Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Gillyn de Gier
Hillen 1400- na 1461 (Leenheer, schepenen)


Arnold van Egmond - Gelre 1423 -1465

Gillyn, 1436 (1442), Arch.Nijm.p39

Behoorde tot de vrije ridderschap in het rijk van Nijmegen. (nr. 18 Gyer, die, Tabel B 1 a p. 314 en 364) (Zie Jkvr. Johanna Maria van Winter)

Proefschrift:
Jonkvrouwe Dr. J.M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen, met tabellen, Arnhem 1962.

De vrije ridderschap was een groep mensen die niet tot de juridische stand van de adel behoorde en ook niet tot de juridische stand van de ministerialen, maar wel het sociale niveau had van ridders en knapen. Het was juridisch een tussencategorie tussen adel en ministerialiteit, en er behoorden ook stadsburgers toe, en vooral in het Kwartier van Nijmegen veel plattelands notabelen. Dat wordt in mijn boek ook behandeld. (Marietje)

(Steek) Helm
De helm is sinds de late vijftiende eeuw in Nederland traditioneel een traliehelm. In die tijd
voerden burgers zonder riddermatige connecties ook wel steekhelmen, de toernooihelm van de
ridderschap,
maar deze helm verdween in de zestiende eeuw. In ons omringende landen, maar sinds
kort ook in Nederland, wordt de steekhelm trouwens wel boven nieuwe wapens toegepast, maar in het
wapenregister van het CBG doen we dat dus niet.


Hillen de Ghier treed toe tot het verbond van 31 mei 1441 op 8 april 1442 en is schepen van Driel in 1460
Bron:
Inventaris van het Oud archief der gemeente Nijmegen.
Collectie Regionaal Archief Nijmegen, Bestuurlijk Archief der Stad Nijmegen, 1196 - 1815, inv.nr. 3682naam: Goessen van Rossem
naam: Gadert Pannekoick
naam: Ruloff van Merwick
naam: Willem van Hoemen
naam: Deric vander A
naam: Kirsten van Rijswick
naam: Walraven van Ackoy
naam: Willem Bossert van Vlodorpp
naam: Goessen van Brakell
naam: Johan van Zulen
naam: Willem van Heteren
naam: Beernt van Galen Willemssoene
naam: Herman van Mekeren
naam: Johan van Bijlant
naam: Arnt van Hoemen
naam: Wijnric die Schoijn
naam: Gerit Doys van Avezait
naam: Johan van Kuyk
naam: Johan van Broichusen van Weerdenberch
naam: Floris van Beesde
naam: Johan die Ruter
naam: Hijllijn die Gier
naam: Johan van Hoemen Arntssoen
naam: Wijnant Pannekoick
naam: Ott van Steenbergen Arntssoen
naam: Hartwich Negel
naam: Johan van Rijswick
naam: Ott van Galen Willemssoene
naam: Henric van Puijflick
naam: Arnolt van Buren heren Arntssoen
naam: Derick van Buren Baltazarssoen
naam: Henric van Blitterswick
naam: Ott van Rossem
naam: Derick
Datum document: 8/4/1442
Ligging: Zutphen
Ligging: Arnhem
Nummer: 219
Uitgebreide beschrijving (regest): Derick, heer van Groesbeke, Henric van Blitterswick, heer van Aefferden, Johan van Bijlant, Derick van Buren Baltazarssoen, Arnolt van Buren heren Arntssoen, Henric van Puijflick, Herman van Mekeren, Ott en Beernt van Galen Willemssoene, Walraven van Ackoy, Johan die Ruter, Willem van Heteren, Johan van Zulen, Goessen van Brakell, Floris van Beesde, Kirsten en Johan van Rijswick, Willem Bossert van Vlodorpp, Johan van Kuyk, Hartwich Negel, Ruloff van Merwick, Ott van Steenbergen Arntssoen, Gerit Doys van Avezait, Wijnant Pannekoick, Gadert Pannekoick, Deric vander A, Wijnric die Schoijn, Arnt van Hoemen, Willem van Hoemen, Johan van Hoemen Arntssoen, Johan van Broichusen van Weerdenberch, Ott van Rossem, Goessen van Rossem en Hijllijn die Gier verklaren gezamenlijk toe te treden tot het op 1441 mei 31 gesloten verbond tussen de hertog en de drie Kwartieren van Nijmegen, Zutphen en Arnhem (Reg. no. 217).
Zegel: Groene was. Zegels van de 2e, 3e, 6e, 7e, 8e, 10e, 11e, 13e, 14e, 15e, 18e, 20e, 21e, 22e, 23e, en 27e oorkondes ontbreken.
Opmerkingen: Oorspronkelijk (Inv. no. 3682).
Bron: Oud Archief Nijmegen, inv.no. 3682Dubbele adelaar.
Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Hilliin_die_Ghier_1460_maart_18_nr__1607.jpg Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Hilliin_die_Ghier_1460_maart_18_nr__1608.jpg

 

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Hillen_de_Ghier_2.jpg
Zegel van Hillen de Gier op 18 maart 1460

 

(Nb: Maris van Sandelingen, Nederlandse leeuw, 1943)

1. Schepen in de hooge bank van Driel 1460
2.
Beleend met zijn vaders goed in den Kivitshamme 1414 en 1420 (Register Leenakten, kwartier Nijmegen)
3. Beleend met den
Corenweertschen Rijsweert tegen den Corenweert (te Driel) gelegen met alle sijnen anval, gewin ende verlies tot Zutphensche rechten eerst te leen gemaeckt bi Hillen de Gier, anno 1436.
(
Register Leenakten, kwartier Nijmegen)
4. Gillyn, beleend te Driel (1437);
5. 18-3-1460 Hiliin de Ghyer en Eghen Dirks de Jonge, schepenen van Driel, oorkonden dat
Johan van Rossum draagt over aan Gherit heer tot Culmborch etc. het huys te Rossum
(met de zegels van oorkonders in het archief van de heeren en graven van Culemborg, inv. 454 nos. 1607/8)
6. Beleend met de Cornweertsche rijsweert, anno 1469.
7.
Hertogelijk Geldersch rentmeester in Zaltbommel en in de Bommeler- en Tielerwaarden over alle renten, domeinen, accijnzen, tollen, pachten, thynsen, pondschattingen enz,

Beleend:
in ruil voor geld een onderpand geven, vooral roerende goederen: kostbaarheden belenen ;


Arnold van Egmond - Gelre 1423 -1465
Gillyn, 1436 (1442), Arch.Nijm.p39

Behoorde tot de vrije ridderschap in het rijk van Nijmegen. (nr. 18 Gyer, die, Tabel B 1 a p. 314 en 364) (Zie Jkvr. Johanna Maria van Winter)

Proefschrift:
Jonkvrouwe Dr. J.M. van Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen, met tabellen, Arnhem 1962.


Dit hieronder is een andere Hillen de Gier is dan de hier boven beschreven voorouder van mij.

Hillen de Gier (Hillinus Ghier), baljuw van A, 123.

Afschr. - Leenkamer Holland, no. 52, fol. 248 verso.
Litt.: Inleiding, blz. 66; prfschr., blz. 123, 125, 126.
1) Bevestigd door hertog Albrecht op 15 Augustus 1397 (Zie no. 219).

123. HESSELINUS VAN DRONGELEN, ONTVANGER VAN DE ABDIJ VAN ST. TRUYEN, BEKLAAGT ZICH EROVER,
DAT HILLINUS GHIER, BALJUW VAN ALTENA, DEN TIEND VAN BABILONIENBROEK VERKOCHT AAN WOUTER, NATUURLIJKEN ZOON VAN HEER JOHANNES VAN DRONGELEN.

1362 Augustus 29.

Gedrukt: Ch. Piot; Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, I, p. 569.
Litt.: Inleiding, blz. 16.

* Babyloniënbroek

Nr. 123. HESSELINUS VAN DRONGELEN, ONTVANGER VAN DE ABDIJ VAN ST. TRUYEN, BEKLAAGT ZICH EROVER, DAT HILLINUS GHIER, BALJUW VAN ALTENA, DEN TIEND VAN BABILONIENBROEK VERKOCHT AAN WOUTER, NATUURLIJKEN ZOON VAN HEER JOHANNES VAN DRONGELEN.

Bron:

 


(Gyllin, Hillinus) d(i)e(Ghier, Ghyer)

Schatting van de Bommelerwaard en de Tielerwaard 1434 Dryell.

Item Dirc van Alem III sc.

Item her Alart van Dryel III sc.

Item Hillen die Gyer VI sc.
Marvis vS:

1. Schepen in de hooge bank van Driel 1460

2. Beleend met zijn vaders goed in den Kivitshamme 1420 (Register Leenakten, kwartier Nijmegen)

3. Beleend met den Corenweertschen Rijsweert tegen den Corenweert (te Driel) gelegen met alle sijnen anval, gewin ende verlies tot Zutphensche rechten eerst te leen gemaeckt bi Hillen de Gier, anno 1436. (Register Leenakten, kwartier Nijmegen)

4. 18-3-1460 Hiliin de Ghyer en Eghen Dirks de Jonge, schepenen van Driel, oorkonden dat Johan van Rossum draagt over aan Gherit heer tot Culmborch etc. het huys te Rossum (met de zegels van oorkonders in het archief van de heeren en graven van Culemborg, inv. 454 nos. 1607/8


(151) 1559 OKTOBER 1 Jacob Pieck heer tot Ysendoeren, Johan van Rossem heer tot Poderoyen en Meynertzwyck, Johan van Rossem en Wolter van Ysendoren, maken een magescheid op verzoek van en met Adrien van Ysendoren, Henrick van Ysendoren, Johanna van Ysendoren, Anthoenis van Amstel als vertegenwoordiger van Anna van Ysendoren, Maria van Ysendoren en Digna van Ysendoren, zulks omtrent de nalatenschap van Johan van Ysendoren, Margriet van Rossem en Marten van Rossem. Op perkament en met uithangende zegels in bruin was van Jacob Pieck en Adrien van Ysendoren. De overige zegels ontbreken of zijn sterk geschonden. Met transcriptie. 1 charter en 1 stuk. Hieruit een fragment, betrekking hebbend op de bezittingen te IJzendoorn.


Regest:De Graaf, Huis Soelen, 434. Bewaarplaats origineel: Gelders Archief, Huis Soelen (0447), invr nr 434.


0124 Hof van Gelre en Zutphen

11. Request van de gebroeders Johan en Henrick van Zeyst inzake de vrijdom van heren-dienst en schatplicht van hun goederen Brumerdynck en Horstynck te Hengelo op het Goy en desbetreffende kondschappen, 1546-1547.

12. Request van Henrick van Middachten inzake zekere zanden in de IJssel, welke vanwege de Landschap in bezit genomen zijn en waarvan er een door hem gepretendeerd wordt als aanwas aan zijn oudhoevige land, ca. 1548. Met bijbehorende stukken.

13. Request van Jacob Pieck, heer van IJzendoorn, om als vergoeding voor door hem als raad van de Keizer bewezen en te bewijzen diensten boven zijn salaris beschikking te mogen krijgen over het perceel, waarop het afgebroken tolhuis van Tiel gestaan heeft, 1549. Met bij-behorende stukken, 1549-1550.

14. Request van dijkgraaf en heemraden van de Bommelerwaard en de magistraat van Zaltbommel inzake herstel van de schoordijk bij Nederhemert en dito request van Goirt Turck, heer tho Hemert, 1550. Met bijbehorend stuk.

N.B. In deze aangelegenheid is het Hof van Holland gemoeid.

15. Request der gemene geërfden van Nederbetuwe, Tielerwaard, het land van Buren, Beesd en Renoy en Mariënweerd om opheffing van de moeilijkheden, welke de heer van Asperen aan de Lingeschouw in den weg legt, 1552. Met bijbehorend concept-verbaal van commissa-rissen van het Hof.

16. Request van het convent van Oene om een windmolen te Epe op te mogen richten, (1553). Met bijbehoorende stukken, 1553.

17. Request van Thomas Gramaye inzake zijn 4de rekening (over 1552) als landrentmeester-generaal, (1553). Met bijlage.

18. Request van Peter van Mechelen terzake van een rente van 25 guld. 's jaars uit de Voogdij van Gelre, welke rente, omdat de Voogdij tot douairie aan de hertogin-weduwe strekt, moet worden uitbetaald door de rentmeester van Veluwe, die in gebreke is gebleven, 1554. Met bijbehorende stukken en retroacta.

19. Requesten van die van Echt, Vlodrop en Besel om zekere gemene gronden te mog


1297 Stukken betreffende informatiën, genomen door Jacob Pieck tot IJzendoorn, raad in het Hof, en mr. Johan Wrdt, raad en momber over de godsdienstige beroeringen in Zaltbommel, 1567. 1 omslag

meer

1358 Commissie van het Hof voor Jacob Pieck, heer tot IJzendoorn, en Godert Pannekoeck, jur. dr., mede-raden, , om informatiën in te winnen naar het verlenen van remissie buiten voorkennis van het Hof door heer Claes Vyghe, ambtman van Nederbetuwe en scholtis van Tiel, in de laatstgenoemde hoedanigheid aan Aernt Wonder, gevangene te Tiel, wegens twee doodslagen, 1564. 1 stuk

meer

2441 Stukken betreffende het verzoek van Frederik Hendrik van Wassenaer, heer der beide Catwijken, namens zijn vrouw Seyna Jacoba Isabella van Wijhe, vrouwe van de Blankenburg, optredende als collator van de St. Anna-vicarie in de kerk van Beuningen, om voor de duur van tien jaren de twee derde-delen van de vicarie-inkomsten te mogen bestemmen voor de kerk en de pastorie van IJzendoorn, 1752, 1753. 1 omslag

meer

2982 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2983 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2984 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2985 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2986 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2987 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2988 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2989 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2990 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2991 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2992 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

2993 IJzendoorn, 1796-1809.

meer

4500 Stukken betreffende klachten van de gezant van Groot-Brittannië over het aanhouden van tot de Britse artillerietrein behorende 54 paarden met twee begeleiders door de richter van de hoge heerlijkheid IJzendoorn, 1705, 1706. 1 omslag

meer


Kinderen:

I

Henrick Petersz die Ghyer

Lysbeth Koets ?

(BHIC)

Sacramentsbroederschap te Grave, 1375-1896 

28 Henrick van Steenhuys en Herman van Wamel, schepenen te Grave, oorkonden dat Henrick die Ghyer, zijn echtgenote Lysbeth en Mechtelt Koets hebben opgedragen aan Kersten Kerstenss. en Willem Monnick, dekens van de Sacramentsbroederschap te Grave, een ½ malder rogge per jaar, elk jaar te betalen op Maria Lichtmis, uit een koolhof buiten de Hampoort, gelegen tussen de erven van Mette Michiels, Arnt Knaepenszoon en Rutte van Boegen, grenzende aan de Ham en de gemene straat.

Origineel (RA's-Bosch, Collectie Aanwinsten 1974,Staat van Aanwinsten I, nr. 2), met de zegels van de beide schepenen.
A
fschrift Cartularium, XI (inv.nr. 2)

Datering: 1461 januari 30 ( des vrijdages na sunte Pouwelsdacg conversionis)

Zie ook Toegang 7070, Inv.nr. 2

 

(BHIC) 

1614 Familie Van Sypesteyn te Haarlem 

4. Stambomen 

4.4. Van Duren 

III Gerrit van Duren, geb. Nijmegen 22 juli 1542, overl. 9 okt. 1595, tr. 1. 4 jan. 1570 Metgen Koets Jansdr. overl. 3 mei 1571, tr. 2. 8 jan. 1572 Pieterken de Ghyer Pietersdr. overl. 27 jan. 1576, tr. 3. 12 april 1578 Fransken Roesten Gerritsdr.

 

II
Peter (Hillebrantsz) (mijn directe voorouder)

Lid van: Leden Illustre Lieve Vouwe Broederschap tot 1620
Doorgaans gaat het om mensen met een vooraanstaande maatschappelijke positie. Onder meer zijn lid geweest Willem van Oranje en de schilder Jeroen Bosch. Onder de huidige leden bevinden zich Koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander. Ook Koningin Juliana en Prins Bernhard waren Zwanenbroeders. Zij zijn de enigen die tegenwoordig deze titel mogen voeren.
 

1e vrouw: 

Heilwich gehuwt met Peterde Gier Hillensz. huwt voor 1480 en overlijdt in 1484.

zie streek archief bommelerwaard Een zerk "de Gier" in de St. Maartenskerk te Zaltbommel. 

pg 32 achterzijde, 2e kolom Geertrudis Maagd, 17 mrt 1505.

Hun zoon heet Robert vernoemd naar Mary haar vader.

 

 

2e vrouw:

 

Mary van Heuysden

Robbert van Heuysden zwager van Peter de Gier 

 

Bron: http://www.bhic.nl

Zwager:

man van je zus of broer, of broer van degene met wie je getrouwd bent


gerefaes maess zijn vrouw

Aegidius de Groot voerde een adelaar als wapen.


Bron: http://www.bhic.nl 

Bron: http://www.bhic.nl

Egen is de broer van PeterBron: http://www.bhic.nl

III
Arnt (genaamd van den poll)135 Akte waarbij Gheritken weduwe van Gherit van Dien en haar familieleden aan Hille de Ghier Arntsz een som van 870 gulden als garantie stellen voor de gevolgen van een eventuele gerechtelijke aktiei.z. 20 hont 20 roeden land te Driel in de Vliert gelegen, die zij aan Hille verkocht hebben, 1554. 1 charter

Datering: 1554 november 20
NB: Aanwinst 1970. Zie ook 1568 januari 31.
Bekijk archieftoegang: Diverse ChartersIV
Gerrit : zie "REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE AMMERZODEN, 1388-1794 door J.C. Kort" 

V
Joffr. Marij

Parenteel van Ambrosius de Bije

28 Herman de Bije, zoon van Hendrick de Bije (zie 20) en Geertruit Heijm. Herman trouwde met Marie HillensDr de Gier. Marie is een dochter van Hillen Peters de Gier en N.N..

Kind van Herman en Marie:

1 Herman HermansZn de Bije. Volgt 37.


37 Herman HermansZn de Bije, zoon van Herman de Bije (zie 28) en Marie HillensDr de Gier. Herman trouwde met Ida van Dieden. Ida is een dochter van Gerrit van Dieden en N,N van Heusden.

Kind van Herman en Ida:

1 Herman Hermens de Bije. Volgt 54.


http://www.droogleever.com/mijn_documenten/de_bie.pdf - 69k -


VI
mr. Johannes de Ghier.

1. Johannes had de titel MR. (Magister)

2. Was Vicaris in Driel, overleden in september 1479 en begraven in de kerk te (Kerk) Driel.

3. 11 non. oct. obiit Magister Johannes de Ghyer anno dom. 1479 (Necrologium kapittel Zaltbommel; zie zijn grafzerk in Wapenherault 1917, blz. 303)

(ad: Maris schrijft: 'Gheyr'. Vermoedelijk een drukfout.


REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE
AMMERZODEN, 1388-1794

door

J.C. Kort


Eerder gepubliceerd in ‘Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant


en de Bommelerwaard’, jrg. 33 en 34 (2009-2010)

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/REPERTORIUM_OP_DE_LENEN_VAN_DE_HOFSTEDE_AMMERZODEN__1388-1794.png

Aantekening: De hierboven beschreven familie "de Cock" en "de Gier" zijn beide mijn directe voorouders.
 

56.
De (1402: wind)molen in Driel in de Kievitsham met molenwerf, (1414: waar hij
op staat
), (1414: huis en hofstede en 2 (1420: 4) hont daarnaast, enerzijds: Rudolf
Knoop (1402: Gijsbert Wymat; 1414: Jan Wenmersz.; 1420: Wouter Egenz.),
anderzijds: Gerit Thams Andries grote Smeitsz. ( 1402: Berwijn Tonis; 1420: Jan
Maartensz. de Lose), (1414:
met een weg van vier roeden breed, strekkend van de
molenwerf tot de hoeve van Uitwijk, tussen Jan Maartensz. c.s.
).
24-10-1390:
Gerit de Ghier zoals van Ammerzoden, Leenhof Gelre, 1 fol. 28v.
12-12-1402:
Pieter de Ghier heer Pietersz., Gelre, 1 fol. 116v.
7-7-1414: Pieter de Ghier, te komen op
Heimerik en Hille, zijn zoons, Leenhof Gelre, 1 fol.
212v.
21-3-1420:
Heer Arnt de Ghier, waarna overdracht aan Heimerik en Hille de Ghier Pietersz.,
broers,
zoals van Ammerzoden, Gelre, 1 fol. 232.

Het leen 56 verminderd tot 56A.
56A. De helft van de Kievitsham in Driel,
waar de kleine windmolen op stond, oost
(1755: de gemene straat), west (1755: Gerard van Kessel en Jan van Lit), zuid
(1755: Cornelis Sars), noord (1755: erven Klaas Reuvers; 1755: Hendrik
Versteeg).

Aantekening: Zoals van Ammerzoden: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE AMMERZODEN, 1388-1794
d.w.z. dat het familie van elkaar moet zijn. Gerrit is dus wel degelijk familie van Pieter, Arnt, Heimerik en Hille de Ghier Pietersz. want deze 
hun zijn de enige personen met de achternaam de Ghier bij deze repertorium.

Notitie:

Het gaat om twee leengoederen,56 en het later daarvan afgesplitste 56A.
Je zou denken dat er danook een 56B moet zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn.
Kennelijk bestonden die leengoederen uit meerdere percelen. In de achtereenvolgende beleningen worden daarover opmerkingen gemaakt en deze zijn hier opgenomen.
Omdat er nog geen kadaster bestond werd veelal de belending aangegeven: ten noorden dit, tenwesten dat, enz. Vreemd genoeg staat daarover bij 56. niet veel genoteerd. Bij 56A. weer wel.
4 hont= een stukje land van 4 hont oppervlak. De gemene straat = de gewone straat, de dorpsweg.
De verwijzingen Leenhof Gelre, soms verkort tot Gelre, verwijzen waarschijnlijk naar het archief van de Gelderse Leenkamer 0002-nummer 1, bij het
Geldersch archief aanwezig en op te vragen.
Wat met ‘zoals van Ammerzoden’ wordt bedoeld is mij niet duidelijk. Misschien: ‘zoals de vorige leenman eveneens afkomstig van Ammerzoden’?

Eén ding is zeker: wij kunnen het de heer Jacob Kort himself niet meer vragen. Hij overleed eerder dit jaar. (2011)


Bron: Een medewerker van het Geldersch archief.

Mijn mening over Gerrit is dat hij waarschijnlijk de broer of een oom van Peter Pieterszn de Gier is.


 

Christina Arnts die Ghier uxore

-

-

1494

intredegeld

Rekeningpost

Christina Arnts die Ghier uxore

Jaar

1494

Soort betaling

intredegeld

Inv.nr.

122

 

Rekening

Pagina

276v

Description: http://thevulture.nl/attachments/Image/Familie_de_Gier/Christina_Arnts_die_Ghier_uxor_1494_illustere_lieve_broederschap.jpg


Heemraad 5 februari 1510 Hillen de Ghier_archief van den bosch

 
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen