Familie
de Gier
Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen
Mijn voorgangers online
Wees altijd op je hoede.
Het zijn mensen die ook fout kunnen zitten of het niet juist met je voor kunnen hebben.

Handelingen 17

10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Beréa; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden;
11 En dezen waren edeler, dan die te Thessaloníca waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Hoséa 4

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.


News Updates 

 


Godshealer7 End Time Prophecy Channel


Apostle/Prophet/Pastor Elisabeth Elijah.


The Vineyard of Yahweh's channelJesaja 5

Want de wijngaard van den HEERE der heirscharen is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn een plant Zijner verlustigingen; en Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet, het is schurftheid, naar gerechtigheid, maar ziet, het is geschreeuw.

Micha 6

O Mijn volk! wat heb Ik u gedaan, en waarmede heb Ik u vermoeid? Betuig tegen Mij.
Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist  de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?

Jesaja 5

Zo zegt de HEERE: Wat  voor onrecht hebben uw vaders aan Mij gevonden, dat zij verre van Mij geweken zijn, en hebben de ijdelheid nagewandeld, en zij zijn ijdel geworden?

Micha 6

O Mijn volk! wat heb Ik u gedaan, en waarmede heb Ik u vermoeid? Betuig tegen Mij.
Immers heb Ik u uit Egypteland  opgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; en Ik heb voor uw aangezicht henen gezonden Mozes, Aäron en Mirjam.

Psalmen 30

Psalmzingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.

Psalmen 22

23 
Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen.

Hebreeën 2:12

12 Zeggende: Ik  zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het midden der Gemeente zal Ik U lofzingen.

Johannes 17

26 
En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij.
12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld worde.

Psalmen 110

Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.

Matthéüs 26

64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg ulieden: Van nu aan zult gij zien den Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods (YHWH), en komende op de wolken des hemels.
65 Toen verscheurde de hogepriester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van node? Ziet, nu hebt gij Zijn godslastering gehoord.
66 Wat dunkt ulieden? En zij, antwoordende, zeiden: Hij is des doods schuldig.
67 Toen spogen zij in Zijn aangezicht, en sloegen Hem met vuisten.
68 En anderen gaven Hem kinnebakslagen, zeggende: Profeteer ons, Christus, wie is het, die U geslagen heeft?

According to the Mishnah,
The Blasphemer is not considered guilty unless he exactly pronounces the Name, (Sanhedrin 7:5)

Dit is de reden van Yeshua aan het kruis laten hangen.

The Mishnah says the one who hears someone say the name Yahweh is to tear the garment in such a way that it cannot be fixed.

Maleáchi 3

16 Alsdan spreken, die den HEERE vrezen, een ieder tot zijn naaste: De HEERE (YWHW) merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen, die den HEERE (YHWH) vrezen, en voor degenen, die aan Zijn Naam gedenken. Wanneer je mediteerd is overdenken (overweging, beraadslaging), praten over Zijn naam, bidden en YHWH's naam gebruikt. Gedenken aan Zijn naam.
17 En zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient.
18 Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient.

Openbaring 13

En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.


Openbaring 22

En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;
En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.
5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
19 
En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

Openbaring 17

Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker  namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.

The Vineyard of Yahweh: o.a. The Tents of Shem Part 1 (t/m 4)
Walter Feith: o.a. 213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith
Walid Shoebat: o.a. Walid Shoebat, endtimes (In the name of Allah = 666)
Armageddon News: o.a. Islamic Mark of the Beast - Part 1&2
Avi Lipkin: o.a. 7-9-2014 Special Guest - Avi Lipkin
Jonathan Cahn: a.o. MESSAGE TO AMERICA:FULL VERSION:JONATHAN CAHN ADDRESSES THE PRESIDENTIAL INAUGURAL PRAYER BREAKFAST

  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLRnXbJb7QSmoZLUw1R6MG7BhCKxlCV7Lr
  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLRnXbJb7QSmpoAHeHUiJVBe2hDM5ULb2Z
  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLRnXbJb7QSmq33Stk98Da-kJg_0g86oZl
  • https://www.youtube.com/user/armageddonnews
  • https://www.youtube.com/playlist?list=PLRnXbJb7QSmr2rEDmZen_YZE_wDnSX0dd
  • https://www.youtube.com/watch?v=S9xMxkNROto

Arthur Bailey ministries


Perry Stone Ministries 


Michael Rood
MichaelJonahRood's
channel

Last Great Day & Resurrection - Part 1 of 2 - By Michael Rood


Sid Roth


Ron WyattPassion For Truth Ministries - Torah Portions (Shavuot 2012)


Torah Health and Wellness


Unlearn The Lies We Have Inherited


Cherie Calbom (Juice Lady)

Cherie Calbom on It's Supernatural with Sid Roth - Juice Lady
The Juice Lady's Turbo Diet by Cherie Calbom M.S.mov


Todd White

Lifestyle christianity


Christianity Lite by Glen Berteau


Biblical Prophecies 2012 And You Have A Front Row Seat What the hell is going on
7.5 Alaskan EQ n EXTREME 'HAARP' TTA PRESSURE THERE on 2 Merging TECTONIC PLATES ???
Watch this and you'll know we're in END TIMES, RAPTURE IS IMMINENT
Right Before The End


Jews for Jesus
Extended Interview with Jews for Jesus' David Brickner and Susan Perlman 


The World to Come David C. Pack (website)
Christmas Unveiled—What God Says! (Zo hoort een dienaar van God te preken)

23-12-2012.
Ik had met een voorganger een onenigheidje over Jeremia 10 en de kerstboom in de kerk
Wie is hier nu fout bezig. Is de standaard van de kerk veranderd in de afgelopen jaren, want dan heb ik dat gemist.
Vooral een pinkster gemeente was daar juist niet mee bezig. Komt nu niet het Woord 2 Petrus 2 en 
2 Timótheüs 4 uit?

2 Petrus 2: 
De dwaalleraars
En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;
En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.
En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.
Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;
En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;
En de steden van Sódoma en Gomórra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;
En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;
(Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken);
Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden;
10 Maar allermeest degenen, die het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;
11 Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.
12 Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;
13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn;
14 Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking;
15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaäm, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft;
16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd.
17 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
18 Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen;
19 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt.
20 Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste.
21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende,weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was.
22 Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.

2 Timótheüs 4.

Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.
Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

World Held Hostage (Zo hoort een dienaar van God te preken)


prophecy club the rapture exposed stan johnson full length
Zie de uitwerking bij: Link

Dit hieronder is met een WAARSCHUWING:
Als je de Heer (Jezus Christus) nog niet zo goed dient, dan leer je hier ook dinge die niet van Jezus Christus zijn.
Dit is een waarschuwings verhaal/uitleg van een ex hoge priester satanist. 
Deze ervaringsdeskundige 
Stephen Dollins verteld aan Christenen welke middelen satanisten gebruiken tegen de kinderen van God die Jezus Christus willen dienen.
The Prophecy Club Stephen Dollins The Occult In Your Livingroom Dutch (Dit is een ondertitelde versie ik heb ergens op mijn site de originele versie: former Satanist shows...).Decision Point - Walid Shoebat - 02/08/12

Jozua 24 
14 En nu, vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid; en doet weg de goden, die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient den HEERE.

Deuteronomium 30
19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;

Joël 3
14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.

We can try to avoid making choices by doing nothing but even that is a decision.
Je kan het proberen te vermijden om een keuze te maken om niets te doen, maar zelfs dat is een keuze.


Walid Shoebat End Times Today - Part1
Walid Shoebat - Jesus Or Muhammad Part 1 April 17th 2010 Debate
Walid Shoebat - Jesus Or Muhammad Part 2 April 17th 2010 Debate
Walid Shoebat - Jesus Or Muhammad Part 3 April 17th 2010 DebatePaster Butch Call to decision
Pastor Butch team


THE FORERUNNER CHRONICLESReturning back to the True Gospel Teshuva!

TeshuvaMinistries
 

David L. Carrico


Goed gekeurde diensten met een echte boodschap van G-d erin gebaseerd op het woord van G-D.

(Zo hoort een dienaar van God te preken)


Person of Truth
Christmas Unveiled—What God Says!
World Held Hostage
False Security
The Abiding and Dying Anointing
Religious Traps in the Messianic Faith – Arthur Bailey
What Is the True Gospel?


Welkom / This site is always under construction
Torah, Wet, Instructies, Geboden
Feesten van YHWH
Dagelijks Woord
Afgoden feesten
Mijn nieuws kanalen