Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Vervolging

Matthéüs 24

Verwoesting van Jeruzalem voorzegd; begin der smarten
En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.
En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.
En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.
En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.
11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
De grote verdrukking
15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
16 Dat alsdan, die in Judéa zijn, vlieden op de bergen;
17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19 Maar wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die dagen!
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!
26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.
De komst van Christus
29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Vermaning tot waakzaamheid
36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
40 Alsdan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.
42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.
44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
Gelijkenis van de twee dienstknechten
45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?
46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.
47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.
48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;
49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;
50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;
51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Lukas 17
20 En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
22 En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien, en gij zult dien niet zien.
23 En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet.
24 Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.
25 Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht.
26 En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.
27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen.
28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden;
29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.
30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
31 (Op die dag) In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is.
32 Gedenkt aan de vrouw van Lot.
33 Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden.
34 Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
35 Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.
36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.
37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.

Lukas 12
11
En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult;

12 Want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.


Anti-Gay Marriage Clerk Kim Davis Goes To Jail
KIM DAVIS BROKE NO LAW! Rock Solid Proof! Carl Gallups
She Broke No Law | CitizenLink Report
Christian Persecution of Kim Davis
Christian persecution in North America: Kim Davis jailed for being faithful to her beliefs

Handelingen 5
29
 Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet God(e) meer gehoorzaam zijn, dan den mensen.

30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.

31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.

 En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.

33 Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart, en zij hielden raad, om hen te doden.

34 Maar een zeker Farizeër stond op in den raad, met name Gamaliël, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood, dat men de apostelen een weinig zou doen buiten staan.

35 En hij zeide tot hen: Gij Israëlietische mannen, ziet voor u, wat gij doen zult aangaande deze mensen.

36 Want voor deze dagen stond Theudas op, zeggende, dat hij wat was, dien een getal van omtrent vierhonderd mannen aanhing; welke is omgebracht, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid en tot niet geworden.

37 Na hem stond op Judas, de Galileër in de dagen der beschrijving, en maakte veel volks afvallig achter zich; en deze is ook vergaan, en allen, die hem gehoor gaven, zijn verstrooid geworden.

38 En nu zeg ik ulieden: Houdt af van deze mensen, en laat hen gaan; want indien deze raad, of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden.

39 Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken; opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden.

40 En zij gaven hem gehoor; en als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geselden zij dezelve, en geboden hun, dat zij niet zouden spreken in den Naam van Jezus; en lieten hen gaan.

41 Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.

42 En zij hielden niet op, allen dag, in den tempel en bij de huizen, te leren, en Jezus Christus te verkondigen.

 

Mattheus 20
25
 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.
26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar;

Mattheüs 21

23 En als Hij in den tempel gekomen was, kwamen tot Hem, terwijl Hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: Door wat macht doet Gij deze dingen? En Wie heeft U deze macht gegeven?

24En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij Mij zult zeggen, zo zal Ik u ook zeggen, door wat macht Ik deze dingen doe.

25 De doop van Johannes, van waar was die, uit den hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit den hemel; zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd?

26 En indien wij zeggen: Uit de mensen: zo vrezen wij de schare; want zij houden allen Johannes voor een profeet.

27 En zij, Jezus antwoordende, zeiden: Wij weten het niet. En Hij zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet, door wat macht Ik dit doe.

Mattheüs 28

18 En Jezus (Yeshua), bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Marcus

22 En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als machthebbende, en niet als de Schriftgeleerden.

27 En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met macht ook den onreinen geesten gebiedt, en zij Hem gehoorzaam zijn!

Lukas 9

1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen.

Lukas 10

19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

Lukas 12

4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna niet meer kunnen doen.

5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien! 

Lukas 20

25 En Hij zeide tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.

Lukas 22

10 En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd

Kolossensen 2

10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

 
1 pe 2:13
Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;

1 pe 2:14
Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.

1 pe 2:15
For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:

1 pe 2:16
As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.

1 pe 2:17
Honour all 
men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.

1 pe 2:18
Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.

1 pe 2:19
For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

1 pe 2:20
For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.

1 pe 2:21
For even here unto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:

1 Petrus 2

1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;

2 En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;

3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.

4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;

5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;

8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn.

9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

11 Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;

12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.

13 Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;

14 Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.

15 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;

16 Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.

17 Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.

18 Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.

19 Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte.

20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God.

21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;

23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.

Openbaring 2

26 En die overwint (Christenen en Joden), en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen (moslims en anders gelovigen);

27 En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.

28 En Ik zal hem de morgenster geven.

29 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 6

15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;

Openbaring 13

7 En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.

9 Indien iemand oren heeft, die hore.

10 Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.

 Openbaring 13

15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

                                                                                                                                   
                                                                                                                                  Nederland:      
 
Bron:

Matthéüs 24

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.


Youtube link:
Bron:

EGYPTIAN CLERIC: CHRISTIAN WOMEN WHO REFUSE TO DRESS LIKE ISLAMIC WOMEN SHOULD GET RAPED

Reblogged from MidnightWatcher's Blogspot:

Click to visit the original post

“The worst sin and distraction from virtue that I have left for man is woman” – Prophet of Islam, Mohammed, Sahih AlBukhari, 5096

“When I stood on the door of hell, I saw most of its inhabitants were women” – Prophet of Islam, Mohammed, Sahih AlBukhari, 5196

By Yasmine Saleh and Shaimaa Fayed, Reuters - "Many Egyptian viewers were horrified when preacher Hisham el-Ashry recently popped up on primetime television to say women must cover up for their own protection and advocated the introduction of religious police.

Read more… 477 more words

Lees hier voor meer info

 
Syria rebels 'beheaded a Christian and fed him to the dogs' as fears grow over Islamist atrocities

  • Christian Andrei Arbashe, 38, was kidnapped and beheaded by rebel fighters in northern town of Ras Al-Ayn on the Turkish border
  • News came as pro-government forces celebrated their victory against rebels near Aleppo Airport

By NICK FAGGESyrian rebels beheaded a Christian man and fed his body to dogs, according to a nun who says the West is ignoring atrocities committed by Islamic extremists.

The nun said taxi driver Andrei Arbashe, 38, was kidnapped after his brother was heard complaining that fighters against the ruling regime behaved like bandits.

She said his headless corpse was found by the side of the road, surrounded by hungry dogs. He had recently married and was soon to be a father.

 
Volatile fighting: The news of the kidnapping and beheading of Mr Arbashe came as pro-government forces celebrated their victory against rebels at the Air Defence Base in Tal Hassil near from Aleppo Airport last night

Volatile fighting: 
The news of the kidnapping and beheading of Mr Arbashe came as pro-government forces celebrated their victory against rebels at the Air Defence Base in Tal Hassil near Aleppo Airport last night.


Sister Agnes-Mariam de la Croix said: ‘His only crime was his brother criticised the rebels, accused them of acting like bandits, which is what they are.’

There have been a growing number of accounts of atrocities carried out by rogue elements of the Syrian Free Army, which opposes dictator Bashar al-Assad and is recognised by Britain and the West as the legitimate leadership.

 

 


Sister Agnes-Miriam, mother superior of the Monastery of St James the Mutilated, has condemned Britain and the west for supporting the rebels despite growing evidence of human rights abuses. Murder, kidnapping, rape and robbery are becoming commonplace, she says.

‘The free and democratic world is supporting extremists,’ Sister Agnes-Miriam said from her sanctuary in Lebanon. ‘They want to impose Sharia Law and create an Islamic state in Syria.’

 
Fatal opinion: The man's brother had criticised the behaviour of members of the Free Syrian Army, seen here during heavy clashes with government forces north of Aleppo earlier this month

Fatal opinion: 
The man's brother had criticised the behaviour of members of the Free Syrian Army, seen here during heavy clashes with government forces north of Aleppo earlier this month.


The 60-year-old Carmelite nun claims the west has turned a blind eye to growing evidence of a ‘fifth column’ of fanatics within the rag-tag ranks that make up the Free Syrian Army that they back to oust Assad.

One of the most effective fighting forces is the Jabat Al-Nusra, which has an ideology similar to Al Qaeda.

‘The uprising has been hijacked by Islamist mercenaries who are more interested in fighting a holy war than in changing the government,’ she said.

‘It has turned into a sectarian conflict. One in which Christians are paying a high price.’

The rebel attacked the northern town of Ras Al-Ayn, on the Turkish border, last month. The fighters entered the Christian quarter, ordering civilians to leave and leaving their homes.

‘More than 200 families were driven out in the night,’ Sister Agnes-Miriam says. ‘People are afraid. Everywhere the deaths squads stop civilians, abduct them and ask for ransom, sometimes they kill them.’

 
Threat: Sister Agnes-Mariam said that rebel fighters, pictured, are targeting Christians in Syria in a bid to make it a Muslim state

Threat: 
Sister Agnes-Mariam said that rebel fighters, pictured, are targeting Christians in Syria in a bid to make it a Muslim state.


Militants wearing black bandanas of Al Qaeda recently laid siege to the Monastery of St James the Mutilated, located between Damascus and Homs, for two days in an attempt to prevent Christmas celebrations, the nun claims.

An estimated 300,000 Christians have been displaced in the conflict, with 80,000 forced out of the Homs region alone, she claims.

Many have fled abroad raising fears that Syria’s Christian community may vanish - like others across Middle East, the birthplace of Christianity.

Al Assad, a member of the Alawite Muslim sect, claims only his regime can protect Syria’s minorities from domination from the Sunni Muslims majority.

Meanwhile the fighting continues to rage with government forces retaking control of a key district in the city of Homs yesterday.

The latest violence comes after United Nations peace envoy Lakhdar Brahimi warned of ‘hell’ for Syria if no political solution could be found.

Russia has stated the conflict is becoming increasingly militarised and sectarian and risks bringing chaos to the whole region.

 

 

Some 44,000 people have been killed since the uprising against the Al Assad regime began in March 2011.


Home > Radical IslamEgyptian Cleric Threatens Egypt’s Christians With Genocide, ‘You Will Be Wiped Off The Face Of The Earth’
Egyptian Cleric Threatens Egypt’s Christians With Genocide, ‘You Will Be Wiped Off The Face Of The Earth’
12/31/2012 ICA


By Raymond Ibrahim, Gatestone Institute – “Islamic leaders continue to portray the popular protests against President Morsi and his recently passed Sharia-heavy constitution as products of Egypt’s Christians. Recently, Muslim Brotherhood leader Safwat Hegazy said in an open rally, as captured on video:continue to portray the popular protests against President Morsi and his recently passed Sharia-heavy constitution as products of Egypt’s Christians. Recently, Muslim Brotherhood leader Safwat Hegazy said in an open rally, as captured on video:

A message to the church of Egypt, from an Egyptian Muslim: I tell the church — by Allah, and again, by Allah — if you conspire and unite with the remnants [opposition] to bring Morsi down, that will be another matter…. our red line is the legitimacy of Dr. Muhammad Morsi. Whoever splashes water on it, we will splash blood on him.”red line is the legitimacy of Dr. Muhammad Morsi. Whoever splashes water on it, we will splash blood on him.”

More recently, Dr. Wagdi Ghoneim — who earlier praised Allah for the death of the late Coptic Pope Shenouda, cursing him to hell and damnation on video — made another video, entitled, ‘A Notice and Warning to the Crusaders in Egypt,’ a reference to the nation’s Copts, which he began by saying, ‘You are playing with fire in Egypt, I swear, the first people to be burned by the fire are you [Copts].’ The video was made in the context of the Tahrir protests against Morsi: Islamic leaders, such as Hegazy and Ghoneim, seek to portray the Copts as dominant elements in those protests; according to them, no real Muslim would participate. Ghoneim even went on to say that most of the people at the protests were Copts, ‘and we know you hid your [wrist] crosses by lowering your sleeves.’

The heart of Ghoneim’s message was genocidal: ‘The day Egyptians — and I don’t even mean the Muslim Brotherhood or Salafis, regular Egyptians — feel that you are against them, you will be wiped off the face of the earth. I’m warning you now: do not play with fire!’

Along with trying to incite Egypt’s Muslims against the Copts, and threatening them with annihilation, Ghoneim made other telling assertions, including:
  • Addressing the Christians of Egypt as ‘Crusaders,’ once again showing Islam’s simplistic, black-and-white vision, which clumps all Christians — of all nations, past and present, regardless of historical context and denomination — as one, in accordance with an Islamic tradition that states ‘All infidels are one religion.’
  • Comparing Christian Copts to animals: ‘Respect yourselves and live with us and we will protect you… Why?… because Allah has forbidden me to be cruel to animals. I’m not trying to compare you to animals … but if I am not cruel to animals or plants, shall I be cruel to a soul created by Allah? You are an infidel in Allah’s sight — and it is for him to judge you. However, when you live in my country, it is forbidden for me to be unjust to you — but that doesn’t mean we are equal. No, oh no.’
  • Telling Copts: ‘I want to remind you that Egypt is a Muslim country…. if you don’t like the Muslim Sharia, you have eight countries that have a Cross on their flag [in Europe], so go to them. However, if you want to stay here in Egypt with us, know your place and be respectful. You already have all your rights — by Allah, even more than Muslims… No one investigates your homes, no one investigates your churches. In fact, in the past, the Islamic groups used to fake their IDs and put Christian names on them when they would go out for [jihadi] operations, so that when the police would catch them, they would see they are Christians and be left alone.’ Ghoneim misses the irony of what he says: Police know that Egyptian Christians are not going to engage in terror; Egyptian Muslims are suspect.homes, no one investigates your churches. In fact, in the past, the Islamic groups used to fake their IDs and put Christian names on them when they would go out for [jihadi] operations, so that when the police would catch them, they would see they are Christians and be left alone.’ Ghoneim misses the irony of what he says: Police know that Egyptian Christians are not going to engage in terror; Egyptian Muslims are suspect.
  • Saying, in mocking tones, towards the end: ‘What do you think — that America will protect you? Let’s be very clear, America will not protect you. If so, it would have protected the Christians of Iraq when they were being butchered!’ — a reference to the fact that, after the U.S. ousted Saddam Hussein, half of Iraq’s Christian population has either been butchered or fled the nation, and all under U.S. auspices.
  • Claiming that the Copts are only four million while the Muslims are 85 million — even as Coptic Orthodox Church registries maintain that there are more than 15 million Copts, and most outside analysts say 10 million— and adding that Morsi was only being nice by saying, as he did during one of his speeches: ‘There are no minorities in Egypt.’ Ghoneim fails to explain, if Copts are so few — four million compared to 85 million — how could they be so influential, and flood the Tahrir protests with such large numbers?
  • Mocking new Coptic Pope Tawadros—not surprising considering his great hate for the former Pope—by claiming that the new Pope urged Copts to protest; that the new Pope wants to see Morsi and Sharia law fall, and by adding, ‘Is it not enough that you have all those monasteries?’”
Source – Gatestone Institute.
Mike Adams 20 Dark Predictions for 2013
More than 100 Christians Killed in Nigeria’s Plateau State
In Vwang Kogot, Nigeria, 14 Christians were killed one of the many attacks in 2011 that helped push the country's persecution ranking from 23 to 13. (Photo: Compass)
Entire families slaughtered in month of attacks, apparently with military help.
JOS, Nigeria, September 22 (World Watch Monitor) — A rash of attacks by armed Muslim extremists on villages in Nigeria’s Plateau state in the past month have left more than 100 Christians dead, including the elimination of entire families, sources said.

In a guerilla-type “hit and run” attack on the Christian community of Vwang Kogot, Muslim attackers at about 8 p.m. on Sept. 9 killed 14 Christians, including a pregnant woman. Survivors of the attack told Compass that the assailants raided the village with the aid of men in military uniforms of the Nigerian Army.

Many of the victims were members of a single family surnamed Danboyi. 

“We heard gunshots in our village and realized that the sound was coming from a neighbor’s house, so we quickly ran to find out what was happening but saw a soldier at the entrance of the house with a gun ready to shoot at anybody who comes around, and at the same time preventing those inside from escaping,” village resident Markus Mamba told Compass. “We couldn’t get any closer because we were hearing gunshots at random, and we had no weapons with us to use to withstand the might of those soldiers, as there were quite a number of them around the house.”

Hiding, Mamba and others could only observe the killing, he said.

“After the soldiers and the Muslims left, we rushed into the place to see the destruction they did,” he said. “We discovered that 14 people were killed. Among them was a pregnant woman who died with a child in her womb – bringing the number of deaths to 15 persons. We also observed that the victims died from gun and machete wounds.” 

Gyang Badung survived the attack, but his wife, four children, mother, grandmother and a nephew did not, he told Compass. 

“I came home in the evening and had my meal, and right after I finished, I heard strange movement around our house and suddenly heard gunshots everywhere as my house was being attacked,” Badung said. 

He jumped through his bedroom window and ran to a farm behind his house, he said.

“I waited in the bush, helpless, not knowing what to do until they left,” he said. “I saw more than nine people who came to attack us leaving into the bush and going away from our village. When I returned home, I found out that my whole family had been killed except for two sons, who were injured but survived, and my father who also narrowly escaped and ran into the bush.”

The ages of the children he lost were 15, 9, 5, and 4. His two injured sons are receiving hospital treatment.

Vou Mallam, another survivor of the attack, was with her husband and children when the raiders broke into their house. She escaped death when she found a hiding place in one of the rooms. Her husband, only son and grandchildren were killed. 

“After our evening meal, we prayed and asked the children to go to bed,” she told Compass. “Suddenly we heard gunshots in our house, so I quickly crawled into the children’s room and put off the lamp and crawled again to hide under the bed in another place. I saw a soldier with a gun coming into the room, but he did not see me, and I heard some of them saying by the window, ‘There is nobody here.’

“But it was like they heard a movement and immediately started shooting. That was how they killed my husband in the place he was hiding, and my only son and his children in the other room were all killed.”

She said she heard the assailants speaking the Fulani language. Ethnic Fulani are primarily Muslim nomads in Nigeria whom militant Muslims appear to be enlisting to attack Christian communities due to the Fulanis’ expert understanding of the terrain of rural communities, area Christians said. Having lived their lives as nomads with their cattle, the Fulani have acquired the skills to surmount tough environmental challenges, area residents believe.

Dachung Dagai, pastor of a Church of Christ in Nigeria congregation in Vwang Kogot, told Compass that the village has been attacked three times since he arrived eight months ago. 

“I was transferred here on Jan. 5,” he said. “The second day of my being in this place, the Muslim attackers attacked this village, and after two weeks they came again and attacked our village, killing two of our members.”

Dagi reported that assault and two subsequent attacks to security agencies, but no action has been taken, he said. 

“No help or relief from the government has been received by our people,” Dagai said. “We’ve just been living with the horror of not knowing what will happen next.”

Dagai said their main concern is that Nigerian army soldiers have been involved in each attack.

“What is the government doing about the soldiers?” he said. “In some places, enough evidence has been found against these Muslim soldiers and nothing has been done. Can’t the soldiers be withdrawn from the state? We are not in a war situation on the plateau, and the soldiers were brought for peace-keeping, but they are the ones leading attacks against us. Why can’t they be withdrawn? The government officials have always said they will look into the problems, but nothing has been done.”

Adamu Tsuka, community leader in Vwang Kogot, told Compass that Christians killed in the attack were Mallam Danboyi; Zaka Danboyi; Ngyem Danboyi; Hjan Badung; Naomi Gyang; Rifkatu, 15; Patience, 9; Ishaku, 5; Nerat, 4; Dauda Badung, 22; Martha Dauda, 20; Mary Dauda, 6; Isaac Dauda, 4; Mafeng Bulus, 18; and the unborn child.

“This is the fifth time our people have been murdered,” Tsuka said. “There is nothing we can do. Many of my people have been killed. Please, we want the government to help us do something; if not, we can’t live here again.”

The January attack in Vwang Kogot village left no casualties. The second attack took place in the same month, resulting in the killing of Baba Wang Mwantap. The third raid this year took place in May, when two Christians, Bulus Pam and Irimiya Maisaje, were killed, area residents said.

On Sept. 10, Muslim extremists stormed Vwang Fwil village at about 3 a.m. and killed 13 Christians. Several others were being treated at Vom Christian Hospital, sources said.

On Sept. 8, Muslim extremists attacked Tsohon Foron village, killing 10 Christians, all members of the family of Danjuma Gyang Tsok. The attackers, surviving members of the community say, were assisted in the attack by armed military personnel of the Nigerian Army.

Those killed included Danjuma Gyang Tsok; Polohlis Mwanti; Perewat Polohlis, 9; Patience Polohlis, 3; Blessing Polohlis, 5; Paulina Pam, 13; Maimuna Garba; Kale Garba; Hadiza Garba, 10; and Aisha Garba, 3.

In the village of Zakalio in Jos North Local Government Area, at about 2 a.m. on Sept. 5, Muslim extremists killed seven Christians. The same day another group of Muslim attackers raided the Christian communities of Dabwak Kuru and Farin Lamba in Jos South and Riyom Local Government Areas, killing four Christians.

On Sept. 4, Muslim extremists attacked Tatu village near Heipang, killing eight Christian members of a family – Chollom Gyang and his wife Hannatu and their six children, including a 3-year-old, sources said. They were shot and then butchered with machetes.

The attack on Tatu village occurred less than three weeks after the killing of the family of a Christian identified only by the surname of Agbo and a staff member of the Redeemed Christian Church of God at Heipang on Aug. 15. In addition, on Aug. 20, three Christians were killed at Kwi village and one at Loton village.

Emmanuel Dachollom Loman, chairman of the Barkin Ladi Local Government Council, told Compass that there was no doubt that those who attacked were Muslims.

“I was sleeping when I received a phone call at about 12:30, shortly after midnight, that some unknown persons came to attack and killed all members of a family,” he said. “A few weeks ago, seven members of a family were killed in a similar attack. This is becoming too much to bear; the government should help us in this local government before Muslims come and wipe all of us out one day. I can’t contain this anymore; it’s too much.”

Loman said he has repeatedly reported the attacks to security agencies and the Nigerian government, but nothing has been done to protect his people.

“We have made appeals to the federal government,” Loman said. “We have told them that the Muslims in the area of Mahangar village have lots of sophisticated weapons, and that they are the ones attacking my people, but the federal government has refused to do anything about it.”

He complained to a federal government delegation that came to investigate the killing of eight family members of another family last month, he said, “but our concerns and fears have been ignored.”

Other villages attacked in the past month were Rassa and Rabwat.


END

Christenen worden gedood door islamisten in Egypte en Nigeria


Geplaatst op: 21 augustus 2012

Commentary | Christians in Egypt and Nigeria continue to suffer at the hands of Islamists. In Egypt, Muslim mobs are rampaging through Coptic villages, while, in Nigeria, the radical Islamist terror group, Boko Haram, continues to blow up churches and slaughter Christians in their homes.

While the looting, bombing, burning, and killing continues to terrify millions of Christians in Egypt and Nigeria, the bloodshed has attracted little attention around the world. In Washington, D.C., both the Obama Administration and the State Department continue to blame the violence on poverty and social inequality rather than condemn Islamic supremacy for persecuting Christian minorities.

Nigeria and Boko Haram

The truth, however, is quite different. Despite the constant insistence by the White House that its all about social justice, Boko Haram was quite clear about their reasons for killing Christians in this chilling statement from their leadership, published recently in the Nigerian newspaper, The Osun Defender:

“The Nigerian state and Christians are our enemies and we will be launching attacks on the Nigerian state and its security apparatus as well as churches until we achieve our goal of establishing an Islamic state in place of the secular state.”

Taking their threats even further, Boko Haram’s leader, Abubakar Shekau, issued these demands to Nigeria’s lawfully elected, Christian President, Goodluck Jonathan:

“In an online video released last week, the militant Muslim group Boko Haram demanded that Nigeria’s Christian president either convert to Islam, or resign. [Boko] Haram head Abubakar Shekau told President Goodluck Jonathan to “repent and forsake Christianity,” otherwise Shekau’s followers would continue their violent campaign.”

Since the the attacks by Boko Haram began in 2009, over 1,000 Christians have been murdered in their homes and in their churches. Dozens of churches, and many hundreds of Christian homes, have also been destroyed. Jonathan Racho, the Africa analyst for International Christian Concern, spoke about the impact the violence is having on the lives of Nigeria’s Christians, saying, “Christians in Nigeria face daily Islamic attacks. I have seen hundreds of Christians homes and churches that are demolished.”

Another powerful reason for the Muslim violence in Nigeria was explained by Open Doors USA and Worldwatch spokesman, Jerry Dykstra:

“Africa’s most populous nation holds one of the keys to the Gospel’s spread in Africa. Nigeria is so vital to the spread of Christianity throughout Africa. Nigeria, the most populous country in Africa with about 150 million people. Nigeria is 51 percent Christian and around 45 percent Muslim.”

One of the few politicians to recognize that Islamic supremacy is behind the violence in Nigeria is Italy’s International Cooperation Minister, Andrea Riccardi, who said, “Christian blood has again been spilled in Nigeria according to a now clear plan of ethnic and religious cleansing. The international community can no longer look on at this massacre of innocent people without intervening.”


Egypt and the Plight of The Copts
While 75 million Christians are being terrorized in Nigeria, Egypt’s 10 million Coptic Christians are not faring any better. Recent reports indicate that over 100,000 Copts have already fled the country since the election of Muslim Brotherhood candidate, Mohammad Morsi, as President of Egypt. It is sad day day for the nation when a noble peopl, with a history in Egypt that began hundreds of years before the existence of Islam are forced to flee their homeland in fear for their lives.

The latest round of anti- Christian violence began in July when Copts were victims of what has now become known as the “Shirt Sedition.” It satarted when a Christian launderer accidentally burned a Muslim’s shirt. AINA (Assyrian International News Agency) describes what happened next:

“The sectarian incident which, now called the “shirt sedition,” started on July 27 in Dahshur, Badrasheen, 40 km south of Cairo, after the Coptic launderer Sameh Samy inadvertently burned the shirt of his Muslim client Ahmad Ramadan. Although they agreed to meet in the evening to settle the claim, Ramadam did not wait but came back in the afternoon to fight. After some 3000 armed Muslims surrounded the Copt’s home and launderette, he locked himself up in his home. As the fight intensified on both sides with Molotov cocktails, the Copt hurled one fire bomb from the roof of his house, which hit the 25-year-old Moaz, who happened to be passing by. He was taken to hospital, suffering third degree burns. After his death in hospital, Muslim brotherhood clerics and his family vowed to exact revenge, causing 120 terrorized Christian families to flee the village, with only one Christian family remaining behind according to the village priest Takla Abdel-Sayed.”

The already explosive situation took a turn for the worse on August 14 when Egyptian newspaper, El Fegr, revealed that Islamist groups were distributing leaflets calling for the killing of Coptic Christians who refused to convert to Islam. Inquisitr contributor Raymond Ibrahim revealed details of the leaflets inciting Muslims to violence against Christians:

“Titled ‘An Urgent and Important Notice,’ it begins by calling on ‘all brothers and sisters’ to ‘kill or physically attack the enemies of the religion of Allah—the Christians in all of Egypt’s provinces, the slaves of the Cross, Allah’s curse upon them…’ It proceeds to promise a monetary reward for whoever helps ‘achieve Allah’s rights against his enemies.’ “

Since the publication of the leaflets, Coptic Villages in Egypt have been under siege. Muslim mobs have used the slightest provocation as an excuse to go on a rampage of looting , burning, and killing. Journalist Fady Talaat gave the details of one incident for AL Akhbar News:

“In Al Gallaweya Village, Sohag, Upper Egypt, Christians are being beaten, their stores destroyed, and their properties plundered. The attackers are declaring that ‘any Christian who dares to leave his house will be killed’; and the Copts are complaining that the police only arrive after the damage has been completely done.”

It is apparent the the Copts in Egypt are being pushed to the breaking point, and the possibility of extreme violence is growing day by day. Coptic Christian law professor and former member of parliament, Georgette Qellini, spoke of the growing frustration, saying:

“We were previously told that it was the old regime and security authorities which stirred sedition to divert the attention from existing problems facing the government. Now that regime has gone, so who now is the culprit? We flatly refuse collective punishment of Copts. Just because I share some one’s religion, I have to pay the price of losing my home and my job.”

A Silent World
Despite the impotent denials of Western leaders, the Islamists are moving forward with an organized plan to eradicate Christianity in Muslim dominated countries. Churches are burned to the ground, and Christian worshipers are blown to bits on a regular basis in Egypt and Nigeria. In Syria, foreign jihadists are killing Christians with impunity, and large segments of Syria’s Christian population are on the verge of panic. At last report, there was only one Christian church still standing in the entire nation of Afghanistan. Iran is arresting Christians for praying in their homes, and a Christian pastor remains on death row since 2009 for refusing to renounce his faith.

The world was silent in 1939 when Hitler made his plans to wipe Europe’s Jews off the face of the Earth. Will the world remain silent again as the Middle East’s remaining Christians are slowly and silently annihilated? This is not about poverty or economic opportunity, despite the State Department’s weak muttering to the contrary. This is about Muslim extremists, who now hold sway over the lives of millions of Christians. The leaders of groups like the Salafis and the Muslim Brotherhood may disguise their goals when they speak to the West, but anyone who has read their pronouncements in Arabic knows exactly what they intend for non-Muslims; and frankly, it is quite frightening. The nations of the world must defend the lives of Christians, and people, everywhere and stop making feeble excuses for Islamic supremacy.


Read more at http://www.inquisitr.com/307894/christians-being-killed-by-islamists-in-egypt-and-nigeria-2/#bB6xooqxmFAxYZ3L.99
WND EXCLUSIVE
SYRIA'S CIVIL WAR A COVER FOR KILLING CHRISTIANS?
'Claims the government does this to eradicate rebels are ludicrous'
Published12/02/2012 at 7:16 PM
by MICHAEL CARL

Michael Carl is a veteran journalist with overseas military experience and experience as a political consultant. He also has two Master's Degrees, is a bi-vocational pastor and lives with his family in the Northeast United States.
More ↓

A pair of car bombs that killed 38 people and reportedly injured 83 more in the mostly Christian and Druze town of Jaramana, Syria, has led some to allege the rebels are using the civil war to cover a more sinister campaign of slaughtering Christians.more in the mostly Christian and Druze town of Jaramana, Syria, has led some to allege the rebels are using the civil war to cover a more sinister campaign of slaughtering Christians.

The Christian group Open Doors USA reports the Syrian government is placing the blame for the attack on “terrorists” although residents of the Damascus suburb haven’t joined the fighting on either side.Open Doors USA reports the Syrian government is placing the blame for the attack on “terrorists” although residents of the Damascus suburb haven’t joined the fighting on either side.

Although the rebels have denied involvement in the attacks on Christian neighborhoods, Open Doors believes the attacks are aimed at Christians, rather than supporters of Assad’s government.

For some, however, this attack was personal.

A Syrian-American who has asked not to be named to protect relatives still living in Syria says the twin car bombings claimed the lives of family members.

“The explosions in Jaramana killed my uncle’s father in-law and another uncle’s wife’s cousin,” the Syrian-American said.

He says the intended targets of the attacks are obvious.

“Why can’t the facts be acknowledged here? Isn’t it obvious these bombing acts are disproportionately against Christians? The claims that the government does this to eradicate support for rebels, labeling them as extremists, are ludicrous,” the Syrian-American said.

He has some harsh words for U. S. foreign policy makers.

“It’s a cop out,” he said. “We simply allow the Gulf nations and Turkey to dictate our policy and altogether ignore the real elements behind this supposed uprising.

“This is the Muslim Brotherhood taking control like in Egypt, and they are certainly willing to use extremists. Their ideology isn’t all that far apart. This is the path now taken,” the Syrian-American said.

He has a grim forecast for Christians in the Middle East: “We can expect that few Christians will remain in the Holy Land in the coming years.

Open Doors USA says in a press release it has confirmed that Christians are the targets of the “ethnic cleansing” campaign.

“Before, Christians were caught up in the war in the same way as Kurds, Druze and all other ethnic groups. Also, a part of the Christian community in Syria has been actively supporting President Assad, thus being an actor in the civil war,” the Open Doors statement said. “But some Syrian Christians say a series of incidents recently points to a trend of violence against Christian civilians, including priests. Particularly worrying, they say, is the growing presence of foreign radical Islamic fighters in the country and the many Islamist brigades within the opposition Free Syrian Army.country and the many Islamist brigades within the opposition Free Syrian Army.

“Yet there is fear of government forces as well,” the statement continued. “On Nov. 14, four missiles struck the Christian village of Tel Nasri in northeast Syria. St. Mary’s Church was severely damaged, as were many houses. As the Assyrian International News Agency reports, a 14-year old boy was killed, and many were wounded, apparently by Assad’s fighter planes, though that is not confirmed.”International News Agency reports, a 14-year old boy was killed, and many were wounded, apparently by Assad’s fighter planes, though that is not confirmed.”

WND reported in early November that a video report indicated Syrian rebels were actually shooting Christians, even though the rebels claimed to be executing Syrian soldiers.

A video of a Nov. 1 attack in which black-clad Syrian rebels reportedly killed 28 men has been posted on YouTube. An Agence France-Presse story on the attack identified the victims as Syrian soldiers, but Religious Freedom Coalition President William Murray said two of the victims were associated with his cooperating organization in Syria, which distributes aid.Murray said two of the victims were associated with his cooperating organization in Syria, which distributes aid.

The victims were not soldiers, he said, but civilians from the same neighborhood, “So they were all probably Christians.”

He argued that even a brief review of photos of the attack indicates the victims were civilians.

“They were not armed and never were combatants,” Murray said.

The week before, WND reported that rebels were purposefully capturing Christian neighborhoods to ensure that the neighborhoods would be shelled by artillery when the army attempted to retake them.

The Religious Freedom Coalition’s Murray said there’s a reason the Free Syrian Army chose to fight over the Christian neighborhoods.

“The Islamist rebels invaded Christian neighbors to force government troops to destroy homes there,” Murray said. “They want the government troops to shell the neighborhoods in an effort to recapture it.”

Murray said this is a familiar strategy.

“I have seen this tactic in the so-called West Bank during the Intifada,” he said. “Muslims would fire mortars from a Christian neighborhood to draw Israeli fire there. This is a win-win for the Islamist rebels supplied by Turkey. Syrian government troops can be fired on, and Christian homes get destroyed.”


Read more at http://www.wnd.com/2012/12/syrias-civil-war-a-cover-for-killing-christians/#smzofzzTHor6qxIj.99

Christians persecuted throughout the world
The latest bombing in Nigeria shows how Christians are increasingly suffering for their faith – and how their plight is being ignored
Only two days ago, a suicide bomber crashed a jeep laden with explosives into a packed Catholic church in Kaduna, northern Nigeria, killing at least eight people and injuring more than 100 Photo: AFP/Getty Images

By Rupert Shortt 8:38PM GMT 29 Oct 2012

Imagine the unspeakable fury that would erupt across the Islamic world if a Christian-led government in Khartoum had been responsible for the deaths of hundreds of thousands of Sudanese Muslims over the past 30 years. Or if Christian gunmen were firebombing mosques in Iraq during Friday prayers. Or if Muslim girls in Indonesia had been abducted and beheaded on their way to school, because of their faith.
Such horrors are barely thinkable, of course. But they have all occurred in reverse, with Christians falling victim to Islamist aggression. Only two days ago, a suicide bomber crashed a jeep laden with explosives into a packed Catholic church in Kaduna, northern Nigeria, killing at least eight people and injuring more than 100. The tragedy bore the imprint of numerous similar attacks by Boko Haram (which roughly translates as “Western education is sinful”), an exceptionally bloodthirsty militant group.
Other notable trouble spots include Egypt, where 600,000 Copts – more than the entire population of Manchester – have emigrated since the 1980s in the face of harassment or outright oppression.
Why is such a huge scourge chronically under-reported in the West? One result of this oversight is that the often inflated sense of victimhood felt by many Muslims has festered unchallenged. Take the fallout of last month’s protests around the world against the American film about the Prophet Mohammed. While most of the debate centred on the rule of law and the limits of free speech, almost nothing was said about how much more routinely Islamists insult Christians, almost always getting away with their provocations scot-free.
Innocence of Muslims, the production that spurred all the outrage, has been rightly dismissed as contemptible trash. What, though, of a website such as “Guardians of the Faith”, run by Salafist extremists in Cairo? Among many posts, it has carried an article entitled “Why Muslims are superior to Copts”. “Being a Muslim girl whose role models are the wives of the Prophet, who were required to wear the hijab, is better than being a Christian girl, whose role models are whores,” it declares. “Being a Muslim who fights to defend his honour and his faith is better than being a Christian who steals, rapes, and kills children.” Hateful messages breed hateful acts. Is it any surprise that mobs have set fire to one church after another across Egypt in recent years?

Related Articles
Nigeria: 15 Christians 'have throats slit' 30 Dec 2012
The chairs that give children a new lease of life 21 Dec 2012
Undercover with ShelterBox 13 Dec 2012
Who will help the likes of Malala? 10 Nov 2012
Can’t find your keys? Then say a little prayer to St Anthony 01 Nov 2012
British Gurkhas shot dead in Afghanistan attack named 31 Oct 2012

The deeper truth masked by all the ranting – and, it should be added, by the blinkers of many Western secularists – is that Christians are targeted in greater numbers than any other faith group on earth. About 200 million church members (10 per cent of the global total) face discrimination or persecution: it just isn’t fashionable to say so. In 2010, I set out to write a chronicle of anti-Christian persecution on several continents. Published in my book, Christianophobia, the results of my research are even more disquieting than I expected.
Abu Hamza, the 7/7 ringleader Mohammad Sidique Khan and other totemic figures were allowed to practise their religion openly in Britain, yet there is scarcely a single country from Morocco to Pakistan in which Christians are fully free to worship without restriction. Muslims who convert to Christianity or other faiths in most of these societies face harsh penalties. There is now a high risk that the Churches will all but vanish from their biblical heartlands in the Middle East.
The suffering is no less acute elsewhere. Before East Timor gained independence from Indonesia, 100,000 Catholic non-combatants were killed by agents of the Suharto government between the 1970s and the 1990s. And a few months ago, the Grand Mufti of Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah, officially announced that “it is necessary to destroy all the churches” on the Arabian Peninsula.
One reason why Western audiences hear so little about faith-based victimisation in the Muslim world is straightforward: young Christians in Europe and America do not become “radicalised”, and persecuted Christians tend not to respond with terrorist violence. This forbearance should of course be a source of pride in many respects, and would be an unqualified good if properly acknowledged. But it counts for much less in a climate where most of what is considered newsworthy has to involve tub-thumping or outright violence.
The problems faced by Christians are not by any means restricted to the Muslim world. Take India, where minorities – Muslims included – are menaced by Hindu extremists who consider the monotheistic traditions to be unwelcome imports, and resent Christian opposition to the caste system.
Between August and October of 2008, Hindu hardliners in the eastern state of Orissa murdered at least 90 people, displaced 50,000, and attacked 170 churches and chapels. This disaster was not unexceptional. The past four years have seen scores of assaults on churches and congregations in other parts of the country.
Elsewhere, the culprits include not only Communists, but also Buddhist nationalists in countries such as Burma and Sri Lanka. The scale of Communist intolerance is a matter of record. Curbs on freedom of worship in countries including China, Vietnam and Cuba are draconian and sometimes exceptionally sadistic.
Why does all this matter? One obvious answer is that faith isn’t going to go away. Whatever one’s view of the coherence of religious belief, it has become clear that secularisation has gone into reverse, partly through the spread of democracy. Three quarters of humanity now profess a religious creed; this figure is predicted to reach 80 per cent by mid-century.
The prospect should not surprise us. Atheism feeds off bad religion, especially fundamentalism, whose easily disposable, dogmatic certainties now form one of atheism’s main assets. On the other hand, it is much harder for non-belief to replace the imaginative richness of a mature religious commitment, and the corresponding assurance that life is worth living responsibly, because it has ultimate meaning.
But faith is like fire, to cite an analogy used by the Chief Rabbi, Jonathan Sacks. It warms; but it can also burn. Along or near the 10th parallel north of the equator, between Nigeria and Indonesia and the Philippines, religious fervour and political unrest are reinforcing each other. This point should be granted even if one accepts religion’s status as an immense – perhaps the preeminent – source of social capital in existence.
On the positive side, faith-based conviction has mobilised millions to oppose authoritarian regimes, inaugurate democratic transitions, support human rights and relieve human suffering. In the 20th century, religious movements helped end colonial rule and usher in democracy in Latin America, Eastern Europe, sub-Saharan Africa and Asia.
The challenge, then, at once simple and substantial, is to promote the peaceful messages at the heart of the world’s major faiths, while neutralising perversions of the core teachings.
Nothing I have said should be interpreted as encouraging a holier-than-thou attitude among Christians. Large parts of the Christian world were saturated with unsurpassed violence 70 or 100 years ago; and a British man, Thomas Aikenhead, was executed for blasphemy as recently as the turn of the 18th century. Innocence of Muslims was produced by a convicted criminal with a Coptic background.
Exceptions aside, however, Christians generally have become more tolerant and self-critical over the past half-century, reminting crucial aspects of Jesus’s message in the process. (For instance, it is worth noting that Pope John Paul II and the leaders of almost all other major Churches were vehemently opposed to the Iraq war.)
Given Christianity’s evolution, there are grounds for thinking that Islam may change, too. Points of contact between the two traditions are at least as significant as the differences. When they are true to their guiding principles, both faiths insist on the sanctity of the person as a seeker of God. From this should follow a recognition of religious liberty as the first of human rights. Self-interest need not be erased from an apparently high-minded equation. Freedom of belief is the canary in the coalmine for liberty in general, and thus for the flourishing of a society.
It is vital to pursue these medium- and longer-term ambitions. They are critical to world peace. But promoting inter-faith ties should not displace attempts to tell the truth about the current plight of Christians – and to take action against a major injustice.
Rupert Shortt is the author of 'Christianophobia: A Faith Under Attack’, published by RiderGraham 
defends comments on Obama's faith

                                  
                                  
Bron

 

Muslim Persecution of Christians – Endless Cruelty, Barbarism, Jihad

May 15th, 2009 by admin

Recently, the David Horowitz Freedom Center released a very disturbing online video about the ongoing Muslim persecution of Christians. The news is very bad, and the images in this movie are very disturbing. If you are squeemish, do not watch this video.

To Islam, Christians are people of the book, those who have rejected the message of the prophet Mohammed and his god Allah. Just as the Jews have done, they have refused to convert to Islam. For this reason, Islam hates Christians and Jews… passionately.

This is a very old hatred that began when Mohammed was rejected by the Jews of Medina, and was not embraced by Christians in Arabia. But this hatred is still very much alive.

“Islam makes it incumbent on all adult males, provided they are not disabled and incapacitated, to prepare themselves for the conquest of [other] countries so that the writ of Islam is obeyed in every country in the world. But those who study Islamic Holy War will understand why Islam wants to conquer the whole world…. Those who know nothing of Islam pretend that Islam counsels against war. Those [who say this] are witless. Islam says Kill all the unbelievers just as they would kill you all! Does this mean that Muslims should sit back until they are devoured by [the unbelievers] Islam says Kill them [the non-Muslims], put them to the sword and scatter [their armies]. Does this mean sitting back until [non-Muslims] overcome us Islam says Kill in the service of Allah those who may want to kill you! Does this mean that we should surrender to the enemy Islam says Whatever good there is exists thanks to the sword and in the shadow of the sword! People cannot be made obedient except with the sword! The sword is the key to Paradise, which can be opened only for Holy Warriors! There are hundreds of other [Koranic] verses and Hadiths [sayings of the Prophet] urging Muslims to value war and to fight. Does all that mean that Islam is a religion that prevents men from waging war I spit upon those foolish souls who make such a claim.” (Ayatollah Khomeni, 1942; the founder of the Iranian Islamic Revolution)

For followers of Islam, befriending non-believers is a sin.

“O you who believe! do not take for intimate friends from among others than your own people, they do not fall short of inflicting loss upon you; they love what distresses you; vehement hatred has already appeared from out of their mouths, and what their breasts conceal is greater still; indeed, We have made the communications clear to you, if you will understand.”  (Koran, 3:118)

“O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.” (Koran, 5:51)

It is a sin to befriend unbelievers unless such friendship is false and furthers Islam. What is mandated is jihad against the unbelievers.

“We will strike terror into the hearts of the unbelievers because they worship others besides Allah, which He gave them no permission to do. Their home will be the fire, a terrible resting place for the evil doers.” (Koran, 3:149)

If you’ve ever wondered why Islamic jihad mobs burn down churches and homes, the above quote explains it.  Read the following, and put them into the context of the images you will see in the following film, if you can handle it.

“The flames of Hell are sufficient punishment for them [the people of the book]! Those who reject Our revelations We will cast into the fire. As soon as their skins are burnt away, We will give them new skins so that they will truly experience the torment.” (Koran, 4:53)

“As for the unbelievers, they will be punished with excrutiating agony in this world and the world to come. They will have noone to help them.” (Koran, 3: 54) (source)

Jihad is about bringing agony, terror and death to the unbelievers everywhere in this world and the next. Followers of Islam take the Koran, Hadith (traditions of Mohammed), and Sira (the biography or Way of Mohammed) very, very seriously. This seriousness is an existential threat to all kafirs (unbelievers) everywhere.

A final warning: Please do not watch this movie if you are squeemish or if horrible, violent, murderous images disturb you. Jihad is upon us. We must learn and respond. 

Jihad was first developed from the eighth century by theologians and jurists who divided the world in two: Muslims and infidels. Infidels, as they saw it, included all non-Muslims and those Muslims not pious enough according to them. The jihadists concluded that Muslims have a sacred duty, mandated by Allah, t

o defeat the infidels and to impose Qur’anic law [Sharia] upon them. – Bat Ye’Or, Global Jihad and America’s War.


 
Bron:


           Bron: 
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen