Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Messias van de Antichrist
YHWH is mijn enige God en Yeshua zijn zoon is de Messias.

Twilight zone: De gelovige en ongelovige mensen die nog verblind zijn door de god deze wereld.

Ik ben erachter gekomen wat de illuminatie is en de rol die satan hierin speelt in deze wereld:
 
(Godloze/heidense) instanties die mij met smaad kinderen stelen via het zogenaamde rechtsysteem, die volgens mij allemaal satanische achtergronden hebben en totaal YHWH's wetten negeren.
De god van deze wereld regeerd over deze instanties en wij als Christenen zijn het doel, maar weet YHWH is mijn GOD, degene die uiteindelijk de regie gaat overnemen en iedereen gaat belonen voor al deze onzin deze tijdelijke TWILIGHT ZONE.


YHWH heeft ons beloofd:

1 Korinthe 11
2 Loof den HEERE (YHWH), mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;

En niet door mensen en hun medicijnen

Exodus 23
25 En gij zult den HEERE (YHWH) uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren.

Dus wie geneest wie?

Een mens met zijn medicijnen of YWHW (God)?

Markus 7

Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;
Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele.

Markus 7

Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:
“Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij;
tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”
De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 
En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! 

Dat is de tijd/situatie tussen licht en donker,het zogenaamde tweeduuster. Er wordt mee bedoeld,dat er in die tijd vaak mysterieuze dingen gebeuren, die eigenlijk niet mogelijk zijn.
An area of ambiguity between two distinct states or conditions: a twilight zone between good and evil.Adnan Oktar: Muslims and Jews should pray to Allah to send the Mahdi; King Messiah
Moslims en Joden/Christenen hebben niet dezelfde god. Wij hebben YHWH en hun hebben Allah (Satan).


  

253 - The Secret Behind Secret Societies / Total Onslaught Mini Series - Walter Veith
Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught
Bible Prophecy and the Coming Muslim anti-Christ (Walid Shoebat)De Paus is een Jezuit en de top van de illuminatie waarvan satan het hoofd is.JAMIE FOXX OBAMA IS OUR GOD LORD AND SAVIOR GIVE HONOR !
Flies Frogs and False Prophets! Will Antichrist be revealed this March?
Barack Obama: 'The Messiah is absolutely speaking'
Jeugd luistert naar de Messias Obama in 2008 elections?
The shocking video Barack Obama does not want you to see!!
Obama: From "Messiah" to Murderer
Remember before the 2008 election and black Nation of Islam leader, Louis Farrakahn called Barack Hussein Obama the "Messiah"? Now, according to Farrakahn, Obama has been turned into an assassin by "wicked demons". Farrakahn is upset with Obama's bombing of Libya and his handling of the wars in the middle east. 
Denver Airport Conspiracy Government (part 1)
Denver Airport Part 2
2012 & Denver Airport Conspiracy Discussion Coast to Coast !!!
BREAKING - Obama: Jesus OUT! Terrorists IN!

Exodus 12

Instelling van het Pascha
De HEERE nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende:
Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.
Spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: Aan den tienden dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis.
Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neme hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij eten kan; gij zult rekening maken naar het lam.
Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen.
En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.
En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.
En zij zullen het vlees eten in denzelfden nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met bittere saus eten.
Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden; maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand.
10 Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan overblijft tot den morgen, zult gij met vuur verbranden.
11 Aldus nu zult gij het eten: uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is des HEEREN pascha.
12 Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE!
13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.
14 En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.
15 Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar aan den eersten dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen; want wie het gedesemde eet, van den eersten dag af tot op den zevenden dag, diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit Israël.
16 En op den eersten dag zal er een heilige verzameling zijn; ook zult gij een heilige verzameling hebben op den zevenden dag; er zal geen werk op denzelven gedaan worden; maar wat van iedere ziel gegeten zal worden, datzelve alleen mag van ulieden toegemaakt worden.
17 Zo onderhoudt dan de ongezuurde broden, dewijl Ik even aan denzelfden dag ulieder heiren uit Egypteland geleid zal hebben; daarom zult gij dezen dag houden, onder uw geslachten, tot een eeuwige inzetting.
18 In de eerste maand, aan den veertienden dag der maand, in den avond, zult gij ongezuurde broden eten, tot den een en twintigsten dag der maand, in den avond.
19 Dat er zeven dagen lang geen zuurdesem in uw huizen gevonden worde, want al wie het gedesemde eten zal, dezelve ziel zal uit de vergadering van Israël uitgeroeid worden, hij zij een vreemdeling of een ingeborene des lands.
20 Gij zult niets eten, dat gedesemd is; in al uw woningen zult gij ongezuurde broden eten.
21 Mozes dan riep al de oudsten van Israël, en zeide tot hen: Leest uit, en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha.
22 Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan den morgen.
23 Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.
24 Onderhoudt dan deze zaak, tot een inzetting voor u en voor uw kinderen, tot in eeuwigheid.
25 En het zal geschieden, als gij in dat land komt, dat u de HEERE geven zal, gelijk Hij gesproken heeft, zo zult gij dezen dienst onderhouden.
26 En het zal geschieden, wanneer uw kinderen tot u zullen zeggen: Wat hebt gij daar voor een dienst?
27 Zo zult gij zeggen: Dit is den HEERE een paasoffer, Die voor de huizen der kinderen Israëls voorbijging in Egypte, toen Hij de Egyptenaren sloeg, en onze huizen bevrijdde! Toen boog zich het volk en neigde zich.
28 En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de HEERE Mozes en Aäron geboden had, alzo deden zij.
Tiende plaag. Dood der eerstgeborenen
29 En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Faraö af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.
30 En Faraö stond op bij nacht, hij en al zijn knechten, en al de Egyptenaars; en er was een groot geschrei in Egypte; want er was geen huis, waarin niet een dode was.
31 Toen riep hij Mozes en Aäron in den nacht, en zeide: Maakt u op, trekt uit het midden van mijn volk, zo gijlieden als de kinderen van Israël; en gaat heen, dient den HEERE, gelijk gijlieden gesproken hebt.
32 Neemt ook met u uw schapen en uw runderen, zoals gijlieden gesproken hebt, en gaat heen, en zegent mij ook.
33 En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende, om die uit het land te drijven; want zij zeiden: Wij zijn allen dood!
34 En het volk nam zijn deeg op, eer het gedesemd was, hun deegklompen, gebonden in hun klederen, op hun schouderen.
35 De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes, en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen.
36 Daartoe had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaren, dat zij hun hun begeerte deden; en zij beroofden de Egyptenaren.
37 Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Raméses naar Sukkoth, omtrent zeshonderd duizend te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens.
38 En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen, en runderen, gans veel vee.
39 En zij bakten van het deeg, dat zij uit Egypte gebracht hadden, ongezuurde koeken; want het was niet gedesemd; overmits zij uit Egypte uitgedreven werden, zodat zij niet vertoeven konden, noch ook tering voor zich bereiden.
40 De tijd nu der woning, dien de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben, is vierhonderd jaren en dertig jaren.
41 En het geschiedde ten einde van de vierhonderd en dertig jaren, zo is het even op denzelfden dag geschied, dat al de heiren des HEEREN uit Egypteland gegaan zijn.
42 Dezen nacht zal men den HEERE op het vlijtigst houden, omdat Hij hen uit Egypteland geleid heeft; deze is de nacht des HEEREN, die op het vlijtigst moet gehouden worden, van al de kinderen Israëls, onder hun geslachten.
43 Voorts zeide de HEERE tot Mozes en Aäron: Dit is de inzetting van het pascha: geen zoon eens vreemdelings zal daarvan eten.
44 Doch alle knecht van iedereen, die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten.
45 Geen uitlander noch huurling zal er van eten.
46 In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen, en gij zult geen been daaraan breken.
47 De ganse vergadering van Israël zal het doen.
48 Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, om dat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands; maar geen onbesnedene zal daarvan eten.
49 Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.
50 En alle kinderen Israëls deden het; gelijk als de HEERE Mozes en Aäron geboden had, alzo deden zij.
51 En het geschiedde even ten zelfden dage, dat de HEERE de kinderen Israëls uit Egypteland leidde, naar hun heiren.

Johannes 12

Intocht te Jeruzalem
12 Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
13 Namen de takken van palmbomen, en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, HijDie is de Koning Israëls!
14 En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is:
15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin.
16 Doch dit verstonden Zijn discipelen in het eerst niet; maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig, dat dit van Hem geschreven was, en dat zij Hem dit gedaan hadden.
17 De schare dan, die met Hem was, getuigde dat Hij Lázarus uit het graf geroepen, en hem uit de doden opgewekt had.
18 Daarom ging ook de schare Hem tegemoet, overmits zij gehoord had, dat Hij dat teken gedaan had.
19 De farizeeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel, dat gij gans niet vordert? Ziet, de gehele wereld gaat Hem na.


Matthéüs 21

De intocht in Jeruzalem
En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth-fagé, aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen:
Gaat heen in het vlek, dat tegen u over ligt, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar; ontbindt ze, en brengt ze tot Mij.
En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden.
Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde, hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende:
Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin.
En de discipelen heengegaan zijnde, en gedaan hebbende, gelijk Jezus hun bevolen had,
Brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, en zetten Hem daarop.
8 En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg.
En de scharen, die voorgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!
10 En als Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze?
11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Názareth in Galiléa.

 

 

De ezel is het symbool van de Democratische partij van de USA.

Jezus reed op een ezel op 9 nisan  Obama gaat naar Jeruzalem ook op 9 Nisan 
6013 (5773)/20 maart 2013 naar Jeruzalem.


Bron:

Anubis (god)
Anubis
Egyptische god
Anubis, Anoebis, Anoubis, Inepoe
Anubis at Denver International Airport (2010)Anubis in hiërogliefen
Cultuscentrum Cynopolis
Gedaante Man met jakhalskop
Dierlijke verschijning Jakhals
Associatie Begraafplaatsen, balseming
Griekse god Hades?

Anubis
Portaal Egyptologie
Anubis was een god in de Egyptische mythologie. Hij werd afgebeeld met het hoofd van een jakhals of als een jakhals. Jakhalzen waren aaseters en waarschijnlijk zou de associatie met dit dier eerder geweest zijn om de doden te beschermen van vernietiging.

Mythologie

Voordat Osiris belangrijk werd was Anubis de belangrijkste begraaf-god. Waarschijnlijk heeft hij zich in het begin alleen maar met begrafenissen bemoeid en zich met het volgen van de koning in de onderwereld beziggehouden. De naam Anubis (inepu) zou gelinkt zijn aan het woord koningszoon in dezelfde relatie met Osiris. De Jakhalskop is gekozen naar de Jakhalzen in de woestijn die aan het graven waren in de oude koningsgraven. De andere jakhalsgod was Wepwawet. In het Oude Rijk werden gebeden geschreven op de muren van mastaba's en in de piramideteksten is Anubis heel vaak aangehaald.
Uiteindelijk is de cultus van Anubis geassimileerd met die van Osiris, waarvan men zei dat hij de vader van Anubis was en dat Anubis hem balsemde. Er zijn verschillende mythen over zijn afkomst, volgens een tekst was hij de zoon van Hesat en Bastet, volgens andere bronnen was hij de zoon van Seth of Ra met Nephthys (volgens een bron van Plutarchus). Hij was de onwettige zoon van Osiris en Nephthys, de zus van Isis. Isis had ontdekt dat Osiris haar had bedrogen, maar Nephthys die het kind niet wilde uit angst voor haar gemaal Seth had het verborgen. Isis vond Anubis en verzorgde hem. Anubis zou er eveneens voor zorgen dat Osiris opnieuw tot leven kwam en deze zo de eerste mummie was.
De functie in de dood van Anubis is perfect weergegeven in de titels die hij kreeg:
Voorganger van de westerlingen; vanwege de graven aan de oevers ten westen van de Nijl
Heer van het heilige land; de heerschappij over de woestijnen
Hij die op de heilige berg is; gebaseerd op een jakhals op een berg die de boel in de gaten houdt
Heerser van de bogen; overheerser van de vreemde volkeren rondom Egypte

Verering

Anubis was vooral geliefd in de zeventiende nomos van Opper-Egypte, waar ook een interessant document over religieuze topografie, het papyrus Jumilhac bewaard is gebleven. Anubis was de patroon van die nomos: Cynopolis of el-Qeis. Zijn religie werd aangenomen in het hele land, de vele kapels en afbeeldingen van de god bewijzen het. Anubis werd de patroon van de balsemers en in de Memphitische necropolis kreeg hij ook een cultus in de Late periode bij het Anubieion te Memphis. Er zijn ook maskers gevonden van de god, die priesters droegen bij het balsemen van de koning. Ook had de god te maken met de geboorte althans in het Oude Rijk volgens de Palermo steen.

Afbeelding

De god Anubis kon op een aantal manieren worden afgebeeld. Als een man met een jakhalskop, als een jakhals (later werd dit een hond onder de Grieken die het verschil niet zagen) en als een man getroond met een Was-scepter. De god wordt vaak afgebeeld in de hal van de waarheid waar de ziel van de overledene werd gewogen. Hij werd vaak afgebeeld naast Osiris en Thoth. In de Grieks-Romeinse tijd werd de god afgebeeld in harnas (Alexandrië) als een beschermde godheid die waakte over Horus.

 
Angels & Demons - Official Trailer
Dit is precies de inhoud wat de illuminatie en de demonen met de paus dit jaar van plan zijn te doen.

Magie mag niet van God en de Illuminatie zijn met magie bezig.

 

2 Kronieken 33:6.
Hij verbrandde zijn zonen als offer in het Hinnomdal en liet zich in met wolkenschouwerij, wichelarij, magie, geestenbezwering en waarzeggerij. Hij tergde de HEER door voortdurend te doen wat slecht is in zijn ogen.

Handelingen 8:9
.
Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken,

Handelingen 19:19.
Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken.

2 Korinthe 11 

13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.
14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
 
 
Why Jews Must Believe In Jesus
Bron:

POPE BENEDICT XVI STEPPING DOWN - THE END
The Vatican's Agenda for Jerusalem - The Jerusalem Connection Spot for PPSIMMONS
John Benefiel on It's Supernatural with Sid Roth - Baal Divorce Decree
IS THE POPE'S CHURCH 'TOO BIG TO SAVE?'
Satanism in the Vatican confirmed , ex jesuit priest blows the wistle
Knowing Your Enemy - The Vatican - Secrets of the Vatican
Knowing Your Enemy - Freemasonry History - Skull And Bones History
ASTOUNDING! UPDATED! The New Pope And The Mark Of The Beast?
John todd, ex Illuminati, explaining the Illuminati, full video.
Sid Roth with Tom Horn & Cris Putnam - 900 year-old prophecy

Obama kreeg de Nobel vredes prijs op 9 oktober 2009 
PJ TV 
Thank you for watching PJ. As a "visitor" you have 14 more videos you can watch. After that you will need to register (free) and login to see more videos.
How are World Events Being Interpreted by Iran's Islamic Regime?
Watch: The Coming is Near (Mar. 28, 2011)

Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen