Mesopotámië, eer hij woonde in Charran;
En zeide tot hem: Ga uit uw land en uit uw maagschap, en kom in een land, dat Ik u wijzen zal.
Toen ging hij uit het land der Chaldeeën, en woonde in Charran. En van daar, nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem over in dit land, daar gij nu in woont.
En Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelve, ook niet een voetstap; en beloofde, dat Hij hem hetzelve tot een bezitting geven zou, en zijn zade na hem, als hij nog geen kind had.
En God sprak alzo, dat zijn zaad vreemdeling zijn zoude in een vreemd land, en dat zij het zouden dienstbaar maken, en kwalijk handelen, vierhonderd jaren.
En het volk, dat zij dienen zullen, zal Ik oordelen, sprak God; en daarna zullen zij uitgaan, en zij zullen Mij dienen in deze plaats.
En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izakgewon Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen.
En de patriarchen, nijdig zijnde, verkochten Jozef, om naar Egypte gebracht te worden; en God was met hem,
10 En verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en gaf hem genade en wijsheid voor Faraö, den koning van Egypteland; en hij stelde hem tot een overste over Egypte, en zijn gehele huis.
11 En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en Kanaän, en grote benauwdheid; en onze vaders vonden geen spijs.
12 Maar als Jakob hoorde, dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit.
13 En in de tweede reize werd Jozef zijn broederen bekend; en het geslacht van Jozef werd aan Faraö openbaar.
14 En Jozef zond heen, en ontbood zijn vader Jakob, en al zijn geslacht, bestaande in vijf en zeventig zielen.
15 En Jakob kwam af in Egypte, en stierf, hijzelf en onze vaders.
16 En zij werden overgebracht naar Sichem, en gelegd in het graf, hetwelk Abraham gekocht had voor een som gelds, van de zonen van Emmor, den vader van Sichem.
17 Maar als nu de tijd der belofte, die God aan Abraham gezworen had, genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte;
18 Totdat een ander koning opstond, die Jozef niet gekend had.
19 Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht, en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen.
20 In welken tijd Mozes werd geboren, en was uitnemend schoon; welke drie maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders.
21 En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Faraö op, en voedde hem voor zichzelve op tot een zoon.
22 En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren; en was machtig in woorden en in werken.
23 Als hem nu de tijd van veertig jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart, zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken.
24 En ziende een, die onrecht leed, beschermde hij hem, en wreekte dengene, dien overlast geschiedde, en versloeg den Egyptenaar.
25 En hij meende, dat zijn broeders zouden verstaan, dat God door zijn hand hun verlossing geven zou; maar zij hebben het niet verstaan.
26 En den volgenden dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten; en hij drong ze tot vrede, zeggende: Mannen, gij zijt broeders; waarom doet gij elkander ongelijk?
27 En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld?
28 Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren den Egyptenaar omgebracht hebt?
29 En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Madiam, waar hij twee zonen gewon.
30 En als veertig jaren vervuld waren, verscheen hem de Engel des Heeren, in de woestijn van den berg Sinaï, in een vlammig vuur van het doornenbos.
31 Mozes nu, dat ziende, verwonderde zich over het gezicht; en als hij derwaarts ging, om dat te bezien, zo geschiedde een stem des Heeren tot hem,
32 Zeggende: Ik ben de God uwer vaderen, de God Abrahams, en de God Izaks, en de God Jakobs. En Mozes werd zeer bevende, en durfde het niet bezien.
33 En de Heere zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten; want de plaats in welke gij staat, is heilig land.
34 Ik heb merkelijk gezien de mishandeling Mijns volks, dat in Egypte is, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen, om hen daaruit te verlossen; en nu, kom herwaarts, Ik zal u naar Egypte zenden.
35 Dezen Mozes, welken zij verloochend hadden, zeggende: Wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? dezen, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden, door de hand des Engels, Die hem verschenen was in het doornenbos.
36 Deze heeft hen uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land van Egypte, en in de Rode zee, en in de woestijn, veertig jaren.
37 Deze is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen.
38 Deze is het, die in de vergadering des volks in de woestijn was met den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinaï, en met onze vaderen; welke de levende woorden ontving, om ons die te geven.
39 Denwelken onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem, en keerden met hun harten weder naar Egypte;
40 Zeggende tot Aäron: Maak ons goden, die voor ons heengaan; want wat dezen Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet, wat hem geschied is.
41 En zij maakten een kalf in die dagen, en brachten offerande tot den afgod, en verheugden zich in de werken hunner handen.
42 En God keerde Zich, en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israëls?
43 Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden; en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon.
44 De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had Hij, Die tot Mozes zeide, dat hij denzelven maken zou naar de afbeelding, die hij gezien had.
45 Welken ook onze vaders ontvangen hebbende, met Jozua gebracht hebben in het land, dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onzer vaderen, tot de dagen van David toe;
46 Dewelke voor God genade gevonden heeft, en begeerd heeft te vinden een woonstede voor den God Jakobs.
47 En Sálomo bouwde Hem een huis.
48 Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt:
49 De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner ruste?
50 Heeft niet Mijn hand al deze dingen gemaakt?
51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzoook gij.
52 Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt.
53 Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden!


De Remfan:
In den Hebreeuwsen tekst staat Chijun, waardoor sommigen verstaan den afgod Hercules, omdat de Egyptenaren, welker afgoderij de Israëlieten veel volgden, dien Chon noemden; anderen den afgod Saturnus, die van de Egyptenaren ook Refan genoemd werd, welk woord, doch veranderd in Raiphan, in de Griekse overzetting door Chijun gesteld is, die hier van Lukas gevolgd wordt, alzo dezelve in den grond met den Hebreeuwsen tekst overeenkomt. Maar in de Griekse overzetting, die Stefanus volgt, staat Raifan, hetwelk daarin in Remfan veranderd is. De Hebreën noemen een reus Refa, waarvan sommigen menen dit woord gekomen te zijn, en dat de afgod Hercules, die in eens reuzen gedaante geëerd placht te worden, daarmede betekend wordt.
 


Scientology Crimes

 
 
 Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen